1. VÄESTÖN KEHITYS JA MUUTOKSET ALUERAKENTEESSA 1990-LUVUN LAPISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. VÄESTÖN KEHITYS JA MUUTOKSET ALUERAKENTEESSA 1990-LUVUN LAPISSA"

Transkriptio

1 1. VÄESTÖN KEHITYS JA MUUTOKSET ALUERAKENTEESSA 1990-LUVUN LAPISSA Jarmo Rusanen ja Toivo Muilu Oulun yliopiston maantieteen laitos 1.1 Johdanto Suomessa, kuten myös Ruotsissa ja Norjassa, perifeerisiä alueita kohtasi voimakas väestökato 1990-luvun jälkipuoliskolla (Hanell ym. 2002). Myös Suomen Lappi kuuluu tähän alueeseen. Seuraavassa tarkastellaan Lapin väestönkehitystä aluksi Tilastokeskuksen tuottamien virallisten tilastojulkaisujen perusteella. Tarkastelua jatketaan väestönmuutosten analysoinnilla aluerakenteen jatkumossa harvimpaan asuttu maaseutu tiheimmin asutut alueet. Tämä tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tuottamaan paikkatietoaineistoon. Työn tavoitteena on tuottaa tietoa Lapin väestön kehityksestä kokonaisuutena sekä aluerakenteen eri osissa. 1.2 Väestönkehitys Väestömäärä oli korkeimmillaan Lapissa 1990-luvulla pahimpana lamavuotena (Taulukko 1.1). Laman seurauksena koko maata vaivasi valtava, lähes 20 prosentin työttömyysaste, joka hidasti ennen kaikkea nuorten maassamuuttoa pahimmilta työttömyysalueilta ja periferiasta keskuksiin. Tämä näkyy Lapin luvuissa siten, että maassamuuton nettomuutto oli 1990-luvun alkuvuosina vain hyvin lievästi negatiivinen verrattuna vuosikymmenen loppuun ja vuosituhannen alkuun. Kun syntyneiden enemmyys ja nettomaahanmuutto olivat samanaikaisesti Lapin osalta positiivisia, väestömäärä kasvoi vielä 1990-luvun alkuvuosina. Lapin, kuten myös muiden Suomen syrjäisten ja perifeeristen alueiden, laman jälkeinen väestökehitys oli negatiivisuudessaan samaa suuruusluokkaa, jota aiemmin esiintyi 1970-luvun vaihteen suurina muuttovuosina. Laman jälkeen Suomessa väestöä vetivät erityisesti yliopistokaupungit ja niiden ympäristöt, kuten pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Jyväskylä ja Oulu. Vuoden kuntajaon mukaisista Suomen kunnista 31 prosentissa väestömäärä kasvoi tai pysyi ennallaan, 69 prosenttia kunnista menetti väestöään. Viime vuosikymmenen alku- ja jälkipuoliskojen vertailu osoittaa, että alkupuoliskolla väestöä menetti 61 % kunnista jälkipuoliskon luvun oltua 72 %. Väestön keskittymistahti oli siten kiihtyvä. Vuoden 2001 väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan keskittyvä kehitys jatkui siten, että 70 %:ssa kunnista väestömäärä väheni (Rusanen ym. 2002). Yllä mainittu koko Suomea koskeva kehitys on havaittavissa Lapin luvuissa. Lapin väestömäärä on vähentynyt vuodesta 199 alkaen koko tarkasteluajanjakson. Edes Rovaniemi yliopistokaupunkina ei ole pystynyt patoamaan voimakasta poismuuttoa, joka on kasvanut vuodesta lähtien (Taulukko 1.1). Vuonna Lappi menettikin suhteellisesti toiseksi eniten väestöään Suomen maakunnista Kainuun tilanteen oltua

2 Taulukko 1.1 Väestönmuutokset Lapissa vuosina (Tilastokeskus 2001b; Tilastokeskus 2002b). Syntyneiden enemmyys Maassamuuton nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku * * vuoden 2002 ennakkotieto Tilastokeskus (2003). Väestön neljännesvuositilasto. SVT. Väestö 2003:1 pahin. Vuoden 2002 aikana väestömäärä väheni ennakkotietojen mukaan 1510 henkilöllä kokonaisväestömäärän oltua (Tilastokeskus 2003). Lapin tulevan väestökehityksen kannalta on lisäksi huomattava, että syntyneiden enemmyys väheni 1990-luvulla alkupuoliskon 1000 henkilöstä noin 200:aan vuosituhannen taitteessa (Taulukko 1.1). Vuonna 2002 kuolleisuus oli ensimmäistä kertaa syntyneisyyttä korkeampi. 1.3 Väestöennuste vuosille Tilastokeskus laatii Suomessa ainoana organisaationa koko maata koskevia väestöennusteita, joista viimeisin koskee vuosia Tilastokeskuksen käyttämä väestöennustemenetelmä on ns. demografinen komponenttimalli, jossa väestön tuleva määrä ja rakenne lasketaan ikäryhmittäisten syntyvyys-, kuolevuus- ja muuttokerrointen avulla. Muuttoalttiusluvut on laskettu viideltä viime vuodelta ja ne on pidetty ennallaan. Koska muuttoliike on vaikeimmin ennustettavissa oleva väestönmuutoskomponentti, on laskettu myös ns. omavaraislaskelma, jossa on otettu huomioon vain syntyvyyden ja kuolevuuden vaikutus väestönkehitykseen (Tilastokeskus 2001a). Jos Lapin muuttoliike jatkuisi ennusteessa käytettyjen lukujen mukaisesti, vähenisi alueen väestö lähes henki-

3 löllä vuoteen 2030 mennessä (Taulukko 1.2). Tähän lukuun on syytä suhtautua hyvin kriittisesti, koska ennusteet eivät ole sellaisenaan toteutuneet pitkällä aikavälillä. Jos muuttoliike jatkuu edelleen negatiivisena, väestökehitys tulee olemaan väistämättä negatiivinen. Tätä kehitystä vahvistaa syntyneiden enemmyyden kääntyminen negatiiviseksi. Omavaraislaskelma, joka ei pidä sisällään muuttoliikettä, osoittaa sen sijaan, että väestömäärä pysyisi jatkossa jokseenkin ennallaan. Lapin väestörakenne on edelleen vahva normaalia väestönkehitystä ajatellen, poismuutto on alueen ongelma. Tosin vuoden 2001 osalta voidaan todeta, että toteutunut kehitys (Taulukko 1.1) oli negatiivisempi kuin ennusteen luvut. Taulukko 1.2 Väestöennuste ja omavaraislaskelma Lapissa vuosina (Tilastokeskus 2001a) Väestöennuste Omavaraislaskelma Väestönmuutokset aluerakenteessa vuosina Seuraavaksi tarkastellaan Lapin kokonaisväestönkehitystä ja ikärakenteen mukaista väestönkehitystä paikkatietojen avulla. Paikkatiedolla tarkoitetaan Tilastokeskuksen tuottamaa 1 x 1 kokoisiin kilometrin kaistakoordinaatteihin perustuvaa ns. ruutuaineistoa (esim. Rusanen ). Paikkatiedon avulla voidaan tarkastella alueellista väestönkehitystä hallinnollisista rajoista riippumatta. Kuvioissa 1.1 a-b käytettyä luokittelua voidaan Lapin osalta luonnehtia seuraavasti (kts. myös Taulukko 1.3): Taulukko 1.3 Lapin aluerakenne asukastiheyden mukaan Asukkaita / km 2 Aluerakenteen luonnehdinta Harvin asutus, sisältää autioituvia alueita Normaali maaseutuasutus Erittäin tiivis maaseutu, haja-asutusalueiden ja taajamien välinen vaihettumisvyöhyke Omakoti- ja rivitalovaltainen taajama-asutus, Lapin kuntien taajamoituneet alueet Kerrostalovaltaiset alueet (Rovaniemi)

4 Yli sadan asukkaan ruudut voidaan luokitella taajamoituneiksi alueiksi, sata asukasta tai alle maaseutuasutukseksi. Osakuvioita tarkasteltaessa on huomattava, ettei niiden x-akselisto ole samassa mittakaavassa. Maaseudun, alle 100 as.km 2, väestömäärä vähentyi Lapissa 1990-luvulla, kuten odottaa voikin. Kaikkein harvin asutus on sen sijaan kasvanut ruutujen lukumäärällä mitattuna. Käytännössä tämä merkitsee normaalin maaseudun ohentumista. Normaalin maaseutuasutuksen ja vaihettumisvyöhykkeiden väestömäärä on vähentynyt. Erityisen huolestuttava on havainto, että tiheysluokassa henkeä, joka Lapissa tarkoittaa kuntien taajamaalueita, väestö on vähentynyt. Tämä on tullut usein esille eri medioissa tyhjien talojen tai asuntojen ongelmana. Tiheimmin asutuilla alueilla väestömäärä on kasvanut jonkin verran 1990-luvulla. Kuvioista 1.1 a-b voidaan kuitenkin päätellä, etteivät tiheimmin asutut alueet ole vetäneet sitä väestömäärää, joka on muilta alueilta Lapista lähtenyt pois. Lasten, eli 0-1-vuotiaiden määrä vähentyi kaikissa aluerakenteen osissa. Tulos on johdonmukainen edellä esitettyjen tilastolukujen perusteella, joiden mukaan syntyneiden enemmyys on voimakkaasti vähentynyt. Erityisen huolestuttava voidaan pitää tulevaisuuden kannalta sitä, että myös taajamoituneilla alueilla lasten väestömäärä vähentyi koko 1990-luvun ajan. Nuorten, vuotiaiden määrä kasvoi vain tiheimmin asutuilla alueilla, käytännössä Rovaniemellä. Osa tästä kasvusta on selitettävissä muualta Suomesta tulleina opiskelijoina, osa kasvusta on muualta Lapista tulleita opiskelijoita. Nuorten aikuisten, 25-3-vuotiaiden määrällinen kehitys oli 1990-luvulla Lapissa erittäin synkkä, ikäluokan osuus väheni aluerakenteen kaikissa osissa. Tämä on merkki siitä, ettei Lappi ole pystynyt tarjoamaan työpaikkaa elämän vakiintumisvaiheessa olevalle ikäryhmälle. Jo paikoilleen vakiintuneen, vuotiaiden määrä on maaseudulla pysynyt ennallaan. Taajamoituneilla alueilla ikäluokan määrä on jopa kasvanut. Vanhusten, yli 6-vuotiaiden määrä on kasvanut kaikissa aluerakenteen osissa, eniten taajama-alueilla.

5 Lappi Väestömäärä (1000) vuotiaat, Lappi vuotiaat (1000) vuotiaat, Lappi vuotiaat (1000) Kuvio 1.1a Väestömäärän kehitys Lapin aluerakenteessa. Koko väestö vuosina 1990-, eri ikäryhmät vuosina - (aineisto: Tilastokeskus).

6 vuotiaat, Lappi vuotiaat (1000) vuotiaat, Lappi vuotiaat (1000) Yli 65-vuotiaat, Lappi Yli 65-vuotiaat (1000) Kuvio 1.1b Väestömäärän kehitys Lapin aluerakenteessa. Koko väestö vuosina 1990-, eri ikäryhmät vuosina - (aineisto: Tilastokeskus).

7 1.5 Päätelmät Lappi on menettänyt väestöään luvulla maakunnista toiseksi eniten. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan hyvin negatiivinen kehitys tulisi jatkumaan lähivuosikymmeninä. Aluerakenteellinen tarkastelu osoitti, että Lapin maaseutu menetti väestöään koko 1990-luvun ajan. Maaseudun asutuksen kannalta huolestuttavinta on se, että menetys kohdistui yksinomaan alle 35-vuotiaisiin, sitä vanhempien määrä maaseudulla sen sijaan kasvoi. Taajama-alueet, lähinnä Rovaniemi, eivät kyenneet vetämään maaseutuväestöä, vaan osa väestöstä siirtyi läänin ulkopuolelle. Nuorten ikäluokkien vähentyminen tullee merkitsemään heille kohdistettujen palvelujen vähentymistä, mm. kyläkoulujen lakkauttamisia. Lappi, kuten koko Suomi, tulee lähivuosikymmeninä kohtaamaan väestön ikääntymisestä ja sen aiheuttamasta palvelutarpeesta johtuvia ongelmia. Vanhuspalveluiden järjestämisen näkökulmasta on epäilemättä suuri ongelma, että vuoden yhteensä 2885 yli 6-vuotiaasta 60% asuu maaseudulla, osa hyvin kaukana taajamoituneista alueista. Kirjallisuus Hanell T, Aalbu H, Neubauer J. Regional Development in the Nordic Countries Nordregio 2002:2. Hanell T, Aalbu H, Neubauer J. Regional Development in the Nordic Countries Nordregio 2002:2. Rusanen J, Naukkarinen A, Muilu T, Colpaert A. (). Paikkatieto ja aluerakenne. Suomen kartasto Laitos, 100- vuotisjuhlakartasto. John Westerholm & Pauliina Raento (toim.), Rusanen J, Muilu T, Colpaert A. Myös väestökeskittymät ohentuvat. Tietoaika 5/2002, Tilastokeskus (2001a). Väestöennuste kunnittain SVT. Väestö 2001:10. Tilastokeskus (2001b). Väestönmuutokset. SVT. Väestö 2001:13. Tilastokeskus (2002a). Väestön neljännesvuositilasto. SVT. Väestö 2002:. Tilastokeskus (2002b). Väestönmuutokset kunnittain. SVT. Väestö 2002:5. Tilastokeskus (2003). Väestön neljännesvuositilasto. SVT. Väestö 2003:1.

Yleiskaavallinen ohjelma

Yleiskaavallinen ohjelma Yleiskaavallinen ohjelma Väestöraportti 2014 1 Johdanto Kaupunkisuunnittelussa on kesän 2014 aikana laadittu yleiskaavallisen ohjelman perustieto-osion väestöosan päivitys. Raportti sisältää Salon väestökehityksen

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 henkilöä Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 4.6.2014 Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2013 lopussa 103 364. Vuodessa väestömäärä

Lisätiedot

Maaseutukatsaus. Asutus ja väestö maaseudulla

Maaseutukatsaus. Asutus ja väestö maaseudulla Maaseutukatsaus Asutus ja väestö maaseudulla Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2015 Maaseutukatsaus Asutus ja väestö maaseudulla 2.1 Pysyvän ja vapaa-ajan asutuksen kehitys... 16 2.2 Väestönmuutokset,

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski- elinympäristönä Luvussa tarkastellaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntia elinympäristöinä viiteen alueeseen jaettuna: Keski-,

Lisätiedot

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA 2010

Lisätiedot

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS

VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS Osa 1 KAAKKOIS-PIRKANMAAN VÄESTÖ Marja Mönkkönen Pomoottori ry & Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta 2008 Kuva: Leo Koppana 2005 VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS Alueiden kehittämisen aluekehityksen tarkoituksena on hallita

Lisätiedot

Väestöennuste 2009 2060

Väestöennuste 2009 2060 Väestö 2009 Väestöennuste 2009 2060 Väestöennuste 2009 2060 Suomen väkiluvun kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Maamme väkiluku ylittää 6 miljoonan asukkaan rajan vuonna 2042, jos väestökehitys jatkuu

Lisätiedot

Muuttoliikkeen kuva tarkentuu paikkatiedon avulla

Muuttoliikkeen kuva tarkentuu paikkatiedon avulla Jarkko Kauppinen Muuttoliikkeen kuva tarkentuu paikkatiedon avulla Artikkeli perustuu kirjoittajan väitöskirjaan "Muuttoliike Suomessa vuosina 1989-1994 koordinaattipohjaisten paikkatietojen perusteella",

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 2060

Väestöennuste 2012 2060 Väestö 2012 Väestöennuste 2012 2060 65 vuotta täyttäneiden määrästä pienenee hieman Tilastokeskuksen uudessa väestöennusteessa 65 vuotta täyttäneiden määrä tulevaisuudessa on hieman edellistä väestöennustetta

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT 2040. Luonnos väestön, asumisen ja työpaikkojen kehityksestä vuoteen 2040 Heinäkuu 2012/AH

VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT 2040. Luonnos väestön, asumisen ja työpaikkojen kehityksestä vuoteen 2040 Heinäkuu 2012/AH 1 VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT 2040 Luonnos väestön, asumisen ja työpaikkojen kehityksestä vuoteen 2040 Heinäkuu 2012/AH 2 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 Ysikentän ajattelumalli tulevaisuuden kehitysvaihtoehtojen

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Vantaan väestöennuste 2014 Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen Tietopalvelu

Lisätiedot

Nykyinen yhdyskuntakehitys Pietarsaaren seudulla -JASU-vertailu

Nykyinen yhdyskuntakehitys Pietarsaaren seudulla -JASU-vertailu Nykyinen yhdyskuntakehitys Pietarsaaren seudulla -JASU-vertailu Oy Pietarsaarenseudun Elinkeinokeskus Concordia Gustav Nygård, 9.3.2012 Yhteenveto Pietarsaaren seudun MAL-yhteistyöhankkeen tavoitteena

Lisätiedot

N o r di a. Ti e do n a n t o ja. ESPON tekee tulos

N o r di a. Ti e do n a n t o ja. ESPON tekee tulos N o r di a Ti e do n a n t o ja Nu m e r o 1 /2 0 1 2 ESPON tekee tulos ta Timo Hirv onen & Os s i Kotav aara ( toim. ) Pohj ois Suomen maantieteellis en s euran j a Oulun yliopis ton maantieteen laitoks

Lisätiedot

Raision väestökehitys ja muuttoliike

Raision väestökehitys ja muuttoliike Raision kaupunki Raision väestökehitys ja muuttoliike Taustatietoja koko kaupungin strategiatyötä varten Kaupunginhallitus 7.10.2013 Sisällysluettelo 1. Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset... 2

Lisätiedot

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla 2 Kuopion kaupunki Erillisselvitykset ER 2008:1 ISSN 0785-0301 Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Keski-Suomen aluekehityksen tulevaisuuden näkymiä

Keski-Suomen aluekehityksen tulevaisuuden näkymiä Keski-Suomen aluekehityksen tulevaisuuden näkymiä JARKKO PIETILÄ KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 170 ISBN 978-951-594-355-2 Sähk. ISBN 978-951-594-356-9 ISSN 0788-7043 Julkaisutilaukset Liisa Suonpää Keski-Suomen

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA Alueiden väestönkehitys perustuu kolmeen osatekijään: luonnolliseen väestönlisäykseen (syntyvyyskuolleisuus),

Lisätiedot

Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia

Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia avaukset Väestön ja eläkemenojen kehitys ilman suuria ikäluokkia Kalle elo Seuraavien noin 20 vuoden aikana Suomessa on odotettavissa väestön nopea ikääntyminen, sillä sotien jälkeen syntyneet ikäluokat

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN ALUEELLINEN JA VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1. MUUTTOLIIKKEEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET

Lisätiedot

Väestö ja asuminen Raumalla

Väestö ja asuminen Raumalla Rauman kaupunki, Yleiskaavan strateginen osa Väestö ja asuminen Raumalla 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 TOTEUTUNUT VÄESTÖKEHITYS 5 Väkiluvun kehitys Suomen eri maakunnissa 5 Väkiluvun kehitys Satakunnassa

Lisätiedot

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus SPATIA Raportteja 2/2007 MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus Ilkka Lehtola Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto TIIVISTELMÄ Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön

Lisätiedot

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE /Jaana Halonen 29.8.2012 DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE Demografinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. Vuoden 2011

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 // MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA... 4 2 // ANALYYSIN VIITEKEHYS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma

Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma Väestöliiton väestöpoliittinen ohjelma Väestöliitto Väestöpoliittinen ohjelma Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849 00101 Helsinki puh. (09) 228 050 faksi (09) 612 1211 sähköposti: etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009 Vantaan kaupunki A 4 : 2009 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009 Koko kaupungin ennuste 2010-2040 Osa-alue-ennuste 2010-2019 A4:2009 ISBN 978-952-443-292-4 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Taustatietoja

Lisätiedot

kaakkois-suomen työmarkkinoiden katsaus 2011

kaakkois-suomen työmarkkinoiden katsaus 2011 Raportteja 10 2012 Kaakkois-Suomen työmarkkinoiden katsaus 2011 Niilo Melolinna RAPORTTEJA 10 2012 kaakkois-suomen työmarkkinoiden katsaus 2011 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

ALLI kar tasto Osa 2

ALLI kar tasto Osa 2 ALLI -kar tasto Osa 2 Väestö Sisällys Esipuhe 1. Johdanto 7 2. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän nykytila ja muutokset 8 2.1 Tarkasteltavat teemat osatekijöineen 8 2.2 Väestö 10 2.2.1. Väestörakenne

Lisätiedot