Pikaopas yrityksen sukupolvenvaihdos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pikaopas yrityksen sukupolvenvaihdos"

Transkriptio

1 Pikaopas yrityksen sukupolvenvaihdos

2 Yrityksen sukupolvenvaihdos vaatii huolellista suunnittelua Yrityksen sukupolvenvaihdos on monessa yrityksessä ainutkertainen tapahtuma, jonka suunnittelu ja onnistunut toteutus vaativat huolellista valmistautumista ja riittävästi aikaa. Verotus vain osa onnistunutta yrityksen sukupolvenvaihdosta Vaikka julkisuudessa puhutaan pääasiassa verotuksesta käsiteltäessä yrityksen sukupolvenvaihdosta, liittyy sukupolvenvaihdoksiin huomattavasti muita kuin verotuksellisia asioita. Olennaisin asia on, löytyykö yritystoiminnalle jatkaja. Onko jatkaja perhepiiristä, mahdollisesti yrityksen työntekijä vai myydäänkö yrityksen osakkeet ulkopuoliselle taholle? Usein onnistunut sukupolvenvaihdos on toteutettu ottamalla jatkaja mukaan yrityksen toimintaan riittävän ajoissa, luopuvan yrittäjän vielä työskennellessä yrityksessä kokoaikaisesti. Kun alustava tieto yritystoiminnan jatkajasta on olemassa, kannattaa selvittää sukupolvenvaihdokseen liittyvät verokysymykset ja erilaiset laadittavat asiakirjat. Mitä asiakirjoja tarvitaan? Mikäli koko yrityksen osakekantaa ei luovuteta kerralla jatkajalle, on yrityksellä vähintään kaksi osakasta. Osakkaiden kesken on syytä sopia pelisäännöistä. Pelisäännöt kannattaa sopia, vaikka jatkaja olisikin perhepiiristä. Pelisääntöjen sopiminen on ensiarvoisen tärkeätä, mikäli jatkaja on ulkopuolinen. 1

3 Osakeyhtiön osakekannan kauppakirjan tai lahjakirjan lisäksi kannattaa tarkastaa, että yrityksen yhtiöjärjestys on ajantasainen. Yhtiöjärjestyksessä voidaan sopia esimerkiksi osakkeen lunastusoikeudesta osakkeen siirtyessä nykyisen osakaskunnan ulkopuolelle. Kyseisellä yhtiöjärjestyksen määräyksellä voidaan turvata yrityksen omistus olemassa olevassa piirissä, mikäli osakkaiden kesken ei ole laadittu osakassopimusta. Yhtiöjärjestyksen mukaan yrityksellä voi olla myös erilaisia osakesarjoja. Eri osakesarjoilla voi olla esimerkiksi eri äänimäärät tai erilainen oikeus osinkoon. Eri osakesarjoilla on mahdollista helpottaa yrityksen sukupolvenvaihdosta. Osakassopimus kannattaa laatia, mikäli yrityksellä on useita osakkaita. Osakassopimus kannattaa allekirjoittaa samassa yhteydessä, kun osakkeet myydään tai lahjoitetaan. Osakassopimuksen lisäksi tärkeä asiakirja on velkakirja, mikäli osa osakkeiden kauppahinnasta jää velaksi. Velkakirjassa sovitaan mm. velan takaisinmaksuaikataulusta, korosta, viivästyskorosta ja velalle mahdollisesti annettavasta vakuudesta. Tärkeitä asiakirjoja ovat myös huolellisesti laadittavat lahjakirjat ja kauppakirjat. Näiden osakeyhtiön osakeomistuksen toteuttamiseen liittyvien asiakirjojen sisältöön ja ehtoihin kannattaa huolellisesti paneutua. Useissa tapauksissa osana yrityksen sukupolvenvaihdosta kannattaa laatia tai päivittää testamentti sekä avioehto. Testamenttimääräyksellä voidaan myös antaa Osakassopimus kannattaa laatia, mikäli yrityksellä on useita osakkaita. määräysvalta yrityksen osakekannasta yritystoiminnan jatkavalle perilliselle. Määräysvalta yrityksessä mahdollistaa monessa tapauksessa yritystoiminnan tehokkaamman jatkamisen, kun päätöksiin ei tarvita kaikkien osakkaiden suostumusta. Perintöoikeus Yrityksen sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa on syytä huomioida myös muiden perillisten asema. Voimassa olevan perintökaaren mukaan jokaisella rintaperillisellä eli lapsella on oikeus perittävän vanhemman jälkeen saada vähintään lakiosansa. Lakiosa on puolet kunkin rintaperillisen perintöosuudesta. Mikäli perittävällä on esimerkiksi kolme lasta, yhden lapsen perintöosuus on 1/3 ja lakiosa 1/6. Kullakin lapsella on oikeus saada vähintään lakiosansa eli 1/6 omaisuudesta perittävän jälkeen. Loppuosan omaisuudesta eli puolet yrittäjä voi testamentata vapaasti esimerkiksi yhdelle lapselle, joka jatkaa yritystoimintaa. Lasten perintöosuuksien lisäksi on huomioitava lesken avio- oikeus, mikäli avio-oikeutta ei ole suljettu pois avioehtosopimuksella. 2

4 Mikäli avioehtoa ei ole, on leskellä oikeus saada tasinkoa, mikäli hän on ollut vähemmän omistava aviopuoliso. Tällöin osa yrityksen osakkeista saattaa päätyä tasinkona leskelle. Perintökaaren säännösten nojalla yrittäjän elinaikanaan antama ennakkoperintö ja perittävän elinaikanaan antama lahja saatetaan joutua lisäämään pesän varoihin, kun määritellään kunkin rintaperillisen lakiosan määrää. Jos yritystoiminnasta luopunut yrittäjä on lahjoittanut elinaikanaan yrityksensä osakkeet yhdelle perilliselle ja tämä lahjoitettu omaisuus on muodostanut merkittävän osuuden yrittäjän varoista, saattavat muut perilliset vaatia lahjan saajalta lakiosan täydennystä. Yritystoiminnan jatkaja joutuu siten maksamaan sisaruksilleen korvausta lahjaksi saamistaan yrityksen osakkeista. Tämä saattaa merkittävästi vaikeuttaa yritystoiminnan jatkamista. Mikäli yrityksen sukupolvenvaihdosta ei toteuteta yrittäjän elinaikana, perivät yrittäjän perilliset yrittäjän omaisuuden, mukaan lukien yrityksen osakkeet. Yrittäjän jälkeen toimitettavassa perinnönjaossa jokainen perillinen on oikeutettu saamaan perintöosuuttaan vastaavan määrän kaikesta perittävän omaisuudesta, myös yrityksen osakkeista. Yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennusten saamisen yksi edellytys on 10 %:n omistusosuus. Mikäli perittävä on ollut avioliitossa, perittävällä on useita lapsia ja varsinkin silloin, jos perittävä ei ole omistanut yrityksen osakekantaa kokonaan, saattaa muodostua tilanteita, joissa yhdelle yritystoimintaa jatkavalle rintaperilliselle ei tulekaan perinnönjaossa vähintään 10 %:n osuutta yrityksen osakekannasta. Tällöin perintöveron huojennuksen ja perintöveron maksuajan saaminen estyvät. Perinnönjaossa voidaan toki sopia, että yksittäiselle yritystoimintaa jatkavalle tulee vähintään 10 % yrityksen osakkeista. Tämä edellyttää kuitenkin kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumusta. Yritystoiminnasta luopuvalla yrittäjällä ollessa useita lapsia ja yritysvarallisuuden muodostaessa merkittävän osan yrittäjän varoista, on syytä yrityksen sukupolvenvaihdoksessa suunnitella huolellisesti myös muiden perillisten asema. Muiden perillisten asema voidaan huomioida esimerkiksi jakautumisella, jolloin yrityksestä eriytetään ylimääräisiä varoja muille perillisille. Yhtiöoikeus Omien osakkeiden hankkiminen Osakeyhtiölaki mahdollistaa osakehtiön hankkivan osakkailtaan omia osakkeitaan vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden hankkimista saatetaan käyttää osana yrityksen sukupolvenvaihdosta etenkin silloin, jos jatkajayrittäjä on jo osakkaana 3

5 yrityksessä. Yrityksen hankkiessa yritystoiminnasta luopuvalta osakkaalta omia osakkeitaan kasvaa jatkajan osuus yrityksen osakkeista vastaavalla määrällä. Yrityksen hankkiessa omia osakkeita on syytä selvittää, että kyseessä ei ole peitelty osinko osakkeita myyvälle osakkaalle. Peitellystä osingosta voi olla kyse, jos kauppahinta ylittää osakkeiden käyvän arvon tai jos myyjä myy vain osan omista osakkeistaan. Omistamiaan osakkeita yritykselle myyvä osakas joutuu maksamaan kaupasta syntyvästä luovutusvoitosta pääomatuloveron. Luovutusvoitto ei ole siten verovapaata tuloa toisin kuin osakkeita myytäessä esimerkiksi omalla lapselle. Mikäli yritys hankkii omia osakkeitaan alihintaan, saattavat yrityksen muut osakkaat saada alihintaisuuden vuoksi verotettavan lahjan. Yrityksen maksaessa osakkeista enintään 3/4 osakkeiden käyvästä arvosta, voidaan käyvän arvon ja vastikkeen välinen erotus katsoa lahjaksi. Mikäli edellä mainitut yrityksen sukupolvenvaihdoksen edellytykset täyttyvät, voivat yrityksen muut osakkaat vaatia huojennusta lahjaveroon. Sukupolvenvaihdoksen verosäännökset Yritysten sukupolvenvaihdosten aiheuttamaa verotaakkaa on kevennetty sekä perintö- ja lahjaverolain että tuloverolain säännöksin. Säännöksissä on veroetuja sekä luopuvalle että yritystoimintaa jatkavalle yrittäjälle. Oikein suunniteltu yrityksen sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa monesti melko kohtuullisin veroseuraamuksin. Useissa tapauksissa parhaaseen lopputulokseen päästään varaamalla suunnitteluun ja toteuttamiseen riittävästi aikaa. 4

6 Usein yrityksen sukupolvenvaihdos toteutetaan myös vaiheittain. Mikäli yrityksen sukupolvenvaihdoksen toteutusta ei ole suunniteltu riittävän huolellisesti eivätkä perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdosta koskevat huojennussäännökset sovellu, joudutaan lahjavero tai perintövero maksamaan pahimmassa tapauksessa yrityksen osakekannan käyvästä arvosta. Yrityksen osakekannan käypä arvo voi useassa tapauksessa olla merkittävästi korkeampi kuin yrityksen osakekannan tasearvo. Tällöin myös maksettava lahjatai perintöveron määrä on huomattavasti korkeampi. Yrityksen taseessa saattaa olla esim. kiinteistöjä, huoneisto-osakkeita tai muita osakkeita, joiden käypä arvo ylittää merkittävästi niiden tasearvon. Lahja- ja perintöveron huojennus Sukupolvenvaihdosten aiheuttamaa verotaakkaa on kevennetty. Lähisukulaisten kesken yrityksen sukupolvenvaihdos toteutetaan useissa tapauksissa lahjoittamalla yrityksen osakkeita jatkajalle. Perintötilanteessa perillinen saa perintönä yrityksen osakkeita. Lahjoitettaessa osakkeita, yritystoiminnan luopuja ei joudu maksamaan veroa luovuttamistaan osakkeista. Verottajan myöntäessä yrityksen osakkeiden lahjoitukseen yritystoiminnan jatkajalle huojennuksen, huojennus toteutetaan siten, että lahjoitettavat osakkeet arvostetaan 40 prosenttiin ns. arvostamislain mukaisesta vertailuarvosta. Arvostamislain mukainen vertailuarvo saadaan siten, että yhtiön varat ja velat arvostetaan pääsääntöisesti tasearvoon ja yhtiön varoista vähennetään yhtiön velat (nettovarallisuus). Käytännössä arvo, josta maksetaan lahjavero, on siten 40 % yrityksen omaisuuden tasearvosta. Näin saadusta lahjan arvosta määrätään yritystoimintaa jatkavalle lahjavero lahjaveroasteikon perusteella. Vastaavaa sääntöä sovelletaan perintönä saatuihin osakkeisiin. Huojennuksen saamiseksi tulee täyttää tietyt edellytykset. Lahjoituksen tai perinnön kohteena tulee olla vähintään 10 % osakeyhtiön osakkeista. Jos lahjan tai perinnön saajia on useita, tulee jokaisen yritystoimintaa jatkavan saada erikseen omistukseen 10 % yrityksen osakkeista, jotta huojennus myönnetään. Vastaavasti, jos lahjoittajia on useampi esimerkiksi molemmat vanhemmat, tulee jokaisen lahjoittajan lahjoittaa erikseen 10 % 5

7 osakeyhtiön osakkeista jokaiselle jatkajalle, jotta huojennus myönnetään. 10 %:n omistusosuusedellytys saattaa tuottaa ongelmia, jos omistus yrityksessä on hajautunut tai jos jatkajia on useampi. Mikäli osakkeita lahjoitetaan vaiheittain useamman vuoden aikana, on syytä huomioida tämä 10 %:n säännös, jotta jokaisen lahjoituksen kohteena on vähintään 10 % osakkeista. Huojennuksen saamiseksi lahjoituksen tai perinnön kohteena olevan yrityksen tulee harjoittaa elinkeinotoimintaa. Huojennusta ei saa, mikäli yhtiö ei harjoita lainkaan elinkeinotoimintaa. Lähtökohtaisesti huojennuksen saa myös elinkeinotoimintaa harjoittavan yrityksen muiden varojen osalta, mikäli nämä varat eivät muodosta merkittävää osaa yrityksen varallisuudesta. Huojennuksen saamiseksi lahjan- tai perinnön saajan tulee lisäksi henkilökohtaisesti jatkaa yritystoimintaa. Jatkamisena on pidetty oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä toimimista yrityksen hallintoelimissä muun muassa toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä. Huojennuksen saaminen edellyttää myös sitä, että yritystoiminta ei ole keskeytynyt ennen lahjoitusta tai perintöä. Vain poikkeustapauksissa yritystoiminta on saanut olla keskeytyneenä lyhyehkön määräajan esimerkiksi luopuvan yrittäjän sairastumisen takia. Huojennuksen saaminen ei kuitenkaan edellytä, että yritystoiminnasta luopuva yrittäjä olisi itse henkilökohtaisesti harjoittanut yritystoimintaa ennen osakkeiden luovuttamista. Huojennusta ei myönnetä, mikäli osakkeiden lahjoittaja pidättää lahjoitettuihin osakkeisiin hallintaoikeuden. Tällöin verottaja katsoo, että yritystoimintaa jatkaa edelleen lahjoittaja, ei lahjansaaja. Tuotto-oikeus eli osinko-oikeus ei sitä vastoin estä huojennuksen saamista. Oikeuskäytännön mukaan alaikäinen yritys- 6 toiminnan jatkaja ei voi

8 saada huojennusta. Mikäli lahjaan tai perintöön on mahdollista saada huojennus, yritystoiminnan jatkaja voi vaatia lisäksi lahja- tai perintöveroon enintään 10 vuoden korottoman maksuajan. Tällöin verot maksetaan enintään 10 erässä seuraavan 10 vuoden aikana. Lahjanluonteinen kauppa Yrityksen sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa myös ns. lahjanluonteisella kaupalla. Tällöin kyse on osakekaupasta, ei lahjasta. Yritystoimintaa jatkava yrittäjä maksaa luopuvalle yrittäjälle osakkeista kauppahinnan, mutta kauppahinta alittaa osakkeiden käyvän arvon. Kyse on lahjanluonteisesta kaupasta, kun osakkeiden kauppahinta on yli 50 % osakkeiden käyvästä arvosta. Mikäli lahjanluonteisessa kaupassa kauppahinta on yli 50 % käyvästä arvosta ja yrityksen sukupolvenvaihdosta koskevat huojennusedellytykset täyttyvät (vähintään 10 % osakekauppa, jatkaja jatkaa yritystoimintaa), ei jatkaja maksaa alihinnasta lahjaveroa. Lahjanluonteisessa kaupassa on erityisen tärkeä selvittää osakekannan käypä arvo. Mikäli verottaja on eri mieltä osakkeiden käyvästä arvosta ja toteutunut kauppahinta onkin alle 50 % osakekannan käyvästä arvosta, laittaa verottaja lahjaveron maksuun käyvän hinnan ja käytetyn kauppahinnan välisen erotuksen. Tällöin yritystoiminnan jatkajan on kuitenkin mahdollista vaatia lahjan osuuteen edellä kerrotun mukaista huojennusta. Lahjanluonteinen kauppa on järkevä vaihtoehto, mikäli yritystoiminnan luopuja haluaa korvauksen yrityksen osakkeista luopumisesta. Lahjanluonteinen kauppa on usein käytetty vaihtoehto myös silloin, kun kaikki perilliset eivät jatka yritystoimintaa ja kun ei haluta suosia perusteettomasti yhtä perillistä muiden kustannuksella. Yritystoiminnan luopujalle muodostuva osakkeiden luovutusvoitto voi olla myyjälle jopa verovapaata tuloa. Miksi huojennusta täytyy itse vaatia? Yritystoiminnan jatkajan tulee vaatia lahjatai perintöveron huojennusta ja veron maksuaikaa, koska verottaja ei myönnä lahja- ja perintöveron huojennusta ja veron maksuaikaa automaattisesti. Huojennusta tulee vaatia, kun kyseessä on lahja tai perintö tai kun kyseessä on ns. lahjanluonteinen Lahjanluonteinen kauppa on osakekauppa, jossa jatkava yrittjä maksaa luopuvalle yrittäjälle osakkeiden käypää arvoa alemman kauppahinnan. 7

9 kauppa. Vaatimukset tulee esittää ennen kuin verottaja tekee lahjoituksesta tai perinnöstä verotuspäätöksen. Tämä määräaika on ehdoton. Huojennusta tai maksuaikaa ei voi enää vaatia sen jälkeen, kun verottaja on tehnyt verotuspäätöksen. Lahja- ja perintöveron huojennuksen saaminen ei edellytä luopujan ja jatkajan sukulaisuussuhdetta. Lahja- ja perintöveron huojennuksen saamiseksi yritystoiminnan jatkaja voi siten olla lähtökohtaisesti kuka tahansa. Mikäli jatkaja on yrityksen työntekijä, huojennussäännökset eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti tule sovellettavaksi. Lahjoitettaessa tai myytäessä osakkeita työntekijälle, kyse on pääsääntöisesti palkkana verotettavasta etuudesta. Perintötilanteissa on myös mahdollista vaatia perintöverotuksen lykkäämistä, jotta perinnönjako ehditään tehdä ennen perintöveropäätöstä. Kuolinpesän perinnönjaossa määritellään yritystoimintaa jatkavalle tulevien osakkeiden määrä. Saatu veronhuojennus ja maksuaika saatetaan menettää Yrityksen sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa on syytä huomioida lahja- ja perintöveron huojennukseen liittyvä viiden vuoden karenssiaika. Mikäli lahjan- tai perintöveron huojennuksen saanut yritystoimintaa jatkava yrittäjä luovuttaa pääosan niistä osakkeista, joihin on myönnetty huojennus ennen kuin on kulunut viisi vuotta perintö- ja lahjaverotuksen toimittamispäivästä, yritystoiminnan jatkajan maksettavaksi pannaan 20 prosentilla korotettu maksuunpanematon lahja- tai perintövero. Vastaavasti myös veron maksuaikaetuus menetetään ja mak- 8

10 samattomat lahja- ja perintöverot laitetaan maksuun heti. On tärkeä tiedostaa, että määräaika lasketaan lahjaverotuksen toimittamispäivästä, joka voi olla useita kuukausia, jopa yli vuoden myöhemmin kuin itse lahjoituspäivä. Lahjansaajan tulee tehdä tästä luovutuksesta ilmoitus verottajalle kolmen kuukauden kuluessa omaisuuden luovuttamisesta. Vastaava huojennuksen menettäminen liittyy lahjanluonteiseen kauppaan. Milloin luovutusvoitta on myyjälle verovapaata tuloa? Pääsäännön mukaan yritystoiminnan luopujan myydessä osakeyhtiön osakkeita, joutuu hän maksamaan muodostuvasta luovutusvoitosta pääomatuloveron. Osakkeiden myynnistä muodostuva luovutusvoitto on yritystoiminnan luopujalle kuitenkin tietyin edellytyksin verovapaa tuloa. Luovutusvoitto on myyjälle verovapaata tuloa, mikäli osakkeet ovat olleet hänen tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut ne vastikkeettomasti, omistuksessaan yli 10 vuotta, kaupan kohteena on vähintään 10 % osakekannasta ja saajana on joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa hänen lapsensa tai tämän rintaperillinen taikka hänen sisarensa, veljensä, sisarpuolensa tai velipuolensa. Kaikkien edellä mainittujen edellytysten tulee täyttyä, jotta luovutusvoitto olisi myyjälle verovapaata tuloa. Mikäli osakkeita myydään useammalle henkilölle tai myyjiä on useita, tulee kunkin kaupan kohteena olla erikseen 10 % yhtiön osakkeista. Edellytys on siten sama kuin lahjoitettaessa tai perittäessä yrityksen osakkeita. Toisin kuin lahja- ja perintöveroon liittyvissä huojennuksissa, luovutusvoiton verovapauden saamiseksi ei ole edellytystä, että ostaja jatkaisi yritystoimintaa. Kaupan kohteena olevan osakeyhtiön ei ole myöskään tarvinnut harjoittaa elinkeinotoimintaa. Kaupan kohteena voi siten olla esimerkiksi kiinteistöosakeyhtiön osakkeet. Verottaja ei myönnä verovapautta tässäkään tapauksessa automaattisesti, vaan sitä tulee vaatia veroilmoituksella. Pääsääntöisesti luovutus voitosta maksetaan pääomatuloveroa. Vastaavalla tavalla kuin lahjoitukseen tai perintöön liittyvissä huojennuksissa, luovutusvoiton verovapauteen liittyy viiden vuoden karenssiaika. Mikäli osakkeet ostanut perillinen myy ostamiaan osakkeita edelleen ennen kuin on kulunut viisi vuotta hänen saannostaan, vähennetään hänen luovutusvoittoa 9 laskettaessa

11 osakkeiden hankintamenosta se veronalaisen luovutusvoiton määrä, joka on ollut verovapaa myyjälle. Käytännössä osakkeiden myyjä joutuu siten maksamaan normaalia suuremman luovutusvoittoveron myydessään osakkeita ennen kuin on kulunut viisi vuotta osakekaupasta. Tämä veroseuraamus kohdistuu osakkeiden ostajaan, ei osakkeiden myyjään, joka on saanut myydä osakkeet verovapaasti. Talouden ja verotuksen asiantuntijasi yli 45 vuotta! Oy Tuokko Ltd Paciuksenkatu Helsinki Asiantuntijamme apunasi! Tom Hoffström Mikko Siika-aho

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2018 13.3.2018 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 14.3.2018 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa eläessään omin toimenpitein

Lisätiedot

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa.

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa. Sukupolvenvaihdos perintö- ja lahjaverotuksessa Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Sukupolvenvaihdos on moniulotteinen prosessi, joka edellyttää eri osa-alueiden asiantuntemusta. Sukupolvenvaihdoksessa

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

Ratkaisuvaihtoehdot SPVtilanteessa

Ratkaisuvaihtoehdot SPVtilanteessa Ratkaisuvaihtoehdot SPVtilanteessa 1. Kiinteistön kauppa 2. Lahja 3. Perintö/Testamentti Tärkeintä on aina ratkaisun toimivuus, ei verojen minimointi. Kiinteistön kauppakirja /lahjakirja on tehtävä määrämuotoisena

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Koottuja kommentteja Yhtiöllä menee huonosti, ei omistusta nyt kannata siirtää Lahjaveroa ei sitten makseta yhtään! Perintövero poistuu, odotellaan kaikessa rauhassa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja Näkökulmia ja tavoitteita Metsätalous säilyy kannattavana

Lisätiedot

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN SPV-metsäpäivä 9.11.2014 VT Miikka Autio Oma Säästöpankki Oy Metsätilan lahjoittaminen Käytännössä metsätilan siirtämisessä jälkipolville on useita vaihtoehtoja Lahja Normaali

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Polvelta Toiselle metsätilan sukupolvenvaihdos-messut Oulu 7.4.2018 Johtava veroasiantuntija Markku Kovalainen Pohjois-Suomen verotoimisto Metsätilan luovutuksen

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2017-15.3.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 16.3.2017 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa omin toimenpitein tulevan

Lisätiedot

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen?

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? 18.03.2015 Leena Rekola Nieminen Rantalainen & Rekola Nieminen Oy Luennoitsija Leena Rekola Nieminen, ekonomi KLT Rantalainen & Rekola Nieminen Oy:n kirjanpidon

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Polvelta Toiselle metsätilan sukupolvenvaihdos-messut Rovaniemi 18.3.2017 johtava veroasiantuntija Markku Kovalainen Pohjois-Suomen verotoimisto Metsätilan

Lisätiedot

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS Rovaniemi 18.3.2017 Ilkka Ronkainen Mhy Länsi-Pohja YKSITYISMETSIEN OMISTAJIEN ONGELMIA Metsänomistajien 2 1. Ikääntyminen oikeustoimikelvottomuus 2. Hallitsemattomat yhteisomistukset

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos ProAgria Etelä-Savo Matti Lyömiö Kysymykset, vastaväitteet, kommentit yms. tervetulleita! Maa- ja metsätilan omistajanvaihdos Suunnittelu Toteutus Erityiskysymyksiä

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVENVAIHDOS

ONNISTUNUT SUKUPOLVENVAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVENVAIHDOS Alma Talent 2017 Helsinki 5., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies

Perintö- ja lahjaverotus keveni. Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus keveni Juha Koponen johtava lakimies Perintö- ja lahjaverotus Historiasta käyttöön v. 1919 aluksi määräaikainen laki nykyinen laki v. 1940 lukuisia muutoksia Miksi verotulot perinnön/lahjan

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Vaihtoehtoväyliä yrittäjyyteen

Vaihtoehtoväyliä yrittäjyyteen Vaihtoehtoväyliä yrittäjyyteen 27.3.2017 Yrityskauppa, osakkuus ja sukupolvenvaihdos Asianajaja Sanna Lunström Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Polvelta Toiselle Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut, Kajaani 30.9.2017 Antti Pajula, Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

ESITTELYSSÄ SKAL LAKIPALVELUT

ESITTELYSSÄ SKAL LAKIPALVELUT ESITTELYSSÄ SKAL LAKIPALVELUT Sami Puska Polttoainekuljetukset-seminaari 11.4.2019 MITÄ ME TEEMME? Kuljetussopimukseen liittyvät ongelmat? Kaluston hankinta tai luovutus? Ajo- ja lepoaikaasetuksen soveltaminen?

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsätilan sukupolvenvaihdos Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsäomaisuuden omistusjärjestelyt Esimerkkejä: Tilan luovutus perheen sisällä Tilan myynti ulkopuoliselle Omistusjärjestelyt

Lisätiedot

BusinessPlaza. Sukupolvenvaihdos

BusinessPlaza. Sukupolvenvaihdos BusinessPlaza Sukupolvenvaihdos Sisällys 1. Valmistelu... 3 2. Toteuttamisvaihtoehtojen kartoittaminen... 3 Toteuttamisvaihtoehdot... 3 Kauppa... 3 Lahja ja lahjanluonteinen kauppa... 5 Jakautuminen...

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus SUKUPOLVENVAIHDOS Asetetaan tavoitteet tilanpidon jatkumiselle Jakamattomana suvun hallussa Jaetaan Myydään tai vuokrataan Jatkajan koulutus ja valmistautuminen Tilakaupan

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja 14.11.2017 Konnevesi Juha Leppänen Projektipäällikkö, Biotalouden perusta kuntoon hanke SPV asiantuntija, Mhy Keski-Suomi Käsiteltäviä asioita Mihin sukupolvenvaihdoksella

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos Karstula

Maatilan sukupolvenvaihdos Karstula Maatilan sukupolvenvaihdos Karstula 8.10.2018 SUKUPOLVENVAIHDOS Asetetaan tavoitteet tilanpidon jatkumiselle Jakamattomana suvun hallussa Jaetaan Myydään tai vuokrataan Jatkajan koulutus ja valmistautuminen

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Milla Forsman OTM

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Milla Forsman OTM Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Milla Forsman OTM Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut mm. yrityskauppoihin

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

1994 vp - HE 174 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 174 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 174 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten,

Lisätiedot

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta Lausunto HE VM071:00/2016 Lausunto 22.8.2016 Valtiovarainministeriölle Viite: HE perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, VM071:00/2016 Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Metsälahjavähennyslaskuri

Metsälahjavähennyslaskuri Metsälahjavähennyslaskuri Ohje metsälahjavähennyslaskurin käyttöön 7.4.2017 www.metsakeskus.fi Metsälahjavähennyslaskurin käyttö Metsälahjavähennyslaskuri opastaa metsälahjavähennyksen käytössä ja metsälahjavähennyspohjan

Lisätiedot

1985 vp. - HE n:o 125

1985 vp. - HE n:o 125 1985 vp. - HE n:o 125.. Hallit~ksen esi~ys Edusku~malle laeiksi perintö- ja lahjaverolain seka tulo- Ja varalhsuusverolatn 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö-

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Helsinki

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Helsinki Metsätilan sukupolvenvaihdos Helsinki 6.3.2019 Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Suomessa omistajaa vaihtaa vuosittain 15 000 metsätilaa, joista vapailla markkinoilla hieman yli 3 000 metsätilaa

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia Pertti Ruuska Toivo-tiedonvälitys MTK-Keski-Suomi ry Konnevesi Maatilan sukupolvenvaihdos Maatilan sukupolvenvaihdos Maatilan sukupolvenvaihdosluovutus Maatilan

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROTUS

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROTUS Janne Juusela Sami Tuominen SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROTUS Alma Talent 2018 Helsinki 3., uudistettu painos Copyright 2018 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-3531-7

Lisätiedot

1. Nykytila. HE 104/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1. Nykytila. HE 104/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 104/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten,

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos

Maatilan sukupolvenvaihdos Huom! Tässä esityksessä olevat tiedot ovat 24.1.2018 tilanteen mukaiset Maatilan sukupolvenvaihdos Kälviä 24.1.2018 Eila Heiska Maatilan luovutuksen huojennukset Perintö- ja lahjaverolain 55 :n huojennuksen

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos. Kaustinen

Maatilan sukupolvenvaihdos. Kaustinen Maatilan sukupolvenvaihdos Kaustinen 31.10.2018 Ohjeet Ennakkoratkaisuhakemus - maatilan sukupolvenvaihdos Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa Uusin ohje 25.9.2018 voimassa 1.1.2019 jälkeen

Lisätiedot

Pikaopas palkkaa vai osinkoa

Pikaopas palkkaa vai osinkoa Pikaopas palkkaa vai osinkoa www.tuokko.fi Palkkaa vai osinkoa? Osakeyhtiön osakas voi yleensä nostaa yhtiöstä varoja joko palkkana tai osinkona. Nostettaessa varoja yhtiöstä on vero- ja sosiaaliturvamaksu

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa lakimies Tero Hämeenaho Veronmaksajain Keskusliitto ry Perinnöstä luopumisen veroedut Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perinnöstä luopujaa

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Antopäivä Ennakkoratkaisuhakemuksessa on kysytty: 1) Voidaanko ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvattuihin

PÄÄTÖS. Antopäivä Ennakkoratkaisuhakemuksessa on kysytty: 1) Voidaanko ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvattuihin ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Antopäivä 4.9.2019 19/0794/1 Finlex Diaarinumero 00453/19/8510 ASIA Ennakkoratkaisua lahjaveroasiassa koskeva valitus Ennakkoratkaisun hakijat Valittaja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Lisätiedot

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsää omistavat tahot Yksityishenkilöt Kuolinpesät, leski + perittävän lapset Yhtymät (yhteisomistus)

Lisätiedot

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo 3.9.2016 Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija www.metsapremium.fi Tärkeitä päätöksiä Päätös luopua

Lisätiedot

SPV MAATILALLA. Seinäjoki 8.11.2014

SPV MAATILALLA. Seinäjoki 8.11.2014 SPV MAATILALLA Seinäjoki 8.11.2014 Sukupolvenvaihdos on henkinen ja taloudellinen prosessi Kyse maatilan omistuksesta ja perheyrittäjyydestä (toimeentulosta) Onnistunut spv edellyttää henkistä, tuotannollista

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen Maatilojen laki- ja sopimuspäivä 13.2.2017 IsoValkeinen Avioikeus - mikä se on? Avioehto -sopimus maatilan toiminnan jatkumisen tae myös erotilanteessa Testamentti - suunnittelun väline Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

KUOLINPESÄ JA SEN HAASTEET Maa- ja metsätalo, Tampere

KUOLINPESÄ JA SEN HAASTEET Maa- ja metsätalo, Tampere KUOLINPESÄ JA SEN HAASTEET 8.11.2018 Maa- ja metsätalo, Tampere Tie kuolinpesäksi Elinaikana Kuoleman jälkeen Kauppa Lahja Testamentti Perukirjan mukainen perimäjärjestys Markkinahinta Lahjanluonteinen

Lisätiedot

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti, oma veroilmoitus Yli 30 000 vuosituloksesta menee 34% vero Yhtymässä tulos jaetaan

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

1984 vp. -- tie n:o 22 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1984 vp. -- tie n:o 22 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1984 vp. -- tie n:o 22 lfallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tulo- ja varallisuusverolain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö-

Lisätiedot

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen 11.8.2014 Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen Pellervon taloustutkimus PTT Pasi Holm, toimitusjohtaja Esitys: Rajaveroprosentteja nostetaan kautta linjan 1- prosenttiyksikköä ja väliaikaiseksi

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT LUONNOS 24.6.2014 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- ja lahjaverolakia.

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSeN EDUT JA SUDENKUOPAT. Kajaani Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen

SUKUPOLVENVAIHDOKSeN EDUT JA SUDENKUOPAT. Kajaani Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen SUKUPOLVENVAIHDOKSeN EDUT JA SUDENKUOPAT Kajaani 30.09.2017 Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen Sukupolvenvaihdokset

Lisätiedot

Omistajanvaihdokset - verotuksen pääkohdat. KPMG Oy Ab Paavo Martikainen 7.10.2014

Omistajanvaihdokset - verotuksen pääkohdat. KPMG Oy Ab Paavo Martikainen 7.10.2014 Omistajanvaihdokset - verotuksen pääkohdat KPMG Oy Ab Paavo Martikainen 7.10.2014 KPMG maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto Tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalvelut Toimimme 155 eri maassa

Lisätiedot

Arto Taskinen Oulu

Arto Taskinen Oulu Arto Taskinen Oulu 17.11.2016 YRITTÄJÄVÄHENNYS Yrittäjävähennys vuonna 2017 Vähennys 5 % metsätalouden tulosta Koskee metsätalouden harjoittajia, verotusyhtymiä, kuolinpesiä ja yhteismetsiä Helpottaa puun

Lisätiedot

Metsänomistajan talouskoulu

Metsänomistajan talouskoulu Metsänomistajan talouskoulu Metsän omistusmuodot ja omistusjärjestelyt Piia Perälä, Mhy Päijät-Häme 044 033 7529 Metsän omistusmuodot Yksinomistus Avioparin omistus Verotusyhtymä Kuolinpesä Osakeyhtiö

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS OSAKEYHTIÖSSÄ

SUKUPOLVENVAIHDOS OSAKEYHTIÖSSÄ Eero Leppälä SUKUPOLVENVAIHDOS OSAKEYHTIÖSSÄ Case Elintarvikeyritys Liiketalous 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Eero Leppälä Opinnäytetyön nimi Sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Metsätilan sukupolvenvaihdos Tampere 19.5.2016 Antti Pajula Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Suomessa omistajaa vaihtaa vuosittain 15 000 metsätilaa, joista vapailla

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Christel Finne 4.3.2015 Omistajanvaihdoksen eri lähtökohdat Uusi omistaja Perheenjäsen tai lähisukulainen jatkaa yritystoimintaa (sukupolvenvaihdos) Työntekijä jatkaa

Lisätiedot