ONKS SE ARVO SINÄNSÄ ETSIÄ ELÄMÄN TARKOITUSTA? Tutkimus Nyyti ry:n vapaaehtoisten uskonnollisuudesta ja arvoista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONKS SE ARVO SINÄNSÄ ETSIÄ ELÄMÄN TARKOITUSTA? Tutkimus Nyyti ry:n vapaaehtoisten uskonnollisuudesta ja arvoista."

Transkriptio

1 ONKS SE ARVO SINÄNSÄ ETSIÄ ELÄMÄN TARKOITUSTA? Tutkimus Nyyti ry:n vapaaehtoisten uskonnollisuudesta ja arvoista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma Teologinen tiedekunta Tiina Pönni

2

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Aihepiiri ja tausta Aikaisempi tutkimus Tutkimuskysymykset Tutkimuksen vapaaehtoisjärjestö Nyyti ry TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA METODIT Uskonnollisuudesta arvojen määrittelyyn Metodeina määrällinen ja laadullinen tutkimus TUTKIMUS VASTAAJIEN USKONNOLLISUUDESTA Uskonnollisten väitelauseiden muodostaminen Kyselylomakkeiden muodostaminen Aineisto ja toteutus Analyysi Tulosten luokittelu Uskonnolliset Jonkin verran uskonnolliset Jonkin verran ei-uskonnolliset Ei-uskonnolliset Yhteenveto ja pohdintaa TUTKIMUS HAASTATELTUJEN ARVOISTA Teemahaastattelu Haastattelujen toteutus Vapaaehtoisten motiiveista ja taustasta Millaiseksi vapaaehtoistyöntekijät mieltävät uskonnollisuuden Arvoanalyysi Uskonnollisten vapaaehtoisten arvomaailma Kaija 24 vuotta Elina 25 vuotta Satu 24 vuotta Ei-uskonnollisten vapaaehtoisten arvomaailma Kirsti 24 vuotta Petri 31 vuotta Laura 29 vuotta YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET KIRJALLISUUS LIITTEET...91

4 LUETTELO TAULUKOISTA JA LIITTEISTÄ Taulukko 1. Vastaajien määrä ja luokittelu s. 31. Taulukko 2. Uskonnollisuus sukupuolittain s. 32. Taulukko 3. Uskonnollisuus ja opiskeluala s. 32. Taulukko 4. Uskonnollisuus ja ikäluokat s. 32. Taulukko 5. Jonkin verran ei-uskonnollisten vastausten jakautuminen s. 36. Taulukko 6. Ei-uskonnollisten vastausten jakautuminen s. 37. Liite 1. Uskonnollisuuskyselyn lomake s. 91. Liite 2. Uskonnollisuuskyselyn saatekirje s. 93. Liite 3. Nyytin henkilökunnan saatekirje Nyytin vapaaehtoisille s. 94. Liite 4. Kyselylomake pohjautuen Schwartzin arvoteoriaan s

5 1 JOHDANTO 1.1 Aihepiiri ja tausta Suomessa erilaisia hyvinvointipalveluja tuottavat monet toimijat eikä pelkästään julkinen sektori. Sosiaalipalveluja tuottavat myös seurakunnat, kotipalveluyritykset ja järjestöt. Vapaaehtoistyö ja kolmas sektori ovat nousseet merkittävämpään asemaan talouslaman vaikutuksesta 1990-luvulla samaan aikaan kun valtion osuus on vähentynyt hyvinvoinnin kustannuksissa. Suomessa ihmisten lähipiiri ja järjestöt ovat alkaneet huolehtia yhä suuremmasta osasta hoivatyötä julkisen sektorin ja yksityisten markkinoiden lisäksi. Perherakenne on muuttunut viime vuosikymmeninä, ja monilla tukea tarvitsevilla ei ole lähipiiriä auttamassa. Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien suurimmaksi pulmaksi koetaan yksinäisyys ja sosiaalisten kontaktien puute. (Harju ym. 2001, 50 52; Ropo & Eriksson 2001, 43.) Vapaaehtoistyö voidaan määritellä osallistumiseksi vuorovaikutukseen perustuvaan organisoituun auttamis- ja tukitoimintaan. Vapaaehtoistyöstä ei saa palkkaa, se ei ole yritystoimintaa eikä työharjoittelua, vaan henkilön motiivina tehdä työtä on ajatus avuksi olemisesta ja oppimisesta. (Eskola & kurki 2001, 10.) Vapaaehtoistoiminnan avulla tukea voidaan suunnata esimerkiksi järjestön omalle jäsenistölle tai sen ulkopuolelle, esimerkiksi ystävä- ja tukihenkilötoimintana, puhelinpäivystyksenä, asiointi- ja kuljetusapuna, tilapäisapuna tai vertaistukena (Harju ym. 2001, 56). Vapaaehtoistyöllä voidaan tarkoittaa hiukan eri asiaa kuin vapaaehtoistoiminnalla, sillä vapaaehtoistyö painottaa yksilön tai ryhmien konkreettista toimintaa, ja vapaaehtoistoiminta organisoitua järjestöjen toimintaa. Vapaaehtoistyö on sosiaalisyhteiskunnallista toimintaa, joka liitetään niin kutsuttuun kolmanteen sektoriin, ja se kuvaa yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. (Koskiaho 2001, 16.) Kolmas sektori toimii yksityisen eli ensimmäisen sektorin (talous, markkinat), julkisen eli toisen sektorin (valtio, kunnat) sekä perheiden ja lähiyhteisöjen eli niin kutsutun neljännen sektorin rinnalla. Kolmas sektori sisällytetään kansalaisyhteiskunnan käsitteeseen, johon kuuluvat vapaaehtoissektori ja poliittinen omaehtoinen toiminta eli niin sanotut sosiaaliset liikkeet. (Koskiaho 2001, 17; Harju ym. 2001, 19.) EU-yhteistyön mukana on levinnyt ajatus periaatteesta, jonka mukaan ongelmia lähdetään ratkaisemaan aina ensin lähiympäristön avulla. Jos nämä keinot eivät toimi, alkaa julkinen sektori vaikuttaa asioihin, milloin ensiksi korostetaan aina perhettä, lähipiiriä ja vapaaehtoistyötä. 3

6 Pohjoismainen hyvinvointiajattelu on painottunut perinteisesti kuitenkin julkisen sektorin ensisijaisuudelle. (Koskiaho 2001, 17.) Valmius vapaaehtoistyöhön on Suomessa melko korkea, sillä noin puolet vapaaehtoistoimintaan osallistumattomista ihmisistä olisivat valmiita osallistumaan mukaan pyydettäessä (Yeung 2002, 52 55). Suomalaiset osallistuvat vapaaehtoistoimintaan myös aktiivisesti, sillä Anne Birgitta Yeungin vuonna 2002 ilmestyneen tutkimuksen mukaan reilu kolmannes (37 %) osallistui parin vuoden aikana johonkin vapaaehtoistoimintaan, joka liittyi urheiluun tai liikuntaan, terveys- ja sosiaalipalveluihin tai lasten ja nuorten kasvatusasioihin. Tutkimuksen mukaan osallistumisaktiivisuus eri väestöryhmissä ei poikkea paljoa toisistaan. (Yeung 2002, 38.) Nuoria kiinnostavat enemmän ympäristönsuojelu, ihmisoikeudet ja lasten ja nuorten parissa työskentely, kun taas vanhempia suomalaisia kiinnostavat terveys- ja sosiaaliasiat, asuinalueeseen liittyvä toiminta sekä uskonnolliset toiminnat (Yeung 2002, 28). Tutkimuksessa huomattiin eroja vapaaehtoistoiminnassa koulutustaustasta riippuen. Akateemisesti koulutettuja kiinnostivat peruskoulutaustaisia enemmän vapaaehtoistoiminta kulttuurin, kansainvälisyyden sekä ihmisoikeuksien parissa, kun taas peruskoulutaustaisia kiinnostivat enemmän asuinaluetoiminta ja eläintensuojelu. (Yeung 2002, ) Vaikka osa ihmisistä olisikin valmis vapaaehtoistyöhön, ja osallistuminen "yleisesti kaikennäköiseen toimintaan" on ollut edellä mainittujen tutkimusten mukaan aktiivista, se ei tarkoita sitä, että kaikki olisivat valmiita vapaaehtoistoimintaan, joka liittyy tukihenkilötoimintaan tai toisen ihmisen henkilökohtaiseen auttamiseen. Keskusteluiden aiheena muun muassa lehdistössä on ollut myös itse vapaaehtoisten jaksaminen työssä, varsinkin kun tukihenkilöiden tarve on kasvanut väestön vanhetessa. Psykologi-lehden artikkelin mukaan julkisen sektorin aika ei riitä hoivatyöhön, jota tarvittaisiin, mutta myös vapaaehtoisista tukihenkilöistä on pulaa. (Sannemann 2004.) Auttaminen ja muiden huomioiminen ovat kuitenkin arvotutkimusten mukaan suomalaisten perusarvoja. Ihmisillä voivat olla erilaiset, jopa keskenään ristiriitaiset arvomaailmat, mutta he voivat silti kyetä toimimaan yhdessä samojen päämäärien eteen. (Puohiniemi 1993, 26, 79; Verkasalo 1996; Yeung 2002, 67.) Auttaminen ja vapaaehtoistyö kytkeytyvät siis ihmisen arvomaailmaan. Vapaaehtoistyö voi perustua siihen, että toisen ihmisen auttaminen on sekä etuoikeus että velvollisuus. Mielenkiintoinen ajatus on, että psykologi Robert Emmonsin mukaan ihmisen hyvinvointia 4

7 edistää pyrkimys korkeampaan. Tällöin voidaan ajatella, että kyseessä voi olla sekä uskonnollinen että eettinen pyrkimys tehdä jotakin hyvää sen vuoksi, että ihminen uskoo vahvasti joihinkin uskonnollisiin tai eettisiin periaatteisiin. (Ojanen 2001, 105.) Vapaaehtoistyö voi auttaa ihmistä miettimään omaa persoonaansa ja arvojaan. Vapaaehtoistyötä tehneiden teologian opiskelijoiden mukaan toiminta oli opettanut vastuuta ja yhteistyötaitoja myös oma-aloitteisuuden ja rohkeuden lisääntyessä. (Koskenvesa 2001, 131.) Auttamisideologian ytimiksi on esimerkiksi evankelis-luterilaisen seurakunnan piirissä määritelty elämä, terveys, turvallisuus, henkilökohtainen loukkaamattomuus ja oikeudenmukaisuus. Auttamistyössä toimivat voivat olla yksimielisiä arvojen merkityksestä, mutta niiden asettaminen tärkeysjärjestykseen voi olla hankalampaa. (Harju ym. 2001, 22.) Pro gradu tutkimuksessani kysytäänkin, että millaiset arvot nousevat tärkeimmiksi nuorilla vapaaehtoistyöntekijöillä, jos heidän on pystyttävä valitsemaan merkittävimmiksi arvoiksi vain osa suuremmasta arvojoukosta. Briitta Koskiahon artikkelissa Sosiaalipolitiikka ja vapaaehtoistyö mainitaan erilaisia kansalaistyyppejä suhteessa kansalaisyhteiskunnalliseen toimintaan. Tyypit on alunperin analysoitu Ruotsin demokratianeuvoston vuoden 1998 raportissa. Ensimmäistä tyyppiä edustaa yleensä mies, joka luokitellaan poliittiseksi osallistujaksi. Toiseksi tyypiksi kuvaillaan sääntöjä noudattavaa lainkuuliaista kansalaista. Kolmatta solidaarista kansalaistyyppiä edustavat enemmistönä naiset, jotka ovat kiinnostuneita vapaaehtoistyöstä ja toisten huolenpidosta. Järjestöaktiivit kuuluvat neljänteen kansalaistyyppiin, joka jakautuu politiikkaan pyrkiviin ja maailmanparantajiin. (Koskiaho 2001, 36.) Näin määriteltyjä vapaaehtoistyyppejä on useita, mutta voidaanko esimerkiksi tukihenkilötoiminnassa olevat vapaaehtoiset luokitella pelkästään solidaarisiksi tyypeiksi? Hannu Sorri on kirjoittanut saksalaisten sosiaalipoliitikkojen vapaaehtoisuuden rakennemuutosteoriasta, jonka mukaan uuteen "postmoderniin" vapaaehtoisuuteen liittyvät ajallinen joustavuus, asian koskettavuus oman elämän kannalta, itseohjautuvuus, mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen, spontaanisuus ja luovuus. Teorian kannattajien mukaan postmoderni vapaaehtoisuus sopii nykyisen yhteiskunnan arvomaailmaan, kun taas perinteinen ihmisystävällinen vapaaehtoisuuden muoto vastaa huonosti modernin ihmisen yksilökeskeistä ajattelua, jossa odotetaan persoonallista hyötyä vastineena annetusta panoksesta. (Sorri 1998, Sachssen 1988, mukaan.) Sorrin tutkimus palvelevan puhelimen päivystäjistä ei tukenut rakennemuutosteoriaa, sillä tutkittavilla ei 5

8 ollut yhtenäistä mallia vapaaehtoisuudestaan. Kullakin oli oma yksilöllinen mallinsa vapaaehtoiseksi ryhtymisestään, joka nousi kunkin henkilön omasta elämänhistoriasta ja sen kehityskulusta. (Sorri 1998, ) Naistutkimuksen professori Kaarina Kailo on kirjoittanut vapaaehtoistyön sukupuolisidonnaisista odotuksista. Hänen mukaansa tytöt kasvatetaan vastavuoroisuuden, yhteisöllisyyden ja toisien hoivaamisen rooliin, jolloin he laiminlyövät henkilökohtaiset tarpeensa. Kailon mukaan naisia on jo historiassa manipuloitu vapaaehtoiseen työhön "auttaminen on oma palkkansa" -väitteellä. (Kailo 2001, 157, , 174.) Tässä pro gradu -tutkimuksessani suurin osa haastateltavista oli naisia, jolloin on mahdollista tarkastella tuloksia myös tästä näkökulmasta. Nouseeko yhteisöllisyyden korostus yksilöllisyyden edelle vapaaehtoisten naisten arvomaailmassa? Venkula ja Rautevaara kirjoittavat nuorten ikäkausi- ja aikakausisidonnaisista arvoista. Ihmistä itseä lähellä olevat asiat, kuten suhde uskontoon, suhde omaan menestykseen tai läheiset ystävyyssuhteet, näyttävät olevan ikäkausisidonnaisia piirteitä. Näitä asioita ovat pohtineet vanhempamme ja heitä seuraavat sukupolvet. Sen sijaan suhde yhteiskunnassa toimimiseen, ympäristöön, sotaan ja rauhaan näyttää Venkulan ja Rautevaaran mukaan olevan aikakausisidonnainen arvostusten piirre, joka voi sisältää huomattavaakin sukupolvien välistä muutosta. Yhteiskunnan ja maailman muuttuessa esillä olevien asioidenkin tärkeys muuttuu. Venkulan ja Rautevaaran mukaan nuorten vanhetessa ikäkausisidonnaiset arvostukset voivat muuttua, mutta aikakausisidonnaiset arvostukset pysyvät muuttumattomina. (Venkula & Rautevaara 1993, ) Tässä pro gradu - tutkielmassa pyritään tavoittamaan vapaaehtoistyöntekijöiden arvomaailmaa sellaisena, mikä se on ollut haastatteluhetkellä. Millaiset arvot löytyvät nuorilta vapaaehtoistyöntekijältä 2000-luvulla? Tässä pro gradu -tutkimuksessa käsitellään ensimmäisessä luvussa aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta ja tarkennetaan tutkimuskysymyksiä. Toisessa luvussa määritellään käsitteitä, ja selvitetään arvotutkimusta rajannutta teoreettista viitekehystä, jona toimi Schwartzin arvoteoria. Kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksen ensimmäinen osa, lomakekyselytutkimus vastaajien uskonnollisuudesta. Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen toinen osa, johon liittyivät haastattelut ja laadullinen analyysi haastateltavien arvoista. Viidennessä luvussa saadut tulokset kootaan yhteen ja selvitetään johtopäätöksiä. 6

9 1.2 Aikaisempi tutkimus Vapaaehtoistoimintaa on tutkittu Suomessa paljon, etenkin sosiaalipsykologiassa ja sosiaalipolitiikassa. Tutkimus on pääosin kohdistunut vapaaehtoistyöntekijöiden motiiveihin aloittaa ja jatkaa toiminnassa mukana. Arvotutkimusta on tehty sosiaalipsykologian, kasvatustieteiden ja teologian oppiaineissa, mutta sitä ei ole tehty paljoa liittyen vapaaehtoistyöhön, ja siksi tähän pro gradu -tutkimukseen on valittu tämä näkökulma painottumaan haastatteluosuudessa. Motiivitutkimus liittyy osaksi arvotutkimukseen, vaikka motiivit ja arvot voidaan määritellä eri asioiksi. Siksi tähän työhön liitetään aiempaa tutkimusta, jossa on tutkittu vapaaehtoistyöhön liittyviä motiiveja. Vapaaehtoistyön tutkimus Tuija Huikuri-Salminen on tehnyt sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmansa Suomen Mielenterveysseuran tukihenkilöiksi hakeutujien ominaisuuksista ja heidän motiiveistaan. Tärkein motiivi oli tutkimuksen mukaan auttamishalu, pyrkimys henkiseen kasvuun ja toive saada sisältöä elämään. Persoonallisuudeltaan hakeutujat olivat myönteisiä ja sosiaalisia. (Huikuri-Salminen 1989.) Simo Salminen ja Timo Glad ovat käsitelleet myös jonkin verran auttavan puhelimen päivystäjien motiiveja, itsearvostusta ja päivystäjien taustoja, joita he ovat kartoittaneet tutkimuksessaan kyselylomakkeilla (Salminen & Glad 1988). Tutkimuksessa mukana olleen auttavan puhelimen 21 päivystäjän toimintaan osallistumisen tärkeimpinä motiiveina olivat halu auttaa toisia ja mahdollisuus itsensä kehittämiseen. Päivystäjillä oli tutkimuksen mukaan hyvä itsearvostus. (Salminen & Glad 1988, 42.) Hannu Sorri on tutkinut seurakunnan palvelevan puhelimen päivystäjien taustoja ja syitä osallistua tähän työhön (Sorri 1998). Suurin osa tutkimukseen osallistuneista oli keskiikäisiä naisia. Päivystäjät mainitsivat vapaaehtoiseen päivystystyöhön ryhtymisen tekijöiksi muun muassa kiinnostuksen ihmiseen, luonteenomaisuudet ja roolin, toisten auttamiseen liittyvän ammatin, uuden elämän sisällön etsinnän, halun oppia uusia taitoja, muutokset liittyen ammattiin, asuinpaikkaan tai ajankäyttöön; elämänvaikeuksista selviytymisen ja oman tuen saannin sekä yhteyden seurakuntaan ja uskonnolliset näkemykset. (Sorri 1998, ) 7

10 Anne Birgitta Yeung on kartoittanut vuonna 1999 julkaistussa tutkimuksessaan, Valmius vapaaehtoistyöhön tutkimus Pelastusarmeijan mainoskampanjan innoittamista vapaaehtoistyöntekijöistä (Yeung 1999), vapaaehtoisten motiiveja liittyä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Yeung käytti metodinaan teemahaastattelua, ja nimitti tutkimuksesta nousevat motiivit tekemisen kaipuuksi, auttamishaluksi, kokeilunhaluksi ja ryhmän kaipuuksi. Marianne Nylund on tarkastellut myös ihmisten motivaatioita vapaaehtoistyöhön tutkimuksessaan Varieties of Mutual Support and Voluntary Action A Study of Finnish Self-Help Groups and Volunteers (Nylund 2000). Tutkimukseen osallistui 479 henkilöä, joista suurin osa oli mukana Punaisen ristin toiminnassa sekä loput paikallisissa vapaaehtoiskeskuksissa ja työttömyyteen liittyvässä toiminnassa (Nylund 2000, 121). Nylundin tutkimuksessa osallistujien auttamishalu liittyi sekä altruistisiin että individualistisiin motiiveihin. Nylundin tutkimuksessa altruistiset motiivit viittaavat arvomotiiviin, ja individualistiset motiivit oppimiseen, arvostukseen sekä sosiaalisiin ja uraan liittyviin motiiveihin. (Nylund 2000, ) Kati Pääkkönen ja Lilli Sairanen tekivät pro gradu -tutkielmansa Joensuun yliopiston psykologian laitokselle aiheenaan Nyyti ry:n ja Joensuun opiskelijoiden tukikeskus Ätäkän vertaistukipäivystäjien motiivit ja tuen tarve (Pääkkönen & Sairanen 2003). Tutkimukseen osallistui 16 vapaaehtoista, joista 15 palautti ennen haastatteluja vapaamuotoisen kirjoitelman omasta motivaatiostaan päivystäjän työhön. Työ oli menetelmältään laadullinen. (Pääkkönen & Sairanen 2003, ) Tekijät jaottelivat haastatteluista altruistiset, egoistiset ja yhdistyneet motiivit sekä työhön hakeutumisessa että siinä jatkamisessa. Altruistiset motiivit tutkimuksessa kuvasivat henkilön pyyteetöntä auttamishalua. Egoistisiksi motiiveiksi kutsutaan itseen liittyviä motiiveja, esimerkiksi mielenkiinto tai itsensä toteuttaminen ja kehittäminen. Yhtä aikaa altruistisia ja egoistisia piirteitä sisältäviä toiminnan syitä kutsuttiin yhdistyneiksi motiiveiksi. (Pääkkönen & Sairanen 2003, 82.) Suurella osalla tutkimukseen osallistujista oli ollut puhtaasti altruistisia sekä egoistisia motiiveja toimintaan hakeutuessaan. (Pääkkönen & Sairanen 2003, 102.) Pääkkösen ja Sairasen työssä korostui haastatelluilla opiskelijoilla arvomaailma, eli toiminnan kokeminen tärkeäksi, yleisempänä motiivina verrattuna auttamishaluun (Pääkkönen & Sairanen 2003, 137). Työssä ei käsitelty arvomaailman syitä ja luonnehdintaa. 8

11 Pääkkösen ja Sairasen pro gradu -tutkielman aihe on lähellä omaa pro gradu -tutkielman aihealuettani, mutta työssäni pyritään nostamaan esiin enemmän juuri vapaaehtoisten arvomaailmaa ja sen perusteluja kuin motiiveja. Lisäksi edellisissä muissa vapaaehtoisuuteen liittyvissä tutkimuksissa ei ole käsitelty vapaaehtoistyöntekijöiden arvoja tai muita maailmankatsomukseen liittyviä elementtejä, joihin pro gradu - tutkimukseni pyrkii painottumaan. Arvotutkimus Uskontotieteen kentällä Helena Helve on vuonna 1987 julkaistussa tutkimuksessaan, Nuorten Maailmankuva seurantatutkimus pääkaupunkiseudun erään lähiön nuorista, selvittänyt kvantitatiivisilla menetelmillä sekä haastatteluilla nuorten maailmankuvaa, ja sen muuttumista siirryttäessä lapsuudesta nuoruuteen ja aikuisuuteen (Helve 1987, 239). Helve löysi faktorianalyysimenetelmällä nuorilta maailmankuvatyyppejä, joita olivat maagis-metafyysinen, tieteen välittämä, joukkotiedotusvälineiden luoma ja uskonnollinen, joista viimeinen oli jäsentynein ja selkein. Tutkituista enemmistöllä maailmankuvaan liittyi piirteitä kaikista näistä tyypeistä. 14 -vuotiaat tytöt pitivät tärkeimpänä asiana ehjää perhettä, ja vuotiaat taas arvostivat hyviä oloja, ammattia ja hyvää toimeentuloa. Pojat arvostivat terveyttä, tytöillä korostuivat taas läheiset ihmissuhteet. Tutkimuksen mukaan vanhemmilla on suuri merkitys perinteiden ja arvojen siirtäjinä nuorille. Vanhempien lisäksi koulu ja joukkoviestimet vaikuttavat myös merkittävästi nuorten maailmankuvaan. (Helve 1987, , ) Helve on tutkinut myös pohjalaisten ja helsinkiläisten nuorten arvomaailmoja (Helve 1993). Helven tutkimus nuorten arvoista nosti esille asennemittarilla mitattuna tasa-arvon kannattajat, konservatiivit, vihreät, yhteiskunnallisesti passiiviset ja globalistit. Tutkimuksessa mukana oli 240 nuorta, ja faktorianalyysimenetelmällä muodostettiin tutkituista kolmen faktorin asennejärjestelmät eli arvomaailmat humanisteihin, individualisteihin ja traditionalisteihin. Humanistien asenteet nousivat kristillishumanistisista arvoista, ja he olivat ihmiskeskeisiä ja suhtautuivat ympäristökysymyksiin eettisesti sekä älykkäästi. Heidän mukaansa luonnon saastuttamista on vastustettava, mutta ihmisille on taattava perusoikeudet. (Helve 1993, 64; 1997, 159.) Individualistinuoret eivät uskoneet voivansa vaikuttaa muutoksiin yhteiskunnassa politiikan kautta, vaan asenteita leimasi kriittisyys ja pessimistisyys yhteiskuntapolitiikkaa kohtaan. Traditionalisteja voitiin pitää isänmaallisina, konservatiivisina nuorina, jotka uskoivat ahkeruuteen ja yrittämiseen, 9

12 ja joiden mukaan taloudellinen hyvinvointi on myös tärkeää. (Helve 1993, 67 68; 1997, ) Vain harvoilla tutkituista oli puhtaasti yhden faktorin ominaisuuksia. Useimmilla tutkituilla saattoi olla päällekkäin useamman faktorin ominaisuuksia. Pääkaupungissa asuvien nuorten asenteet olivat kuitenkin modernimpia ja moninaisempia kuin pohjalaisten nuorten. (Helve 1993, ) Martti Puohiniemen tutkimuksen (Puohiniemi 1993) aineisto perustuu Schwartzin arvomittarilla suoritettuun tilastolliseen analyysiin suomalaisten vuotiaiden arvoista. Puohiniemi vertaa suomalaisten arvoja myös kansainvälisissä kulttuurien välisiä eroja kartoittavissa tutkimuksissa esiin tulleisiin piirteisiin. (Puohiniemi 1993, 9, 11.) Puohiniemen tutkimuksessa nousivat tärkeimpinä esiin hyväntahtoisuuteen, universalismiin, turvallisuuteen ja yhdenmukaisuuden tavoitteluun liittyvät arvotyypit. Vallantavoittelu, perinteisiin luottaminen ja vaihtelun etsiminen liittyivät vähemmän tärkeiden arvojen joukkoon. (Puohiniemi 1993, 26.) Suomalaisten tärkeimpiin yksittäisiin arvoihin kuuluivat terveys, perheen turvallisuus, maailmanrauha, rehellisyys, sisäinen tasapaino, todellinen ystävyys, vapaus, vastuullisuus, elämän tarkoitus ja itsekunnioitus (Puohiniemi 1993, 28). Verkasalon, Daunin ja Niitin tutkimuksessa (1996) on selvitetty kvantitatiivisesti yliopistoopiskelijoiden arvomaailmaa Virossa, Suomessa ja Ruotsissa Schwartzin arvoteorian avulla. Tutkimuksessa selvitettiin esimerkiksi kansallisuuden ja koulutusalan vaikutusta arvoihin, jolloin jokaisesta maasta valittiin humanististen tieteiden, tekniikan ja kauppatieteiden opiskelijoita. Tulokset kertoivat, että koulutustausta erotteli opiskelijat selvimmin toisistaan, vaikka arvot olivat yleisesti kaikilla melko samankaltaisia. Humanististen- ja sosiaalitieteiden opiskelijat luokittelivat universaaleja eli toisten ihmisten hyvinvointiin liittyviä arvoja korkeammalle, kun taas kauppatieteiden opiskelijat nostivat itseä korostavat eli vallan ja suoriutumisen arvoja korkeammalle. (Verkasalo, Daun & Niit 1996, ) Tässä pro gradu -tutkielmassani on tutkittu pääasiassa vain humanististen alojen ja sosiaalitieteiden opiskelijoiden arvoja, jolloin vertailua eri alojen opiskelijoiden arvojen kanssa ei voi tehdä. Työssä onkin tarkoitus kartoittaa eroja ja samankaltaisuuksia näiden humanististen alojen opiskelijoiden välillä. Psykologi Milton Rokeach on tehnyt laajaa arvotutkimusta Yhdysvalloissa luvuilla, kuitenkin enimmäkseen yliopisto-opiskelijoiden joukossa. Tutkimuksissaan Rokeach esimerkiksi vertaili arvoja amerikkalaisten miesten ja naisten, erilaisen 10

13 koulutuksen saaneiden, erituloisten, eri ikäryhmien, poliittisten ryhmien ja eri uskontoryhmien, kuten protestanttien, katolisten, juutalaisten ja tunnustuksettomien sekä eri protestanttiryhmien välillä. Rokeach tutki myös miten uskonnollisten ihmisten arvot eroavat vähemmän uskonnollisten ja ei ollenkaan uskonnollisiksi luokiteltavien ihmisten arvoista. Ihmisten uskonnollisuuden Rokeach määritteli kysymällä nimellistä uskonnollista identiteettiä, kirkossa käymisen tiheyttä ja pyytänyt tekemään itsearviointeja uskonnon havaitulle tärkeydelle arkielämässä. Rokeach mittasi arvoja tilastollisesti kehittämänsä kahden 18 arvon luettelon avulla. Hän esitti 36 arvoa, joista 18 hän oli määritellyt itseisarvoiksi, eli lopullisiksi päämääriksi, ja 18 instrumentaalisiksi arvoiksi eli henkilökohtaisiksi piirteiksi. Rokeachin mukaan uskonnollisten ryhmien arvojärjestelmät ja yksittäiset arvot voitiin erottaa vähemmän uskonnollisten ryhmien arvoista. Rokeachin arvolistojen tulosten mukaan uskonnolliset (protestantit, katolilaiset) korottivat pelastumisen arvon selvästi korkeammalle kuin nautinnon, ei-uskonnollisten tehdessä päinvastoin. Uskonnolliset ryhmät pitivät myös arvoja anteeksiantava ja tottelevainen arvokkaampina kuin ei-uskonnolliset. Ei-uskonnolliset taas nostivat arvot itsenäinen, älykäs ja looginen korkeammalle kuin uskonnolliset ryhmät. (Rokeach 1969, 8 23.) Rokeach tutki myös sosiaalisen myötätunnon liittymistä arvoihin, ja sai tulokseksi että pelastus ja anteeksiantava liittyivät selvästi kristillisten vastaajien esiin nostettuihin arvoihin, mutta nämä arvot liittyivät kielteisesti useisiin sosiaalisen myötätunnon indikaattoreihin. Samoin Rokeachin tutkimuksen mukaan ahkerasti kirkossa käyvien vastaajien vastaukset liittyivät kielteisesti sosiaalisen myötätunnon mittareihin. (Rokeach 1969, ) Rokeachin tutkimus herätti aikoinaan keskustelua, ja sitä arvosteltiin monilta kohdin esimerkiksi arvojen käsitteen määrittelyssä. Eri arvoja, kuten esimerkiksi pelastus, voitiin tulkita eri tavoin. Tutkimuksessa vastaajien ei ollut myöskään mahdollista järjestää yksittäisiä arvoja samalle tasolle, jolloin arvokyselyssä oletettiin että jokaisella yksilöllä on arvojen hierarkkinen järjestys. Rokeachin tutkimusta myös arvosteltiin uskonnollisuuden määrittelemisestä yksiulotteiseksi, eli perinteiseksi kristillisyydeksi, jossa kristilliset arvot olivat "konservatiivisia". Samoin sosiaalisen myötätunnon mittareita arvosteltiin yksiulotteisiksi. (Gorsuch 1970, ) Vaikka omassa tutkimuksessani vapaaehtoisten päivystäjien uskonnollisuudesta ja arvoista ei tutkita varsinaisesti sosiaalista myötätuntoa, Rokeachin tutkimuksesta nousseet kysymykset ja arvostelut ovat huomioonotettavia. 11

14 1.3 Tutkimuskysymykset Vapaaehtoistyön runsaan tutkimuksen ansiosta vapaaehtoisilta on löytynyt erilaisia motiiveja käyttää aikaansa palkattomaan vapaaehtoistyöhön. Motiiveina on noussut esiin vahvimpina auttamishalu, työn arvostaminen, itsensä toteuttaminen ja kehittäminen, uuden oppiminen ja kokeileminen, sosiaalisten suhteiden luominen, mielenkiinto työhön tai uraan liittyvät asiat. (Ks. Yeung 1999, Nylund 2000, Pääkkönen & Sairanen 2003.) Vaikka motiivitutkimusta on tehty runsaasti, vapaaehtoistyöntekijöiden arvomaailman tutkimus on jäänyt vähemmälle, ja siitä löytyy lähtökohta tällekin pro gradu -tutkimukselle kartoittaa juuri tätä arvomaailmaa. Vapaaehtoistyöntekijöiden motiiveja on tutkittu etenkin seurakunnan toiminnassa ja uskonnollisissa järjestöissä, sillä vapaaehtoistyötä tehdään paljon ja monipuolisesti seurakunnan piirissä. Seurakuntien vapaaehtoistoiminnan yhteisenä periaatteena on myötäelävä, lähimmäiskeskeinen, tasaveroiseen ihmisten vuorovaikutukseen perustuva ajattelu, jonka pohjana on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen. (Harju ym. 2001, 66.) Hannu Sorrin tutkimuksen mukaan seurakunnan vapaaehtoispalveluksessa olevilta ei löytynyt yhtenäistä uskonnollista pohjaa, jonka mukaan vapaaehtoiseksi päivystäjäksi ryhtyminen olisi kirkon arvojen seuraamista ja uhrautumista lähimmäisten hyväksi. Uskonnollisuus osoittautui kyllä tärkeäksi perusteeksi päivystäjäksi hakeutumisessa, mutta uskonnolliset perusteet poikkesivat toisistaan. (Sorri 1998, ) Pro gradu -tutkimuksessani kysytään, että löytyykö vapaaehtoistyöntekijöiltä uskonnollista taustaa myös järjestössä, joka ei kuulu seurakunnan piiriin? Tutkimuskohteena on kolmannen sektorin järjestö, jolla ei ole uskonnollista taustaa kehityksessään tai yhteyttä seurakuntiin tai muihin uskonnollisiin järjestöihin. Tässä tutkimuksessa voidaan selvittää myös tämän ei-uskonnollisen järjestön vapaaehtoisten uskonnollisuutta tai eiuskonnollisuutta. Arvoihin liittyen tutkimusta on tehty esimerkiksi moraalisista ja eettisistä käsityksistä, empatiasta, arvojen ja poliittisten näkemysten yhteydestä, asenteista, uskomuksista ja toivomuksista tulevaisuuden ja elämän suhteen, arvoista ja persoonallisuudesta, ihmisen kasvusta ja kehityksestä sekä uskonnollisista käsityksistä (Venkula & Rautevaara 1993, ). Tutkimusta on tehty paljon pelkästään kvantitatiivisilla menetelmillä etenkin sosiaalipsykologian alueella, mutta laadullinen tutkimus on jäänyt varjoon. Kenties on 12

15 koettu tarpeettomaksi tutkia kvalitatiivisilla menetelmillä eri arvoja, jotka voidaan parhaiten mitata helposti arvolistojen avulla ja laskea tilastollisesti mitä arvoja ihmiset kokevat merkittävimmiksi. Näin on helppo tehdä vertailuja eri ryhmien ja jopa maiden välillä (Ks. Schwartz 1992, Puohiniemi 1995, Rokeach 1979, Myyry 2004). Epäselväksi kuitenkin on mahdollista jäädä, miten kyselyihin vastanneet ihmiset ovat tärkeämmiksi valitsemansa arvot ymmärtäneet ja miksi ylipäätään ovat kokeneet valitut arvot merkittäviksi. Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoitus on selvittää että voiko löytyä eroavaisuuksia opiskelijoiden tukipalvelussa toimivien vapaaehtoisten arvomaailmasta, etenkin jos osa tutkittavista pitää itseään uskonnollisena ja osa taas ei koe itseään uskonnollisiksi. Tarkoituksena on myös selvittää laadullisella tutkimuksella, eli haastattelun ja analyysia ohjaavan teorian avulla, miksi tietyt arvot nousevat vapaaehtoisilla työntekijöillä merkittävämmiksi kuin toiset, vai riippuuko arvojen mahdollinen erilaisuus vain henkilökohtaisesti erilaisesta tulkinnasta. Tutkimuksessa oli haasteellista löytää oikeanlaista teoriaa varsinkin laadulliseen tutkimukseen, ja jouduttiin valitsemaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytössä oleva teoria, jonka avulla arvoja ryhmiteltiin. Teoria antoi välineet arvojen määrittelyyn, mutta sitä käytettäessä oli riskinä, että analyysista muodostuu liian pinnallista. Analyysia syvensi kuitenkin tutkittavien oma selvitys siitä, mitä he valinnoillaan tarkoittivat. Aiheen valinta nousi omasta yhteydestäni tutkimuksessa olleen järjestön toimintaan sen vapaaehtoisena. Siitä heräsi kiinnostus, että voiko vapaaehtoisilta löytyä toisistaan eroavia arvoja. Kiinnostuksen kohteeksi nousi myös, että korostavatko he yhteisöllisyyttä enemmän kuin yksilöllisyyttä, sillä yhteisöllisyys toimii tutkimuksen vapaaehtoisjärjestön yhtenä toimintaa ohjaavana arvona. Tutkimuksen alussa heräsi pieni epäilys, tuleeko työstä liian tylsä, mikäli jokaisella tutkittavalla on täysin samanlainen näkemys arvoista ja maailmasta. Näin ei kuitenkaan käynyt. Vaikka jokaisella lopullisessa haastattelussa olevalla oli samankaltaiset elämää ohjaavat perusarvot, jokaiselta löytyi myös erottavia tekijöitä. Jokaisella oli oma yksilöllinen arvomaailmansa, jota olivat muokanneet kokemukset, perhe ja koulutus. 1.4 Tutkimuksen vapaaehtoisjärjestö Nyyti ry Tutkimuksessa vapaaehtoistyöntekijät kyselyyn ja haastatteluun valittiin kolmannen sektorin järjestöstä, Nyyti ry:stä. Nyyti ry on opiskelijoiden tukikeskus, jonka toiminta 13

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Käsityksiä maanpuolustustahdosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Liisa Myyry Kiitokset Puolustusministeriön rahoittama

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

VERTAISTUKI VOIMAANTUMISEN VÄLINEENÄ SOSIAALITYÖSSÄ Miten NOVAT ryhmä auttaa ja tukee, kun naisella on paha olo?

VERTAISTUKI VOIMAANTUMISEN VÄLINEENÄ SOSIAALITYÖSSÄ Miten NOVAT ryhmä auttaa ja tukee, kun naisella on paha olo? VERTAISTUKI VOIMAANTUMISEN VÄLINEENÄ SOSIAALITYÖSSÄ Miten NOVAT ryhmä auttaa ja tukee, kun naisella on paha olo? Helena Palojärvi Helsingin yliopisto Yhteiskuntapolitiikan laitos Sosiaalityön ammatillinen

Lisätiedot

Rajoilla ja ytimessä

Rajoilla ja ytimessä Rajoilla ja ytimessä Terveyden edistämisen näyttäytyminen väitöskirjatutkimuksissa Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Mervi Aalto-Kallio, Nella Mikkonen, Päivi Nykyri, Heikki Parviainen, Paula Saikkonen ja Kaarina

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Viinikka, Jukka-Pekka Opetussuunnitelmien kasvatuspäämäärät ja niiden taustatekijät; tarkastelussa vuosien 1925, 1946, 1952 ja 1970 opetussuunnitelmat Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA

ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA Susanna Nummi ISÄT HOIVAISYYDESTÄ KESKUSTELEMASSA - Kun aikaisemmin on vaan ollu leiväntuoja ja nyt illat menee kun vie jätkiä jääkiekkoharkkoihin Pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2007 Kasvatustieteen

Lisätiedot

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto 2 2012 Diakonian tutkimus Journal for the Study of Diaconia Graafinen ohjeisto Diakonian tutkimus -aikakauskirjan toimitus Päätoimittajat/Editors Akatemiatutkija, TT, dosentti Anne Birgitta Pessi anne.b.pessi@helsinki.fi,

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

Yks plus yks on enemmän ku kaks

Yks plus yks on enemmän ku kaks Yks plus yks on enemmän ku kaks Tarinoita sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä asukastoiminnasta kaupungin omistamissa vuokrataloissa Kati Sointukangas Ympäristöpolitiikan Pro Gradu-tutkielma Sisällys

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.)

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.) KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Kaihovaara (toim.) ANTTI KAIHOVAARA (TOIM.) JAKOLINJOJEN SUOMI Antti Kaihovaara (toim.) Jakolinjojen Suomi Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittaja 2015 Kansi,

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

VAIN HEIKOT ROSKAAVAT

VAIN HEIKOT ROSKAAVAT VAIN HEIKOT ROSKAAVAT Jyväskyläläisten toisen asteen opiskelijoiden roskaukseen liittyvät asenteet ja käyttäytyminen Heidi Orava Ida-Susanna Viinikainen Opinnäytetyö Marraskuu 2008 Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot