YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö"

Transkriptio

1 YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

2 YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta ja tuotantoa tehostamalla sekä vaikuttamalla asennemuutoksiin henkilökunnan koulutuksella. Paras jäte on syntymätön jäte. Vuonna 2012 voimaan astunut jätelaki (Jätelaki 646/2011) painottaa etusijajärjestyksen käyttöönottoa. Etusijajärjestyksen mukaisesti kaikessa toiminnassa tulee mahdollisuuksien mukaan vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, valmistella jäte uudelleenkäyttöä varten ja kierrättää jäte materiaalihyödyntämiseen ennen jätteen energian hyödyntämistä. Jos jätettä ei voi hyödyntää, jäte on toimitettava loppukäsittelyyn. Etusijajärjestys sitoo erityisesti yrityksiä. Yrityksen tulee olla selvillä toiminnassaan syntyneestä jätteestä, seurata jätemääriä sekä jätehuoltoaan säännöllisesti. Valtakunnallisen jätesuunnitelman kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi materiaalihyödynnettävien jätteiden erilliskeräysvaatimukset koskevat teollisuus- ja palveluyrityksiä, elinkeinotoiminnan harjoittajia, jätteen haltijoita sekä kuntia. Toimiva jätehuolto - jätehuoltosuunnitelmasta tekoihin 1. Selvitä jätehuollon vaatimukset Mitä valtakunnallinen lainsäädäntö edellyttää? Tutustu myös kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin. Mitkä ovat yrityksen omat vaatimukset ja tavoitteet? 2. Kartoita lähtötilanne Mitä jätettä kiinteistöllä syntyy ja kuinka paljon? Käytössä olevat keräysvälineet ja lajitteluastiat. Jätteiden keräyspisteet ja käytännöt. Vaarallisen jätteen varastointi, kuljetus ja kirjanpito. 3. Selvitä jätehuollon nykytilan puutteet ja ongelmat Mitä puutteita on havaittu? Onko käyttäjiltä tullut palautetta? 4. Laadi jätehuoltosuunnitelma Kerättävät jätejakeet Vaaralliset jätteet Keräysvälineet ja -pisteet Ohjeet, opasteet ja merkinnät 5. Jätehuollon seuranta ja kehittäminen 6. Toimivan jätehuollon apuvälineiksi Jätehuoltokansio, intranet Koulutus, ekoryhmä Lisätietoja mm.

3 JÄTTEIDEN LAJITTELUVELVOITE Jätteiden lajittelu koskee kaikkia kiinteistöjä. Lajitteluvelvoitteista on määrätty yleisissä jätehuoltomääräyksissä. Biojäte Jos kiinteistöllä syntyy biojätettä yli 20 kg viikossa ja on mahdollisuus biojätteen erilliskeräyksen järjestämiseen eikä biojätettä kompostoida kiinteistöllä, on sille oltava erillinen astia. Myös kaikilla muilla kiinteistöillä biojäte tulee mahdollisuuksien mukaan kerätä muusta jätteestä erilleen tai kompostoida. Kartonki Kartongille tulee olla erilliskeräys, jos viikkokertymä on yli 20 kg. Kiinteistöllä voi vaihtoehtoisesti olla oma keräysväline (ei koske Kemiönsaarta) energiajätteelle, jolloin kartongin kerääminen omana lajinaan ei ole välttämätöntä. Kartonkiastiaan voi laittaa myös pahvia. Pahvi Pahvin kokoamista varten tulee olla erillinen astia kaikissa kiinteistöissä, joissa sitä syntyy yli 50 kg viikossa. Lasi Lasin erilliskeräystä edellytetään yli 20 kg:n viikkokertymissä. Metalli Metalli on arvokasta raaka-ainetta ja sen kierrättämisestä kannattaa tehdä sopimus romunkerääjän tai kuljetusyrittäjän kanssa. Yli 20 kg viikkokertymä edellyttää erillistä metalliastiaa. Puujäte Puujätteelle tulee olla erilliskeräys, jos sen viikkokertymä on yli 50 kg. Näiden jätelajien lisäksi yrityksen käytössä on oltava sekajäteastia ja paperin keräys täytyy hoitaa jätelain 49 ja 50 mukaan.

4 JÄTTEENKULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Yritysten tulee pääsääntöisesti tehdä sopimus jätteiden noudosta ja kuljettamisesta jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Jätettä saa luovuttaa vain ammattimaiselle keräystoiminnan harjoittajalle, joka on merkitty jäterekisteriin tai jolla on ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Kaikki jäteastiat tulee aina tyhjentää kunnan jätehuoltomääräyksissä määriteltyjen tyhjennysvälien mukaisesti. Rouskiksen hyötyjätepisteiden keräysastiat on tarkoitettu vain kotitalouden jätteille. Yhdyskuntajätteiden keräysvälineisiin ei saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallisia jätteitä, erityisjätteitä, asbestia, painekyllästettyä puuta tai tuottajavastuulle kuuluvia jätteitä. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet, kuten rakennusjätteet, isokokoiset jätteet, erityisjätteet, teollisuusjätteet, poikkeuksellisen suuret jätemäärät ja jätteet, jotka ovat tuottajavastuun piirissä, on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin erillisellä kuljetuksella. TUOTTAJAVASTUUN ALAISET JÄTTEET Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteidensa jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajayhteisön vastuulle kuuluvat jätteet tulee toimittaa tuottajayhteisöjen osoittamaan vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuujätteitä ovat mm. keräyspaperi, paristot ja kannettavat pienakut, ajoneuvo- ja teollisuusakut, romurenkaat, romuajoneuvot sekä sähkölaitteet. Tuottajavastuu myös pakkausjätteiden jätehuollon järjestämisestä laajenee vuonna Lisätietoja tuottajavastuusta, tuottajayhteisöistä ja tuottajavastuujätteiden vastaanottopaikoista:

5 VAARALLISTEN JÄTTEIDEN JÄTEHUOLTO Vaarallista jätettä ovat käytöstä poistetut aineet tai esineet, jotka ovat haitallisia terveydelle tai ympäristölle. Vaarallisia jätteitä ei saa päästää maahan, veteen tai ilmaan. Vaaralliset jätteet eivät myöskään kuulu viemäriin, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita, vaikeuttaa puhdistamon toimintaa tai päätyä suoraan vesistöön. Jätehuollossa onkin panostettava jätteen synnyn ehkäisyyn jätteen määrän vähentämisellä ja haitallisuuden pienentämiseen valitsemalla käyttöön vähemmän haitallisia aineita. Vaarallisten jätteiden tunnistaminen ja lajittelu Vaaralliset jätteet voi tunnistaa alkuperäispakkauksessa olevasta kemikaalien varoitusmerkistä. Jos jätteellä on yksikin vaaraominaisuus, se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Kaikissa terveydelle tai ympäristölle vaarallisissa tuotteissa ei ole varoitusmerkintää, kuten lääkkeissä, akuissa, paristoissa, öljynsuodattimissa, voiteluaineissa tai loisteputkissa ja energiansäästölampuissa. Lajittelun lähtökohdat Erilaiset jätteet lajitellaan toisistaan olomuodon mukaan: kiinteät, pastamaiset ja nestemäiset sekä ominaisuuksien tai haitallisuuden mukaan: syttyvät, syövyttävät ja myrkylliset. Keskenään vaarallisesti reagoivia aineita on varastoitava erillään. Erilleen lajitellaan mm: syttyvät aineet hapot emäkset hapettavat aineet myrkyt torjunta-aineet aerosolit maalit, liimat, lakat jarru- ja jäähdytysnesteet liuottimet käytetyt voiteluöljyt öljyvesiseokset muut öljypitoiset jätteet (kuten öljynsuodattimet) paristot lyijyakut loisteputket ja energiansäästölamput lääkkeet elohopea ja elohopeamittarit syanidi jodi ja bromi lannoitteet (kuten kalium ja natrium) tartuntavaaralliset jätteet tunnistamattomat jätteet

6 Vaarallisten jätteiden pakkaaminen ja varastointi Vaaralliset jätteet on varastoitava huolellisesti lukituissa tiloissa, jossa jätteille on varattu selvästi merkityt eri jätelajeille tarkoitetut astiat ja paikat. Vaarallisten jätteiden säilytys- ja kuljetusastioiksi sopivat myös hyväkuntoiset alkuperäispakkaukset, jolloin niihin on merkittävä JÄTE. Mikäli pakkausta vaihdetaan, on turvallisuuden kannalta tärkeää merkitä pakkaukseen sen oikea sisältö. Koska suurin osa vaarallisista jätteistä kuuluu vaarallisten aineiden kuljetussäädösten piiriin (VAK), on pakkausten täytettävä asetetut vaatimukset ja aineet lähes poikkeuksetta kuljetettava tyyppihyväksytyissä pakkauksissa. Vaarallisia aineita pakkaavilla, lähettävillä tai kuljettavilla yrityksillä tulee olla nimetty turvallisuusneuvonantaja, jonka tehtävänä on opastaa mm. kuljetuksiin liittyvissä toimissa. Vaarallisten jätteiden varastointiin liittyy myös varastokirjanpito. Yrityksen tulee olla selvillä toiminnassaan syntyvistä vaarallisista jätteistä. Kotitalouksia lukuun ottamatta kaikkien vaarallisten jätteiden tuottajien, haltijoiden sekä ammattimaisten kerääjien ja käsittelijöiden on pidettävä kirjaa varastossa olevista ja eteenpäin toimitetuista aineista sekä käsittelystä. Kirjanpidosta tulee selvitä asetuksen mukaiset tiedot. Varasto on vain väliaikainen paikka jätteille. Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn vähintään 12 kuukauden välein. Rouskiksen jäteasemat vastaanottavat vaarallisia jätteitä enintään 200 kg/l/laji. Tätä isommat erät tulee toimittaa suoraan jätteenkäsittely-yritykselle. Jätehuollon vastuut Jätteen haltija on vastuussa kaikista jätteeseen kohdistuvista toimista. Vaarallisen jätteen haltija on vastuussa siihen asti kunnes jäte on toimitettu asianmukaiseen vastaanottoon tai käsittelyyn. Vaarallisia jätteitä saa luovuttaa vain luvan omaavalle vaarallisten jätteiden kuljettajalle tai käsittelijälle. Vaarallisten jätteiden kuljetuksen mukana on ol- tava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan oikeasta täyttämisestä vastaa jätteen haltija. Siirtoasiakirjaa on säilytettävä kolme vuotta allekirjoituspäivästä. Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus luttaa vaarallisten aineiden pakkaamiseen, kou- merkitsemiseen, lähettämiseen tai kuljetuksiin osallistuva henkilökunta. Lisätietoja vaarallisista jätteistä:

7 Jäteöljyn keräys Lassila-Tikanoja Oyj vastaa käytettyjen voiteluöljyjen keräämisestä ja toimittamisesta hyötykäyttöön kaikkialla Suomessa. Yli 200 litran jäteöljyerät noudetaan veloituksetta. Tilaukset ja lisätiedot: p tai sähköposti: Rouskis ottaa maksutta vastaan kaikilla jäteasemillaan jäteöljyä alle 200 litraa kanistereissa toimitettuna. Mikäli jäteöljy toimitetaan tynnyrissä, siitä veloitetaan hinnaston mukainen tynnyrin hävitysmaksu.

8 ROUSKIKSEN PALVELUT YRITYKSILLE Rouskis tarjoaa jätehuoltopalveluita yrityksille sekä kunnan toissijaisen jätehuoltovastuun palveluna (Jätelaki 33 ) että vähäisessä määrin markkinaehtoisena palveluna. Jätehuoltopalvelut voivat sisältää jätteiden käsittelyä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppusijoitusta. Jäteasemapalvelut Rouskiksen päätoimipaikka on Korvenmäen jätekeskus Salossa, jossa sijaitsevat laajat jätteenkäsittely- ja vastaanottoalueet sekä osakaskuntien yhteinen tavanomaisen jätteen kaatopaikka. Yritysten jätteitä vastaanotetaan kaikilla jäteasemilla. Paimion, Perniön ja Kemiönsaaren jäteasemilla vastaanotetaan alle 4 m 3 jäte-eriä. Lisäksi Kemiönsaaren jäteasemalla otetaan vastaan sekajäte-eriä 8 m 3 asti. Jätteen vastaanotto- ja käsittelymaksut määräytyvät jätelajin ja sen painon tai tilavuuden mukaan. Yli 4 m3 jätekuormien käsittelymaksut määräytyvät kuorman painon mukaan ja alle 4 m3 jätekuormien maksut tilavuuden mukaan. Poikkeuksena ovat Korvenmäen jätekeskukseen toimitettavat betoni-, tiili- tai kantojätteen sekä ylijäämämaan pienerien maksut, jotka koskevat alle 500 kg:n henkilöauton peräkärrykuormia. Muilla jäteasemilla nämä jätteet otetaan vastaan sekajätteenä ja hinnoitellaan tilavuuden mukaan. Kemiönsaaren, Paimion ja Perniön jäteasemille vastaanotetaan asbestijätettä alle 0,2 m 3 ja painekyllästettyä puuta alle 1 m 3 erinä. Näitä suuremmat erät asbestijätettä tai painekyllästettyä puuta vastaanotetaan Korvenmäen jätekeskuksessa. Vaarallisten jätteiden vastaanottoraja on kaikilla jäteasemilla 200 kg/l/laji.

9 Jäteasemat toimivat myös maksuttomien tuottajavastuun alaisten jätteiden, kuten akkujen, paristojen, loisteputkien, paperin ja sähkölaitteiden vastanottopaikkoina. Sähkölaitteiden osalta maksuton vastaanotto koskee vain purkamattomia kuluttajatuotteisiin rinnastettavia sähkölaitteita, jotka laatunsa ja määränsä puolesta vastaavat kotitalouksien sähkölaitteita. Yritystoiminnasta tulevat muut sähkölaitteet on toimitettava suoraan yritysvastaanottoon. Korvenmäen jätekeskuksessa vastaanotetaan erillisestä sopimuksesta myös kaatopaikkakelpoisia pilaantuneita maita, joita hyödynnetään kaatopaikan hoidossa. Lisätietoja pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotosta voi kysyä numerosta Jäteasemien palveluista ja vastaanottoehdoista saa lisätietoa jäteneuvonnasta p ja Jätteiden vastaanottoon liittyvät käytännöt Jotta jätteiden vastaanotto olisi sujuvaa, tulee seuraavat tiedot ilmoittaa Rouskikseen ennen ensimmäisen jätekuorman toimittamista. Lomakkeita saa jätteen vastaanotosta Korvenmäen jätekeskuksesta tai niitä voi tulostaa Rouskiksen kotisivuilta 1) Sopimus jätehuoltopalvelusta kunnan jätehuoltoyhtiön kanssa (Jätelaki 33 ) Rouskis Oy voi kuntien omistamana jätehuoltoyhtiönä järjestää pyynnöstä yrityksen jätehuoltopalvelut, jos muuta jätehuoltopalvelua ei ole kohtuullisesti saatavissa. Pyynnön perusteella Rouskis arvioi muun palvelutarjonnan puutteen ja jätteen soveltuvuuden jätelaitoksen kuljetukseen tai käsittelyyn. Tarvittaessa jätehuoltopalveluiden tarpeellisuus ja jätteen soveltuvuus käsittelyyn todetaan jätelaji- tai jäte-eräkohtaisesti. Jatkuvasti ja säännöllisesti tarvittavasta jätehuoltopalvelusta on tehtävä sopimus. Sopimuksen kesto voi olla korkeintaan kolme vuotta kerrallaan. 2) Tiliasiakashakemus Korvenmäen jätekeskuksessa vakituisesti asioivat asiakkaat voivat tehdä Rouskiksen kanssa laskutussopimuksen. Laskutusasiakkuutta varten yrityksen tulee täyttää etukäteen tiliasiakashakemus ja palauttaa se Rouskikseen ennen ensimmäisen jätekuorman toimittamista. Yritykset, jotka voivat vastaanottaa sähköisiä laskuja, saavat verkkolaskun suoraan omaan järjestelmäänsä sähköisesti. Verkkolaskuosoitteen voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen

10 3) Perusmäärittelylomake jätteen kaatopaikkakelpoisuuden arvioimiseksi Kaatopaikalle loppusijoitettavien jätteiden soveltuminen kaatopaikalle on aina varmistettava. Jätteen tuottajan on selvitettävä jätteen kaatopaikkakelpoisuus ennen jätekuorman toimittamista Korvenmäen jätekeskukseen. Asumistoiminnan sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta kaatopaikkakelpoisuutta ei tarvitse erikseen selvittää. Kirjallinen selvitys jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta tehdään perusmäärittelylomakkeella. Annettujen tietojen perusteella Rouskis arvioi, voidaanko jäte ottaa vastaan, ja ilmoittaa päätöksen jätteen tuottajalle/haltijalle. Jos perusmäärittelyssä annetut tiedot eivät riitä jätteen kaatopaikkakelpoisuuden arvioimiseksi, pyytää Rouskis teettämään jätteestä erillisen kaatopaikkakelpoisuusselvityksen. Kaatopaikkakelpoisuusselvitys on asiantuntijalausunto, joka sisältää yleensä laboratoriotulokset jätteen ominaisuuksista. Jätteen kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely tulee tehdä hyvissä ajoin ennen ensimmäistä jätekuormaa. Jätteen laatua seurataan vastaavuustestauksilla, jossa selvitetään, vastaako jäte edelleen annettuja tietoja ja kelpoisuusperusteita. Perusmäärittelylomakkeen tietojen perusteella vastaanotettavien jätteiden vastaavuustestaus tehdään kolmen vuoden välein täyttämällä lomake uudelleen. Jos jätteestä on teetetty erillinen kaatopaikkakelpoisuusselvitys, on vastaavuustestaus tehtävä kerran vuodessa.

11 4) Siirtoasiakirja kuormien mukana Jätteen tuottaja, haltija tai kuljettaja täyttää siirtoasiakirjan ja kirjaa siihen kuorman sisältämät jätteet. Jätteen siirtoasiakirja pidetään mukana jätekuormaa kuljetettaessa ja toimitetaan jätteen vastaanottoon jätekuorman mukana. Jätteiden siirtoasiakirja tarvitaan kaikista Korvenmäen jätekeskukseen tuotavista autovaa alla punnittavista yritystoiminnan jätekuormista: kaikki kaatopaikalle sijoitettavat jätteet erityisjätteet, asbesti kaikki rakennus- ja purkutoiminnan jätteet, ml. puu, tiili, betoni maa-ainekset rasvakaivojätteet Siirtoasiakirja on valvonnallinen työkalu, jolla jätteen tuottaja/haltija antaa tiedot jätteen alkuperästä, laadusta ja tuojasta. Siirtoasiakirjaa ei tarvita kotitaloushinnaston mukaisista pieneristä eikä kotitalouksien sekalaisesta yhdyskuntajätteestä.

12 Biojätettä, hevosenlantaa, kantoja, ylijäämämaata sekä betoni- ja tiilijätettä otetaan vastaan erillisinä jätelajeina ainoastaan Korvenmäen jätekeskuksessa. Kemiönsaaren, Paimion ja Perniön jäteasemilla nämä jätteet hinnoitellaan sekajätteenä. JÄTELAJIT KORVENMÄKI JÄTEASEMAT (alle 4 m 3 :n jäte-erät) Akut ja paristot x 1) x 1) Asbestijäte x x 2) Biojäte x Energiajäte x x Betonijäte x Hevosen lanta x Kannot x Kartonki ja pahvi x x Käsitelty puu x x Lasi (ikkunalasi sekajätteeseen) x x Loisteputket x 1) x 1) Metalli x x Painekyllästetty puu x x 3) Paperi x 1) x 1) Puhdas puu x x Puutarhajäte x x Risut x x Sekajäte x x 4) Sähkölaitteet x 1) x 1) Tiilijäte x Tietoturvamateriaali x x 5) Vaarallinen jäte x 6) x 6) Ylijäämämaa x Öljyinen imeytysaine x 1) Yritysten suuret erät suoraan tuottajayhteisölle. 2) Vain alle 0,2 m 3 tiiviisti pakattuna. 3) Vain alle 1 m 3. 4) Kemiönsaaren jäteasemalla 8 m 3 asti. 5) Vain etukäteen ilmoittamalla. 6) Vaarallisen jätteen vastaanottoraja 200 kg/l/laji. Rouskis Oy p Rouskis 09/14

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1.1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

MAATALOUDEN JÄTEOPAS. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila

MAATALOUDEN JÄTEOPAS. Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila MAATALOUDEN JÄTEOPAS Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila MAATALOUDEN JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJE PORIN JÄTEHUOLLON YHTEISTYÖALUEELLA Maatalouden jäteopas on

Lisätiedot

Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön

Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön Jätelain ja asetuksen käytännön vaikutukset jätteiden energiahyötykäyttöön KOKOEKO-seminaari 16.2.2012 SAVONIA-ammattikorkeakoulu, Kuopio Ari Seppänen YM Uusi jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait jätelaki

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE Jätehuollon järjestäminen kouluilla www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 Vastuullista elämäntapaa... 3 2 Jätelaki pohjana oppilaitosten jätehuollolle... 4 3 Kohti vähäjätteisempää

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 mainittuihin luokkiin kuuluviin sähkö ja elektroniikkalaitteisiin.

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 mainittuihin luokkiin kuuluviin sähkö ja elektroniikkalaitteisiin. Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004 Valtioneuvoston asetus sähkö ja elektroniikkalaiteromusta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 3

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Ekopisteinfo Oy Botniarosk Ab:n asiakaslehti 2011 Lajitteluohjeet Vuoden 2010 jätemäärät Tempaukset 2011 Muita ajankohtaisia asioita SISÄLLYS: PÄÄKIRJOITUS...3

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

Riemu ei vaadi roinaa ENTISESTÄ ENEMMÄN. Jätevoimalan YVA alkuun Hyvä tavara kiertää Ekologinen Hyddan. Riikka Leskinen

Riemu ei vaadi roinaa ENTISESTÄ ENEMMÄN. Jätevoimalan YVA alkuun Hyvä tavara kiertää Ekologinen Hyddan. Riikka Leskinen ENTISESTÄ ENEMMÄN TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO TIEDOTTAA 2/2011 Information about waste disposal in English is available at www.tsj.fi Jätevoimalan YVA alkuun Hyvä tavara kiertää Ekologinen Hyddan Riikka Leskinen

Lisätiedot