Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta"

Transkriptio

1 Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Aika Koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Työn nimi Toiminnanhallintajärjestelmän kehittäminen Työn ohjaaja Tapio Malinen Työelämäohjaaja Heikki Törmälehto Tekijä/tekijät Tuomo Törmälehto Aki Taskila Sivumäärä Tämä opinnäytetyö tehtiin Tehorakentajat Törmälehto Oy:lle. Työssä tehtiin yritykselle toiminnanhallintajärjestelmän sisältö ISO 9001:2000 laatustandardin pohjalta sekä käyttöliittymäehdotus. Työn pohjalta tehdään kesän 2008 aikana webpohjainen toiminnanhallintajärjestelmä Tehorakentajat Törmälehto Oy:lle. Työ koostuu seuraavista vaiheista: nykytilankartoitus, rakennusalan yleiset käytännöt ja sisällön tuottaminen. Nykytilankartoitus tehtiin haastattelemalla yrityksen toimihenkilöitä, käyttäen apuna kahta siihen tarkoitettua lomaketta. Sisältö tuotettiin standardin pohjalta valitsemalla tärkeimmät asiakohdat, jotka sopivat yrityksen luonteeseen. Työn tuloksena saatiin aikaan toiminnanhallintajärjestelmän sisältö ja ohjeet sen toimintaperiaatteesta. Työ kokonaisuudessaan on hyvä läpivalaisu ISO 9001:2000 standardin vaatimuksiin rakennusalan yrityksessä. Työ toimii myös informaatiopakettina yrityksen työntekijöille ja tämän pohjalta on tulevaisuudessa tarkoitus hankkia yritykselle sertifikaatti ISO 9001:2000 laatustandardista. Asiasanat Toiminnanhallintajärjestelmä, laadunhallintajärjestelmä, laatu, laatukäsikirja,

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date Author Tuomo Törmälehto Aki Taskila Degree programme Industrial management Name of thesis Making of Enterprice resources planning system Instructor Tapio Malinen Pages Supervisor Heikki Törmälehto This thesis was made for Tehorakentajat Törmälehto Co. This work consisted of making a ERP-system based on ISO 9001:2000 quality standard and making an net based interface for it. Based on this thesis an web based ERP-system will be made for Tehorakentajat Törmälehto Co, during summer This work consists of the following phases: current situation plotting, common practices in building industry and providing content. Current situation plotting was made by interviewing company s office workers, with the help of questionare forms. Content was produced based on standard, by choosing most important sections, which fitted company s needs. Result of the work was an ERP-system with content and instructions on it s main principles. This thesis gives a good idea of ISO 9001:2000 standard s requirements on building industry companies. Thesis also works as an information packet for the company workers. Based on this thesis the company is going to get a certificate for ISO 9001:2000 quality standard. Key words ERP-system, quality control system, quality, quality work book.

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO NYKYTILAN ARVIOINTI Yritys Ohjeet, tallenteet Johtaminen Resurssit Prosessit Mittaaminen, analysointi, parantaminen RAKENNUSALAN YLEISET KÄYTÄNNÖT Rakentamisen työmaavalvonta Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat erityiset vaatimukset työmaavalvonnalle Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamat valvontatoimenpiteet TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄN SISÄLTÖ Johdon vastuu Kilpailukyvystä huolehtiminen Tavoitteiden asettaminen ja seuranta Ihmisten ymmärtäminen, tiedottaminen ja viestittäminen Laadunhallintajärjestelmän hallinta Johdon katselmuksen suunnittelu Toimenpiteet Resurssienhallinta Standardin vaatimukset Toimenpiteet Prosessien toteuttaminen Ostotoiminta Seuranta- ja mittauslaitteiden ohjaus Toimenpiteet Mittaaminen, analysointi ja parantaminen Mittaaminen ja analysointi Jatkuva parantaminen Toimenpiteet WEB POHJAINEN TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ TYÖN ARVIOINTI JA POHDINTA...41 LÄHTEET...43 LIITTEET

5 1 1 JOHDANTO Opinnäytetyön aiheena on kehittää Tehorakentajat Törmälehto Oy:lle toiminnanhallintajärjestelmä, joka kattaa suurelta osin SFS-EN ISO 9001:2000 standardin vaatimukset. Valitsimme tämän aiheen, koska Tehorakentajat Törmälehto Oy:llä ilmeni tarvetta tällaiselle järjestelmälle. Nykypäivänä yritykset kilpailevat monilla eri asioilla, joista yksi tärkeimmistä on laatu. Asiakkaat ovat hyvin vaativia ja asiakastapahtuma täytyy hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaille ei riitä, että tuote on edullinen, vaan sen täytyy olla sekä edullinen että laadukas. Tähän vaatimukseen on helpompaa vastata, jos yrityksen toimintaa ohjaa ISO 9001 laatustandardin mukainen toiminnanhallintajärjestelmä. Tulevaisuudessa toiminnanhallintajärjestelmän merkitys kasvaa ja sen seurauksena voi saavuttaa kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. Tällainen järjestelmä voi tulevaisuudessa olla edellytys sille, että yritys voi toimia pääurakoitsijana tietyissä projekteissa. Toiminnanhallintajärjestelmä jonka rakennamme, tulee olemaan web-pohjainen tietokanta, jonka avulla yrityksen on helppo hallita toimintaansa ja sen tulee palvella yrityksen johtotason henkilöstöä ajasta ja paikasta riippumatta. Tätä helpottaa se, että toiminnanhallintajärjestelmä rakennetaan web-pohjaiseksi yrityksen kotisivujen yhteyteen. Lähtökohtana on, että yrityksen toiminta on laadullisesti ja taloudellisesti hyvää. Mukaan tuodaan myös jatkuvan parantamisen elementtejä, joilla varmistetaan yrityksen jatkuva kehitys laadussa, kustannustehokkuudessa ja markkinoilla. Opinnäytetyö lähti liikkeelle nykytilan kartoituksesta. Tämän kartoituksen pohjalta aloimme työstää sisältöä toiminnanhallintajärjestelmään. Päätimme tehdä opinnäytetyön rakenteesta ns. toiminnallisen, koska se palvelee paremmin lukijaa. Toiminnallisessa työssä teoria ja käytäntö käyvät vuoropuhelua keskenään, eivätkä ne ole perinteiseen tapaan irrallisia kokonaisuuksia. Yrityksellä ei ollut käytössä minkäänlaista järjestelmää, jolla hallitaan yrityksen toimintaa. Tästä johtuen opinnäytetyössä lähdettiin siitä liikkeelle, että rakennetaan järjestelmä, joka mahdollisimman hyvin palvelee yrityksen toimintaa, ja samalla kattaa tärkeimmän vaatimukset ISO 9001:2000 standardista. Työn tarkoituksen on

6 2 myös avartaa yrityksen johtohenkilöitä ymmärtämään laadun merkitys toiminnassaan. Tehorakentajat Törmälehto Oy:llä onkin tarkoitus myöhemmässä vaiheessa ottaa tämän opinnäytetyön pohjalta käyttöön sertifioitu ISO 9001:2000 laadunhallintajärjestelmä. Tämä työ on toteutettu parityönä, koska työhön haluttiin mukaan yrityksen toiminnassa mukana oleva henkilö, sekä ulkopuolinen henkilö, jotta työssä tulisi mahdollisimman laaja-alaisesti käsiteltyä eri aihepiirejä. Työnjaossa pyrittiin huomioimaan tekijöiden kokemusperäinen tieto, sillä tavalla, että yrityksessä toiminut henkilö Tuomo Törmälehto pureutuisi käytännön parannusehdotuksiin työprosessissa. Aki Taskila puolestaan työskenteli sellaisten aihepiirien parissa, joka ei ole niin riippuvainen toimialan luonteesta. Työnjako toteutettiin seuraavasti: Tuomo Törmälehto vastaa prosessien toteuttaminen, mittaus, analysointi ja parantaminen aihealueista. Aki Taskila vastaa johdon vastuu ja resurssienhallinta aihealueista. Yhdessä toteutetaan johdanto, yleiset käytännöt, toiminnanhallintajärjestelmä, haastattelut ja lomakkeet.

7 3 2 NYKYTILAN ARVIOINTI Nykytilan arviointiin käytimme kahta erilaista arviointilomaketta, jotka löytyvät liitteestä 1 ja 2. Lomakkeiden avulla oli helppo kartoittaa yrityksen nykytila liittyen ISO 9001 vaatimuksiin, koska lomakkeet oli laadittu kyseisen standardin pohjalta. Käytännössä arviointi toteutettiin haastattelemalla yrityksen toimihenkilöitä. Tapaamiset yrityksessä sovittiin etukäteen, ettei niistä aiheutuisi harmia yritykselle. Haastatteluiden pohjana meillä toimi liitteestä 1 löytyvä lomake. Liitteessä 2 olevaa lomaketta käytettiin yhteenvetona nykytilan arvioinnista. Nykytilan arviointi hyväksytettiin toimitusjohtajalla. Tällä varmistettiin, että nykytilan arviointi on todenmukainen. 2.1 Yritys Tehorakentajat Törmälehto Oy on Pohjois-Pohjanmaalla toimiva keskisuuri rakennusliike. Toimialaan kuuluu uudisrakentaminen, saneeraus, maa- ja vesirakentaminen sekä kunnallisteknilliset työt. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 ja omistussuhteiltaan se on perheyritys. Yhtiön palveluksessa on noin 30 henkilöä. Toiminta keskittyy pääsääntöisesti Oulun Eteläisen alueelle. 2.2 Ohjeet, tallenteet Yrityksellä on käytössä ainoastaan työmaakohtaiset laatu-, turvallisuus-, ja kosteudenhallintasuunnitelmat. Näiden suunnitelmien jakelu kohdistuu rakennuttajan edustajalle ja lisäksi ne ovat yleisesti nähtävissä tulosteina työmaalla. Yrityksellä ei ole varsinaista yleistä toimintakäsikirjaa. Yrityksen dokumentointi on projektikohtaista ja jokaisella projektilla on oma projektikansio, joka sisältää seuraavat sopimukset: urakkasopimukset, piirustukset (rakennuslupakuvat, arkkitehtikuvat, rakennekuvat, ja ristikkokuvat), laskentaluettelo, tarjouspyynnöt, tarjoukset, rakennuksen huoltokirja, työmaasuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, laatusuunnitelma, kosteudenhallintasuunnitelma, työmaakokouksien pöytäkirjat, työmaapäiväkirja ja työselostukset (rakennustyöselostus, sähkötyöselostus, LVI työselostus). Projektikansio on löydettävissä yrityksen toimistolta.

8 4 2.3 Johtaminen Yrityksen toimitusjohtajalla on erittäin pitkä käytännönkokemus rakennusalalta. Asiakaskontaktit hän saa etupäässä puhelimella tai sähköpostin välityksellä. Yrityksessä pyritään huomiomaan jokainen asiakas tasavertaisesti. Lähtökohtana on, että luvatut asiat hoidetaan mahdollisuuksien sallimissa puitteissa pyrkien siihen, että asiakas on tyytyväinen. Yritys toimii pääurakoitsijana, jonka vuoksi yrityksen toimintaympäristö on verkostoitunut alihankkijoiden ympärille. Pääurakoitsija on tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut urakoimaan sopimuksenmukaisen työn. Pääurakoitsija on suhteessa rakennuttajaan vastuussa paitsi omasta, myös käyttämiensä aliurakoitsijoiden töistä. Pääurakoitsijalle kuuluu työmaan johto ja vastuu turvallisuudesta. Tällaisessa ympäristössä toimiminen korostaa hyvien alihankkijasuhteiden merkitystä, koska projektin läpivieminen onnistuneesti riippuu siitä miten kokonaisuus toimii. Yksikin huono alihankkija voi aiheuttaa suuria vahinkoja projektille ja sitä kautta asiakkaalle. Kuitenkin asiakkaan silmissä pääurakoitsija on yksin vastuussa projektin onnistumisesta. Yritys joutuu tulevaisuudessa vastaamaan työvoimapulan ja yhä kovenevan kilpailun tuomiin haasteisiin. Etenkin rakennusmestareiden ja insinöörien vaikea saatavuus markkinoilla on erittäin huolestuttavaa. Yritys ei ole varsinaisesti määritellyt visiota tai strategisia päämääriä. Omat toimintaajatukset ja toimintaperiaatteet ovat muovautuneet yrittäjälle 30 toimintavuotensa aikana. Yrittäjä ja vastuuhenkilöt ovat jatkuvassa yhteydenpidossa ja sitä kautta yrittäjän näkemykset ja motiivit tulevat selviksi alemmille toimihenkilöille ja työntekijöille. Toiminnan laajetessa tilanne voi olla kuitenkin toinen. Johtoportaalle palaute laatupolitiikasta tulee asiakkaalta, joko reklamaationa huonosti tehdystä työstä tai henkilökohtaisena palautteena hyvin hoidetusta työstä. Talonrakennusalalla reklamaatiot liittyvät usein talojen takuuajan vuosiremonttien yhteyteen. Prosessin toimivuus käytännön toteutuksessa on hoidettu silloin hyvin, kun kohde valmistuu suunnitelluilla resursseilla, määräaikaan mennessä ja ilman reklamaatioita. Jokainen yritykseen tullut reklamaatio hoidetaan ja vastuut selvitetään. Sisäinen viestintä tapahtuu puhelimilla, sähköpostilla ja työmaakokouksissa kasvotusten. Työmaan vastuuhenkilön pitäisi olla selvillä hänen projektiin liittyvistä muutoksista tai

9 5 huomioitavista asioista. Projektin vastuuhenkilö tiedottaa näistä asioista työntekijöille työn edetessä. Suurimmat ongelmat liittyvät ehkä siihen, että töitä ei tehdä kiinteässä toimintaympäristössä, vaan projektit ovat maantieteellisesti hajallaan. Tämä aiheuttaa yritykselle haasteita saada suhteellisen reaaliaikaista informaatiota projekteista ja niihin liittyvistä huomioitavista asioista. Tämä on aiheuttanut esimerkiksi seuraavanlaisia ongelmia: tarpeettomia työnkatkoksia, työsuoritukseen liittyvän materiaalin puuttuminen kokonaan tai osittain, työkalun tai koneen puuttumisia, on hankittu liikaa tavaraa työn suorittamiseen ja liikkunut virheellistä tietoa työmaan valmiusasteesta. Johdonkatselmus käsittää projektiin liittyvät säännölliset työmaakokoukset. Niissä seurataan sitä, miten yrityksen toimintapolitiikka ja siitä johdetut tavoitteet ovat toteutuneet. Työmaakokouksista laaditaan aina kokouspöytäkirja, joka arkistoidaan. Työmaakokouksissa ovat läsnä: työmaan vastaavamestari ja työpäällikkö, aliurakoitsijoiden johtajat, rakennuttajan edustajat, sähkö- ja lvi-suunnittelijat, rakennesuunnittelija, työmaan valvoja ja projektin pääarkkitehti. Työmaakokoukseen valmistautuminen tapahtuu siten, että jokainen työmaalla toimiva urakoitsija laatii töihinsä liittyvän työmaatilanteen ja kirjaa ylös niihin liittyvät käsiteltävät asiat, jos niitä on. Työmaakokouksen pöytäkirja noudattaa yleistä kokouspöytäkirjamallia. Siitä käy ilmi muun muassa seuraavat asiat: läsnäolijat, seuraavan kokouksen ajankohta, työmaan tilanne ja päätetyt työmaahan liittyvät muutokset ja lisätyöt. Yleisesti työmaakokouksella varmistetaan, että projekti viedään läpi suunnitellulla tavalla. 2.4 Resurssit Henkilöresurssit suunnitellaan jokaiseen toteutettavaan projektiin erikseen. Jokaiselle projektille laaditaan työmaakohtainen laatusuunnitelma, jossa käsitellään resursseihin liittyvät vastuut. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nimetään henkilöt ja kirjataan heidän vastuu alueet ylös. Yrityksessä työntekijöitä nimetään tehtäviin heidän koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Työntekijät koulutetaan tarpeen mukaan huolehtimalla siitä, että työntekijä soveltuu kyseessä olevaan työhön, esim. tulityöhön täytyy olla voimassa oleva tulityökortti. Työntekijöiden määrä on sen verran pieni, että yrityksellä ei ole erityistä koulutusrekisteriä.

10 6 Laatusuunnitelman lisäksi yrityksen johto suunnittelee etukäteen jokaiselle projektille työturvallisuussuunnitelman ja kosteudenhallintasuunnitelman. Niiden avulla pyritään luomaan turvallinen työympäristö työntekijöille. Viimekädessä vastuu työturvallisuudesta kuuluu työmaan vetäjälle. Hänen täytyy huolehtia siitä, että turvallisuus asiat ovat kunnossa ja valvoa, että tehtyjä suunnitelmia noudatetaan. Koneet ja laitteet sekä tilojen siisteys pyritään pitämään kunnossa työntekijöiden toimesta ohjeistamalla heitä toimimaan sillä tavalla. Isommille koneille tehdään määräaikaishuollot. Laserit ja muut tarkkuutta vaativat koneet kalibroidaan satunnaisesti. Tietoja ei ole kirjattu ylös isojen koneiden huoltokirjoja lukuun ottamatta. 2.5 Prosessit Yrityksen toimialaan kuuluu uudisrakentaminen, saneeraus, maa- ja vesirakentaminen sekä kunnallisteknilliset työt. Yleensä rakennusprojekti lähtee liikkeelle arkkitehtitoimiston ja rakennesuunnittelijan tekemistä suunnitelmista ja piirustuksista. Yleensä kohteet ovat sellaisia, että rakennuttaja kilpailuttaa rakennusprojektistaan erikseen rakennusurakan, sähköurakan, putkiurakan ja ilmastoinnin. Tehorakentajat on keskittynyt rakennusurakointiin pääurakoitsijana. Rakennusprojekti voidaan jakaa Tehorakentajat Törmälehto Oy:n osalta neljään pääprosessiin jotka ovat: ennakkolaskenta, sopimusten allekirjoittaminen, rakennusurakan toteuttaminen ja rakennuksen luovutus rakennuttajalle. Ennakkolaskenta toteutetaan rakennuttajan laatimista arkkitehti- ja rakennesuunnitelmista. Ensimmäisessä vaiheessa urakanlaskija perehtyy mahdollisimman hyvin projektiin liittyviin asiakirjoihin. Tämän jälkeen luodaan tietokoneelle projekti, johon liitetään kaikki mahdolliset kuvat ja selosteet projektista. Laskenta lähtee liikkeelle lähettämällä tarjouspyynnöt alihankkijoille mm. seuraavista suorituksista: kalusteista, varusteista, maalauksesta, laatoituksesta/matoituksesta, ikkunoista, ovista, ristikoista, muurauksista, vesikatteesta, paalutuksista ja metallirakenteista. Nämä laskentakyselyt ovat esimerkkejä ja ne muuttuvat projektin mukaan. Ensisijaisesti käytetään tunnettuja ja hyväksi havaittuja alihankkijoita, mutta koskaan ei luoteta yhteen jätettyyn hintaan, vaan se kilpailutetaan muillakin. Tämän jälkeen kohde mitoitetaan ja massoitetaan eli otetaan erilleen kaikki työvaiheet. Työvaiheissa hinnoitellaan erikseen materiaali ja työkustannus. Lopuksi

11 7 laskentaan liitetään parhaaksi katsottujen alihankkijoiden tarjoukset ja lisätään mahdolliset yleiskulut ja määritetään kate. Tämän jälkeen projektilla on hintalappu, jolla tavoitellaan projektia rakennuttajalta. Jos yrityksen antama urakkatarjous hyväksytään, ja yleensä vaikuttavin tekijä tähän on halvin tarjous, niin seuraavaksi on vuorossa urakkasopimuksen allekirjoittamistilaisuus. Siinä määrätään projektille vastaavamestari ja kyseisen henkilön tiedot lähetetään kyseessä olevan kaupungin rakennusvalvontaan. Kokouksen yhteydessä annetaan rakennuttajalle maksuerätaulukko hyväksytettäväksi, josta ilmenee rakennusprojektin aikainen maksuliikenne, pääurakoitsijan ja rakennuttajan välillä. Lisäksi aloituskokouksessa laaditaan yhteystietolista, josta ilmenee kaikkien projektiin vaikuttavien henkilöiden yhteystiedot (nimi ja yritys jossa hän palvelee, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Kokouksessa päätetään myös tuleva kokouskäytäntö, ajankohdat jne. Urakan toteutus lähtee siitä, kun laaditaan projektia koskevat laatu-, kosteudenhallinta- ja työturvallisuussuunnitelmat sekä työmaasuunnitelma. Laatusuunnitelma sisältää seuraavat asiat: kohde ja sen laatutavoitteet, projektin organisaation, laadunohjauksen, työmaakatselmukset, työmaan kokouskäytännön, laatusuunnitelman ylläpidon ja sen jakelun. Lisäksi siihen liitetään työmaan yhdyshenkilöt, vastuutaulukko ja laadunvarmistustaulukko. Työturvallisuussuunnitelma sisältää työvaiheet ja asiat, jotka ovat työturvallisuuden kannalta keskeisiä, sekä vastuuhenkilö joka opastaa näissä asioissa. Lisäksi siinä on mainittu tilanne, jossa tätä opastusta tarvitaan esim. uuden työntekijän saapuessa töihin. Kosteudenhallintasuunnitelma pitää sisällään seuraavat asiat: kosteusriskien kartoituksen, rakenteiden kuivumisaika-arvot, päällystämisen, olosuhdehallinnan ja kosteusmittaussuunnitelman. Nämä suunnitelmat tuodaan julki toisessa työmaakokouksessa ja annetaan hyväksyttäväksi rakennuttajalle. Työmaasuunnitelma on käytännössä tehty asemakaavaan, johon on piirretty työmaalla kulkevat turva-aitaukset, merkitty suojeltavat puut ja piirretty työmaaparakkien paikat. Kun kaikki viralliset asiakirjat, työmaan aikaiset vakuudet ja vakuutukset ovat kunnossa, niin varsinaiset työt voidaan aloittaa. Työt pyritään viemään läpi edellä mainittujen suunnitelmien mukaan ja niin, että rakennuksesta tulee asiakasvaateiden mukainen ja virheetön kokonaisuus.

12 8 Työmaan edistymistä seurataan työmaapäiväkirjan avulla. Työmaapäiväkirjaan merkitään päivittäin työmaata koskevat tiedot ja tapahtumat. Työmaapäiväkirjan pitoa koskevat säännökset menevät seuraavasti: 1. Ellei toisin sovita, työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa johon päivittäin merkitään työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. 2. Päiväkirjaan on pyydettäessä merkittävä tilaajan, viranomaisen ja kenen tahansa työmaan urakoitsija, asiantuntijan tai tavarantoimittajana esittämä työmaata koskeva huomautus. 3. Työmaapäiväkirjan pitäjän on kuittauksella tai muulla tavalla osoitettava, että jollekin muulle osapuolelle päiväkirjassa osoitettu huomautus on saatettu tämän tiedoksi. 4. Työmaapäiväkirja on esitettävä työmaan valvojalle, joka kuittauksella osoittaa saaneensa sen tiedoksi. 5. Mikäli asiasta erikseen sovitaan, myös muut sopijapuolet ovat velvollisia pitämään työmaapäiväkirjaa. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, 75.) Luovutusvaihe on käytännössä kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa asetutaan tavallaan rakennuttajan asemaan ja luovutetaan rakennus itselle. Tässä yhteydessä siitä tehdään mahdollinen virhe- tai puuteluettelo, joka käydään läpi itselle luovutus prosessin jälkeen. Tämän jälkeen rakennus on valmis luovutettavaksi rakennuttajalle, joka toistaa samat vaiheet kuin itselle luovutettaessa. Luovutuksen jälkeen rakennuttaja ottaa rakennuksen käyttöön ja tämän jälkeen rakennuttajalle jää vielä 2 % urakkasummasta takuuajan vakuudeksi, jolla varmistetaan mahdolliset takuuajan korjaukset. Takuuajan vakuus on voimassa kaksi vuotta, ja rakennuksen takuu on voimassa 10 vuotta. 2.6 Mittaaminen, analysointi, parantaminen Yrityksessä ei käytetä erityisiä prosessi-, asiakastyytyväisyys- tai palautemittareita, vaan näiden asioiden arviointi tapahtuu kokemusperäisen tiedon kautta ja tunne pohjalta. Yksi

13 9 tärkeimmistä tavoitteista liittyen opinnäytetyöhön on saada aikaan yritykselle toimivat mittarit ja analysointi menetelmät näihin asioihin. Laadunseurannassa yritys käyttää työmaakohtaista laatusuunnitelmaa sekä kosteuden hallintasuunnitelmaa. Näissä suunnitelmissa on sanottu ne toimenpiteet joilla varmistetaan kohteen asianmukainen laatu. Nämä laadunvarmistus toimenpiteet on määritetty RT- korteissa. Kun poikkeavia tilanteita sattuu, niin asia korjataan saman tien, eikä sitä sen kummemmin dokumentoida tai analysoida.

14 10 3 RAKENNUSALAN YLEISET KÄYTÄNNÖT Suomessa rakentaminen on hyvin tarkasti valvottua ja ohjattua liiketoimintaa. Ohjeet siitä, miten työmaata valvotaan ja ohjataan, löytyy Suomen rakentamismääräys kokoelmasta A1. Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun osalta valvoa, että rakennustyö toteutetaan hyväksytyn luvan mukaisesti, ja että toteutettava rakennus täyttää voimassaolevat rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet. Rakennusvalvontaviranomaisen suorittama valvonta kohdistuu tiettyihin rakentamisen vaiheisiin, eikä sillä voi korvata varsinaista vastaavan työnjohtajan ja tarvittaessa rakennustyön valvojan suorittamaa työmaavalvontaa. Asiantuntevan työmaavalvonnan järjestämisestä vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä. Hyvän suunnittelun ja asiantuntevan työmaavalvonnan avulla rakennushankkeeseen ryhtyvä varmistaa hankkeen oikean teknisen toteutuksen ja laadullisten tavoitteiden täyttymisen. 3.1 Rakentamisen työmaavalvonta Rakennustyön toteuttamiseksi tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtia hankkeen toteuttamiseksi tarvittavien vastuuhenkilöiden valinnasta ja hyväksyttämisestä rakennusvalvontaviranomaisella. Tarvittavat vastuuhenkilöt on määritelty rakennuslupapäätöksessä. Vastaava työnjohtaja Tehtävänä on valvoa, että rakentaminen tapahtuu rakennusluvan, laadittujen erityissuunnitelmien, rakentamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarpeelliset tarkastukset työmaalla suoritetaan. (MRL 122, MRA 70 ) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden asennuksesta vastaava työnjohtaja Tehtävänä on valvoa, että rakennuksen vesi- ja viemärilaitteet asennetaan suunnitelmien, annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarpeelliset tarkastukset työmaalla suoritetaan. (MRL 123, MRA 71 ) Ilmanvaihtolaitteiden asennuksesta vastaava työnjohtaja Tehtävänä on valvoa, että rakennuksen ilmanvaihtolaitteet asennetaan laadittujen suun-

15 11 nitelmien sekä annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarpeelliset tarkastukset suoritetaan. (MRL 123, MRA 71 ) Erityisalan vastaava työnjohtaja Rakennustyössä, vastaavan työnjohtajan lisäksi, voi olla erityistä ammattitaitoa vaativasta osakokonaisuudesta vastaava työnjohtaja, joka vastaa kyseisen työsuorituksen toteutuksesta. Näissä tapauksissa tulee työmaalla olla lisäksi kokonaisuudesta vastuullinen vastaava työnjohtaja. (MRL 123, MRA 71 ) Rakennustyön valvoja Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi halutessaan valita työmaalleen valvojan. Valvojan tehtävänä on toimia työmaalla rakennuttajan edustajana ja valvoa rakennustyön toteutusta myös laadullisten tavoitteiden osalta. Valvoja voi olla myös erityissuunnitelmien toteutuksen valvojana. Erityisen tarpeellinen valvoja on, jos hanke toteutetaan urakkamuotoisena ja kohteen vastaava työnjohtaja on urakoitsijan palveluksessa. (MRL 123, MRA 71 ) Internet-sivu: (Lappeenrannan kaupunki 2005.) Sähköinen säädöskokoelma: ( Kirsi Martinkauppi 2006.) 3.2 Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat erityiset vaatimukset työmaavalvonnalle Pääsuunnittelija Kohteessa on nimetty pääsuunnittelija, joka vastaa suunnitelmien yhteensovittamisesta. (MRL 120, MRA 48 ) Aloituskokous Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuutena on ennen rakennustyön aloitusta kutsua koolle erityinen aloituskokous. Kokoukseen osallistuu vähintään rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija, kohteen vastaava työnjohtaja, sekä rakentamisen viranomaisvalvontaa suorittavat henkilöt. Aloituskokouksessa käydään läpi kohteen suunnittelijat, toteutusorganisaatio, käytettävä laadunvarmistusmenettely ja rakennusluvan ehdot. (MRL 121, MRA 74 )

16 12 Tarkastusasiakirja Aloituskokouksessa sovitulla tavalla työmaalla pidetään erityistä tarkastusasiakirjaa, johon vastuuhenkilö merkitsee tekemänsä tarkastukset, joilla varmistetaan kohteen olennaisten teknisten vaatimusten täyttyminen. Tarkastusasiakirjan yhteenveto arkistoidaan kohteen lopputarkastuspöytäkirjan liitteenä. Tarkastusasiakirjan laadinnan vastuuhenkilönä on kohteen vastaava työnjohtaja.(työmaapäiväkirja) (MRL 150, MRA 77 ) Käyttö- ja huolto-ohje Rakennustyön aikana aloituskokouksessa määritelty vastuuhenkilö kokoaa kohdetta koskevan käyttö- ja huolto-ohjeen. Ohje sisältää mm. kohteen suunnitelmat, materiaalitiedot, kone- ja laitetiedot, sekä huoltotoimenpiteet ja niiden suoritusajat. Edellä mainitut toimenpiteet tehdään pääsääntöisesti kohteissa, jotka rakennetaan asumista tai työntekoa varten. Tarvittavat toimenpiteet on määritelty rakennuslupaehdoissa. (MRA 66 ) Internet-sivu: (Lappeenrannan kaupunki 2005.) Sähköinen säädöskokoelma: ( Kirsi Martinkauppi 2006.) 3.3 Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamat valvontatoimenpiteet Tavoitteena on ensisijaisesti valvoa, että rakentamisen eri osapuolet täyttävät valvontavelvollisuutensa. Tämän lisäksi rakennusvalvontaviranomaisen tarkastukset, kohteesta riippuen, kohdistuvat pääsääntöisesti seuraaviin rakentamisen vaiheisiin(mrl 150, MRA 76 ) Rakennuksen sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus: Rakennuspaikan merkitsemistä ja perustusten valmistumisen jälkeen suoritettavaa sijaintikatselmusta tulee pyytää kaupungin kiinteistö- ja mittausosastolta. (MRL 150, MRA 76 ) Pohjakatselmus: Kun rakennuksen pohjamaan laatu on todettavissa ja pohjarakennesuunnittelija tai vähäisemmissä kohteissa rakennesuunnittelija on selvittänyt perustamistavan. Tässä vaiheessa viimeistään tulee varmistaa, että rakennuksen korkeusasema on oikea. (MRL 150, MRA 76 )

17 13 Rakennekatselmus: Kun rakennuksen kantava runko on valmiina ja todettavissa suunnitelmien mukaiseksi. (MRL 150, MRA 76 ) Hormikatselmus: Kun savuhormit ovat valmiina ja tarvittavat eristykset tehty. (MRL 150, MRA 76 ) Ilmanvaihtolaitteiden tarkastus: Kun ilmanvaihtohormit on asennettu ja suunnitelmien mukaiset paloeristykset tehty ja hormeihin tulevat luukut ja muut varusteet asennettu. (MRL 150, MRA 76 ) Vesi- ja viemärilaitteet, jätevesien käsittely, kaukolämpö, sähkö, väestönsuoja, yms.: Tarkastukset näiltä osin suorittavat asianomaiset laitokset ja viranomaiset. (MRL 150, MRA 76 ) Loppukatselmus tai osittainen loppukatselmus: Ennen kuin rakennus otetaan kokonaan tai osittain käyttöön. Huomattavaa on, että osoitteen muutosta rakennukseen ei saa tehdä ennen kuin rakennus tai sen osa on hyväksytty käyttöön. Edellä mainittuja tarkastuksia voidaan tarvittaessa suorittaa osittain. (MRL 150, MRA 76 ) Tarvittavat erityissuunnitelmat ja suoritettavat tarkastukset on määritetty rakennuslupaehdoissa. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa suorittaa työmaalla muitakin tarkastuksia ja vaatia tarvittaessa muitakin erityissuunnitelmia ja selvityksiä. (MRL 150, MRA 76 ) Internet-sivu: (Lappeenrannan kaupunki 2005.) Sähköinen säädöskokoelma: ( Kirsi Martinkauppi 2006.)

18 14 4 TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄN SISÄLTÖ Tämä osio on rakennettu sillä tavalla, että teoria ja käytäntö käyvät vuoropuhelua keskenään. Ensin on kerrottu teoriaa kyseisestä aihepiiristä esim. johdonvastuu, ja tämän jälkeen on pohdittu sitä kuinka kyseinen asia olisi järkevintä hoitaa Tehorakentajat Törmälehto Oy:ssä. Näin ollen lukija pystyy vaivattomimmin seuraamaan työn kulkua. 4.1 Johdon vastuu Johdon vastuualueisiin kuuluu kilpailukyvystä huolehtiminen, tavoitteiden asettaminen ja seuranta, ihmisten ymmärtäminen, tiedottaminen ja viestiminen sekä laadunhallintajärjestelmän hallinta. Tehorakentajat Törmälehto Oy:n organisaation rakenne näkyy kuviosta 1. KUVIO 1. Tehorakentajat Törmälehto Oy:n organisaatiokaavio

19 Kilpailukyvystä huolehtiminen Organisaation kilpailukyvyn osoittimena voidaan pitää tuotteiden ja palveluiden kysyntää, markkinaosuutta ja maksettua hintaa. Kilpailukyky on siis seuraus oikeista johtopäätöksistä, ammattitaidosta ja toimintavoista. Kilpailukyvyn haasteeseen on vastattava jatkuvasti ja siihen vaikuttavat monet tekijät, joita on johdettava. Muutamia kilpailukykyiselle toiminnalle ominaisia piirteitä ovat: 1. Johto osallistuu kehitystyöhön ja on mukana henkilökohtaisesti luomassa ja ideoimassa. Johto on kehityksen veturina eikä vaununa jota laatu- tai kehityspäällikkö vetää. Johto näkyy myös henkilöstön keskuudessa. 2. Henkilöstö on sitoutunutta ja osallistuu mielellään kehitystyöhön. 3. Parantaminen ja kehittäminen ovat pysyviä tavoitteita. Toimintaa ja tavoitteita seurataan tarkasti ja toiminnan ja tavoitteiden päämäärät ovat koko henkilöstön tiedossa. 4. Henkilöstön kehittämissuunnitelmat kattavat koulutuksen, henkilöstön hyvin voinnin, tyytyväisyyden ja motivoinnin. 5. Prosessiajattelulla on virtaviivaistettu ja yksinkertaistettu toimintaa. 6. On olemassa tasapainoiset arviointityökalut sisäiseen arviointiin, itsearviointiin, toimittaja-arviointiin, prosessienarviointiin ja riskienarviointiin. (Moisio & Ritola 2005, ) Tavoitteiden asettaminen ja seuranta Johdon tehtävänä on selvittää itselleen ja selkeästi viestiä muille organisaation tärkein tehtävä. Laatupolitiikassa johdon täytyy ilmaista suhtautumisensa laatuun ja ottaa asiaan kantaa tuotteen, tuotannon, henkilöstön liiketoiminnan kannalta. Laatupolitiikan tulee sopia yhteen yrityksen muiden linjausten kanssa (toiminta-ajatus) ja siinä tulee antaa lupaus vaatimusten täyttämisestä ja jatkuvasta parantamisesta. Jatkuva parantaminen on yksi tärkeimmistä ISO 9001:2000 standardin sisältämistä asioista. Jatkuvaan parantamiseen kuuluu laatupolitiikka, tavoitteiden asettaminen, laadun suunnittelu, mittaaminen ja tulosten analysointi.

20 16 Jotta tavoitteiden asettaminen ja seuranta onnistuvat yrityksellä täytyy olla prosessikuvaus. Prosessikuvauksessa ilmeneviä asioita voivat olla: 1. Prosessin vaiheet joista käyvät ilmi kytkentä vuosisuunnitteluun ja osallistujat. 2. Lähtötiedot, jotta suunnittelu alkaisi varmalta pohjalta. Miten toimintaympäristö on muuttunut? Millaisia tutkimuksia ja analyyseja tarvitsemme päätöksen teon pohjaksi? Kuka kerää? Mitä tietoja tarvitsemme asiakkaista, markkinoista, tuotteista ja kyvykkyyksistä? 3. Tulos tiedot, johon kuuluvat päivitetty visio ja strategiset tavoitteet. Täytyy miettiä resursseihin liittyen osaamisalueet, teknologiat, yhteistyötahot ja kumppanuudet sekä muutostarpeet organisaatiorakenteeseen, johtamiseen ja prosesseihin. 4. Strategian aikomukset tiedostetaan ja toteutetaan käytännössä. 5. Toteutuksen seuranta tapahtuu johdon kesken.(moisio & Ritola 2005, ) Ihmisten ymmärtäminen, tiedottaminen ja viestittäminen. Kun määritellään organisaation rakennetta ja työn sisältöä ihmiselle, tulee jättää sopivasti vapautta päättää omista tehtävistään. Mitä enemmän ihmiset tietävät, sitä paremmin he ymmärtävät kokonaisuuden, markkinatilanteen, toimitusvarmuuden ja kustannustehokkuuden merkityksen ja mitä enemmän ihmiset ymmärtävät sitä enemmän ne välittävät. Sekä yrityksen ja yksilön kannalta on eduksi, että jokainen pääsee käyttämään kykyjään täysillä, saa vastuuta ja kehittyy vastaamaan uusiin haasteisiin. (Moisio & Ritola 2005, 42.) Laadunhallintajärjestelmän hallinta Laadunjärjestelmän hallinta edellyttää seuraavia asioita: Vastuut ja valtuudet tulee määrittää selkeästi. Sisäinen tiedonkulku täytyy toimia. o Varmistetaan, että henkilöstö eri toiminnoissa ja organisaatiotasoilla saa ajan tasalla olevaa tietoa. Esim. säännöllisesti pidettävät palaverit Asiakirjojen valvontaa varten tulee laatia dokumentoitu menettelytapa/ohjeet. o Miten asiakirjat tarkistetaan ja hyväksytään ennen käyttöön ottoa? Johdon katselmus täytyy olla hyvin suunniteltu. (Moisio & Ritola 2005, )

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS KANTAVISTA RAKENTEISTA 477/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS POHJARAKENTEISTA 465/2014 SÄHKÖINEN ASIOINTI - LUPAPISTE RAKENNUSTYÖMAAN

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Ajankohtaisia kuulumisia rakennusvalvonnasta Seminaari 9.10.2014 Kai Miller yli-insinööri Helsingin rakennusvalvonta Kosteudenhallinnasta Kosteudenhallinta on ollut

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen,

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY ITÄ-SUOMI Rakennustyömaan laadunhallinnan koulutus Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä Osaamispaja HMQ Ky, Heikki Munukka, 7.4.2015 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSISTA KOOTTUJA OHJEITA,

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1 RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Kuivaketju 10 Virtain kaupungin keskuskeittiö 20.6.2017 Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Sisällys 1. Kuivaketju10... 2 1.1. Kuivaketju10... 2 1.2. Kuivaketjun hallitseminen... 2 1.3. Rakennushankkeen erityispiirteet...

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 1 (20) LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2008 SAAJOS OY TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

FPC+manuaali" XXXX"Oy" Tämä"FPC+manuaali"sisältää"kuvauksen"yrityksemme"standardin"SFS+EN"1090+ 1"mukaisesta"laadunhallintajärjestelmästä.

FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. ! FPC+manuaali XXXXOy TämäFPC+manuaalisisältääkuvauksenyrityksemmestandardinSFS+EN1090+ 1mukaisestalaadunhallintajärjestelmästä. FPC-Manuaali SFS+EN1090+1+A1 FPCmanuaali! XXXXOy Tuotantolaitoksenosoite

Lisätiedot

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen /

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen / Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen Akkreditointi vuodesta 1993 Väkiviinan ja alkoholia sisältävien juomien ja teknokemiallisten tuotteiden kemiallinen testaus 34 akkreditoitua

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Prosessi LST Group Laatupolitiikka

Prosessi LST Group Laatupolitiikka 1 (7) LST GROUP LAATUPOLITIIKKA JOHDON SITOUTUMINEN LST Group yritysten tavoitteena on tuottaa palveluita ja tuotteita asiakkaalle kokonaisvaltaisesti, kustannustehokkaasti, sovittujen toimitusehtojen

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

LAADUNTUOTTO YRITYKSESSÄ HITSAUSTEKNIIKKA `17 PÄIVÄT

LAADUNTUOTTO YRITYKSESSÄ HITSAUSTEKNIIKKA `17 PÄIVÄT HITSAUSTEKNIIKKA `17 PÄIVÄT www.andritz.com We accept the challenge! Laadun määrittäminen Laatu käsitteenä on melko vaikea hahmottaa eikä ole olemassa yksiselitteistä laadun määritelmää. Laatu saa eri

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA

LAATUKÄSIKIRJA 1 LAATUKÄSIKIRJA 11.5.2014 2 SISÄLLYS 1 ALKUSANAT... 3 2 LAATUJOHTAMISEN TAVOITE JA SISÄLTÖ... 4 2.1 Johtaminen ja vastuu... 4 2.2 Laatupolitiikka... 4 2.3 Laatujärjestelmä... 6 2.4 Laatusuunnitelma...

Lisätiedot

KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle. Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011)

KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle. Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011) KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011) Toimintajärjestelmän rakenne Laatu-, työterveys- ja turvallisuus sekä ympäristöjohtaminen = johtamisjärjestelmä Yritysesittely

Lisätiedot

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Torstai 9.11.2017 Marika Kilpivuori Toimintajärjestelmä vs. käytännön tuotekehitys Suunnitelmallista Dokumentoitu näyttö Vastuut ja valtuudet kuvattu Riskit ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) Oulun kiinteistöjen talvikunnossapidon LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman laatiminen...

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Rakennusvalvonta, Järvenpää p. 0403152581 Järvenpään kaupunki Tekijä, muokkaa Perustyylissä

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Lisätiedot

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu Pientalotyömaan vastuuhenkilöt Tapani Hoppu Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board ETJ-SEMINAARI 08.11.2007 ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board JÄRJESTELMÄN RAKENTAMISEN VAIHEET EROANALYYSI ( YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 2819/10.03.00/2013 123 Oikaisuvaatimus rakenneinsinöörin 23.5.2013 antamaan määräykseen, lupatunnus 2009-1833, kiinteistö 49-54-146-16, Degerbyntie 23, 02600 Espoo

Lisätiedot

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 atakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 Kokemäenjokilaakson kky Pohjois-atakunnan kky Kokemäenjokilaakson mmattiopisto Kokemäki Kokemäenjokilaakson mmattiopisto

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja ISO 9001 -standardi ISO-laatustandardeja Perusajatuksia Minimivaatimuksia Standardin sisältö Sertifiointi Käytäntö Kokemuksia 1 Standardisarjan standardeja SFS-EN ISO 9000:2005 -- Laadunhallintajärjestelmät.

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta

TR 10 Liite 1 2008-03-20. PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle. C) mspecta PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle C) mspecta 1 Tuotesertifiointi PANK-HYVÄKSYNTÄ Lisävaatimukset PTM-mittaukselle 1 Yleistä PANK Laboratoriotoimikunta on hyväksynyt ohjeen PANKhyväksyntä

Lisätiedot

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus 1 Hankeselvitysvaiheessa rakentamisen prosessissa Lähtötietojen varmistaminen Varmistetaan että kaikki mahdollinen projektin onnistumiseen välttämättömät tiedot

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä Mitä laatu on Deming (1940): asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla Edwards (1968): kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet Akyama (1991): se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet Mikel

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus

Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus Tuloksia ja tilannekatsaus 1. Sähköisen viranomaispalvelimen käyttöönoton neuvonta- ja koulutusiltapäivät 31.1.

Lisätiedot

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020 LAPINLAHDEN KUNTA Tekninen osasto 22.6.2017 LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/2018 2019/2020 URAKOITSIJA: Osoite,kotisivu Puhelin, sähköposti Telefax Asematie 4

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

1.12.2014 Mikko Mensio

1.12.2014 Mikko Mensio 1 RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU /URAKOITSIJA PUHEENVUORO ESKO NURMISEN MAALAAMO OY ESITTELY MAALAUSURAKAN LASKENTA-ASIAKIRJAT VAIHTOEHTO: Esioikaisu-, tasoite- ja maalaustyöt tuoteosakauppana - taustaa

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi Rakennuslautakunta 30 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-340 kiinteistölle 405-7-31-2, As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 30 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot