Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen vapaa-aikaan. Sivistyspalveluiden hallinto Sivistyspalveluiden hallinnon tehtävänä on avustaa sivistyslautakuntaa toimialan johtamisessa ja toimintojen linjauksia koskevien päätösten valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Tehtäväalueen talous Tuloarviot ja määrärahat Talousarvio Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma % Poikkeama Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot , , , ,73 Toimintakate , , , ,73 Perusopetus Perusopetuksen tehtäväalue vastaa kunnan perusopetuksesta. Tehtäväalueen talous Tuloarviot ja määrärahat Talousarvio Talousarviomuutokset Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma % Poikkeama Toimintatuotot , , , , ,35- Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot , , , , ,76- Toimintakate , , , , ,11-

2 Tehtäväalueen toiminnalliset tavoitteet TOIMINNALLINEN TAVOITE Opetuksen laadun kehittäminen 1, 2, 4 Perusopetus Laadukas opetus on yksi kunnan vetovoimatekijöistä. Opetuksen laatua edistävät mm. pätevät ja motivoituneet opettajat, riittävän pienet opetusryhmät, riittävät resurssit opetuksen järjestämiseen (tuntikehys, määrärahat). Mittari: Asiakastyytyväisyyskyselyt, hyvinvointiprofiili sekä koululaisille että henkilökunnalle, oppimistulokset. Opetuksen laadusta huolehtiminen on jatkuva prosessi. Opetushenkilöstö osallistuu täydennyskoulutuksiin määrärahojen puitteissa. Opetusryhmien koko pystyttiin pitämään riittävän pienenä ja tehokkaana opetushallituksen opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetun avustuksen ja käytössä olleen opetustuntiresurssin eli tuntikehyksen turvin. Opetusryhmien keskikoko oli lukuvuonna oppilasta ja lukuvuonna se on 16 oppilasta. Toukokuussa 2014 tehtiin ensimmäistä kertaa oppilaille Opetushallituksen Hyvinvointiprofiilikysely, jonka tulosten analysointi on osa laadun arviointia. Kyselyn vastausten pohjalta yksiköt voivat tehostaa toimintaansa oppilaan koulunkäynnin tukena. Kyselyä jatketaan vuosittain neljäsluokkalaisille oppilaille. Keväällä 2014 aloitettiin kuntakohtaisen opetussuunnitelman valmistelu kansallisten Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta. Perusteluonnoksiin tutustuttiin ja oman toiminnan kehittämistä suhteessa suunnitelmaluonnokseen alettiin valmistella. Perusteet hyväksyttiin ja työtä jatketaan lukuvuoden edetessä. Toteutunut suunnitellusti. 1

3 Oppimisympäristön teknologian kehittäminen 1 Perusopetus Nykyaikainen teknologia opetuskäytössä motivoi opettajia ja antaa oppilaille uusia mahdollisuuksia tiedonhankintaan ja sen käsittelyyn. Sähköiset oppimateriaalit tuovat monipuolisuutta opetukseen. Mittari: Opetusvälineiden uusiminen, kyselyt/reflektoinnit välineistön käytöstä opetuksessa, koulutus, oppimisalustan käyttöönotto/opettaja/luokka Lukuvuoden loppupuolella otettiin pilottikäyttöön Itslearning oppimisalusta, jonka avulla tietotekniikkaa tuodaan osaksi oppimisprosessia. N. 25 % opettajista aloitti alustan testauksen. Koulujen laitekanta asettaa vielä jonkin verran rajoitteita tietotekniikan tehokkaalle ja tasapuoliselle hyödyntämiselle opetuksessa. Lähinnä laitteiden tai internetyhteyksien hitaudesta johtuen opettajien sitoutuminen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen vaihtelee vielä selvästi. Toteutunut osittain. 2

4 Kodin ja koulun yhteistyö 2, 8, 10 Perusopetus Toimiva yhteistyö on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen keskeinen tuki. Hyvä yhteistyö mahdollistaa varhaisen puuttumisen oppilaan mahdollisiin ongelmiin. Yhteistyö taataan avoimuudella ja ajantasaisella, tehokkaalla tiedottamisella. Vanhempainyhdistystoiminnan vahvistaminen ja tukeminen edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Mittari: huoltajien palaute asiakastyytyväisyyskyselynä, henkilökunnan keskinäinen reflektointi ja hyvinvointiprofiilin vastaukset, vanhempainyhdistysten aktiivisuus toiminnassa Oppilaille ja huoltajille järjestettiin kysely perusopetuksen arvoista osana opetussuunnitelman uudistamisprosessia. Huoltajille pidettiin kaikkien koulujen yhteinen vanhempainilta syyskuussa, jossa kyselyn tulokset esiteltiin. Oppilaita osallistetaan oppilastoimikuntien kautta vaikuttamaan oman koulunsa toimintaan. Huoltajille tiedotetaan koulujen tapahtumista aktiivisesti. Palautetta toivotaan ja sitä annetaan tarvittaessa. Vanhempainvartit toteutetaan kattavasti. Wilman käyttö on tehostunut ja laajentunut entisestään. Tällä hetkellä huoltajat käyttävät Wilmaa lähes 100 prosenttisesti. Oppilashuollon osalta elokuun alussa voimaan astunut uusi opiskelijahuoltolaki on vaatinut henkilöstön uudelleenkouluttamista sekä uuden työkalun, oppilashuoltokertomusalustan, käyttöönoton. Uudet oppimisen tuen työtavat ja työryhmät on saatu käyttöön mutta prosessien toimivuutta kehitetään edelleen työn ohessa. Vuoden 2014 alussa astui voimaan ns. koulurauhalaki, jossa koululle säädettiin uusia keinoja häiriökäyttäytymisen ehkäisyyn ja siitä ojentamiseen. Käytänteet toimivat riittävällä tavalla eikä voimakkaimpiin uusiin keinoihin tarvinnut turvautua. Toteutunut suunnitellusti. 3

5 Turvalliset ja viihtyisät oppimisympäristöt 8, 9 Perusopetus Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava koulujen ja niissä työskentelevien ihmisten fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta. Opetusryhmille on tarjottava asianmukaiset säädösten mukaiset tilat toimia eri oppiaineissa. Pelastussuunnitelmien päivitys. Mittari: Työtyytyväisyyskysely, hyvinvointiprofiili, tehdyt korjaukset ja remontit Vehkataipaleen koululla ei pystytty toteuttamaan kesäksi 2014 suunniteltua ilmanvaihdon saneerausta riittämättömien talousarvioon varattujen resurssien vuoksi. Loppuvuodesta keskimmäinen luokkatila tyhjennettiin säännöllisestä käytöstä sisäilmariskien pienentämiseksi. Koulu sai toiminnan kuitenkin järjestettyä kohtuullisen hyvin. Valtuusto päätti joulukuussa selvityttää teknisellä toimella koulun kunnon keväällä Saimaanharjun koulun ympäristössä, Kirkonkylän koululla ja Omenatarhan päiväkodilla jouduttiin kiinnittämään erityistä huomiota lasten ja nuorten liikkumiseen syksyllä alkaneiden rakennustöiden vuoksi. Tarkka ohjeistus vaarapaikkojen osalta sekä yhteistyö rakentamisesta vastanneiden tahojen kanssa riskien ennakoinnin suhteen oli tärkeää. Pelastussuunnitelmat ovat ajantasaiset. Toteutunut. 4

6 Täydennyskoulutus ja työnohjaus perusopetuksessa 12 Perusopetus Opetustyö on jatkuvan muutoksen ja haasteiden kohteena, sen vuoksi opettajakunta tarvitsee tehokasta täydennyskoulutusta ja osin myös työnohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutus myös lisää motivaatiota ja kehittämishalukkuutta. Mittari: Koulutuksessa käyneiden määrä/ koko opettajamäärä, pv/opettaja; Ops-koulutukseen osallistuu koko henkilöstö, laaditaan henkilökohtaiset kouluttautumissuunnitelmat pitkäjänteistä ammattitaidon kehittämistä varten Tammikuussa osa opettajista osallistui valtakunnallisille Educamessuille. Koulutuksen pääpaino oli opetussuunnitelmauudistukseen valmistautumisessa; n. 15 sivistystoimen työntekijää osallistui Opetushallituksen OPStuki2016 koulutuspäiville Kouvolassa kolmena eri päivänä vuoden aikana. Kevään opettajien vesokoulutuksessa aiheena hätäensiapu. Syksyn vesossa valmisteltiin opetussuunnitelmaa ja määriteltiin paikallisen opetussuunnitelman arvopohja. Työnohjausta järjestettiin erityistä tukea antaville opettajille. Toteutunut suunnitellusti. 5

7 Tehtäväalueen taloutta ja toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama % TP Oppilasmäärä % Oppikirjahankinnat, /oppilas % Koulukuljetukset, /kuljetusoppilas ,5 % Oppimateriaalihankinnat, /oppilas % Oppilaita/opettaja, yleisopetus Tuntia/1.-9. lk. opp. 1,98 Tehtäväalueen toiminnasta ja taloudesta vastaavan viranhaltijan analyysi talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Tehtäväalueen taloudenpito on toteutunut suunnitellusti. Talousarviovuodelle 2014 määritellyssä raamissa on pysytty toimintakatteen ollessa n ylijäämäinen. Kouluille annettiin säästövelvoite, jossa pääpaino oli oppimateriaalien tehokkaassa käytössä sekä oppikirjojen kierrätyksessä. On huomattava, että em. menoista säästäminen ei ole pidemmällä aikavälillä kestävää, vaan välttämättömien investointimenojen siirtoa myöhemmäksi. Lyhyellä aikavälillä säästöstä ei synny ylipääsemättömiä ongelmia. Päinvastoin, tarkan euron politiikka saa katsomaan toimia kriittisesti ja hankintoja mietitään jatkossakin oletettavasti tarkoin. Koulukuljetukset jouduttiin kilpailulainsäädäntösyistä kilpailuttamaan ja se johti kunnan ja tehtäväalueen kannalta negatiiviseen lopputulokseen. Kuljetuskustannukset nousivat n. 10 % kuljetusoppilasta kohden. Kilpailutuksella saavutettiin kuitenkin hyvä vertailtavuus ja selkeys kuljetuskustannusten muodostumisesta. Kuljetuskustannusten kehitystä on kilpailutuksen ansiosta aiempaa selkeämpää seurata vuositasolla. Oppilasmäärät opetusryhmissä yhtä opettajaa kohti ovat hieman alle maan keskiarvon. Tunnusluvussa ovat mukana kaikki perusopetuksen luokat Maan keskiarvo vastaavalla tavalla ilmaistuna on 18 oppilasta. Etelä-Karjalan kunnissa on keskimäärin 17,7 oppilasta opettajaa kohti. Vertailun vuoksi: vastaava luku OECD-maissa on 21,2 oppilasta. Mainitut vertailuluvut ovat vuodelta Toiminnallisesti yksiköt ovat hyvin organisoituja ja johdettuja. 6

8 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tehtäväalue vastaa kunnalle kuuluvista lasten päivähoitoon, esiopetukseen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan kuuluvista tehtävistä. Tehtäväalueen talous Tuloarviot ja määrärahat Talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma % Poikkeama Toimintatuotot , , , ,30- Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot , , , , ,66- Toimintakate , , , , ,96- Tehtäväalueen toiminnalliset tavoitteet TOIMINNALLINEN TAVOITE Varhaiskasvatussuunnitelman uudistaminen (Vasu-hanke) 1 Varhaiskasvatus Hankkeen läpivieminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen koko henkilöstölle Mittarit: Henkilöstökysely v ja asiakaskysely hankkeen toteutuksesta. Varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön toimintakauden alussa syksyllä Henkilöstökoulutukset on toteutettu koko henkilöstölle kesäkuussa. Kyselyjä ei ole toteutettu. Hanke on viety läpi. Asiakaskyselyä / henkilöstökyselyä ei toteutettu. 7

9 Avointen palveluiden ja Taipalsaari-lisän kehittäminen 3 Varhaiskasvatus Verkostoituminen/ Avointa varhaiskasvatusta kumppanuudellahankkeen käynnistäminen alueen muiden toimijoiden kanssa. Kilpailukykyisyyden säilyttäminen Taipalsaarilisässä Seudullista hankerahoitusta ei avoimen palveluiden kehittämiselle saatu. Taipalsaarilisän euromäärä (150 / lapsi) ja käyttö on pysynyt ennallaan. Taipalsaarilisä oli sivistyslautakunnan säästöehdotuksena talousarviossa Valtuusto päätti jatkaa taipalsaarilisän maksamista vuonna Mittarit: Avointa toiminta kumppanuudella - hankkeen tulokset. Taipalsaarilisän käyttäjämäärän kehitys. Taipalsaarilisää koskeva käsittely jatkuu vuonna

10 Päivähoitopaikkojen määrän turvaaminen yksityisten hoitajien määräaikaisten sopimuksien keinoin 5 Varhaiskasvatus Nykyisten työsuhteisten hoitajien määrän säilyttäminen. Rekrytoidaan n. 2-3 yksityistä hoitajaa tarpeen mukaan. Nykyiset hoitopaikat ovat riittäneet päivähoidon toteuttamiseksi. Ei tarvetta rekrytoida. Perhepäivähoidon markkinointi ja rekrytointisuunnitelma. Työstarttipaketti hoitajille. Mittari: Perhepäivähoidon sijoitusten määrän kehittyminen. Rekrytoitujen hoitajien määrä. Ei toimenpiteitä. 9

11 Sähköisten palvelujen kehittäminen varhaiskasvatuksessa 10 Varhaiskasvatus ja tietohallinto Otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi osana Efficajärjestelmää. Mittari: Sähköisten hakemusten määrä/ paperihakemusten määrä Sähköinen asiointi käynnistyi huhtikuussa. Varhaiskasvatuksen hallinnollinen asiakasprosessi oli täysin sähköisesti toteutettavissa vuoden lopussa. Hakemuksia varhaiskasvatukseen tuli koko vuoden aikana 201, joista 23 oli Web-hakemuksia (sähköisiä). Sähköinen asiointi on otettu hallinnollisesti käyttöön. Sähköisiä hakemuksia tuli vähän (vain 23) suhteessa paperihakemuksiin, koska haku painottui vuoden alkupuoliskolle. Sähköinen asiointi otettiin käyttöön vasta huhtikuussa Tehtäväalueen taloutta ja toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama% TP Lasten kulttuuripalvelut, /lapsi 10,00 10,00 6,00-40 % Päivähoitolasten koulu-, askartelu- ja leikkivälinemenot, /lapsi 30,00 40,00 51, % Esiopetuslasten koulu-, askartelu- ja leikkivälinemenot, /lapsi 50,00 52,00 37,00-26 % 10

12 Tehtäväalueen toiminnasta ja taloudesta vastaavan viranhaltijan analyysi talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Vuonna 2014 kunnan päivähoitopaikkatuotanto koostui kolmesta päiväkodista, ja yhdestä vuororyhmäperhepäiväkodista ja neljän (4) omassa kodissa toimivan perhepäivähoitajan tarjoamista hoitopaikoista. Päivähoidossa olevien lasten lukumäärä oli 150 lasta Luku on n. 44 % Taipalsaarella asuvista 0-7-vuotiaista. Lukuun ei ole laskettu 6 -vuotiaita, jotka ovat paikalla vain 4h esiopetuksessa. Alla olevasta taulukosta näkyy päivähoito- ja esiopetusikäisten lasten määrän kehittyminen kolmen vuoden ajanjaksolla vuotiaat lapset päivähoidossa kunnan 0-7 v. lapset % 51 % 51 % 44 % ( Effica) Jos lapsi on säännöllisesti poissa päivähoidosta osan kalenterikuukaudesta, perheelle määritellään suhteutettu hoitomaksu perheen ilmoittamien hoitopäivien mukaisesti. Suhteutettuja hoitopäivä käyttää keskimäärin 64 % päivähoitoikäisistä. Suhteutettujen hoitopäivien käytöllä on vaikutusta päivähoidon käyttöasteeseen ja asiakasmaksuihin. Alla olevasta taulukosta päivähoidon suhteutettujen hoitopäiviä käyttävien lasten määrä kolmelta vertailuvuodelta: % (114 lasta) % (105 lasta) % (107 lasta) Esiopetus: Esiopetus tarjotaan pääsääntöisesti kunnan omana tuotantona. Lakisääteistä ilmaista esiopetusta tarjottiin kolmessa eri toimipaikassa: Metsäpolun päiväkodissa, Tiitäisen päiväkodissa ja Omenatarhan päiväkodissa. Kaiken kaikkiaan esiopetukseen osallistui vuoden 2014 aikana 123 lasta. Päivähoitoa tarvitsi 78 % esiopetuksen lapsista. Ilmaiseen esiopetukseen osallistui 23 % oppilaista. Esiopetusta ostettiin ostopalveluna Lappeenrannan kaupungilta Merenlahtelaisille lapsille (3). Alla olevasta taulukosta näkyy esiopetusikäisten oppilaiden määrä ja palveluntarpeet kolmelta vertailuvuodelta Esiopetukseen osallistuneet Esiopetus + päivähoito 72 % (88) 73 % (96) 78 % (96) esiopetus 4h. 27 % (33) 27 % (36) 22 % (27) Effica 11

13 Osto- ja myyntipalvelut: Ostopalveluja ostettiin Lappeenrannan kaupungilta, Lemin kunnalta ja yksityisilta perhepäivähoitajilta ja päiväkodilta. Päivähoitoa ostettiin vuoden aikana 15 lapselle, joka on 10 % päivähoidon ja esiopetuksen lapsista. Ostot toteutettiin etupäässä kevät puolella 2014 päivähoidon osalta. Ostopalveluiden piirissä olevat perheet ovat asiakassuhteessa kuntaan joten päivähoitomaksut saadaan tulona. Taipalsaaren kunta myi vuonna 2014 päivähoitopalveluita yhdelle ulkopaikkakuntalaiselle lapselle. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta: Koululaisille tarjotaan pääsääntöisesti vain iltapäivätoimintaa, aamutoimintaa järjestetään vain erityishuolto- ohjelman piirissä oleville kehitysvammaisille lapsille. Kehitysvammaisten lasten päivähoidosta, koululaisten aamu- ja /tai iltapäivähoidosta ja loma-ajan hoidosta on sovittu EKSOTE:n kanssa palvelusopimuksella. Erityishuoltolain mukaan päivähoito ja aamu-ja iltapäivätoiminta on maksutonta palvelua, jos lapselle on tehty erityishuolto-ohjelma vammaishuollon kanssa. Alla olevasta taulukosta näkyy aamu-ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä. Vuosi 2013 on tilastoitu ajalta Iltapäivätoiminta aamu-ja iltapäivätoiminta 6 7 Lasten kotihoidon tukeminen: Kotihoidontuki ja Taipalsaarilisä: Kunta tuki lasten kotihoitoa lakisääteistä kodinhoidon tukea ja siihen liittyvää kuntalisää maksamalla. Kotihoidon tukea sai 97 lasta ja Taipalsaarilisää 65 lasta. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä: Yksityisen hoidon tukea käytti 3 perhettä. Yksityisen hoidon tuella päivähoidon valvonta tehtävä kuuluu kunnalle. Perhe ei ole asiakassuhteessa kuntaan, joten kunta ei saa toiminnasta tuloja. Alla olevasta taulukossa on nähtävissä kotihoidon tuen asiakasmäärät vuositasolla kolmelta vertailuvuodelta: vuotiaat lapset kunnassa: Kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki: Taipalsaarilisä: Kotona hoidettiin % 0-3-vuotiaista lapsista 81 % 84 % 74 % (Kela, Effica) 12

14 Toiminnallinen ja taloudellinen analyysi: Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen toimintamenot olivat Toimintatuloja saatiin Toimintakatteeksi muodostui Tulos oli ylijäämäinen, määrärahaa jäi käyttämättä n Rahaa jäi käyttämättä mm. sijaismenoista, asiakaspalveluiden ostot kunnilta ja muilta, ruokapalveluista ja muista tarvikeostoista. Päivähoidon kysyntä hiljeni vuonna 2014 odotetusta. Perheet hakivat päivähoitopaikkoja helmimaaliskuussa yleisenä hakuaikana mutta peruivat hakemuksia kevään aikana. Syksyllä toimintakauden alkaessa päivähoitoon jäi hoitopaikkoja vapaiksi n. 20. Tilanne oli poikkeuksellinen ja siihen vaikutti heikentynyt työmarkkinatilanne ja suuri syntyvyys. Toimintakauden perustamisessa huomioitiin vähäiseksi jäävän lapsimäärän vaikutusta mm. henkilöstörakennetta muuttamalla. Kasvatustoiminnan avustajien työtehtävät siirtyivät koululaisten iltapäivätoiminnan avustajan tehtäviksi ja yhden lastenhoitajan opintovapaan sijaisuus jätettiin täyttämättä. Määräaikaisten työntekijöiden määrä pystyttiin minimoimaan. Sijaisten rekrytointi väheni, koska resurssia voitiin järjestellä sisäisesti. Kaksi työntekijää teki syksystä alkaen osa-aikaista työtä. Henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä tehtiin maltillisesti toiminnan luonteesta johtuen. Varhaiskasvatuksen käyttöasteeksi muodostui 68 %. Luku pitää sisällään päivähoidon, esiopetuksen, ostopalvelut ja koululaisten iltapäivätoiminnan. Vuoden alkupuoliskolla käyttöaste oli 75 %. Käyttöasteeseen vaikutti päivähoidon vähäinen kysyntä vuoden loppupuoliskolla ja suhteutettujen hoitopäivien käyttö, joka pysyi ennallaan vaikka lapsimäärä päivähoidossa vähentyi. Kulttuuri ja vapaa-aika Kulttuurin ja vapaa-ajan tehtäväalue vastaa kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluista. Tehtäväalueen talous Tuloarviot ja määrärahat Talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma % Poikkeama Toimintatuotot , , , ,94- Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot , , , ,44 Toimintakate , , , ,50 13

15 Tehtäväalueen toiminnalliset tavoitteet TOIMINNALLINEN TAVOITE Terveys- ja kuntoliikuntapalvelut 2 Kulttuuri ja vapaa-aika Järjestetään monipuoliset liikuntapalvelut lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille. Terveys- ja kuntoliikuntapalveluiden saatavuus lisää kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä vähentää sosiaalija terveyspalveluiden tarvetta. Mittari: Kerhojen/ryhmien määrä, osallistujamäärät Lumeton talvi haittasi ja teki paikoittain mahdottomaksi talviset liikuntamahdollisuudet. Kuntoliikunnan laturetkiä ei pystytty järjestämään, ns. kansanhiihtosuorituksetkin jäivät vähäisiksi, luistelemaan päästiin vain satunnaisesti. Kaukalopallon puulaakisarja jouduttiin peruuttamaan. Liikuntasaleja käytettiin vastaavasti entistä enemmän. Keväällä saimme Saimaanharjun kuntosalille uudet monipuoliset laitteet. Tämä uudistus lisäsi heti kuntosalilla kävijöiden määrää. Voimaa vanhuuteen, KKI ja Eläkeläisten vakiovuororyhmiltä ja muiltakin asiakkailta on tullut kiitosta uusista laitteista. Vapaaaikasihteeri on kerran kuussa käynyt antamassa ohjeita edellä mainituille ryhmille. Terveysliikuntaryhmiä kunnassamme toimii 27. Yhdessä EKSOTE:n kanssa järjestetty Ikäihmisten liikuntapäivät, sekä Vanhustenviikon liikunnalliset tapahtumat. Muita liikunnallisia/urheilullisia tapahtumia olemme olleet järjestämässä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Suurimpina tapahtumina SMsuunnistukset ja Taipalsaaren Soudut. Toteutunut osittain. 14

16 Nuorisovaltuustotoiminta 3 Kulttuuri ja vapaa-aika Yhteisöllisyyden lisääntyminen ja asioihin vaikuttaminen. Mittari: Kokoukset/aloitteet/ osallistujamäärät Nuorisovaltuustossa toimi vuonna nuorta. Iältään he olivat 13-19vuotiaita. Nuorisovaltuusto kokoontui yhteensä 14 kertaa. Nuorisovaltuustossa käsiteltiin mm.: - Nuorisotalo Helmen rakentamiseen liittyviä asioita (Huonejärjestys, sisustus ja piha- alueen suunnittelu) - Nuva teki aloitteen kunnanhallitukselle nuorisovaltuuston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa - Nuva valmisteli lausunnon Taipalsaaren kunnan asuntopoliittiseen ohjelmaan - Nuva valmisteli lausunnon Taipalsaaren kunnanhallitukselle liittyen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin kunnassa - Nuva järjesti osana Taipalsaaren kesäpäiviä Iltamat tapahtuman nuorille yhteistyössä Selvin päin kesään kampanjan kanssa. - Nuva käytti osan budjetistaan uuden nuorisotalon pelien hankintaan Toteutunut osittain. 15

17 Kerhotoimintojen kehittäminen 3 Kulttuuri ja vapaa-aika Mielekästä, monipuolista tekemistä valvotusti iltaisin, viikonloppuisin. sekä koululaisten loma-aikoina. Mittari: Kerhojen ja osallistujien määrät Kerhotoimintoja rahoitettiin vuonna 2014 osin lasten- ja nuorten kerhotoiminnan valtionavustuksella. Nuorten avoimet ovet - Avoimia ovia järjestettiin ainoastaan Saimaanharjun nuorisotiloilla, koska kirkonkylällä ei ollut kävijöitä. Saimaanharjulla kävijöitä oli kevätkaudella 2014 n. 18 nuorta/ilta ja syyskaudella n. 12 nuorta/ilta. Varhaisnuorisokerhot - Varhiskerhoja 5-6 luokkalaisille järjestettiin Saimaanharjun nuorisotiloilla ja kirkonkylän nuorisotiloilla. Saimaanharjulla kävijöitä oli keväällä 2014 n. 17 lasta/ kerta ja syksyllä n. 15 lasta/ kerta. Kirkonkylällä kävijöitä oli syksyllä ja keväällä n. 6 lasta/ kerta Lomakerho - Lomakerhoja järjestettiin Saimaanharjun nuorisotiloilla koulujen loma- aikoina seuraavalla tavalla: - Hiihtolomalla 5 päivänä, 8 lasta - Kesälomalla 10 päivänä, 10 lasta - Syyslomalla 5 päivänä, 21 lasta Toteutunut osittain. 16

18 Etsivä nuorisotyö 2 Kulttuuri ja vapaa-aika Syrjäytymisen ehkäisy, saatetaan nuoret olemassa olevien palvelujen piiriin. Mittari: Asiakkaiden määrä, kontaktikerrat, asiakaskyselyn kehittäminen Etsivän nuorisotyön asiakkaina oli kuluneena vuonna yhteensä 22 nuorta, joista 12 oli aktiivisessa asiakassuhteessa. Ikäjakauma oli Kuusi on sijoittunut opiskelemaan, työkokeiluun tai töihin. Kutsunnoissa etsivä nuorisotyöntekijä tapasi 28 nuorta. Yhteydenottoja yksittäisten asiakkaiden kanssa kertyi vuoden aikana yhteensä 532, sekä yksi asiakkaan peruma tapaaminen ja viisi perumatonta hukkakäyntiä ja 69 hukkapuhelua. Lisäksi oli 94 asiakkaisiin liittyvää puhelua ja viestiä viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja kaksi asiakkaan verkostotapaamista. Webropol-kysely asiakaspalautetta varten avattiin kesällä, linkki löytyy muun muassa kunnan internetsivuilta. Yhtään vastausta ei ole vielä tullut. Toteutunut suunnitellusti. 17

19 Kirjaston kokoelman houkuttelevuuden lisääminen käyttämättömän aineiston poistoilla 1 Kulttuuri ja vapaa-aika Hyllyt väljenevät, aktiivikäytössä oleva aineisto löytyy helpommin. Vähän käytetty lainoina muista kirjastoista yht. kirjastojärjestelmän kautta. Mittari: Kirjaston kävijä- ja lainamäärät, tapahtumat kirjaston tiloissa Huonokuntoista aineistoa on poistettu. Heili-kimppa on palvellut hyvin myös Taipalsaaren asiakkaita ja Taipalsaaren aineistot kulkevat vilkkaasti muihin alueen kirjastoihin. Kävijämäärä on laskenut 7,2 %. Kokonaislainaus on lisääntynyt 15 %. Tapahtumat kirjaston tiloissa ovat kuusinkertaistuneet, osallistujia tapahtumissa on ollut yhteensä 566 henkilöä. Toteutunut lähes täysin. 18

20 Tehtäväalueen taloutta ja toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama % TP Liikuntatilojen käyttöaste* 80 % 80% 80% 0% Nuorisopalvelut: keskimääräinen osallistujamäärä/kokoontumiskerta** % Etsivä nuorisotyö, asiakasmäärä % Etsivä nuorisotyö, asiakaskontaktit % Kirjasto: lainojen lkm/asukas 12,4 14, % Kirjasto: kirjastokäynnit/asukas 8,81 8,17-7,2 % Kirjasto: aineistoraha, /asukas 10,71 10,77 10,87-1,5 % Kulttuuri ja museo: /asukas*** 20,37 11,19 11,40-44 % *Käytettäviä liikuntatiloja ovat Saimaanharjun koulun liikuntatilat (2 kpl), Vehkataipaleen koulun liikuntatila ja Väinölä. Käyttöaste kertoo, kuinka monta prosenttia tarjolla olevista salivuoroista on käytössä. Käyttäjiä ovat koulujen lisäksi eri liikuntaseurat, järjestöt ja yksittäiset kuntalaiset. **Toiminnan muotoja ovat varhaisnuorisokerhot, nuorten avoimet ovet ja nuorten yökahvilatoiminta *** Tunnusluku sisältää museotoimen, taiteen perusopetuksen ja tapahtumien kulut sivistyspalveluiden käyttötaloudesta, ei kiinteistökustannuksia. Tehtäväalueen toiminnasta ja taloudesta vastaavan viranhaltijan analyysi talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Talouden näkökulmasta tehtäväalue saavutti tavoitteensa varsin onnistuneesti. Käyttötalouden puitteissa suunnitellut toimenpiteet ja toiminnot saatiin toteutettua. Toiminnallisia huomiota: - Kirkonkylän nuorisotiloilla ei ollut kävijöitä - kirjaston lainojen lukumäärä kasvoi edellisvuodesta o tämä oli oletettavasti Heili-kirjastokimpan ansiota, joka helpottaa merkittävästi lainakirjojen saantia o kirjastokäyntien määrä suurin piirtein ennallaan - kulttuuripalveluihin panostus on ollut heikolla tasolla 19

21 - nuorisotoimessa nuorten osallistaminen nuorisotalo Helmen rakentamisen suunnitteluun onnistunut hyvin o tilojen toimintojen ja kalustuksen suunnittelu o yhteistyö lattian suunnittelussa o yhteistyö sisäänkäynnin yhteyteen tehtävään taideteokseen nuoret nuorisotyötekijöiden ohjauksessa, arkkitehti, koulu ja valittu taiteilija - etsivän nuorisotyön kontaktit ovat moninaisia sisältäen kotikäyntejä, ohjausta, puhelinyhteydenottoja, lähiomaiskontakteja, tekstiviestejä, toimistokäyntejä jne. Kaiken kaikkiaan tehtäväalueen toiminnoissa on päästy asetettuihin tavoitteisiin hyvin. Odotukset vuodelle 2015 ovat korkealla, tuleehan tehtäväalueen toimintoihin uutta sisältöä uusien työntekijöiden ja uusien tilojen myötä. 20

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT 1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistaminen 2017

Kuntalaisten osallistaminen 2017 Kuntalaisten osallistaminen 2017 Toimenpide-esitykset Asukaslautakunta 23.11.2016 Taustaa Kaupunkistrategia 2024, arvot ja periaatteet: Hyvä palvelu: on asiakkaan näkökulmaa painottava palveluyhteisö.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Valtuusto 12.12.2016 Voimaan 1.1.2017 1 Lautakunnat,

Lisätiedot

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Asetetut tavoitteet Toteutui Ei toteutunut Jokainen

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Asetetut tavoitteet Toteutui Ei toteutunut Jokainen 50 Sivistyslautakunta 500 Perusopetus Toiminta-ajatus Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu 1 Kirkkokadun koulu 19.8.2015 Käyttösuunnitelman tavoitteet 2015 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA 1-6 Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja - toimii toimialajohtajana tulosaluejohtajien ja hallintopalvelujen esimiehenä - sivistystoimialan laadukkaan, kustannustehokkaan ja uudistuvan palvelutuotannon ja palvelutoiminnan

Lisätiedot

Tavoitetaso ja vastuuhenkilöt. Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Tavoitetaso ja vastuuhenkilöt. Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET 1 Porokylän koulu Käyttösuunnitelma vuodelle 2015 asetetut tavoitteet 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi:

Yritysvaikutusten arviointi: Kh 19.10.2015 259 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistyslautakunta 67 08.10.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän seuranta ajalla 1.10.2002-31.3.2015 SIVIS 67 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä on

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Selostus Juha Nurmi tulee pyytämään lausuntoa nuorisovaltuustolta, koskien koulujen työ-

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot