Ajankohtaiset taloushallinnon lakimuutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaiset taloushallinnon lakimuutokset"

Transkriptio

1 GLOBAL SERVICE/ INDUSTRY Ajankohtaiset taloushallinnon lakimuutokset Kansanopistojen talouspäivät Heidi Vierros, KHT AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS

2 Taloushallinnon lakimuutokset Yhdistyslaki Säätiölaki Hankintalaki Kirjanpitolaki- ja asetus 2

3 Yhdistyslaki 3

4 Yhdistyslain uudistus Yhdistyslaki säädetty 1989, korvasi vuodelta 1919 olleen aikaisemman lain Yhdistyslain uudistus vahvistettu eduskunnassa ja astunut voimaan Uudistuksen jälkeen yhdistyslaki vastaa paremmin erimuotoisten yhdistysten tarpeita sekä nykyaikaisen kansalais- ja järjestötoiminnan vaatimuksia erityisesti pienten yhdistysten tarpeet pyritty ottamaan aikaisempaa paremmin huomioon 4

5 Yhdistyslain uudistus Keskeisimmät muutokset liittyvät seuraaviin aihealueisiin: etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin ulkomailla asuvan henkilön mahdollisuus olla hallituksen jäsen tilintarkastus / toiminnantarkastus Myöhemmin selvitettäväksi jäivät: yhdistyksen toimiminen kokonaan tietoverkossa yhdistyksen kielenä muu kuin suomi tai ruotsi yhdistysten sulautuminen 5

6 Lakiuudistukset / etäosallistuminen YhdL 17.2 Lakiin lisätty säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukseen postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla tällainen osallistumismahdollisuus voi olla ennen kokousta ja sen aikana jos yhdistyksen varsinaisena tarkoituksena valtiollisiin asioihin vaikuttaminen, etäosallistuminen mahdollista ainoastaan kokouksen aikana asiasta määrättävä yhdistyksen säännöissä mm. etäosallistumisen edellytykset tarkemmat määräykset äänestys- ja vaalijärjestyksessä 6

7 Lakiuudistukset / etäosallistuminen YhdL 17.3 säännöissä erikseen mainituista asioista voidaan päättää ilman kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen kautta. jos päätöksenteko koskee YhdL 23.1 mukaisia asioita, tulee päätöstilanteen perustua aina kokoukseen esim. sääntöjen muuttaminen, kiinteistön tai huomattavan muun omaisuuden luovuttaminen tai kiinnittäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valinta 7

8 Lakiuudistukset / yksimielinen päätöksenteko ilman kokousta YhdL 17.4 jäsenet voivat yksimielisesti päättää yhdistyksen kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta päätös on tehtävä kirjallisesti, päivättävä ja kunkin yhdistyksen jäsenen on allekirjoitettava se vastaa pääosin osakeyhtiölain ja osuuskuntalain samankaltaisia säännöksiä soveltuu parhaiten kaikkein pienimmissä yhdistyksissä 8

9 Lakiuudistukset / Hallituksen tehtävät kirjanpidon ja varainhoidon osalta YhdL 35 Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä. 9

10 Lakiuudistukset / Hallituksen tehtävät kirjanpidon ja varainhoidon osalta Aikaisemmassa laissa ei tarkkaan määritelty hallituksen tehtäviä käytännössä hallituksen jäsenten perustehtävien selvittäminen on edellyttänyt yhdistysoikeudellista asiantuntemusta tai perehtymistä oikeuskirjallisuuteen lakiin ei tullut säännöksiä OyL:n tapaisesta toimitusjohtajasta 10

11 Lakiuudistukset / tilintarkastus Yhdistyksellä on oltava KHT- tai HTM-tilintarkastaja, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella vähintään kaksi seuraavista kolmesta raja-arvosta on täyttynyt: taseen loppusumma liikevaihto tai vastaava tuotto palveluksessa keskimäärin yli 3 henkilöä liikevaihtoon/tuottoihin ei lueta yleisavustuksia Jos vain yksi raja-arvo ylittyy, auktorisoitu tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta mutta yhdistyksen tulee valita toiminnantarkastaja 11

12 Lakiuudistukset / tilintarkastus Siirtymäsäännös / tilintarkastuslaki maallikkotilintarkastaja ei enää voi toimia yhdistyksen tilintarkastajana tilikautena, joka on alkanut jälkeen Siirtymäsäännös / yhdistyslaki yhdistyslain tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan lain voimaan tullessa tai sen jälkeen alkavan tilikauden tilintarkatukseen käytännössä viimeistään tilivuonna 2011 siirtyminen tilintarkastuksesta toiminnantarkastukseen ei edellytä yhdistyksen sääntöjen muuttamista 12

13 Lakiuudistukset / toiminnantarkastaja Jos pieni yhdistys ei valitse tilintarkastajaa, tulee sen valita toiminnantarkastaja käytännössä vastaa pitkälti vanhan lain aikaista maallikkotilintarkastajaa säännöissä voidaan määrätä toiminnantarkastajien lkm aluehallintokeskus määrää ilmoituksesta toiminnantarkastajan jos tarkastajaa ei ole valittu lain ja sääntöjen mukaisesti 13

14 Lakiuudistukset / toiminnantarkastaja Toiminnantarkastaja eroaa tilintarkastuksesta: ei tilintarkastajaa vastaavia ammatillisia kelpoisuusvaatimuksia ei edellytetä laskentatoimen ja tilintarkastuksen opintoja toiminnantarkastukseen ja tarkastuslausuntoon ei sovelleta tilintarkastusta koskevia kansainvälisiä normistoja 14

15 Lakiuudistukset / toiminnantarkastus Toiminnantarkastajan tehtävänä: tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto siinä laajuudessa kuin se on tarpeen yhdistyksen koko ja toiminnan luonne huomioon ottaen laillisuustarkastusta, ei toiminnan tarkoituksenmukaisuuden tarkastusta tai arviointia tarkastuksesta on annettava kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle > tarkastuksen ja kertomuksen sisällön yksityiskohdat muotoutuvat yhdistyskäytännössä 15

16 Lakiuudistukset / toiminnantarkastaja Toiminnantarkastajan (TT) riippumattomuus voi vaarantua jos: TT:lla on muu kuin yhdistyksen päivittäiseen toimintaan liittyvä taloudelliseen toimintaan liittyvä suhde yhdistykseen tarkastettavana on TT:n oma toiminta TT toimii oikeudenkäynnissä yhdistyksen puolesta tai sitä vastaan TT:lla on läheinen suhde henkilöön, joka kuuluu yhdistyksen johtoon tai joka on osallistunut toimeksiannon kohteena olevaan asiaan yhdistyksen palveluksessa samassa kirjanpitotoimistossa työskentelevä on tehnyt kirjanpidon ja/tai tilinpäätöksen 16

17 Lakiuudistukset / toiminnantarkastus Tarkastusta voivat tarkemmin määrittää: yhdistyksen säännöt yhdistyksen kokous järjestöt ja yhdistykselle avustuksia myöntävät tahot Toiminnantarkastaja ja tilintarkastaja antavat erilliset kertomukset Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvastuu määräytyy kuten hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan vastuu 17

18 Säätiölaki 18

19 Säätiölain tarkistaminen Säätiölaki on vuodelta Uudistettu vuosina 1964 ja 1987 PRH ehdotti kesällä 2005 lain laajaa uudistamista Erityisenä tavoitteena oli säätiövalvonnan lisääminen Oikeusministeriö pyytänyt lausuntoa säätiölainsäädännön kehittämistä koskevasta arviomuistiosta kesäkuussa 2010, lausuntoaika päättynyt lausunnosta kootaan yhteenveto ja hankkeen jatkovalmistelusta päätetään myöhemmin säätiölain kokonaisuudistus pyritään saamaan mukaan tulevaan hallitusohjelmaan 19

20 Säätiölain uudistus Lausuntopyynnössä kysytty mm: tulisiko jatkuvarahoitteisten säätiöiden ominaispiirteet ottaa nykyistä paremmin huomioon säätiölaissa tulisiko uudistuksen koskea myös epäitsenäisiä säätiöitä tulisiko säätiön yleisestä tunnusmerkistöstä säätää laissa katsotteko, että säätiön perustamisen tulee jatkossakin olla sidoksissa hyödyllisyys-käsitteeseen tulisiko liiketoiminnan harjoittaminen säätiölle mahdollistaa katsotteko euron määräisen säätiöpääoman tarkoituksenmukaiseksi pidättekö perusteltuna selventää huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutta koskevia periaatteita katsotteko, että säätiön päivittäisestä hallinnosta vastaavasta toimitusjohtajasta tai vastaavasta tahosta tulisi säätää tarkemmin laissa katsotteko, että vahingonkorvausmenettelyä tulisi kehittää esittäkää käsityksenne tilintarkastusinstituution toimivuudesta säätiöiden osalta 20

21 Hankintalaki 21

22 Hankintalain periaatteista Jos yhteisö tai säätiö on saanut hankintayksiköltä tietyn hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta, tulee hankintaan soveltaa hankintalakia Hankintalain tarkoittamia hankintayksiköitä ovat 1 valtio, kunta, kuntayhtymä 2 kirkko ja seurakunnat 3 valtion liikelaitokset 4 julkisoikeudelliset laitokset, jos laitosta rahoittaa 1-4 kohdan mukainen hankintayksikkö TAI johto on 1-4 mukaisen hankintayksikön valvonnan alainen TAI hallinto/johto/valvontaelimien jäsenistä 1-4 mukainen hankintayksikkö nimeää yli puolet esim. Tekes, RAY, Sitra 22

23 Uudistunut hankintalainsäädäntö Hankintalainsäädäntö muuttui eräiltä osin Muutos koskee hankintalakia ja erityisalojen hankintalakia Keskeisimmät muutokset koskevat muutoksenhakujärjestelmää ja seuraamuksia Nostettu kansallisia kynnysarvoja Uudet muutoksenhakuohjeet 2010 KPMG 2007 Oy Ab, KPMG a Finnish Oy Ab, limited a Finnish liability limited company liability and company a member and firm a member of the KPMG firm of network the KPMG of independent network of independent member firms affiliated with member KPMG International firms affiliated Cooperative with KPMG ( KPMG International, International ), a Swiss cooperative. a Swiss entity. All rights All rights reserved. 23

24 Keskeisimmät uudistukset Kansalliset kynnysarvot nousivat Hankintalain rikkomisesta entistä ankarammat seuraamukset EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa EU-kynnysarvon ylittävistä suorahankinnoista voidaan tehdä ilmoitus Hilmaan Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ei oikaisuvaatimus- eikä kunnallisvalitusmahdollisuutta Hankintaoikaisun mahdollisuus Sähköinen hankintapäätös 2010 KPMG 2007 Oy Ab, KPMG a Finnish Oy Ab, limited a Finnish liability limited company liability and company a member and firm a member of the KPMG firm of network the KPMG of independent network of independent member firms affiliated with member KPMG International firms affiliated Cooperative with KPMG ( KPMG International, International ), a Swiss cooperative. a Swiss entity. All rights All rights reserved. 24

25 Uudet kansalliset kynnysarvot Tavara- ja palveluhankinnoissa (ennen ) Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa (ennen ) Rakennusurakoissa (ennen ) Tarjouspyynnöt ilmoitettava vain Suomessa (Hilmassa) 2010 KPMG 2007 Oy Ab, KPMG a Finnish Oy Ab, limited a Finnish liability limited company liability and company a member and firm a member of the KPMG firm of network the KPMG of independent network of independent member firms affiliated with member KPMG International firms affiliated Cooperative with KPMG ( KPMG International, International ), a Swiss cooperative. a Swiss entity. All rights All rights reserved. 25

26 Suorahankintaa koskeva hankintailmoitus Hankintayksikkö voi julkaista EU-kynnysarvot ylittävän suorahankintailmoituksen Hilmassa hankintapäätöksen jälkeen suorahankinta on poikkeus kilpailuttamisvelvollisuudesta ja edellytykset määritelty hankintalain :ssä Ilmoituksen tekemisestä alkaa 14 päivän muutoksenhakuaika, vasta tämän jälkeen tehdään hankintasopimus jos ilmoitusta ei tehdä, suorahankinnasta on 6 kk:n valitusaika markkinaoikeuteen Mikäli suorahankinnasta on tehty vain jälki-ilmoitus niin muutoksenhakuaika 30 päivää 26

27 Suorahankintaa koskeva hankintailmoitus Jos markkinaoikeus toteaa että suorahankinnalle ei ollut hankintalain perusteita, voi seurauksena olla: hankintasopimuksen tehottomuus (pätemättömyys) seuraamusmaksu sopimuskauden lyhennys Ilmoituksen tekeminen on suositeltavaa oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi 27

28 Uudet seuraamukset (1) Uusina seuraamuksina hankintasopimuksen tehottomuus, sopimusajan lyhentäminen sekä seuraamusmaksu Käytettävissä vain EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa MAO voi määrätä mikäli perusteeton suorahankinta tai hankintasopimus tehty noudattamatta odotusaikaa tai valituksen vireille tulosta alkavaa täytäntöönpanokieltoa Ei siis käytettävissä normaalissa hankintamenettelyvirhe tilanteessa (vertailussa yms) 28

29 Uudet seuraamukset (2) Tehottomuusseuraamus Hankintasopimus tehoton mikäli sopimus tehty perusteettomana suorahankintana, noudattamatta odotusaikaa tai valituksen vireille tulosta alkavaa täytäntöönpanokieltoa Seuraamusmaksu Voidaan määrätä tehottomuusseuraamuksen lisäksi tai sen sijasta Maksetaan valtiolle Max 10 % hankintasopimuksen arvosta 29

30 Uudet seuraamukset (3) Sopimuskauden lyhentäminen Käytännössä tehottomuusseuraamuksen vaihtoehtona MAO lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua 30

31 EU-HANKINNAT EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat euroa tavarat ja (ensisijaiset) palvelut - 4,85 milj. rakennusurakat KANSALLISET HANKINNAT Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat tavarat ja palvelut sosiaali- ja terveyspalvelut rakennusurakat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Kilpailuttamisvelvoite TEDtietokannassa EU-laajuinen ilmoittaminen Valitusoikeus markkinaoikeuteen Kilpailuttamisvelvoite Hilmassa Aina ilmoitettava hankinnasta Valitusoikeus markkinaoikeuteen Lain soveltamisalan ulkopuolelle Ei valitusoikeutta MAOon Kuntalain oikaisuvaatimus mahdollinen 2010 KPMG 2007 Oy Ab, KPMG a Finnish Oy Ab, limited a Finnish liability limited company liability and company a member and firm a member of the KPMG firm of network the KPMG of independent network of independent member firms affiliated with member KPMG International firms affiliated Cooperative with KPMG ( KPMG International, International ), a Swiss cooperative. a Swiss entity. All rights All rights reserved. 31

32 Kirjanpitolaki ja -asetus 32

33 Onko uutta kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännössä? Tällä hetkellä ei ole tiedossa muutoksia KPL:n ja KPA:n sisältöön 2010 Vuonna 2009 ainoat muutokset olivat KPA:n liitetietovaatimusten lisäykset vakuudet ja vastuusitoumukset / muut kirjanpitovelvollista koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt kirjanpitovelvollisen ja tämän lähipiiriin kuuluvien väliset liiketoimet, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. 33

34 Kilan lausuntoja / 2010 Kilan lausunto keskinäisen kiinteistöyhtiön velvollisuudesta tehdä suunnitelmapoistoja keskinäinen kiinteistöyhtiö saa poistaa pysyvien vastaavien hankintamenon ja muut pitkävaikutteiset menot niiden vaikutusaikana ilman ennalta laadittua suunnitelmaa tavallisten, osakeyhtiölakia soveltavien kiinteistöyhtiöiden tulee tehdä suunnitelman mukaiset poistot 34

35 Esittäjän yhteystiedot Heidi Vierros KPMG Oy Ab The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG Oy Ab, the member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 35

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

BDO OBSERVER. AUDIT PROCESS TOOL BDO lanseeraa maailmanlaajuisesti uuden tilintarkastustyökalun

BDO OBSERVER. AUDIT PROCESS TOOL BDO lanseeraa maailmanlaajuisesti uuden tilintarkastustyökalun SYYSKUU 2010 N:o 2 BDO LAAJENEE Palveluvalikoimamme laajenee sisäisen tarkastuksen palveluihin Lue lisää s. 2 WWW.BDO.FI LAKIMUUTOKSIA Asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten tilintarkastus Lue lisää s. 1

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus

Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus www.pwc.com Uudistuva säätiölaki - koulutus ja RAY - säätiöt -keskustelutilaisuus Säätiöiden tilintarkastus Johanna Perälä, KHT-tilintarkastaja 4 Luku. Tilintarkastus 2 4 Luku. Tilintarkastus 1 Tilintarkastusvelvollisuus

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Pekka Luoto toiminnanjohtaja, KTM Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Yleistä toiminnantarkastuksesta Asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista

Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista Näkökohtia lyhyesti yrityskaupoista ja niihin liittyvistä asioista 28.2.2012 Rotarykokous Vaasa Hans Bertell, KHT Yritystoiminnan myynti Osakekauppa (yhtiöosuuksien kauppa) Osakekaupassa kaupan kohteena

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus TAX & LEGAL Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Lääke harmaan talouden torjuntaan vai lisävelvoite? kpmg.fi SISÄLLYS Johdanto 4 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen toteutus Mitä tiedonantovelvollisuus tarkoittaa?

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 9.4.2013 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 14.12.2010. Päivitykset on merkitty violetilla. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Yhdistyksen talous- mitä pienessä yhdistyksessä tulisi osata KLT, MBA, HTM Yhdistystoiminnan periaatteet Kirjanpidon perusteet Tilinpäätöksen sisältö ja -periaatteet Verotus (tuloverotus ja arvonlisäverotus)

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA

VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA Jukka Hänninen Kuljetus Tmi VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä Jukka Hänninen

Lisätiedot

23/2013. Uusi säätiölaki. Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö

23/2013. Uusi säätiölaki. Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö 23/2013 Uusi säätiölaki Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö 23/2013 Uusi säätiölaki Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö Oikeusministeriö, Helsinki 2013 15.5.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Yhteenveto Kansainväliseen vertailuun on valittu naapurivaltioiden eli muiden Pohjoismaiden ja Viron lisäksi EU:n suurimmat jäsenvaltiot Saksa,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YHDISTYKSEN KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Hallituksen vastuu kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta Hallituksen on huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. (Yhdistyslaki 6:35 ) Hallituksen

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot