DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE"

Transkriptio

1 /Jaana Halonen DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE Demografinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. Vuoden 2011 lopussa koko maan demografisen huoltosuhteen arvo oli 0,53 eli yhtä työikäistä kohden oli 0,53 ei-työikäistä huollettavaa. Toisin sanoen sataa työikäistä kohden on 53 ei-työikäistä. Työikäiseksi huoltosuhteen laskukaavassa lasketaan kaikki vuotiaat. Ei-työikäisiä ovat puolestaan kaikki muut eli vuotiaat ja yli 64 -vuotiaat vuotiaat + yli 64 -vuotiaat vuotiaat Huoltosuhdetta on käytetty alueellisissa väestövertailussa jo vuosikymmeniä. Tiettävästi suhdeluku oli käytössä jo 1940-luvulla. Tosin tuolloin käytettiin termiä elatusrasitus. Huoltosuhde -termi esiintyy väestöennustejulkaisuissa ainakin jo 1980-luvulta lähtien. Huomioita suhdeluvusta Huoltosuhde on vakiinnuttanut asemansa yhtenä alueellisen kehityksen mittarina ja sen avulla voidaan arvioida alueen ikärakenteen heikkouksia ja vahvuuksia. Määritelmä ei kuitenkaan ole täydellinen. Laskentakaavaan sisältyvä työikäisten laskennallinen rajaus ( vuotiaat) ei kuvaa todellista työvoiman määrää alueella, sillä harva vuotias on Suomessa nykyisin vielä työelämässä, keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmän mukaan vuonna 2011 oli 60,5 vuotta eli huomattavasti alhaisempi kuin demografisen huoltosuhteen laskentakaavassa käytetty 64-vuoden raja. läheskään kaikki työikäiset ( vuotiaat) eivät ole työssäkäyvää väestöä vaan joukkoon kuuluu työttömiä, opiskelijoita/koululaisia, eläkeläisiä ja muita työvoiman ulkopuolisia. Demografisen huoltosuhteen osatekijänä työikäiset voivat todellisuudessa olla työssäkäyviä, työttömiä, opiskelijoita, koululaisia, työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkeläisiä, kotiäitejä tai varusmiehiä. Ei-työikäiset eli lapset ja/tai yli 64 -vuotiaat voivat olla puolestaan lapsia, eläkeläisiä tai edelleen työssäkäyviä, jopa opiskelijoita. Demografinen huoltosuhde ei siis kuvaa väestön rakennetta, vaan eri ikäluokkien välisiä suhteellisia osuuksia vaikkakin eri ikäluokkien määrät ja osuudet alueella kertovat osaltaan myös alueen elinvoimaisuudesta ja työvoimapotentiaalista. Lapsi- ja vanhushuoltosuhde Alueen ikärakennetta voidaan tarkastella myös lapsihuoltosuhteen tai vanhushuoltosuhteen avulla. Lapsihuoltosuhde on suhdeluku, joka ilmoittaa lasten määrän suhteen työikäisiin (0-14 -vuotiaat/ vuotiaat). Vanhushuoltosuhde on puolestaan suhdeluku, joka ilmoittaa vanhusten määrän suhteen työikäisiin (yli 64 -vuotiaat/ vuotiaat).

2 Väestön ikääntyminen nostaa huoltosuhdetta Demografisen huoltosuhteen arvo muuttuu alueen ikärakenteen muuttuessa. Alueen työikäisen väestön määrään vaikuttaa maan sisäinen muuttoliike ja maahanmuutto. Mikäli pelkästään työikäisten määrä kasvaa, huoltosuhteen arvo pienenee. Vaikka työikäiset ovatkin aktiivisimpia muuttajia, muuttoliike vaikuttaa yleensä myös alueen lasten määrään, sillä työikäisen väestön mukana muuttavat myös perheen lapset. Lasten määrään vaikuttaa lisäksi syntyvyys. Syntyvyyden kasvu kohottaa demografisen huoltosuhteen arvoa lyhyellä (maks. 14 vuoden) tähtäimellä. Luonnollinen poistuma vanhimmissa ikäluokissa puolestaan laskee demografisen huoltosuhteen arvoa, mikäli kuolleisuus on voimakkaampaa kuin siirtymä työikäisistä eläkeikäisiin. Väestömuutoksia tapahtuu kaiken aikaa kaikissa ikäryhmissä mutta merkittävin demografiseen huoltosuhteeseen vaikuttava tekijä Suomessa ja koko Euroopassa tulee olemaan väestörakenteen vanheneminen. Väestöennusteen mukaan yli 64 -vuotiaiden määrä Suomessa kasvaa aikavälillä yhteensä yli :lla. Samaan aikaan työikäisen väestön määrä vähenee yli :lla. Demografisen huoltosuhteen kehityksestä voidaan laatia ennusteita väestöennusteiden pohjalta. Tilastokeskuksen vuoden 2009 väestöennusteeseen perustuen koko maan demografisen huoltosuhteen arvo kasvaa vuoteen 2020 mennessä 65:een ja vuoteen 2030 mennessä jo 73:een. Millainen on hyvä huoltosuhde? Pääsääntöisesti demografinen huoltosuhde on sitä parempi mitä pienempi sen arvo on. Tällöin alueella on todennäköisesti runsaasti työikäistä väestöä ja huollettavien määrä on pienempi. Tämä puolestaan merkitsee lasten ja vanhusten tarvitsemien palveluiden vähäisempää tarvetta, jolloin palveluiden järjestämisestä selvitään kunnassa mahdollisesti pienemmin kustannuksin. Työikäisen väestön määrä alueella on tärkeää myös elinkeinoelämän tarpeita ajatellen, sillä työvoiman saatavuus on toimivan yritystoiminnan edellytys. Toisaalta alhainen huoltosuhteen arvo ja työikäisen väestön enemmyys alueella voidaan nähdä myös heijasteena hyvästä työllisyystilanteesta. Työikäinen väestö hakeutuu alueelle, mikäli alueella on työpaikkoja tarjolla. Tämä merkitsee puolestaan verotuloja alueelle. Näin siis teoriassa mutta todellisuudessa tilanteet vaihtelevat kunnittain. On vaikea yksiselitteisesti arvioida mikä on hyvä huoltosuhteen arvo. Arvio riippuu näkökulmasta. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla on monissa kunnissa korkeita demografisen huoltosuhteen arvoja alueen poikkeuksellisen voimakkaan syntyvyyden ja siitä seuranneen lasten ja nuorten suuren osuuden vuoksi. Alueen nuorta ikärakennetta ei kuitenkaan voitane pitää huonona asiana. Toisaalta maassamme on kuntia, joissa huoltosuhde on hyvin korkea vanhusväestön suuren osuuden vuoksi. Alueelliset erot suuria Väestöllisen huoltosuhteen alueittaiset ja kunnittaiset erot ovat suuria. Maakunnittain huoltosuhteet vaihtelevat tällä hetkellä Uudenmaan 45:stä Etelä-Savon 60:een. Erot yksittäisten kuntien välillä ovat tätäkin suurempia. Asukasmäärältään suurissa kunnissa huoltosuhteet ovat pääosin parempia kuin pienissä kunnissa. Helsingissä on maan pienin huoltosuhde (41) ja suurin Luhangalla (91). Vuoden 2012 kuntajaon mukaan kaikkien Suomen kuntien demografisen huoltosuhteen mediaaniarvo oli 63 mikä tarkoittaa sitä, että puolella kunnista huoltosuhteen arvo oli pienempi kuin 63 ja puolella kunnista suurempi kuin 63. Kuntaliitokset tasaavat huoltosuhteiden alueellisia eroja. Tyypillisesti pienemmissä kunnissa on heikompia huoltosuhteen arvoja ja suuremmissa keskuskunnissa parempia arvoja. Kun pienet kunnat yhdistyvät näihin suurempiin keskuskuntiin, kasvaa huoltosuhteen arvo keskuskunnassa. Esimerkiksi vuonna 2012 Oulun väestöllisen huoltosuhteen arvo oli 43 mutta kun vuoden 2013 alussa Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii yhdistyvät Oulun kaupunkiin, nousee uuden Oulun huoltosuhteen arvo 47:ään. Samalla kartalta poistuu neljä kuntaa, joissa huoltosuhteen arvot vaihtelivat välillä

3 Kuvio 1. Väestöllisen huoltosuhteen kehitys Suomessa. Demografinen huoltosuhde ,80 - (5) 0,70-0,80 (48) 0,60-0,70 (183) 0,50-0,60 (86) - 0,50 (14) Rovaniemi Oulu Kokkola Kajaani Vaasa Seinäjoki Kuopio Jyväskylä Joensuu Pori Tampere Mikkeli Lahti Lappeenranta Turku Kotka Maarianhamina Helsinki Aluerajat Tilastokeskus Kuvio 2. Demografinen huoltosuhde kunnittain 2011.

4 TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE Taloudellinen huoltosuhde Taloudellinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kuvaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrää suhteessa työllisten määrään. Työvoiman ulkopuolella oleviin lasketaan 0 14 vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat, esim. hoitovapaalla olevat. Työllisiä ovat puolestaan kaikki vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. työttömät v. + opiskelijat + varusmiehet + eläkeläiset + muut työvoiman ulkopuolella olevat työlliset Vuoden 2010 lopussa koko maan taloudellisen huoltosuhteen arvo oli 1,31 eli yhtä työllistä kohden oli 1,31 ei-työssä käyvää eli huollettavaa. Taloudellisen huoltosuhteen arvoon vaikuttaa ratkaisevasti talouden suhdannekehitys, joten sen kehitystä on vaikeampi ennakoida kuin väestöllisen huoltosuhteen kehitystä eikä taloudellisesta huoltosuhteesta yleensä esitetä ennusteita. Suhdanteet vaikuttavat taloudelliseen huoltosuhteeseen Taloudellisen huoltosuhteen ajatuksena kuitenkin on suhteuttaa ei-tuotannollisessa toiminnassa olevan väestön määrä tuotannollisessa toiminnassa olevan väestön määrään. Kulloinkin työssä olevat tuottavat ne tavarat ja palvelut eli sen arvonlisän, joka bruttokansantuotteena on jaettavissa koko väestölle. Taloudellisen huoltosuhteen arvoon vaikuttaa alueen väestörakenne, mutta lisäksi siihen vaikuttavat taloustilanne ja paikallisesti myös alueen työllisyystilanne. Jos jokin yritys lopettaa toimintansa tai siirtää tuotannon toiseen kuntaan, maakuntaan tai jopa ulkomaille, heijastuu se välittömästi taloudelliseen huoltosuhteeseen. Useinkaan korvaavia työpaikkoja ei heti ole tarjolla, jolloin työttömien osuus kasvaa. Väestöllisessä huoltosuhteessa tällainen suhdannevaihtelu ei näy. Työssäkäyvien määrä heijastuu kunnan maksukykyyn. Mitä vähemmän on työssäkäyvää väestöä, sitä pienempi on kunnan tuloverokertymä. Millainen on hyvä taloudellinen huoltosuhde? Mitä suurempi osa alueen väestöstä on työssä, sitä parempi on taloudellinen huoltosuhde. Huoltosuhteeltaan parhaimmissa kunnissa suhdeluku on lähellä yhtä eli työssäkäyviä on yhtä paljon kuin työttömiä ja työvoiman ulkopuolella olevia. Huoltosuhteeltaan Suomen heikoimmissa kunnissa korkeintaan kolmasosa väestöstä on työelämässä, jolloin huoltosuhteen arvo nousee yli kahden. Vuoden 2010 lopussa tällaisia kuntia oli 22. Taloudellisen huoltosuhteen alueelliset erot Suomessa Taloudellisen huoltosuhteen arvot ovat pääsääntöisesti parempia suurimmilla kaupunkiseuduilla, joilla myös työllisyys ja väestörakenne ovat muita alueita parempia. Heikoimpia arvoja löytyy sen sijaan väestöltään vähenevistä syrjäisistä kunnista. Maan paras taloudellisen huoltosuhteen arvo oli Jomalassa (0,95) ja heikoin puolestaan Kivijärvellä (2,5). Kaikkien kuntien taloudellisen huoltosuhteen mediaani vuoden 2012 kuntajaon mukaan oli 1,5 mikä tarkoittaa, että puolessa maamme kunnista arvo on pienempi kuin 1,5 ja puolessa kunnista suurempi kuin 1,5.

5 Taloudellinen huoltosuhde Työttömät Opiskelijat, koululaiset Muut työvoiman ulkopuolella olevat vuotiaat Eläkeläiset Kuvio 4. Taloudellisen huoltosuhteen kehitys Suomessa

6 Taloudellinen huoltosuhde ,00 - (22) 1,75-2,00 (57) 1,50-1,75 (94) 1,25-1,50 (104) 1,00-1,25 (58) - 1,00 (2) Rovaniemi Oulu Kajaani Kokkola Vaasa Seinäjoki Kuopio Joensuu Jyväskylä Pori Tampere Mikkeli Hämeenlinna Lahti Kouvola Lappeenranta Turku Maarianhamina Helsinki Aluerajat Tilastokeskus Kuvio 5. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2010.

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Erkki Lehtinen Eero Nippala Liisa Jaakkonen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Asuinrakennukset vuoteen

Lisätiedot

Väestöllinen huoltosuhde korkein Etelä Savossa, alhaisin Uudellamaalla

Väestöllinen huoltosuhde korkein Etelä Savossa, alhaisin Uudellamaalla Väestö 2010 Väestörakenne 2009 Alle 15-vuotiaiden määrä Suomessa pienin yli 100 vuoteen Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 888 323 alle 15 vuotiasta henkilöä.

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Segregaatiosta ja sen inhimillisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä

Segregaatiosta ja sen inhimillisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä Segregaatiosta ja sen inhimillisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä Huono-osaisuus kasautui aiemmin yksittäisiin kortteleihin ja taloihin, mutta viime aikoina se on eriytynyt alueellisesti laajemmin.

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän MINNA TURUNEN n väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuus Kansalliseen vertailuun perustuvaa trenditietoa vuosilta 25 211 VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3 Työvoima tehokkaaseen käyttöön JUHANA VARTIAINEN Työvoima tehokkaaseen käyttöön eli miksi työn tarjonnan lisääminen ratkaisee kestävyysvajeemme Tehokkaan

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään?

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS Toim. Heikki Räisänen Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot

Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot Samuli Salminen Haluan kiittää tämän tutkimuksen tekijänä erityisesti Reijo Tossavaista ja Simo Grönroosia Suomen

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot