Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2014

2 SISÄLLYS 1 RAHANPESUN TORJUNTA Yleistä Rahanpesua koskevan lainsäädännön muutokset Rahanpesun selvittelykeskuksen kansainvälinen yhteistyö Viranomaisyhteistyö RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VASTAANOTTAMAT ILMOITUKSET EPÄILYTTÄVISTÄ LIIKETOIMISTA ILMOITUKSET EPÄILYTTÄVISTÄ LIIKETOIMISTA Ilmoittajatahot Epäilyttävät liiketoimet rahanpesuilmoituksissa Epäilyttäviin liiketoimiin sisältyvien varojen määrä sekä kansainväliset varojen siirrot Rahanpesuilmoituksiin sisältyvien luonnollisten ja oikeushenkilöiden lähtöalueet Liiketoimen tila rahapesuilmoitusta tehtäessä Määräykset pidättyä suorittamasta liiketointa RAHANPESULAIN MUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET Rikosilmoitusjärjestelmään kirjatut rikokset Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä ILMIÖSEURANTAA Nettihuijaukset Sijoitushuijaukset Virtuaalivaluutat TERRORISMIN RAHOITUS Rahanpesun selvittelykeskuksen rooli terrorismin rahoituksen torjunnassa Varojen jäädyttäminen terrorismin torjumiseksi Rikoslain 34 a luku Keskusrikospoliisi Tiedusteluosasto Jokiniemenkuja 4, PL Vantaa P Faksi 2

3 1 RAHANPESUN TORJUNTA 1.1 Yleistä Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja selvittäminen ovat keskeisiä toimenpiteitä rikostorjunnassa kansallisesti ja kansainvälisesti. Rahanpesua selvittämällä voidaan torjua rikollisuutta laajalla rintamalla, mutta erityisesti talous- ja huumausainerikollisuus nousevat tilastoissa esirikoksina näkyvimmin esille. Terrorismin torjunnassa rahoituksen estäminen on keskiössä, sillä terroristinen toiminta edellyttää myös varoja ja niiden siirtelyä maasta toiseen. Rahanpesun torjunta nojaa pitkälti vakiintuneeseen ilmoitusjärjestelmään, jossa laissa lueteltujen ilmoitusvelvollisten tehtävänä on tehdä ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta tai terrorismin rahoituksesta. Selvittelykeskukselle tehtyjen ilmoitusten määrä laski jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna, mutta samanaikaisesti ilmoituksiin sisältyvien liiketapahtumien määrä lisääntyi. Näin ollen ei voida suoraan tehdä päätelmää, että ilmoitusvelvollisten huomion kohteena olevien liiketoimien määrä olisi vähentynyt. Sähköisessä muodossa olevaa ilmoitussovellusta on pyritty jatkuvasti kehittämään ja huomioon on otettu ilmoitusvelvollisilta saatua palautetta. Sähköisen ilmoittamisen laajentaminen yhä uusille ilmoitusvelvollisille säilyy jatkossakin selvittelykeskuksen keskeisenä toimintona. Vuonna 2013 tuli voimaan laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi (325/2013). Sen mukaan pidättämiseen oikeutetun virkamiehen tai syyttäjän on tehtävä laissa mainituissa tapauksissa ilmoitus Rahanpesun selvittelykeskukselle. Päätöksen varojen jäädyttämisestä tekee Keskusrikospoliisi laissa mainittujen edellytysten täyttyessä. Vuoden 2014 aikana käynnistyi erillinen projekti, jonka avulla tämä nk. hallinnollinen jäädyttäminen on saatu toimimaan käytännössä. Vuoden lopussa hankkeen virat siirrettiin osaksi selvittelykeskuksen normaalia rakennetta, mikä antaa entistä paremmat mahdollisuudet terrorismin rahoituksen torjumiseen. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksentorjuntaa säädellään myös EU:n tasolla ja vuoden lopussa saatiin päätökseen neljännen rahanpesudirektiivin säätämisprosessi. Näin ollen vuoden 2015 aikana tullaan valmistelemaan muutoksia kansalliseen lainsäädäntöömme, ja selvittelykeskuksen asemaa ja tehtäviä tarkastellaan osana tätä muutostyötä. Kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiarvion laatiminen aloitettiin niin ikään vuoden 2014 aikana. Sen tavoitteena on tunnistaa alueet, jotka ovat haavoittuvimpia ja samalla tarkoituksena on tarkastella poikkihallinnollisesti toimia, joita eri tahot toteuttavat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa. Riskiarviolla tulee olemaan merkittävä vaikutus siihen, millä tavoin Suomessa toimintaa voidaan entisestään tehostaa. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta edellyttää tiivistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. FATF (Financial Action Task Force on Money 3

4 Laundering and Terrorism Financing) on globaali järjestö, joka asettaa ylikansallisia standardeja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa. FATF on uudistanut suosituksensa, jotka nimestää huolimatta ovat hyvin sitovia ja ne otetaan huomioon myös rahanpesudirektiiviä uudistettaessa. Kansainvälisellä tasolla Suomi on sitoutunut noudattamaan FATF:n suosituksia sekä FIUyksiköiden yhteisen järjestön Egmont Groupin standardeja. Niiden avulla tehostetaan mm. kansainvälistä tiedonvaihtoa ja yhteistoimintaa FIU-yksiköiden kesken. 1.2 Rahanpesua koskevan lainsäädännön muutokset Helmikuussa 2012 OECD:n alainen rahanpesun ja terrorismin vastainen toimintaryhmä Financial Action Task Force, FATF hyväksyi uudet 40 suositusta. Suosituksen määrittelevät tason, jolla jokaisen jäsenmaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevan lainsäädännön tulisi vähintään olla. FATF:n suosituksen 1 mukaisesti kunkun jäsenmaan on määrä tehdä kansallinen riskiarvio maansa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan tilasta. Suomessa Sisäministeriö tilasi Poliisiammattikorkeakoululta riskiarvion tekemisen vuonna 2014 ja arvion on määrä valmistua vuoden 2015 aikana. Riskiarvion tekemiseen osallistuvat lukuisat viranomaiset sekä ilmoitusvelvolliset. FATF:n Uusien suositusten johdosta Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antanneet uuden direktiivin rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen (COM(2013) 45 final) eli niin kutsutun neljännen rahanpesudirektiivin, sekä asetuksen tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (COM(2013) 44 final) eli niin sanotun toisen varainsiirtoasetuksen. Valtiovarainministeriö asetti joulukuussa 2014 työryhmän, jonka tehtävänä on edellisten pohjalta valmistella ehdotus uudeksi rahanpesulaiksi. Työryhmän tavoitteena muun muassa on arvioida rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontarakenne ja seuraamusjärjestelmä sekä tarvittavat viranomaisresurssit. Lisäksi työryhmän tehtäväksi asetettiin poistaa tarpeettomat esteet viranomaisyhteistyöstä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa, varmistaa tarkoituksenmukainen järjestely yritysten omistajia ja tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojoen saamiseksi sekä täytäntöönpanna riskiarvion osoittamat tarpeelliset lainsäädäntömuutokset. 1.3 perustettiin osaksi Keskusrikospoliisin organisaatiota. Vuoden 2015 alussa Keskusrikospoliisin organisaatiota uudistettiin siten, että selvittelykeskus muodostaa oman linjan, jonka ainoana tehtävänä on toimia kansallisena rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntayksikkönä. Rahanpesun selvittelykeskuksen tehtävänä on rahanpesulain 34 :n mukaan 4

5 1) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja selvittäminen; 2) viranomaisten välisen yhteistyön edistäminen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa; 3) yhteistyö ja tietojenvaihto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä huolehtivien vieraan valtion viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa; 4) yhteistyö ilmoitusvelvollisten kanssa; 5) palautteen antaminen ilmoitusten vaikutuksista; 6) tilaston pitäminen ilmoitusten ja tehtyjen liiketoimien keskeytysten lukumäärästä 7) varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain (325/2013) 3 :ssä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanotto, mainitun lain 4 :ssä tarkoitettujen jäädytyspäätösten edellytysten selvittäminen ja jäädyttämispäätöksiä koskevien esitysten tekeminen. Rahanpesun selvittelykeskuksella on mahdollisuus ainoana poliisiviranomaisena antaa ilmoitusvelvolliselle määräys olla suorittamatta tälle annettua toimeksiantoa viiden arkipäivän ajaksi. Liiketoimen pidättymismääräyksistä on tarkemmin luvussa 3.7. Jos asiassa käynnistetään esitutkinta, selvittelykeskus käyttää sille esitutkintaviranomaisena normaalisti kuuluvia toimivaltuuksia. Pääsääntöisesti selvittelykeskus kuitenkin luovuttaa ilmoituksen sisältämät tiedot jonkin muun esitutkintaviranomaisen suorittaman tutkintaan. Yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten sekä ilmoitusvelvollisten kanssa on rahanpesun selvittelykeskuksen toiminnan painopistealueita. Selvittelykeskus osallistuu ilmoitusvelvollisten kouluttamiseen sekä huolehtii osaltaan ilmoitusvelvollisten kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä. Vuoden 2014 aikana annettiin koulutusta noin 600 ilmoitusvelvollisen tai muiden yhteistyötahojen edustajalle. Lisäksi osana ilmoitusvelvollisten ohjeistusta ja koulutusta toimii Rahanpesun selvittelykeskuksen laatima "Rahanpesun torjunnan parhaat käytänteet", joka löytyy osoitteesta 1.4 Rahanpesun selvittelykeskuksen kansainvälinen yhteistyö Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuminen edellyttää tiivistä ja hyvin toimivaa kansainvälistä yhteistyötä. on jäsenenä kansainvälisessä Egmont Group:ssa, joka tarjoaa jäsentensä käyttöön muun muassa suojatun tiedonvaihtoverkon (ESW). Euroopan Unionin jäsenmaiden käytössä on FIU.NET, suojattu tiedonvaihtoverkko, jonka hallinnointiin ja kehittämiseen on osallistunut merkittävällä panoksella. Lisäksi on osallistuttu OECD:n alaisen Financial Action Task Forcen (FATF) työskentelyyn. Vuosittain järjestetään Pohjoismaiden yhteinen terrorismin rahoituksen torjuntaan keskittyvä yhteistyökokous, johon osallistuvat rahanpesun selvittelykeskukset ja turvallisuuspoliisit. Edellä mainittujen lisäksi on osallistuttu useisiin kansainvälisiin projekteihin. Joidenkin valtioiden lainsäädäntö edellyttää erityisen kahdenvälisen yhteistyöpöytäkirjan (Memorandum of Understanding) allekirjoittamista operatiivisen 5

6 yhteistyön tehostamiseksi. Selvittelykeskus on solminut kahdenvälisiä yhteistyöpöytäkirjoja Albanian, Belgian, Bulgarian, Espanjan, Etelä-Afrikan, Etelä- Korean, Filippiinien, Georgian, Indonesian, Israelin, Japanin, Kanadan, Kosovon, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Makedonian, Moldovan, Puolan, Ranskan, Romanian, San Marinon, Saudi-Arabian, Serbian, Singaporen, Sveitsin, Taiwanin, Turkin, Ukrainan, Valko-Venäjän, Venezuelan, Venäjän sekä Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien rahanpesun torjunnasta vastaavien viranomaisten kanssa. Lisäksi uusia sopimuksia solmitaan tarvittaessa. Vuoden 2014 aikana teki ulkomaille 222 tiedustelua ja vastaanotti ulkomaisilta viranomaisilta 68 tiedustelua. 1.5 Viranomaisyhteistyö Aikaisempien vuosien tapaan teki tiivistä yhteistyötä niin poliisi- kuin muidenkin viranomaisten kanssa. Selvittelykeskuksen uuden tehtävän eli terrorististen varojen jäädyttämisen käynnistämisen myötä erityisen tiivistä yhteistyö oli ulosottoviranomaisten ja Ulkoasiainministeriön kanssa. Syksyllä 2014 osallistui Tullin järjestämään kansainväliseen rajat ylittävään käteisrahan seurantaoperaatioon. Operaation tarkoituksena oli paljastaa käteisrahankuljetukseen liittyvää rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. 6

7 2 RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VASTAANOTTAMAT ILMOITUKSET EPÄILYTTÄVISTÄ LIIKETOIMISTA Vuoden 2014 epäilyttävää liiketointa koskevista ilmoituksista liittyi rahanpesuepäilyyn ja yhdessätoista tapauksessa ilmoittaja katsoi tapauksen liittyvän terrorismin rahoitukseen. Terrorismin rahoittamista käsitellään tarkemmin luvussa 6. Tässä luvussa käsitellään vain rahanpesuepäilyyn liittyviä ilmoituksia. Taulukko 1. Epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten ja tapahtumien määrä Ilmoitusten määrä Tapahtumien määrä Selvittelykeskus tallensi vuonna 2014 yhteensä ilmoitusta, joihin sisältyi tapahtumaa. Vastaanotettujen ilmoitusten määrä on ensimmäisen kerran Rahanpesun selvittelykeskuksen historiassa laskenut. Tämä johtuu pääosin joidenkin ilmoitusvelvollisten muuttuneesta ilmoituskäytännöstä. Ilmoituksiin sisältyvien tapahtumien määrä on kuitenkin edelleen kasvussa. Tämä johtuu siitä, että nykyisin käytössä olevan ilmoitussovelluksen kautta ilmoitusvelvolliset voivat liittää rahanpesuilmoitukseensa aiempaa helpommin myös liiketoimen epäilyttävyyttä tukevia tapahtumatietoja. 7

8 3 ILMOITUKSET EPÄILYTTÄVISTÄ LIIKETOIMISTA 3.1 Ilmoittajatahot kirjasi vuoden 2014 aikana ilmoituksia ilmoittajittain alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukko 2. Ilmoittajatahot rahanpesuilmoituksissa Ilmoittajatahot 2013 Ilmoituksia 2014 Ilmoituksia Pankki Sijoituspalveluyhtiö 5 8 Muu luotto- tai rahoituslaitos Vakuutusyhtiö Kiinteistönvälittäjä 2 10 Rahapelitoiminta Yleistä maksujen välitystä tarjoava (sisältää valuutanvaihdon) Kirjanpitotoimisto 6 11 Tilintarkastusyhteisö 10 4 Lakimiehet 16 4 Arvotavarakauppias Panttilainaamo 1 3 Omaisuudenhoito- ja yritys- 1 2 palvelujen tuottaja Kotimainen poliisiviranomainen 8 2 Kotimainen muu viranomainen Muu tietolähde 10 7 Yhteensä kpl

9 3.2 Epäilyttävät liiketoimet rahanpesuilmoituksissa Epäilyttävät liiketoimet on luokiteltu niiden luonteen mukaisesti eri ryhmiin. Luokittelu perustuu ilmoitusvelvollisten ilmoittamiin syihin siitä, minkä asiakkaan tekemän liiketoimen vuoksi ilmoitus tehtiin. Nykyinen ilmoitusjärjestelmä tarjoaa vaihtoehtoja, joista ilmoitusvelvollisen valittavana on yksi tai useampia epäilyttäviä liiketoimia ilmoituksensa tekemisen perusteeksi. Tästä syystä epäilyttävien liiketoimien lukumäärä on suurempi kuin tehtyjen ilmoitusten määrä. Taulukko 3. Epäilyttävät liiketoimet Epäilyttävä liiketoimi Käteistalletus Käteisnosto Tilisiirto Varojen kierrätys Valuutansiirto Valuutanvaihto Vakuutus Liiketoimeen sisältyvien varojen määrä Irtaimen kauppa Käteisen kuljetus Muu epäilyttävä liiketoimi Yhteensä kpl Kuten aikaisemminkin, edelleen merkittävin impulssi ilmoituksen tekemiselle on se, että ilmoitukseen sisältyvien varojen määrä on ilmoittajan kokemuksen mukaan epätavallisen suuri. Muu epäilyttävä liiketoimi -kohtaan yhdistelty erilaisia syitä ilmoituksen tekemiselle. Kyseessä on yleensä tilanne, jossa asiakas jollakin tavalla poikkeaa ilmoitusvelvollisen näkemyksen mukaan normaalista käytännöstä. 9

10 3.3 Epäilyttäviin liiketoimiin sisältyvien varojen määrä sekä kansainväliset varojen siirrot Liiketoimi, jonka johdosta ilmoitus tehdään, on yleensä alle euron suuruinen. Arvoltaan huomattavan suurista epäilyttäviä liiketoimia esiintyy harvoin. Rahanpesulle on hyvin tyypillistä, että varoja siirrellään maasta toiseen niiden jäljittämisen vaikeuttamiseksi. Vuoden 2014 ilmoituksiin sisältyi varojen siirtoa Suomesta ulkomaille ja siirtoa ulkomailta Suomeen. Taulukko 4. Rahanpesua koskevat ilmoitukset, joissa varoja on siirretty Suomesta ulkomaille Varojen siirrot Suomesta ulkomaille 2013 kpl 2013 euroa 2014 kpl 2014 euroa Eurooppa Aasia Afrikka Amerikka Oseania Tuntematon Yhteensä Taulukko 5. Rahanpesua koskevat ilmoitukset, joissa varoja on siirretty ulkomailta Suomeen Varojen siirrot ulkomailta Suomeen 2013 kpl 2013 euroa 2014 kpl 2014 euroa Eurooppa Aasia Afrikka Amerikka Oseania Tuntematon Yhteensä

11 3.5 Rahanpesuilmoituksiin sisältyvien luonnollisten ja oikeushenkilöiden lähtöalueet Epäilyttävä liiketoimia koskevissa ilmoituksissa esiintyi yhteensä 104 eri kansalaisuutta. Henkilöistä, joiden kansalaisuus oli tiedossa, suomalaisia oli 72,6 %, virolaisia 4,9 %, sekä turkkilaisia 2,2 %. Taulukko 6. Luonnollisten henkilöiden lähtöalueet Alue 2013 kpl 2014 kpl Eurooppa Aasia Afrikka Amerikka Oseania 1 4 Kansalaisuudeton 2 - Kaikki yhteensä Epäilyttäviä liiketoimia koskevissa ilmoituksissa esiintyi 54 eri maahan rekisteröityjä oikeushenkilöitä. Oikeushenkilöistä, joiden rekisteröintipaikka oli tiedossa, oli 71,6 % Suomeen rekisteröityjä. Seuraavaksi eniten ilmoituksissa mainittiin virolaisia, brittiläisiä, etelä - afrikkalaisia sekä venäläisiä yrityksiä. Taulukko 7. Oikeushenkilöt rekisteröintipaikan mukaan Alue 2013 kpl 2014 kpl Eurooppa Aasia Afrikka Amerikka Oseania 1 2 Tuntematon Kaikki yhteensä

12 3.6 Liiketoimen tila rahapesuilmoitusta tehtäessä Rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvolliset voivat epäilyttäviä liiketoimia havaitessaan harkintansa mukaan käyttää seuraavia toimintavaihtoehtoja: keskeyttää liiketoimi lisäselvityksiä varten kieltäytyä liiketoimen suorittamisesta taikka suorittaa liiketoimi, jos liiketoimen keskeyttäminen tai siitä kieltäytyminen todennäköisesti vaikeuttaisi liiketoimen edunsaajan selville saamista. Edellisten vuosien tapaan ilmoituksista lähes kaikissa liiketoimi oli suoritettu ilmoituksen tekohetkellä. 3.7 Määräykset pidättyä suorittamasta liiketointa Rahanpesun selvittelykeskuksella on rahanpesulain mukaan oikeus epäilyttävää liiketointa tutkiessaan antaa ilmoitusvelvolliselle määräys pidättyä suorittamasta liiketointa, enintään viiden arkipäivän ajaksi, mikäli määräys on tarpeen rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja selvittämiseksi. Kyseinen toimenpide ei edellytä rikoksen syytä epäillä kynnyksen ylittymistä, vaan se on tarkoitettu edeltäväksi toimenpiteeksi turvaamistoimenpiteille. Jäädytysmääräyksen avulla selvittelykeskuksen on mahdollista päästä nopeasti kiinni rikoshyötyyn ja estää sen siirtäminen viranomaisten ulottumattomiin. Toimintavuoden 2014 aikana selvittelykeskus antoi yhteensä 10 liiketoimen pidättymismääräystä, joiden yhteenlaskettu arvo oli euroa. Niiden avulla saatiin rikoshyötyä viranomaisten haltuun yhteensä euron arvosta. Kuva 1. Liiketointen pidättymismääräykset vuosina

13 4 RAHANPESULAIN MUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 4.1 Rikosilmoitusjärjestelmään kirjatut rikokset Vuoden 2014 aikana paljasti 44 sellaista asiakokonaisuutta, joista käynnistettiin uusi esitutkinta. Sen lisäksi selvittelykeskus luovutti tietoja 246:een jo avoinna olevaan esitutkintaan. Kaikkiin edellä mainittuihin kokonaisuuksiin luovutettiin yksi tai useampia epäilyttäviä liiketoimia koskevia ilmoituksia sekä kymmeniä tai jopa satoja ilmoituksissa mainittuja tapahtumia. Kuten aikaisempinakin epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten taustalta löytyi yleensä jokin talousrikos. 4.2 Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä 5 ILMIÖSEURANTAA 5.1 Nettihuijaukset on julkaissut "Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä" -nimisen tutkimuksen. Tähän on koottu rahanpesua koskevat tuomioita ja menettämisseuraamuksia vuodesta 1994 alkaen. Tutkimus päivitettiin viimeksi vuonna Selvityksessä kiinnitetään huomiota rahanpesutapauksissa käytettyihin tyypillisiin menettelytapoihin, oikeuskäytännössä ilmenneisiin tulkintaongelmiin sekä rikoslainsäädännön muutoksiin. Lisäksi tutkimuksen lopussa on selostettu lyhyesti kaikki tutkimuksessa käsitellyt rahanpesutuomiot. Suuri osa tutkimuksessa käsitellyistä tapauksista on sellaisia, joiden tutkinta on aloitettu ilman, että taustalla on ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta. Tutkimus löytyy osoitteesta: Keväällä 2014 Rahanpesun selvittelykeskuksessa perustettiin työryhmä, jonka tehtäväksi asetettiin ns. nettihuijausten eli massamarkkinointipetosten ilmiökartoitus ja ennalta estävien toimenpide-ehdotusten kartoitus poliisin näkökulmasta. Tarve työryhmälle syntyi rahanpesun selvittelykeskuksessa huomatusta nettihuijausten selvästä määrällisestä sekä rikoshyödyllisestä kasvusta. Työryhmän osana tehtiin n. 120 ilmoituksen otoksena rekisterien ristiin vertailua ilmiökartoitusta varten, jonka tulosten pohjalta nettihuijauksia ilmiönä esiteltiin rahanpesun selvittelykeskuksen eri poliisiyhteistyökumppaneille. Ennalta estävän tiedottamisen osalta selvittelykeskuksen työntekijä teki Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyön ja työn osana tehdyt varoitusinfografiikat julkaistiin valtakunnan medioissa sekä Suomen Poliisin sosiaalisen median kanavissa. Nettihuijaus-työryhmä osallistui myös moniviranomaisja yritysyhteistyönä toteutettavaan Harmaan talouden tiedotuskampanjaan (Harmaa talous musta tulevaisuus). 13

14 Nettihuijaukset valittiin yhdeksi kampanjan syksyn 2014 teemoista ja aiheeseen liittyen tehtiin ns. radiospotti, jossa varoitettiin nettihuijauksista ja sitä soitettiin kymmenillä radiokanavilla kolmen viikon ajan. Nettihuijaukset saivat erittäin hyvän vastaanoton ja vaikuttavuuden kampanjasta tehdyn yleisöseurantatutkimuksen perusteella. Vaikuttavuustutkimuksessa tuli mm. ilmi, että muita ikäryhmiä useammin nuoret ovat joutuneet nettihuijausten uhriksi ja näin ollen erityisesti nuoriin suunnattua nettihuijausten ennalta ehkäisevää viestintää olisi hyvä jatkaa. 5.2 Sijoitushuijaukset 5.2 Virtuaalivaluutat on havainnut useita tapauksia, joissa henkilöihin on otettu puhelimitse yhteyttä ja tarjottu sijoituspalveluita. Toiminta on ollut ulkomailta johdettua, hyvin ammattimaista ja organisoitua. Sama toimintatapa toistuu kaikissa tapauksissa eli henkilö erehdytetään sijoittamaan osakkeisiin, jonka jälkeen ryhdytään erinäisin syin vaatimaan lisää rahaa erilaisiin jatkosijoitustuotteisiin ja jopa eri kohdevaltioihin. Tosiasiassa kyseisiä osakkeita ei ole olemassakaan eikä sijoittaja tule koskaan saamaan sijoituksilleen vastinetta. Huijauksen uhriksi joutuneet sijoittajat ovat kertoneet "sijoitusneuvojien" olevan hyvinkin sinnikkäitä ja jopa aggressiivisia saadakseen sijoittajat lähettämään lisää varoja. Tiedossa olevissa tapauksissa sijoittajat ovat lähettäneet rahaa euron erissä. Sijoitushuijaukset ovat suurimmillaan olleet yli miljoona euroa. Kokonaisuudessaan rikosvahingot ovat nousseet yli 3 milj. euron. Kuitenkin on otettava huomioon, että poliisin tietoon luultavasti tulee vain murto-osa todellisesta määrästä. Yhdistävä tekijä kaikissa tapauksissa on ollut se, että varat on lähetetty Hong Kongissa ja Taiwanissa sijaitseville tileille ja jotka analyysin kautta on voitu yhdistää toisiinsa. Rahanpesun selvittelykeskuksen saamien tietojen mukaan varoja tulee kyseisille tileille myös muista Euroopan maista ja todennäköisesti myös näistä maista löytyy uhreja. Internetistä löytyy varoitussivustoja jotka tarjoavat palveluja sijoitushuijauksen uhreille. Sivustoilta löytyvät kattavat tiedot huijausta harjoittavista sijoitusyhtiöistä ja tileistä sekä kuvataan minkälaisesta toiminnasta on kysymys. Sivustoilla tarjotaan palveluita, joiden avulla luvataan uhreille varoja takaisin, mutta rahojen takaisin saamiseksi on jälleen maksettava erilaisia kuluja. Varoitussivusto toimii samalla periaatteella kuin alkuperäinen sijoitushuijaussivusto ja lopulta uhri menettää nämäkin varat. Vaikka sivustot vaikuttavat luotettavilta, on erittäin todennäköistä, että sijoitushuijauksen uhri tulee uudelleen huijatuksi. Käytännössä erilaiset nettisivustot voivat olla rikollisten hallinnoimia ja niihin liittyy erilaisia riskejä. Virtuaalivaluuttojen käytön yleistyminen näkyy myös rahanpesuilmoituksissa. Näistä yleisimmin on esiintynyt bitcoin, joka on avoimeen lähdekoodiin pohjau- 14

15 tuvia valuuttaa, jota ei hallitse tai laske liikkeelle mikään valtio, pankki tai yksittäinen taho. Sen arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella. Virtuaalivaluuttojen käyttöön voi liittyä useita riskejä. Käyttäjän kannalta merkittävimmät riskit liittyvät kurssin vaihteluun sekä siihen, että virtuaalivaluuttojen alustan tarjonnut yhteisö häviää yllättäen markkinoilta. Tällaisia tapauksia on ollut useita ja sijoittajien tappiot ovat olleet merkittäviä. Virtuaalivaluutat mahdollistavat erinomaisesti myös rahanpesun, koska valuutan siirrot tapahtuvat anonyymisti sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Muun muassa FATF:n puitteissa on pohdittu erilaisia mahdollisuuksia puuttua toimintaan ja saattaa virtuaalivaluuttojen alustoja tarjoavat yhteisöt rahanpesulain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin. 6 TERRORISMIN RAHOITUS 6.1 Rahanpesun selvittelykeskuksen rooli terrorismin rahoituksen torjunnassa Rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollisten on ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle myös sellaisista epäilyttävistä liiketoimista, joissa saattaa olla kyse terrorismin rahoittamisesta. Rahanpesua epäiltäessä epäillään liiketoimeen sisältyvien varojen laillista alkuperää, kun taas terrorismin rahoittaminen voi tapahtua myös laillisesti hankituilla varoilla. Sanottu merkitsee sitä, että ilmoitusvelvolliset joutuvat yhä enenevässä määrin epäilyttävien liiketoimien yhteydessä pohtimaan myös liiketoimeen sisältyvien varojen kohdetta. vastaanotti vuonna 2014 yhteensä 13 ilmoitusta, joissa epäiltiin varoja käytettävän tai ilmoituksen kohteena olevan henkilön tai yhteisön liittyvän terrorismin rahoittamiseen 6.2 Varojen jäädyttäminen terrorismin torjumiseksi Suomen lainsäädäntö mahdollisti kesäkuun 2013 alkuun asti vain YK:n turvallisuusneuvoston ja EU:n neuvoston asetukseen perustuvien pakotteiden täytäntöönpanon. Suomella ei ollut keinoja jäädyttää hallinnollisesti Suomesta löytyviä varoja, jotka kuuluvat Suomessa terrorismista epäillylle, syytetylle tai tuomitulle. Myöskään muiden EU-maiden ns. sisäisten terroristien Suomesta löytyvien varojen jäädyttämiseen ei aikaisemmin ollut keinoja, vaikka YK:n aikanaan jäsenmaiden yksimielisesti ratifioima päätöslauselma 1373 (2001) on tätä edellyttänytkin. Puutteeseen oli kiinnittänyt huomiota ensin FATF Suomea koskeneen maatarkastuksen loppuraportissa vuonna 2007, sekä YK:n turvallisuusneuvoston alainen Counter-Terrorism Comittee vuonna Tilanteen korjaamiseksi otettiin Suomessa käyttöön uusi hallinnollinen jäädyttämisjärjestelmä. Varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annettu laki (325/2013) mahdollistaa terroristiyhteyksiä omaavien luonnollisten henkilöiden sekä oikeushenkilöiden asettamisen kansalliselle terroristipakote- 15

16 listalle. Rahanpesun selvittelykeskuksella on merkittävä rooli lain perusteella tehtävien jäädyttämispäätösten valmistelussa ja niiden edellytysten selvittämisessä. Jäädyttämislain mukaan Keskusrikospoliisin on jäädytettävä varat seuraavissa tilanteissa: 1) Henkilö tai ryhmä on mainittu EU:n ns. sisäisten terroristien pakotelistalla 2) Henkilöä epäillään, syytetään tai hänet on tuomittu rikoslain 34 a luvussa mainitusta terrorismirikoksesta 3) Ulkomainen toimivaltainen viranomainen lähettää pyynnön varojen jäädyttämiseksi, ja KRP toteaa pyynnön perustelluksi Myös sellaisten oikeushenkilöiden varat jäädytetään, joissa tosiasiallista määräysvaltaa käyttää jäädytyspäätöksen kohteena oleva henkilö. Jäädyttämispäätöksen valmistelusta vastaa Rahanpesun selvittelykeskuksen henkilökunta, ja päätöksen tekee Rahanpesun selvittelylinjan päällikkö KRP:n edustajana. Päätös ei ole rangaistus, eikä se vaikuta jäädytettyjen varojen omistussuhteisiin. Jäädyttämispäätöksen tarkoitus on estää päätöksen kohdetta kanavoimasta varojaan terroristiseen toimintaan, minkä johdosta esimerkiksi pankeilla on velvollisuus asettaa päätöksen kohteen tileille tilisulku. Varojen luovuttaminen päätöksen kohteelle tai saattaminen jollain muulla tavalla kohteen hallintaan voidaan katsoa joko terrorismin rahoittamiseksi tai säännöstelyrikokseksi. Keskusrikospoliisin tekemät jäädyttämispäätökset panee täytäntöön ulosottomies ulosottokaarta noudattaen. Päätökset julkaistaan Virallisessa lehdessä, minkä lisäksi Keskusrikospoliisin kirjaamosta on saatavilla julkinen luettelo kulloinkin voimassa olevista jäädyttämispäätöksistä. Jäädyttämispäätökset ovat voimassa toistaiseksi. Keskusrikospoliisin tulee arvioida päätöksen edellytysten olemassaoloa kuuden kuukauden välein sekä aina, kun päätöksen tekoon vaikuttaneet olosuhteet ovat muuttuneet. Keskusrikospoliisi teki vuoden 2014 aikana jäädyttämislain perusteella yhteensä 43 jäädyttämispäätöstä. Näistä 31 koski EU:n sisäisiä terroristeja, ja 8 henkilöitä, joita epäiltiin, syytettiin tai jotka oli tuomittu terrorismirikoksesta. Neljän oikeushenkilön varat jäädytettiin sillä perusteella, että jäädytyspäätöksen kohteena olevan henkilön katsottiin käyttävän niissä todellista valtaa. 6.3 Rikoslain 34 a luku Terrorismin rahoitusta ja muita terrorismirikoksia koskevat rangaistussäännökset ovat rikoslain (39/1889) 34 a luvussa. Luvussa säädetään rangaistaviksi tiettyjen rikosten tekeminen terroristisessa tarkoituksessa terroristisessa 16

17 tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu, terroristiryhmän johtaminen, terroristiryhmän toiminnan edistäminen, koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten värväys terrorismirikoksen tekemiseen ja terrorismin rahoittaminen. Vuodesta 2015 alkaen kaikkien rikoslain 34 a luvussa mainittujen tekojen sekä terroristiryhmän rahoittaminen on rangaistavaa. Aikaisemmin terrorismin rahoituksena rangaistavaa oli ainoastaan terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen rahoittaminen. Muutoksen toivotaan olevan selkiyttävä vaikutus terrorismirikosten tulkintaan ja tutkintaan tapauksissa, joissa suoraa liittää varojen antamisen ja terroriteon välillä ei kyetä osoittamaan. Samassa yhteydessä säädettiin rangaistavaksi myös kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten. Uuden säännöksen mukaan rangaistukseen tuomittaan henkilö, joka tehdäkseen terrorismirikoksen ottaa koulutusta räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä taikka muiden näihin merkitykseltään rinnastuvien erityisten menetelmien tai tekniikoiden käytössä. 17

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS 1 RAHANPESUN TORJUNTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Yleistä ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2011

Keskusrikospoliisi RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2011 RAHANPESUN SELVITTELYKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLLYS 1 RAHANPESUN TORJUNTA----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Yleistä -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEKSI KIINTEISTÖN- JA VUOKRAHUONEISTON VÄLITYKSESSÄ

OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEKSI KIINTEISTÖN- JA VUOKRAHUONEISTON VÄLITYKSESSÄ OHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISEKSI KIINTEISTÖN- JA VUOKRAHUONEISTON VÄLITYKSESSÄ Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1. Mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoittamisella

Lisätiedot

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET

Keskusrikospoliisi. Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET RAHANPESUN TORJUNNAN PARHAAT KÄYTÄNTEET SISÄLLYS 1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN... 3 1.1 RAHANPESU JA TERRORISMIN RAHOITTAMINEN RANGAISTAVINA TEKOINA... 3 1.1.1 Rahanpesu...3 1.1.2 Terrorismin

Lisätiedot

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII KESKUSRIKOSPOLIISI CENTRALKRIMINALPOLISEN Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII Taina Neira, Juha Perämaa ja Pekka Vasara 2/2003 Päivittänyt Viivi Jantunen 8/2014 Keskusrikospoliisi

Lisätiedot

TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT

TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT Johdanto 1. Suomen terrorismin rahoitusta koskeva lainsäädäntö 2. Yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt 3. Yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden varainhankinnan

Lisätiedot

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän loppuraportti Sisäinen turvallisuus 36/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.6.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin

HE 26/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. 1.6.2009 Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. 1.6.2009 Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen 1.6.2009 Finanssivalvonta Tuija Nevalainen Maarit Pihkala Voimassaoleva sääntely Suomessa laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

Miksi asiakkailta kysellään kummallisia?

Miksi asiakkailta kysellään kummallisia? Miksi asiakkailta kysellään kummallisia? Sijoitus-Invest 2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.11.2013 Maarit Pihkala Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25)

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Sisällysluettelo Erään sijoitushuijauksen anatomia Pikalainaa kännykällä? Tässä artikkelissa kuvataan yhtä sijoitushuijausta kolmiosaisena näytelmänä.

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 4/2015 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2007 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2007 2. Tietosuojan vuosi 2007 2.1. Sidosryhmäyhteistyöllä edistimme tietosuojan integrointia yhteiskuntaan 2.2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa K 17/2010 vp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa Julkaisusarja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 :n ja korkolain 4 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kulutusluottoja koskevaa kuluttajansuojalain

Lisätiedot

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot