Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä"

Transkriptio

1 Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

2 Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten teksteihin päivityksiä (tuotannossa molemmilla kielillä) Rahoituspäätösten muut ehdot kohdan merkkimäärän rajaus poistettu (tuotannossa) Hakemuslomakkeisiin lisätään kysymys toiminnan jatkamisesta hankkeen päättymisen jälkeen (rahoituslaki 14 ja asetus 24 ) Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, miten tuettavaa toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se ole jo toiminnan luonteen vuoksi ilmeisen tarpeetonta (rahoituslain 14 ) (Ennen viimeisen erän maksamista tuen saajan on esitettävä luotettava selvitys siitä, miten tuettavaa toimintaa on tarkoitus jatkaa, jollei tuen myöntäjä katso sitä hankkeen luonteen vuoksi tarpeettomaksi (rahoitusasetuksen 30 ) -> loppuraportti)

3 Muutoksia EURA -järjestelmässä Flat rate muutokset Maksatushakemuksen toimenpiteiden tarkistuslistaan (rahoittaja) lisätään kysymys muiden rahoituserien (kunta- muu julkinen ja yksityinen) kertymisestä EAKR:n itse toteutetuille hankkeille uudet päätöspohjat (ELYkeskukset, liikennevirasto)

4 Projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen laadun merkitys Rahoittajan on huolehdittava siitä, että rahoituspäätöksestä ja siihen liitetystä projektisuunnitelmasta (ja sitä mahdollisesti täsmentävistä liitteistä) ilmenee selvästi ja yksiselitteisesti, mihin tukea on tarkoitus käyttää => perusta syntyneiden kustannusten tukikelpoisuusharkinnalle. Päätöksestä myös tuensaaja tietää, mitkä kustannukset ovat tukikelpoisia ja mitä ovat tuensaajan oikeudet ja velvollisuudet (oikeusturva). Huom! Ei suullisia sopimuksia - kaikki on dokumentoitava! Rahoituspäätös ja hyväksytty projektisuunnitelma ovat maksatusvaiheessa erittäin tärkeitä dokumentteja, jotka määrittävät hankkeen hyväksyttävät toimenpiteet ja kustannukset ja joihin verrataan maksatushakemuksessa esitettyjä kustannuksia.

5 Projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen laadun merkitys Rahoittajan tulee tuen myöntövaiheessa ennakoida myös maksatusta ja huolehtia mm. siitä, että: Rahoituspäätökseen kirjataan hyväksyttävät toimenpiteet ja kustannukset mahdollisimman huolellisesti (suunnitelman tulee heijastua kustannusarvioon). Hankkeelle hyväksytään realistinen toteutusaika ja kustannusarvio. Kustannusarvio käydään tuensaajan kanssa yksityiskohtaisesti läpi. Tuensaajaa informoidaan rahoitukseen liittyvistä reunaehdoista säännöistä, mm. siitä, että olennaisista muutoksista hankkeessa pitää olla yhteydessä rahoittajaan etukäteen ja tehdä mahdollinen muutoshakemus myös etukäteen (rahoituspäätöksen ehdot). Tarkistetaan, että hanketta ei ole aloitettu ennen hakemuksen jättämistä (-> kustannukset tukikelvottomia).

6 Projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen laadun merkitys Hyvin valmisteltu rahoituspäätös ja siihen liittyvä tuensaajan neuvonta Vähentävät sellaisia tilanteita, että maksatushakemuksessa esitetään toimenpiteitä ja kustannuksia, jotka eivät ole rahoituspäätöksen mukaisia (esim. ennen hakemuksen jättämistä syntyneitä) Vähentävät tulkintaongelmia ja lisätietopyyntöjä maksatusvaiheessa (-> nopeuttavat käsittelyaikoja ja rahan kiertonopeutta). Realistinen kustannusarvio ja toteutusaika Hankkeen toimenpiteet ja kustannukset kertyvät tasaisesti maksatuseriin eikä muutospäätöksiä tarvitse tehdä niin paljon Liian väljä kustannusarvio aiheuttaa myös sitä, että maksatuksessa esitetään hankkeeseen kuulumattomia kustannuksia (lisäselvityksiä).

7 EURA 2007 järjestelmän päätösten säädösperusta Kohtaan säädösperusta kirjoitetaan ainoastaan se laki ja lain (tukijärjestelmän/tukimuodon) pykälä, johon välittävän toimielimen toimivalta rahoituksen myöntämiselle perustuu eli tässä kohdassa ei ole tarkoitus luetella kaikkea rr-toiminnassa sovellettavaa lainsäädäntöä. Muu hankkeen toteutuksessa sovellettava lainsäädäntö esitetään tarvittaessa erillisessä liitteessä (tai muissa ehdoissa). Rahoituslain nojalla rahoitetuissa hankkeissa päätöksen takaisinperintäehdoiksi valitaan rahoituslain mukaiset takaisinperintäehdot. Jos muuta päätökseen sovellettavaa tukilainsäädäntöä ei ole, valitaan valtionavustuslain mukaiset takaisinperintäehdot. HVO:n ohjeen 1/2009 liitteenä EURA 2007 järjestelmässä tehtävien rahoituspäätösten säädösperusta alkaen (hyödynnettäväksi myös HVJ-kuvauksen päivityksessä).

8 Rahoituspäätökset EURA järjestelmässä Prosenttipäätökset EAKR: kaikki hankkeet ESR: otettu käyttöön vuoden 2010 alussa, käytettävä ainakin alkaen rahoitetuissa TEM-rahoituslain (1652/2009) mukaisissa hankkeissa (pl. hallinnon itse toteuttamat hankkeet) ESR:n ns. korvattavien kustannusten mukainen (euromääräinen) päätös Hallinnon itse toteuttamat hankkeet TEM-rahoituslain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät hankkeet

9 TEM-rahoituslain (1652/2009) ja -asetuksen (1695/2009) soveltaminen Omarahoitusvaade pääsääntö Tuki ei saa kattaa hankkeesta aiheutuvien kustannusten täyttä määrää ja tuen hakijan tulee itse osallistua hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin, jollei siitä poikkeamiseen ole erityisiä syitä (Rahoituslaki 13 ) TEM-rahoitusasetuksessa säädetty tuen enimmäismäärästä prosentteina hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista Erityisen painavista syistä voidaan enimmäismäärä yksittäisen hankkeen kohdalla ylittää Erityisperustelut omarahoitusosuuden puuttumiselle ja/tai asetuksen mukaisen tuen enimmäismäärän ylittämiselle on kirjattava rahoituspäätökseen (kohtaan välitoimenpiteet ja päätöksen perustelut) Vrt. esim. rahoitusasetuksen muistio

10 TEM-rahoituslain ja -asetuksen soveltaminen ESR:n %-päätöksissä TEM-rahoitusasetuksessa (1695/2009) on säädetty tuen enimmäismäärästä prosentteina hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista (kirjanpidon kustannukset + mahdolliset erikseen raportoitavat erät). Päätöksessä ilmoitetaan tuen määrä prosentteina tuensaajan kirjanpitoon tulevista korvattavista nettokustannuksista (eli ilman erikseen raportoitavia eriä). Rahoittajan on päätöksenteon yhteydessä tarkistettava, että tuki ei ylitä asetuksella (1695/2009) säädettyä tuen enimmäismäärää hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista (kirjanpidon kustannukset + erikseen raportoitavat erät). Mikäli tuen enimmäismäärä päätöksessä (perustellussa yksittäistapauksessa) ylitetään, perustelut on kirjattava päätöksen kohtaan välitoimenpiteet ja päätöksen perustelut.

11 TEM-rahoituslain ja -asetuksen soveltaminen ESR:n %-päätöksissä Eli tuen osuutta määritettäessä otetaan huomioon: a) Rahoitusasetuksen mukainen tuen enimmäismäärä b) Toteuttajan kirjanpitoon tulevat kustannukset = rahoitus kirjanpidon kustannuksiin

12 TEM-rahoituslain ja -asetuksen soveltaminen ESR:n %-päätöksissä, esimerkkejä Kirjanpidon nettokustannukset Erikseen raportoitavat Kokonaiskustannukset Rahoitus kirjanpidon kustannuksiin Kunta EU/valtio Tuen osuus kirjanpidon nettokustannuksista ( / ) * 100 % = 70 % Tuen osuus kokonaiskustannuksista ( / ) * 100 % = 52,5 %

13 TEM-rahoituslain ja -asetuksen soveltaminen ESR:n %-päätöksissä, esimerkkejä Välitoimenpiteet ja päätöksen perustelut: ELY-keskus hyväksyy hankkeen ESR- ja valtion rahoituksen osuudeksi 85 % projektin toteuttajan projektikirjanpitoon tulevista todellisista kustannuksista (projektisuunnitelman kustannusarvion kohta A). Loppuosa edellä mainituista kustannuksista katetaan projektikirjanpitoon tulevalla kunnallisella rahoituksella. Lisäksi ELY-keskus edellyttää, että hankkeen kokonaiskustannuksiin sisältyvä 10 % osuus erikseen raportoitavia osallistujien koulutuksen aikaisia palkkakustannuksia (projektisuunnitelman kustannusarvion kohta B) toteutuu täysimääräisenä. Hankkeen kokonaiskustannuksista muun kuin ESR- ja valtion rahoituksen osuus on siten 25 %.

14 Rahoituspäätökset, esimerkkejä Projektisuunnitelmasta puuttuu jokin kustannuslaji ja tuensaaja tekee muutoshakemuksen. Onko viranomaisen muutospäätös tällöin voimassa muutospäätöksen päivämäärästä lähtien, vai tuleeko se voimaan taannehtivasti ensimmäisen projektipäätöksen voimaantulopäivästä lähtien (niin että vanhan päätöksen aikana syntyneet kustannukset puuttuvalle kustannuslajille voidaan hyväksyä muutospäätöksen perusteella)? Muutoshakemuksessa esitettyjen uusien kustannusten tukikelpoisuusaika alkaa aikaisintaan muutoshakemuksen vireille tulosta (edellyttäen, että rahoittaja hyväksyy muutoksen päätöksellä). Tukipäätös, ja siihen tehtävät muutokset tehdään aina kirjallisesti. Hankkeen seurannan ja kustannusten tukikelpoisuuden kannalta on tärkeää, että hankkeen toteuttamisessa tapahtuvia muutoksia koskeva hakemus on toimitettu etukäteen tuen myöntäneelle viranomaiselle ja muutoksesta on tehty asianmukainen päätös (rahoitusasetuksen muistio).

15 Rahoituspäätökset, esimerkkejä Rahoituslain mukaan tukea voidaan myöntää kolmeksi vuodeksi kerrallaan, mutta voidaanko hankkeen toteutusaikaa jatkaa kolmea vuotta pidemmäksi, mikäli hankkeen käynnissä ollessa huomataan, että hankkeessa on syntynyt suunniteltua vähemmän kustannuksia ja hankkeen sisällön luonteen vuoksi sitä voitaisiin jatkaa? Toteutusaikaa voidaan rahoittajan harkinnan mukaan päätöksellä jatkaa, jos muutoshakemus on jätetty (rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti) ennen alkuperäisen toteutusajan päättymistä.

16 Rahoittajan rooli hankkeen toteutumisen seurannassa Varojen käytön ehdot: Eri osuuksien rahoitustiedot on käsiteltävä rahoittajan suorittamassa maksatushakemuksen toimenpiteiden tukikelpoisuustarkastuksessa. Mikäli rahoitusosuudet eivät tule toteutumaan projektisuunnitelman mukaisesti, on projektisuunnitelmaan ja päätökseen tehtävä tarvittavat muutokset.

17 Projektin toimenpiteiden tarkastus: uusi kysymys 9.4 Ovatko hankkeen rahoituserät (kunta, muu julkinen ja yksityinen) toteutuneet rahoitussuunnitelman mukaisesti? Jatkotoimenpidesuunnitelma Hallintoviranomaisen välittäville toimielimille antamien varojen käyttöä koskevien ehtojen mukaan rahoitustiedot (ml. erikseen raportoitavat erät) on käsiteltävä rahoittajan suorittamassa maksatushakemusten toimenpiteiden tarkastuksessa osana projektin toteutumisen seurantaa. Rahoittajan tulee seurata projektisuunnitelman mukaisten rahoituserien toteutumista jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin, mikäli projekti ei toteudu suunnitelman mukaisena.

18 Rahoittajan rooli hankkeen toteutumisen seurannassa Art 13 menojen varmentaminen työkokouksissa esille tulleita asioita: Yhteistyö rahoittajan ja maksajan välillä Asiakasystävällisyys lisätietopyynnöissä tuensaajalle Maksatushakemusten toimittaminen viipymättä maksajalle

19 Prosenttipäätöksen soveltaminen maksatuksessa Rahoitusasetus 30 : Tuki maksetaan takautuvasti toteutuneiden hyväksyttävien kustannusten perusteella ja rahoituspäätöksessä määrätyn tukiprosentin perusteella. HVO:n ohjeistus: Maksatuksessa noudatetaan pääsääntöisesti rahoituspäätöksen mukaista tukiprosenttia.

20 Prosenttipäätöksen soveltaminen maksatuksessa Jos projektisuunnitelman mukainen muu rahoitusosuus toteutuu etupainotteisesti, otetaan rahoituserät huomioon pääsääntöisesti rahoitussuunnitelman mukaisissa suhteissa. (toteutuneet tukikelpoiset kustannukset = toteutunut rahoitus). Mikäli yksittäisessä maksatuksessa joudutaan maksamaan rahoituspäätöksen mukaisesta prosentista poikkeava tukiosuus, prosentti on oikaistava kumulatiivisesti (sidontajaksolla).

21 Esimerkki: Prosenttipäätös; hankkeen muu rahoitus toteutuu etupainotteisesti Miten toteuttaja merkitsee maksatushakemukselle rahoitusosuudet, jos ne todellisuudessa kirjanpidon mukaan toteutuvat ko. maksatuskaudella reilusti yli rahoituspäätöksellä hyväksyttyjen rahoitusosuuksien (esim. yksityisten maksamat osallistumismaksut)? Merkitäänkö maksatushakemukselle rahoitusta vain rahoituspäätöksen mukaisten rahoitussuhteiden verran ja loput sitten seuraavassa hakemuksessa vai kuinka toteuttajan tulisi menetellä? Tämä on suositeltava tapa. (Mikäli toteuttaja merkitsee toteutuneen yksityisen rahoituserän kokonaisuudessaan yhteen maksatushakemukseen, maksaja voi ottaa huomioon siitä vain osan, jotta tuki voidaan maksaa päätöksen mukaisella %:lla. Loput hylätään ja toteuttaja ilmoittaa (saman) rahoituserän jälleen seuraavassa maksatushakemuksessa.)

22 Prosenttipäätöksen soveltaminen maksatuksessa Jos projektisuunnitelman mukainen muu rahoitus (kunta, muu julkinen ja yksityinen) toteutuu jälkipainotteisesti kustannuksiin nähden, puuttuva rahoitusosuus merkitään tuensaajan omarahoitusosuuteen (josta kustannukset on todellisuudessa tässä vaiheessa maksettu). Maksajan on mahdollista merkitä puuttuva" rahoituserä toteuttajan omarahoitusosuudeksi silloin, kun toteuttaja on merkinnyt ko. riville (esim. yksityinen rahoitus) jonkin summan joko projektisuunnitelmassa tai maksatushakemuksessa. Rahoituseriä voidaan korjata myöhemmin miinusmerkkisillä vienneillä. Mikäli yksittäisessä maksatuksessa joudutaan maksamaan rahoituspäätöksen mukaisesta prosentista poikkeava tukiosuus, prosentti on oikaistava kumulatiivisesti (sidontajaksolla). Huom! Virtuaalisia rahoituseriä ei saa koskaan merkitä!

23 Prosenttipäätöksen soveltaminen maksatuksessa; TEM-rahoituslain mukaiset ESR-hankkeet Päätöksessä määrätyn tukiprosentin noudattaminen Maksatuksessa noudatetaan ensisijaisesti päätöksessä määrättyä prosenttia kirjanpitoon tulevista nettokustannuksista (toteutuneet tukikelpoiset kirjanpidon kustannukset = toteutunut rahoitus jokaisessa yksittäisessä tilityksessä) TEM-rahoitusasetuksen (1695/2009) mukaisen tuen enimmäismäärän noudattaminen ESR-hankkeissa, joissa on ns. erikseen raportoitavia eriä Tuen enimmäismäärä ELY-keskusten rahoittamissa ESRhankkeissa 85 % ja liittojen rahoittamissa ESR-hankkeissa korkeintaan 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista (tuensaajan kirjanpitoon tulevat kustannukset + erikseen raportoitavat) Erityisen painavista syistä voidaan enimmäismäärä yksittäisen hankkeen kohdalla ylittää, jolloin erityisperustelut on kirjattava rahoituspäätökseen.

24 Prosenttipäätöksen soveltaminen maksatuksessa; TEM-rahoituslain mukaiset ESR-hankkeet Hankkeen toteutumista (ml. erikseen raportoitavien erien toteutuminen) on seurattava jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä, mutta viimeistään viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä on koko hankkeen osalta varmistuttava siitä, että hanke ml. rahoituserät on toteutunut päätöksen mukaisena (vrt. rahoitusasetuksen muistio). Mikäli erikseen raportoitavat erät eivät toteudu suunnitelman mukaisena, tuen määrää on vähennettävä siten, että se on kumulatiivisesti korkeintaan 85 % (ELYt) / 70 % (liitot) hankkeen kokonaiskustannuksista (jolloin puuttuva rahoitusosuus on merkittävä tuensaajan omarahoitusosuudeksi).

25 Esimerkki: Prosenttipäätös; hanke toteutuu (kirjanpidon) kustannuksiltaan suunnitelmaa pienempänä Jos hanke toteutuu kustannuksiltaan suunnitelmaa pienempänä, missä suhteissa rahoituseriä pienennetään? Välittävän toimielimen on huolehdittava siitä, että hanke ei muodostu voitolliseksi ja hankkeen mahdolliset omarahoitusvelvoitteet toteutuvat Jos esim. kunta ei peri osuuttaan takaisin, on tuen määrää pienennettävä.

26 Esimerkki: prosenttipäätös; hanke toteutuu (kirjanpidon) kustannuksiltaan ja rahoitukseltaan suunnitelmaa suurempana Hanke toteutuu (kirjanpidon) kustannuksiltaan suunnitelmaa suurempana ja myös muuta rahoitusta kertyy suunnitelmaa enemmän. Jos muutoshakemusta- ja päätöstä ei ole tehty, kustannuksia ja rahoitusta hyväksytään vain rahoituspäätöksen ja projektisuunnitelman mukainen osuus (loppuosa hylätään ) Onko varmistuttava, että hanke ei jää voitolliseksi ja miten se tehdään voiko ajatella, että esim. kuntien osallistumismaksut, jotka ylittävät projektisuunnitelman mukaisen osuuden, kattavat projektisuunnitelman ylittävät kustannukset?

27 Esimerkki: erikseen raportoitavat erät toteutuvat suunnitelmaa suurempana Viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä todetaan, että hanke on toteutunut odotettua paremmin: hankkeeseen on saatu enemmän osallistujia ja sitä kautta enemmän erikseen raportoitavaa kuntarahoitusta, kuin on suunnitelmassa. Voidaanko suunnitelman ylittävä osuus erikseen raportoitavista eristä hyväksyä? Kaikki tosiasiallisesti toteutuneet ja todennettavissa olevat erikseen raportoitavat osallistujien palkka- ja matkakustannukset voidaan hyväksyä (erikseen raportoitavat hyväksytään päätöksessä arviona). Osallistujat raportoidaan myös indikaattoritiedoissa täysimääräisesti. Huom! Tällaiset tilanteet pyritään aina ennakoimaan muutoshakemuksella ja päätöksellä!

28 Esimerkki: korvattavien kustannusten mukainen päätös, yksityinen rahoitus alitoteutuu Rahoituspäätös on tehty noudattaen korvattavien kustannusten periaatetta. Nyt hankkeessa, jonka toteuttamisaika on ovat rahoitusosuudet kertyneet epätasaisesti. Kyseessä on yliopiston hallinnoima hanke, joten aikaisemmin ei ollut mahdollista kirjata omarahoitusosuutta, vaan kaiken rahoituksen piti olla ulkopuolista kunta- ja yksityistä rahoitusta. Nyt tulkitaan yliopiston rahoitus muuksi julkiseksi rahoitukseksi, jota tällä hankkeella ei ole rahoituspäätöksessään. Kuntaraha tullaan saamaan kokoon, mutta yksityinen osuus jää vajaaksi. Mikä on oikea tapa saada rahoitusosuudet oikein?

29 Esimerkki: korvattavien kustannusten mukainen päätös, yksityinen rahoitus alitoteutuu Vaihtoehdot: 1) Tehdään muutoshakemus ja -päätös, joilla muutetaan rahoitusosuuksia siten, että vähennetään yksityistä ja lisätään omarahoitusosuutta eli muuta julkista rahoitusta. Sen jälkeen pyydetään toteuttajaa kirjaamaan maksatushakemukseen muuta julkista rahoitusta (omarahoitusta) muutospäätöksen mukainen osuus. (Rahoituspäätöksen ehtojen mukaan: "Mikäli rahoitusosuudet muuttuvat hyväksytystä suunnitelmasta, muutoksesta on ilmoitettava rahoittajaviranomaiselle ja tarvittaessa tehtävä esitys projektisuunnitelman muuttamisesta".)

30 Esimerkki: korvattavien kustannusten mukainen päätös, yksityinen rahoitus alitoteutuu 2) Pyydetään toteuttajaa kirjaamaan maksatushakemukseen muuta julkista rahoitusta (omarahoitusta) suhteellisesti puuttuvan rahoituksen osuus (vaikka muutoshakemusta ja - päätöstä ei olisikaan jostain (perustellusta) syystä tehty. Maksajalla on mahdollisuus lisätä puuttuva rahoitusosuus toteuttajan omarahoitusosuudeksi silloin, kun toteuttaja on merkinnyt ko. riville (tässä tapauksessa muuhun julkiseen) jonkin summan joko projektisuunnitelmassa tai maksatushakemuksessa. Huom! Rahoitusosuutta ei saa missään tapauksessa kirjata väärään rahoituslajiin (eli tässä tapauksessa kunta- tai yksityiseen rahoitukseen).

31 Mitä kirjataan päätöksen muihin ehtoihin? Huom! Kohdan muut ehdot merkkimäärän rajaus on poistettu!!! Muiden tuensaajien nimet ja Y-tunnukset (yhteishankkeet ja tuen siirto) Mahdollisen De minimis tuen euromääräinen jyvittäminen kullekin tuensaajalle (tai osallistuvalle yritykselle) Välillisten kustannusten ja luontoissuoritusten laskentaperusteet Menettelytavat sellaisten hankintojen osalta, joihin ei sovelleta hankintalakia Tuensaajan oma hankintaohje tai HVO:n ohjeen mukainen menettely

32 Mitä kirjataan päätöksen muihin ehtoihin? Maksatushakemusta koskevat muut ehdot (rahoitusasetus 25 ) Aikataulu Myös välimaksatuksille voidaan (on hyvä) asettaa määräaikoja Ainoastaan laissa määritelty määräaika (viimeiselle maksatushakemukselle) on peruste jättää maksatushakemus käsittelemättä (rahoitusasetuksessa 4 kk) Rahoitusasetuksen 30 :n mukaan ennen viimeisen erän maksamista tuen saajan on esitettävä hyväksyttävä selvitys siitä, miten tuettua toimintaa on tarkoitus jatkaa, jollei tuen myöntäjä katso sitä hankkeen luonteen vuoksi tarpeettomaksi. (Loppuraportti) Muut pakolliset liitteet kuin vakioehdoissa mainitut Hankinnoista edellytetyt liitteet Tilintarkastajan lausunto? (Tukikelpoinen, jos on edellytetty rahoituspäätöksessä)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Lump sum pähkinänkuoressa

Lump sum pähkinänkuoressa Lump sum pähkinänkuoressa Kertakorvausmallin käyttöönoton tarkoituksena on: pienten hankkeiden ja tuensaajien hallinnon keventäminen kansalaisjärjestöjen ja pienten toimijoiden osallistumisen lisääminen

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 8. MAKSATUSHAKEMUKSET. 8.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 8. MAKSATUSHAKEMUKSET. 8.1 Yleistä 8. MAKSATUSHAKEMUKSET 8.1 Yleistä Rahoittaja hyväksyy hankkeen kokonaiskustannukset rahoituspäätöksessä. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen toteuttamiseen ja rahoituksen maksamiseen liittyvät

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Huom! Tässä esityksessä käsiteltäviin asioihin

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa Minna Koivukangas EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus/ Varsinais-Suomen toimipiste 13.6.2014 Esityksen sisältö Yleistä hankehallinnosta ohjelmakaudella

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 19.12.2011 (korvaa ohjeen 3.2.2011) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: "TKI-energiakeskittymä - Kädet ja aivot yhdes... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 27.3.2015 EURA 2014/545/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Lattiasta kattoon, pihalta luontoon - teemahanke

Lattiasta kattoon, pihalta luontoon - teemahanke Lattiasta kattoon, pihalta luontoon - teemahanke Info toimenpiteiden toteuttajille 29.10.2018 Leader Varsin Hyvä Eeva Mettala-Willberg Toimenpiteen aloittaminen Toimenpiteen toteuttamisen on saanut aloittaa

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu:

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu: Tiedote 10.8.2015 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Alueiden kehittäminen ja sen rahoitus koulutus ja keskustelutilaisuus Tampere 17.2.2010 Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö Esityksen

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Valittavat kustannusmallit

Valittavat kustannusmallit Valittavat kustannusmallit 1. Todellisiin kustannuksiin perustuva 2. Kertakorvaus ( lump sum ) Julkinen tuki: enintään 100 000 3. Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta ( flat rate ) 24 % palkkakustannusten

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus )

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 25.9.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen maksaminen ja käyttöä koskevat ehdot Myönnetyn avustuksen

Lisätiedot

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Koulutus välittäville toimielimille Kirjanpidon ja

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: KymRIS Smart Specialisation in Northern Growt... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 9.6.2015 EURA 2014/595/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 14.4.2015 EURA 2014/440/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Teknologian

Lisätiedot

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä.

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös Valtiovarainministeriö tekee kirjallisen

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (10) 21.10.2015 EURA 2014/2491/09 02 01 01/2015/UML

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteis... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.9.2015 EURA 2014/2519/09 02 01

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

5. VASTINRAHOITUKSEKSI KATSOTTAVA KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS

5. VASTINRAHOITUKSEKSI KATSOTTAVA KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS 5. VASTINRAHOITUKSEKSI KATSOTTAVA KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS Jäsenvaltioiden laatimissa ja komission hyväksymissä ohjelma-asiakirjoissa määritellään kansallisen rahoituksen suuruus. 5.1

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.3.2016 EURA 2014/3312/09 02 01 01/2015/POPELY Tuensaajat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU/ Koulutuskeskus SEDU Y-tunnus:1007629-5

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 Maksatushakemukset -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Iisalmi 18.3.2014 Varkaus 19.3.2014 Kuopio 27.3.2014 Sisältö: Sähköinen asiointi Hakuprosessi EURA 2014 Ennakko, luontoissuoritukset

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelma rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 30.3.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016.

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Tiedote 4.9.2014 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

ESR-hankkeiden hakukäytännöt

ESR-hankkeiden hakukäytännöt ESR-hankkeiden hakukäytännöt Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014 2020 EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus Sisältö ESR-haun aikataulu Sähköinen asiointi Hakemuslomake Rahoitusosuudet Yksinkertaistetut

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto Maksatuksen ajankohtaiskatsaus Ohjelmakausi 2007-2013: 2013 Onko vielä jotain opittavaa? 12.12.2013, Pori EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen,

Lisätiedot

Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä

Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä 27.3.2012 Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Asiantuntija Antti Kosunen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä Esityksen sisältö Peruutus-toiminto

Lisätiedot

Uusien kustannusmallien käyttöönotto ja ajankohtaista ESR:ssa

Uusien kustannusmallien käyttöönotto ja ajankohtaista ESR:ssa Uusien kustannusmallien käyttöönotto ja ajankohtaista ESR:ssa 1.3.2012 Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU-rakennerahastoyksikkö Rakennerahastojen uudet kustannusmallit

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (6) Hakijan nimi Etelä-Karjalan Kylät ry. Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Kellomäentie 1 Hakijan yhteyshenkilö Marja Jussila

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta

Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta Työkokous rakennerahastohankkeiden maksatuksista vastaaville rakennerahastojen ajankohtaisista asioista 11.6.2013, Scandic Marski Ylitarkastaja Martta Viitaniemi,

Lisätiedot

1. Rahoitustaulukot ESR- ja EAKR-ohjelmissa. Etelä-, Länsi-, Pohjois- ja Itä-Suomen EAKR-ohjelmat

1. Rahoitustaulukot ESR- ja EAKR-ohjelmissa. Etelä-, Länsi-, Pohjois- ja Itä-Suomen EAKR-ohjelmat 8.7.2008 Liite 13 KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS Jäsenvaltioiden laatimissa ja komission hyväksymissä ohjelma-asiakirjoissa määritellään kansallisen rahoituksen suuruus. 1. Rahoitustaulukot

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKE- MUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKE- MUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKE- MUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

Tempo! De minimis -rahoitus

Tempo! De minimis -rahoitus Tempo! De minimis -rahoitus Kustannusseurannan keventämisen pilotti 1.6.2017 31.5.2018 Miten projektin tavoitteita seurataan ja miten eteneminen raportoidaan Tekesille? Aluksi Lue rahoituspäätös sekä rahoitusehdot

Lisätiedot

Ajankohtaista maksatuksesta ja tarkastuksesta. Rakennerahastojen ajankohtaiskatsaus

Ajankohtaista maksatuksesta ja tarkastuksesta. Rakennerahastojen ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista maksatuksesta ja tarkastuksesta Rakennerahastojen ajankohtaiskatsaus 1.3.2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Smolander Pauliina 1.3.2012 1 Keskustelun aiheita Tilastoja: missä mennään rakennerahasto-ohjelmissa

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS ALUEIDEN KEHITTÄMISEN JA RAKENNE- RAHASTOHANKKEIDEN RAHOITTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS ALUEIDEN KEHITTÄMISEN JA RAKENNE- RAHASTOHANKKEIDEN RAHOITTAMISESTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MUISTIO Alueosasto 30.4.2014 Hallitusneuvos Tuula Manelius VALTIONEUVOSTON ASETUS ALUEIDEN KEHITTÄMISEN JA RAKENNE- RAHASTOHANKKEIDEN RAHOITTAMISESTA Säädösperusta Yleiset perustelut

Lisätiedot

Ajankohtaista maksatuksessa. Raija Mikkonen ja Kati Niemilä

Ajankohtaista maksatuksessa. Raija Mikkonen ja Kati Niemilä Ajankohtaista maksatuksessa Raija Mikkonen ja Kati Niemilä 1 KEHA-keskus Hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinto-, maksatus- ja yleiset kehittämistehtävät Hoitaa ja kehittää AVIen ja maistraattien

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Tietoisku maksatushakemuksista

Tietoisku maksatushakemuksista Tietoisku maksatushakemuksista Sisäasioiden rahastot Sonja Lyytikäinen 8.6.2017 Miksi raportoidaan? Hankkeen seuranta niin rahoittajan kuin tuen saajankin näkökulmasta Rahoituksen käyttäminen tukipäätöksen

Lisätiedot

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä Kirjanpito ja kustannukset Jarmo Heikkilä Kirjanpito Kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka tai tili Kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan kirjanpitoa Tuettavan toimepiteen kirjanpito tulee

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

MH 11.1.2016. Etelä-Karjalan kehittämisrahasto ja Maakunnan kehittämisraha OHJEET RAHOITUSHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI

MH 11.1.2016. Etelä-Karjalan kehittämisrahasto ja Maakunnan kehittämisraha OHJEET RAHOITUSHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI MH 11.1.2016 Etelä-Karjalan kehittämisrahasto ja Maakunnan kehittämisraha OHJEET RAHOITUSHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI MH 11.1.2016 Sisällys Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi... 1 1. Hakijan

Lisätiedot

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius Lakikoulutuspäivä Rahoituslaki, rahoitusasetus, tukikelpoisuusasetus, valtionavustuslaki Rahoituslain soveltamisala rakennerahastoasioissa jakautuu kahteen eri malliin. 1) Osa rakennerahastotoimijoista

Lisätiedot

RR info hanketoimijoille Maksatus

RR info hanketoimijoille Maksatus RR info hanketoimijoille Maksatus Keski-Pohjanmaan liitto 22.11.2018 Maksatushakemus Maksatushakemus tulee tehdä sillä tarkkuudella, että annettujen tietojen pohjalta voidaan tehdä oikea ratkaisu Maksatushakemuksen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Yhteishankkeiden hallinnointi. EAKR- ja ESR -ohjelmien toimeenpanon työkokoukset maksajille ja rahoittajille elo syyskuussa 2011

Yhteishankkeiden hallinnointi. EAKR- ja ESR -ohjelmien toimeenpanon työkokoukset maksajille ja rahoittajille elo syyskuussa 2011 Yhteishankkeiden hallinnointi EAKR- ja ESR -ohjelmien toimeenpanon työkokoukset maksajille ja rahoittajille elo syyskuussa 2011 Sovellettavat säännökset Erityislainsäädännössä säädettyihin tukiin sovelletaan

Lisätiedot

Tempo-projektin raportointi

Tempo-projektin raportointi Tempo-projektin raportointi Aloituspalaveriohje: Näin raportoit projektista ja seuraat tavoitteiden saavuttamista 15.10.2018 (DM 2091936 v.1) Aluksi Lue rahoituspäätös sekä rahoitusehdot huolellisesti

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN OHJE ESR- JA EAKR RAHOITUKSEN HAKIJOILLE

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN OHJE ESR- JA EAKR RAHOITUKSEN HAKIJOILLE VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN OHJE ESR- JA EAKR RAHOITUKSEN HAKIJOILLE 1.2.2012 Hyvin toteutettu ja tavoitteiltaan kohderyhmää hyvin palveleva hanke saa aikaan monenlaista positiivista kehitystä. Hyvä

Lisätiedot

ESR-HAKUINFO. Pienryhmä: EURA-hakemus. Hämeen ELY-keskus

ESR-HAKUINFO. Pienryhmä: EURA-hakemus. Hämeen ELY-keskus ESR-HAKUINFO Pienryhmä: EURA-hakemus 13.8.2015 Millainen on hyvä hakemus? Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: 6AIKA: CityGeoModel- avoin geotietomalli kaup... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.8.2015 EURA 2014/2308/09 02 01

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Ohjelmien edistymistilanne 2.3.2011 2 10 9 8 7 6 5 4 3 10 9 8 7 6 5 4 3 Varattu (%) Sidottu (%) Maksettu

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluin... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 16.2.2015 EURA 2014/867/09 02 01 01/2014/POPELY

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot