Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje"

Transkriptio

1 Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

2 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki) koskee EU-kynnysarvot ylittäviä erityisalojen hankintoja (vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivat yksiköt). Erityisalojen hankintojen piiriin kuuluu Savonlinnan kaupungilla Savonlinnan Veden hankinnat seuraavasti: Kaikki tavara- ja palveluhankinnat, jotka liittyvät veden puhdistamiseen, puhdistamoihin myös rakennuksiin, verkostoihin ja jätevedenpumppaamoihin tai em. toimintaan tarkoitettujen laitteistojen kunnossapitoon tai huoltoon kuuluvat erityisalojen hankintoihin. Putki- ja putkitarvikevarastot sekä mittarikorjaamon toiminnat ja niihin liittyvät hankinnat ovat myös erityisalojen hankintoja. Erityisalojen hankintoihin Savonlinnan Vedellä eivät kuulu esimerkiksi Vääräsaaren asuinrakennuksien laitteistohankinnat, kunnossapito- ja huoltohankinnat, niissä noudatetaan kaupungin yleisiä hankintaohjeita. Hankinnoissa noudatetaan erityisalojen hankintalakia sekä kaupungin erityisalojen hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa hankinnan arvosta riippumatta avoimesti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Lisäksi hankinnoissa tulee huomioida ympäristönäkökohdat kaupungin ohjeistuksen mukaisesti (energiatehokkuussopimus KETS ja kestävän kehityksen ohjelma). Ulkopuolista rahoitusta saavissa hankkeissa (esim. EU-rahoitteiset) tulee lisäksi huomioida mahdolliset rahoittajan antamat erilliset ohjeet. Ennen hankintamenettelyn alkua tarjouksenpyytäjän on varmistettava, että hankintaan on lupa ja varattu määrärahat. Hankintojen kilpailuttamisen onnistumisen perusedellytyksenä on, että tilaajayksikkö on selvittänyt itselleen tulevan hankinnan sisällön ja sen vaikutuksen tilaajayksikön toimintoihin. Lisäksi on huomioitava, että hankintaprosessiin on varattava riittävästi aikaa. Hankinnan sisällön määrittämisen lisäksi on varmistettava, että kaikki hankinnan keskeiset osatekijät, kuten hankintamenettely, sopimusehdot ja valintaperusteet on mietitty valmiiksi. Tarjouskilpailun aikana hankinnan sisältöä ei voida pääsääntöisesti enää muuttaa. 2 Hankinnan arvon laskeminen ja kynnysarvot Valitse menettely hankinnan arvon mukaan. Hankinnan arvoa laskettaessa on huomioitava hankinnan suurin mahdollinen kokonaisarvo (alv 0 %) sisältäen optiot ym. Jos kysymyksessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, lasketaan hankinnan arvo 48 kk:n ajalta. Hankinnan pilkkominen osiin kynnysarvon ja lain kiertämiseksi on kiellettyä. Hankinnan arvon mukaan määräytyy, noudetaanko erityisalojen hankintaohjeita vai erityisalojen hankintalakia.

3 Erityisalojen hankintojen kynnysarvot: Tavarat ja palvelut Rakennusurakat Suunnittelukilpailut Noudatettava laki/ohjeet Ilmoitusvelvollisuus EU- Kynnysarvon alittavat hankinnat Alle Alle Alle Erityisalojen hankintaohjeet EU-hankinnat Yli Yli Yli Erityisalojen hankintalaki Ei ilmoitusvelvollisuutta HILMAilmoituskanava ja EU:n virallinen lehti 3 Puite- ja vuosisopimusten noudattaminen Tavara- ja palveluhankinnoissa sekä rakennusurakoissa noudatetaan valmiiksi kilpailutettuja puite- ja vuosisopimuksia. Puite- ja vuosisopimuksiin on sitouduttu ja noudattamatta jättäminen aiheuttaa sopimusrikkomuksen. Valmiiksi kilpailutetuista sopimuksista poiketaan ainoastaan silloin, kun ko. sopimuksista ei ole saatavilla tarvittavaa tavaraa tai palvelua (näissä tapauksissa tehtävä erillinen kilpailutus). Puitesopimusten nojalla tehdään suoraan tilaus sopimustoimittajalta ilman tarjouskilpailua. Tilaukset ovat tällöin jo kilpailutettujen sopimusten täytäntöönpanoa eikä itsenäisiä valituskelpoisia päätöksiä. Hankintatoimen valmiiksi kilpailuttamat voimassaolevat puitesopimukset ja sopimushinnat laskun tarkastusta varten löytyvät osoitteesta (hankintayhteistyön intra). Käyttäjätunnukset ja salasanat on saatavissa hankintatoimesta. Toimialojen mahdollisista omista vuosisopimuksista saa tietoa ko. virastosta. 4 EU-kynnysarvot alittavat hankinnat Pienhankintojen ohjeistusta hyödynnetään silloin, kun hankinnan arvo alittaa EU- kynnysarvon ja käyttävissä ei ole valmiiksi kilpailutettua puite- /vuosisopimusta. Ko. hankinnat on dokumentoitava siten, että tarvittaessa on helppo todentaa, mitä on tarjoajan/toimittajan kanssa sovittu. EU- Kynnysarvot alittavat hankinnat toteutetaan seuraavasti: Tavara- ja palveluhankinnat < Tarjousten pyytäminen Päätöksenteko ja tiedoksianto Suorahankinta tai sähköpostilla/puhelimitse tarjouspyyntö. Puhelimitse tehtävät kyselyt on kirjattava ylös (keneltä kysytty ja saatu tarjous) Ei kirjallista päätöstä Tarjouspyyntö sähköpostilla tai kirjallisena vähintään kolmelle tarjoajalle tai vaihtoehtoisesti ilmoitus https://tarjouspalvelu.fi/savonlinna palvelussa (=hankintatoimen sähköinen kilpailuttamisjärjestelmä) tai vapaaehtoinen HILMA-ilmoitus Kirjallinen hankintapäätös ja tiedoksianto (hankintaoikaisu- ja oikaisuvaatimusohjeet), kirjallinen sopimus

4 Rakennusurakat < Tarjousten pyytäminen Päätöksenteko ja tiedoksianto ja sopimus Suorahankinta tai sähköpostilla/puhelimitse tarjouspyyntö, puhelimitse tehtävät kyselyt on kirjattava ylös (keneltä kysytty ja saatu tarjous) Ei kirjallista päätöstä Tarjouspyyntö sähköpostilla tai kirjallisena vähintään kolmelle tarjoajalle tai vaihtoehtoisesti ilmoitus https://tarjouspalvelu.fi/savonlinna palvelussa (=hankintatoimen sähköinen kilpailuttamisjärjestelmä) tai vapaaehtoinen HILMA-ilmoitus Kirjallinen hankintapäätös ja tiedoksianto (hankintaoikaisu- ja oikaisuvaatimusohjeet), urakkasopimus 5 EU-Kynnysarvot ylittävät hankinnat EU-Kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa noudatetaan erityisalojen hankintalakia. Ko. hankinnoista on pakollinen ilmoitusvelvollisuus HILMA-ilmoituskanavassa (www. hankintailmoitukset.fi), josta ilmoitus toimitetaan julkaistavaksi myös EU:n viralliseen lehteen. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa on lisäksi huomioitava pakolliset määräajat. Kynnysarvon ylittävistä hankinnoista laaditaan kirjallinen tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, tarjousvertailu ja hankintapäätös. Hankintapäätöksen tiedoksiantoon oheistetaan valitusosoitus markkinaoikeudelle ja hankintaoikaisuohje. Kynnysarvot ylittävistä hankinnoista on laadittava kirjallinen hankintasopimus valitus- ja odotusaikojen umpeuduttua. Hankintamenettelyistä, määräajoista ja muista hankinnoissa huomioitavista asioista löytyy tietoa erityisalojen hankintalaista, ja hankintatoimi avustaa ko. hankinnoissa tarpeen mukaan. 6 Hankintaprosessin kuvaus EU-Kynnysarvot ylittävien hankintojen prosessikuvaus lyhyesti (avoin menettely): 1) Määrärahat ja lupa hankinnalle 2) Hankinnan valmistelu (raportit, markkinakartoitukset, koekäytöt, tutustumiset) 3) Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen 4) Hankintamenettelyn valinta 5) Tarjouspyynnön laatiminen (sisällön määrittäminen yksityiskohtaisesti, valintaperusteiden asettaminen) 6) HILMA-Ilmoitus 7) Tarjouspyyntöjen lähettäminen 8) Tarjousaika (EU-hankinnat: määräajat laissa) 9) Tarjousten vastaanotto 10) Avauspöytäkirjan laatiminen (2 hlöä allekirjoittaa) 11) Tarjousten vertailu (yksityiskohtaiset perustelut päätöksentekoa varten tarjouspyynnössä asetettujen kriteereiden pohjalta) 12) Päätöksenteko (päätöksen perustelu huolella) ja tiedoksianto (valitusosoitus markkinaoikeudelle ja hankintaoikaisuohje)

5 13) Valitusaika (kansallisen kynnysarvon ylittävät: tiedoksianto* ) + 14 pv, EU-hankinnat: tiedoksianto* ) + 14 pv + 7 pv odotusaika) 14) Kirjallisen hankintasopimuksen laatiminen ja allekirjoittaminen 15) Tilaaminen 16) Toimitetun tuotteen tarkastaminen / palvelun sopimusseuranta 17) Laskujen tarkastus * ) tiedoksiannon kesto riippuu tiedoksiantotavasta: kirjeitse 7 pv, sähköpostitse lähettämispäivä (huom! sähköistä tiedoksiantoa varten on tarjouksessa pyydettävä tarjoajaa ilmoittamaan sähköpostiosoite, johon päätös voidaan antaa tiedoksi. Hankintapäätöksen sähköisen tiedoksiannon viestiin on merkittävä tiedoksiantopäivä) 7 Hankinta-asiakirjojen julkisuus Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta nro621/1999). Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat liitteineen ovat julkisia, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Asianosaisjulkisuus ei kuitenkaan koske hankinnan keskeyttämistä eikä muita vastaavia hankintamenettelyä koskevia tilanteita, joissa kilpailevien tarjousten paljastaminen vaarantaisi uuden tarjouskilpailun tai muutoin hankintayksikön mahdollisuuden edullisiin hankintoihin. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot selvästi merkityllä erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Hinta ei voi olla tarjoajan liike- tai ammattisalaisuus. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada tietoa muiden tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. 8 Asiakirjojen säilytys Hankinta-asiakirjat arkistoidaan Savonlinnan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Arkistonmuodostussuunnitelma sisältää tiedot hankinta-asiakirjojen säilytysajoista, -paikoista sekä vastuuhenkilöistä.

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET Liite 110 Kaupunginhallitus 13.12.2010 PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Harjavallan, Huittisten, Kokemäen,

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN. HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013)

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN. HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013) PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013) PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Harjavallan, Huittisten,

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8 2 (46) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN... 4 1.2 YLEISET HANKINTAPERIAATTEET... 4 1.3 HANKINTAA ENNAKOIVAT TOIMENPITEET... 5 1.4 HANKINNAN SUORITTAJA... 5 1.5 YHTEISHANKINTA...

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 510/2015 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma ============================================================================== PIETARSAAREN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA HANKINTAOHJEET

HAUKIPUTAAN KUNTA HANKINTAOHJEET 1 HAUKIPUTAAN KUNTA HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksessa 2.6.2008 2 1 Yleiset määräykset Kunnan tavaroiden ja palvelujen ostaminen, vuokraaminen tai siihen rinnastettava toiminta sekä urakalla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankintasääntö

Imatran kaupungin hankintasääntö Liite 1 (Hankintastrategian liite) 1/5 Imatran kaupungin hankintasääntö 1. Soveltamisala Tässä hankintasäännössä hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista ja vuokraamista (myös leasing-hankinnat)

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 25.9.

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 25.9. Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 25.9.2007 2 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden soveltaminen 3 3. Hyvien

Lisätiedot

Paltamon kunta hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 28.1.

Paltamon kunta hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 28.1. Paltamon kunta hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 28.1.2008 24 2 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden soveltaminen 3 3. Hyvien

Lisätiedot

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014)

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) YLEISET HANKINTAOHJEET hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 1 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 2 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013

JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013 JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013 Johtokunta 17.5.2013 Johtoryhmä 10.4.2013 Sisältö 1. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hankintaohje 1.6.2013 alkaen 2 2. Hankintavaltuudet JIK ky:ssä 2 3. Hankintojen

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 7.2.2011 52 Voimaantulo 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 PIENHANKINTOJEN MÄÄRITTELY... 1 2 HANKINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot