RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA"

Transkriptio

1 RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt , voimaantulopäivä Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut voimaantulopäivä Rauman kaupungilla kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ja jätteiden käsittelyssä noudatetaan tätä jätetaksaa ja jätehuoltomääräyksiä. Kunnan järjestämän jätehuollon käytännön toteutuksesta vastaa Rauman seudun jätehuoltolaitos. 2 Hevossuon jäteasemalle tuoduista jätelain 6 :n mukaisista jätteistä asiakas on velvollinen maksamaan jätteenkäsittelymaksua. Veloituksetta vastaanotetaan kotitalouksilta tuottajavastuulla olevat sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut, painekyllästetty puu, kierrätykseen toimitettavat metalli, paperi, kartonki ja lasi sekä vaaralliset jätteet, poikkeuksena asbesti, josta peritään maksu. Jätelain 35 :n mukaan kunta huolehtii kiinteistöitäisestä jätteenkuljetuksesta ja laskuttaa jätemaksutaksan mukaisesti jätteen haltijaa. Mikäli jätettä tuodaan järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelta, on tuojan esitettävä käsittelymaksun kannalta riittävä selvitys. 3 Jätelain :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan kaikki sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätehuollon kustannukset muodostuvat mm. jätteen keräämisestä ja käsittelystä, kaatopaikan ylläpitämisestä, hyötyjätepisteiden ylläpitämisestä, aluejätepisteiden ylläpitämisestä, vaarallisten jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä, jäteneuvonnasta sekä jätehuoltoviranomaistoiminnasta. 4 Tässä taksassa tarkoitetaan: - B i o j ä t t e e l l ä kompostiin soveltuvaa eloperäistä, kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa kiinteää ja myrkytöntä jätettä, kuten elintarvike- ja puutarhajätettä. - E n e r g i a j ä t t e e l l ä erikseen kerättyä jätettä, jota ei voi kierrättää materiaalina, mutta joka voidaan käyttää hyödyksi energian tuotannossa. Tällaista jätettä on mm. kotitalouksissa syntyvä muovijäte, pakkausjätteet ja puu. - E r i t y i s j ä t t e e l l ä jätteitä, jotka vaativat erityistoimia keräyksen, kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten kuljetushenkilöstön suojautumisen tai jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta jotka eivät ole vaarallisia jätteitä. Erityiskäsiteltäviä jätteitä ovat mm. asbestijäte ja pölyävä jäte. - E r o t u s k a i v o l i e t t e e l l ä öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä sekä fosforinerotuskaivojen jätteitä. - P u u t a r h a j ä t t e e l l ä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa jätettä. 1

2 - R a k e n n u s - j a p u r k u j ä t t e e l l ä rakentamisessa, korjaamisessa, purkamisessa sekä maa- ja vesirakentamisessa syntyviä hyödynnettäviä ja hyödynnettäväksi kelpaamattomia tuotanto- ja purkujätteitä sekä käyttämättä jääneitä aineksia, kuten puutavaraa, kivi- ja kivennäisperäistä jätettä, joka koostuu tiilestä, betonista, harkoista, pihakiveyksistä ja laatoista tai niiden yhdistelmästä, sekä peltiä ja rakennusosia. - S a k k a on jätettä, jossa on alle 200 litraa nestettä tonnia kohti. Sakkaa ovat mm. hiekanerotussakka. Sakkaa voidaan ottaa vastaan kaatopaikan läjitysalueelle, mikäli se täyttää kaatopaikkakelpoisuuden. - S e k a l a i s e l l a y h d y s k u n t a j ä t t e e l l ä yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun jätteestä on sen syntypaikalla kerätty erilleen jätelajeittain yksilöidyt jakeet. Sekalainen yhdyskuntajäte on kierrätykseen kelpaamaton jäte. - V a a r a l l i s e l l a j ä t t e e l l ä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Vaarallinen jäte voi olla palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus). Vaarallisten jätteiden läjittäminen kaatopaikalle on kielletty. - Y h d y s k u n t a j ä t t e e l l ä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä. - Y l i j ä ä m ä m a a l l a tarkoitetaan rakennustoiminnan yhteydessä irrotettuja ja siinä käyttämättä jääneitä maa-aineksia. 5 Käsittelymaksu eri jätelajeilla on Sekajäte Käsittelymaksu (ei sis. alv) Tilavuusperusteinen, astia /nouto Jäteastiat, enintään 240.l 3, l 4, l 8, l 12,45 Lisäsäkki 3,19 Konesäiliöt, enintään 4 m 3 43,80 6 m 3 65,76 8 m 3 87,73 Etulastaussäiliö, enintään 4 m 3 43,80 6 m 3 65,76 8 m 3 87,73 Siirtolavasäiliöt, enintään 6 m 3 73,89 2

3 8,5 m 3 98,47 10 m 3 122,96 Pakkaavat jätesäiliöt 8 m 3 10 m 3 12 m 3 16 m 3 painon mukaan Syväkeräyssäiliöt, enintään 0,8 m 3 8,77 1,6 m 3 17,56 3,5 m 3 37,73 5,0 m 3 58,33 Energiajäte Tilavuusperusteinen, astia /nouto Jäteastiat, enintään 240.l 1, l 1, l 3,51 Lisäsäkki 1,30 Konesäiliöt, enintään 4 m 3 18,53 6 m 3 27,89 8 m 3 37,18 Etulastaussäiliö, enintään 4 m 3 18,53 6 m 3 27,89 8 m 3 37,18 Siirtolavasäiliöt, enintään 6 m 3 27,89 8,5 m 3 37,18 10 m 3 50,90 Syväkeräyssäiliöt, enintään 0,8 m 3 3,84 1,6 m 3 6,24 3,5 m 3 14,43 5,0 m 3 24,12 HEVOSSUON JÄTEASEMA, VASTAANOTTOMAKSUT Jäteverollisten jätteiden vastaanottomaksu sisältää jäteveron 55 /tonni Yhdyskuntajäte, pakkaamaton /t 162,07 Yhdyskuntajäte, pakattu /t 158,44 3

4 Rakennusjäte, lajiteltu /t 120,00 Rakennusjäte, lajiteltava /t 167,36 Betoni, tiili, laatta yli 150 mm /t 111,65 Betoni ja kiviaines, pulverointi /t 56,65 Asbesti /t 173,33 Välittömästi haudattava riskijäte /t 289,92 Erityis- ja riskijäte /t 205,20 Maa- ja kiviaines /t 114,65 Teollisuusjäte /t 128,44 Rasvanerotuskaivojen liete /t 176,36 Hiekanerotuskaivojen ym. sakka /t 165,92 Lajittelematon kuorma - yli 30 % hyödynnettävää jätettä /t 317,59 Kannot, puhdistamattomat /t 152,68 Ylijäämämaa, kiviaines alle 150 mm /t 0,00 Ylijäämämaa, savipitoinen /t 11,18 Lievästi pilaantuneet maa-ainekset /t 21,22 Vaaralliset jätteet Vaaralliset jätteet, kotitaloudet 0,00 Jäteöljy alle 50 l 0,00 Jäteöljy yli 50 l /t 62,99 Kiinteät öljyiset jätteet, alle 5 kg 0,00 Muu öljyjäte /t 86,27 Maalit, vahat, lakat alle 10 l 0,00 Yritystoiminnan ongelmajätteet, alin hinta /krm 43,75 Tynnyrin hävitysmaksu /kpl 34,72 Hyödynnettävät jätteet Puujäte /t 25,06 Kannot, puhdistettuina /t 35,29 Puutarhajäte, kuorma-autolla /krm 21,10 Energiajäte /t 65,00 -otetaan käyttöön kun kuormien vastaanotto on mahdollista (ei koske pienkuormia) SER (sähkö- ja elektroniikkaromu), kotitaloudet 0,00 Siivousmaksu /kpl 51,91 4

5 Siivousmaksu kuormaajalla /kpl 103,78 Punnitusmaksu /kpl 11,81 Kuormaaja /h 51,87 Pienkuormamaksut Kaatopaikkajäte, säkki /kpl 5,66 Kaatopaikkajäte, max 50 kg /krm 10,48 Kaatopaikkajäte, max 100 kg /krm 15,31 Puu/puutarhajäte henkilöautolla /krm 4,04 -yksittäisen kuorman alin laskutushinta 8,08 Energiajäte, säkki /kpl 1,62 Energiajäte, max 50 kg /krm 5,65 Energiajäte, max 100 kg /krm 8,08 Suurista maa-ainestoimituksista on sovittava erikseen. Jäteaseman henkilökunnalla on oikeus poiketa vahvistetuista käsittelymaksuista, mikäli tuotava jäte on tavanomaista ongelmallisempaa käsitellä tai se on helposti hyödynnettävissä tai tuojalle katsotaan syntyvän kohtuuton kustannus. Oy Ekokem Ab:lle tai muulle ongelmajätteiden käsittelylaitokselle toimitettavasta ongelmajätteestä peritään Oy Ekokem Ab:n tai muun laitoksen voimassa olevan hinnaston mukainen käsittelymaksu lisättynä kuljetuskustannuksilla ja pakkauskuluilla (+10%). Maksu peritään jäteverollisista jätteistä sen jätteen perusteella, jota kuorma pääsiallisesti sisältää. Hyödynnettävästä, kotitalouksista tulevasta jätelastista ei peritä käsittely- eikä punnitusmaksua. Jätteen tuojalta, joka ei noudata jätteiden käsittelystä annettuja ohjeita, voidaan periä jätteiden käsittelymaksu kaksinkertaisena lisättynä mahdollisilla siivous- tms. kuluilla. Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusten perusteella joko alentaa tai korottaa 20 %:lla. 6 Käsittelymaksu määrätään ja maksuunpannaan kultakin täydeltä kuutiometriltä tai kultakin alkavalta 20 kg:lta. Jäteöljyn osalta käsittelymaksu määrätään ja maksuunpannaan kultakin täydeltä kymmeneltä kilolta. Asuinkiinteistöistä tulevista alle 50 litran öljyjäte-eristä ei peritä maksua. 7 Kuljetusmaksu on seuraava: 5

6 Seka- ja energiajätteet Kuljetusmaksu (ei sis. alv) Tilavuusperusteinen, astia Jäteastiat, enintään 240 l 3, l 3, l 3, l 3,20 Lisäsäkki 3,19 Siirtomatka* 3,19 Konesäiliöt, enintään 4 m 3 23,72 6 m 3 23,98 8 m 3 23,98 Etusäiliöt, enintään 4 m 3 21,19 6 m 3 21,97 8 m 3 22,75 Siirtolavasäiliöt, enintään 6 m 3 58,89 8,5 m 3 58,89 10 m 3 58,89 Pakkaavat jätesäiliöt 16 m 3 72,50 Syväkeräyssäiliöt, enintään 0,8 m 3 20,14 1,3 m 3 23,50 3,0 m 3 27,48 5,0 m 3 29,09 Mikäli asiakas ei käytä jäteastiaa voimassa olevien Rauman kaupungin jätehuoltomääräyksien mukaisesti, on jätehuoltolaitoksella oikeus periä kuljetusmaksu kaksinkertaisena. Maksu peritään siitä huolimatta, että astia on noudettaessa tyhjä tai että tyhjennys on estynyt jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisen takia. *Siirtomatka=lisämaksu käsin siirrettävästä jäteastiasta kultakin 10 ylittävältä 10 metriltä siitä, että irtojätettä, astiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon. 8 Käsittelymaksu voidaan osittain tai kokonaan jättää perimättä Rauman seudun jätehuoltolaitoksen harkinnan mukaan hyötykäyttöön soveltuvista jäte-eristä. 9 Biojätteiden käsittely- ja kuljetusmaksu 6

7 1. Astiakohtainen Jätelaji Kuljetus (ei sis. alv) /nouto Käsittely (ei sis. alv) /nouto Jäteastiat, enintään 140 l 2,96 1, l 3,06 3, l 4,11 4, l 4,69 7,53 Syväkeräyssäiliöt, enintään 0,8 m 3 62,40 15,08 1,6 m 3 62,40 30,16 Sisäsäkki 1,09 Pesu, pinta-astia 9,02 Pesu, syväkeräyssäiliö 107,42 Ulkopuolisilta perittävä käsittelymaksu/t 65,32 2. Painoperusteinen Kauppaliikkeiden, ruokaloiden yms. ei kotitalouksien biojäteastioiden, joiden tilavuuspaino ylittää 0,35 t/m 3, käsittelystä peritään 100 %:lla korotettua käsittelymaksua. Kaupungin järjestämän jätteenkuljetuksen ulkopuolisen biojätteen tuottajan/kuljetusliikkeen on aina sovittava biojätteen viennistä Satakierto Oy:n Hallavaaran jäteasemalle Rauman seudun jätehuoltolaitoksen kanssa. 3. Ajoreitistä poikkeava noutokerta 8,41 /nouto (alv 0 %) Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen ja teknisen lautakunnan mukaan Rauman kaupungissa peritään alkaen alueastiajärjestelmän käytöstä maksua seuraavasti: 1. Alueastiajärjestelmää ovat oikeutettuja käyttämään asema- ja rakennuskaavaalueiden ulkopuolella olevien asuinkiinteistöjen ja loma-asuntojen haltijat. Kaavaalueilla olevien kiinteistöjen on liityttävä keskitettyyn jätteenkuljetukseen. 2. Mikäli haja-asutusalueella olevan kiinteistön haltija (asuin- tai lomakiinteistö) ei halua liittyä keskitettyyn jätteenkuljetukseen, katsotaan, että hän käyttää alueastiajärjestelmää ja on siten velvoitettu maksamaan astian käytöstä määrätyn jätehuoltomaksun. Ko. taksan mukainen maksu koskee myös saaristossa olevia loma-asuntoja. 3. Alueastiajärjestelmän käytöstä peritään seuraavat jätehuoltomaksut (sis. alv.) asuinrakennukset (1 asukas) asuinrakennukset (väh. 2 asukasta) lomarakennukset 85,00 /v 122,00 /v 48,00 /v 4. Alueastioihin saa viedä vain normaalia yhdyskuntajätettä. Mikäli jäte on ominaisuuksiltaan tai määrältään tavanomaisesta poikkeavaa tulee se viedä kaatopaikalle, missä 7

8 siitä peritään normaalin jätetaksan mukainen maksu. Alueastiamaksun maksanut kiinteistön omistaja/haltija on oikeutettu viemään yhdyskuntajätteensä mihin tahansa alueastiaan tai kaatopaikalle. 5. Alueastiat (ensivaiheessa yht. 9 kpl) sijoitetaan kattavasti. Astioita ei sijoiteta koulukiinteistöjen (toiminnassa oleva) pihamaille. Alueastioiden sijoituspaikkoihin ei sijoiteta keräilyastioita muita jätejakeita (paperi, metallijäte jne.) varten. 6. Alueastiajärjestelmän hoitovastuu annetaan Rauman seudun jätehuoltolaitokselle, joka on oikeutettu keräämän em. alueastiajärjestelmän käyttömaksut. 8

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa Jätemaksutaksa 1.1.2015 A.Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa 1. Yleistä 1 Kunnan vastuulle kuuluvan syntyvän jätteen keräys Asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa,

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Soveltamisala ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.6.2010 YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 Soveltamisala Näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä on noudatettava jätehuollon järjestämisessä,

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset

Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset Someron kaupungin Jätehuolto- määräykset - 1 - Someron kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 :n nojalla. SISÄLLYS I YLEISTÄ...3 II JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ...4

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2015 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (18) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, 18.12.2012 165, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 17.11.2008 508 Muutokset

Lisätiedot

Kymenlaakson ja Lapinjärven. Jätehuoltomääräykset

Kymenlaakson ja Lapinjärven. Jätehuoltomääräykset Kymenlaakson ja Lapinjärven Jätehuoltomääräykset Sisällysluettelo Hyvä lukija Yleisiä ohjeita Jätteen synnyn ehkäisy 8 Paljonko minun tarvitsee lajitella? 8 Tuottajanvastuu 9 Keräysvälineiden värit ja

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen SAAPUNUT 19, 03. 2014 Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MYNÄMÄEN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2007 79. Ympäristönsuojeluviranomainen ja jätehuollon valvontaviranomainen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013

KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 KELTAKANKAAN JÄTEKESKUKSEN JÄTETAKSA 2013 Maksaminen ja maksuvälineet Keltakankaan jätekeskuksessa maksun voi suorittaa käteisellä, tai jätteet laskutetaan. Laskutus Käsittelymaksu peritään joko jätteen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1

1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoitteet 1 Määritelmät 1 2 LUKU JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ 3 Jätteiden kompostointi 3 Jätteiden poltto 3 Jätteiden hautaaminen maahan 4

Lisätiedot