Verotustyöpaja Rovaniemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi"

Transkriptio

1 Verotustyöpaja Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi

2 Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista pääomasijoituksiin Yritysjärjestelyt Fuusiot, jakautumiset, osakevaihdot, liiketoimintasiirrot perustamiset, purkamiset, yhtiömuodon muutokset Lakipalvelut Talouspalvelut Veropalvelut Kaikille PK yrityksille!

3 Yleistä sukupolvenvaihdoksesta verotuksessa, sovellettavat ohjeet ja lait Osakeyhtiö ja omistajanvaihdos 1. Osakeyhtiön osakkeiden luovutus osakekaupalla 2. Osakkeiden vastikkeeton luovutus 3. Osakeyhtiön omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen 4. Osakeanti, yritysjärjestelyt ja apuyhtiörakenne Henkilöyhtiö ja omistajanvaihdos 1. Henkilöyhtiön yhtiöosuuden kauppa 2. Henkilöyhtiön yhtiöosuuden vastikkeeton luovutus 3. Henkilöyhtiön liiketoiminnan luovutus

4 Liikkeen ja ammatinharjoittajan (Tmi) omistajanvaihdos 1. Elinkeinotoiminnan myynti 2. Elinkeinotoiminnan vastikkeeton luovutus, Elinkeinotoiminnan jatkaminen kuolinpesän nimissä, apuyhtiön käyttäminen Ennakkotiedot ja ratkaisut

5 Sovellettavat ohjeet ja lait Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä Laki varojen arvostamisesta verotuksessa Arvonlisäverolaki Laki elinkeinotulon verottamisesta Osakeyhtiölaki Perintö ja lahjaverolaki, Perintökaari Tuloverolaki Laki verotusmenettelystä Varainsiirtoverolaki Verohallinnon ohje Dnro 57/349/2010 Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa ja ohje Dnro 746/36/2009 Varojen arvostaminen perintö ja lahjaverotuksessa, joihin tämä esitys perustuu

6 Yleistä omistajanvaihdoksen verotuksesta Sukupolvenvaihdos (omistajanvaihdos) = osakeyhtiö, henkilöyhtiö tai yritystoiminta siirretään toimintaa jatkavalle lapselle (tai muulle henkilölle) Mahdollisia veroseuraamuksia Tuloverotus, perintö ja lahjaverotus, varainsiirtoverotus, arvonlisäverotus Verovelvollinen? Luopuja, jatkaja, yhtiö Toteutustavat Useita, riippuu yhtiömuodosta, luopujan ja jatkajan intresseistä Esim. kauppa, lahja, omien osakkeiden hankkiminen tai näiden yhdistelmä Toteutus usein vaiheittain, mikäli sukupolvenvaihdos kyseessä

7 1. Osakeyhtiön osakkeiden luovutus osakekaupalla

8 Myyjän verotus Luovutusvoitto veronalaista pääomatuloa TVL 45 tai verovapaata tuloa TVL 48 Luovutusvoiton laskeminen TVL Luovutushinnasta vähennetään poistamaton hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot Vaihtoehtoisesti luovutushinnasta vähennetään hankintameno olettama 20% tai 40% (mikäli omistusaika >10v) Huom! Omistusaika ei katkea muutettaessa henkilöyhtiö osakeyhtiöksi Huom! Hankintameno voi määräytyä myös verotusarvon mukaan

9 Myyjän verotus Lahjanluonteinen kauppa Lahjanluonteinen= luovutushinta enintään ¾ käyvästä arvosta PerVL 18.3 Vain vastikkeelliseen osaan kohdistuvan hankintamenon saa vähentää luovutushinnasta, muu osa hankintamenosta jää vähentämättä Hankintameno olettaman käyttö mahdollista Luovutusvoiton verovuosi Pääsääntöisesti kauppakirjan allekirjoitushetki, vaikka kauppahintaa ei tuolloin maksettaisi TVL 110.2

10 Myyjän verotus Luovutusvoittoveron määrä ja maksaminen Luovutusvoitto on pääomatuloa, veroprosentti 28 Hetemäen verotyöryhmän alustavissa linjauksissa pääomatuloveroasteen nousu (30%)? Verovapaata tuloa, jos luovutetun omaisuuden luovutushinnat enintään 1000 TVL 48.6 Maksu ennakkoverona, ennakontäydennysmaksuna tai jäännösverona Muistettava täyttää lomake 9A esitäytetyn veroilmoituksen liitteeksi

11 Verovapaa osakkeiden luovutus Osakkeiden luovutuksesta syntynyt voitto on tietyin edellytyksin myyjälle verovapaa TVL 48.1 Luovutettava osuus vähintään 10% omistusosuuteen oikeuttava määrä yhtiön osakkeita Saajana luovuttajan lapsi, lapsen rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli, tietyin edellytyksin myös edellä mainittujen puolisot Omistusosuus myyjälle > 10 vuotta ennen luovutusta Kaikkien kolmen ehdon tulee täyttyä, muutoin luovutusvoitto on veronalaista tuloa Omistuksen alkamispäivä perustajaosakkaalla= perustamissopimuksen allekirjoituspäivä

12 Luovutustappio myyjän verotuksessa Luovutushinta < hankintameno = luovutustappio Tappio vähennyskelpoinen muista luovutusvoitoista verovuosi + kolme vuotta TVL 50.1 (jatkossa ehkä 5 vuotta?) Lahjanluonteisissa kaupoissa PerVL 18.3 luovutustappiota laskettaessa vain vastikkeelliseen osaan kohdistuvan osuuden hankintamenosta saa vähentää Alihintaisissa, mutta ei lahjanluonteisissa kaupoissa (luovutushinta 76 99% käyvästä arvosta) vain todellinen luovutustappio on vähennyskelpoinen

13 Ostajan tuloverotus Osakkeiden hankintameno Osakkeiden hankintamenoksi ostajalle vahvistetaan maksettu kauppahinta + varainsiirtovero Lisäksi myös lahjaverotusarvo, mikäli kyseessä alihintainen kauppa PerVL 18.3 Ostajan hankintamenolla merkitystä siinä vaiheessa, jos osakkeita myöhemmin myydään Jatkoluovutus alle viidessä vuodessa Luovutusvoiton sukupolvenvaihdoshuojennus TVL 48.5 menetetään, mikäli ostaja luovuttaa osakkeet edelleen alle viidessä vuodessa

14 Ostajan tuloverotus Jatkoluovutus alle viidessä vuodessa Veroseuraamukset kohdistuvat jatkoluovuttajaan, eivät myyjään jolle luovutusvoitto alun perin oli verovapaa! Viiden vuoden määräaika lasketaan pääsääntöisesti kauppakirjan allekirjoituksesta seuraavaan allekirjoitukseen Jatkoluovutus= osakekauppa, luovutus omalle osakeyhtiölle, osakeyhtiön purkaminen Jatkoluovutus ei ole EVL:n mukainen yritysjärjestely, esim. yhtiön sulautuminen tai jatkolahjoitus

15 Ostajan lahjaverotus alihintaisessa osakekaupassa Ostajan on lähtökohtaisesti suoritettava lahjaveroa, mikäli kauppahinta on enintään ¾ käyvästä arvosta Lahjaveroa voidaan kuitenkin huojentaa kokonaan tai osittain PerVL 55 :ssä mainituin edellytyksin Käypä arvo Omaisuuden todennäköinen luovutushinta toisistaan riippumattomien osapuolten välillä Määrittämiseen sovelletaan Verohallinnon ohjetta Varojen arvostaminen perintö ja lahjaverotuksessa (Huom. Uusittu ohje )

16 Ostajan lahjaverotus alihintaisessa osakekaupassa Yksi vai useampi lahja? Eri luovuttajilta saadut osakkeet katsotaan erillisiksi lahjoiksi PerVl 20.3 Kolmen vuoden sisällä saadut lahjat samalta luovuttajalta lasketaan yhteen lahjaveroa määrättäessä (huomioitava erityisesti vaiheittaisissa sukupolvenvaihdoksissa) PerVL 20.2 Lahjaveron määrä Määräytyy lahjan verotettavan määrän ja lahjansaajan veroluokan mukaan Jos verotettavan lahjan arvo alle 4t, ei lahjaveroa

17 Ostajan lahjaveron huojennus PerVL 55 Lahjanluonteisella kaupalla saaduista osakkeista maksettavaa lahjaveroa voidaan pyynnöstä huojentaa Osittainen huojennus Luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä Huojennettavan veron määrä on yli 850 Täysi huojennus Luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä Luovutuksensaaja maksaa vastiketta yli 50% osakkeiden käyvästä arvosta

18 Ostajan lahjaveron huojennus Yritys tai sen osa = EVL yhtiö, min 10% omistusosuus Yritystoiminnan jatkaminen Yritystoiminta jatkuu EVL:n mukaan verotettavana Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa välittömästi luovutuksen jälkeen Jatkamisedellytys täyttyy ilman eri selvitystä esim. työskentelystä yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä tai toimitusjohtajana Huojennuksen laskeminen Määritetään käypä arvo ja sukupolvenvaihdosarvo Huojennus= lahjavero käyvästä arvosta lahjavero sukupolvenvaihdosarvosta

19 Ostajan lahjaveron huojennus Huojennuksen laskeminen Lahjavero huojennuksen jälkeen aina vähintään 850 Osakkeen sukupolvenvaihdosarvo = 40% Varojen arvostamislain 4 5 :n mukaisesti lasketusta arvosta Karkeasti 40% vertailuarvosta, mikäli omaisuusmassassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia Huojennuksen menettäminen = huojennettu määrä pannaan maksuun 20%:lla korotettuna PerVL 55.6 Milloin? Jos pääosa (>50%) osakkeista luovutetaan edelleen viiden vuoden kuluessa saannosta

20 Muuta huomioitavaa osakekaupassa Varainsiirtovero 1,6% kauppahinnasta Ostaja ilmoittaa ja maksaa Viimeistään 2 kuukauden kuluessa kaupasta Yhtiön tappioiden säilyminen Oikeus tappioiden vähentämiseen menetetään, mikäli osakeyhtiön osakkeista yli puolet on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muun saannon kuin perinnön tai testamentin kautta TVL 122 Poikkeuslupa voidaan hakemuksesta myöntää, mikäli edellytykset täyttyvät

21 2. Osakkeiden vastikkeeton luovutus

22 Lahjavero Lahjaveron maksusta ja lahjaveroilmoituksen laatimisesta vastaa lahjansaaja Ilmoitus 3 kk kuluessa lahjoituksesta, lahjaverotuksesta tulee erillinen päätös ja tilisiirtolomakkeet Lahjaveroluokkaan I kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen sekä aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen Lahjaveroluokkaan II kuuluvat muut sukulaiset (esim. sisarukset) ja vieraat PerVL 11 Lahjaveron laskemisesta ja huojennuksesta edellä, kts. Oheinen lahjaverotaulukko

23 Lahjaverotaulukko

24 Osakkeiden siirtyminen perintönä tai testamentilla Lakimääräisen perimysjärjestyksen tai testamenttimääräysten mukaisesti Jäämistösaantoon sisältyvät osakkeet tulevat perintöverotuksen kohteeksi Perintöveroa voidaan huojentaa samoin edellytyksin kuin lahjaveroakin PerVL 55 Perintöveroon ei ole mahdollista saada täyttä huojennusta

25 3. Osakeyhtiön omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen

26 Milloin? Miten? Miksi? OYL 15 luku Kun liiketoiminnan jatkaja on jo yhtiön osakas Yhtiö hankkii osakkeet luopuvalta osakkaalta voitonjakokelpoisilla varoilla (alentamalla sidottua omaa pääomaa) Käyttökelpoinen esim. silloin jos jatkaja on jo yhtiön osakas, yhtiöön on kertynyt varallisuutta, ja jatkajan rahoitustilanne ei mahdollista osakkeiden ostamista suoraan luopujalta

27 Omien osakkeiden hankkiminen/lunastaminen Luovuttajan verotus Luovutusvoitto veronalaista pääomatuloa Luovutusvoitto ei voi olla verovapaa sukupolvenvaihdosluovutus TVL 48, sillä luovutuksensaajana on yhtiö eikä henkilö Luovutusvoiton laskemisesta edellä Peiteltyä osinkoa koskeva säännös VML 29 voi tulla sovellettavaksi esim. Osakkeista maksetaan käypää arvoa korkeampi hinta Omien osakkeiden hankkimisella pyritään välttämään osingosta menevä vero

28 Omien osakkeiden hankkiminen/lunastaminen Yhtiön verotus Yksityinen osakeyhtiö ei voi hankkia kaikkia osakkeitaan, vähintään 1 osake on oltava ulkona Omien osakkeiden hankkimisesta/lunastamisesta on maksettava varainsiirtovero, yhtiö vastaa veron ilmoittamisesta ja maksamisesta Omassa hallussa oleville osakkeille ei makseta osinkoa Omien osakkeiden hankkiminen voi muuttaa omistussuhteita siten, että yli 50% osakkeista on vaihtanut omistajaa > tappioiden vähentäminen

29 Omien osakkeiden hankkiminen/lunastaminen Yritystoimintaa jatkavan osakkaan lahjaverotus Jos yhtiö suorittaa osakkeista vastiketta enintään ¾ osakkeiden käyvästä arvosta, voidaan käyvän arvon ja vastikkeen välinen erotus katsoa lahjaksi (PerVL 18.3 ) Lahjan saaja? Osakkeiden luovuttajan lähipiiriin kuuluvat osakkeenomistajat heidän keskinäisen osakeomistuksensa suhteessa Lahjaveroa voidaan huojentaa kokonaan tai osittain, jos lahjaan sisältyy vähintään 10% yrityksestä PerVL 55

30 4. Osakeanti ja yritysjärjestelyt

31 Osakeanti Sukupolvenvaihdoksen aputoimi > suunnattu osakeanti liiketoiminnan jatkajalle Suunnattu anti edellyttää OYL 9.4 :n mukaan yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä Vaikutus tappioiden vähennysoikeuteen, mikäli >50% muutos omistussuhteissa Alihintainen osakeanti tai merkintäoikeudesta luopuminen verotetaan liiketoiminnan jatkajalla lahjana (aito sukupolvenvaihdos) tai palkkana (avainhenkilön sitouttaminen) Uusista liikkeelle laskettavista osakkeista ei makseta varainsiirtoveroa

32 Yritysjärjestelyt Esim. jakautuminen, sulautuminen, yhtiömuodon muutos Usein omistusjärjestelyn esitoimena tai yrityskaupan jälkitoimena Jakautuminen > liiketoiminnan kannalta tarpeeton sijoitusvarallisuus eriytetään omaan yhtiöön ja liiketoiminta omaan yhtiöön > liiketoimintayhtiöstä tulee halvempi jatkajan kannalta > helpompi myydä, halvempi ostaa, alhaisempi lahjaverotus Yrityskauppa tehdään usein perustettavan yhtiön lukuun, ostettu yhtiö sulautetaan tai puretaan kaupan jälkeen osakekannan ostaneeseen yhtiöön > rahoituksellisista syistä näin

33 Henkilöyhtiö ja omistajanvaihdos

34 1.Henkilöyhtiön yhtiöosuuden kauppa

35 Myyjän verotus Kaupan kohteena avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuus, luovutusvoitto veronalaista pääomatuloa TVL 45 tai verovapaata tuloa TVL 48 Luovutusvoiton laskeminen TVL kuten osakkeiden myynnissä Luovutushinnasta vähennetään poistamaton hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot Vaihtoehtoisesti luovutushinnasta vähennetään hankintameno olettama 20% tai 40% (mikäli omistusaika >10v) Huom! Hankintameno voi määräytyä myös verotusarvon mukaan

36 Myyjän verotus Yhtiöosuuden hankintamenoon luetaan kauppahinnan lisäksi Yhtiömiehen yksityistilin positiivinen saldo (sijoitukset+voittoosuudet yksityisotot) Luovutushetkelle laadittava välitilinpäätös (osatilikauden tilinpäätös) Luovutus jaetaan vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan kuten osakekaupassa, mikäli luovutushinta on enintään ¾ käyvästä arvosta PerVL 18.3 ja TVL 47.5 Lisäykset luovutusvoittoon Luovutusvoittoon lisätään määrä, jolla yhtiömiehen yksityisotot ovat ylittäneet hänen vuotuisten voitto osuuksiensa ja yhtiöön tekemiensä sijoitusten yhteismäärän TVL 46.4 Tarkistetaan yksityistilin negatiivisuus, ja se miltä osin negatiivisuus johtuu tappioista ja miltä osin ylisuurista yksityisotoista

37 Myyjän verotus Luovutusvoittoveron määrä ja maksaminen kuten osakekaupassa Luovutusvoitto on pääomatuloa, veroprosentti 28 Verovapaata tuloa, jos luovutetun omaisuuden luovutushinnat enintään 1000 TVL 48.6 Maksu ennakkoverona, ennakontäydennysmaksuna tai jäännösverona Muistettava täyttää lomake 9A esitäytetyn veroilmoituksen liitteeksi

38 Verovapaa yhtiöosuuden luovutus Yhtiöosuuden luovutuksesta syntynyt voitto on tietyin edellytyksin myyjälle verovapaa TVL %:n omistusosuus vaatimus ei koske henkilöyhtiön yhtiöosuutta, joten myös alle 10%:n osuus voi olla verovapaan sukupolvenvaihdoksen kohteena (asiasta ei kuitenkaan ole KHO:n tai KVL:n oikeuskäytäntöä) Saajana luovuttajan lapsi, lapsen rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli, tietyin edellytyksin myös edellä mainittujen puolisot Omistusosuus myyjälle > 10 vuotta ennen luovutusta Kahden viimeisen ehdon tulee täyttyä, muutoin luovutusvoitto on veronalaista tuloa Yhtiöosuuden hankinta ajankohta= yhtiösopimuksen allekirjoituspäivä, omistusaika katkeaa muutettaessa Tmi henkilöyhtiöksi

39 Luovutustappio myyjän verotuksessa Luovutustappio kuten osakkeiden kaupassa Luovutushinta < hankintameno = luovutustappio Tappio vähennyskelpoinen muista luovutusvoitoista verovuosi + kolme vuotta TVL 50.1 (jatkossa ehkä 5 vuotta?) Lahjanluonteisissa kaupoissa PerVL 18.3 luovutustappiota laskettaessa vain vastikkeelliseen osaan kohdistuvan osuuden hankintamenosta saa vähentää Alihintaisissa, mutta ei lahjanluonteisissa kaupoissa (luovutushinta 76 99% käyvästä arvosta) vain todellinen luovutustappio on vähennyskelpoinen

40 Yhtiöosuuden hankintameno Ostajan tuloverotus Yhtiöosuuden hankintamenoksi ostajalle vahvistetaan maksettu kauppahinta Lisäksi myös lahjaverotusarvo, mikäli kyseessä alihintainen kauppa PerVL 18.3 Ostajan hankintamenolla merkitystä siinä vaiheessa, jos yhtiöosuus myöhemmin myydään Jatkoluovutus alle viidessä vuodessa Luovutusvoiton sukupolvenvaihdoshuojennus TVL 48.5 menetetään, mikäli ostaja luovuttaa yhtiöosuuden edelleen alle viidessä vuodessa

41 Ostajan tuloverotus Jatkoluovutus alle viidessä vuodessa Veroseuraamukset kohdistuvat jatkoluovuttajaan, eivät myyjään jolle luovutusvoitto alun perin oli verovapaa! Viiden vuoden määräaika lasketaan pääsääntöisesti kauppakirjan allekirjoituksesta seuraavaan allekirjoitukseen Jatkoluovutus= yhtiöosuuden kauppa, yhtiön purkaminen, yhtiöstä eroaminen Jatkoluovutus ei ole EVL:n mukainen yritysjärjestely, esim. yhtiömuodon muutos TVL 24, tai jatkolahjoitus

42 Ostajan lahjaverotus alihintaisessa yhtiöosuuden kaupassa Ostajan on lähtökohtaisesti suoritettava lahjaveroa, mikäli kauppahinta on enintään ¾ käyvästä arvosta Lahjaveroa voidaan kuitenkin huojentaa kokonaan tai osittain PerVL 55 :ssä mainituin edellytyksin Käypä arvo Omaisuuden todennäköinen luovutushinta toisistaan riippumattomien osapuolten välillä Määrittämiseen sovelletaan Verohallinnon ohjetta Varojen arvostaminen perintö ja lahjaverotuksessa (Huom. Uusittu ohje ) Lahjaveron määrä, lahjojen yhteen laskeminen Kuten osakekaupassa

43 Ostajan lahjaveron huojennus PerVL 55 Lahjanluonteisella kaupalla saadusta yhtiöosuudesta maksettavaa lahjaveroa voidaan pyynnöstä huojentaa Osittainen huojennus Luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä Huojennettavan veron määrä on yli 850 Täysi huojennus Luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä Luovutuksensaaja maksaa vastiketta yli 50% yhtiöosuuden käyvästä arvosta

44 Ostajan lahjaveron huojennus Yritys tai sen osa = EVL yhtiö, min. 10% omistusosuus Suhteellista osuutta laskettaessa huomioidaan myös äänettömän yhtiömiehen pääomapanos Yhtiöosuuden ei voida verotuksessa katsoa oikeuttavan yrityksen omistamiseen, jos yhtiömies tekee huomattavan yksityisnoston ennen yhtiöosuuden luovutusta Yritystoiminnan jatkaminen Yritystoiminta jatkuu EVL:n mukaan verotettavana Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa välittömästi luovutuksen jälkeen Jatkamisedellytys täyttyy ilman eri selvitystä esim. työskentelystä yhtiössä

45 Ostajan lahjaveron huojennus Huojennuksen laskeminen Määritetään yhtiöosuuden käypä arvo ja sukupolvenvaihdosarvo Huojennus= lahjavero käyvästä arvosta lahjavero sukupolvenvaihdosarvosta Lahjavero huojennuksen jälkeen aina vähintään 850 Yhtiöosuuden sukupolvenvaihdosarvo = 40% Varojen arvostamislain 4 5 :n mukaisesti lasketusta arvosta Karkeasti 40% nettovarallisuudesta, mikäli omaisuusmassassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia Huojennuksen menettäminen = huojennettu määrä pannaan maksuun 20%:lla korotettuna PerVL 55.6 Milloin? Jos pääosa (>50%) yhtiöosuudesta luovutetaan edelleen viiden vuoden kuluessa saannosta

46 Muuta huomioitavaa yhtiöosuuden kaupassa Lahjaveron maksuajan pidentäminen PerVL 56 Pyynnöstä, mikäli maksuun pantava lahjavero >1700 Koskee yhtiöosuuden ja osakkeiden sukupolvenvaihdosluovutuksia Vero jaetaan max viidelle vuodelle, min 850 euron vuotuinen erä Varainsiirtoverotus Yhtiöosuus ei ole arvopaperi kuten osake, joten varainsiirtoveroa ei tule maksettavaksi Yhtiön tappioiden säilyminen Oikeus tappioiden vähentämiseen menetetään, mikäli yhtymän yhtiöosuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muun saannon kuin perinnön tai testamentin kautta TVL 122 Poikkeuslupa voidaan hakemuksesta myöntää, mikäli edellytykset täyttyvät

47 2. Henkilöyhtiön yhtiöosuuden vastikkeeton luovutus

48 Lahjavero Lahjaveron maksusta ja lahjaveroilmoituksen laatimisesta vastaa lahjansaaja Ilmoitus 3 kk kuluessa lahjoituksesta, lahjaverotuksesta tulee erillinen päätös ja tilisiirtolomakkeet Lahjaveroluokkaan I kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen sekä aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen Lahjaveroluokkaan II kuuluvat muut sukulaiset (esim.sisarukset) ja vieraat PerVL 11 Lahjaveron laskemisesta ja huojennuksesta sekä lahjaveron määrästä edellä (osakeyhtiön osakkeiden lahjoitus)

49 Yhtiöosuuden siirtyminen perintönä tai testamentilla Lakimääräisen perimysjärjestyksen tai testamenttimääräysten mukaisesti Jäämistösaantoon sisältyvät yhtiöosuudet tulevat perintöverotuksen kohteeksi Perintöveroa voidaan huojentaa samoin edellytyksin kuin lahjaveroakin PerVL 55 Perintöveroon ei ole mahdollista saada täyttä huojennusta

50 3. Henkilöyhtiön liiketoiminnan luovutus

51 Luovuttavan yhtiön ja luopujan tuloverotus Kun yrityskauppa tai sukupolvenvaihdos toteutetaan henkilöyhtiöön kuuluvan omaisuuden myyntinä, kyseessä on myyjäyhtiön normaali liiketapahtuma Luovutushinnat tuloutetaan verotuksessa ja jäljellä olevat hankintamenot vähennetään myyntivuoden kuluna Vaikka liiketoiminta on myyty, yhtiö jää edelleen yhtiönä olemaan ellei sitä pureta Tulontasaus luopuvan yhtiömiehen verotuksessa Jos henkilöyhtiön toiminta lopetetaan, omaisuuden myynnistä saatuun ja ansiotulona verotettuun osaan voidaan soveltaa pyynnöstä tulontasausta Edellytykset: vähintään 2,5t suuruinen ansiotulo, joka on kertynyt etu tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta, kertatulo vähintään ¼ verovuoden puhtaan ansiotulon määrästä

52 Luovutuksensaajan hankintameno ja varainsiirtoverotus Hankintamenoksi katsotaan siitä myyjälle maksettu hinta riippumatta siitä onko ostaja yksityishenkilö vai toinen yhtiö Kauppahintaan mahdollisesti sisältyvän liikearvon osuuteen sovelletaan EVL 24 :n jaksottamissäännöstä Varainsiirtoverotus Kiinteistön kauppahinnasta 4% lainhuutoa haettaessa, viimeistään 6kk kuluttua liiketoimintakaupasta Arvopapereiden kauppahinnasta 1,6% viimeistään 2 kk kuluttua liiketoimintakaupasta Arvonlisäverotus Myyntinä ei pidetä liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palveluiden luovuttamista liiketoiminnan jatkajalle AVL 19a Luovuttaja ei suorita veroa eikä luovutuksensaajalla ole vähennysoikeutta

53 Apuyhtiön käyttäminen yhtiöosuuden omistajanvaihdoksessa Yrityskauppa perustettavan henkilö tai osakeyhtiön lukuun Apuyhtiö hankkii kohteena olevan yhtymän yhtiöosuudet Yhtiö puretaan tai sulautetaan ostaneeseen yhtiöön (huom. Henkilöyhtiö muutettava osakeyhtiöksi ennen sulautumista osakeyhtiöön) Henkilöyhtiö katsotaan purkautuneeksi, jos yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen eikä vuoden kuluessa ole noussut vähintään kahteen AKYL 5.9 Myyjällä luovutusvoiton verovapaus TVL 48 ei tule sovellettavaksi, sillä ostajana on yhtiö eikä henkilö Vastikkeeton tai lahjanluonteinen luovutus apuyhtiölle Lahjavero määrätään yhtiömiehelle/osakkalle, jonka hyväksi varallisuuden voidaan katsoa siirtynee

54 Liikkeen ja ammatinharjoittajan (Tmi) omistajanvaihdos

55 1. Elinkeinotoiminnan myynti

56 Yleistä Elinkeinotoiminnan luovutuksella tarkoitetaan liikkeen tai ammatinharjoittajan koko yritystoiminnan luovutusta Yritysvarallisuus voidaan siirtää toiminnan jatkajalle kaupalla, vaihdolla tai lahjana Yritysvarallisuus=liikkeen tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tulolähteen varallisuus Yritystoiminnan luovutuksesta saatava tulo on aina myyjän veronalaista elinkeinotuloa, luovutusvoiton huojennussäännöt TVL 48.1 eivät sovellu Vaiheittainen omistajanvaihdos edellyttää yhtiömuodon muutosta henkilöyhtiöksi tai osakeyhtiöksi Vastikkeena luovutuksesta tyypillisesti rahaa, tai siirretään tase varoineen ja velkoineen

57 Myyjän verotus Myynti on liikkeen tai ammatinharjoittajan tuloverotuksessa viimeinen liiketapahtuma Myyntihinta luetaan kaupantekohetken verovuoden elinkeinotoiminnan tuloksi Aikaisempina vuosina tehdyt varaukset tuloutuvat (esim. toimintavaraus) Elinkeinotoiminnan kuluna vähennetään luovutetun yritysvarallisuuden tuloverotuksessa poistamattomat hankintamenot Yksityistalouteen nostettujen varojen luovutushinnaksi katsotaan alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta EVL 51b Siirto henkilökohtaiseen tulolähteeseen (esim.vuokrakäyttöön) ei aiheuta tuloveroseuraamuksia EVL 51a

58 Myyjän verotus Viimeisen verovuoden elinkeinotoiminnan tulo jaetaan normaalista ansioja pääomatuloksi edellisen verovuoden nettovarallisuuden perusteella TVL 38 Nettovarallisuudesta riippumatta kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitot ovat aina pääomatuloa Tulontasaus Pyynnöstä, jos edellytykset täyttyvät TVL 128 (katso edellä Henkilöyhtiön omistajanvaihdos) Soveltuu tuloutuviin käyttö ja vaihto omaisuuden luovutushintoihin ja purkautuviin varauksiin Veron määrä tulontasauksen kohteena olevasta tulosta vähintään 15% (tulontasaus ei pienillä yrityksillä välttämättä ole edullinen)

59 Myyjän verotus Tappioiden vähentäminen lopettamistilanteessa Liikkeen ja ammatinharjoittajan tappiot eivät siirry toiminnan jatkajalle Vähentämättä jääneet tappiot voi vähentää pääomatuloista tappiovuotta seuraavan kymmenen vuoden aikana

60 Ostajan verotus Yritysvarallisuuden hankintameno Hankintameno määräytyy kauppahinnan perusteella Jos kauppahinta ylittää luovutettuun yritysvarallisuuteen kuuluvien varojen ja velkojen yhteenlasketut käyvät arvot (kauppahinta>nettovarat), ylimenevä osa katsotaan liikearvoksi Liikearvo on pitkävaikutteinen meno, joka poistetaan vuotuisin poistoin vaikutusaikanaan EVL 24 Lahjanluontoisissa luovutuksissa hankintamenoksi luetaan suoritetun vastikkeen lisäksi lahjaksi katsottu määrä Ostajan on lähtökohtaisesti suoritettava lahjaveroa, mikäli vastike on enintään ¾ käyvästä arvosta Lahjaveroa voidaan huojentaa PerVL 55.ssä mainittujen edellytysten täyttyessä Lahjaveron määrästä, laskemisesta ja huojennuksesta kts.edellä

61 2. Elinkeinotoiminnan vastikkeeton luovutus, toiminnan jatkaminen kuolinpesän nimissä, apuyhtiön käyttäminen

62 Myyjän ja ostajan verotus Vastikkeeton luovutus Vastikkeeton yritysvarallisuuden luovutus ei aiheuta veroseuraamuksia elinkeinotoiminnasta luopuvan liikkeen ja ammatinharjoittajan tuloverotuksessa Lahjansaaja jatkaa poistojen tekemistä yritystoiminnasta luopuvan tuloverotuksessa poistamattomista hankintamenoista EVL 15 Elinkeinotoiminnan varaukset siirtyvät vastikkeettomissa luovutuksissa toiminnan jatkajalle, joten niitä ei tulouteta elinkeinotoiminnasta luopuvan verotuksessa Elinkeinotoiminnan jatkaminen kuolinpesän nimissä Kuolinpesää verotetaan kuolinvuodelta ikään kuin vainaja olisi elänyt vuoden loppuun

63 Myyjän ja ostajan verotus Elinkeinotoiminnan jatkaminen kuolinpesän nimissä Jos kuolinpesä jatkaa elinkeinotoimintaa kuolinvuoden jälkeen, verotetaan kuolinpesää erillisenä verovelvollisena kolmelta kuolinvuotta seuraavalta vuodelta Kolmannen vuoden jälkeen kuolinpesää pidetään verotuksessa jaettavana yhtymänä TVL 4 Apuyhtiön käyttämisestä Yritystoiminta luovutetaan jatkajan omistamalle henkilö tai osakeyhtiölle Liike tai ammatti voidaan luovuttaa vastikkeetta yritystoimintaa jatkavan omistamalle yhtiölle > ei tuloveroseuraamuksia luopujalle, jatkajalle lahjaverotus Lahjaveroa ei määrätä yhtiölle, vaan osakkaalle

64 3. Ennakkotiedot ja ratkaisut

65 Yleistä Verohallinnon maksullisia päätöksiä Ennakkotietoa on haettava kirjallisesti ja etukäteen Sitova ennakkotietoa siitä, kuinka Verohallinto tulee verotusta toimittaessa menettelemään Tuloverotus VML 85, maksu Ennakkotietohakemus tehtävä ennen veroilmoituksen jättämistä Ennakkotieto annetaan määräajaksi kuluva + seuraava verovuosi Arvonlisäverotus Maksutonta kirjallista ohjausta Sitova ennakkoratkaisu AVL 190, maksu 175

66 Yleistä Perintö ja lahjaverotus PerVL 39a Maksu 300 Hakijana voi olla luovuttaja tai luovutuksensaaja Yleisimmin ennakkotietoa haetaan omaisuuden käyvästä arvosta ja lahjaveron määrästä sekä sukupolvenvaihdoshuojennusten soveltumisesta LOPUKSI Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty myös omistusjärjestelyissä suunnittelu usein säästää selvää rahaa Käytä asiantuntijaa, selvitä veroseuraamukset etukäteen

67 Kiitos ja menestystä yrittäjäpolvenvaihdoksiin! Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Puh

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

TOIMEKSIANTAJA TILITOIMISTO 1 (6)

TOIMEKSIANTAJA TILITOIMISTO 1 (6) TOIMEKSIANTAJA TILITOIMISTO 1 (6) MUISTILISTA OSTAJALLE TAI VASTAANOTTAJALLE TOIMII SUUNTAA ANTAVANA OHJEISTUKSENA. MUISTA KESKUSTELLA OMASTA TILANTEESTASI AINA ASIANTUNTIJAN KANSSA. YRITYSKAUPPA JA YRITYSJÄRJESTELY

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVENVAIHDOS

ONNISTUNUT SUKUPOLVENVAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVENVAIHDOS Alma Talent 2017 Helsinki 5., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen?

Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? Omistajanvaihdos Mitä yrityskaupan jälkeen? 18.03.2015 Leena Rekola Nieminen Rantalainen & Rekola Nieminen Oy Luennoitsija Leena Rekola Nieminen, ekonomi KLT Rantalainen & Rekola Nieminen Oy:n kirjanpidon

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Milla Forsman OTM

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Milla Forsman OTM Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Milla Forsman OTM Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut mm. yrityskauppoihin

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia Pertti Ruuska Toivo-tiedonvälitys MTK-Keski-Suomi ry Konnevesi Maatilan sukupolvenvaihdos Maatilan sukupolvenvaihdos Maatilan sukupolvenvaihdosluovutus Maatilan

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa.

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa. Sukupolvenvaihdos perintö- ja lahjaverotuksessa Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Sukupolvenvaihdos on moniulotteinen prosessi, joka edellyttää eri osa-alueiden asiantuntemusta. Sukupolvenvaihdoksessa

Lisätiedot

VEROHALLITUKSEN OHJE. Toistaiseksi 535/345/2004 Vastaanottaja Verovirastot YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS VEROTUKSESSA

VEROHALLITUKSEN OHJE. Toistaiseksi 535/345/2004 Vastaanottaja Verovirastot YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS VEROTUKSESSA 1 (64) VEROHALLITUKSEN OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL 2 2 mom. 24.06.2004 Voimassaolo Diaarinumero Toistaiseksi 535/345/2004 Vastaanottaja Verovirastot YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS VEROTUKSESSA

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS VEROTUKSESSA

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS VEROTUKSESSA Valtuutussäännös VEROHALLINNON OHJE Päivämäärä Laki Verohallinnosta (237/08) 2 2 momentti 17.3.2010 Voimassaolo Diaarinumero Toistaiseksi 57/349/2010 Korvaa normin (nro, pvm) 535/345/2004, 24.6.2004 Vastaanottaja

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Polvelta Toiselle metsätilan sukupolvenvaihdos-messut Rovaniemi 18.3.2017 johtava veroasiantuntija Markku Kovalainen Pohjois-Suomen verotoimisto Metsätilan

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROTUS

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROTUS Janne Juusela Sami Tuominen SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROTUS Alma Talent 2018 Helsinki 3., uudistettu painos Copyright 2018 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-3531-7

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Polvelta Toiselle Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut, Kajaani 30.9.2017 Antti Pajula, Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Polvelta Toiselle metsätilan sukupolvenvaihdos-messut Oulu 7.4.2018 Johtava veroasiantuntija Markku Kovalainen Pohjois-Suomen verotoimisto Metsätilan luovutuksen

Lisätiedot

BusinessPlaza. Sukupolvenvaihdos

BusinessPlaza. Sukupolvenvaihdos BusinessPlaza Sukupolvenvaihdos Sisällys 1. Valmistelu... 3 2. Toteuttamisvaihtoehtojen kartoittaminen... 3 Toteuttamisvaihtoehdot... 3 Kauppa... 3 Lahja ja lahjanluonteinen kauppa... 5 Jakautuminen...

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus Verovelvollisuus 1. Suomessa asuminen varsinainen asunto ja koti (PerVL 4 ja 18 )

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus SUKUPOLVENVAIHDOS Asetetaan tavoitteet tilanpidon jatkumiselle Jakamattomana suvun hallussa Jaetaan Myydään tai vuokrataan Jatkajan koulutus ja valmistautuminen Tilakaupan

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja Näkökulmia ja tavoitteita Metsätalous säilyy kannattavana

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Pikaopas yrityksen sukupolvenvaihdos

Pikaopas yrityksen sukupolvenvaihdos Pikaopas yrityksen sukupolvenvaihdos www.tuokko.fi Yrityksen sukupolvenvaihdos vaatii huolellista suunnittelua Yrityksen sukupolvenvaihdos on monessa yrityksessä ainutkertainen tapahtuma, jonka suunnittelu

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

Yhteisöjen laki- ja veroilmoitusmuutoksia Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla, Verohallinto

Yhteisöjen laki- ja veroilmoitusmuutoksia Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla, Verohallinto Yhteisöjen laki- ja veroilmoitusmuutoksia 2020 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 23.5.2019 Lauri Tuomarla, Verohallinto Tulolähdejaon poistaminen tietyiltä yhteisöiltä Tulolähdejaon poistaminen

Lisätiedot

ESITTELYSSÄ SKAL LAKIPALVELUT

ESITTELYSSÄ SKAL LAKIPALVELUT ESITTELYSSÄ SKAL LAKIPALVELUT Sami Puska Polttoainekuljetukset-seminaari 11.4.2019 MITÄ ME TEEMME? Kuljetussopimukseen liittyvät ongelmat? Kaluston hankinta tai luovutus? Ajo- ja lepoaikaasetuksen soveltaminen?

Lisätiedot

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS Rovaniemi 18.3.2017 Ilkka Ronkainen Mhy Länsi-Pohja YKSITYISMETSIEN OMISTAJIEN ONGELMIA Metsänomistajien 2 1. Ikääntyminen oikeustoimikelvottomuus 2. Hallitsemattomat yhteisomistukset

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Vaihtoehtoväyliä yrittäjyyteen

Vaihtoehtoväyliä yrittäjyyteen Vaihtoehtoväyliä yrittäjyyteen 27.3.2017 Yrityskauppa, osakkuus ja sukupolvenvaihdos Asianajaja Sanna Lunström Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS TULOVEROTUKSESSA JA LAHJAVERO- TUKSESSA

YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS TULOVEROTUKSESSA JA LAHJAVERO- TUKSESSA Valtuutussäännös VEROHALLINNON OHJE Päivämäärä Laki Verohallinnosta (237/08) 2 2 momentti 21.4.2010 Voimassaolo Diaarinumero Toistaiseksi 330/349/2010 Vastaanottaja Verohallinnon yksiköt YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos Karstula

Maatilan sukupolvenvaihdos Karstula Maatilan sukupolvenvaihdos Karstula 8.10.2018 SUKUPOLVENVAIHDOS Asetetaan tavoitteet tilanpidon jatkumiselle Jakamattomana suvun hallussa Jaetaan Myydään tai vuokrataan Jatkajan koulutus ja valmistautuminen

Lisätiedot

Yritysten Taitava Keski-Suomi Omistajanvaihdokseen liittyvät verotuksessa huomioitavat seikat

Yritysten Taitava Keski-Suomi Omistajanvaihdokseen liittyvät verotuksessa huomioitavat seikat Omistajanvaihdokseen liittyvät verotuksessa huomioitavat seikat Anne Roininen, KHT 24.8.2011 Osapuolet Luopuja tuloverotus Jatkaja tuloverotus varainsiirtoverotus lahjaverotus Luovutuksen kohteena oleva

Lisätiedot

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Luovutustappion syntyminen Luovutustappio syntyy omaisuutta myytäessä, kun hankintameno

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja 14.11.2017 Konnevesi Juha Leppänen Projektipäällikkö, Biotalouden perusta kuntoon hanke SPV asiantuntija, Mhy Keski-Suomi Käsiteltäviä asioita Mihin sukupolvenvaihdoksella

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos ProAgria Etelä-Savo Matti Lyömiö Kysymykset, vastaväitteet, kommentit yms. tervetulleita! Maa- ja metsätilan omistajanvaihdos Suunnittelu Toteutus Erityiskysymyksiä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsätilan sukupolvenvaihdos Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsäomaisuuden omistusjärjestelyt Esimerkkejä: Tilan luovutus perheen sisällä Tilan myynti ulkopuoliselle Omistusjärjestelyt

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Yrityskauppa - miten ja miksi?

Yrityskauppa - miten ja miksi? Yrityskauppa - miten ja miksi? Wirma Lappeenranta Oy/ Etelä-Karjalan Osuuspankki 9.6.2016 Sukupolven vaihdos Antero Parkkonen ProAgria Etelä-Suomi ry:n toiminta-alue 10 200 asiakasta 17 000 maatilaa 12

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

Omistajanvaihdokset - verotuksen pääkohdat. KPMG Oy Ab Paavo Martikainen 7.10.2014

Omistajanvaihdokset - verotuksen pääkohdat. KPMG Oy Ab Paavo Martikainen 7.10.2014 Omistajanvaihdokset - verotuksen pääkohdat KPMG Oy Ab Paavo Martikainen 7.10.2014 KPMG maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto Tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalvelut Toimimme 155 eri maassa

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos

Maatilan sukupolvenvaihdos Huom! Tässä esityksessä olevat tiedot ovat 24.1.2018 tilanteen mukaiset Maatilan sukupolvenvaihdos Kälviä 24.1.2018 Eila Heiska Maatilan luovutuksen huojennukset Perintö- ja lahjaverolain 55 :n huojennuksen

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos. Kaustinen

Maatilan sukupolvenvaihdos. Kaustinen Maatilan sukupolvenvaihdos Kaustinen 31.10.2018 Ohjeet Ennakkoratkaisuhakemus - maatilan sukupolvenvaihdos Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa Uusin ohje 25.9.2018 voimassa 1.1.2019 jälkeen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos perintönä saatuun. omaisuuteen

Sukupolvenvaihdos perintönä saatuun. omaisuuteen Sukupolvenvaihdos perintönä saatuun omaisuuteen 16.11.2017 Verohallinnon sukupolvenvaihdosta koskeva ohjerakenne Verohallinnon ohjeistus Verohallinnon ohjeistus vero.fi sivuston syventävissä ohjeissa Osa

Lisätiedot

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsää omistavat tahot Yksityishenkilöt Kuolinpesät, leski + perittävän lapset Yhtymät (yhteisomistus)

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos maatilalla

Sukupolvenvaihdos maatilalla Sukupolvenvaihdos maatilalla Seinäjoki 08.03.2019 Olavi Kuja-Lipasti ProAgria Etelä-Pohjanmaa Onnistunut omistajanvaihdos hanke Sukupolvenvaihdos vaatii valmistautumista Kyse maatilan omistuksesta, toimeentulosta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos yksityisessä osakeyhtiössä omia osakkeita hankkimalla tai lunastamalla

Sukupolvenvaihdos yksityisessä osakeyhtiössä omia osakkeita hankkimalla tai lunastamalla Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kandidaatintutkielma Sukupolvenvaihdos yksityisessä osakeyhtiössä omia osakkeita hankkimalla tai lunastamalla Change of generation in PLC by acquiring or

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa Talentum Pro Helsinki 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista 28.2.2012 Rotarykokous Vaasa Hans Bertell, KHT Yritystoiminnan myynti Osakekauppa (yhtiöosuuksien kauppa) Osakekaupassa kaupan kohteena

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ

SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ Salla Hänninen SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ Case: Yritys X Oy SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ Case: Yritys X Oy Salla Hänninen Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

PIENOSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOS

PIENOSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOS PIENOSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tekijä: Vesa Kuurne (252340) Ohjaaja: Niko Svensk 27.1.2016

Lisätiedot

Toiminimen sukupolvenvaihdos mahdollisimman

Toiminimen sukupolvenvaihdos mahdollisimman Toiminimen sukupolvenvaihdos mahdollisimman pienin veroseuraamuksin Järvelä, Hanna 2009 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava TOIMINIMEN SUKUPOLVENVAIHDOS MAHDOLLISIMMAN PIENIN VEROSEURAAMUKSIN

Lisätiedot

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa?

YRITYSKAUPPA. Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? YRITYSKAUPPA Selvitä ensimmäisenä mitä olet myymässä tai ostamassa? Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti ja Yrityksen eli ns. oikeushenkilön myynti. Yrityksen myynti Yrityksen myynti tarkoittaa

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Koottuja kommentteja Yhtiöllä menee huonosti, ei omistusta nyt kannata siirtää Lahjaveroa ei sitten makseta yhtään! Perintövero poistuu, odotellaan kaikessa rauhassa

Lisätiedot