BEETMAT-lohkareharavan testikäyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BEETMAT-lohkareharavan testikäyttö"

Transkriptio

1 Q 16.1/24/1985 Heikki Forss r GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geofysiikan osasto Laitekokeilut BEETMAT-lohkareharavan testikäyttö

2 Q16*1/ 24/ 1985 Heikki Forss GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOFYSIIKAN OSASTO Laitekokeilut BEEBMAT-lohkareharavan testikäyttö

3 Q 16.1/ 24/ 1985 Heikki Forss GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOFYSIIKAN OSASTO Laitekokeilut BEEBMAT-lohkareharavan testikäyttö Geologian tutkimuskeskus sai Henrik Bärlundin kautta kokeiltavakseen elokuun ajaksi GDD instrumentation inc. valmistamat BEEBMAT-lohkareharavat (2 kpl) (liite 1). Beebmat on 5 kg painava perässä vedettävä maan pinnalla kulkeva malmiharava. Voimanlähteenä on akut, joiden maksimi toiminta-aika on kaksi päivaä ilman uudelleenvarausta. Laitteen hinta on noin mk. Laitteessa on lähetin ja vastaanotin samassa kotelossa. Lähetin koostuu kelasta ja värähtelypiiristä, taajuutena on 2 MHz. Johteen läheisyys nostaa taajuutta, kun taas magneettinen lähde aiheuttaa taajuuden laskemisen. Vastaanottimessa on kaksi laskuria, joista toinen on referenssilaskuri (ns. nolla-taso) ja toisen laskurin tulosta verrataan nolla-tasoon. Äänisignaali ilmoittaa ainoastaan johteet (johteen hyvyys näkyy syttyvien punaisten valojen määrästä), magneettisuudesta kertoo vain keltaiset valot. Valmista ja ilmoittaa haravan maksimi syvyysulot tuvuudeksi 1.5 m, jolta etäisyydeltä harava on kokeiltaessa havainnut esimerkiksi henkilöauton. Lohkare-etsinnässä syvyysulottuvuus jää käytännössä noin puoleen metriin, johtuen lohkareiden dimensioista ja johtavuudesta. Seuraavassa esittelen saatuja kokemuksia laitteiden kaytös- ta. Lohkareharavien käyttöaste oli noin 2/3 kokeiluajasta.

4 Lohkareharavan pääasiallisin käyttökohde oli Kangasniemen- Pieksämäen seudulla tapahtuneet nikkelimalmien etsintään liittyvät lohkaretutkimukset. Tutkimuksia johtaa geologi Aatto Laitakari, jonka raportti lohkareharavan käytöstä on liitteessä 2. Näissä tutkimuksissa löydettiin yhteensa 10 lohkaretta. Muita kokeiluja tehtiin em. alueella tapahtuvien geofysikaalisten mittausten (slingram+magneettinen ja gravimetrinen) yhteydessa, Juvalla gravimetristen hajaprofiilimittausten yhteydessa ja Kärsämäellä sinkkimalmiaiheen lohkare-etsinnässä. Kangasniemen-Pieksämäen alueella tapahtuneissa systemaattisissa mittauksissa ei löydetty yhtään lohkaretta, ainoastaan joitakin metalliesineitä. Beebmatin ei havaittu aiheuttavan mittausta vaikeuttavia häiriötä slingramlaitteisiin. Juvalla H. Mannisen tutkimusryhmän gravimetristen ha japrofiilimittausten yhteydessa viikolla 34 ( ) löydettiin maapeitteen alta yhteensa 5 lohkaretta ja yksi paljastuma. Lohkareista kahdessa oli grafiittia ja kahdessa magneettikiisua. Paras löydös oli halkaisijaltaan noin 25 cm:n lohkare, jota geologi Aatto Laitakari kuvaa seuraavasti: "Kvartsirikas, mahdollisesti malmikvartsiittia muistuttava lohkare, jossa kerrallisuus ja klastisuus näkyvät. Magneetti- ja rikkikiisua silmin nähden pirotteena ja pesäkkeinä sekä aivan hienona pirotteena perusmassassa. Arvokiisuja ei silmällä havaittavissa. Muistuttaa mm. Pielaveden alueen ns. "malmikvartsiitteja", jotka ovat metamorfisen synnyn kautta saaneet tavallisesta kvartsiitista poikkeavan ulkonäön. " Pillilän alueella ns. Rantalan lohkareiston kohdalla pyrit- tiin selvittämään heikommin johtavien lohkareiden löytömah- dollisuuksia. Kohde on tyypiltään sinkkimalmiaihe. Lohka-

5 reiden fysikaaliset ominaisuudet, P. Oivasen raportissa ~17/~är-58-62/1, ovat parhaimmillaan johtavuudeltaan sitä luokkaa (alle 1 ohmi-m:n), että Beebmatin pitäisi reagoida niihin. Lohkareita alueella on Oivasen mukaan erittäin run- saasti, joskin pinnalta rapautuneena niin, että terveitä lohkareita löydetään vasta 40 cm: n syvyydeltä. Suoritetussa kokeilussa ei löydetty yhtään lohkaretta, mikä ilmeisesti johtuu lohkareiden suhteellisen heikosta johtavuudesta ja syvälle tapahtuneesta rapautumisesta. YHTEENVETO Beebmat-lohkareharavan käytöstä on saatu positiivisia kokemuksia etsittäessä lohkareita, joilla on hyvä johtokyky. Systemaattisiin geofysikaalisiin mittauksiin haravan rutiininomaista käyttöä ei voida suositella, se hidastaa mittauksia liikaa. Alueella, jolla on odotettavissa runsaasti lohkareita voitaisiin Beebmat-ia käyttää esimerkiksi hajaprofiilimittausten yhteydessä tai systemaattisten mittausten linjojen suunnistusvaiheessa. Parhaiten laite sopii lohkare-etsijän apuvälineeksi.

6 Ky Henrik Bärlund Kb Liite Geologian Tutkimuskeskus Geofysiikan osasto Kivimiehenkatu Espoo Attn. Geofyysikko T. Jokinen. VIITTEEMME NIREF. VIITTEENNE VIREF. EM-lohkarepaljastimien ja korkeuseromittarin kokeilu. - Viittaamne kirjeeseenne ja kirjeisiimne 4. ja Lainaamne seuraavia laitteita: 1 kpl Chain Level'eja ( sarja nr 132 ) seka siihen kuuluvaa varaajaa ( sarja nr CH 3 ) ja 20 m kaapelia ( sarja nr 502 ) kuljetuslaatikkoineen ja pikkutarpeineen. 2 kpl Beep-Mat'eja ( sarja nrt 0106 ja 0107 ), varaajaa ( sarja nr CH 2 ), 2 kpl umpi-liittimia ja 1 kpl vetohihnaa köysineen. Laitteiden kayttöohjeita. Annamne kaytön opastusta n.1 paivan. Laina-aika on n. 1 kk alkaen Geologian tutkimuskeskus palauttaa laitteet alkuperaisess8 kunnossa luonnollista kulumista huomioiden. Ky Henrik fi2y Barlund Kb saa kayttaa kokeilun tuloksia referenssitietoina laitteiden myynnissa. Parhain terveisin. Ky Henrik Bar und Osoite 1 Adresse S Pankki 1 Banque Oikotie 2 A HSP ESPOO FINLANDE

7 Liite 2 l(3) Koe tulokset Bee~mat -1ohkareharavan avulla suoritetuis ta malmilohkareiden etsintatöist2i seka eri tyyppisten malmilohka- reiden erottamiskyvyn testauksesta. Kokeet on suoritettu Ala- joen työmaatukikohdassa Kangasniemella, missa aluksi oli käy- tettävissii 2 kpl ~eetmat'ia rinnakkaisten kokeiden suorittami- seen Alajoen tukikohdassa suoritetuissa kokeissa todettiin, etta Beepmat ei reagoi vähäsille pirotekiisumaarille, jos piro- te on hienorakeista (magniettikiisu, rikkikiisu, kuparikiisu) eikä pienille lohkareille, joissa kiisuaines on pirotteisena. Sensijaan se helposti sin pienen sormuksen, kellon tai muun var- laitteen mittauskenttaän. Sama koskee maanpinnassa hiekassa näkymattömisski olevaasavuke- rasian foliopaperia, rautanaulaa, peltirasian kantta tai lop- puun ruostuneita jaännökdia, Beepmat 1öytä.ii ne helposti. (~lmeisesti Beepmat sopii hyvin heinikkoon pudonneen kultasor- muksen tai jalometallikorun etsimiseen). 2. Beepmat reagoi pesakekiisulle (noin pikkusormen pään kokoi- sia pesakkeita gabrossa),kun lohkareen koko oli 75x80~90 cm ja laite oli kivessä kiinni eli laitetta vedettiin niin, että se kosketti magneettikiisupesäkkeitä. sisältävaa lohkaretta. Kun koe tehtiin 25x30~30 cm kulmikkaalla lohkareella, jossa oli harvahkosti magneettikiisupesäkkeitä, laite ei reagoinut lain- kaan. 3. Pyhäjarven rannassa Monganniemella Beepmatilla löydettiin 5-10 cm:n sammal- ja multakerroksen alta lähes kompaktia mag- nettikiisua sissltäv3 metagabrolohkare, koko 15x20~20 cm, jota voidaan pmtaki nikkelimalmilohkareena, uusi löytö. Beepmat rea- goi lohkareeseen maanpinnan suunnassa n.30 cm:n etäisyydeltä. Lohkare oli esiin kaivettaessa pinnalta täysin rudltunut. Tyyppi HAS Samalla alueellabeepmat reagoi 25x30~30 cm suuruiseen meta-

8 gabrolohkareeseen, jossa oli magneetti- ja kuparikiisua valssautuneena ruhjepinnoilla mutta myös pirotteena, 10 cm:n multakerroksen alta mustikkavarvikosta. Lohkare oli kulmikas, heikommin ruosteinen kuin HAS-85-22, tyyppi HAS Ilmeisesti läpi kiven ulottuvat kuparikiiaua sisältävät ruhjeraot lishvat lohkareen johdeominaisuuksia mittauslaitteeseen. 5. Lähes kompaktia magneettikiisua sisältäva metagabrolohkare löytyi noin 10 cm:n syvyydestä, vaikka lohkare oli varsin pieni 3 x 4 x 5 cm. Kompaktityyppisena se johtokyky oli lähes metalliesineeseen verrattava. 6. Lähes kompaktia magneettikiisua sisaltavä 20x20~20 cm gabrolohkare VH Monganniemella, johon Beepmat reagoi 50 cm korkeudelta lohkare-etsinnassä löytyi voimakkaasti hiertynyt metagabrolohkare, jossa hiertymassä pyöristmeiden silikaattirakeiden välejä täyttää kompakti kiisuaines (magneettikiisu, mackinaviitti, rikkikiisu). Lohkareen koko 25 x 35 x 40 cm, keskellä noin 15 cm läpimittainen ehjempi murskale, Muuten lohkare oli pahasti rapautunut ja ruosteinen, tyyppi HAS Lohkareen päalla oli 15 cm silttikerros, Beepmatissa paloi 8 punaista valoa ja se reagoi lohkareeseen kaikilla herkkyysasteikoilla. Vastaavia, runsaasti magneettikiisua sisältäviä gabrolohkareita voidaan ilmeisesti löytää ainakin 15 cm:n syvyydestä asti turvetai sammalpeitteen alta, jos etsintalaite kulkee niiden ylitse. Sen sijaan sivusuuntaan laitteen ulottuvuus on suhteellisen rajoitettu, koetulosten mukaan vain muutamia kymmeniä cm:a sen mukaan, kuinka suuri lohkare on ja kuinka kompaktina kiisut esiintyvät. Myös kiisun laatu ja siiw johtuvat johtokykyominaiswudet ovat Beepmatin syvyys- ja sivuauwtaan ulottuvan mittauskyvyn kannalta ratkaisevia. Seuraavassa muutamia koetuloksia: Rantasalmen arseenikiisukultamalmipala 7 x 13 x 13 cm, melkein kompakti reagoi laitteeseen 8 cm korkeudelta.

9 Hammaslahden kuparikiisumalmi 5 x 5 x 5 cm sahattu pala kompak- tia malmia reagoi 25 cm etäisyydeltä vaakatasossa ja 13 cm etäi- syydelta pystysuunnassa. Pyhäsalmen kumpakti rikki-sinkkimalmipala 5x8~12 cm ei reagoi lainkaan Beepmatiin. Vesa Knaappilan kuparikiisu-sinkkivälkepitoinen vulkaniittibrek- sialohkare (au 1,95 $, Zn 4,10 $), koko 6x6~10 cm. Laite ei rea- goinut lainkaan. Stormin pirotteinen nikkelimalmilohkare 5 x 6 x 23 cm, kaikki keltaiset valot syttyivät, magneettinen puoli. Toteamuksia: Kalibroitaessa perii 10 cm maasta saavutetaan paras herkkyys, sormus löytyy tasaiselta maalta. Kahdessa Beepmatissa on rinnan mitattaessa havaittavissa herkkyyseroja kalibroitaessa samalta korkeudelta. Laite, jossa keltainen köysi vaikutti herkemmält3. Laitteet eivät reagoi Kaustisen scheeliittimalminäytteelle eika Kemin kromiittipalalle. Käytännössä Beepmat auttaa ohuen maa- tai smlpeitteen alla ole- vien,runsaaeti magneetti- ja/tai kuparikiisua sisältävien lohka- reiden etsinnässä esimerkiksi lohkareviuhkan kärkialueella, missä lohkareet lopulta puhkeaman lähellä painuvat maan sisään. Alusta- vassa lohkareiden seuraamisessa, jossa malmilohkareita on kenties kymmenien tai satojen metrien välimatkoin, laitteen vähäinen sivu- suuntainen ulottuvuus on ongelmallinen. Maasto on haravoitava 2 m välein. Laite ei sovellu pirotemlmien (paitsi karkea pirote, pesäkemäinen eika rikkisinkkimalmien ei myösk3än puhtaiden sinkkivälkelohkarei- den etsintään. Eräiden malmilohkaretyyppien etsi~3ssa Beepmat on todella merki- tyksellinen apuväline radatulla alueella,monganniemen ennestään tiedossa olevan lohkareviuhkan jatkaminen, mutta varsin monet tyypit jäiivät siltä kokonaan havaitsematta. Käyttö on siis rajoitettu

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Osakkaiden yhteishanke GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella Timo Hokka Metsätehon raportti 98 10.10.2000 GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella

Lisätiedot

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä:

Myös seuraavat vaatimukset tulee täyttyä, jotta ZEOVit toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja tulokset olisivat hyviä: Yleinen ohjeistus ZEOVit systeemin käyttöön Tämän oppaan tarkoitus on auttaa sinua ZEOVit systeemin käytössä ja käyttöönotossa sekä auttaa ymmärtämään yleisellä tasolla kuinka ZEOVit systeemi toimii. ZEOVit

Lisätiedot

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Maanmittaus 80:1-2 (2005) 5 Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 23.3.2005 Hyväksytty 31.8.2005 Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Pasi Häkli ja Hannu Koivula Geodeettinen laitos, Geodesian ja geodynamiikan

Lisätiedot

evolution G3 shortguide

evolution G3 shortguide G3 Shortguide Onnittelut uuden evolution wireless G3-mikrofonijärjestelmän hankinnasta Tämän pikaohjeen tarkoitus on auttaa kaikkia uusia käyttäjiä - ja erityisesti heitä, joilla ei ole teknistä taustaa

Lisätiedot

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola L/137/42/2014 Keski-Suomen geoenergiapotentiaali Huusko Asmo, Lahtinen Hannu, Martinkauppi Annu, Putkinen Niko, Putkinen Satu, Wik Henrik GEOLOGIAN

Lisätiedot

Ulvila Kaasmarkku Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi

Ulvila Kaasmarkku Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi Ulvila Kaasmarkku Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi Jouko Pukkila Satakunnan museo 2010 Tiivistelmä Huhti kesäkuun 2010 aikana suoritettiin Ulvilan Kaasmarkussa muutaman päivän ajan kaavatyöhön

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi Etelä-Suomen yksikkö 12/2011 30.3.2011 Espoo Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 30.3.2011 Tekijät

Lisätiedot

RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON

RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON Jussi Kinnunen Turun yliopisto Maantieteen ja geologian laitos Geologian osasto 2014 1 RIEGL VZ-400 -LASERKEILAIMEN PIKAOPAS MAASTOON 1. Johdanto Tämän tekstin

Lisätiedot

KIVITIETOA MALMINETSI JALLE

KIVITIETOA MALMINETSI JALLE GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS OPAS 2 KIVITIETOA MALMINETSI JALLE 5. korjdtu painos Kirjoittanut VEIKKO PÄÄKKONEN ESPOO 1976 SISALLYS Kalliopera ja maalajit... 3 Mineraalit... 4 Muoto... 7 Varillisyys......

Lisätiedot

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi 26.1.2009 Markus Nenonen monenone@cc.hut.fi Erikoistyö kurssiin S-108.3130

Lisätiedot

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Taskuopas Agilent Technologies Ilmoitukset Tämän oppaan tekijänoikeus kuuluu Agilent Technologies GmbH:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen

Lisätiedot

Alueellinen ruhjetulkinta ja seisminen refraktioluotaus maapeitteen paksuuden ja kallion rikkonaisuuden tutkimiseksi Pudasjärvellä lokakuussa 2010.

Alueellinen ruhjetulkinta ja seisminen refraktioluotaus maapeitteen paksuuden ja kallion rikkonaisuuden tutkimiseksi Pudasjärvellä lokakuussa 2010. Konsernipalvelut yksikkö Kuopio 10.12.2010 Alueellinen ruhjetulkinta ja seisminen refraktioluotaus maapeitteen paksuuden ja kallion rikkonaisuuden tutkimiseksi Pudasjärvellä lokakuussa 2010. Geobotnia

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013

Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013 Sovelletun geofysiikan XIX neuvottelupäivät 24.-25.9.2013 Vuojoen kartano ja Olkiluodon Vierailukeskus Eurajoki Abstraktikokoelma Toimittanut Mari Lahti Sarja B, Nro 96, Eurajoki 2013 ISBN 978-952-9618-93-4

Lisätiedot

Panasonic TX-32LXD700F Sony KDL-32D3000 Philips 32PFL9632D/10 Samsung LE32R86BC Halpa tv (700 euroa) Parempaa kotiin

Panasonic TX-32LXD700F Sony KDL-32D3000 Philips 32PFL9632D/10 Samsung LE32R86BC Halpa tv (700 euroa) Parempaa kotiin 32-tuumaiset taulutelevisiot Hintaluokka 1 500 euroa Panasonic TX-32LXD700F Sony KDL-32D3000 Philips 32PFL9632D/10 Samsung LE32R86BC Halpa tv (700 euroa) Parempaa kotiin JUHA NYKÄNEN LEO BACKMAN, RISTO

Lisätiedot

Täsmäverkottaj siikasesongit

Täsmäverkottaj siikasesongit Siika Täsmäverkottaj siikasesongit RISTO JUSSILA Siian täsmäverkottajan parhaita sesonkeja järvillä ovat hellesiikojen pyynti heinäkuun lopussa sekä kutupyynti ennen vesien jäätymistä. 62 ERÄ 7 2006 PYYDYSKALASTUS

Lisätiedot

Tuleeko meille valokuitu? Kevään kuluessa osa Joroislaisista joutuu pohtimaan asiaa.

Tuleeko meille valokuitu? Kevään kuluessa osa Joroislaisista joutuu pohtimaan asiaa. Tuleeko meille valokuitu? Kevään kuluessa osa Joroislaisista joutuu pohtimaan asiaa. Kerisalon kyläläiset ovat hyväkylä hankkeen innoittamana pohtineet kylänkehittämisen mahdollisuuksia ja kehitykseen

Lisätiedot

Loppuraportti 01.03.2011-31.05.2014

Loppuraportti 01.03.2011-31.05.2014 Maasuurpetojen vaikutukset, seuranta ja vahinkojen ennaltaehkäisy Loppuraportti 01.03.2011-31.05.2014 Kallioluoman paliskunnan rajat. Kotkan liikkeet lokamarraskuu GPSpaikannukset. Alueen koko 80kmx44km

Lisätiedot

EURAN EMÄNNÄN NEULAKINTAAT

EURAN EMÄNNÄN NEULAKINTAAT EURAN EMÄNNÄN NEULAKINTAAT TUTKIELMA LUISTARIN HAUDAN 56 NEULAKINNASFRAGMENTEISTA Krista Vajanto Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2003 Kulttuurien tutkimuksen laitos Arkeologian oppiaine SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PUUTARHANTUTKIMUSLAITOKSEN TIEDOTE

PUUTARHANTUTKIMUSLAITOKSEN TIEDOTE Maatalouden tutkimuskeskus PUUTARHANTUTKIMUSLAITOKSEN TIEDOTE N:o 8 Hedelmän- ja marjanviljely Jaakko Säkö MANSIKAN VILJELYKOKEIDEN TULOKSIA Jaakko Säkö & Heimo Hiirsalmi MANSIKAN LAJIKEKOKEIDEN TULOKSIA

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Eero Rinne. Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Eero Rinne. Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Eero Rinne Lumen ominaisuuksien mittaus tutkalla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

JUURIKASSARKA. Betfältet 3 2011

JUURIKASSARKA. Betfältet 3 2011 JUURIKASSARKA Betfältet 3 2011 JUURIKAS- SARKA 3/2011 24. vuosikerta/årgången Päätoimittaja/Huvudredaktör Marja Turakainen Toimitussihteeri Redaktionssekreterare Marte Römer-Lindroos Taitto/Ombrytning

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

Menetelmäkuvaus TPPT 13

Menetelmäkuvaus TPPT 13 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Joukkoliikenne pääkaupunkiseudulla

1 Johdanto. 1.1 Joukkoliikenne pääkaupunkiseudulla Tuomas Kyheröinen Helsingin matematiikkalukio Maantiede 20.11.2009 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun bussilinja Jokerin menestys on rikkonut kaikki ennusteet ja sen suosio kasvaa yhä. Tutkielmassa tutkin YTV:n

Lisätiedot

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Huviveneiden 12 VDC sähköjärjestelmät 1 (23) HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Sisältö HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 1 1. Yleistä... 2 2. Sähkökeskus... 2 3. Pääsähköjakelu... 4 4. Kaapelointi...

Lisätiedot