EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA (2013/N) Suomi Bisnesenkeli-järjestelmän pääomatulojen veronhuojennus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA. 35401 (2013/N) Suomi Bisnesenkeli-järjestelmän pääomatulojen veronhuojennus"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2013) 1265 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA (2013/N) Suomi Bisnesenkeli-järjestelmän pääomatulojen veronhuojennus Arvoisa ulkoasiainministeri 1. MENETTELY (1) Suomen viranomaiset ilmoittivat ennakkoon edellä mainitusta toimenpiteestä komissiolle 12. syyskuuta 2012 päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin saapuneeksi samana päivänä numerolla SA (2012/PN). Toimenpiteestä neuvoteltiin 18. syyskuuta 2012 pidetyssä komission ja Suomen viranomaisten välisessä kokouksessa. Suomen viranomaiset toimittivat komissiolle lisätietoja 2. lokakuuta 2012 päivätyllä kirjeellä. Komissio pyysi Suomen viranomaisia selkiyttämään tiettyjä toimenpidettä koskevia seikkoja 4., 5., 11. ja 16. lokakuuta 2012 ja 18. tammikuuta 2013 päivätyillä sähköpostiviesteillä. Suomen viranomaiset vastasivat sähköpostiviesteihin 4. ja 10. lokakuuta 2012 ja lähettivät toimenpidettä koskevia lisätietoja 19. joulukuuta 2012 sekä 8., 9. ja 30. tammikuuta (2) Suomen viranomaiset ilmoittivat toimenpiteestä 1. helmikuuta 2013 päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin saapuneeksi samana päivänä numerolla SA (2013/N). Ilmoitus tehtiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 1 (SEUT-sopimus) 108 artiklan 1 EUVL L 115, , s. 92. Ulkoasiainministeri Erkki TUOMIOJA Merikasarmi PL 176, FIN Helsinki Euroopan komissio, B-1049 Bryssel. Puhelin: vaihde (+32-2)

2 3 kohdan mukaisesti, jotta toimenpide voidaan arvioida SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaisesti ottaen huomioon valtiontuesta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi annetut yhteisön suuntaviivat 2, jäljempänä riskipääomasuuntaviivat. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja 4. helmikuuta TOIMENPITEEN KUVAUS 2.1. Tavoite (3) Suomalaisten pienyritysten pääomakuilun kaventamiseksi tukitoimenpiteellä myönnetään verokannustin luonnollisille henkilöille, jotka sijoittavat suoraan osakepääomaa Suomeen pysyvästi sijoittautuneisiin kohdeyhtiöihin. Toimenpiteellä pyritään tukemaan uusia innovatiivisia yrityksiä Oikeusperusta, tuen myöntävä viranomainen, kesto ja talousarvio (4) Toimenpiteen oikeusperusta on laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina (993/2012). 3 (5) Tuen myöntävä viranomainen on Suomen valtiovarainministeriö. Tuki myönnetään automaattisesti, kun objektiiviset myöntämisperusteet täyttyvät. Tuen myöntävällä viranomaisella ei ole tässä suhteessa harkintavaltaa. (6) Toimenpiteen kesto on kolme vuotta eli 31. joulukuuta 2015 saakka. Suomen viranomaiset ovat sitoutuneet soveltamaan tarvittavia aiheellisia toimenpiteitä sen jälkeen, kun nykyisten riskipääomasuuntaviivojen voimassaolo päättyy. Suomen viranomaiset toteuttavat toimenpiteen vasta komission hyväksyttyä sen päätöksellään. (7) Toimenpiteen kokonaistalousarvion, joka muodostuu menetetyistä verotuloista, arvioidaan olevan 12 miljoonaa euroa vuodessa vuosina Suomen viranomaisten mukaan veronhuojennusten myötä menetetyistä verotuloista palautuu valtiolle verotuloina noin 80 prosenttia tulevien 15 vuoden aikana Tukikelpoiset sijoitukset (8) Tukitoimenpiteeseen kuuluvia tukikelpoisia sijoituksia ovat yksinomaan sijoitukset, jotka tehdään hankkimalla kohdeyhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita (100- prosenttiset osakesijoitukset). Tukikelpoisiin sijoituksiin eivät kuulu jälkirahoitus eivätkä buyout-yritysostot. (9) Sijoittajaa ei vaadita omistamaan kohdeyhtiön osakkeita tiettyä vähimmäisaikaa. Suomen viranomaisten mukaan irtautuminen kuitenkin yleensä tapahtuu 8 10 vuoden kuluttua sijoituksesta. 4 2 EUVL C 194, , s Suomen eduskunta hyväksyi lakiesityksen 18. joulukuuta 2012, ja tasavallan presidentti vahvisti lain 28. joulukuuta Laki tulee voimaan erillisellä valtioneuvoston asetuksella sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt tukitoimenpiteen. 2

3 (10) Kohdeyhtiö voi vastaanottaa tukikelpoisia sijoituksia enintään 2,5 miljoonaa euroa kalenterivuoden aikana, ja niiden on täytettävä kaikki tässä päätöksessä asetetut vaatimukset Tukimuoto (11) Toimenpiteen mukaan tukikelpoiset sijoittajat saavat veronhuojennuksen, jonka puitteissa he voivat vähentää pääomatuloistaan 50 prosenttia kohdeyhtiöiden uuteen osakepääomaan sijoittamastaan määrästä. Pääomatuloista sijoitushetkellä vähennetty määrä katsotaan kokonaisuudessaan pääomatuloksi, kun osakkeet myydään (vähennyksen lukeminen tuloksi). Tämän vuoksi Suomen viranomaiset pitävät tätä verokannustinta veronmaksun lykkäyksenä Suomen nykyinen oikeuskehys (12) Suomen voimassa olevan lainsäädännön mukaan osakkeista saadut luovutusvoitot ovat kaikissa tapauksissa pääomatuloa. Verotettava pääomatulo lasketaan vähentämällä osakkeiden nettomyyntihinnasta hankintameno. 5 Pääomatulojen veroprosentti on 30. Yli euron suuruisten pääomatulojen osalta veroprosentti on Verolykkäys (13) Toimenpiteen seurauksena luonnolliset henkilöt voivat vähentää kohdeyhtiön uuteen osakepääomaan sijoittamastaan määrästä 50 prosenttia muista lähteistä saamastaan nettopääomatulosta (vuokra-, osinko- ja korkotulot, luovutusvoitot jne.). Sijoitus katsotaan tehdyksi sillä hetkellä, kun osakeannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. (14) Verovähennyksen määrä on vähintään euroa ja enintään euroa. 6 Sijoittaja voi sijoittaa varoja useampaan kohdeyhtiöön, mutta vähennysten yhteismäärä saa olla enintään euroa 7 verovuoden aikana. (15) Sama kohdeyhtiö voi vastaanottaa sijoituksia useammalta sijoittajalta. Tällöin verovähennys myönnetään yhdessä kohdeyhtiössä enintään 2,5 miljoonan euron sijoituksille kalenterivuoden aikana. (16) Vähennys myönnetään verovuosina Mikäli sijoittaja ei voi vähentää 50 prosenttia tekemänsä sijoituksen määrästä sinä vuonna, jona sijoitus on tehty, vähentämättä jäävä osuus voidaan vähentää kolmen seuraavan vuoden pääomatuloista. (17) Vähennys luetaan tuloksi, kun osakkeet myydään. Sijoittajalle myönnetty verovähennys (50 prosenttia kohdeyhtiön uuteen osakepääomaan sijoitetusta määrästä) vähennetään 4 Suomen bisnesenkelien verkosto (FiBAN) tekee vuosittain tutkimuksen jäsentensä sijoituskäytänteistä. Viimeisimmän, vuonna 2011 tehdyn tutkimuksen mukaan sijoitusten arvioitu omistusaika on 8 9 vuotta. https://www.fiban.org/ 5 Myyntihinta, josta on vähennetty hankintameno. Jos hankintameno on alle 20 prosenttia luovutushinnasta, todellisen hankintamenon sijaan vähennetään aina vähintään 20 prosenttia luovutushinnasta. 6 Tämä tarkoittaa, että tukitoimenpiteen piiriin kuuluvan sijoituksen on oltava määrältään euroa. 7 Vähennykseen oikeuttavien sijoitusten yhteismäärä saa toisin sanoen olla enintään euroa. 3

4 tuolloin osakkeiden hankintamenosta. Erotus vähennetään osakkeiden nettomyyntihinnasta. 8 (18) Tällä tavalla osakkeiden hankintahetkellä myönnetty verovähennys peruuntuu, koska veroja peritään enemmän osakkeiden myyntihetkellä. Jos osakkeet myydään tappiolla, tappio on pienempi kuin mitä se olisi ilman vähennyksen lukemista tuloksi. (19) Vähennys luetaan tuloksi myös seuraavissa tapauksissa: i) osakkeet lahjoitetaan, peritään tai luovutetaan muuten vastikkeetta; ii) kohdeyhtiö lakkaa harjoittamasta liiketoimintaa tai iii) sijoittaja muuttaa pois Suomesta. Viimeksi mainitussa tapauksessa vähennyksen tuloksi lukemisesta aiheutuvan veron maksamista lykätään, kunnes sijoittaja luovuttaa osakkeet tai muuttaa Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tukikelpoiset sijoittajat (20) Tukitoimenpiteen mukainen veronlykkäys voidaan myöntää kaikille Suomessa yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille. Sijoitus on tehtävä suoraan kohdeyhtiöön. (21) Tukikelpoisella sijoittajalla ei saa olla yhteyksiä sijoituksen vastaanottavaan kohdeyhtiöön Kohdeyhtiöt (22) Toimenpide on kohdistettu yksinomaan pieniin yrityksiin 9, jotka kuuluvat unionissa sovellettavan pk-yritysten määritelmän 10 piiriin ja ovat Suomen lain mukaisia osakeyhtiöitä tai niitä oikeudelliselta muodoltaan vastaavia Euroopan talousalueella rekisteröityjä pääomayhtiöitä, jotka ovat velvollisia suorittamaan tuloveroa (jäljempänä kohdeyhtiöt ). Kohdeyhtiön perustamisesta tulee olla sijoituksen tekohetkellä kulunut enintään kuusi vuotta. 8 Esimerkki: Vuonna 2013 sijoitetaan euroa liikkeeseen laskettuihin uusiin osakkeisiin. - vähennys pääomatuloista (50 % sijoituksesta) = euroa Vuonna 2014 vähennetään euroa. Vuonna 2015 vähennetään euroa. Vuonna 2018 myydään osakkeet euron nettohinnalla. Suomen voimassa olevan lainsäädännön mukaan verotettava luovutusvoitto lasketaan vähentämällä osakkeiden nettomyyntihinnasta hankintameno ( euroa euroa = euroa). Verotettava luovutusvoitto on euroa. Jos sijoittajalle myönnetään verovähennys vuosina 2015 ja 2016, luovutusvoittoa oikaistaan vähennystä vastaavasti eli euroa (osakkeiden myyntihinnasta vähennetään hankintameno, josta puolestaan vähennetään toteutunut vähennys: euroa [ euroa euroa] = euroa). Näin ollen osakkeiden myynnistä syntyvä verotettava luovutusvoitto on euroa eli suurempi kuin vakiosäännösten mukaisesti laskettuna. 9 Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on enintään 50 henkilöä ja jonka liikevaihto on enintään 10 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 10 miljoonaa euroa. 10 Tukijärjestelmän piiriin kuuluvat yritykset ovat tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti 6 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (EUVL L 214, , s. 3) ja mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa (EUVL L 124, , s. 36) tarkoitettuja pk-yrityksiä. 4

5 (23) Tukikelpoisia ovat myös Suomeen pysyvästi sijoittautuneet ulkomaiset yhtiöt. (24) Kohdeyhtiö ei saa olla julkisesti noteerattu yhtiö. 11 (25) Suomen viranomaisten mukaan toimenpide ei ole toimialakohtainen. Kohdeyhtiö ei saa kuitenkaan harjoittaa luottolaitos- tai vakuutustoimintaa, kiinteistösijoituksia, arvopaperisijoituksia eikä maataloutta. (26) Tuen ulkopuolelle jäävät myös sijoitukset yrityksiin, jotka harjoittavat laivanrakennusta 12 tai hiili 13 - tai teräsliiketoimintaa 14. Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet, että toimenpiteen piiriin kuuluvilla sijoituksilla ei tueta vientiin liittyvää toimintaa, eikä sijoitusten ehtona ole kotimaisten tuotteiden suosiminen tuontituotteisiin verrattuna. (27) Kohdeyhtiö ei saa myöskään olla valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annetuissa komission suuntaviivoissa 15 tarkoitettu taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys. (28) Tukitoimenpiteen piirissä oleva yhtiö ei saa olla perustettu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain d :ssä tarkoitettujen sulautumisen, jakautumisen tai liiketoimintasiirron tuloksena. (29) Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet, että tukitoimenpidettä sovellettaessa noudatetaan siemenvaiheen ja käynnistysvaiheen rahoituksen sekä laajentamiseen tarvittavan pääoman osalta komission määritelmiä, jotka esitetään riskipääomasuuntaviivojen 2.2 kohdan e, f ja h alakohdassa: siemenvaiheen rahoituksella tarkoitetaan käynnistysvaihetta edeltävää, alustavan liikeidean tutkimiseen, arviointiin ja kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta; käynnistysvaiheen rahoituksella tarkoitetaan rahoitusta tuotekehitykseen ja alkumarkkinointiin yrityksille, jotka eivät ole vielä myyneet tuotteitaan tai palvelujaan kaupallisesti eivätkä vielä tuota voittoa; laajentamiseen tarvittavalla pääomalla tarkoitetaan rahoitusta, joka on suunnattu yrityksen kasvuun ja laajentamiseen riippumatta siitä, onko yritys kannattava tai voittoa tuottava, ja jolla on tarkoitus rahoittaa tuotantokapasiteetin lisäämistä, markkinoiden tai tuotteiden kehittämistä tai lisätä käyttöpääomaa. (30) Suomen viranomaisten mukaan kohdeyhtiöiden on laadittava yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmassa on annettava tiedot tuotteen, myynnin ja kannattavuuden kehityksestä ja osoitettava ennalta hankkeen elinkelpoisuus 11 Määritellään tuloverolain ( /1535) 33 a :ssä. 12 Nämä yritykset määritellään laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevissa puitteissa (EUVL C 317, , s. 11). 13 YK:n Euroopan talouskomission kansainvälisen hiililuokitusjärjestelmän luokkiin A ja B kuuluva korkean, keskitason ja alhaisen laatuluokan kivihiili. 14 Määritellään vuosien alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen (EUVL C 54, , s. 13) liitteessä I. 15 EUVL C 244, , s Laki elinkeinotulon verottamisesta ( /360). 5

6 sekä sen perustuminen tuotto-odotuksiin. Kohdeyhtiön ja sijoittajan on yhdessä laadittava irtautumissuunnitelma, josta käyvät ilmi irtautumisen toteutustapa ja ajankohta Kasautuminen muiden tukien kanssa (31) Suomen viranomaiset sitoutuvat supistamaan tuen enimmäistasoja tai tukikelpoisia enimmäismääriä ensimmäisen riskipääomasijoitusjakson kolmen ensimmäisen vuoden aikana 50 prosenttia (20 prosenttia, jos kohdeyhtiöt sijaitsevat tukialueilla) tuen kokonaismäärään saakka, kun kohdeyhtiölle tällä toimenpiteellä myönnettyä pääomaa käytetään alkuinvestointien taikka muiden ryhmäpoikkeusasetusten, suuntaviivojen, puitteiden tai valtiontukiasiakirjojen nojalla tukikelpoisten kustannusten rahoittamiseen. (32) Supistus ei koske tuki-intensiteettejä, jotka on vahvistettu yhteisön puitteissa tutkimusja kehitystyöhön myönnettävälle valtiontuelle 17 tai vastaavissa tulevissa puitteissa taikka alan ryhmäpoikkeusasetuksessa Valvonta ja raportointi (33) Suomen viranomaiset sitoutuvat noudattamaan riskipääomasuuntaviivojen 7.1 kohdassa asetettuja valvonta- ja raportointivaatimuksia. Viranomaiset toimittavat komissiolle vuosittain kertomuksen, johon sisältyy taulukkomuotoinen yhteenveto toimenpiteen nojalla tehdyistä sijoituksista sekä luettelo riskipääomatoimenpiteistä hyötyneistä tuensaajista. (34) Toimenpidettä ei sovelleta ennen kuin sitä käsittelevä teksti on julkaistu kokonaisuudessaan verkkosivustolla. Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet internetosoitteen, jossa toimenpide julkaistaan (http://www.finlex.fi ). (35) Suomen viranomaiset sitoutuvat säilyttämään riskipääomatoimenpidettä varten myönnettyä tukea koskevat yksityiskohtaiset tiedot vähintään kymmenen vuoden ajan. Niihin sisältyvät kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että riskipääomasuuntaviivoissa vahvistetut edellytykset ovat täyttyneet etenkin sijoituserien suuruuden, yrityksen koon, yrityksen kehitysvaiheen (siemenvaihe, käynnistysvaihe tai laajentamisvaihe) sekä yrityksen toimialan (mieluiten NACE-luokituksen nelinumerotasolla) osalta, sekä tiedot muista suuntaviivoissa mainituista kriteereistä. 3. VALTIONTUEN OLEMASSAOLON ARVIOINTI (36) Komissio on arvioinut ilmoitetun toimenpiteen SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja ottaen erityisesti huomioon riskipääomasuuntaviivat, joissa asetetaan erityisvaatimuksia pk-yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi myönnettävälle valtiontuelle. (37) Jotta riskipääomatoimenpide kuuluisi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, sen on täytettävä samanaikaisesti seuraavat neljä edellytystä: toimenpide on toteutettava valtion varoilla; 17 EUVL C 323, , s. 1. 6

7 toimenpiteen on tuotettava etua sen kohteena oleville; edun on oltava valikoiva eli kohdistuttava vain tiettyihin yrityksiin; toimenpiteen on vääristettävä tai uhattava vääristää kilpailua ja vaikutettava todennäköisesti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (38) Kun komissio arvioi riskipääomasuuntaviivojen 3.2 kohdan nojalla, onko riskipääomatoimenpide valtiontukea, se tutkii asiaa ainakin kolmella tasolla: tuki sijoittajille; tuki sijoitusrahastolle, sijoitusvälineelle ja/tai sen hoitajalle; tuki yrityksille, joihin sijoitetaan Tuki sijoittajille (39) SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan silloin, kun yritykselle aiheutuu etua. Tässä asiassa toimenpiteestä voivat tukikelpoisina sijoittajina hyötyä Suomessa yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt (ks. edellä johdanto-osan (20) kappale), mutta eivät yritykset. SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohtaa ei näin ollen sovelleta riskipääomatoimenpiteen tällä tasolla. (40) Komissio toteaa, että sijoittajien tasolla kyse ei ole SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuesta Tuki kohdeyhtiöille (41) Kun luonnollisille henkilöille myönnetään veronlykkäys sillä ehdolla, että he sijoittavat varoja suoraan kohdeyhtiöihin, kyseisten yhtiöiden vastaanottamien sijoitusten määrä ja ehdot ovat erilaisia kuin normaalein markkinaehdoin tehdyissä sijoituksissa. Toimenpiteellä lisätään sellaisen riskipääoman tarjontaa kohdeyhtiöille, jota ei muuten olisi saatavilla ainakaan yhtä paljon. 18 Tämän vuoksi toimenpiteestä aiheutuu etua kohdeyhtiöille. (42) Koska toimenpiteeseen sisältyy veronlykkäys, sitä on pidettävä valtion varoista myönnettynä tukena, koska Suomen valtio menettää verotuloja. Toimenpidettä on pidettävä myös valikoivana, koska verovähennys myönnetään ainoastaan tietyntyyppisiin pk-yrityksiin tehdyille sijoituksille (ks. edellä johdanto-osan (22) kappale). Koska on mahdollista, että kohdeyhtiöt harjoittavat EU:n sisäistä kauppaa, on pidettävä todennäköisenä, että toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (43) Koska kaikki SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan edellytykset täyttyvät samanaikaisesti, komissio katsoo kyseisessä säännöksessä tarkoitettua valtiontukea esiintyvän niiden kohdeyhtiöiden tasolla, joihin tukikelpoiset sijoitukset tehdään. 18 Asia C-156/98, Saksa v. komissio, tuomio , (Kok., s. I-6857). 7

8 3.3. Tuen sääntöjenmukaisuus (44) Suomen viranomaiset ovat toimineet SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoittamalla toimenpiteestä ennen sen toteuttamista. 4. TUEN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI 4.1. Toimenpiteen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointiperusteet (45) Koska toimenpide on kohdeyhtiöiden tasolla valtiontukea, komissio tutkii, soveltuuko tuki sisämarkkinoille. SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaan sisämarkkinoille soveltuvana voidaan pitää tukea tietyn taloudellisen toiminnan kehityksen edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla. Riskipääomasuuntaviivoja olisi sovellettava arvioitaessa tuen soveltuvuutta sisämarkkinoille, koska toimenpiteeseen sisältyy riskipääoman tarjoamista pk-yrityksille. (46) Riskipääomasuuntaviivojen 4.2 kohdassa luetellaan riskipääomatoimenpiteiden tyypit, joilla voidaan komission mielestä kannustaa markkinaperiaatteella toimivia sijoittajia tarjoamaan riskipääomaa kohdeyhtiöille ja todennäköisesti tekemään sijoituspäätökset liiketoiminnallisin periaattein (eli pyritään tuoton saamiseen). Suuntaviivojen 4.2 kohdan d alakohdassa mainitaan riskipääomasijoitusten tekijöille myönnettävät verokannustimet. Toimenpide kuuluu riskipääomasuuntaviivojen soveltamisalaan, koska sillä tarjotaan verokannustin suoraan kohdeyhtiöihin sijoittaville luonnollisille henkilöille. (47) Riskipääomasuuntaviivojen 2.1 kohdan mukaan tuen ulkopuolelle on jätettävä vaikeuksissa olevat yritykset sekä laivanrakennuksen ja kivihiili- ja terästeollisuuden alalla toimivat yritykset. Riskipääomasuuntaviivoja ei sovelleta vientitoimintaan myönnettävään tukeen eli tukeen, joka välittömästi liittyy vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin, eikä tukeen, jonka myöntämisen ehtona on kotimaisten tuotteiden suosiminen tuontituotteiden kustannuksella. Toimenpide on tältä osin riskipääomasuuntaviivojen 2.1 kohdan mukainen (ks. edellä johdanto-osan (26) ja (27) kappale). (48) Toimenpide on myös riskipääomasuuntaviivojen 2.2 kohdan b alakohdan mukainen. Kyseisessä alakohdassa yksityinen oman pääoman ehtoinen rahoitus määritellään sijoituksiksi yrityksiin, joita ei ole noteerattu pörssissä (ks. edellä johdanto-osan (24) kappale). (49) Toimenpiteen mukaisesti tehtävät sijoitukset koskevat yksinomaan liikkeeseen laskettuja uusia osakkeita, minkä vuoksi tukikelpoisiin sijoituksiin eivät kuulu jälkirahoitus eivätkä buyout-yritysostot (ks. edellä johdanto-osan (8) kappale). Toimenpide on näin ollen myös riskipääomasuuntaviivojen 2.2 kohdan i alakohdassa esitetyn pääomasijoitusten (venture capital) määritelmän ja 2.2 kohdan b alakohdassa esitetyn yksityisen oman pääoman ehtoisen rahoituksen (private equity) määritelmän mukainen. 8

9 4.2. Toimenpiteen arviointi riskipääomasuuntaviivojen 4.3 kohdan mukaisesti (50) Komissio toteaa riskipääomatoimenpiteen SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti sisämarkkinoille soveltuvaksi ainoastaan, jos se voi päätellä tukitoimenpiteen lisäävän riskipääoman tarjontaa muuttamatta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla. Tämän toteamiseksi komissio soveltaa riskipääomasuuntaviivojen 1.3 kohdan mukaista tasapainotestiä. Tasapainotestissä verrataan myönteisiä vaikutuksia, joita toimenpiteellä mahdollisesti on yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamisen kannalta, toimenpiteen mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin, jotka näkyvät kilpailun ja kaupan vääristymisenä. Komissio katsoo, että tasapainotestin vaatimusten mukaisesti riskipääomatoimenpiteellä on kannustava vaikutus, tuki on välttämätöntä ja oikeasuhteista ja toimenpiteen kokonaistulos on positiivinen, kun kaikki riskipääomasuuntaviivojen 4.3 kohdassa määrätyt edellytykset täyttyvät Sijoituserien enimmäismäärä (51) Riskipääomasuuntaviivojen kohdassa määrätään, että rahoituserät, jotka myönnetään kullekin kohteena olevalle pk-yritykselle joko kokonaan tai osittain valtion varoista, saavat olla kullakin 12 kuukauden jaksolla enintään 2,5 miljoonaa euroa. Kuten edellä johdanto-osan (10) kappaleessa todetaan, kohdeyhtiöön tehtävä vuotuinen sijoituserä voi olla enintään 2,5 miljoonaa euroa. Näin ollen riskipääomasuuntaviivojen kohdan mukainen edellytys täyttyy Toimenpiteen rajoittaminen siemen-, käynnistys- ja laajentamisvaiheen rahoittamiseen (52) Riskipääomasuuntaviivojen kohdan mukaisesti riskipääomatoimenpide on rajattava rahoituksen tarjoamiseen pienille yrityksille laajentamisvaiheeseen asti tai tukialueilla sijaitseville keskisuurille yrityksille, taikka tukialueiden ulkopuolella sijaitseville keskisuurille yrityksille käynnistysvaiheeseen asti. (53) Kuten edellä johdanto-osan (22) kappaleessa todetaan, toimenpide on kohdistettu yksinomaan unionissa sovellettavan pk-yritysten määritelmän mukaisiin pieniin yrityksiin niiden laajentamisvaiheeseen saakka. Toimenpidettä ei sovelleta keskisuuriin yrityksiin. Siemenvaiheen ja käynnistysvaiheen rahoituksen ja laajentamiseen tarvittavan pääoman määritelmät ovat toimenpiteen osalta riskipääomasuuntaviivojen 2.2 kohdan mukaisia, kuten johdanto-osan (29) kappaleessa esitetään. Näin ollen riskipääomasuuntaviivojen kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät Oman pääoman ehtoisten ja oman pääoman luonteisten sijoitusten osuus (54) Riskipääomasuuntaviivojen kohdassa edellytetään, että vähintään 70 prosenttia riskipääomatoimenpiteen kokonaismäärärahoista on käytettävä pk-yrityksiin oman pääoman ehtoisen ja oman pääoman luonteisen rahoituksen muodossa tehtäviin sijoituksiin. Kuten johdanto-osan (8) kappaleessa todetaan, toimenpide on riskipääomasuuntaviivojen kohdan mukainen, koska sijoittajat tekevät kohdeyhtiöihin yksinomaan osakesijoituksia. 9

10 Yksityisten sijoittajien osallistuminen (55) Riskipääomasuuntaviivojen kohdan mukaan vähintään 30 prosenttia tukialueilla tehtävien sijoitusten rahoituksesta ja 50 prosenttia muilla alueilla tehtyjen sijoitusten rahoituksesta on tultava yksityisiltä sijoittajilta. Käsiteltävänä olevassa toimenpiteessä kohdeyhtiöihin tehtävien sijoitusten rahoitus tulee kokonaisuudessaan yksityisiltä sijoittajilta. Näin ollen riskipääomasuuntaviivojen kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät Tuotto-odotuksiin perustuvat sijoituspäätökset (56) Riskipääomasuuntaviivojen kohdassa määrätään kumulatiivisista edellytyksistä, joiden perusteella arvioidaan, perustuvatko sijoituspäätökset tuotto-odotuksiin. (57) Toimenpiteisiin on ensiksikin liityttävä merkittävä yksityisten sijoittajien osallistuminen sijoituksin, jotka tehdään liiketaloudellisin perustein suoraan tai välillisesti kohdeyhtiöiden pääomaan. Käsiteltävänä olevassa toimenpiteessä sijoitettava pääoma muodostuu kokonaisuudessaan yksityisten sijoittajien suoraan kohdeyhtiöihin tekemistä sijoituksista (ks. edellä johdanto-osan (20) kappale). Valtio ei osallistu sijoituspäätösten tekemiseen vaan määrittää ainoastaan säännöt toimenpiteeseen kuuluville verokannustimille (ks. edellä johdanto-osan (5) kappale). Näin ollen riskipääomasuuntaviivojen kohdan a alakohdan mukainen edellytys täyttyy. (58) Riskipääomasuuntaviivojen kohdan b alakohdan mukaan jokaisen sijoituksen on perustuttava yksityiskohtaiseen liiketoimintasuunnitelmaan, jolla osoitetaan ennalta hankkeen elinkelpoisuus. Kuten johdanto-osan (30) kappaleessa todetaan, jokaisella kohdeyhtiöllä on oltava liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää tiedot tuotteen, myynnin ja kannattavuuden kehityksestä ja jossa osoitetaan ennalta hankkeen elinkelpoisuus. Näin ollen riskipääomasuuntaviivojen kohdan b alakohdan mukainen edellytys täyttyy. (59) Kuten riskipääomasuuntaviivojen kohdan c alakohdassa todetaan, kunkin sijoituksen osalta on laadittava selkeä ja realistinen irtautumisstrategia. Komissio toteaa, että käsiteltävänä olevassa toimenpiteessä edellytetään selkeän ja realistisen irtautumisstrategian laatimista jokaisesta sijoituksesta (ks. edellä johdanto-osan (30) kappale). Näin ollen riskipääomasuuntaviivojen kohdan c alakohdan mukainen edellytys täyttyy. (60) Kaikki riskipääomasuuntaviivojen kohdan mukaiset edellytykset siis täyttyvät Sijoituksen hoitaminen liiketaloudellisin periaattein (61) Toimenpiteeseen sisältyy ainoastaan luonnollisten henkilöiden suoria sijoituksia kohdeyhtiöihin. Toimintaan eivät osallistu rahastot eivätkä rahastonhoitajat. Riskipääomasuuntaviivojen kohdalla ei tämän vuoksi ole merkitystä käsiteltävänä olevassa toimenpiteessä. 10

11 Toimialakohtaisuus (62) Riskipääomasuuntaviivojen kohdan mukaan komissio voi hyväksyä riskipääomatoimenpiteiden toimialakohtaisuuden. Tätä määräystä ei sovelleta, koska toimenpide ei ole toimialakohtainen Päätelmä (63) Edellä esitetyn perusteella komissio toteaa, että toimenpide täyttää riskipääomasuuntaviivojen 4.3 kohdassa asetetut edellytykset Tuen kasautuminen (64) Toimenpide on myös riskipääomasuuntaviivojen 6 jaksossa määrättyjen kumulaatiosääntöjen mukainen. Kun kohdeyhtiöille toimenpiteellä myönnettyä pääomaa käytetään alkuinvestointien taikka muiden ryhmäpoikkeusasetusten, suuntaviivojen, puitteiden tai valtiontukiasiakirjojen nojalla tukikelpoisten kustannusten rahoittamiseen, tuen enimmäistasoja tai tukikelpoisia enimmäismääriä supistetaan ensimmäisen riskipääomasijoitusjakson kolmen ensimmäisen vuoden aikana 50 prosenttia (20 prosenttia, jos kohdeyhtiöt sijaitsevat tukialueilla) tuen kokonaismäärään saakka. Supistus ei koske tuki-intensiteettejä, jotka on vahvistettu yhteisön puitteissa tutkimusja kehitystyöhön myönnettävälle valtiontuelle tai vastaavissa tulevissa puitteissa taikka alan ryhmäpoikkeusasetuksessa. (65) Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet soveltavansa näitä tuen kasautumista koskevia sääntöjä, ks. edellä johdanto-osan (31) kappale. Näin ollen riskipääomasuuntaviivojen 6 jakson mukaiset edellytykset täyttyvät Raportointi ja seuranta (66) Riskipääomasuuntaviivojen 7 jaksossa määritetään ehdot, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on annettava riskipääomatoimenpiteistä vuosittain komissiolle kertomukset sekä julkaistava toimenpiteisiin liittyvät tiedot ja pidettävä kirjaa myönnetystä tuesta. (67) Suomen viranomaiset ovat sitoutuneet noudattamaan raportointi- ja valvontavelvoitteita (ks. johdanto-osan (33), (34) ja (35) kappale). Näin ollen riskipääomasuuntaviivojen 7.1 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät Päätelmä (68) Komissio toteaa, että ilmoitettu toimenpide täyttää pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi myönnetystä valtiontuesta annetuissa yhteisön suuntaviivoissa määrätyt edellytykset. (69) Komissio toteaa lisäksi, että Suomen viranomaiset ovat sitoutuneet soveltamaan tarvittavia aiheellisia toimenpiteitä sen jälkeen, kun nykyisten pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi myönnetystä valtiontuesta annettujen yhteisön suuntaviivojen voimassaolo päättyy. 11

12 (70) Tämän vuoksi komissio katsoo, että toimenpide soveltuu sisämarkkinoille SEUTsopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla. 5. PÄÄTELMÄ (71) Komissio on päättänyt, että tuki noudattaa SEUT-sopimuksen määräyksiä. (72) Komissio muistuttaa Suomen viranomaisia siitä, että komissiolle on ilmoitettava SEUTsopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti kaikista suunnitelmista jälleenrahoittaa tai muuttaa tätä tukiohjelmaa. (73) Komissio muistuttaa Suomen viranomaisia siitä, että niiden on toimitettava vuosittain kertomus toimenpiteen täytäntöönpanosta. Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, tästä on ilmoitettava komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että olette antanut suostumuksenne koko kirjeen tiedoksi antamiseen kolmansille ja julkaisemiseen todistusvoimaisella kielellä osoitteessa Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: European Commission Directorate-General for Competition Directorate for State Aid State Aid Greffe B 1049 Brussels Faksi: (+32-2) Kunnioittavasti Komission puolesta Joaquín ALMUNIA Varapuheenjohtaja 12

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 28.05.2013 C(2013) 3257 final. Valtiontuki SA.35764 (2012/N) Suomi Northern Start up Fund. Arvoisa ulkoasiainministeri,

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 28.05.2013 C(2013) 3257 final. Valtiontuki SA.35764 (2012/N) Suomi Northern Start up Fund. Arvoisa ulkoasiainministeri, + EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28.05.2013 C(2013) 3257 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.35764 (2012/N)

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 19.I.2005 C(2005)36 fin Asia: Valtiontuki N:o N 188/2004 Suomi Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto Arvoisa ulkoministeri, 1. Menettely Suomen viranomaiset ilmoittivat EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel 07.09.2012 C(2012) 6182 final Asia: Valtiontuki SA.34290 (2012/N) Suomi Muutokset ohjelmaan, jolla tuetaan nopean laajakaistainfrastruktuurin kehittämistä Suomen haja-asutusalueilla

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169 Asia: Valtiontuki N 308/2007 Suomi Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin pk-yrityksille Valtiontuki

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2012 C(2012) 9525 final Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final Asia: Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille Arvoisa ulkoasiainministeri, 1. MENETTELY (1) Suomi ilmoitti 10. maaliskuuta

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

FVCA haluaisi tuoda esille ehdotettuun esitykseen seuraavaa:

FVCA haluaisi tuoda esille ehdotettuun esitykseen seuraavaa: 1 VM067:00/2012: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 52/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysalueelle tehtävien

Lisätiedot

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä 1. Ovatko kalastusalan valtiontukisäännöt muuttuneet kaudella 2014 2020? Tiettyjen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 28.1.2009 K(2009) 221 lopullinen. Valtiontuki N 395/2007 Suomi Aloitusrahasto Vera Oy:n riskipääomatukiohjelma

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 28.1.2009 K(2009) 221 lopullinen. Valtiontuki N 395/2007 Suomi Aloitusrahasto Vera Oy:n riskipääomatukiohjelma EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28.1.2009 K(2009) 221 lopullinen Asia: Valtiontuki N 395/2007 Suomi Aloitusrahasto Vera Oy:n riskipääomatukiohjelma Arvoisa Herra ulkoministeri, 1. MENETTELY (1) Suomen viranomaiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 annetun lain 8 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 28.1.2009 K(2009) 221 lopullinen. Valtiontuki N 395/2007 Suomi Aloitusrahasto Vera Oy:n riskipääomatukiohjelma

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 28.1.2009 K(2009) 221 lopullinen. Valtiontuki N 395/2007 Suomi Aloitusrahasto Vera Oy:n riskipääomatukiohjelma EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28.1.2009 K(2009) 221 lopullinen Asia: Valtiontuki N 395/2007 Suomi Aloitusrahasto Vera Oy:n riskipääomatukiohjelma Arvoisa Herra ulkoministeri, 1. MENETTELY (1) Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN

SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN EU:N PELASTAMIS- JA RAKENNEUUDISTUSTUEN SUUNTAVIIVOJEN TARKISTAMINEN KYSELYLOMAKE Nykyisten pelastamis- ja rakenneuudistustuen suuntaviivojen voimassaolo päättyy lokakuussa 2009. 1 Suuntaviivojen tarkistamisen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.3.2015 C(2015) 2138 final Asia: VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 15-5-2001 SG(2001) 288577 Asia: Valtiontuki/Ahvenanmaa (Suomi) Tuki nro N 189/2000 Investointituki Herra Ministeri, Suomen viranomaiset ilmoittivat tästä toimenpiteestä komissiolle

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista HE 47/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi. Lakiin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää.

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Asia: Valtiontuki N 179/2004 Suomi Kuntien takausjärjestelmä Suomessa Arvoisa ulkoministeri 1. Menettely: (1) Suomen viranomaiset ilmoittivat 16. huhtikuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 365/2014 vp. saaman pääomatulon veroprogressiota.

HE 365/2014 vp. saaman pääomatulon veroprogressiota. HE 365/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 :n, maatilatalouden tuloverolain 10 f :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0243 (NLE) 12968/17 SC 217 ECON 798 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta.

LIITE I. Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta. LIITE I Vakiolomake valtiontuesta ilmoittamiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja tietojen toimittamiseen sääntöjenvastaisesta tuesta Jäsenvaltioiden on käytettävä tätä lomaketta,

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 24/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritystuesta annettua lakia. Ehdotuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 3 Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen liittyen vuonna 2017 HEL 2017-005192 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää hyväksyä 1 159 004

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31.

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9-07-2003 C(2003)2152fin Asia: Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. lokakuuta 2002)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Tanskalle ottaa käyttöön neuvoston direktiivin 2006/112/EY 75 artiklasta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Markkinat ja kilpailuasiat V: Liikenne, posti ja muut palvelut Vt. johtaja

Markkinat ja kilpailuasiat V: Liikenne, posti ja muut palvelut Vt. johtaja EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto Markkinat ja kilpailuasiat V: Liikenne, posti ja muut palvelut Vt. johtaja Bryssel 14/04/2010*D/6678 COMP F3/HS/AW/fz (2010)66 Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa

Lisätiedot

Tietyt valtion monialaisen tuen muodot ja rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut *

Tietyt valtion monialaisen tuen muodot ja rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut * P7_TA(2013)0299 Tietyt valtion monialaisen tuen muodot ja rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 26.1.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta

Lisätiedot

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018. EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Ohjeet yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten

Lisätiedot

1. Suomen viranomaiset ilmoittivat edellä mainitusta toimenpiteestä sähköisesti 19. syyskuuta 2007 (SANI 659).

1. Suomen viranomaiset ilmoittivat edellä mainitusta toimenpiteestä sähköisesti 19. syyskuuta 2007 (SANI 659). EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.V.2008 K(2008)1839 lopullinen Asia: Valtiontuki N 537/2007 Suomi Sanomalehdistön tuki Arvoisa ulkoministeri, 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat edellä mainitusta

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Liettuan tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot