Tekesin tukiohjelmat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekesin tukiohjelmat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan"

Transkriptio

1 1 (8) Tekesin tukiohjelmat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 1 Tukiohjelmien tavoitteet 1.1 Tuki tutkimus- ja kehittämisprojekteihin 1.2 Avustus innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden hankintaan 1.3 Rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille 2 Tukiohjelmien kesto ja koko 3 Ehdot 3.1 Tuensaajat 3.2 Tutkimus- ja kehittämistyön vaiheet t&k-projekteissa 3.3 Tukikelpoiset kustannukset 3.4 Tuki-intensiteetit ja tukimuodot 3.5 Tutkimus- ja kehittämisprojektien tulosten hyödyntäminen 4 Tuen muut edellytykset 4.1 Yksittäisten t&k-projektien valtiontuki-ilmoitukset 4.2 Tuen kannustava vaikutus 4.3 Raportointi ja seuranta 5 De minimis -ehtoiset tuet Liitteet Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tässä tarkoituksessa Tekes rahoittaa ja aktivoi yritysten ja julkisten tutkimuslaitosten haastavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteja kaikilla toimialoilla. Rahoituksellaan ja muilla toimenpiteillään Tekes myös edistää uusien innovatiivisten yritysten ja liiketoimintojen syntymistä ja kiihdyttää niiden liikkeellelähtöä. Lisäksi Tekes hoitaa useita muita suomalaisen teknologia- ja innovaatiopolitiikan toteuttamistehtäviä. Tekesin toiminta rahoitetaan valtion talousarviosta. Tekesin tukiohjelmat perustuvat tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettäviä valtiontukia koskeviin Euroopan yhteisön puitteisiin (2006/C 323/01). EU-komission Tekesille valtuuttamat viralliset tukiohjelmat ovat: Tuki tutkimus- ja kehitysprojekteihin N 356/2007 Avustus innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden hankintaan (Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin pk-yrityksille) N 308/2007 Tuki nuorille innovatiivisille yrityksille N 309/2007. Tukien myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta (298/2008). 1 Tukiohjelmien tavoitteet 1.1 Tuki tutkimus- ja kehittämisprojekteihin (t&k-projekteihin) Tekes tukee sellaisia yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa, kansantaloutta tai ympäristöä työ- ja elinkeinoministeriön Tekesille asettamien elinkeino-, teknologia- ja innovaatiopoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Tuettavien hankkeiden tulee edistää rahoituksen saajien osaamista, yritysten verkottumista kansallisesti tai kansainvälisesti taikka rahoituksen saajan liiketoiminnan kehittymistä erityisesti Euroopan yhteismarkkinoiden alueella työpaikkojen, liikevaihdon tai viennin kasvuna. 1.2 Avustus innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden hankintaan Avustuksella innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden hankintaan kannustetaan pk-yrityksiä hyödyntämään enemmän innovaatiopalveluja sekä kehittämään yksityisten innovaatiopalveluiden tarjontaa.

2 2 (8) 1.3 Rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille Rahoitusta myönnetään nuorten innovatiivisten yritysten liiketoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen kohdistuvaan toimintaan yleisrahoituksena. Rahoitus paikkaa markkinapuutetta, joka aiheutuu yksityisen riskirahoituksen heikosta saatavuudesta innovatiivisten yritysten liikkeellelähtövaiheessa. 2 Tukiohjelmien kesto ja koko Tukiohjelmat ovat voimassa aikavälin T&k-projekteihin Tekes myöntää rahoitusta ohjelman aikana arviolta enintään 1,6 miljardia euroa. Rahoituksesta on avustusta noin 70 prosenttia ja tuotekehityslainoja 30 prosenttia. Avustusta asiantuntijapalveluihin Tekes myöntää ohjelman aikana arviolta enintään 60 miljoonaa euroa. Rahoitusta nuorille innovatiivisille yrityksille Tekes myöntää ohjelma aikana arviolta enintään 120 miljoonaa euroa. Osa rahoituksesta voi olla lainaa. Todellinen tukiohjelmiin käytettävissä oleva rahoituksen suuruus määräytyy valtion vuosittaisten talousarvioiden perusteella. 3 Ehdot 3.1 Tuensaajat Tekesin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin ja innovaatiotoimintaan myöntämä tuki on tarkoitettu Suomessa rekisteröidyille ja toimiville yrityksille. Yrityksellä tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikkia yksiköitä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa, ei kuitenkaan luonnollista henkilöä. Tukea ei myönnetä vaikeuksissa oleville yrityksille niin kuin ne on määritelty yhteisön suuntaviivoista valtiontuelle vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi (2004/C 244/02) annetussa komission tiedonannossa Tuki t&k-projekteihin Tukea t&k-projekteihin myönnetään kaiken kokoisille yrityksille Avustus innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden hankintaan Avustusta innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden hankintaan voidaan myöntää pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) niin kuin ne on määritelty mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY Rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille Tukea nuorille innovatiiviselle yritykselle voidaan myöntää yritykselle, jonka merkitsemisestä kaupparekisteriin on kulunut alle kuusi vuotta tuen myöntämishetkellä. Lisäksi edellytetään, että yritys on kokoluokaltaan pieni komission suosituksen 2003/361/EY mukaisesti ja että yrityksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannukset ovat vähintään 15 prosenttia sen kaikista liiketoiminnan kuluista vähintään yhtenä vuonna tuen myöntämistä edeltävistä kolmesta vuodesta. Jos kyse on vastaperustetusta yrityksestä, jolla ei ole vielä taloudellista historiaa, vastaava 15 prosentin taso on saavutettava ensimmäisen tilikauden tilinpäätöksessä. Tekes edellyttää, että yrityksen liiketoiminnan kokonaiskulut ja t&k-kustannusten määrä ovat yrityksen ulkopuolisen hyväksytyn tilintarkastajan vahvistamia. 3.2 Tutkimus- ja kehittämistyön vaiheet t&k-projekteissa Tekes tukee kolmen eri tutkimusvaiheen t&k-projekteja. Tutkimusvaiheet ovat perustutkimus, teollinen tutkimus ja kokeellinen kehittäminen. Perustutkimusprojektiin ei voi kuulua muita tutkimusvaiheita. Sen sijaan samaan hankkeeseen voi kuulua sekä teollista tutkimusta että kokeellista kehittämistä. Tällöin tuen myöntämisvaiheessa määritellään, mikä osuus projektista on teollista tutkimusta ja kokeellista kehittämistä.

3 3 (8) Perustutkimuksella tarkoitetaan kokeellista tai teoreettista työtä, jolla pyritään hankkimaan uutta tietoa ilmiöiden ja havainnoitavissa olevien tosiseikkojen perusteista ilman, että tavoitteena on tietty sovellus tai käyttötarkoitus. Teollisella tutkimuksella tarkoitetaan suunniteltua tutkimusta tai uuden tiedon saamiseen pyrkiviä kriittisiä selvityksiä, joiden tavoitteena on, että näitä uusia tietoja ja taitoja voidaan käyttää uusien tuotteiden, menetelmien tai palveluiden kehittämiseen tai että olemassa olevat tuotteet, menetelmät tai palvelut paranevat huomattavasti. Kyseeseen tulee myös teollisen tutkimuksen harjoittamiseen, erityisesti geneerisen teknologian validointiin, tarvittavien monimutkaisten järjestelmien komponenttien luominen kokeelliseen kehittämiseen kuuluvia prototyyppejä lukuun ottamatta. Kokeellisella kehittämisellä tarkoitetaan olemassa olevan tieteellisen, teknisen, liiketoiminta- ja muun asiaa koskevan tiedon ja taitojen hankkimista, yhdistämistä, muokkaamista ja käyttöä suunnitelmien ja järjestelyiden tai mallien laatimiseksi uusille, muutetuille tai parannetuille tuotteille, prosesseille tai palveluille. Tämä voi kattaa myös esimerkiksi muuta sellaista toimintaa, jonka tarkoituksena on uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden peruskäsitteiden määrittely, suunnittelu ja dokumentointi. Toimintaan voi kuulua luonnosten, piirustusten, suunnitelmien ja muun aineiston laatimista edellyttäen, että niitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Kokeelliseksi kehittämiseksi katsotaan myös kaupallisesti hyödynnettävissä olevien prototyyppien ja pilottihankkeiden kehittäminen, kun prototyyppi on välttämättä lopullinen kaupallinen tuote ja kun sen tuottaminen pelkästään esittelyä ja validointia varten olisi liian kallista. Jos esittely- tai pilotti-hankkeita käytetään myöhemmin kaupallisiin tarkoituksiin, tällaisesta käytöstä saatava tulo on vähennettävä tukikelpoisista kustannuksista. Tuotteiden, prosessien ja palveluiden koetuotanto ja testaus on myös tukikelpoista edellyttäen, että kyseisiä tuotteita, prosesseja ja palveluita ei voida käyttää tai muuttaa käytettäviksi teollisissa sovelluksissa tai kaupallisiin tarkoituksiin. Kokeellinen kehittäminen ei kata tuotteisiin, tuotantolinjoihin, valmistusmenetelmiin, olemassa oleviin palveluihin tai muihin meneillään oleviin toimintoihin tehtyjä rutiiniluonteisia tai säännöllisesti tehtäviä muutoksia, vaikka nämä muutokset merkitsisivät parannuksia. 3.3 Tukikelpoiset kustannukset Alla luetellut kustannukset voidaan ottaa huomioon projektille myönnettävän ja maksettavan tuen määrittelyssä. T&k-projekteissa seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia: a. henkilöstömenot (t&k-projektiin suoraan osallistuvat ja siinä avustavat henkilöt) b. välineiden ja laitteiden kustannukset siltä osin ja siltä ajalta, kun niitä on käytetty tutkimushankkeessa; jos tällaisia välineitä ja laitteita ei käytetä tutkimushankkeen tarpeisiin koko niiden käyttöiän ajan, tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan poistokustannukset, jotka vastaavat tutkimushankkeen kestoa. Maa-alueiden osalta tukikelpoisiksi katsotaan kaupallisin ehdoin toteutetun luovutuksen kustannukset tai toteutuneet pääomakustannukset; c. rakennusten ja maa-alueiden kustannukset siltä osin ja siltä ajalta, kun niitä on käytetty tutkimushankkeessa; rakennusten osalta tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan poistokustannukset, jotka vastaavat tutkimushankkeen kestoa osalta tukikelpoisiksi katsotaan kaupallisin ehdoin toteutetun luovutuksen kustannukset tai toteutuneet pääomakustannukset; d. ulkopuolisista lähteistä markkinahintaan ostettujen tai käyttöluvalla hankitun sopimukseen perustuvan tutkimuksen, teknisen tietämyksen ja patenttien kustannukset, jos liiketoimi on toteutettu tavanomaisten kaupan edellytysten mukaisesti eikä siihen liity minkäänlaista kilpailunvastaista yhteistyötä, sekä konsultoinnin ja vastaavien palveluiden kustannukset, kun niitä on käytetty yksinomaan tutkimustoimintaa varten; e. tutkimus- ja kehittämishankkeesta suoraan aiheutuvat yleiskustannukset;

4 4 (8) f. muut suoraan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi matkakustannukset sekä materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden kustannukset Avustuksessa innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden hankintaan pk-yrityksille tukikelpoisia kustannuksia ovat seuraavat innovaatioihin kohdistuvat neuvonta- ja tukipalvelut: liikkeenjohdon konsultointi; tekninen apu; teknologiansiirtopalvelut; strategian muutokseen liittyvä ja innovaatiotoimintaa tukeva valmennus; konsultointipalvelut teollis- ja tekijänoikeuksien hankkimista, suojelua ja kauppaa sekä lisenssisopimuksia varten; standardien käyttöä koskevat konsultointipalvelut, tietopankit; tekniset kirjastot; markkinatutkimukset; laatumerkintä-, testaus- ja sertifiointipalvelut; innovaation jalostamisen vaatiman uuden infrastruktuurin tai uusien menetelmien käyttö Nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksessa tukikelpoisia ovat kaikki kustannukset, jotka liittyvät toimintoihin, jotka ovat välttämättömiä rahoituksen myöntämispäätöksessä tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ei-välttämättömiä ja siksi ei-tukikelpoisia kustannuksia ovat esimerkiksi rahoituksensaajan vapaaehtoiset vakuutukset, rahoituskulut, lahjoista ja stipendeistä aiheutuvat menot sekä laskennalliset kulut. 3.4 Tuki-intensiteetit ja tukimuodot Tuki t&k-projekteihin tuki-intensiteetit Tuki perustutkimusprojektiin voi olla enintään 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Perustutkimusprojekti ei voi sisältää muita tutkimusvaiheita. Ilman korotuksia tuki teolliseen tutkimukseen voi olla enintään 50 prosenttia ja kokeelliseen kehittämiseen enintään 25 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Muiden kuin perustutkimushankkeiden osalta jokaiselle projektille määritellään myöntämisvaiheessa, kuinka suuri osuus projektista on teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä. Projektin enimmäistuki-intensiteetti määräytyy eri tutkimusvaiheiden painotetun keskiarvon perusteella. Taulukko 1 kuvaa hankekohtaisen maksimituki-intensiteetin määräytymistä. Taulukossa esitettyjen enimmäistukitasojen päälle voi tulla korotuksia niin kuin ne on määritelty alla. Taulukko 1 Teollisen tutkimuksen osuus Kokeellisen kehittämisen osuus Maksimituki-intensiteetti (brutto) 100 % 0 % 50 % 80 % 20 % 45 % 60 % 40 % 50 % 40 % 60 % 35 % 20 % 80 % 30 % 0 % 100 % 25 % Enimmäistuen korotukset t&k projekteissa Jos tuensaaja on pieni, yritystukea voidaan korottaa enintään 20 prosenttiyksikköä. Keskisuurten yritysten osalta tukea voidaan korottaa enintään 10 prosenttiyksikköä. Lisäksi tukea voidaan korottaa enintään 15 prosenttiyksikköä, jos a. hankkeeseen liittyy vähintään kahden toisistaan riippumattoman yrityksen välistä todellista yhteistyötä ja seuraavat edellytykset täyttyvät: yhden yrityksen osuus yhteistyöhankkeen tukikelpoisista kustannuksista on enintään 70 pro-senttia, hankkeeseen liittyy yhteistyötä vähintään yhden pk-yrityksen kanssa tai yhteistyö on rajat ylittävää eli tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoitetaan vähintään kahdessa EU-jäsenvaltiossa b. hankkeeseen liittyy todellista yhteistyötä yrityksen ja tutkimusorganisaation välillä erityisesti kansallisen tutkimus- ja kehityspolitiikan yhteensovittamiseksi ja seuraavat edellytykset täyttyvät: tutkimusorganisaation osuus tukikelpoisista hankekustannuksista on vähintään 10 prosenttia; tutkimusorganisaatiolla on oikeus julkistaa tutkimushankkeiden tulokset siltä osin kuin ne ovat peräisin kyseisen organisaation toteuttamasta tutkimuksesta

5 5 (8) c. ainoastaan teollisen tutkimuksen osalta: jos hankkeen tulokset levitetään laajasti teknisissä ja tieteellisissä konferensseissa tai ne julkaistaan tieteellisissä tai teknisissä aikakauslehdissä tai avoimissa tietoarkistoissa (tietokannoissa, joissa käsittelemättömät tutkimustiedot ovat kaikkien saatavilla) tai vapaan tai avoimen lähdekoodin ohjelmiston kautta. Edellä kohdissa a. ja b. todelliseksi yhteistyöksi katsotaan yhteisprojekti, jolla on yhteinen tutkimussuunnitelma, sama aikataulu sekä jaettu riski. Alihankintaa ei katsota todelliseksi yhteistyöksi. Kohtien a.- c. mukaisen 15 prosenttiyksikön korotuksen saa vain kerran, vaikka useampi kohta täyttyisi. Korotusten ja tuki-intensiteettien kasautuessa tuki perustutkimukseen voi olla enintään 100 % hyväksyttävistä kustannuksista teolliseen tutkimukseen voi olla enintään 75 % pienille ja keskisuurille yrityksille ja enintään 65 % suurille yrityksille kokeelliseen kehittämiseen voi olla enintään 60 % pienille yrityksille, enintään 50 % keskisuurille yrityksille ja enintään 40 % suurille yrityksille. Tekes noudattaa kulloinkin voimassa olevaa EU-komission suositusta mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä T&k-projektien toteutettavuustutkimukset tuki-intensiteetit Teknisten toteutettavuustutkimusten osalta tuen perusintensiteetit ovat tutkimuskustannusten perusteella laskettuna seuraavat: pk-yritysten osalta enintään 75 prosenttia teollista tutkimusta edeltäviin tutkimuksiin ja enintään 50 prosenttia kokeellista kehittämistä edeltäviin tutkimuksiin suurten yritysten osalta enintään 65 prosenttia teollista tutkimusta edeltäviin tutkimuksiin ja enintään 40 prosenttia kokeellista kehittämistä edeltäviin tutkimuksiin. Perustutkimusta ei voi edeltää toteutettavuustutkimus T&k-projektien tukimuodot Tuki t&k-projekteihin voidaan myöntää avustuksena ja edullisena lainana. Lainan tukivaikutus lasketaan diskonttaamalla lainan sisältämä korkotuki myöntöhetken mukaiseen arvoon. Diskonttauksessa ja laskettaessa tukivaikutusta käytetään lainan myöntöhetkellä voimassa olleen todellisen koron ja myöntöhetkellä voimassa olleen Euroopan yhteisöjen komission määrittelemän ja julkaiseman viitekoron erotusta koko laina-ajalta. Jos laina ei sisällä turvaavia vakuuksia, viitekorkoa korotetaan riskipreemiolla noudattaen mitä viite- ja diskonttokorkojen vahvistamismenetelmästä (97/C 273/03) annetussa komission tiedonannossa tai sen korvaavassa tiedonannossa määrätään. Rahoitusmuodosta riippumatta tuki t&k-projektille ei saa ylittää kohdissa määriteltyjä enimmäistukitasoja. Jos projekti ei johda taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan, Tekes voi jättää lainan osittain tai kokonaan takaisinperimättä kohdassa määriteltyjen enimmäistuki-intensiteettien sallimissa rajoissa. Perimättäjättökäsittelyssä kertynyt korkotuki lasketaan ainoastaan lainan sille osuudelle, joka ylittää tuen enimmäismäärät. Tämä johtuu siitä, että tuensaaja olisi periaatteessa voinut saada tuen alun perin enimmäismääräisenä avustuksena. Esimerkit Tekesin tavasta laskea edullisen lainan tuki-intensiteetti ja enimmäisperimättäjättö on annettu liitteessä Avustus innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden hankintaan tuki-intensiteetit ja -muodot Avustusta innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden hankintaan voidaan myöntää pk-yritykselle enintään euroa kolmen vuoden aikana. Rahoitus voi olla enintään 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jos palveluntarjoajalla on kansallinen tai eurooppalainen sertifiointi ja jos osa tuesta hankkeeseen tulee Euroopan Unionin varoista. Muussa tapauksessa rahoitus voi olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Rahoitus voidaan myöntää avustuksena tai palveluseteleinä. Jos palveluntarjoaja on voittoa tavoittelematon organisaatio, rahoitus voidaan myöntää maksetun hinnan ja markkinahinnan erotuksena. Markkinahinnan

6 6 (8) sijaan hinnanalennuksen laskemisessa voidaan käyttää myös palvelun kokonaiskustannuksia, joihin on lisätty kohtuullinen marginaali. Tällöin innovaatiotoiminnan neuvonta- ja tukipalveluiden kokonaiskustannukset on voitava eriyttää Rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille tuki-intensiteetit ja -muodot Rahoitus voi olla enintään 75 prosenttia toiminnan kustannuksista. Rahoitus voidaan myöntää avustuksena, lainana tai näiden yhdistelmänä. Kehittämiskeskus voi myös hyväksyä julkisen pääomasijoitusyhtiön tekemän riskipääomasijoituksen osaksi nuoren innovatiivisen yrityksen rahoitusta. Riskipääoma ei ole kustannussidonnaista. Lainaa ei voida jättää takaisinperimättä. Nuoren innovatiivisen yrityksen rahoitusta voidaan myöntää enintään euroa. Rahoitusta voidaan kuitenkin myöntää enintään euroa alueilla, jotka Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamisalaan. Tuensaaja voi saada tukea tukiohjelmassa ainoastaan kerran sinä aikana, jona se katsotaan nuoreksi innovatiiviseksi yritykseksi. Jos tuki myönnetään vaiheittain, uuteen vaiheeseen pääseminen edellyttää, että yritys on saavuttanut edelliselle vaiheelle asetetut tavoitteet Tuen kasautuminen Tuki t&k-projekteihin Jos tutkimus- ja kehittämistoimintaan on myönnetty valtion, kunnan tai muun julkisen rahoittajan taikka Euroopan yhteisöjen komission varoista muita lainoja tai avustuksia taikka luottolaitosten lainoja, joihin kohdistuu valtion tai muun julkisen rahoittajan myöntämää korkotukea, näiden sekä Tekesin myöntämän avustuksen ja lainan yhteenlaskettu tuki-intensiteetti ei saa ylittää kohdissa määriteltyjä tukiintensiteettien enimmäismääriä. Avustus innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden hankintaan Rahoitus ei saa kasautua muun tuen kanssa samojen tukikelpoisten kustannusten osalta. Rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille Projektin kustannuksiin ei saa kohdistua muuta julkista eli valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai julkisoikeudellisen laitoksen tai säätiön myöntämä tukea. Myöskään Euroopan yhteisön tai muista Euroopan unionin varoista myönnettävä tuki ei ole sallittua. Rahoituksensaaja ei voi vastaanottaa muuhun toimintaansa valtiontukea kolmen vuoden aikana Tekesin rahoituspäätöksestä. Mikäli rahoitus myönnetään vaiheittain, lasketaan määräaika alkavaksi ensimmäisestä rahoituspäätöksestä. Sallittua valtiontukea on kuitenkin rahoitus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä julkisrahoitteinen riskipääoma edellyttäen, että rahoitusta ei ole myönnetty perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (de minimis) annetun komission asetuksen (EY 1998/2006) nojalla. Sallittua t&k&i tukea voivat myöntää erityisesti Tekes, Euroopan Unioni sekä TE-keskukset. Sallittua on myös sellainen julkinen rahoitus, johon ei sisälly tukielementtiä. Rahoituksensaajan on toimitettava Tekesille vähintään kerran vuodessa yrityksen ulkopuolisen hyväksytyn tilintarkastajan määrämuotoinen lausunto julkista tukea koskevien sääntöjen toteutumisesta. Lausunnot vaaditaan rahoituksen myöntämistä seuraavalta kolmen vuoden ajanjaksolta. Julkisen hankintalainsäädännön noudattaminen Edellä mainituista enimmäistukitasoista ja tuen kasautumissäännöistä poiketen sellaiseen hankintaan, jossa ei ole noudatettu lakia julkisista hankinnoista (348/2007), voi maksettava julkinen tuki yhteensä olla enintään 50 prosenttia hankinnan arvosta. 3.5 Tutkimus- ja kehittämisprojektien tulosten hyödyntäminen Yrityksen on saatava Tekesiltä etukäteen kirjallinen lupa, mikäli se;

7 7 (8) myy, panttaa tai muulla tavoin luovuttaa hankkeen tuloksena syntyneen liiketoiminnan tai osan siitä; myy, panttaa tai muulla tavoin luovuttaa hankkeen tuloksena syntyneitä immateriaali- tai muita oikeuksia; siirtää liiketoimintaansa ulkomaille tai toteuttaa muita liiketoimintamuutoksia tai yritysjärjestelyjä (kuten sulautuminen, jakautuminen ja merkittävä omistusjärjestely), jotka vaarantavat hankkeen tavoiteltavien vaikutusten toteutumisen. Jos käyttö- tai hyödyntämisoikeuksien lisensointi on ollut oleellinen osa hankkeen alun perin tavoittelemaa liiketoimintaa, ei edellä tarkoitettua Tekesin lupaa tarvita. Jos luvanvarainen toimi toteutetaan myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua rahoituksen viimeisen erän maksamisesta tai jos siirto taikka luovutus tapahtuu Euroopan yhteismarkkina-alueen sisällä, menettelylle ei tarvita Tekesin suostumusta. Mikäli rahoitus on myönnetty lainana, menettely edellyttää Euroopan yhteismarkkinoiden sisälläkin toteutettuna Tekesin suostumusta, kunnes laina korkoineen on kokonaisuudessaan maksettu takaisin. 4 Tuen muut edellytykset 4.1 Yksittäisten t&k-projektien valtiontuki-ilmoitukset Tekes ilmoittaa EU-komissiolle erikseen t&k-projekteille myönnettävät yksittäiset tuet, jotka täyttävät seuraavat edellytykset: Tukimäärä ylittää t&k-tuen ja toteutettavuustutkimusten osalta jos hanke on ensi sijassa perustutkimusta: 20 miljoonaa euroa yritystä ja hanketta/ toteutettavuustutkimusta kohden; jos hanke on ensi sijassa teollista tutkimusta: 10 miljoonaa euroa yritystä ja hanketta/ toteutettavuustutkimusta kohden; kaikki muut hankkeet: 7,5 miljoonaa euroa yritystä ja hanketta/toteutettavuustutkimusta kohden. Näissä tapauksissa tukea ei myönnetä ennen kuin komissio on ilmoittanut, että se ei vastusta suunniteltua tukea. 4.2 Tuen kannustava vaikutus Tuen myöntämisen edellytys on, että tuella on kannustava vaikutus yrityksen toimintaan. Tämän vuoksi rahoitusta voidaan myöntää vain toimintaan, joka tapahtuu rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen. Kannustavan vaikutuksen varmistamiseksi Tekes edellyttää lisäksi, että vähintään yksi seuraavista tekijöistä toteutuu tavalla, jolla on merkittävä vaikutus verrattuna yrityksen tavanomaiseen käyttäytymiseen kyseisellä alalla: hankkeen koko kasvaa hankkeen soveltamisala laajenee hankkeen toteutus nopeutuu tukea saava yritys lisää t&k&i-toimintansa kokonaismenoja Rahoituksessa nuorille innovatiivisille yrityksille ja avustuksessa innovaatiopalveluiden hankkimiseen pkyrityksille Tekes katsoo vähintään yhden edellä mainitun tekijän toteutuvan automaattisesti. Pk-yritysten t&k projekteissa, joissa tuen määrä on alle 7,5 miljoonaa euroa tuen saajaa kohden, Tekes arvioi kunkin päätöksen valmistelussa erikseen tuen kannustavan vaikutuksen. Suurten yritysten t&k-projekteissa ja niissä pk-yritysten hankkeissa, joihin myönnetään tukea vähintään 7,5 miljoonaa euroa yritystä kohden, Tekes edellyttää rahoituksen hakijalta määrällisiin ja/tai laadullisiin tekijöihin perustuvaa analyysia, jossa verrataan yrityksen käyttäytymistä tuen kanssa tilanteeseen, jossa tukea ei myönnettäisi. Analyysin perusteella Tekes arvioi, toteutuuko tuen kannustava vaikutus.

8 8 (8) 4.3 Raportointi ja seuranta Tekes raportoi tukijärjestelmän toteuttamisesta vuosittain EU-komissiolle. Vuosiraporteissa kerrotaan seuraavat tiedot, jotka julkaistaan sekä komission että Tekesin verkkosivuilla ( tuensaajan nimi; tuen määrä tuensaajaa kohti; tuen intensiteetti; toimialat, joilla tukea saavat hankkeet toteutetaan. Tiedot julkistetaan myönnetyn tuen perusteella tukiohjelmittain eli erikseen t&k-projektien tuesta, rahoituksesta nuorille innovatiivisille yrityksille ja avustuksesta innovaatiotoimintaa tukevien palveluiden hankintaan. Edellä mainitun lisäksi Tekes julkaisee omilla verkkosivuillaan kerran vuodessa kokonaissumman, jonka se on maksanut rahoitusta kullekin yritykselle edellisen kalenterivuoden aikana. Komissiolle toimitettavassa vuosikertomuksessa Tekes myös ilmoittaa, kuinka se on arvioinut tuen kannustavaa vaikutusta ennen t&k-tuen myöntämistä suurille yrityksille sekä ennen vähintään 7,5 miljoonan euron t&k-tuen myöntämistä pk-yritykselle yhteen hankkeeseen Tukiohjelmien teksti kokonaisuudessaan Tämä dokumentti sisältää Tekesin voimassaolevien muiden kuin de minimis -ehtoisten tukiohjelmien tekstit kokonaisuudessaan Tietolomakkeet Jos tukiohjelmien osana myönnetään yhdelle yritykselle yhteen projektiin t&k-tukea, josta ei tarvitse ilmoittaa erikseen kohdan 4.1. mukaisesti ja jonka määrä on yli 3 miljoonaa euroa, Tekes toimittaa komissiolle 20 työpäivän kuluessa myöntämisestä tiedot, jotka vaaditaan tämän tekstin liitteessä 2 olevassa vakiolomakkeessa. Komissio julkaisee tiedoista yhteenvedon verkkosivuillaan. 5 De minimis -ehtoiset tuet Tekes täydentää edellä kuvattuja t&k&i-puitteisiin perustuvia tukiohjelmia myöntämällä yrityksille avustusta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 nojalla. Tätä de minimis - ehtoista tukea Tekes myöntää erityisesti: pk-yritysten pienimuotoisiin kehittämis- ja kaupallistamishankkeisiin ja nuoren innovatiivisen yrityksen rahoituksen esivaiheeseen Liitteet Liite 1 Liite 2 Esimerkit Tekesin tavasta laskea tuotekehityslainan tuki-intensiteetti (doc) Tietolomake (doc)

9 ESIMERKIT TEKESIN TAVASTA LASKEA TUOTEKEHITYSLAINAN TUKI-INTENSITEETTI LIITE 1 Esimerkeissä lainaa on myönnetty 60 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Projektin kohdan mukainen enimmäistuki on 35 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. 1. Tekesin tuki-intensiteettilaskelma lainalle, jonka takaisinmaksun ehdot eivät muutu jäljellä oleva korkotukien diskonttausvaihdettavat arvot lainapääoma lyhennys pvm lainan korko korkotuki nykyarvo korkokanta lainan summa , ,00 0, ,00 0,00 lainan korko 1,00 % ,00 0, , , ,28 1 1,1186 marginaali 7,50 % ,00 0, , , ,05 2 1,1186 komission viitekorko 4,36 % ,00 0, , , ,79 3 1,1186 korkotuki 10,86 % ,00 0, , , ,61 4 1,1186 markkinakorko 11,86 % ,00 0, , , ,10 5 1,1186 tukikelpoiset kustannukset , , , , , ,15 6 1, , , , , ,48 7 1, , , , , ,80 8 1, , , , , ,07 9 1, , , , ,40 849, , ,09 Tuki lainan nostohetkellä ,09 Tuki projektin tukikelpoisista kustannuksista 32,25 %

10 2. Tekesin tuki-intensiteettilaskelma epäonnistuneen projektin lainan perimättäjättökäsittelyn yhteydessä korkotuen laskennan perustana korkotukien diskonttausvaihdettavat arvot oleva lainapääoma lyhennys pvm lainan korko korkotuki nykyarvo korkokanta enimmäisavustuksen ylittävä osuus lainapääomasta , ,00 0, ,00 0,00 lainan korko 1,00 % ,00 0, , , ,28 1 1,1186 marginaali 7,50 % ,00 0, , , ,60 2 1,1186 komission viitekorko 4,36 % ,00 0, , , ,50 3 1,1186 korkotuki 10,86 % ,00 0, , , ,17 4 1,1186 markkinakorko 11,86 % ,00 0, , , ,46 5 1,1186 tukikelpoiset kustannukset , , , , , ,11 6 1, , , , , ,68 7 1, , , , , ,10 8 1, , , , , ,77 9 1, , , , ,29 576, , ,18 Enimmäisperimättäjätön määrittely ,01 korkotuki ennen perimättäjättöä Projektin enimmäistuki ,00 Huomioon otettava korkotuki , ,17 korkotuki perimättäjätön jälkeen Enimmäisperimättäjättö ,82 Maksettavaksi jäävä lainapääoma ,18

11 LIITE 2 Tietolomake, jota käytetään annettaessa tiivistetyt tiedot tuesta kohdan mukaisesti 1) Tuensaaja (tukea saavan yrityksen / saavien yritysten nimi ja maininta siitä, onko kyseessä pk-yritys): ) Tukiohjelman viitenumero (komission käyttämä viitenumero voimassa olevasta ohjelmasta/ohjelmista, jonka/joiden nojalla tukea myönnetään): ) Tuen myöntävä viranomainen tai viranomaiset (nimi ja yhteystiedot): ) Jäsenvaltio, jonka alueella tukea saava hanke tai toimenpide toteutetaan: ) Hankkeen tai toimenpiteen tyyppi: ) Lyhyt kuvaus hankkeesta tai toimenpiteestä: ) Mahdollisten tukikelpoisten kustannusten määrä euroina: ) Diskontattu tukimäärä (brutto) euroina: ) Tuki-intensiteetti ( % bruttoavustusekvivalenttina): ) Ehdotetun tuen maksamiselle mahdollisesti asetetut edellytykset: ) Hankkeen tai toimenpiteen suunniteltu aloitus- ja lopetusaika: ) Tuen myöntämispäivämäärä:

Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 1 (8) Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Tekesin tukiohjelma tutkimus- ja kehittämishankkeisiin perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta

Rahoituksen myöntämistä säätelee valtioneuvoston asetus (1444/2014) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin Tekesin tukiohjelma innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen

Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen Tekesin tukiohjelma tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja uudistamiseen perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1444/2014 Valtioneuvoston asetus. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1444/2014 Valtioneuvoston asetus. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1444/2014 Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169 Asia: Valtiontuki N 308/2007 Suomi Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin pk-yrityksille Valtiontuki

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan

Ideasta Liiketoimintaan Ideasta Liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille Metsäalan ennakointiyksikön järjestämä aamukahvitilaisuus 17.2.2009 Kalevi Pölönen DM 375387 04-2008 Copyright Tekes DM 125809 01-2005 Copyright

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

VNa 382/ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ritva Rintapukka, päivitys Päivi Mäntymäki

VNa 382/ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ritva Rintapukka, päivitys Päivi Mäntymäki Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma Tukea biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä tukea alan investointeihin VNa 382/2016 25.5.2016 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 90 400 000 euroa. innovaatiotoimintaan. Lainat voidaan myöntää vakuutta

Lisätiedot

2010-2013 DM 682825. Copyright Tekes 08-2010

2010-2013 DM 682825. Copyright Tekes 08-2010 Puuska Puutuotealan t aktivointihanke i tih k 2010-2013 DM 682825 08-2010 Puutuotealaa palvelevat ohjelmat 100 M Käyttäjän tarpeet, korjaus, infra Tuote, tuotanto, liiketoiminta Puu veneessä, puuvene Energiatehokkaat

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus De minimis ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus Mitä on de minimis-tuki? De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on maksimissaan 200 000 euroa per yritys nykyisen ja kahden

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 294. Laki. sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 294. Laki. sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2008 N:o 294 298 SISÄLLYS N:o Sivu 294 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta... 757 295 Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus. laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus. laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015 364/2015 Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta Annettu Helsingissä 9 päivänä

Lisätiedot

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma VNa 382/2016 25.5.2016 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ritva Rintapukka, päivitys Päivi Mäntymäki 16.12.2016 Tukea biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään 366 871 000 euroa. Vuonna 2015 uusia rahoituspäätöksiä saa

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Teemaklinikka - Miten suomalaiset ideat myydään hyvän tarinankerronnan, esiintymisen ja selkeän myyntipuheen avulla? Riihimäki 8.12.

Teemaklinikka - Miten suomalaiset ideat myydään hyvän tarinankerronnan, esiintymisen ja selkeän myyntipuheen avulla? Riihimäki 8.12. Teemaklinikka - Miten suomalaiset ideat myydään hyvän tarinankerronnan, esiintymisen ja selkeän myyntipuheen avulla? Riihimäki 8.12.2016 Innovaatioseteli Tempo-rahoituspalvelu Vauhtia startup-yrityksen

Lisätiedot

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 DM 1083525 03-2013 Esityksen sisältö Mitä ja ketä rahoitamme ja miksi? Mitä ja miten arvioimme? Rahoitus yrityksille Tutkimus-

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE.

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE. Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile,

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 30.3.2015 LUONNOS Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä huhtikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt.

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt. Palveluntuottajan pelisäännöt http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ MIKSI? KENELLE? MILLOIN? MILLOIN EI? MITEN SE TOIMII? HAKU PALVELUNTUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA YLEISIMMÄT HYLKYPERUSTEET

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 3 Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen liittyen vuonna 2017 HEL 2017-005192 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää hyväksyä 1 159 004

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. viitekorkojen tarkistuksesta

KOMISSION TIEDONANTO. viitekorkojen tarkistuksesta KOMISSION TIEDONANTO viitekorkojen tarkistuksesta 1. VIITE- JA DISKONTTOKOROT Komissio käyttää viite- ja diskonttokorkoja yhteisön valtiontukien valvonnan puitteissa. Viitekorkoja sovelletaan erityisesti

Lisätiedot

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 (2012) Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja sitä myötä myös vapaa-ajan palvelujen kulutus kasvaa. Suomen vapaa-ajan

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus toiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 2

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 30.8.2017 DM 1817112 v.2 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen Tekesin rahoitus nuorille yrityksille Jaana Rantanen 20.4.2017 Tekesin rahoitus nuorille kasvuyrityksille Tempo Asiakastarve Kohdemarkkina Konseptin testaus Tiimi T&K Tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin

Lisätiedot

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä)

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) 30.3.2016 Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 1 Mihin laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tekesin periaatteet 02-2015 Copyright Tekes Sisältö 1. Strategisen huippuosaamisen keskittymät ja Tekes 2. Keskittymien tutkimusohjelmat ja hankkeet 3. Tutkimusohjelman

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

Laivanrakennuksen innovaatioedellytysten turvaamiseksi voidaan myöntää valtionavustusta laivanrakennuksen innovaatioihin.

Laivanrakennuksen innovaatioedellytysten turvaamiseksi voidaan myöntää valtionavustusta laivanrakennuksen innovaatioihin. LAIVANRAKENNUKSEN INNOVAATIOTUKI Laivanrakennuksen innovaatioedellytysten turvaamiseksi voidaan myöntää valtionavustusta laivanrakennuksen innovaatioihin. Avustus on tarkoitettu laivaprojektien innovaatioiden

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Tuija Ypyä Neuvotteleva virkamies, varatuomari

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Tuija Ypyä Neuvotteleva virkamies, varatuomari TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Tuija Ypyä Neuvotteleva virkamies, varatuomari LUONNOS 13.11.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KIERTOTALOUDEN INVESTOINTI- JA KEHITTÄMISAVUSTUKSEKSI MYÖNNETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista HE 47/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi. Lakiin

Lisätiedot

Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 8 :n 3 momentti ja 67, muutetaan 5

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016-2020 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 :n nojalla:

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Tekes rahoituksen hakeminen, INFO KOSEKilla 9.9.2005

Tekes rahoituksen hakeminen, INFO KOSEKilla 9.9.2005 Tekes rahoituksen hakeminen, INFO KOSEKilla 9.9.2005 Teknologia-asiantuntija Jarkko Piirto, Pohjanmaan TE-keskus/Teknologiayksikkö Puhelin 044-0296443 31.9.2005 saakka Huom. Puhelinnumerot muuttuneet TEKESiin

Lisätiedot

Tempo! De minimis -rahoitus

Tempo! De minimis -rahoitus Tempo! De minimis -rahoitus Kustannusseurannan keventämisen pilotti 1.6.2017 31.5.2018 Miten projektin tavoitteita seurataan ja miten eteneminen raportoidaan Tekesille? Aluksi Lue rahoituspäätös sekä rahoitusehdot

Lisätiedot

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius

Lakikoulutuspäivä Tuula Manelius Lakikoulutuspäivä Rahoituslaki, rahoitusasetus, tukikelpoisuusasetus, valtionavustuslaki Rahoituslain soveltamisala rakennerahastoasioissa jakautuu kahteen eri malliin. 1) Osa rakennerahastotoimijoista

Lisätiedot

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti

HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti HE 56 /2016 vp EU:n valtiontukisääntelyn avoimuus- ja julkaisuvelvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen kansallisesti Hallitusneuvos Eeva Vahtera Eduskunnan talousvaliokunta 26.4.2016 1.Esityksen tausta

Lisätiedot

Tekesin Innovaatioseteli Jari Peltoniemi.

Tekesin Innovaatioseteli Jari Peltoniemi. Tekesin Innovaatioseteli Jari Peltoniemi http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ MIKSI? Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! Innovaatioseteli, jonka tarkoitus on antaa yrityksille

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus

Lisätiedot

biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin myönnettävästä valtionavustuksesta

biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin myönnettävästä valtionavustuksesta 1 LUONNOS 4.3.2016 Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin myönnettävästä valtionavustuksesta Valtioneuvoston

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 379/5

Euroopan unionin virallinen lehti L 379/5 28.12.2006 Euroopan unionin virallinen lehti L 379/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1998/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen

Lisätiedot