SUOMUSSALMEN TAIVALALANEN JA PITÄMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMUSSALMEN TAIVALALANEN JA PITÄMÄ"

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN OSASTO YHDYSKUNTASUUNNITTELUN LABORATORIO Julkaisu C 105, 2006 EkoSuKaT tutkimushankkeen väliraportti 6 SUOMUSSALMEN TAIVALALANEN JA PITÄMÄ Antti Karsikas & Raine Mäntysalo & Despina Sfakiotaki (toim.)

2 2

3 Antti Karsikas & Raine Mäntysalo & Despina Sfakiotaki (toim.) EkoSuKaT tutkimushankkeen väliraportti 6 SUOMUSSALMEN TAIVALALANEN JA PITÄMÄ OULUN YLIOPISTO Arkkitehtuurin osasto Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio Julkaisu C 105,

4 Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro PPOH/41/06 Kannen kuva: Xavier Cardey ISBN ISSN X (URL: (URL: Saatavana myös painettuna versiona ISBN OULUN YLIOPISTOPAINO OULU 2006

5 T1UT 1HTU2UT 2HTU3UT 3HTU4UT 4HTU5UT TUTyö, 5HTU6UT 6HTU7UT 7HTU8UT TUSupistuvan 8HTU9UT 9HTU10UT 11HTU12UT 12HTU13UT 13HTU14UT 14HTU15UT 15HTU16UT Sisällys TUJohdanto (UTRaine Mäntysalo)... 47H7T OSA I: Artikkelit TUPiirteitä Suomussalmen taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden kehityksestä (UTPentti Luoma)... 48H15 TUSupistuminen, väestönmuutokset ja elinkeinorakenne (UTMarja Mönkkönen)... 49H47 TUSuurhankkeet ja asumisen taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys: esimerkkinä Kostamus-projektin työntekijöiden asuinyhteisö Suomussalmella (Anna Kujala)UT... 50H61 talo ja tulevaisuus: koti Suomussalmella (UTAila Ryhänen) TUSuomussalmen asukaskyselyn rakentamisosion tuloksia (UTLeena Soudunsaari)... 89T OSA II: Analyysit TUShrinking Cities Project: Presentation of Study Cases (UTArménio Sabença & Xavier Cardey) infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta Seppo Raatikaisen väitöstutkimuksen referointia (Juho Peltoniemi)UT... 51H111 TUAsunnot tyhjenevät: mitä tehdä? (UTHannele Kelavuori)...52H117 TUSuomussalmen asutus- ja väestökehitys (UTSaija Alakare)... 53H121 10HTU11 UT TUPoismuuton yhdyskuntataloudelliset vaikutukset (UTMinna Hagman)... 54H129 TUAsuntomarkkinoiden kehitys Suomussalmella: Ongelmia ja mahdollisuuksia (Elina Saine)UT... 55H135 TUSuomussalmen kunnan asuntovarauma (UTPekka Tuominen)... 56H141 TUSuomussalmen ekokuntakokeilu (UTKatja Makkonen)... 57H149 TUSuomussalmen keskustaajaman Ämmänsaaren kulttuurimaiseman kehitys ja hoidon tavoitteet (UTPirkko Kangas)... 58H157 TUSuomussalmen kuntakeskuksen maisemarakenne- ja maisemakuva-analyysi (UTPirkko Kangas, Anna Kujala & Elina Saine)... 59H163 5

6 16HTU17UT 17HTU18UT 18HTU19UT 19HTU20UT 20HTU21UT TUMansikkapaikkaUT... 21HTU22UT TUSininen TUSuomussalmelaisten jäljillä - ulkoalueiden fyysisten jälkien ja toimintojen kartoitus (Xavier UTCardey, Minna Hagman, Joona Koskelo, Katja Makkonen & Juho Peltoniemi)... 60H173 TUSuomussalmi Kainuun Maakuntasuunintelmassa ja ohjelmassa (Teijo UTKlemettilä)... 61H179 TUSuomussalmen asumisen strategia ja ohjelma (UTuire Valkonen)... 62H183 TUKaavatilanne ja aiemmat suunnitelmat kohdealueita koskien (UTJoona Koskelo)... 63H187T OSA III: Ideasuunnitelmat 64H193 viivaut... 65H207 Liitteet Liite 1. Asukaskyselylomake Liite 2. Väestötilastoa Suomussalmelta Liite 3. Asuntokuntien jakautuminen koon mukaan tutkimuskunnissa

7 1 Johdanto Raine Mäntysalo Käsillä on EkoSuKaT-tutkimushankkeen kuudes ja viimeinen väliraportti. Tarkastelussa on Suomussalmen kunta ja erityisesti sen Taivalalanen-Pitämän asuinalue 1,5-3 km Suomussalmen keskustasta (Ämmänsaaresta) lounaaseen. EkoSuKaT-hankkeen kannalta kun tutkitaan ekotehokkaan yhdyskuntasuunnittelun edellytyksiä yhtäältä kasvavissa ja toisaalta supistuvissa kunnissa on Suomussalmen kunta empiirisenä kohdekuntana erityisen kiinnostava, sillä täällä on jo pitkään jouduttu kamppailemaan supistumiskehityksen kourissa. Pitkäaikainen supistumiskehitys on synnyttänyt valmiutta suomussalmelaisten myös poliittisten päättäjien keskuudessa tunnustaa vallitseva kehitys ja etsiä menetelmiä tämän kehityksen hallitsemiseksi. Osoituksena tästä ovat mm. Suomussalmen asuntopoliittinen ohjelma ja kunnan omaksuma vuokra-asuntopolitiikka. Taivalalanen-Pitämä on kuvaava esimerkki supistuvasta asuinalueesta. Väestön väheneminen ilmenee ensiksi (vuokra)kerrostaloasuntojen tyhjenemisenä, kun taas pientalojen omistusasunnot säilyvät pitkään asuttuina ja alueen asemakaavaa täydentäviä uusia omakotitaloja jopa rakennetaan alueelle silloin tällöin. Pitämän lähikauppa on lakkautettu, mutta päiväkoti- ja koulupalvelut toimivat alueella edelleen, kun alueen lapsiluvun vähennyttyä näiden palveluiden käyttäjien joukossa on myös lähialueiden lapsia. 1.1 EkoSuKaT Ekotehokkuus Supistuvissa ja Kasvavissa Taajamissa: muuttuvan yhdyskuntarakenteen fyysinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys EkoSuKaT on monitieteinen tutkimus- ja kehittämishanke, jonka ovat toteuttaneet Oulun yliopisto yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntaliittojen ja ympäristökeskusten sekä empiiriseen tutkimukseen valittujen kohdekuntien Suomussalmi, Ristijärvi, Kajaani, Oulunsalo, Liminka ja Tyrnävä kanssa. Hankkeessa on hahmotettu monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti niitä vaatimuksia, joita suurten kaupunkikeskusten reuna- 7

8 alueiden kasvaminen ja toisaalta perifeeristen alueiden supistuminen aiheuttaa erityyppisten asuintaajamien kestävän kehityksen turvaamiselle. Oulun läänissä voimakkaasti kasvava Oulun seutu ja väestöään vastaavasti menettävä Kainuu ovat tarjonneet oivalliset lähtökohdat kasvu- ja supistumiskehityksen dynamiikan tarkastelulle. Kustakin kohdekunnasta yksi asuintaajama on ollut empiirisen tutkimuksen kohteena; Suomussalmen osalta Taivalalanen-Pitämä. Hankkeessa on ollut mukana tutkijoita arkkitehtuurin, maantieteen, ympäristökasvatuksen ja sosiologian tutkimusaloilta. Lisäksi hankkeen kuluessa on toteutettu kuntakohtaisia pilottiprojekteja ja tehty niihin liittyen opinnäytetöitä kultakin tutkimusalalta (diplomitöitä, pro gradu-tutkielmia sekä yhdyskuntasuunnittelu- ja tutkimusmenetelmäkursseja). Suomussalmella toteutettuja pilottiprojekteja ovat asuntoalueiden suunnittelu kurssi, jonka analyysi- ja maankäyttösuunnitelmatuotoksia esitellään tässä raportissa, Anna Kujalan laatima suunnittelumaantieteen pro gradutyö sekä Taivalalanen-Pitämällä toteutettu asukaskysely. Kujala esittelee asukaskyselyä hyödyntävän pro gradutyönsä tuloksia tämän kirjan artikkelissaan. Vastaavasti hankkeen tutkijat analysoivat omissa artikkeleissaan asukaskyselyn tuottamaa aineistoa eri tutkimusnäkökulmistaan käsin. Tutkimustyön ja pilottihankkeiden ohjauksesta Oulun yliopistolla ovat vastannet professori Jussi S. Jauhiainen maantieteen laitokselta, lehtori Pentti Luoma sosiologian, naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaoksesta sekä professori Helka-Liisa Hentilä ja dosentti Raine Mäntysalo arkkitehtuurin osastolta. Hankkeen koordinointi on ollut arkkitehtuurin osastolla. EkoSuKaT-hanke on yksi Ympäristöklusterin Ekotehokas yhteiskunta ohjelman ( ) hankkeita. Päärahoittaja Ympäristöklusterin (YM, KTM, TEKES ja Suomen Akatemia) lisäksi hanketta ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskukset, kohdekunnat sekä Oulun yliopisto. Ympäristöklusterin rahoituksen päätyttyä hanketta on jatkettu vielä vuonna 2006 kuntien ja Oulun yliopiston rahoituksella. Hankkeen muut väliraportit ja loppuraportti ovat elektronisina julkaisuina toistaiseksi saatavilla EkoSuKaT-hankkeen kotisivulla (http://wwwedu.oulu.fi/sos/sukat/julkaisuja.htm). Kohdekunnissa ja taajamissa toteutetut laajat asukaskyselyt ovat muodostaneet keskeisen tutkijoiden aineiston. Perinteisten monivalinta- ja avokysymysten lisäksi kehitettiin kyselyyn uudentyyppisiä kysymysmuotoja: kivun kokemuksen mittaamisessa käytettyä kysymysmuotoa sovellettiin kodin kokemuksen mittaamiseen ja kuvallisia kysymyksiä sekä karttatehtäviä käytettiin hyväksi selvitettäessä asukkaiden kantoja oman asumisviihtyisyytensä kannalta tärkeiden ympäristötekijöiden sekä mahdollisen uudisrakentamisen sijoittumisen, ryhmittelyn ja rakennustavan suhteen. Kyselyä on hieman varioitu eri kohdetaajamissa näiden erityispiirteiden ja ao. kuntien toiveiden mukaan. Suomussalmen asukaskysely lähetettiin postikyselynä (ks. liite 1) tammikuussa 2006 Taivalalanen-Pitämän kaikkiin kotitalouksiin (739 kpl) osoittaen kysely 18 vuotta täyttäneelle perheen jäsenelle. Aluerajaus tehtiin katujen ja teiden nimien perusteella (mikä ei ollut aivan täsmällinen tapa rajata kotitaloudet aluekohtaisesti, sillä yhden tien ulottuessa Ämmänsaareen myös muutama ämmänsaarelainen sai kyselyn). Kyselyvastauksia palautui 220 kpl (29,8 % lähetetyistä). 8

9 1.2 EkoSuKaT-malli Jo EkoSuKaT-hanketta edeltävässä esitutkimusvaiheessa (2003) kehitettiin eräs työkalu kohdetaajamia koskevien aineistojen analyysille. Tämä analyysikehikko, EkoSuKaT-malli, toimii tarkastelua jäsentävänä käsitteellisenä välineenä, kun tehdään selkoa taajaman yhdyskuntarakenteen muutosprosesseista. Analyysikehikon vaaka-akselin muodostaa liike tiivistymisen ja harvenemisen välillä ja pystyakselin liike eheytymisen ja hajoamisen välillä. Vaaka-akselilla kuvataan yhdyskuntarakenteen kasvua tai supistumista taajaman sisäisen rakenteen kannalta merkitseekö se taajaman tiivistymistä vai harvenemista. Pystyakselilla kuvataan tätä muutosta seudun aluerakenteen laajemman viitekehyksen kannalta eheytyykö vai hajoaako seudun aluerakenne. Olennaista on muodostaa käsitteellinen ero eri tarkastelutasojen välille. Taajaman sisäinen tiivistyminen ei välttämättä merkitse eheytymistä laajemmalle aluerakenteen kokonaisuudelle, jonka osa taajama on. Vastaavasti taajaman sisäinen harveneminen ei aina merkitse laajemmassa aluerakenteen viitekehyksessä hajoamiskehitystä. HAJOAA A B TIIVISTYY HARVENEE C D EHEYTYY Kuva 1. EkoSuKaT-malli supistuvien ja kasvavien taajamien analyysikehikko. Aila Ryhänen on hankkeemme loppuraportissa tarkastellut EkoSuKaT-mallin avulla Taivalalanen-Pitämän ja yleisemmin Suomussalmen yhdyskuntarakenteen muutoksia (Ryhänen 2006, 19). Hänen mukaansa Taivalalanen-Pitämän kerrostaloalue on harventunut sisäisesti väestökadon ja poistuneiden palveluiden takia, mutta omakotitaloalue on vastaavasti tiivistynyt hitaasti, kun vapaita tontteja on rakennettu. Kunta kokonaisuudessaan harvenee, mutta väestö myös keskittyy, eli tiivistymistä tapahtuu samaan aikaan. Seudullisessa tarkastelussa Suomussalmen muutoksia voidaan pitää aluerakenteen hajoamisena, joka seuraa vahvan keskuksen väestökadosta. Vastaanottavat paikat puolestaan kärsivät nopean kasvun seurauksista. Kasvavien ja supistuvien taajamien muutosprosessien voisi olettaa olevan hyvinkin vastakkaisia, mutta niissä on myös paljon yhdenmukaisuutta, kuten Ryhäsen (2006) tekemä vertailu osoittaa. Palvelutyöpaikkojen ja julkisten palveluiden osuus on kaikissa kohdekunnissa noussut, jalostuksen 9

10 vähentynyt ja alkutuotannon pysynyt samana. Liikenne on kasvanut niin väestön kasvaessa kuin vähentyessäkin. Elintason nousun lisäksi liikennettä kasvattavat Oulun seudulla erityisesti asutusrakenteen hajoaminen ja työpaikkojen keskittyminen, Kainuussa lähipalveluiden väheneminen. Omakotiasumisen suosio on yhtäläistä kasvun ja supistumisen alueilla: kasvukeskuksen reuna-alueille muuttavat hakevat maaseutumaisen omakotiasumisen väljyyttä ja supistuvilla alueilla omakotiasunnot pysyvät asuttuina pisimpään. Myös supistuvilla alueilla nämä asumispreferenssit yhdistyneenä elintason nousuun, asuntokuntien pienenemiseen ja uusien asukkaiden houkutteluun johtavat uusiin pientaloasumisen kaavahankkeisiin ja suunnitteluratkaisuihin, jotka edistävät seudullista hajautumiskehitystä. Toisaalta Leena Soudunsaaren (2006) vertaileva tarkastelu osoittaa, että taajamatasolla asukkaiden kyselyvastauksissaan ilmaisemat toiveet uudisasuinrakentamisen sijoittumiselle erityyppisillä asuinalueillaan ovat hyvin yhteensovitettavissa tiivistävän täydennysrakentamisen tavoitteen kanssa näin myös Suomussalmella, kuten ilmenee Soudunsaaren artikkelista tässä raportissa. 1.3 Artikkelit Kirjan koostuu kolmesta osasta. Osa I koostuu tutkijoiden artikkeleista. Ensimmäisessä artikkelissa Pentti Luoma tekee historiallisen tarkastelun Suomussalmen taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden kehityksestä. Marja Mönkkönen jatkaa tätä tarkastelua kohdistaen huomionsa erityisesti väestön ja elinkeinorakenteiden muutosten myötä tapahtuneeseen supistumiskehitykseen ja tämän hallinnan mahdollisuuksiin Suomussalmella. Anna Kujala keskittyy artikkelissaan tiettyyn Suomussalmen lähihistorian vaiheeseen ja tämän jättämiin jälkiin Taivalalanen-Pitämän yhdyskuntarakenteessa: Kostamus-projektiin ja sen työntekijöiden asuttamiseksi rakennettuihin vuokrakerrostaloryhmiin. Aila Ryhänen kohdistaa katseensa tulevaisuuteen: mitkä seikat Suomussalmella ovat asukaskyselyn valossa kodintunnetta ja asumisviihtyisyyttä vahvistavia tekijöitä ja luovat pysyvyyttä ja houkuttelevuutta supistumiskehityksen vastavoimana? Osan I lopuksi Leena Soudunsaari esittelee asukaskyselyn rakentamisosion tuloksia, jotka osaltaan ohjasivat asuntoalueiden suunnittelu kurssin puitteissa tehtyä täydentävää asuinaluesuunnittelua Suomussalmen kuntakeskuksessa. Syntyneitä suunnitelmia esitellään osassa III ja niiden pohjaksi laadittuja ja koottuja ympäristöanalyysejä osassa II. 1.4 Asuntoalueiden suunnittelu kurssi Asuntoalueiden suunnittelu kurssi (laajuus 3+3 opintoviikkoa) sisältyy Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla yhdyskuntasuunnittelun neljännen vuosikurssin opetusohjelmaan. Kurssilla laaditaan harjoitustyönä kohteena olevalle asuinalueelle vaihtoehtoisia maankäyttösuunnitelmia eri mittakaavatarkasteluineen sekä tätä suunnittelutyötä tukevia ympäristöanalyysejä ja taustaselvityksiä. Suomussalmen kunnanjohtaja Timo Säkkisen ja tekninen johtaja Antti Westersundin kanssa sovittiin harjoitustyön kohdealueen rajauksesta, joka kattoi alueita Suomussalmen keskustaajamasta Taivalalanen-Pitämää laajemmin. Erityisesti tarkasteluun otettiin 10

11 potentiaaliset vaki- ja loma-asumisen täydennysrakentamisalueet, joihin Taivalalanen-Pitämään kytkeytyvien osa-alueiden ohella lukeutui Ämmänsaaren Kyynäspää, Jalonkangas tämän pohjoispuolella sekä Kaljuskylän rantakaistale Kirkonkylään johtavalla tiellä. Asuntoalueiden suunnittelu kurssille osallistui keväällä 2006 yhdeksän arkkitehtuurin opiskelijaa sekä lisäksi viisi maantieteen opiskelijaa, jotka osallistuivat vain analyysivaiheeseen. Yksi arkkitehtuurin opiskelijoista oli ranskalainen ja yksi portugalilainen vaihto-opiskelija. Kurssin aluksi opiskelijoille annettiin sekä yksilö- että ryhmätyönä tehtäviä analyysitehtäviä. Näiden analyysien tulokset on koottu tämän kirjan osaan II. Analyysitehtävissä selvitettiin maisemarakenne-, kulttuurimaisema- ja taajamakuvatekijöitä kohdealueiden osalta; kartoitettiin kohdealueiden fyysisiä jälkiä ja toimintoja, selvitettiin kohdealueiden kaavatilannetta sekä perehdyttiin eri tavoin supistumiskehityksen vaikutuksiin asuntomarkkinoiden, -politiikan ja yhdyskuntasuunnittelun kannalta liittäen tämän tarkastelun myös laajempiin maakunnallisiin, valtakunnallisiin ja myös kansainvälisiin viitekehyksiin. Tärkeänä tietolähteenä oli Heino Hiltusen luoma ja ylläpitämä Supistuvat yhdyskunnat nettisivusto, johon koottua aineistoa ehdittiin hyödyntää ennen sivuston lakkauttamista loppukeväällä Harjoitustyön suunnitteluosuudessa laadittiin täydennyssuunnittelun kohdealueille kaksi vaihtoehtoista maankäyttösuunnitelmaa ryhmätöinä. Osassa III esitellään nämä suunnitelmat, joista ensimmäinen, Mansikkapaikka, painottaa lähtökohtanaan markkinavetoista suunnittelua. Siinä hyödynnetään väljyyttä, maisematekijöitä, alueiden yksilöllisyyttä sekä yhteyksiä luontoon uusien asukkaiden houkuttelun vetovoimatekijöinä. Jälkimmäinen, Sininen viiva, puolestaan painottaa enemmän ekologisia tekijöitä ja tiiviyttä suunnittelun lähtökohtana. Suomussalmen taannoisen ekokuntakokeilun näkökulmasta Sininen viiva olisi linjana perusteltu, toisaalta markkinavetoisuuteenkin pyrkivää asuinaluesuunnittelua voidaan kunnan näkökulmasta perustella pyrkimyksenä torjua supistumiskehitystä. 1.5 KaSuKat Tutkimusryhmämme on kesällä 2006 Ympäristöklusterin ja Oulun yliopiston rahoittamana käynnistänyt uuden kolmivuotisen tutkimushankkeen KaSuKat Kasvun ja supistumisen ohjauskeinot ja elinympäristön laatu: Tapauksena pohjoisen Suomen kaivoskunnat. Siinä kaivoskuntien case-aineistoa hyödyntäen selvitetään yksipuolisen elinkeinorakenteen ja globaaleihin yritystoimijoihin tukeutuvien kuntien strategisia toimintamahdollisuuksia ja vuorovaikutteisen suunnittelun ja arvioinnin keinoja nopean kasvun ja supistumisen oloissa. Suomussalmi on kohdekuntana myös tässä hankkeessa, joten tutkimusyhteistyömme Suomussalmen kunnan kanssa jatkuu. 11

12 Viitteet Ryhänen, A. (2006). Muuttuvat alueet, teoksessa Hentilä, H.-L., R. Mäntysalo & L. Soudunsaari (toim.), EkoSuKaT Ekotehokkuus Supistuvissa ja Kasvavissa Taajamissa: Muuttuvan yhdyskuntarakenteen fyysinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Loppuraportti. Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio, julkaisu B 27 (ilmestynyt elektronisena julkaisuna osoitteessa URL: ss Soudunsaari, L. (2006). Fyysinen kestävyys ja asukasintressit menetelmä näkökulmien yhteensovittamiseen, teoksessa Hentilä, H.-L., R. Mäntysalo & L. Soudunsaari (toim.), EkoSuKaT Ekotehokkuus Supistuvissa ja Kasvavissa Taajamissa: Muuttuvan yhdyskuntarakenteen fyysinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Loppuraportti. Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio, julkaisu B 27 (ilmestynyt elektronisena julkaisuna osoitteessa URL: ss

13 TOSA 1: ARTIKKELIT 13

14 14

15 2 TPiirteitä Suomussalmen taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden kehityksestä Pentti LuomaT TIlmari Kianto (1934): On mulle Suomi suloisin Tvaan Suomussalmi surkehin! TSen tuskin tiedän vertaista Tniin aivan yksinkertaista kuin TRämsärannan tie. (sit. Heikkinen 1979, 42.) Suomussalmen kunta, joka perustettiin vuonna 1867 (Heikurainen 1992), kuuluu niin kutsuttuihin Kainuun kehyskuntiin. Se sijaitsee Kainuun pohjoisosassa ja rajautuu pohjoisessa Kuusamon kaupunkiin ja idässä Venäjään. Kunnan maapinta-ala on 5275,24 neliökilometriä ja asukkaita kunnassa oli vuoden 2003 lopussa 10376, joista alle 15-vuotiaita oli vain 14.4 prosenttia. Työpaikoista maa- ja metsätaloudessa oli 16,2, jalostuksessa 20,6 ja palveluissa 59,5, prosenttia vuonna Kunnan työpaikkaomavaraisuus oli samana vuonna 93,1 prosenttia. Taajama-aste oli vuoden 204 alussa 56,4 prosenttia. (Suomussalmi 2005.) EkoSuKaT projektin varsinaisena tutkimuskohteena on kunnan keskustassa sijaitseva Taivalalasen Pitämän taajama, joka käytännössä jakautuu kahteen eri osaan mutta joka kuitenkin yhdessä muodostaa kunnan keskustan keskeisen asuinalueen. Näistä Taivalasen, joka tunnettiin aiemmin Taival alaisen ja sittemmin Taivalalaisen nimillä, rakentaminen aloitettiin vuonna 1967 (Saukko 1968, 15). Kainuun kuntana Suomussalmea on ainakin aiemmin kuvannut Nälkämaan laulu, jonka erityispiirteet kuvastuvat myös yllä olevista Ilmari Kiannon säkeistä: nälkä, köyhyys ja puute mutta samalla ihmisten sitkeys ovat olleet osa suomussalmelaista arkipäivää (Heikurainen 1992). Toisaalta Kainuun kehityksessä rajan merkitys on näkynyt monella tapaa. Suomussalmelaisilla oli Toiseen Maailmansotaan saakka kiinteät yhteydet nykyisen rajan takana olevaan Vienan Karjalaan. Suomussalmella sijaitsee esimerkiksi Vienan reitti, jota Elias Lönnrot käytti 15

16 runonkeruumatkoillaan (ks. tarkemmin Heikkinen 1995 ja Romppanen 2000) ja joka on viime vuosien ympäristökamppailujen yhteydessä tullut tunnetuksi kulttuuriarvoiltaan (esim. Ketola 2005). Kiinteät yhteydet perustuivat suurelta osin siihen, että vuoden 1323 Pähkinänsaaren rauhan mukainen rajalinja kulki Pohjanlahteen siten, että Oulujärvi ympäristöineen jäi Venäjän Puolelle (Turpeinen 1968a, 23). Kulttuurisesti Suomussalmi tunnetaan myös suuresta kirjailijastaan ja entisestä kruununtorpparistaan Ilmari Kiannosta ja hänen Turjanlinnastaan (Tervonen ja Lonkila 2002). Nykyisin Suomussalmella on yhteistä rajaa Venäjän kanssa 151 kilometriä (Suomussalmi Suomineidon vyötäröllä 2004). Edelleen Suomussalmi on tunnettu Talvisodan ratkaisevista taisteluista Raatteen tiellä. Näitä muistoja ja Suomussalmen vahvoja kulttuuriperinteitä hyödynnetään muun muassa matkailussa. Seuraavassa rajoitutaan vain rakenteellisten muutosten tarkasteluun historiantutkimuksen ja tilastojen valossa. Tavoitteena on luoda yleiskuva kunnasta EkoSuKaT projektin tutkimustyön taustaksi. Tämän tarkastelun ulkopuolelle rajautuu suomussalmelainen arkielämä, jota tosin pyritään tämän vuosituhannen alun osalta kartoittamaan EkoSuKaT-projektin muun aineiston keruun avulla. Olkoon näistä suomussalmelaisen ja yleensä kainuulaisen elämäntavan piirteistä kuitenkin yhtenä esimerkkinä ote kunnanjohtaja Timo A. Säkkisen kaunopuheisesta esipuheesta (1992, 7) julkaisuun Suomussalmen ekokunta : Tämä kainuulainen kansa on sitkeää ja peräksiantamatonta kuin vanha nahkasarana. Se taipuu ja taipuu, mutta palaa aina taittumatta takaisin. 2.1 Väestönmuutokset Suomussalmella Matti Huurteen (1992, 24) mukaan Suomen asuttaminen alkoi jääkauden päätyttyä, kun luonnonolot muuttuivat asutukselle suotuisiksi. Arkeologisten löydösten perusteella vanhimmat havainnot asutuksesta löytyvät Suomussalmelta. Vuonna 1985 tehdyissä kaivauksissa löytyi tulisija, jonka perusteella tämä näyte asutuksesta on noin vuosilta ennen ajanlaskun alkua. Huurre toteaa: Ämmänsaaren edustalla olevasta Vanhasta Kirkkosaaresta on todettu toistaiseksi vanhin ihmisten asuinpaikka Suomessa. Huurre kirjoittaa kivikautisesta Suomusjärven kulttuurista, jonka ajalta ovat peräisin arkeologiset löydökset kuten keihään kärjet, yleensä vuolukivestä tehdyt pallonuijat, alkeelliset kivikirveet ja erilaiset kouruteräiset työkalut. (mt., 25 26) luvulla karjalaiset tekivät kaupparetkiä Sotkamon ja Hyrynsalmen reittejä pitkin Ouluun ja Tornioonkin saakka. He kävivät kauppaa paitsi rannikolla asuvien pohjalaisten myös saamelaisten kanssa. (Turpeinen 1968a, 23 24). Todennäköistä on, että osa Kainuun asutuksesta on siten karjalaisperäistä luvulla alkoivat myös savolaiset kiinnostua Kainuusta. Väestö kasvoi Savossa nopeasti, mikä aiheutti kaski- ja riistamaiden sekä kalavesien ehtymistä. Ruotsin tuolloinen kuningas Kustaa Vaasa ( ) myös tuki savolaisten siirtymistä Kainuuseen luvulla Kainuuta tavoittelivat tai pitivät hallussaan siis saamelaiset, karjalaiset, pohjalaiset ja savolaiset. Näistä ensiksi mainitut joutuivat kuitenkin pääasiassa siirtymään kohti pohjoista. Venäläiset eivät kuitenkaan katsoneet 16

17 suopeasti Kainuun asuttamista silloisen Ruotsi Suomen puolelta. Vuonna 1570 puhjenneen 25 vuotisen sodan ja siihen liittyneiden hävitysretkien seurauksena Kainuun vakituinen asutus tuhoutui käytännöllisesti katsoen täysin. (Turpeinen 1968a, ) Täyssinän rauhassa (1595) Suomussalmen seudut liitettiin Suomi Ruotsiin. Kuningas Kaarle IX ( ) tuki uudisasutusta myöntämällä Oulujärven ympäristöön siirtyville uudisasukkaille kuuden vuoden verovapauden. Tuolloin Kainuu, silloinen Oulun erämaa, joka kuului vuoteen 1599 saakka Liminkaan, sai ensimmäiset vakinaiset asukkaansa. (Turpeinen 1968a, ) Suomussalmelta kuten koko maastakin on saatavissa täsmällisiä väestötietoja jo 1700-luvulta lähtien. Väestön kasvuvauhti kiihtyi 1700-luvulla niin, että vuosisadan alkupuolen vajaan tuhannen asukkaan väestö kasvoi tänä uudisraivauksen ja kaskenpolton aikakautena jo hieman yli viiden tuhannen 1860-luvulle tultaessa. Väestön kasvua lisäsi muun muassa, että Kajaanin läänin asukkaiden vapautettiin sotaväkeen kirjautumisesta ja että uudistilalle myönnettiin monenlaisia verohelpotuksia. Niinpä vuonna 1750 Suomussalmen väkiluku oli 750:n tienoilla. (Turpeinen 1968a, ) 1860 luvun nälkävuosina väestö väheni muutamaksi vuodeksi alle viiden tuhannen. Lyhyempiä taantumia kuten esimerkiksi sota-aikoja lukuun ottamatta väestö kasvoi nopeasti luvun loppupuolelta väkiluku kaksinkertaistui 1930-luvun lopulle tultaessa, jolloin Suomussalmella oli jo noin kymmenen tuhatta asukasta. (Turpeinen 1992, ja 85.) Turpeisen (1992, 80) keräämiin tilastotietoihin perustuvasta pitkän aikavälin väestökehitystä esittävästä kuviosta (ks. kuvio 1) havaitaan, että väestön kasvu jatkui aina 1960 luvun loppupuolelle saakka. Merkittäviä tekijöitä tähän olivat maa- ja metsätalouden kehitys sekä suurten ikäluokkien syntyminen toisen maailmansodan jälkeen. Enimmillään Suomussalmella oli lähes asukasta vuonna Seuraavassa kuviossa on tarkasteltu Suomussalmen väestökehitystä toisen maailmansodan jälkeen. Siinä näkyvätkin suomalaiselle yhteiskunnalle yleisemmin tunnetut ilmiöt: asutustoiminta ja suurten ikäluokkien synty sodan jälkeen ja sitä seurannut nopea väestönkasvu sekä väestön voimakas väheneminen suuren muuton aikoihin 1960-luvulta 1970 luvun puoliväliin. Väestö kasvoi Suomussalmella erittäin nopeasti vuodesta 1946 aina 1960-luvun lopulle saakka. Maaltapako ja suuri muutto pyyhkäisi pois noin 2500 henkeä luvun puolivälissä väkiluku olikin enää runsaat henkeä. Niinpä väestön määrä vähentyi lähes kahdella ja puolella tuhannella eli runsaalla 15 prosentilla 1970 luvun loppuun mennessä (Huurre Turpeinen 1992, 479). Tämän suuren muuton taustana olivat yhtäältä maa- ja metsätalouden rakennemuutokset siirryttäessä suurempiin yksiköihin ja vähemmän työvoimaa suhteessa pääomaan vaativiin tuotantotekniikoihin. Maataloudessa traktorit ja metsätaloudessa moottorisahat, muut koneet ja myöhemmin puun korjuussa käytetyt monitoimikoneet vähensivät työvoiman tarvetta olennaisesti. Väestöä työntävänä tekijänä oli myös suurten ikäluokkien tulo työikään ja 1970-lukujen taitteessa, jolloin työpaikkoja ei missään tapauksessa olisi ollut maa- ja metsätaloudessa riittävästi nopeasti kasvaneelle työvoimalle. 17

18 1970-luvun loppupuolella väkiluvun väheneminen kuitenkin pysähtyi, mihin lienee vaikuttanut osaltaan Kostamuksen vuoriteollisuuskombinaatin rakentaminen 1970 ja 1980 lukujen vaihteessa. Rakennustyö tarjosi enimmillään työtä vuosina noin neljälle tuhannelle työntekijälle (Melkas ja Luoma 1979, 64). Kainuulaisia oli Kostamuksessa töissä esimerkiksi vuonna 1978 yhteensä 1540 henkeä; eniten eli noin 620 heistä oli kuhmolaisia ja seuraavaksi eniten eli noin 310 suomussalmelaisia (mt., 156). Kostamuksen rakentamisen yhteydessä Kainuuseen (ennen muuta Kuhmoon ja Suomussalmelle) rakennettiin myös kerrostaloasuntoja projektin työntekijöille. Esimerkiksi vuonna 1974 Suomussalmelle myönnettiin lisärahoitusta 80 asunnon rakentamiseen Kostamus-työntekijöille (Siuruainen jm. 1981, 44). Tästä esimerkkinä on Ämmänsaaren kerrostaloalue, joka poikkeaa näkyvästi kunnan muutoin pientalovaltaisesta rakennuskannasta. Myös omakotitalorakentaminen, johon sijoitettiin osa Kostamus-tuloista, oli tuolloin vilkasta. Suomussalmen väkiluku kasvoikin hieman aina vuoteen 1983 saakka. Vuoden 2003 lopun tietojen mukaan pääosa Suomussalmen asuntokannasta on erillisiä pientaloja, joita oli kaikkiaan Rivi- ja ketjutaloasuntoja oli 896 ja kerrostaloasuntoja kuitenkin 745. (Tilastokeskus 2005.) Väkiluku TKuvio 1. Väkiluvun kehitys Suomussalmella (Lähde: Tilastokeskus 2005; väkiluku vuoden lopussa) Vuosi

19 T T Väkiluku Vuosi Kuvio 2. Suomussalmen väkiluvun kehitys (Huurre Turpeinen 1992, 479; keskiväkiluku TKostamus projektin loppuminen ja sitä seurannut työvoiman kysynnän väheneminen työnsi ja 1980-luvun loppupuolen taloudellinen kasvu puolestaan veti työvoimaa Suomussalmelta kuten muistakin Kainuun maaseutukunnista. Väestön väheneminen hidastui 1990-luvun lamavuosina mutta kääntyi jälleen nousuun vuosikymmenen loppua kohti. Niinpä väestö väheni vain 30 hengellä vuoden 1992 lopusta seuraavan vuoden loppuun. Vuonna 2003 kunnan väestömäärä oli 2003 hieman yli , kun sen esimerkiksi Tilastokeskuksen trendiennusteessa vuosille oli oletettu olevan vuonna 2005 runsaat tuhat enemmän eli lähes (ks. Heikkilä 1997, 25). Väestön kunnasta muutto oli 1990-luvun kolmena ensimmäisenä vuonna noin 150 henkilöä, mutta se väheni noin sadalla vuosina 1993 ja Vuosina muuttotase kääntyi jälleen Suomussalmelle epäedulliseen suuntaan. Tuolloin kunnasta muutti keskimäärin 20 kuntaan muuttaneita enemmän. Vuodesta 2001 lähtien nettomuutto kunnasta on kuitenkin vähentynyt, ja vuoden 2003 ennakkotietojen mukaan nettomuutto kunnasta oli noin puolet edellisvuosia pienempi. Tämä uusin muuttoaaltokin pyyhkäisi yli 1500 henkeä Suomussalmelta. 19

20 Kuten tunnettua muuttoliike on luonteeltaan valikoivaa. Muuttajat ovat yleensä nuorta ja työikäistä väestöä. Södergrenin (2002, 29) esittämästä väestön ikärakennetta 2000-luvun alussa kuvaavasta kuviosta havaitaan, että vuotiaiden ikäluokka on lähes yhtä pieni kuin yli 75- vuotiaiden. Tämä heijastaa valikoivan muuttoliikkeen suoraa mutta myös syntyvyyden vähenemisen kautta epäsuoraa vaikutusta väestökehitykseen. Tunnusomaista Suomussalmen väestökehitykselle 1990-luvulla on ollut väestön vanheneminen, mikä heijastuu syntyneiden ja kuolleiden määrän rajuina muutoksina. Ainakin vuonna 1999 Suomussalmelta muutti eniten ihmisiä muualle Kainuuseen (116) ja seuraavaksi eniten Pohjois-Pohjanmaalle (84) eli varmaan suurimmaksi osaksi Oulun seudulle kuten oli tapahtunut myös 1980 luvun puolivälissä (ks. Turpeinen 1992, 255). Uudellemaalle muutti 76 henkeä eli lähes yhtä paljon kuin Pohjois-Pohjanmaalle. Näiltä alueilta Suomussalmelle myös palasi ihmisiä lähes samassa suhteessa: muualta Kainuusta 83, Pohjois-Pohjanmaalta 31 ja Uudeltamaalta 28. Myös Lapista palanneiden määrä erityisesti verrattuna sinne muuttaneiden määrään (18) oli merkittävä eli kaikkiaan 30 henkeä. (Södergren 2002, 32.) Södergren jakaa muuttajat elämänprojekti- eli uramuuttajiin, rakenne- eli työmuuttajiin ja elämänvaihemuuttajiin. Uramuuttajilla muuttopäätös perustuu jonkin elämänprojektin toteuttamiseen. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi tiettyyn koulutukseen tai tietylle työuralle hakeutuminen, mikä ei useinkaan ole mahdollista kotipaikkakunnalla. Tällaisessa muutossa rakenteelliset eli tässä tapauksessa heikkoon työmarkkinatilanteeseen liittyvät tekijät tiedostetaan, mutta niitä ei muuttopäätöstä tehtäessä pidetä ensisijaisina. Rakenne- eli työmuuttajat ovat muuttaneet edellistä ryhmää selkeämmin työttömyyden vuoksi. Kolmanneksi muuttopäätös saattaa liittyä myös tiettyyn elämänvaiheeseen, jolloin se näyttäytyy ainoana vaihtoehtona elämänhallinnan näkökulmasta. Tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi avio-/avoliiton purkautumisen yhteydessä tai nuorilla, jotka haluavat saada tietyn koulutuksen. (Södergren 2002, ) Kaikkinensa voinee tulkita, että muuttopäätöksen takana on useimmiten ollut työttömyys tai sen uhka. Södergren siteeraa erästä haastattelemaansa Suomussalmelta muuttanutta naista, joka toteaa muun muassa, että tietenkin se on suurin se työttömyys ja se toimettomuus. Sama haastateltava toteaa ihmisten vähentyneen kahdenkin vuoden aikana ja kuvaa kunnassa tapahtunutta muutosta, että se on paljon surkeemman näkönen paikka mitä..se on.. tai sillon oli kun lähettiin sieltä... (Södergren 2002, 64.) Muutto ei kuitenkaan ole aina lopullinen. Jotkut palaavat tai ainakin kaipaavat kotiseudulleen. Esimerkiksi eräs Södergrenin haastattelema Helsinkiin muuttanut nainen kertoo, ettei tunne itseään ollenkaan helsinkiläiseksi. Hän toteaa toisaalta, että [K]yllä minä oon kainuulainen. Suomussalmelaisuus pysyy muuttaneidenkin mielessä aktivoituen aina silloin, kun ulkopuoliset esittävät Suomussalmea koskevia kyselyjä tai epäilyjä. (Södergren 2002, 86.) Monet toteavat Suomussalmen myös vetävän takaisin johtuen sukulaisuudesta, kavereista sekä fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä (mt., 87). 20

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus SPATIA Raportteja 2/2007 MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus Ilkka Lehtola Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto TIIVISTELMÄ Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Tarmo Pukkila. Ikävallankumous

Tarmo Pukkila. Ikävallankumous Ikävallankumous Tarmo Pukkila Ikävallankumous K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S IKÄVALLANKUMOUS Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 57 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

EUROOPPALAISTA TILASTOPALVELUA

EUROOPPALAISTA TILASTOPALVELUA Tietoaika 5/ s. 6-10 Uhkaa koetaan entistä enemmän, uhriksi joudutaan entistä harvemmin, kertoo tapaturmia ja väkivaltaa kartoittavan haastattelututkimuksen viimeisin osa. Suuri uhritutkimus selvitti ensi

Lisätiedot

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA 2010

Lisätiedot

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa.

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. - Vuoden 1967 Kuntauudistuslain tavoitteiden toteutuminen Sauvon ja Karunan kuntaliitoksessa vuosina 1969 1988. Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät 2 Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

KUN KESÄN LEIPÄ OLI TOISEN AITASSA Elämää Kiuruvedellä suurina hallavuosina 1866-1868

KUN KESÄN LEIPÄ OLI TOISEN AITASSA Elämää Kiuruvedellä suurina hallavuosina 1866-1868 KUN KESÄN LEIPÄ OLI TOISEN AITASSA Elämää Kiuruvedellä suurina hallavuosina 1866-1868 Kuva 1. Kiuruveden nälkään kuolleiden hautamuistomerkki. Kuva: Mauri Leinonen. Joensuun yliopisto Yhteiskunta- ja aluetieteiden

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

Milloin on lapsen aika?

Milloin on lapsen aika? Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet Perhebarometri 2008 Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 34 / 2008 Julkaisija: Väestöliitto ry Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

KUUSAMON STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025

KUUSAMON STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 KUUSAMON STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 15.10.2014 SELVITYKSET SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A, 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 KUUSAMON KAUPUNKI Y-tunnus 0564810-5 Sisällysluettelo 1 KUNTARAKENNE

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Mielikuvien muutos ja pysyvyys: Maaseutukäsite suomalaislehdissä 2000-luvulla

Mielikuvien muutos ja pysyvyys: Maaseutukäsite suomalaislehdissä 2000-luvulla Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Mielikuvien muutos ja pysyvyys: Maaseutukäsite suomalaislehdissä 2000-luvulla TIIVISTELMÄ Artikkelissa eritellään pääasiassa

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT. Rural Studies. Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma

MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT. Rural Studies. Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT Rural Studies Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma Koonneet Torsti Hyyryläinen ja Hannu Katajamäki Mikkeli 18.11.2002 Monitieteiset maaseutuopinnot

Lisätiedot

PALJON PUHETTA, VÄHÄN TULOKSIA

PALJON PUHETTA, VÄHÄN TULOKSIA Kari Leinamo PALJON PUHETTA, VÄHÄN TULOKSIA Kokemuksia etätyöstä ja alueellistamisesta eri vuosikymmeninä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 ESIPUHE Maaseutu tarvitsee uusia asukkaita ja työpaikkoja.

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot