Henkilökohtaisen budjetin toimintamalli

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtaisen budjetin toimintamalli"

Transkriptio

1 Henkilökohtaisen budjetin toimintamalli Ehdot ja periaatteet Heinäkuu 2019

2 Sisällys Johdanto Henkilökohtainen budjetti Asiakkaan asema, oikeudet ja velvollisuudet Järjestäjän asema, oikeudet ja velvollisuudet Palveluntuottajan asema, oikeudet ja velvollisuudet Seuraamukset sääntörikkomuksista ja hyväksymisen peruminen Liitteet Liite 1. Raportoitavat ja seurattavat asiat Liite 2. Toimintamallin edellyttämät tietojärjestelmät Liite 3. Sanasto

3 Johdanto Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä ottaa käyttöön henkilökohtaisen budjetin toimintamallin osana palvelujen tuotantoa. Henkilökohtaisen budjetin toimintamallilla tavoitellaan asiakkaiden osallisuuden ja asiakaslähtöisen toimintatavan lisääntymistä. Toimintamallia kehittämällä saadaan myös lisätietoa mallin vaikuttavuudesta, kustannuksista ja asiakkaiden palvelutarpeesta. Henkilökohtaisen budjetin toimintamallilla saavutetaan erilaisia hyötyjä eri asiakassegmenteissä. Omaishoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasryhmissä on jo kokemusta henkilökohtaisen budjetin kaltaisesta toimintamallista ja sen tarve on tullut esiin sekä asiakkaiden että työntekijöiden taholta. Palvelujen asiakaslähtöisempi toteuttaminen edistää omaishoitajien jaksamista, lapsiperheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vammaispalveluiden asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. Päihde- ja/tai mielenterveyspalveluja tarvitsevien nuorten osalta henkilökohtaista budjettia voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeita paremmin vastaavia palveluja, mikä edistää nuoren sitoutumista ja toimii osana nuoren syrjäytymisen ehkäisyä. Tässä asiakirjassa kuvataan seuraavat henkilökohtaisen budjetin toimintamallia koskevat seikat: Asiakkaan asema, oikeudet ja velvollisuudet Palvelun järjestäjän asema, oikeudet ja velvollisuudet Palveluntuottajan asema, oikeudet ja velvollisuudet (sisältäen vaatimukset palveluntuottajana toimimiselle ja kriteerit palveluntuottajan hyväksymiselle) Asiakas- ja palveluohjaus Järjestäjänä toimiva soveltaa tämän asiakirjan ehtoja ja periaatteita henkilökohtaisen budjetin toimintamalliin. Palveluntuottajan tulee sitoutua noudattamaan tämän asiakirjan ehtoja ja periaatteita ennen kuin se voi toimia henkilökohtaisella budjetilla järjestetyn palvelun palveluntuottajana. Tässä asiakirjassa kuvatut henkilökohtaisen budjetin toimintamallin ehdot ja periaatteet ovat toistaiseksi voimassa olevia alkaen Kuntayhtymän johtajalla on oikeus hyväksyä asiakirjaan tehtävät muutokset. Kuntayhtymä tiedottaa muutoksista viipymättä palveluntuottajia ja tarvittaessa muita sidosryhmiä. Asiakirjassa käytetyt käsitteet on määritelty liitteessä 3. 3

4 1. Henkilökohtainen budjetti Tausta on vuosina hallinnoinut Uudenmaan alueellista valinnanvapauskokeilua, joka on ollut yksi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamista palvelusetelikokeiluista. Kokeilussa on edistetty asiakaslähtöisyyttä testaamalla henkilökohtaisen budjetin kaltaista toimintamallia palveluseteleillä toteutettuna. n alueella henkilökohtaista budjettia on kokeiltu kuuden kunnan alueella (Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä ja Pornainen) kunnittain vaihtelevissa asiakasryhmissä. Kokeilun asiakasryhmät olivat ikääntyneet kotihoidon asiakkaat, omaishoidon yli 50 vuotiaat asiakkaat, vammaispalveluiden henkilökohtaista apua saavat asiakkaat, päihde- ja mielenterveyspalveluita tarvitsevat nuoret asiakkaat ja asiakkaat, joilla on huollettavia sekä kotiapua saavat perheet. Asiakkaat ovat osallistuneet palvelutarpeen arvioon ja palveluntuottajan valintaan kuntayhtymän hyväksymistä palveluntuottajista. Kokeilussa asiakkaan henkilökohtaisen budjetin arvo määrittyi oman tuotannon kustannusten mukaisesti ja se on perustunut asiakkaan palvelutarpeeseen. Kokeilun toimintamalli on valtakunnallisen arvioinnin mukaan edistänyt asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden osallisuutta lisäävää toimintatapaa kaikissa asiakasryhmissä. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä mahdollisuuteen olla mukana omaa elämäänsä koskevassa palvelukokonaisuuden määrittämisessä tarpeidensa mukaisesti. Kokeilun kokemusten mukaan palveluseteli ainakaan nykyisen palvelusetelilain mukaisena ei kuitenkaan ole aina paras mahdollinen maksuinstrumentti asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden riittävään huomiointiin. Henkilökohtainen budjetti toteutettuna joko palvelusetelillä tai maksusitoumuksella joka tapauksessa mahdollistaa asiakaslähtöisyyden toteutumisen, kun palveluita ja niiden sisältöä voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti ja yksilöllisesti. Vastaavia kokemuksia on saatu mm. Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointi -hankkeessa. Myös tämän hankkeen kokemuksia tullaan hyödyntämään henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisessä. Toteuttaminen Henkilökohtaisen budjetin toimintamallia kehitetään kuntayhtymän alueella ja henkilökohtainen budjetti otetaan käyttöön rajatuissa asiakasryhmissä palvelusetelikokeilun päätyttyä alkaen. Henkilökohtaisella budjetoinnilla tarkoitetaan asiakkaan omien palveluiden suunnittelua toimivaksi ja tarpeenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja sen ensisijaisena tavoitteena on lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihinsa sekä parantaa palveluiden saatavuutta. Henkilökoh- 4

5 tainen budjetti toteutetaan kuntayhtymässä joko palvelusetelin tai maksusitoumuksen avulla ja sen arvo määritellään kuntayhtymän oman palvelutoiminnan kustannusten mukaisesti sekä tarvelähtöisesti. Maksusitoumuksesta syntyvät asiakasmaksut tai palveluseteleistä muodostuvat omavastuuosuudet määräytyvät asiakasmaksulain, palvelusetelilain ja kuntayhtymän nykyisten käytäntöjen edellyttämällä tavalla. Asiakkaan maksama asiakasmaksu tai omavastuuosuus määritellään vastaamaan ssä käytössä olevia asiakasmaksuja. Kuntayhtymän henkilökohtaisen budjetin toimintamallia sovelletaan koko kuntayhtymän alueella alkuvaiheessa omaishoidon-, vammais-, nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaat. Kuntayhtymä voi määritellä tarkemmat asiakasryhmittäiset ohjeet ja laajentaa asiakasryhmiä kokemuksen karttuessa esimerkiksi kotihoidon asiakkaisiin tai lapsiperheisiin laajemmin. Henkilökohtaisen budjetin perustana toimii asiakasohjaajan ja asiakkaan yhteistyössä tekemä palvelutarpeen arvio ja palvelusuunnitelma sekä asiakasohjaajan tekemä palvelupäätös. Asiakasohjaaja varmistaa, että asiakkaalle muodostettu palvelukokonaisuus on asiakkaan tarpeen ja edun mukainen. Henkilökohtaisen budjetin lähtökohtana on asiakkaan aktiivinen osallistuminen oman elämäntilanteensa kartoittamiseen sekä tarpeenmukaisten palveluiden sisällön suunnitteluun ja käyttöön. Henkilökohtaisen budjetin määrittäminen ja asiakasohjaus Henkilökohtaisen budjetin suuruus määritellään kullekin asiakkaalle palvelutarpeen arvion perusteella. Budjetin arvo määräytyy kuntayhtymän omien palveluiden keskimääräisistä kustannuksista. Palvelutarpeen arvion yhteydessä käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi asiakkaan palvelutarve ja mietitään henkilökohtaisen budjetin soveltuvuutta palveluiden järjestämiseen. Asiakkaan tarpeisiin voidaan vastata myös siten, että osaan palvelutarpeista myönnetään henkilökohtainen budjetti ja osaan vastataan järjestäjän itse tuottamilla sote-palveluilla. Asiakkaalle tehdään henkilökohtaiseen budjettiin palvelusetelillä ja/tai maksusitoumuksella myönnettävistä palveluista viranhaltijapäätös voimassa olevan delegointipykälän mukaisilla, viranhaltijoille delegoiduilla oikeuksilla. Palvelukohtaiset päätökset tehdään kussakin asiakasryhmässä/kunnassa käytössä oleviin tietojärjestelmiin, kunnes yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä on käytettävissä. Viranomaispäätös perustuu kokonaisvaltaiseen asiakkaan palvelutarpeen selvitykseen, jossa sosiaalityö on vahvasti mukana. Työntekijöistä, jotka tekevät palvelutarpeen arviointia sekä ohjaavat ja neuvovat asiakkaita palveluntuottajien valinnassa, käytetään yleisnimitystä asiakasohjaaja. Asiakasohjaaja -termi kuvaa ensisijaisesti työntekijän roolia asiakkaan palveluohjauksessa tietyn ammattiryhmän tai -nimikkeen sijaan. Asiakasohjaajien tehtävänä on suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja vaikuttava palvelukokonaisuus. Asiakasohjaaja seuraa asiakkaan palveluiden toteutumista ja kustannuksia. Mikäli 5

6 asiakkaan palvelunkäytössä on huomattavia poikkeamia tai asiakkaan palvelunkäyttö ei vaikuta pysyvän budjetissa, tulee asiakasohjaan ottaa yhteys asiakkaaseen, käydä tilanne läpi ja tukea asiakasta henkilökohtaiseen budjettiin kuuluvien palveluiden valinnassa. Tarvittaessa asiakasohjaaja voi myös tehdä asiakkaalle uuden palvelutarpeen arvion ja määritellä uuden henkilökohtaisen budjetin, mikäli asiakkaan palveluntarve muuttuu ja ylittää aikaisemmin suunnitellun budjetin. Asiointi- ja hallinnointipalvelu Toiminnassa tullaan hyödyntämään ostopalvelujen (palvelusetelit, maksusitoumukset, jne.) asiointi- ja hallinnointipalvelujärjestelmää, jossa järjestäjä hallinnoi kokonaisuutta ja jota sekä palveluntuottajat että kuntalaiset pystyvät käyttämään omilta osiltaan. Asiointi- ja hallinnointipalvelu on monipuolinen tietojärjestelmä, jonka käyttäjiä ovat kuntalaiset, sote-palvelunjärjestäjät ja sote-palveluntuottajat. Kuntalaiselle järjestelmä tarjoaa helppokäyttöisen ja monikanavaisen käyttöliittymän, jonka kautta kuntalainen saa laadukasta tietoa hänelle suunnatusta palvelutarjonnasta tuottajavalinnan pohjaksi sekä ajantasaista tietoa omasta setelitilanteestaan Palveluntuottajalle järjestelmä antaa tehokkaat välineet tuottajaksi hakeutumiseen, palvelutapahtumien kirjaamiseen ja tuottajatilitysten seuraamiseen sekä tietoa toiminnan kehittämisen pohjaksi. Isot tuottajat voivat hyödyntää kehittyneitä integraatiorajapintoja ja pienille tuottajille tarjotaan helppokäyttöisiä portaalitoimintoja. Palveluiden järjestäjälle järjestelmä antaa tietopohjaa palvelutuotannon kokonaissuunnitteluun ja optimointiin sekä välineet maksuliikenteen ja tuottajaverkoston hallintaan. Tietojärjestelmä mahdollistaa usean järjestäjän muodostaman ylikunnallisen toimintamallin, jossa palvelunjärjestäjärakenteita voidaan muuttaa joustavasti. Palvelusetelien lisäksi tietojärjestelmän avulla kuntalaiselle voidaan tarjota asiakasseteleitä (optio), henkilökohtaisia budjetteja ja ostopalveluja. Asiointi- ja hallinnointipalvelu hyödyntää kansallisia tietojärjestelmiä ja tuottaa niihin tietoa. Mikäli järjestelmän käyttöönotto viivästyy toiminnan käynnistyessä, hyödynnetään väliaikaisia järjestelmiä. 2. Asiakkaan asema, oikeudet ja velvollisuudet Asiakkaan asema Järjestäjä määrittelee asiakasryhmät, joiden palveluiden järjestämiseen voidaan käyttää henkilökohtaista budjettia. Asiakas osallistuu palvelutarpeen arvioon, joka tehdään yhdessä asiakasohjaajan kanssa sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti. 6

7 Asiakkaalle on kerrottava mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Asiakkaalle on selvitettävä erilaiset palvelu- ja toimenpidevaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä kaikki seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. Asiakkaan kuulemisesta ennen häntä koskevan päätöksen tekemistä säädetään hallintolaissa (434/2003). Asiakkaan oikeudesta saada selvitys eri vaihtoehdoista säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000). Mikäli asiakas täyttää henkilökohtaisen budjetin myöntämisperusteet ja palvelutarpeenarviossa päädytään järjestämään asiakkaan palvelu tai palvelut henkilökohtaisella budjetilla, asiakkaan kanssa tehdään palvelusuunnitelma ja viranomainen tekee asiasta palvelupäätöksen. Asiakas voi tarvittaessa tehdä oikaisuvaatimuksen päätöksestä. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaisissa tapauksissa asiakasta voi edustaa hänen laillinen edustajansa, lähiomainen tai muu läheinen henkilö, joka tuntee asiakkaan. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä maksusitoumuksella tai palvelusetelillä toteutettavasta henkilökohtaisesta budjetista, jolloin kuntayhtymän tulee ohjata hänet kuntayhtymän muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. Henkilökohtaista budjettia ei voida myöntää, jos asiakas tai hänen omaisensa/läheisensä ei ole kykenevä ottamaan vastuuta henkilökohtaisella budjetilla tuotettavasta palvelusta tai asiakkaan hoito vaatii erityistä ammattitaitoa tai palveluverkoston hallintaa. Asiakkaan asemaan sovelletaan potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Asiakkaan oikeussuojakeinoina lainsäädännön mukaan ovat mm. muistutukset, kantelut, potilasvahinkoilmoitukset sekä sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut. Palveluntuottajan valinta Henkilökohtaisen budjetin toimintamallissa asiakkaat voivat valita yhdessä asiakasohjaajan kanssa määritellyn palvelutarpeen arvioinnin pohjalta itselleen sopivimmat palvelut ja palveluntuottajat henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajiksi ilmoittautuneista palveluntuottajista. Asiakas saa koostaa palvelupakettinsa parhaaksi katsomallaan tavalla ja valita palveluntuottajiksi niin julkisia, yksityisiä kuin kolmannen sektorin toimijoita edellyttäen, että heidät on hyväksytty palveluntuottajiksi tässä asiakirjassa mainituin kriteerein. Asiakas voi aina myös jättää valitsematta palvelua palveluntuottajien joukosta, jolloin kyseinen palvelu tuotetaan asiakkaalle kuntayhtymän toimesta, eikä kyseistä palvelua lasketa mukaan kokonaisbudjettiin. Asiakkaan ja palveluntuottajan välinen kirjallinen sopimus, kun henkilökohtainen budjetti toteutetaan palvelusetelillä Asiakas tai hänen edunvalvojansa tekee palveluita koskevan kirjallisen sopimuksen 7

8 kyseiselle palvelusetelille laadittavan sääntökirjan mukaisesti. Sopimuksessa on sovittava seuraavista asioista: 1. Palvelun hinta ja sisältö 2. Palvelun tuottamisen ja järjestämisen ehdot 3. Palvelun peruutusehdot 4. Palvelun mahdolliset päättymistavat, irtisanominen, purkuehdot 5. Poissaoloajan maksuja koskevat ehdot 6. Hintojen muuttamista koskevat ehdot (tarkistusajat ja -mekanismi) 7. Vahingonkorvausehdot 8. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja tietojen luovutus. Sopimuksen ehtojen on oltava selkeät ja ymmärrettävät. Asiakkaalla on oltava mahdollisuus tutustua ehtoihin ennen sopimuksen allekirjoittamista. Henkilökohtaista budjettia tarkistetaan, jos suunnitellut palvelut eivät vastaa asiakkaan palvelutarvetta tai ovat ristiriidassa asiakkaan toimintakyvyn kanssa. Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa asiakkaan palveluohjaajalle havaitessaan suunnitelman puutteelliseksi asiakkaan palvelutarpeeseen tai toimintakykyyn nähden. Palveluntuottajan on myös ilmoitettava, jos asiakkaalle myönnetty budjetti on joko yli- tai alimitoitettu. Maksusitoumusta käytettäessä palveluita koskeva sopimus tehdään järjestäjän ja palveluntuottajan välillä (ks. luku 3). Asiakkailta perittävät maksut Kukin palveluntuottaja määrittää itse tuottamiensa palveluiden hinnat. Palveluiden hinnat tulee esittää järjestäjän tarjoamassa tietojärjestelmässä niin selkeästi, että asiakkaalla on riittävästi tietoa valinnan tekemiseksi. Palveluntuottajan on hinnoiteltava kokeilussa tarjoamansa palvelut siten, että niistä ei koidu asiakkaalle asiakasmaksujen tai omavastuuosuuksien lisäksi mitään ylimääräisiä kustannuksia. Palveluntuottaja veloittaa henkilökohtaiselle budjetilla tuotetut palvelut ostopalvelujen asiointi- ja hallinnointipalvelutietojärjestelmän kautta. Asiakas huolehtii mahdollisten asiakasmaksujen ja omavastuiden maksamisesta. Asiakas voi itse seurata budjettinsa tilannetta järjestelmän asiointipalvelussa. Mikäli jokin maksusitoumuksella tuotettava palvelu on sellainen, että asiakas maksaisi siitä kuntayhtymän tuottamana asiakasmaksua, perii kuntayhtymä myös henkilökohtaista budjettia käyttävältä asiakkaalta asiakasmaksun nykyisten käytäntöjensä mukaisesti. Jos asiakkaan palvelu järjestetään palvelusetelillä, noudatetaan siinä palvelustelilain periaatteita ja asiakas maksaa kyseiselle palvelusetelille määritellyn omavastuun. Osa maksuista voi kerryttää terveydenhuollon maksukattoa, eikä näitä maksuja peritä maksukaton ylittymisen jälkeen. Asiakas voi halutessaan hankkia valitsemaltaan palveluntuottajalta vapaasti lisäpalveluita, joiden kustannuksista hän vastaa itse. Palveluntuottaja hinnoittelee lisäpalvelut erikseen ja ne 8

9 voivat poiketa henkilökohtaisen budjetilla tarjottavien palveluiden hinnoista. Asiakkaalle korvattavat matkakulut Kela voi mahdollisesti korvata asiakkaan matkakulut palveluntuottajan yksikköön kulloinkin voimassa olevien sääntöjensä mukaisesti. 3. Järjestäjän asema, oikeudet ja velvollisuudet Järjestäjän asema Palvelujen järjestäjänä toimii. Järjestäjä tekee päätöksen asiakasryhmistä, joille henkilökohtaista budjettia voidaan tarjota ja soveltaa toiminnassaan tässä dokumentissa esitettyjä ehtoja ja periaatteita. Kuntayhtymä toimii palveluntuottajana silloin, kun asiakkaan palveluita ei voida järjestää henkilökohtaisella budjetilla tai asiakas haluaa pysyä julkisen palvelun asiakkaana. Järjestäjällä on ajantasaiset internet-sivut tai verkkopalvelu, josta käy ilmi kaikkien mukana olevien palveluntuottajien yksiköiden osoitetiedot, aukioloajat, ajanvarauksen yhteystiedot ja asiakasmaksut. Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet Järjestäjä Hyväksyy palvelun piiriin kuuluvat paleluntuottajat ja pitää luetteloa hyväksytyistä palveluntuottajista sekä julkaisee ajantasaiset tiedot palvelun käyttäjien saataville Valitsee asiakasryhmät, joiden palveluiden järjestämiseen voidaan käyttää henkilökohtaista budjettia Informoi kuntayhtymän alueen asukkaita henkilökohtaisesta budjetista Vastaa käytettävissä olevan palveluntuottajien vertailun mahdollistavan tiedon esittämisestä asiakkaan valinnan tueksi. Henkilökohtaiseen budjettiin liittyen järjestäjä mm. Valvoo, seuraa ja arvioi asiakkaiden budjetin käyttöä ja sen kustannusvaikutuksia Valvoo, seuraa ja arvioi palveluntuottajia ja palveluntuottajien palvelujen laatua ja tarvittaessa puuttuu palveluissa havaittuihin poikkeamiin 9

10 Varmistaa, että palveluntuottajat täyttävät toiminnalle asetetut edellytykset Peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät täyty, palveluntuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista tai palveluntuottajalla havaitaan luvun 5 mukaisia sääntörikkomuksia Osallistuu jatkuvan tiedontuotannon sekä seurannan ja raportoinnin kehittämiseen Voi yhdistellä asiakkaisiin liittyvää tietoa palveluntuottajien valvontaan sekä mallin kehittämiseen liittyviin tarpeisiin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Lisäksi huomioidaan laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä Ohjeistaa ja perehdyttää palveluntuottajat järjestäjän käytäntöihin ja toimintatapoihin Informoi palveluntuottajaa välittömästi tiedon saatuaan sellaisista päätöksistä, muutoksista ja järjestelyistä, joilla voi olla vaikutusta toimintaan Informoi palveluntuottajia tapahtuvista muutoksista ja suunnitelmista niiltä osin kuin se toiminnan kannalta on olennaista Tekee viranomaispäätökset Sitoutuu pitämään salassa palveluntuottajan liike- ja ammattisalaisuudet 4. Palveluntuottajan asema, oikeudet ja velvollisuudet Tässä kappaleessa kuvataan palveluntuottajille asetetut kriteerit sekä laadullisia ja toiminnallisia vaatimuksia ja velvollisuuksia. Palveluntuottajille ja palveluille asetetut ehdot sekä laatuun ja toimintaan liittyvät raportointivaatimukset ovat samat kaikille palveluntuottajille. Palveluntuottajalle asetettujen vaatimusten täyttyminen tarkoittaa, että toimija on soveltuva toimimaan Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän alueella henkilökohtaisen budjetin asiakkaan palveluntuottajana. Palveluntuottajat, jotka aikovat tuottaa asiakkaille henkilökohtaisen budjetin palveluita palveluseteillä tai maksusitoumuksella ilmoittautuvat kuntayhtymän asiointipalveluun halukkaiksi palveluntuottajiksi. Käytettäessä maksusitoumusta, yksityisen palveluntuottajan ja kuntayhtymän kesken tehdään sopimus, jossa määritellään asiakkaalle maksusitoumuksella hankitta- 10

11 van palvelun järjestämisen ehdot, laajuus ja kesto sekä yksityiselle palveluntuottajalle maksettavat korvaukset. Tässä yhteydessä asiakasohjaaja sopii yhdessä palveluntuottajan kanssa tuotetun palvelun raportoinnista ja siihen liittyvistä menettelyistä. Palveluntuottaja on velvollinen raportoimaan asiakasohjaajalle sovitulla tavalla. Palveluntuottajan ja kuntayhtymän välinen ostopalvelusopimus / maksusitoumus ei merkitse palvelus- tai työsopimussuhdetta kuntayhtymän kanssa. Sopijaosapuoli, itsenäinen yrittäjä ei ole työsuhteessa myöskään sosiaalihuollon asiakkaan kanssa, jolle maksusitoumuksella ostetaan palveluja. Käytettäessä palveluseteliä, asiakas ja palveluntuottaja tekevät palveluita koskevan sopimuksen (kts. luku 2). Tällöin henkilökohtaisen budjetin palveluntuottaja on yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) tarkoitettu palveluntuottaja. Tällöin palveluntuottajan hyväksymiskriteerit määräytyvät palvelusetelilainsäädännön mukaisesti. Henkilökohtaisen budjetin palveluntuottaja voi olla myös kodinhoitoon ja kotona asumisen tukemiseen liittyvien palvelujen tuottaja sekä asiakkaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (sosiaalinen toimintakyky) liittyvien palveluiden tuottaja. Yleiset vaatimukset Palveluntuottaja vastaa palvelun tuottamisesta laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Hallintolain (434/2003) mukaisesti, palveluntuottajan on turvattava asiakkaalle myös neuvonnan saavutettavuus ja esteettömyys. Palveluntuottaja kehottaa asiakasta arvioimaan palvelukokemustaan ja pyydettäessä raportoi palautteen järjestäjälle. Palveluntuottaja on velvoitettu antamaan totuudenmukaiset tiedot itsestään ja noudattamaan järjestäjän asettamia kriteereitä sekä muita vaatimuksia. Mikäli järjestäjä on asettanut tai asettaa vielä ilmoittautumisvaiheessa vaatimuksia, tulee palveluntuottajan sitoutua niihin. Palveluntuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperintärekisterissä. Palveluntuottajan on noudatettava kaikkea sen toimintaan kulloinkin sovellettavaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja ohjeita sekä täytettävä kaikki toiminnalle asetetut määräykset, velvoitteet sekä luvat niiltä osin, kun niitä on laissa tai asetuksissa määritelty. Palveluntuottajan omalla vastuulla on huolehtia, että sen toiminta on kaikilta osin lupaviranomaisten hyväksymää. Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa asiakkaan asiakasohjaajalle, mi- 11

12 käli havaitsee tehdyn palvelutarpeen arvion puutteelliseksi asiakkaan toimintakykyyn nähden. Lisäksi palveluntuottajan on ilmoitettava, jos asiakkaalle myönnetty budjetti on yli- tai alimitoitettu. Palveluiden sisältö Henkilökohtainen budjetti voidaan toteuttaa kuntayhtymässä palvelusetelillä tai maksusitoumuksella. Asiakkaan palvelupäätökseen on kirjattu henkilökohtaisella budjetilla tiettyyn palveluun käytettävissä oleva summa. Palveluntuottajan pitää toteuttaa palvelut asiakkaalle tehdyn palvelupäätöksen mukaisesti, jotta budjetilla saadaan katettua ne palvelut, joita sillä on tarkoitettu katettavan. Kuntayhtymän palveluseteleillä tuotetuista palveluista on tehty palvelukuvaukset sekä kuvattu palveluntuottajan yleiset ehdot. Niiden tarkoituksena on kuvata henkilökohtaisella budjetilla järjestettäväksi soveltuvien palveluiden sisältöjä ja periaatteita palveluntuottajien velvoitteiden näkökulmasta. Palvelukuvauksissa määriteltyjen palvelukohtaisten edellytysten lisäksi palveluntuottajan on täytettävä sääntökirjassa ja palveluntuottajien yleisissä ehdoissa kuvatut edellytykset. Palvelusetelillä tuotettavien palveluiden arvonlisävero on oltava 0 %. Maksusitoumuksella voidaan hankkia myös muita kuin perinteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tai tuotteita kuten arkea helpottavia tai toimintakykyä tukevia apuvälineitä, joita ei luovuteta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä. Maksusitoumuksella voidaan palveluntuottajalta hankkia myös asiakkaan arkea helpottavia, kotona asumista tukevia sekä sosiaalista hyvinvointia edistäviä palveluja kuten kiinteistönhoitoa, asunnonmuutostöitä, harraste- ja virkistystoimintaa. Palveluntuottaja vastaa tulkkipalveluiden järjestämisestä niille asiakkaille, joilla on laissa säädetty tai sopimukseen perustuva oikeus saada valtion korvaamia tulkkipalveluja. Järjestäjä vastaa pääsääntöisesti tulkkipalveluiden järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Hinnoittelu Henkilökohtainen budjetti arvioidaan asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti ja siihen sisältyvät kaikki henkilökohtaiseen budjettiin sovitut palvelukokonaisuudet. Henkilökohtaisen budjetin arvon määrittämiseen sovelletaan nykyisiin kuntayhtymän palveluihin perustuvaa hinnoittelumallia. Palveluntuottajalla on oikeus itse määritellä tuottamansa palvelun kokonaishinta. Hinta tulee ilmoittaa järjestäjän määräämässä muodossa sisältäen palvelun kaikki kustannukset, eli mahdollistaen näin hintojen vertailun asiakaslähtöisesti. Erillisiä matkakorvauksia tai mitään muita kuluja ei saa erikseen periä asiakkailta, vaan niiden tulee sisältyä palvelujen kokonaishintoihin. Palveluntuottajan ilmoittamat hinnat ovat voimassa asti. Tämän jälkeen mahdolliset seuraavaa vuotta koskevat uudet hinnat pyydetään toimittamaan kuntayhtymälle marraskuun loppuun mennessä. Hintojen tarkastamisen perusteena voivat olla henkilökustannusten ja yleisen kustannustason muutos 12

13 Palveluntuottajan veloittaessa palvelutapahtumasta asiointijärjestelmässä, tulee veloitus tehdä viiden arkipäivän kuluessa palvelun toteuttamisesta. Henkilöstö Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia sekä työlainsäädäntöä. Palveluntuottaja vastaa työnantajana siitä, että tehtävät hoidetaan lakien ja asetusten mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa henkilöstönsä pätevyydestä, riittävästä ammattitaidosta, henkilöstömitoituksesta, työturvallisuudesta, työterveydenhuollosta sekä täydennyskoulutusvelvoitteen toteutumisesta. Palveluntuottajien palveluksessa mahdollisesti toimivien lääkäreiden, sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden sekä muiden sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöitä tulee olla Valviran rekistereihin merkittyjä. Palveluntuottajan alaisuudessa työskentelevät sitoutuvat noudattamaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuusvaatimuksia sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, ettei kukaan sen alaisuudessa toimiva tai päätös- ja valvontavaltaa käyttävä henkilö, kuten johto- tai edustustehtävissä toimiva ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla rikokseen, tekoon tai laiminlyöntiin, jonka perusteella palveluntuottaja voidaan sulkea järjestelmän ulkopuolelle. Mikäli palveluntuottaja käyttää alihankkijoita palveluiden tuottamisessa, siitä on ilmoitettava järjestäjälle. Kaikkia palveluntuottajaa koskevia velvoitteita sovelletaan myös mahdollisiin alihankkijoihin, osuuskunnan kaikkiin jäseniin ja yhteistyökumppaneihin. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Vakuutukset ja korvausvelvollisuus Palveluntuottajalla tulee olla voimassa olevat asianmukaiset ja riittävät vakuutukset. Yksityisellä palveluntuottajalla tulee olla sopimuskauden aikana voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, potilasvakuutus, irtaimiston ja kiinteistön vakuutus sekä lakisääteinen yrittäjän työeläkevakuutus (YEL) lain edellyttämissä tilanteissa ja työnantajan tapaturma- ja eläke- ja työttömyysvakuutus (TYEL). Järjestäjä vastaa julkista palveluntuotantoa koskevista lakisääteisistä ja muista vakuutuksista. Palveluntuottajan toimintaa koskevat mahdolliset muistutukset, potilasvahinkoilmoitukset, korvausvaatimukset ja muut vastaavat vaatimukset selvitetään palveluntuottajan toimesta. Järjestäjä vastaa valvoville viranomaisille tai tuomioistuimelle palveluntuottajia koskeviin kanteluihin ja lausuntoihin pyydettyään selvityksen palveluntuottajalta. Potilasasiamiehenä toimii palveluntuottajan potilasasiamieheksi nimeämä henkilö silloin, kun sellaisen nimeämistä on toiminnalta edellytetty. Rekisterinpito ja salassapito Palveluntuottaja laatii kultakin palvelulta edellytettävät potilas- ja asiakasasiakirjat 13

14 palvelutapahtuman yhteydessä. Palveluntuottaja vastaa yhteisesti sovitulla tavalla potilas- ja asiakasasiakirjojen asianmukaisesta käsittelystä. Kokeilun aikana rekisterinpitäjänä toimii palvelusetelilain mukaisesti järjestäjä. Asiakirjojen käsittelyä säätelee julkisuuslain lisäksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Siltä osin, kun asiakastapahtumista kirjataan nykyisissä prosesseissa kirjauksia Kantaja/tai Kansa -arkistoihin, tulee kokeilussa mukana olevan palveluntuottajan toimittaa tiedot järjestäjän osoittamalla tavalla kirjattavaksi Kanta-palvelun järjestäjän rekisteriin. Tiedonanto järjestäjälle Palveluntuottaja raportoi järjestäjälle palveluntuottajalta edellytettävät tiedot määräajassa ja -muodossa. Lisäksi palveluntuottaja sitoutuu pyydettäessä antamaan muita julkisiksi luokiteltuja tietoja ja selvityksiä järjestäjälle. Palveluntuottaja on velvollinen informoimaan järjestäjää mahdollisimman ajoissa tai välittömästi tiedon saatuaan sellaisista organisaationsa, viranomaisen tai muun tahon päätöksistä, muutoksista tai järjestelyistä, joilla voi olla vaikutusta toimintaan. Palveluntuottajan tulee informoida järjestäjää toiminnassa tapahtuvista tai tapahtuneista poikkeavista tilanteista. Palveluiden markkinointi Palveluntuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Asiakkaiden käyttöön kehitetään palveluntuottajien portaali, jossa asiakkaan on mahdollista vertailla kokeilussa mukana olevia palveluntuottajia ja palveluita. Palveluntuottaja saa markkinoida portaalissa vain henkilökohtaisen budjetin toimintamalliin sisällyttämiään palveluita. Palvelujen markkinointi on palveluntuottajan omalla vastuulla. 5. Seuraamukset sääntörikkomuksista ja hyväksymisen peruminen Palveluntuottajan rikkoessa tämän asiakirjan ehtoja ja periaatteita, on järjestäjällä oikeus käyttää seuraavia oikaisukeinoja: Veloitusoikeuden peruuttaminen Mikäli palveluntuottaja ei noudata menettelyohjeeseen asetettua viiden arkipäivän veloitusaikaa, muistuttaa järjestäjä palveluntuottajaa veloituksen puuttumisesta. Jos palveluntuottaja ei tee veloitusta 14 vuorokauden kuluessa huomautuk- 14

15 sen saamisesta, on järjestäjällä oikeus peruuttaa kyseisen palvelutapahtuman veloitusoikeus. Huomautus Järjestäjä voi antaa palveluntuottajalle kirjallisen huomautuksen, mikäli: a. Palveluntuottajan tarjoamien palvelujen laatu poikkeaa sovitusta; b. Palveluntuottaja ei noudata hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä; tai c. Palveluntuottaja ei noudata tämän menettelyohjeen ehtoja ja periaatteita. Palveluntuottajan on korjattava tilanne välittömästi huomautuksen saatuaan. Varoitus Mikäli palveluntuottaja ei ole 14 vuorokauden sisällä järjestäjän huomautuksesta korjannut ensimmäisen kohdan mukaista tilannetta, on järjestäjällä oikeus antaa palveluntuottajalle kirjallinen varoitus. Palveluntuottajan on korjattava tilanne välittömästi varoituksen saatuaan. Palveluntuottajalle annettu kirjallinen varoitus voidaan julkistaa järjestäjän toimesta esimerkiksi järjestäjän internet-sivuilla. Hyväksymisen peruuttaminen Palveluntuottajan hyväksyminen tämän asiakirjan kohteena olevaan henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajaksi osallistumisesta voidaan peruuttaa, mikäli: 1. Palveluntuottaja ei ole korjannut ensimmäisen kohdan mukaista tilannetta järjestäjän varoituksesta huolimatta 14 päivän sisällä varoituksen saamisesta. 2. Palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan niiden eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan. 3. Palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu syyllisenä elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa. 4. Palveluntuottaja ei kykene muuttamaan toimintaansa palvelun järjestäjän tekemien kohtuullisten ehtojen päivitysten mukaiseksi 60 päivän kuluessa järjestäjätahon kyseistä päivitystä koskevasta lainvoimaisesta päätöksestä. 15

16 Liitteet Liite 1. Raportoitavat ja seurattavat asiat Palveluntuottajan toimesta seurattavat ja järjestäjälle erikseen raportoitavat asiat: Asiakkaiden tekemät muistutukset, kantelut ja vahinkoilmoitukset sekä niihin palveluntuottajan laatimat vastaukset Tarvittaessa vastattava järjestäjän laatimiin kyselyihin palautteen keräämiseksi sekä toiminnan kehittämistä varten Liite 2. HB-toimintamallin edellyttämät tietojärjestelmät Henkilökohtaisen budjetin käyttö edellyttää toimivia tietojärjestelmiä, joiden kautta palveluntuottajia, palveluita sekä asiakkaan budjettia ja rahaliikennettä voidaan hallita. Kuntayhtymässä otetaan käyttöön ostopalvelujen asiointi- ja hallinnointipalvelu, joka tarjoaa sekä maksusitoumusten että palvelusetelien käyttämiseen ja hallinnointiin liittyvät toiminnallisuudet niin järjestäjälle, palveluntuottajille kuin asiakkaillekin. Mikäli järjestelmän käyttöönotto viivästyy toiminnan käynnistyessä, hyödynnetään väliaikaisia järjestelmiä. Järjestäjältä edellytettävät järjestelmät: Palveluntuottajarekisteri, jossa palveluntuottajan tietoja pidetään yllä silloin, kun se toimii rekisteröityneenä palveluntuottajana henkilökohtaisen budjetin kokeilussa. Portaali, jossa asiakas pystyy vertailemaan eri palveluntuottajia ja palvelujen sisältöä (mm. sijainti, hinta, aukioloaika). Palautejärjestelmä, jossa asiakas / potilas arvioi saamaansa palvelua. Maksatusjärjestelmä, jolla hallinnoidaan asiakkaan henkilökohtaisen budjetin käyttöä ja ohjataan rahaliikennettä. Palveluntuottajalta edellytettävät järjestelmät: Palveluntuottajalla tulee olla riittävät tietotekniset edellytykset järjestäjän tarjoaman asiointipalvelun käyttöön ja tarvittaessa Kanta-/Kansa-arkistojen edellyttämien tietojen tuottamiseen. 16

17 Liite 3. Sanasto Asiakas Asiakasmaksu Asiakasohjaajat Asiakas- ja palveluohjaus Henkilökohtainen budjetti Järjestäjä Maksusitoumus Omavastuu Palveluntuottaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttävä henkilö. Asiakkaalle tuleva maksu, joka on vastaava kuin järjestäjäkunnan omassa toiminnassaan vastaavista palveluista perimä asiakasmaksulain (734/1992) tarkoittama maksu. Kuntien eri asiakasryhmien työntekijöitä, jotka perehtyvät perusteellisesti henkilökohtaisen budjetin määrittelyyn ja palveluiden valitsemisen ohjaamiseen ja opastamiseen. Asiakasohjaajien tehtävänä on suunnitella asiakkaille yhdessä heidän kanssaan mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja vaikuttava palvelukokonaisuus. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi sekä palvelujen suunnittelu ja koordinointi. Ohjauksen tavoitteena on, että asiakas saa vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Asiakkaalle annettu palveluseteli tai maksusitoumus, jolla hän voi hankkia tarvitsemansa tuen ja palvelut haluamallaan tavalla järjestäjän hyväksymältä taholta. Henkilökohtainen budjetti perustuu avun ja tuen tarpeiden arviointiin. Palveluista järjestämisvastuussa oleva kuntayhtymä. Asiakirja, jolla palvelunjärjestäjä sitoutuu antamansa päätöksen perusteella maksamaan asiakkaalle annettavan tuotteen tai palvelun kustannukset tai osan niistä. Se osuus palveluntuottajan palvelun hinnasta, jota kuntayhtymän myöntämän palvelusetelin tai maksusitoumuksen arvo ei kata. Osuus jää asiakkaan maksettavaksi. Palvelujen tuottajaksi hyväksytty julkinen, yksityinen ja kolmannen sektorin palveluntuottaja. 17

18 Palveluseteli Yksikkö Sitoumus, jolla järjestämisvastuussa oleva kuntayhtymä korvaa sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kuntayhtymän ennalta määrittämään arvoon asti. Fyysinen tai virtuaalinen tila, jossa palveluntuottaja tuottaa palveluja. Yhdellä palveluntuottajalla voi olla useampia yksiköitä. 18

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Asiakasseteli. Hallituksen esityksen mukaisesti Etunimi Sukunimi

Asiakasseteli. Hallituksen esityksen mukaisesti Etunimi Sukunimi Asiakasseteli Hallituksen esityksen mukaisesti 1 Etunimi Sukunimi 2 Maakunnan liikelaitoksen palvelut Maakunnan liikelaitos tuottaa mm. kaikki sosiaalipalvelut, erikoissairaanhoidon palveluja, neuvolapalvelut

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Keski-Uudenmaan sote Valinnanvapauskokeilu 2017 2018 Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Kokeilun ehdot ja periaatteet Syyskuu 2017 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki

Lisätiedot

Valinnanvapauskokeilun sisältökuvauksen valmistelu. Mia Lindberg Riitta Pylvänen

Valinnanvapauskokeilun sisältökuvauksen valmistelu. Mia Lindberg Riitta Pylvänen Valinnanvapauskokeilun sisältökuvauksen valmistelu Mia Lindberg Riitta Pylvänen 17.8.2016 Alustavan sisältökuvauksen taustaa Sitra on julkaissut Kokeilun ehdot ja periaatteet keskustelupaperina, ja sitä

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

Kokeiluhankkeiden laajentaminen - Kick Off. Asiakkaan valinnanvapaus. Hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti. Tampere Maria Porko 5.2.

Kokeiluhankkeiden laajentaminen - Kick Off. Asiakkaan valinnanvapaus. Hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti. Tampere Maria Porko 5.2. Kokeiluhankkeiden laajentaminen - Kick Off Asiakkaan valinnanvapaus Hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti Tampere 5.2.2018 1 5.2.2018 2 5.2.2018 3 5.2.2018 Keskeisiä muutoksia lausuntokierroksen jälkeen

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Menettelyohje Tammikuu 2019 Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä Porvoon kaupunki Sipoon kunta Sisällys Johdanto...3 1. Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu... 4 2.

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Maritta Koskinen 1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluseteli Vanhusten asumispalvelut Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Valmistelutyö

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetin pilotointi osana sote-uudistusta

Henkilökohtaisen budjetin pilotointi osana sote-uudistusta Henkilökohtaisen budjetin pilotointi osana sote-uudistusta Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysministeriö 1 29.8.2018 Valinnanvapauslain (HE 16/2018) tarkoitus Edistää asiakkaiden mahdollisuuksia valita

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Miksi palveluseteli? Lisää asiakkaan/hänen läheistensä valinnan mahdollisuuksia ja vahvistaa itsemääräämisoikeutta

Lisätiedot

Hakemus palveluntuottajaksi palvelusetelillä tuotettavaan mielenterveyskuntoutujien tukiasumiseen

Hakemus palveluntuottajaksi palvelusetelillä tuotettavaan mielenterveyskuntoutujien tukiasumiseen Hakemus palveluntuottajaksi palvelusetelillä tuotettavaan mielenterveyskuntoutujien tukiasumiseen ja palveluasumiseen Hakemus saapunut / 201 Palveluntuottajaa koskevat tiedot Yritys/järjestö/yhteisö Y-tunnus

Lisätiedot

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1(5) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon sisältyy omaishoitajan antama hoito ja tarvittavat sosiaali-

Lisätiedot

Palveluseteli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Palveluseteli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Palveluseteli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Ohjelma Palveluseteli lainsäädännössä ja käytännössä Sami Uotinen, johtava lakimies Palveluseteli ikääntyneiden palveluissa Tampereella Mari Patronen,

Lisätiedot

Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä

Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä Palveluntuottajan vaatimukset sotelainsäädännössä 9.5.2017 1 16.5.2017 Kuka voi tuottaa sotepalveluja? Julkisia sotepalveluja voivat tuottaa maakunnan liikelaitos sekä maakunnan yhtiö, yksityinen yritys

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella

Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Omaishoitajan vapaa sijaishoitajatoimeksiantosopimuksella Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 20.12.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 18.12.2018 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi palvelusetelilaki - taustaa Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004 Sääntely keskittyi kotipalvelun

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti kokeilu Pohjois-Savossa 2018

Henkilökohtainen budjetti kokeilu Pohjois-Savossa 2018 Henkilökohtainen budjetti kokeilu Pohjois-Savossa 2018 Pia Aikio 28.5.2018 Henkilökohtaisen budjetin tarkoitus: Ihmisten mahdollisuus ja oikeus päättää asioistaan haluavat päättää myös palveluistaan HB

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi. Johanna Perälä

Henkilökohtainen budjetointi. Johanna Perälä Henkilökohtainen budjetointi Johanna Perälä 18.3.2019 Henkilökohtainen budjetointi ja sote-uudistus Tulevaisuudessa sote-palveluita tuotetaan ja käytetään hyvin erilaisessa toimintaympäristössä kuin nyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Sisältö Sivu Johdanto 3 Palvelusetelin hinnoittelun elementit 5 Palvelun hinta: hintakatto tai markkinahinta

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 1 PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN PALVELUSETELI VAMMAISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN VIITE: Kemijärven kaupungin hyvinvointilautakunnan päätökset 29.1.2019 :t 14 15 tehostetun palveluasuminen järjestämistä

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA

SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA Tornion kaupunki Kotihoitoyksikkö Sairaalakatu 1 95400 TORNIO SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA 1. OSAPUOLET Tornion kaupunki Tuottaja: 2. SOPIMUKSEN KOHDE Sopimuksen kohteena on

Lisätiedot

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä Henkilökohtaisen avun päivät 21.-22.9.2010 Projektin puitteet Osana Sitran valtakunnallista palvelusetelihanketta Kesto 02/10-12/10

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa. 1. Määritelmät. Muonion kunta Sosiaalilautakunta. Tässä sääntökirjassa

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa. 1. Määritelmät. Muonion kunta Sosiaalilautakunta. Tässä sääntökirjassa 1. Määritelmät Tässä sääntökirjassa 1. asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 :n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ

KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ Yhteinen sote- suunnittelu käynnistetty alueella 6/2013 Suunnitellaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti maakuntauudistuksessa

Henkilökohtainen budjetti maakuntauudistuksessa Henkilökohtainen budjetti maakuntauudistuksessa Henkilökohtaisen budjetin pilotointi Tampereella 2016-2019 1 Mitä kokemuksia henkilökohtaisesta budjetista on saatu? Tampereella henkilökohtaista budjettia

Lisätiedot

Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä

Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 6.2.2018 Riitta-Maija Jouttimäki/STM 1 Sote-lainsäädäntö Vuodesta 2020-2022 alkaen sote -palvelujen tuottamisen

Lisätiedot

HB-kokeilu. Kainuun palvelusetelikokeilu Henkilökohtainen budjetti HB. Pirjo Kyyrönen, projektipäällikkö

HB-kokeilu. Kainuun palvelusetelikokeilu Henkilökohtainen budjetti HB. Pirjo Kyyrönen, projektipäällikkö HB-kokeilu Kainuun palvelusetelikokeilu Henkilökohtainen budjetti HB Pirjo Kyyrönen, projektipäällikkö Kainuun soten erityislasten omaishoidon HB-kokeilu AVAIN-asiakas Esko Pääskylä 11.4.2018 Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 24.8.2012

Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 24.8.2012 Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 24.8.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Henkilökohtainen budjetti projektin tavoitteet Henkilökohtaisen budjetin käyttömahdollisuudet omaishoidon tuessa

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti

Henkilökohtainen budjetti Henkilökohtainen budjetti 2(11) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 1 Henkilökohtainen budjetti... 3 2 Henkilökohtaisen budjetin kokeilu... 4 2.1 Kuinka henkilökohtainen budjetti toimii?...

Lisätiedot

Rekisterinkäyttöoikeus sosiaalihuollon Kanta-palveluissa

Rekisterinkäyttöoikeus sosiaalihuollon Kanta-palveluissa Rekisterinkäyttöoikeus sosiaalihuollon Kanta-palveluissa Kansa-hankkeen II-vaiheen määrittelyprojekti 10.6.2019 Miina Arajärvi, OPER-yksikkö Määrittely 2 (5) Sisällysluettelo 1 Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus...

Lisätiedot

Sote ja valinnanvapaus katsaus

Sote ja valinnanvapaus katsaus Sote ja valinnanvapaus katsaus Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 31.1.2017 Kirsi Varhila 1 21.3.2017 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Sotekeskustuottajat Maakunta Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Suoran valinnan palvelut.

Suoran valinnan palvelut. 28.5.2018 Muutosesitykset Hallituksen esitys HE 16 2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 18.

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN KESKI-UUDENMAAN SOTE

KESKI-UUDENMAAN VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN KESKI-UUDENMAAN SOTE KESKI-UUDENMAAN VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN 28.3.2017 KESKI-UUDENMAAN SOTE SISÄLLYS Valinnanvapauskokeilu 1. vaihe: vastaanottopalvelut 2. vaihe: henkilökohtainen budjetti Tilannekatsaus

Lisätiedot

Kainuun palvelusetelikokeilu

Kainuun palvelusetelikokeilu 1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun palvelusetelikokeilu 2017-2018 Menettelyohjeet 15.6.2018 2 Sisällysluettelo 1. Määritelmät... 3 2. HB-kokeilu osana valinnanvapauden kehittämistä...

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 1. vaiheen toiminnallisuudet Järjestelmän käyttäjät Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus

Asiakkaan valinnanvapaus Asiakkaan valinnanvapaus Hallituksen esitysluonnoksen ja valinnanvapauslinjausten mukaisesti 19.10.2017 1 Muutoksia perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella Muun muassa: Maakunnan ei ole pakko yhtiöittää

Lisätiedot

13/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

13/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 314 vanhuspalveluiden kotona asumista tukevien palvelujen palvelusetelien arvot ja myöntämisperusteet 1.1.2017 alkaen (Valmistelija: sosiaaliohjaaja Teija Seppälä) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Virtain kaupunki HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI. Uusi hakemus Muutoshakemus Veteraanien kotiin vietävät avopalvelut PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT

Virtain kaupunki HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI. Uusi hakemus Muutoshakemus Veteraanien kotiin vietävät avopalvelut PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Vastaanottaja Saapunut pvm Uusi hakemus Muutoshakemus Veteraanien kotiin vietävät avopalvelut PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottaja Y-tunnus Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen

HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen Jokaisesta varhaiskasvatusyksiköstä täytetään oma hakemus Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus

Asiakkaan valinnanvapaus Asiakkaan valinnanvapaus Hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti Tehyn kutsuseminaari 24.11 hallitussihteeri, STM 1 2 3 Sote-keskuksen valinta Sosiaali- ja terveyskeskukset aloittavat toimintansa 1.1.2021.

Lisätiedot

Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet. Riitta Pylvänen

Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet. Riitta Pylvänen Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet Riitta Pylvänen 29.9.2016 Alustavan sisältökuvauksen taustaa Sitra on julkaissut Kokeilun ehdot ja periaatteet keskustelupaperina, ja sitä varten on luotu

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELI

KOTIHOIDON PALVELUSETELI 8.4.2013, (1/5) LIITE 4: KOTIHOIDON PALVELUSETELI 1. Lait ja viranomaismääräykset Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus

Asiakkaan valinnanvapaus Asiakkaan valinnanvapaus Hallituksen esitysluonnoksen ja valinnanvapauslinjausten mukaisesti 19.10.2017 1 19.10.2017 - Muutoksia perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella Muun muassa: Maakunnan ei

Lisätiedot

HE 34/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansanterveyslakia

HE 34/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansanterveyslakia HE 34/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain 29 b :n ja kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansanterveyslakia

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Perusturvalautakunta 15.12.2016 150, liite 6 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 2 Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Säädösperusta Laki sosiaali-

Lisätiedot

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen 19.11.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet Ihmisten hyvinvointija terveyserot vähenevät Integraatio Asiakaskeskeiset,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat, kuka kuulee palvelun käyttäjää Helsinki Marja Tuomi. Lähellä ja tukena

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat, kuka kuulee palvelun käyttäjää Helsinki Marja Tuomi. Lähellä ja tukena Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat, kuka kuulee palvelun käyttäjää Helsinki 4.4.2017 Marja Tuomi Kuka kuulee palvelujen käyttäjää? Keskeinen kysymys sotessa ja hyvinvointivaltion kehittämisessä Palvelujen

Lisätiedot

VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN HANKEJOHTAJA KESKI-UUDENMAAN SOTE

VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN HANKEJOHTAJA KESKI-UUDENMAAN SOTE VALINNANVAPAUSKOKEILU 31.1 2017 PIRJO LAITINEN-PARKKONEN HANKEJOHTAJA KESKI-UUDENMAAN SOTE KESKI-UUDENMAAN SOTE Hankkeessa suunnitellaan Keski-Uudenmaan alueellinen sote-malli Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven,

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

VALINNANVAPAUSKOKEILUN INFOTILAISUUS PALVELUNTUOTTAJILLE HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI LUOTTAMUKSELLINEN 1

VALINNANVAPAUSKOKEILUN INFOTILAISUUS PALVELUNTUOTTAJILLE HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI LUOTTAMUKSELLINEN 1 VALINNANVAPAUSKOKEILUN INFOTILAISUUS PALVELUNTUOTTAJILLE HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI 17.8.2017 LUOTTAMUKSELLINEN 1 Olemme helpottaneet julkisten palveluiden järjestämistä jo lähes 10 vuotta Smartum Palveluseteli

Lisätiedot

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palveluseteli Rovaniemen kaupunki Miksi palveluseteli? Vastaus kuntien kasvavaan palvelun tarpeeseen, palvelutarjonnan ja palvelujen sisällön monipuolistamiseen ja yrittäjyyden edistäminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HYVÄKSYMISEN KRITEERIT A) Lakisääteiset hyväksymiskriteerit A.1. Palveluntuottajaa tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä

Lisätiedot

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE Sisällys 1 Palveluseteli kotona asumisen tukena... 3 2 Palveluseteliprosessi palveluntuottajan näkökulmasta... 4 3 Palveluseteliprosessi asiakkaan näkökulmasta... 5 4 Laskutus...

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus

Asiakkaan valinnanvapaus Asiakkaan valinnanvapaus Hallituksen esitysluonnoksen ja valinnanvapauslinjausten mukaisesti LAPE -päivät 22.11.2017 erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM 1 27.11.2017 - - 3 27.11.2017 - Sote-keskuksen

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi: Yhteyshenkilö: Sähköpostiosoite:

Palveluntuottajan nimi: Yhteyshenkilö: Sähköpostiosoite: 1 HAKEMUS HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI PIETAR- SAAREN KAUPUNKI, SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTYÖALUE (Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Luoto) Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä:

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO / Turvapuhelinpalvelut (tavoite) (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan)

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO / Turvapuhelinpalvelut (tavoite) (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 5420-2017 / Turvapuhelinpalvelut 1.1.2019 (tavoite) 31.12.2021 (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 3 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 3

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 10.10.2017 HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA- JA HOITOPALVELU: TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, PALVELUSETELI VIITE: Kemijärven kaupungin hyvinvointilautakunnan

Lisätiedot

Toiveiden tynnyristä: SOTE-uudistus ja kuntoutuksen kokonaisuus

Toiveiden tynnyristä: SOTE-uudistus ja kuntoutuksen kokonaisuus Toiveiden tynnyristä: SOTE-uudistus ja kuntoutuksen kokonaisuus Mats Brommels Medical Management Centre 09.06.2017 Agenda Todellisuus Tulevaisuus Tarkoituksenmukaisuus Markkinat Rajat ylittävä hoito kansallisen

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus

Asiakkaan valinnanvapaus Asiakkaan valinnanvapaus Hallituksen esitysluonnoksen ja valinnanvapauslinjausten mukaisesti 19.10.2017 1 19.10.2017 - 2 19.10.2017 - Sote-keskuksen valinta Sosiaali- ja terveyskeskukset aloittavat toimintansa

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme Valinnanvapaus Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! 12.1.2017 perusturvajohtaja Eeva Halme Asiakas voi valita nykyistä yksilöllisemmin Suoran valinnan palveluissa

Lisätiedot

Palveluseteli vanhuspalveluissa

Palveluseteli vanhuspalveluissa Palveluseteli vanhuspalveluissa PALVELUSETELI VANHUSPALVELUISSA Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Asiakas voi hankkia palvelusetelillä hänelle

Lisätiedot

Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa. Kirsi Paasovaara Erityisasiantuntija, STM

Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa. Kirsi Paasovaara Erityisasiantuntija, STM Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa Erityisasiantuntija, STM Lähde: Maakuntakonsernin johtaminen kehittämisaloite, Kuntaliitto 2017 2 Maakunta järjestäjänä vastaa Palvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakkaan palveluseteliopas 2016-2017 Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakasopas/Palveluseteli 1 (4) Mikä palveluseteli on? Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää sosiaali- ja

Lisätiedot

Valinnanvapauspilotin hakeminen Etelä-Pohjanmaalle asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetointi Esitys VATElle

Valinnanvapauspilotin hakeminen Etelä-Pohjanmaalle asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetointi Esitys VATElle Valinnanvapauspilotin hakeminen Etelä-Pohjanmaalle asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetointi Esitys VATElle 6.3.2018 Tanja Penninkangas vastuuvalmistelija, sote-tuotanto Valinnanvapauspilotit Valinnanvapauspilotit

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

IHMINEN EDELLÄ VALINNANVAPAUSKOKEILU LAAJENNUS HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI sääntökirja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

IHMINEN EDELLÄ VALINNANVAPAUSKOKEILU LAAJENNUS HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI sääntökirja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä IHMINEN EDELLÄ VALINNANVAPAUSKOKEILU LAAJENNUS HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI sääntökirja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 JOHDANTO...3 1. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän valinnanvapauskokeilu...4

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan ja maakunnan näkökulmasta

Asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan ja maakunnan näkökulmasta Asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan ja maakunnan näkökulmasta Sote-uudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajien määrä: 1 Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

3 Asiakkaan hyvinvoinnin tukeen liittyvät ehdot

3 Asiakkaan hyvinvoinnin tukeen liittyvät ehdot 1 Johdanto Tämän palvelukuvauksen tarkoituksena on kuvata henkilökohtaisella budjetilla järjestettäväksi palveluksi soveltuvia asiakkaan toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tuen palvelujen sisältöjä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA. Tarja Hallikainen

VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA. Tarja Hallikainen VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA Tarja Hallikainen 26.4.2016 ALUEELLINEN ULOTTUVUUS VAMMAISPALVELU ASIAKKAAT - Kehitysvammaisia noin 1 480 - Vpl- kuljetuspalvelun saajia noin 2 400 - Erityistä

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy PALVELU- SETELI Mikä on palveluseteli? Kunta tai kuntayhtymä ei välttämättä tuota itse kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja vaan voi toimia yhteistyössä yksityisten palveluyritysten kanssa. Palveluseteli

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Hyväksymisen voimassaoloaika Merkintä tuottajarekisteriin tehdään toistaiseksi sääntökirjan mukaisesti.

Hyväksymisen voimassaoloaika Merkintä tuottajarekisteriin tehdään toistaiseksi sääntökirjan mukaisesti. Varhaiskasvatuspalvelut 19.3.2014 HAKU VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTTAJAKSI Pöytyän kunnan koulutuslautakunta on kokouksessaan 19.3.2014 19 päättänyt, että ostopalvelujärjestelmä muutetaan palvelusetelijärjestelmäksi

Lisätiedot

Lausunto valinnanvapaus- sekä maakunta- ja järjestämislaeista. Esperi Care Oy

Lausunto valinnanvapaus- sekä maakunta- ja järjestämislaeista. Esperi Care Oy Lausunto valinnanvapaus- sekä maakunta- ja järjestämislaeista Esperi Care Oy 23.5.2017 Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kodinomaisia asumispalveluja asiakkaiden muuttuviin elämäntilanteisiin.

Lisätiedot