Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta"

Transkriptio

1 Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Aika Koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Työn nimi Toiminnanhallintajärjestelmän kehittäminen Työn ohjaaja Tapio Malinen Työelämäohjaaja Heikki Törmälehto Tekijä/tekijät Tuomo Törmälehto Aki Taskila Sivumäärä Tämä opinnäytetyö tehtiin Tehorakentajat Törmälehto Oy:lle. Työssä tehtiin yritykselle toiminnanhallintajärjestelmän sisältö ISO 9001:2000 laatustandardin pohjalta sekä käyttöliittymäehdotus. Työn pohjalta tehdään kesän 2008 aikana webpohjainen toiminnanhallintajärjestelmä Tehorakentajat Törmälehto Oy:lle. Työ koostuu seuraavista vaiheista: nykytilankartoitus, rakennusalan yleiset käytännöt ja sisällön tuottaminen. Nykytilankartoitus tehtiin haastattelemalla yrityksen toimihenkilöitä, käyttäen apuna kahta siihen tarkoitettua lomaketta. Sisältö tuotettiin standardin pohjalta valitsemalla tärkeimmät asiakohdat, jotka sopivat yrityksen luonteeseen. Työn tuloksena saatiin aikaan toiminnanhallintajärjestelmän sisältö ja ohjeet sen toimintaperiaatteesta. Työ kokonaisuudessaan on hyvä läpivalaisu ISO 9001:2000 standardin vaatimuksiin rakennusalan yrityksessä. Työ toimii myös informaatiopakettina yrityksen työntekijöille ja tämän pohjalta on tulevaisuudessa tarkoitus hankkia yritykselle sertifikaatti ISO 9001:2000 laatustandardista. Asiasanat Toiminnanhallintajärjestelmä, laadunhallintajärjestelmä, laatu, laatukäsikirja,

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date Author Tuomo Törmälehto Aki Taskila Degree programme Industrial management Name of thesis Making of Enterprice resources planning system Instructor Tapio Malinen Pages Supervisor Heikki Törmälehto This thesis was made for Tehorakentajat Törmälehto Co. This work consisted of making a ERP-system based on ISO 9001:2000 quality standard and making an net based interface for it. Based on this thesis an web based ERP-system will be made for Tehorakentajat Törmälehto Co, during summer This work consists of the following phases: current situation plotting, common practices in building industry and providing content. Current situation plotting was made by interviewing company s office workers, with the help of questionare forms. Content was produced based on standard, by choosing most important sections, which fitted company s needs. Result of the work was an ERP-system with content and instructions on it s main principles. This thesis gives a good idea of ISO 9001:2000 standard s requirements on building industry companies. Thesis also works as an information packet for the company workers. Based on this thesis the company is going to get a certificate for ISO 9001:2000 quality standard. Key words ERP-system, quality control system, quality, quality work book.

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO NYKYTILAN ARVIOINTI Yritys Ohjeet, tallenteet Johtaminen Resurssit Prosessit Mittaaminen, analysointi, parantaminen RAKENNUSALAN YLEISET KÄYTÄNNÖT Rakentamisen työmaavalvonta Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat erityiset vaatimukset työmaavalvonnalle Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamat valvontatoimenpiteet TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄN SISÄLTÖ Johdon vastuu Kilpailukyvystä huolehtiminen Tavoitteiden asettaminen ja seuranta Ihmisten ymmärtäminen, tiedottaminen ja viestittäminen Laadunhallintajärjestelmän hallinta Johdon katselmuksen suunnittelu Toimenpiteet Resurssienhallinta Standardin vaatimukset Toimenpiteet Prosessien toteuttaminen Ostotoiminta Seuranta- ja mittauslaitteiden ohjaus Toimenpiteet Mittaaminen, analysointi ja parantaminen Mittaaminen ja analysointi Jatkuva parantaminen Toimenpiteet WEB POHJAINEN TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ TYÖN ARVIOINTI JA POHDINTA...41 LÄHTEET...43 LIITTEET

5 1 1 JOHDANTO Opinnäytetyön aiheena on kehittää Tehorakentajat Törmälehto Oy:lle toiminnanhallintajärjestelmä, joka kattaa suurelta osin SFS-EN ISO 9001:2000 standardin vaatimukset. Valitsimme tämän aiheen, koska Tehorakentajat Törmälehto Oy:llä ilmeni tarvetta tällaiselle järjestelmälle. Nykypäivänä yritykset kilpailevat monilla eri asioilla, joista yksi tärkeimmistä on laatu. Asiakkaat ovat hyvin vaativia ja asiakastapahtuma täytyy hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaille ei riitä, että tuote on edullinen, vaan sen täytyy olla sekä edullinen että laadukas. Tähän vaatimukseen on helpompaa vastata, jos yrityksen toimintaa ohjaa ISO 9001 laatustandardin mukainen toiminnanhallintajärjestelmä. Tulevaisuudessa toiminnanhallintajärjestelmän merkitys kasvaa ja sen seurauksena voi saavuttaa kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. Tällainen järjestelmä voi tulevaisuudessa olla edellytys sille, että yritys voi toimia pääurakoitsijana tietyissä projekteissa. Toiminnanhallintajärjestelmä jonka rakennamme, tulee olemaan web-pohjainen tietokanta, jonka avulla yrityksen on helppo hallita toimintaansa ja sen tulee palvella yrityksen johtotason henkilöstöä ajasta ja paikasta riippumatta. Tätä helpottaa se, että toiminnanhallintajärjestelmä rakennetaan web-pohjaiseksi yrityksen kotisivujen yhteyteen. Lähtökohtana on, että yrityksen toiminta on laadullisesti ja taloudellisesti hyvää. Mukaan tuodaan myös jatkuvan parantamisen elementtejä, joilla varmistetaan yrityksen jatkuva kehitys laadussa, kustannustehokkuudessa ja markkinoilla. Opinnäytetyö lähti liikkeelle nykytilan kartoituksesta. Tämän kartoituksen pohjalta aloimme työstää sisältöä toiminnanhallintajärjestelmään. Päätimme tehdä opinnäytetyön rakenteesta ns. toiminnallisen, koska se palvelee paremmin lukijaa. Toiminnallisessa työssä teoria ja käytäntö käyvät vuoropuhelua keskenään, eivätkä ne ole perinteiseen tapaan irrallisia kokonaisuuksia. Yrityksellä ei ollut käytössä minkäänlaista järjestelmää, jolla hallitaan yrityksen toimintaa. Tästä johtuen opinnäytetyössä lähdettiin siitä liikkeelle, että rakennetaan järjestelmä, joka mahdollisimman hyvin palvelee yrityksen toimintaa, ja samalla kattaa tärkeimmän vaatimukset ISO 9001:2000 standardista. Työn tarkoituksen on

6 2 myös avartaa yrityksen johtohenkilöitä ymmärtämään laadun merkitys toiminnassaan. Tehorakentajat Törmälehto Oy:llä onkin tarkoitus myöhemmässä vaiheessa ottaa tämän opinnäytetyön pohjalta käyttöön sertifioitu ISO 9001:2000 laadunhallintajärjestelmä. Tämä työ on toteutettu parityönä, koska työhön haluttiin mukaan yrityksen toiminnassa mukana oleva henkilö, sekä ulkopuolinen henkilö, jotta työssä tulisi mahdollisimman laaja-alaisesti käsiteltyä eri aihepiirejä. Työnjaossa pyrittiin huomioimaan tekijöiden kokemusperäinen tieto, sillä tavalla, että yrityksessä toiminut henkilö Tuomo Törmälehto pureutuisi käytännön parannusehdotuksiin työprosessissa. Aki Taskila puolestaan työskenteli sellaisten aihepiirien parissa, joka ei ole niin riippuvainen toimialan luonteesta. Työnjako toteutettiin seuraavasti: Tuomo Törmälehto vastaa prosessien toteuttaminen, mittaus, analysointi ja parantaminen aihealueista. Aki Taskila vastaa johdon vastuu ja resurssienhallinta aihealueista. Yhdessä toteutetaan johdanto, yleiset käytännöt, toiminnanhallintajärjestelmä, haastattelut ja lomakkeet.

7 3 2 NYKYTILAN ARVIOINTI Nykytilan arviointiin käytimme kahta erilaista arviointilomaketta, jotka löytyvät liitteestä 1 ja 2. Lomakkeiden avulla oli helppo kartoittaa yrityksen nykytila liittyen ISO 9001 vaatimuksiin, koska lomakkeet oli laadittu kyseisen standardin pohjalta. Käytännössä arviointi toteutettiin haastattelemalla yrityksen toimihenkilöitä. Tapaamiset yrityksessä sovittiin etukäteen, ettei niistä aiheutuisi harmia yritykselle. Haastatteluiden pohjana meillä toimi liitteestä 1 löytyvä lomake. Liitteessä 2 olevaa lomaketta käytettiin yhteenvetona nykytilan arvioinnista. Nykytilan arviointi hyväksytettiin toimitusjohtajalla. Tällä varmistettiin, että nykytilan arviointi on todenmukainen. 2.1 Yritys Tehorakentajat Törmälehto Oy on Pohjois-Pohjanmaalla toimiva keskisuuri rakennusliike. Toimialaan kuuluu uudisrakentaminen, saneeraus, maa- ja vesirakentaminen sekä kunnallisteknilliset työt. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 ja omistussuhteiltaan se on perheyritys. Yhtiön palveluksessa on noin 30 henkilöä. Toiminta keskittyy pääsääntöisesti Oulun Eteläisen alueelle. 2.2 Ohjeet, tallenteet Yrityksellä on käytössä ainoastaan työmaakohtaiset laatu-, turvallisuus-, ja kosteudenhallintasuunnitelmat. Näiden suunnitelmien jakelu kohdistuu rakennuttajan edustajalle ja lisäksi ne ovat yleisesti nähtävissä tulosteina työmaalla. Yrityksellä ei ole varsinaista yleistä toimintakäsikirjaa. Yrityksen dokumentointi on projektikohtaista ja jokaisella projektilla on oma projektikansio, joka sisältää seuraavat sopimukset: urakkasopimukset, piirustukset (rakennuslupakuvat, arkkitehtikuvat, rakennekuvat, ja ristikkokuvat), laskentaluettelo, tarjouspyynnöt, tarjoukset, rakennuksen huoltokirja, työmaasuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, laatusuunnitelma, kosteudenhallintasuunnitelma, työmaakokouksien pöytäkirjat, työmaapäiväkirja ja työselostukset (rakennustyöselostus, sähkötyöselostus, LVI työselostus). Projektikansio on löydettävissä yrityksen toimistolta.

8 4 2.3 Johtaminen Yrityksen toimitusjohtajalla on erittäin pitkä käytännönkokemus rakennusalalta. Asiakaskontaktit hän saa etupäässä puhelimella tai sähköpostin välityksellä. Yrityksessä pyritään huomiomaan jokainen asiakas tasavertaisesti. Lähtökohtana on, että luvatut asiat hoidetaan mahdollisuuksien sallimissa puitteissa pyrkien siihen, että asiakas on tyytyväinen. Yritys toimii pääurakoitsijana, jonka vuoksi yrityksen toimintaympäristö on verkostoitunut alihankkijoiden ympärille. Pääurakoitsija on tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut urakoimaan sopimuksenmukaisen työn. Pääurakoitsija on suhteessa rakennuttajaan vastuussa paitsi omasta, myös käyttämiensä aliurakoitsijoiden töistä. Pääurakoitsijalle kuuluu työmaan johto ja vastuu turvallisuudesta. Tällaisessa ympäristössä toimiminen korostaa hyvien alihankkijasuhteiden merkitystä, koska projektin läpivieminen onnistuneesti riippuu siitä miten kokonaisuus toimii. Yksikin huono alihankkija voi aiheuttaa suuria vahinkoja projektille ja sitä kautta asiakkaalle. Kuitenkin asiakkaan silmissä pääurakoitsija on yksin vastuussa projektin onnistumisesta. Yritys joutuu tulevaisuudessa vastaamaan työvoimapulan ja yhä kovenevan kilpailun tuomiin haasteisiin. Etenkin rakennusmestareiden ja insinöörien vaikea saatavuus markkinoilla on erittäin huolestuttavaa. Yritys ei ole varsinaisesti määritellyt visiota tai strategisia päämääriä. Omat toimintaajatukset ja toimintaperiaatteet ovat muovautuneet yrittäjälle 30 toimintavuotensa aikana. Yrittäjä ja vastuuhenkilöt ovat jatkuvassa yhteydenpidossa ja sitä kautta yrittäjän näkemykset ja motiivit tulevat selviksi alemmille toimihenkilöille ja työntekijöille. Toiminnan laajetessa tilanne voi olla kuitenkin toinen. Johtoportaalle palaute laatupolitiikasta tulee asiakkaalta, joko reklamaationa huonosti tehdystä työstä tai henkilökohtaisena palautteena hyvin hoidetusta työstä. Talonrakennusalalla reklamaatiot liittyvät usein talojen takuuajan vuosiremonttien yhteyteen. Prosessin toimivuus käytännön toteutuksessa on hoidettu silloin hyvin, kun kohde valmistuu suunnitelluilla resursseilla, määräaikaan mennessä ja ilman reklamaatioita. Jokainen yritykseen tullut reklamaatio hoidetaan ja vastuut selvitetään. Sisäinen viestintä tapahtuu puhelimilla, sähköpostilla ja työmaakokouksissa kasvotusten. Työmaan vastuuhenkilön pitäisi olla selvillä hänen projektiin liittyvistä muutoksista tai

9 5 huomioitavista asioista. Projektin vastuuhenkilö tiedottaa näistä asioista työntekijöille työn edetessä. Suurimmat ongelmat liittyvät ehkä siihen, että töitä ei tehdä kiinteässä toimintaympäristössä, vaan projektit ovat maantieteellisesti hajallaan. Tämä aiheuttaa yritykselle haasteita saada suhteellisen reaaliaikaista informaatiota projekteista ja niihin liittyvistä huomioitavista asioista. Tämä on aiheuttanut esimerkiksi seuraavanlaisia ongelmia: tarpeettomia työnkatkoksia, työsuoritukseen liittyvän materiaalin puuttuminen kokonaan tai osittain, työkalun tai koneen puuttumisia, on hankittu liikaa tavaraa työn suorittamiseen ja liikkunut virheellistä tietoa työmaan valmiusasteesta. Johdonkatselmus käsittää projektiin liittyvät säännölliset työmaakokoukset. Niissä seurataan sitä, miten yrityksen toimintapolitiikka ja siitä johdetut tavoitteet ovat toteutuneet. Työmaakokouksista laaditaan aina kokouspöytäkirja, joka arkistoidaan. Työmaakokouksissa ovat läsnä: työmaan vastaavamestari ja työpäällikkö, aliurakoitsijoiden johtajat, rakennuttajan edustajat, sähkö- ja lvi-suunnittelijat, rakennesuunnittelija, työmaan valvoja ja projektin pääarkkitehti. Työmaakokoukseen valmistautuminen tapahtuu siten, että jokainen työmaalla toimiva urakoitsija laatii töihinsä liittyvän työmaatilanteen ja kirjaa ylös niihin liittyvät käsiteltävät asiat, jos niitä on. Työmaakokouksen pöytäkirja noudattaa yleistä kokouspöytäkirjamallia. Siitä käy ilmi muun muassa seuraavat asiat: läsnäolijat, seuraavan kokouksen ajankohta, työmaan tilanne ja päätetyt työmaahan liittyvät muutokset ja lisätyöt. Yleisesti työmaakokouksella varmistetaan, että projekti viedään läpi suunnitellulla tavalla. 2.4 Resurssit Henkilöresurssit suunnitellaan jokaiseen toteutettavaan projektiin erikseen. Jokaiselle projektille laaditaan työmaakohtainen laatusuunnitelma, jossa käsitellään resursseihin liittyvät vastuut. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nimetään henkilöt ja kirjataan heidän vastuu alueet ylös. Yrityksessä työntekijöitä nimetään tehtäviin heidän koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Työntekijät koulutetaan tarpeen mukaan huolehtimalla siitä, että työntekijä soveltuu kyseessä olevaan työhön, esim. tulityöhön täytyy olla voimassa oleva tulityökortti. Työntekijöiden määrä on sen verran pieni, että yrityksellä ei ole erityistä koulutusrekisteriä.

10 6 Laatusuunnitelman lisäksi yrityksen johto suunnittelee etukäteen jokaiselle projektille työturvallisuussuunnitelman ja kosteudenhallintasuunnitelman. Niiden avulla pyritään luomaan turvallinen työympäristö työntekijöille. Viimekädessä vastuu työturvallisuudesta kuuluu työmaan vetäjälle. Hänen täytyy huolehtia siitä, että turvallisuus asiat ovat kunnossa ja valvoa, että tehtyjä suunnitelmia noudatetaan. Koneet ja laitteet sekä tilojen siisteys pyritään pitämään kunnossa työntekijöiden toimesta ohjeistamalla heitä toimimaan sillä tavalla. Isommille koneille tehdään määräaikaishuollot. Laserit ja muut tarkkuutta vaativat koneet kalibroidaan satunnaisesti. Tietoja ei ole kirjattu ylös isojen koneiden huoltokirjoja lukuun ottamatta. 2.5 Prosessit Yrityksen toimialaan kuuluu uudisrakentaminen, saneeraus, maa- ja vesirakentaminen sekä kunnallisteknilliset työt. Yleensä rakennusprojekti lähtee liikkeelle arkkitehtitoimiston ja rakennesuunnittelijan tekemistä suunnitelmista ja piirustuksista. Yleensä kohteet ovat sellaisia, että rakennuttaja kilpailuttaa rakennusprojektistaan erikseen rakennusurakan, sähköurakan, putkiurakan ja ilmastoinnin. Tehorakentajat on keskittynyt rakennusurakointiin pääurakoitsijana. Rakennusprojekti voidaan jakaa Tehorakentajat Törmälehto Oy:n osalta neljään pääprosessiin jotka ovat: ennakkolaskenta, sopimusten allekirjoittaminen, rakennusurakan toteuttaminen ja rakennuksen luovutus rakennuttajalle. Ennakkolaskenta toteutetaan rakennuttajan laatimista arkkitehti- ja rakennesuunnitelmista. Ensimmäisessä vaiheessa urakanlaskija perehtyy mahdollisimman hyvin projektiin liittyviin asiakirjoihin. Tämän jälkeen luodaan tietokoneelle projekti, johon liitetään kaikki mahdolliset kuvat ja selosteet projektista. Laskenta lähtee liikkeelle lähettämällä tarjouspyynnöt alihankkijoille mm. seuraavista suorituksista: kalusteista, varusteista, maalauksesta, laatoituksesta/matoituksesta, ikkunoista, ovista, ristikoista, muurauksista, vesikatteesta, paalutuksista ja metallirakenteista. Nämä laskentakyselyt ovat esimerkkejä ja ne muuttuvat projektin mukaan. Ensisijaisesti käytetään tunnettuja ja hyväksi havaittuja alihankkijoita, mutta koskaan ei luoteta yhteen jätettyyn hintaan, vaan se kilpailutetaan muillakin. Tämän jälkeen kohde mitoitetaan ja massoitetaan eli otetaan erilleen kaikki työvaiheet. Työvaiheissa hinnoitellaan erikseen materiaali ja työkustannus. Lopuksi

11 7 laskentaan liitetään parhaaksi katsottujen alihankkijoiden tarjoukset ja lisätään mahdolliset yleiskulut ja määritetään kate. Tämän jälkeen projektilla on hintalappu, jolla tavoitellaan projektia rakennuttajalta. Jos yrityksen antama urakkatarjous hyväksytään, ja yleensä vaikuttavin tekijä tähän on halvin tarjous, niin seuraavaksi on vuorossa urakkasopimuksen allekirjoittamistilaisuus. Siinä määrätään projektille vastaavamestari ja kyseisen henkilön tiedot lähetetään kyseessä olevan kaupungin rakennusvalvontaan. Kokouksen yhteydessä annetaan rakennuttajalle maksuerätaulukko hyväksytettäväksi, josta ilmenee rakennusprojektin aikainen maksuliikenne, pääurakoitsijan ja rakennuttajan välillä. Lisäksi aloituskokouksessa laaditaan yhteystietolista, josta ilmenee kaikkien projektiin vaikuttavien henkilöiden yhteystiedot (nimi ja yritys jossa hän palvelee, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Kokouksessa päätetään myös tuleva kokouskäytäntö, ajankohdat jne. Urakan toteutus lähtee siitä, kun laaditaan projektia koskevat laatu-, kosteudenhallinta- ja työturvallisuussuunnitelmat sekä työmaasuunnitelma. Laatusuunnitelma sisältää seuraavat asiat: kohde ja sen laatutavoitteet, projektin organisaation, laadunohjauksen, työmaakatselmukset, työmaan kokouskäytännön, laatusuunnitelman ylläpidon ja sen jakelun. Lisäksi siihen liitetään työmaan yhdyshenkilöt, vastuutaulukko ja laadunvarmistustaulukko. Työturvallisuussuunnitelma sisältää työvaiheet ja asiat, jotka ovat työturvallisuuden kannalta keskeisiä, sekä vastuuhenkilö joka opastaa näissä asioissa. Lisäksi siinä on mainittu tilanne, jossa tätä opastusta tarvitaan esim. uuden työntekijän saapuessa töihin. Kosteudenhallintasuunnitelma pitää sisällään seuraavat asiat: kosteusriskien kartoituksen, rakenteiden kuivumisaika-arvot, päällystämisen, olosuhdehallinnan ja kosteusmittaussuunnitelman. Nämä suunnitelmat tuodaan julki toisessa työmaakokouksessa ja annetaan hyväksyttäväksi rakennuttajalle. Työmaasuunnitelma on käytännössä tehty asemakaavaan, johon on piirretty työmaalla kulkevat turva-aitaukset, merkitty suojeltavat puut ja piirretty työmaaparakkien paikat. Kun kaikki viralliset asiakirjat, työmaan aikaiset vakuudet ja vakuutukset ovat kunnossa, niin varsinaiset työt voidaan aloittaa. Työt pyritään viemään läpi edellä mainittujen suunnitelmien mukaan ja niin, että rakennuksesta tulee asiakasvaateiden mukainen ja virheetön kokonaisuus.

12 8 Työmaan edistymistä seurataan työmaapäiväkirjan avulla. Työmaapäiväkirjaan merkitään päivittäin työmaata koskevat tiedot ja tapahtumat. Työmaapäiväkirjan pitoa koskevat säännökset menevät seuraavasti: 1. Ellei toisin sovita, työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa johon päivittäin merkitään työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. 2. Päiväkirjaan on pyydettäessä merkittävä tilaajan, viranomaisen ja kenen tahansa työmaan urakoitsija, asiantuntijan tai tavarantoimittajana esittämä työmaata koskeva huomautus. 3. Työmaapäiväkirjan pitäjän on kuittauksella tai muulla tavalla osoitettava, että jollekin muulle osapuolelle päiväkirjassa osoitettu huomautus on saatettu tämän tiedoksi. 4. Työmaapäiväkirja on esitettävä työmaan valvojalle, joka kuittauksella osoittaa saaneensa sen tiedoksi. 5. Mikäli asiasta erikseen sovitaan, myös muut sopijapuolet ovat velvollisia pitämään työmaapäiväkirjaa. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, 75.) Luovutusvaihe on käytännössä kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa asetutaan tavallaan rakennuttajan asemaan ja luovutetaan rakennus itselle. Tässä yhteydessä siitä tehdään mahdollinen virhe- tai puuteluettelo, joka käydään läpi itselle luovutus prosessin jälkeen. Tämän jälkeen rakennus on valmis luovutettavaksi rakennuttajalle, joka toistaa samat vaiheet kuin itselle luovutettaessa. Luovutuksen jälkeen rakennuttaja ottaa rakennuksen käyttöön ja tämän jälkeen rakennuttajalle jää vielä 2 % urakkasummasta takuuajan vakuudeksi, jolla varmistetaan mahdolliset takuuajan korjaukset. Takuuajan vakuus on voimassa kaksi vuotta, ja rakennuksen takuu on voimassa 10 vuotta. 2.6 Mittaaminen, analysointi, parantaminen Yrityksessä ei käytetä erityisiä prosessi-, asiakastyytyväisyys- tai palautemittareita, vaan näiden asioiden arviointi tapahtuu kokemusperäisen tiedon kautta ja tunne pohjalta. Yksi

13 9 tärkeimmistä tavoitteista liittyen opinnäytetyöhön on saada aikaan yritykselle toimivat mittarit ja analysointi menetelmät näihin asioihin. Laadunseurannassa yritys käyttää työmaakohtaista laatusuunnitelmaa sekä kosteuden hallintasuunnitelmaa. Näissä suunnitelmissa on sanottu ne toimenpiteet joilla varmistetaan kohteen asianmukainen laatu. Nämä laadunvarmistus toimenpiteet on määritetty RT- korteissa. Kun poikkeavia tilanteita sattuu, niin asia korjataan saman tien, eikä sitä sen kummemmin dokumentoida tai analysoida.

14 10 3 RAKENNUSALAN YLEISET KÄYTÄNNÖT Suomessa rakentaminen on hyvin tarkasti valvottua ja ohjattua liiketoimintaa. Ohjeet siitä, miten työmaata valvotaan ja ohjataan, löytyy Suomen rakentamismääräys kokoelmasta A1. Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun osalta valvoa, että rakennustyö toteutetaan hyväksytyn luvan mukaisesti, ja että toteutettava rakennus täyttää voimassaolevat rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet. Rakennusvalvontaviranomaisen suorittama valvonta kohdistuu tiettyihin rakentamisen vaiheisiin, eikä sillä voi korvata varsinaista vastaavan työnjohtajan ja tarvittaessa rakennustyön valvojan suorittamaa työmaavalvontaa. Asiantuntevan työmaavalvonnan järjestämisestä vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä. Hyvän suunnittelun ja asiantuntevan työmaavalvonnan avulla rakennushankkeeseen ryhtyvä varmistaa hankkeen oikean teknisen toteutuksen ja laadullisten tavoitteiden täyttymisen. 3.1 Rakentamisen työmaavalvonta Rakennustyön toteuttamiseksi tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtia hankkeen toteuttamiseksi tarvittavien vastuuhenkilöiden valinnasta ja hyväksyttämisestä rakennusvalvontaviranomaisella. Tarvittavat vastuuhenkilöt on määritelty rakennuslupapäätöksessä. Vastaava työnjohtaja Tehtävänä on valvoa, että rakentaminen tapahtuu rakennusluvan, laadittujen erityissuunnitelmien, rakentamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarpeelliset tarkastukset työmaalla suoritetaan. (MRL 122, MRA 70 ) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden asennuksesta vastaava työnjohtaja Tehtävänä on valvoa, että rakennuksen vesi- ja viemärilaitteet asennetaan suunnitelmien, annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarpeelliset tarkastukset työmaalla suoritetaan. (MRL 123, MRA 71 ) Ilmanvaihtolaitteiden asennuksesta vastaava työnjohtaja Tehtävänä on valvoa, että rakennuksen ilmanvaihtolaitteet asennetaan laadittujen suun-

15 11 nitelmien sekä annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarpeelliset tarkastukset suoritetaan. (MRL 123, MRA 71 ) Erityisalan vastaava työnjohtaja Rakennustyössä, vastaavan työnjohtajan lisäksi, voi olla erityistä ammattitaitoa vaativasta osakokonaisuudesta vastaava työnjohtaja, joka vastaa kyseisen työsuorituksen toteutuksesta. Näissä tapauksissa tulee työmaalla olla lisäksi kokonaisuudesta vastuullinen vastaava työnjohtaja. (MRL 123, MRA 71 ) Rakennustyön valvoja Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi halutessaan valita työmaalleen valvojan. Valvojan tehtävänä on toimia työmaalla rakennuttajan edustajana ja valvoa rakennustyön toteutusta myös laadullisten tavoitteiden osalta. Valvoja voi olla myös erityissuunnitelmien toteutuksen valvojana. Erityisen tarpeellinen valvoja on, jos hanke toteutetaan urakkamuotoisena ja kohteen vastaava työnjohtaja on urakoitsijan palveluksessa. (MRL 123, MRA 71 ) Internet-sivu: (Lappeenrannan kaupunki 2005.) Sähköinen säädöskokoelma: ( Kirsi Martinkauppi 2006.) 3.2 Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat erityiset vaatimukset työmaavalvonnalle Pääsuunnittelija Kohteessa on nimetty pääsuunnittelija, joka vastaa suunnitelmien yhteensovittamisesta. (MRL 120, MRA 48 ) Aloituskokous Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuutena on ennen rakennustyön aloitusta kutsua koolle erityinen aloituskokous. Kokoukseen osallistuu vähintään rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija, kohteen vastaava työnjohtaja, sekä rakentamisen viranomaisvalvontaa suorittavat henkilöt. Aloituskokouksessa käydään läpi kohteen suunnittelijat, toteutusorganisaatio, käytettävä laadunvarmistusmenettely ja rakennusluvan ehdot. (MRL 121, MRA 74 )

16 12 Tarkastusasiakirja Aloituskokouksessa sovitulla tavalla työmaalla pidetään erityistä tarkastusasiakirjaa, johon vastuuhenkilö merkitsee tekemänsä tarkastukset, joilla varmistetaan kohteen olennaisten teknisten vaatimusten täyttyminen. Tarkastusasiakirjan yhteenveto arkistoidaan kohteen lopputarkastuspöytäkirjan liitteenä. Tarkastusasiakirjan laadinnan vastuuhenkilönä on kohteen vastaava työnjohtaja.(työmaapäiväkirja) (MRL 150, MRA 77 ) Käyttö- ja huolto-ohje Rakennustyön aikana aloituskokouksessa määritelty vastuuhenkilö kokoaa kohdetta koskevan käyttö- ja huolto-ohjeen. Ohje sisältää mm. kohteen suunnitelmat, materiaalitiedot, kone- ja laitetiedot, sekä huoltotoimenpiteet ja niiden suoritusajat. Edellä mainitut toimenpiteet tehdään pääsääntöisesti kohteissa, jotka rakennetaan asumista tai työntekoa varten. Tarvittavat toimenpiteet on määritelty rakennuslupaehdoissa. (MRA 66 ) Internet-sivu: (Lappeenrannan kaupunki 2005.) Sähköinen säädöskokoelma: ( Kirsi Martinkauppi 2006.) 3.3 Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamat valvontatoimenpiteet Tavoitteena on ensisijaisesti valvoa, että rakentamisen eri osapuolet täyttävät valvontavelvollisuutensa. Tämän lisäksi rakennusvalvontaviranomaisen tarkastukset, kohteesta riippuen, kohdistuvat pääsääntöisesti seuraaviin rakentamisen vaiheisiin(mrl 150, MRA 76 ) Rakennuksen sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus: Rakennuspaikan merkitsemistä ja perustusten valmistumisen jälkeen suoritettavaa sijaintikatselmusta tulee pyytää kaupungin kiinteistö- ja mittausosastolta. (MRL 150, MRA 76 ) Pohjakatselmus: Kun rakennuksen pohjamaan laatu on todettavissa ja pohjarakennesuunnittelija tai vähäisemmissä kohteissa rakennesuunnittelija on selvittänyt perustamistavan. Tässä vaiheessa viimeistään tulee varmistaa, että rakennuksen korkeusasema on oikea. (MRL 150, MRA 76 )

17 13 Rakennekatselmus: Kun rakennuksen kantava runko on valmiina ja todettavissa suunnitelmien mukaiseksi. (MRL 150, MRA 76 ) Hormikatselmus: Kun savuhormit ovat valmiina ja tarvittavat eristykset tehty. (MRL 150, MRA 76 ) Ilmanvaihtolaitteiden tarkastus: Kun ilmanvaihtohormit on asennettu ja suunnitelmien mukaiset paloeristykset tehty ja hormeihin tulevat luukut ja muut varusteet asennettu. (MRL 150, MRA 76 ) Vesi- ja viemärilaitteet, jätevesien käsittely, kaukolämpö, sähkö, väestönsuoja, yms.: Tarkastukset näiltä osin suorittavat asianomaiset laitokset ja viranomaiset. (MRL 150, MRA 76 ) Loppukatselmus tai osittainen loppukatselmus: Ennen kuin rakennus otetaan kokonaan tai osittain käyttöön. Huomattavaa on, että osoitteen muutosta rakennukseen ei saa tehdä ennen kuin rakennus tai sen osa on hyväksytty käyttöön. Edellä mainittuja tarkastuksia voidaan tarvittaessa suorittaa osittain. (MRL 150, MRA 76 ) Tarvittavat erityissuunnitelmat ja suoritettavat tarkastukset on määritetty rakennuslupaehdoissa. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa suorittaa työmaalla muitakin tarkastuksia ja vaatia tarvittaessa muitakin erityissuunnitelmia ja selvityksiä. (MRL 150, MRA 76 ) Internet-sivu: (Lappeenrannan kaupunki 2005.) Sähköinen säädöskokoelma: ( Kirsi Martinkauppi 2006.)

18 14 4 TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄN SISÄLTÖ Tämä osio on rakennettu sillä tavalla, että teoria ja käytäntö käyvät vuoropuhelua keskenään. Ensin on kerrottu teoriaa kyseisestä aihepiiristä esim. johdonvastuu, ja tämän jälkeen on pohdittu sitä kuinka kyseinen asia olisi järkevintä hoitaa Tehorakentajat Törmälehto Oy:ssä. Näin ollen lukija pystyy vaivattomimmin seuraamaan työn kulkua. 4.1 Johdon vastuu Johdon vastuualueisiin kuuluu kilpailukyvystä huolehtiminen, tavoitteiden asettaminen ja seuranta, ihmisten ymmärtäminen, tiedottaminen ja viestiminen sekä laadunhallintajärjestelmän hallinta. Tehorakentajat Törmälehto Oy:n organisaation rakenne näkyy kuviosta 1. KUVIO 1. Tehorakentajat Törmälehto Oy:n organisaatiokaavio

19 Kilpailukyvystä huolehtiminen Organisaation kilpailukyvyn osoittimena voidaan pitää tuotteiden ja palveluiden kysyntää, markkinaosuutta ja maksettua hintaa. Kilpailukyky on siis seuraus oikeista johtopäätöksistä, ammattitaidosta ja toimintavoista. Kilpailukyvyn haasteeseen on vastattava jatkuvasti ja siihen vaikuttavat monet tekijät, joita on johdettava. Muutamia kilpailukykyiselle toiminnalle ominaisia piirteitä ovat: 1. Johto osallistuu kehitystyöhön ja on mukana henkilökohtaisesti luomassa ja ideoimassa. Johto on kehityksen veturina eikä vaununa jota laatu- tai kehityspäällikkö vetää. Johto näkyy myös henkilöstön keskuudessa. 2. Henkilöstö on sitoutunutta ja osallistuu mielellään kehitystyöhön. 3. Parantaminen ja kehittäminen ovat pysyviä tavoitteita. Toimintaa ja tavoitteita seurataan tarkasti ja toiminnan ja tavoitteiden päämäärät ovat koko henkilöstön tiedossa. 4. Henkilöstön kehittämissuunnitelmat kattavat koulutuksen, henkilöstön hyvin voinnin, tyytyväisyyden ja motivoinnin. 5. Prosessiajattelulla on virtaviivaistettu ja yksinkertaistettu toimintaa. 6. On olemassa tasapainoiset arviointityökalut sisäiseen arviointiin, itsearviointiin, toimittaja-arviointiin, prosessienarviointiin ja riskienarviointiin. (Moisio & Ritola 2005, ) Tavoitteiden asettaminen ja seuranta Johdon tehtävänä on selvittää itselleen ja selkeästi viestiä muille organisaation tärkein tehtävä. Laatupolitiikassa johdon täytyy ilmaista suhtautumisensa laatuun ja ottaa asiaan kantaa tuotteen, tuotannon, henkilöstön liiketoiminnan kannalta. Laatupolitiikan tulee sopia yhteen yrityksen muiden linjausten kanssa (toiminta-ajatus) ja siinä tulee antaa lupaus vaatimusten täyttämisestä ja jatkuvasta parantamisesta. Jatkuva parantaminen on yksi tärkeimmistä ISO 9001:2000 standardin sisältämistä asioista. Jatkuvaan parantamiseen kuuluu laatupolitiikka, tavoitteiden asettaminen, laadun suunnittelu, mittaaminen ja tulosten analysointi.

20 16 Jotta tavoitteiden asettaminen ja seuranta onnistuvat yrityksellä täytyy olla prosessikuvaus. Prosessikuvauksessa ilmeneviä asioita voivat olla: 1. Prosessin vaiheet joista käyvät ilmi kytkentä vuosisuunnitteluun ja osallistujat. 2. Lähtötiedot, jotta suunnittelu alkaisi varmalta pohjalta. Miten toimintaympäristö on muuttunut? Millaisia tutkimuksia ja analyyseja tarvitsemme päätöksen teon pohjaksi? Kuka kerää? Mitä tietoja tarvitsemme asiakkaista, markkinoista, tuotteista ja kyvykkyyksistä? 3. Tulos tiedot, johon kuuluvat päivitetty visio ja strategiset tavoitteet. Täytyy miettiä resursseihin liittyen osaamisalueet, teknologiat, yhteistyötahot ja kumppanuudet sekä muutostarpeet organisaatiorakenteeseen, johtamiseen ja prosesseihin. 4. Strategian aikomukset tiedostetaan ja toteutetaan käytännössä. 5. Toteutuksen seuranta tapahtuu johdon kesken.(moisio & Ritola 2005, ) Ihmisten ymmärtäminen, tiedottaminen ja viestittäminen. Kun määritellään organisaation rakennetta ja työn sisältöä ihmiselle, tulee jättää sopivasti vapautta päättää omista tehtävistään. Mitä enemmän ihmiset tietävät, sitä paremmin he ymmärtävät kokonaisuuden, markkinatilanteen, toimitusvarmuuden ja kustannustehokkuuden merkityksen ja mitä enemmän ihmiset ymmärtävät sitä enemmän ne välittävät. Sekä yrityksen ja yksilön kannalta on eduksi, että jokainen pääsee käyttämään kykyjään täysillä, saa vastuuta ja kehittyy vastaamaan uusiin haasteisiin. (Moisio & Ritola 2005, 42.) Laadunhallintajärjestelmän hallinta Laadunjärjestelmän hallinta edellyttää seuraavia asioita: Vastuut ja valtuudet tulee määrittää selkeästi. Sisäinen tiedonkulku täytyy toimia. o Varmistetaan, että henkilöstö eri toiminnoissa ja organisaatiotasoilla saa ajan tasalla olevaa tietoa. Esim. säännöllisesti pidettävät palaverit Asiakirjojen valvontaa varten tulee laatia dokumentoitu menettelytapa/ohjeet. o Miten asiakirjat tarkistetaan ja hyväksytään ennen käyttöön ottoa? Johdon katselmus täytyy olla hyvin suunniteltu. (Moisio & Ritola 2005, )

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board ETJ-SEMINAARI 08.11.2007 ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board JÄRJESTELMÄN RAKENTAMISEN VAIHEET EROANALYYSI ( YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

Suunnittelu ja vastuuttaminen. Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1

Suunnittelu ja vastuuttaminen. Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1 Suunnittelu ja vastuuttaminen Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 16.9.2016 1 Suunnittelun vaikutus kustannuksiin 16.9.2016 Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 2 Suunnittelun hinta? Hyvästä suunnittelusta kannattaa aina

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Anssi Knuutila Opinnäytetyö, Rakennusterveysasiantuntija RTA 2015-2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) 150 d Erityismenettely

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Seurantajärjestelmä ja Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö

Seurantajärjestelmä ja Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö Seurantajärjestelmä ja Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 5.5.2015 1 Seurantajärjestelmä Tavoitteena terveydenhuollon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Kestäväksi rakennettu Suomi

Kestäväksi rakennettu Suomi KANSILEHTI Rakennusvalvonnan valvontaprosessi RAKENNUSHANKKEEN KOSTEUDENHALLINTA Rakennusvalvontaviranomaisentehtävänä on omalta osaltaan varmistua siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävät

Lisätiedot

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta Ajankohtaista ja Yhteisiä pelisääntöjä Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Kalastajatorppa pksrava.fi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen TOPTEN

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille 10.1.2017 Marke Lahtinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 11.1.2017 1 Vastuullisen ammattiliikenteen edistäminen vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot