Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen vapaa-aikaan. Sivistyspalveluiden hallinto Sivistyspalveluiden hallinnon tehtävänä on avustaa sivistyslautakuntaa toimialan johtamisessa ja toimintojen linjauksia koskevien päätösten valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Tehtäväalueen talous Tuloarviot ja määrärahat Talousarvio Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma % Poikkeama Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot , , , ,73 Toimintakate , , , ,73 Perusopetus Perusopetuksen tehtäväalue vastaa kunnan perusopetuksesta. Tehtäväalueen talous Tuloarviot ja määrärahat Talousarvio Talousarviomuutokset Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma % Poikkeama Toimintatuotot , , , , ,35- Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot , , , , ,76- Toimintakate , , , , ,11-

2 Tehtäväalueen toiminnalliset tavoitteet TOIMINNALLINEN TAVOITE Opetuksen laadun kehittäminen 1, 2, 4 Perusopetus Laadukas opetus on yksi kunnan vetovoimatekijöistä. Opetuksen laatua edistävät mm. pätevät ja motivoituneet opettajat, riittävän pienet opetusryhmät, riittävät resurssit opetuksen järjestämiseen (tuntikehys, määrärahat). Mittari: Asiakastyytyväisyyskyselyt, hyvinvointiprofiili sekä koululaisille että henkilökunnalle, oppimistulokset. Opetuksen laadusta huolehtiminen on jatkuva prosessi. Opetushenkilöstö osallistuu täydennyskoulutuksiin määrärahojen puitteissa. Opetusryhmien koko pystyttiin pitämään riittävän pienenä ja tehokkaana opetushallituksen opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetun avustuksen ja käytössä olleen opetustuntiresurssin eli tuntikehyksen turvin. Opetusryhmien keskikoko oli lukuvuonna oppilasta ja lukuvuonna se on 16 oppilasta. Toukokuussa 2014 tehtiin ensimmäistä kertaa oppilaille Opetushallituksen Hyvinvointiprofiilikysely, jonka tulosten analysointi on osa laadun arviointia. Kyselyn vastausten pohjalta yksiköt voivat tehostaa toimintaansa oppilaan koulunkäynnin tukena. Kyselyä jatketaan vuosittain neljäsluokkalaisille oppilaille. Keväällä 2014 aloitettiin kuntakohtaisen opetussuunnitelman valmistelu kansallisten Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta. Perusteluonnoksiin tutustuttiin ja oman toiminnan kehittämistä suhteessa suunnitelmaluonnokseen alettiin valmistella. Perusteet hyväksyttiin ja työtä jatketaan lukuvuoden edetessä. Toteutunut suunnitellusti. 1

3 Oppimisympäristön teknologian kehittäminen 1 Perusopetus Nykyaikainen teknologia opetuskäytössä motivoi opettajia ja antaa oppilaille uusia mahdollisuuksia tiedonhankintaan ja sen käsittelyyn. Sähköiset oppimateriaalit tuovat monipuolisuutta opetukseen. Mittari: Opetusvälineiden uusiminen, kyselyt/reflektoinnit välineistön käytöstä opetuksessa, koulutus, oppimisalustan käyttöönotto/opettaja/luokka Lukuvuoden loppupuolella otettiin pilottikäyttöön Itslearning oppimisalusta, jonka avulla tietotekniikkaa tuodaan osaksi oppimisprosessia. N. 25 % opettajista aloitti alustan testauksen. Koulujen laitekanta asettaa vielä jonkin verran rajoitteita tietotekniikan tehokkaalle ja tasapuoliselle hyödyntämiselle opetuksessa. Lähinnä laitteiden tai internetyhteyksien hitaudesta johtuen opettajien sitoutuminen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen vaihtelee vielä selvästi. Toteutunut osittain. 2

4 Kodin ja koulun yhteistyö 2, 8, 10 Perusopetus Toimiva yhteistyö on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen keskeinen tuki. Hyvä yhteistyö mahdollistaa varhaisen puuttumisen oppilaan mahdollisiin ongelmiin. Yhteistyö taataan avoimuudella ja ajantasaisella, tehokkaalla tiedottamisella. Vanhempainyhdistystoiminnan vahvistaminen ja tukeminen edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Mittari: huoltajien palaute asiakastyytyväisyyskyselynä, henkilökunnan keskinäinen reflektointi ja hyvinvointiprofiilin vastaukset, vanhempainyhdistysten aktiivisuus toiminnassa Oppilaille ja huoltajille järjestettiin kysely perusopetuksen arvoista osana opetussuunnitelman uudistamisprosessia. Huoltajille pidettiin kaikkien koulujen yhteinen vanhempainilta syyskuussa, jossa kyselyn tulokset esiteltiin. Oppilaita osallistetaan oppilastoimikuntien kautta vaikuttamaan oman koulunsa toimintaan. Huoltajille tiedotetaan koulujen tapahtumista aktiivisesti. Palautetta toivotaan ja sitä annetaan tarvittaessa. Vanhempainvartit toteutetaan kattavasti. Wilman käyttö on tehostunut ja laajentunut entisestään. Tällä hetkellä huoltajat käyttävät Wilmaa lähes 100 prosenttisesti. Oppilashuollon osalta elokuun alussa voimaan astunut uusi opiskelijahuoltolaki on vaatinut henkilöstön uudelleenkouluttamista sekä uuden työkalun, oppilashuoltokertomusalustan, käyttöönoton. Uudet oppimisen tuen työtavat ja työryhmät on saatu käyttöön mutta prosessien toimivuutta kehitetään edelleen työn ohessa. Vuoden 2014 alussa astui voimaan ns. koulurauhalaki, jossa koululle säädettiin uusia keinoja häiriökäyttäytymisen ehkäisyyn ja siitä ojentamiseen. Käytänteet toimivat riittävällä tavalla eikä voimakkaimpiin uusiin keinoihin tarvinnut turvautua. Toteutunut suunnitellusti. 3

5 Turvalliset ja viihtyisät oppimisympäristöt 8, 9 Perusopetus Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava koulujen ja niissä työskentelevien ihmisten fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta. Opetusryhmille on tarjottava asianmukaiset säädösten mukaiset tilat toimia eri oppiaineissa. Pelastussuunnitelmien päivitys. Mittari: Työtyytyväisyyskysely, hyvinvointiprofiili, tehdyt korjaukset ja remontit Vehkataipaleen koululla ei pystytty toteuttamaan kesäksi 2014 suunniteltua ilmanvaihdon saneerausta riittämättömien talousarvioon varattujen resurssien vuoksi. Loppuvuodesta keskimmäinen luokkatila tyhjennettiin säännöllisestä käytöstä sisäilmariskien pienentämiseksi. Koulu sai toiminnan kuitenkin järjestettyä kohtuullisen hyvin. Valtuusto päätti joulukuussa selvityttää teknisellä toimella koulun kunnon keväällä Saimaanharjun koulun ympäristössä, Kirkonkylän koululla ja Omenatarhan päiväkodilla jouduttiin kiinnittämään erityistä huomiota lasten ja nuorten liikkumiseen syksyllä alkaneiden rakennustöiden vuoksi. Tarkka ohjeistus vaarapaikkojen osalta sekä yhteistyö rakentamisesta vastanneiden tahojen kanssa riskien ennakoinnin suhteen oli tärkeää. Pelastussuunnitelmat ovat ajantasaiset. Toteutunut. 4

6 Täydennyskoulutus ja työnohjaus perusopetuksessa 12 Perusopetus Opetustyö on jatkuvan muutoksen ja haasteiden kohteena, sen vuoksi opettajakunta tarvitsee tehokasta täydennyskoulutusta ja osin myös työnohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutus myös lisää motivaatiota ja kehittämishalukkuutta. Mittari: Koulutuksessa käyneiden määrä/ koko opettajamäärä, pv/opettaja; Ops-koulutukseen osallistuu koko henkilöstö, laaditaan henkilökohtaiset kouluttautumissuunnitelmat pitkäjänteistä ammattitaidon kehittämistä varten Tammikuussa osa opettajista osallistui valtakunnallisille Educamessuille. Koulutuksen pääpaino oli opetussuunnitelmauudistukseen valmistautumisessa; n. 15 sivistystoimen työntekijää osallistui Opetushallituksen OPStuki2016 koulutuspäiville Kouvolassa kolmena eri päivänä vuoden aikana. Kevään opettajien vesokoulutuksessa aiheena hätäensiapu. Syksyn vesossa valmisteltiin opetussuunnitelmaa ja määriteltiin paikallisen opetussuunnitelman arvopohja. Työnohjausta järjestettiin erityistä tukea antaville opettajille. Toteutunut suunnitellusti. 5

7 Tehtäväalueen taloutta ja toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama % TP Oppilasmäärä % Oppikirjahankinnat, /oppilas % Koulukuljetukset, /kuljetusoppilas ,5 % Oppimateriaalihankinnat, /oppilas % Oppilaita/opettaja, yleisopetus Tuntia/1.-9. lk. opp. 1,98 Tehtäväalueen toiminnasta ja taloudesta vastaavan viranhaltijan analyysi talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Tehtäväalueen taloudenpito on toteutunut suunnitellusti. Talousarviovuodelle 2014 määritellyssä raamissa on pysytty toimintakatteen ollessa n ylijäämäinen. Kouluille annettiin säästövelvoite, jossa pääpaino oli oppimateriaalien tehokkaassa käytössä sekä oppikirjojen kierrätyksessä. On huomattava, että em. menoista säästäminen ei ole pidemmällä aikavälillä kestävää, vaan välttämättömien investointimenojen siirtoa myöhemmäksi. Lyhyellä aikavälillä säästöstä ei synny ylipääsemättömiä ongelmia. Päinvastoin, tarkan euron politiikka saa katsomaan toimia kriittisesti ja hankintoja mietitään jatkossakin oletettavasti tarkoin. Koulukuljetukset jouduttiin kilpailulainsäädäntösyistä kilpailuttamaan ja se johti kunnan ja tehtäväalueen kannalta negatiiviseen lopputulokseen. Kuljetuskustannukset nousivat n. 10 % kuljetusoppilasta kohden. Kilpailutuksella saavutettiin kuitenkin hyvä vertailtavuus ja selkeys kuljetuskustannusten muodostumisesta. Kuljetuskustannusten kehitystä on kilpailutuksen ansiosta aiempaa selkeämpää seurata vuositasolla. Oppilasmäärät opetusryhmissä yhtä opettajaa kohti ovat hieman alle maan keskiarvon. Tunnusluvussa ovat mukana kaikki perusopetuksen luokat Maan keskiarvo vastaavalla tavalla ilmaistuna on 18 oppilasta. Etelä-Karjalan kunnissa on keskimäärin 17,7 oppilasta opettajaa kohti. Vertailun vuoksi: vastaava luku OECD-maissa on 21,2 oppilasta. Mainitut vertailuluvut ovat vuodelta Toiminnallisesti yksiköt ovat hyvin organisoituja ja johdettuja. 6

8 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tehtäväalue vastaa kunnalle kuuluvista lasten päivähoitoon, esiopetukseen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan kuuluvista tehtävistä. Tehtäväalueen talous Tuloarviot ja määrärahat Talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma % Poikkeama Toimintatuotot , , , ,30- Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot , , , , ,66- Toimintakate , , , , ,96- Tehtäväalueen toiminnalliset tavoitteet TOIMINNALLINEN TAVOITE Varhaiskasvatussuunnitelman uudistaminen (Vasu-hanke) 1 Varhaiskasvatus Hankkeen läpivieminen. Täydennyskoulutuksen järjestäminen koko henkilöstölle Mittarit: Henkilöstökysely v ja asiakaskysely hankkeen toteutuksesta. Varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön toimintakauden alussa syksyllä Henkilöstökoulutukset on toteutettu koko henkilöstölle kesäkuussa. Kyselyjä ei ole toteutettu. Hanke on viety läpi. Asiakaskyselyä / henkilöstökyselyä ei toteutettu. 7

9 Avointen palveluiden ja Taipalsaari-lisän kehittäminen 3 Varhaiskasvatus Verkostoituminen/ Avointa varhaiskasvatusta kumppanuudellahankkeen käynnistäminen alueen muiden toimijoiden kanssa. Kilpailukykyisyyden säilyttäminen Taipalsaarilisässä Seudullista hankerahoitusta ei avoimen palveluiden kehittämiselle saatu. Taipalsaarilisän euromäärä (150 / lapsi) ja käyttö on pysynyt ennallaan. Taipalsaarilisä oli sivistyslautakunnan säästöehdotuksena talousarviossa Valtuusto päätti jatkaa taipalsaarilisän maksamista vuonna Mittarit: Avointa toiminta kumppanuudella - hankkeen tulokset. Taipalsaarilisän käyttäjämäärän kehitys. Taipalsaarilisää koskeva käsittely jatkuu vuonna

10 Päivähoitopaikkojen määrän turvaaminen yksityisten hoitajien määräaikaisten sopimuksien keinoin 5 Varhaiskasvatus Nykyisten työsuhteisten hoitajien määrän säilyttäminen. Rekrytoidaan n. 2-3 yksityistä hoitajaa tarpeen mukaan. Nykyiset hoitopaikat ovat riittäneet päivähoidon toteuttamiseksi. Ei tarvetta rekrytoida. Perhepäivähoidon markkinointi ja rekrytointisuunnitelma. Työstarttipaketti hoitajille. Mittari: Perhepäivähoidon sijoitusten määrän kehittyminen. Rekrytoitujen hoitajien määrä. Ei toimenpiteitä. 9

11 Sähköisten palvelujen kehittäminen varhaiskasvatuksessa 10 Varhaiskasvatus ja tietohallinto Otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi osana Efficajärjestelmää. Mittari: Sähköisten hakemusten määrä/ paperihakemusten määrä Sähköinen asiointi käynnistyi huhtikuussa. Varhaiskasvatuksen hallinnollinen asiakasprosessi oli täysin sähköisesti toteutettavissa vuoden lopussa. Hakemuksia varhaiskasvatukseen tuli koko vuoden aikana 201, joista 23 oli Web-hakemuksia (sähköisiä). Sähköinen asiointi on otettu hallinnollisesti käyttöön. Sähköisiä hakemuksia tuli vähän (vain 23) suhteessa paperihakemuksiin, koska haku painottui vuoden alkupuoliskolle. Sähköinen asiointi otettiin käyttöön vasta huhtikuussa Tehtäväalueen taloutta ja toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama% TP Lasten kulttuuripalvelut, /lapsi 10,00 10,00 6,00-40 % Päivähoitolasten koulu-, askartelu- ja leikkivälinemenot, /lapsi 30,00 40,00 51, % Esiopetuslasten koulu-, askartelu- ja leikkivälinemenot, /lapsi 50,00 52,00 37,00-26 % 10

12 Tehtäväalueen toiminnasta ja taloudesta vastaavan viranhaltijan analyysi talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Vuonna 2014 kunnan päivähoitopaikkatuotanto koostui kolmesta päiväkodista, ja yhdestä vuororyhmäperhepäiväkodista ja neljän (4) omassa kodissa toimivan perhepäivähoitajan tarjoamista hoitopaikoista. Päivähoidossa olevien lasten lukumäärä oli 150 lasta Luku on n. 44 % Taipalsaarella asuvista 0-7-vuotiaista. Lukuun ei ole laskettu 6 -vuotiaita, jotka ovat paikalla vain 4h esiopetuksessa. Alla olevasta taulukosta näkyy päivähoito- ja esiopetusikäisten lasten määrän kehittyminen kolmen vuoden ajanjaksolla vuotiaat lapset päivähoidossa kunnan 0-7 v. lapset % 51 % 51 % 44 % ( Effica) Jos lapsi on säännöllisesti poissa päivähoidosta osan kalenterikuukaudesta, perheelle määritellään suhteutettu hoitomaksu perheen ilmoittamien hoitopäivien mukaisesti. Suhteutettuja hoitopäivä käyttää keskimäärin 64 % päivähoitoikäisistä. Suhteutettujen hoitopäivien käytöllä on vaikutusta päivähoidon käyttöasteeseen ja asiakasmaksuihin. Alla olevasta taulukosta päivähoidon suhteutettujen hoitopäiviä käyttävien lasten määrä kolmelta vertailuvuodelta: % (114 lasta) % (105 lasta) % (107 lasta) Esiopetus: Esiopetus tarjotaan pääsääntöisesti kunnan omana tuotantona. Lakisääteistä ilmaista esiopetusta tarjottiin kolmessa eri toimipaikassa: Metsäpolun päiväkodissa, Tiitäisen päiväkodissa ja Omenatarhan päiväkodissa. Kaiken kaikkiaan esiopetukseen osallistui vuoden 2014 aikana 123 lasta. Päivähoitoa tarvitsi 78 % esiopetuksen lapsista. Ilmaiseen esiopetukseen osallistui 23 % oppilaista. Esiopetusta ostettiin ostopalveluna Lappeenrannan kaupungilta Merenlahtelaisille lapsille (3). Alla olevasta taulukosta näkyy esiopetusikäisten oppilaiden määrä ja palveluntarpeet kolmelta vertailuvuodelta Esiopetukseen osallistuneet Esiopetus + päivähoito 72 % (88) 73 % (96) 78 % (96) esiopetus 4h. 27 % (33) 27 % (36) 22 % (27) Effica 11

13 Osto- ja myyntipalvelut: Ostopalveluja ostettiin Lappeenrannan kaupungilta, Lemin kunnalta ja yksityisilta perhepäivähoitajilta ja päiväkodilta. Päivähoitoa ostettiin vuoden aikana 15 lapselle, joka on 10 % päivähoidon ja esiopetuksen lapsista. Ostot toteutettiin etupäässä kevät puolella 2014 päivähoidon osalta. Ostopalveluiden piirissä olevat perheet ovat asiakassuhteessa kuntaan joten päivähoitomaksut saadaan tulona. Taipalsaaren kunta myi vuonna 2014 päivähoitopalveluita yhdelle ulkopaikkakuntalaiselle lapselle. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta: Koululaisille tarjotaan pääsääntöisesti vain iltapäivätoimintaa, aamutoimintaa järjestetään vain erityishuolto- ohjelman piirissä oleville kehitysvammaisille lapsille. Kehitysvammaisten lasten päivähoidosta, koululaisten aamu- ja /tai iltapäivähoidosta ja loma-ajan hoidosta on sovittu EKSOTE:n kanssa palvelusopimuksella. Erityishuoltolain mukaan päivähoito ja aamu-ja iltapäivätoiminta on maksutonta palvelua, jos lapselle on tehty erityishuolto-ohjelma vammaishuollon kanssa. Alla olevasta taulukosta näkyy aamu-ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä. Vuosi 2013 on tilastoitu ajalta Iltapäivätoiminta aamu-ja iltapäivätoiminta 6 7 Lasten kotihoidon tukeminen: Kotihoidontuki ja Taipalsaarilisä: Kunta tuki lasten kotihoitoa lakisääteistä kodinhoidon tukea ja siihen liittyvää kuntalisää maksamalla. Kotihoidon tukea sai 97 lasta ja Taipalsaarilisää 65 lasta. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä: Yksityisen hoidon tukea käytti 3 perhettä. Yksityisen hoidon tuella päivähoidon valvonta tehtävä kuuluu kunnalle. Perhe ei ole asiakassuhteessa kuntaan, joten kunta ei saa toiminnasta tuloja. Alla olevasta taulukossa on nähtävissä kotihoidon tuen asiakasmäärät vuositasolla kolmelta vertailuvuodelta: vuotiaat lapset kunnassa: Kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki: Taipalsaarilisä: Kotona hoidettiin % 0-3-vuotiaista lapsista 81 % 84 % 74 % (Kela, Effica) 12

14 Toiminnallinen ja taloudellinen analyysi: Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen toimintamenot olivat Toimintatuloja saatiin Toimintakatteeksi muodostui Tulos oli ylijäämäinen, määrärahaa jäi käyttämättä n Rahaa jäi käyttämättä mm. sijaismenoista, asiakaspalveluiden ostot kunnilta ja muilta, ruokapalveluista ja muista tarvikeostoista. Päivähoidon kysyntä hiljeni vuonna 2014 odotetusta. Perheet hakivat päivähoitopaikkoja helmimaaliskuussa yleisenä hakuaikana mutta peruivat hakemuksia kevään aikana. Syksyllä toimintakauden alkaessa päivähoitoon jäi hoitopaikkoja vapaiksi n. 20. Tilanne oli poikkeuksellinen ja siihen vaikutti heikentynyt työmarkkinatilanne ja suuri syntyvyys. Toimintakauden perustamisessa huomioitiin vähäiseksi jäävän lapsimäärän vaikutusta mm. henkilöstörakennetta muuttamalla. Kasvatustoiminnan avustajien työtehtävät siirtyivät koululaisten iltapäivätoiminnan avustajan tehtäviksi ja yhden lastenhoitajan opintovapaan sijaisuus jätettiin täyttämättä. Määräaikaisten työntekijöiden määrä pystyttiin minimoimaan. Sijaisten rekrytointi väheni, koska resurssia voitiin järjestellä sisäisesti. Kaksi työntekijää teki syksystä alkaen osa-aikaista työtä. Henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä tehtiin maltillisesti toiminnan luonteesta johtuen. Varhaiskasvatuksen käyttöasteeksi muodostui 68 %. Luku pitää sisällään päivähoidon, esiopetuksen, ostopalvelut ja koululaisten iltapäivätoiminnan. Vuoden alkupuoliskolla käyttöaste oli 75 %. Käyttöasteeseen vaikutti päivähoidon vähäinen kysyntä vuoden loppupuoliskolla ja suhteutettujen hoitopäivien käyttö, joka pysyi ennallaan vaikka lapsimäärä päivähoidossa vähentyi. Kulttuuri ja vapaa-aika Kulttuurin ja vapaa-ajan tehtäväalue vastaa kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluista. Tehtäväalueen talous Tuloarviot ja määrärahat Talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma % Poikkeama Toimintatuotot , , , ,94- Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot , , , ,44 Toimintakate , , , ,50 13

15 Tehtäväalueen toiminnalliset tavoitteet TOIMINNALLINEN TAVOITE Terveys- ja kuntoliikuntapalvelut 2 Kulttuuri ja vapaa-aika Järjestetään monipuoliset liikuntapalvelut lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille. Terveys- ja kuntoliikuntapalveluiden saatavuus lisää kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä vähentää sosiaalija terveyspalveluiden tarvetta. Mittari: Kerhojen/ryhmien määrä, osallistujamäärät Lumeton talvi haittasi ja teki paikoittain mahdottomaksi talviset liikuntamahdollisuudet. Kuntoliikunnan laturetkiä ei pystytty järjestämään, ns. kansanhiihtosuorituksetkin jäivät vähäisiksi, luistelemaan päästiin vain satunnaisesti. Kaukalopallon puulaakisarja jouduttiin peruuttamaan. Liikuntasaleja käytettiin vastaavasti entistä enemmän. Keväällä saimme Saimaanharjun kuntosalille uudet monipuoliset laitteet. Tämä uudistus lisäsi heti kuntosalilla kävijöiden määrää. Voimaa vanhuuteen, KKI ja Eläkeläisten vakiovuororyhmiltä ja muiltakin asiakkailta on tullut kiitosta uusista laitteista. Vapaaaikasihteeri on kerran kuussa käynyt antamassa ohjeita edellä mainituille ryhmille. Terveysliikuntaryhmiä kunnassamme toimii 27. Yhdessä EKSOTE:n kanssa järjestetty Ikäihmisten liikuntapäivät, sekä Vanhustenviikon liikunnalliset tapahtumat. Muita liikunnallisia/urheilullisia tapahtumia olemme olleet järjestämässä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Suurimpina tapahtumina SMsuunnistukset ja Taipalsaaren Soudut. Toteutunut osittain. 14

16 Nuorisovaltuustotoiminta 3 Kulttuuri ja vapaa-aika Yhteisöllisyyden lisääntyminen ja asioihin vaikuttaminen. Mittari: Kokoukset/aloitteet/ osallistujamäärät Nuorisovaltuustossa toimi vuonna nuorta. Iältään he olivat 13-19vuotiaita. Nuorisovaltuusto kokoontui yhteensä 14 kertaa. Nuorisovaltuustossa käsiteltiin mm.: - Nuorisotalo Helmen rakentamiseen liittyviä asioita (Huonejärjestys, sisustus ja piha- alueen suunnittelu) - Nuva teki aloitteen kunnanhallitukselle nuorisovaltuuston edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa - Nuva valmisteli lausunnon Taipalsaaren kunnan asuntopoliittiseen ohjelmaan - Nuva valmisteli lausunnon Taipalsaaren kunnanhallitukselle liittyen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin kunnassa - Nuva järjesti osana Taipalsaaren kesäpäiviä Iltamat tapahtuman nuorille yhteistyössä Selvin päin kesään kampanjan kanssa. - Nuva käytti osan budjetistaan uuden nuorisotalon pelien hankintaan Toteutunut osittain. 15

17 Kerhotoimintojen kehittäminen 3 Kulttuuri ja vapaa-aika Mielekästä, monipuolista tekemistä valvotusti iltaisin, viikonloppuisin. sekä koululaisten loma-aikoina. Mittari: Kerhojen ja osallistujien määrät Kerhotoimintoja rahoitettiin vuonna 2014 osin lasten- ja nuorten kerhotoiminnan valtionavustuksella. Nuorten avoimet ovet - Avoimia ovia järjestettiin ainoastaan Saimaanharjun nuorisotiloilla, koska kirkonkylällä ei ollut kävijöitä. Saimaanharjulla kävijöitä oli kevätkaudella 2014 n. 18 nuorta/ilta ja syyskaudella n. 12 nuorta/ilta. Varhaisnuorisokerhot - Varhiskerhoja 5-6 luokkalaisille järjestettiin Saimaanharjun nuorisotiloilla ja kirkonkylän nuorisotiloilla. Saimaanharjulla kävijöitä oli keväällä 2014 n. 17 lasta/ kerta ja syksyllä n. 15 lasta/ kerta. Kirkonkylällä kävijöitä oli syksyllä ja keväällä n. 6 lasta/ kerta Lomakerho - Lomakerhoja järjestettiin Saimaanharjun nuorisotiloilla koulujen loma- aikoina seuraavalla tavalla: - Hiihtolomalla 5 päivänä, 8 lasta - Kesälomalla 10 päivänä, 10 lasta - Syyslomalla 5 päivänä, 21 lasta Toteutunut osittain. 16

18 Etsivä nuorisotyö 2 Kulttuuri ja vapaa-aika Syrjäytymisen ehkäisy, saatetaan nuoret olemassa olevien palvelujen piiriin. Mittari: Asiakkaiden määrä, kontaktikerrat, asiakaskyselyn kehittäminen Etsivän nuorisotyön asiakkaina oli kuluneena vuonna yhteensä 22 nuorta, joista 12 oli aktiivisessa asiakassuhteessa. Ikäjakauma oli Kuusi on sijoittunut opiskelemaan, työkokeiluun tai töihin. Kutsunnoissa etsivä nuorisotyöntekijä tapasi 28 nuorta. Yhteydenottoja yksittäisten asiakkaiden kanssa kertyi vuoden aikana yhteensä 532, sekä yksi asiakkaan peruma tapaaminen ja viisi perumatonta hukkakäyntiä ja 69 hukkapuhelua. Lisäksi oli 94 asiakkaisiin liittyvää puhelua ja viestiä viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja kaksi asiakkaan verkostotapaamista. Webropol-kysely asiakaspalautetta varten avattiin kesällä, linkki löytyy muun muassa kunnan internetsivuilta. Yhtään vastausta ei ole vielä tullut. Toteutunut suunnitellusti. 17

19 Kirjaston kokoelman houkuttelevuuden lisääminen käyttämättömän aineiston poistoilla 1 Kulttuuri ja vapaa-aika Hyllyt väljenevät, aktiivikäytössä oleva aineisto löytyy helpommin. Vähän käytetty lainoina muista kirjastoista yht. kirjastojärjestelmän kautta. Mittari: Kirjaston kävijä- ja lainamäärät, tapahtumat kirjaston tiloissa Huonokuntoista aineistoa on poistettu. Heili-kimppa on palvellut hyvin myös Taipalsaaren asiakkaita ja Taipalsaaren aineistot kulkevat vilkkaasti muihin alueen kirjastoihin. Kävijämäärä on laskenut 7,2 %. Kokonaislainaus on lisääntynyt 15 %. Tapahtumat kirjaston tiloissa ovat kuusinkertaistuneet, osallistujia tapahtumissa on ollut yhteensä 566 henkilöä. Toteutunut lähes täysin. 18

20 Tehtäväalueen taloutta ja toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Tunnusluku TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama % TP Liikuntatilojen käyttöaste* 80 % 80% 80% 0% Nuorisopalvelut: keskimääräinen osallistujamäärä/kokoontumiskerta** % Etsivä nuorisotyö, asiakasmäärä % Etsivä nuorisotyö, asiakaskontaktit % Kirjasto: lainojen lkm/asukas 12,4 14, % Kirjasto: kirjastokäynnit/asukas 8,81 8,17-7,2 % Kirjasto: aineistoraha, /asukas 10,71 10,77 10,87-1,5 % Kulttuuri ja museo: /asukas*** 20,37 11,19 11,40-44 % *Käytettäviä liikuntatiloja ovat Saimaanharjun koulun liikuntatilat (2 kpl), Vehkataipaleen koulun liikuntatila ja Väinölä. Käyttöaste kertoo, kuinka monta prosenttia tarjolla olevista salivuoroista on käytössä. Käyttäjiä ovat koulujen lisäksi eri liikuntaseurat, järjestöt ja yksittäiset kuntalaiset. **Toiminnan muotoja ovat varhaisnuorisokerhot, nuorten avoimet ovet ja nuorten yökahvilatoiminta *** Tunnusluku sisältää museotoimen, taiteen perusopetuksen ja tapahtumien kulut sivistyspalveluiden käyttötaloudesta, ei kiinteistökustannuksia. Tehtäväalueen toiminnasta ja taloudesta vastaavan viranhaltijan analyysi talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Talouden näkökulmasta tehtäväalue saavutti tavoitteensa varsin onnistuneesti. Käyttötalouden puitteissa suunnitellut toimenpiteet ja toiminnot saatiin toteutettua. Toiminnallisia huomiota: - Kirkonkylän nuorisotiloilla ei ollut kävijöitä - kirjaston lainojen lukumäärä kasvoi edellisvuodesta o tämä oli oletettavasti Heili-kirjastokimpan ansiota, joka helpottaa merkittävästi lainakirjojen saantia o kirjastokäyntien määrä suurin piirtein ennallaan - kulttuuripalveluihin panostus on ollut heikolla tasolla 19

21 - nuorisotoimessa nuorten osallistaminen nuorisotalo Helmen rakentamisen suunnitteluun onnistunut hyvin o tilojen toimintojen ja kalustuksen suunnittelu o yhteistyö lattian suunnittelussa o yhteistyö sisäänkäynnin yhteyteen tehtävään taideteokseen nuoret nuorisotyötekijöiden ohjauksessa, arkkitehti, koulu ja valittu taiteilija - etsivän nuorisotyön kontaktit ovat moninaisia sisältäen kotikäyntejä, ohjausta, puhelinyhteydenottoja, lähiomaiskontakteja, tekstiviestejä, toimistokäyntejä jne. Kaiken kaikkiaan tehtäväalueen toiminnoissa on päästy asetettuihin tavoitteisiin hyvin. Odotukset vuodelle 2015 ovat korkealla, tuleehan tehtäväalueen toimintoihin uutta sisältöä uusien työntekijöiden ja uusien tilojen myötä. 20

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Tavoite Mittari Tavoitetaso 2016 Raportointi TP2016

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Tavoite Mittari Tavoitetaso 2016 Raportointi TP2016 1 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimielin: Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Tulosalueen tarkoitus: Kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen,

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 360 TP2013 TA2014 + Toimintatulot 886 574 678 000 793 000 793 000 793 000 Toimintamenot

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

2.1. Hyvinvointipalvelut

2.1. Hyvinvointipalvelut 2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 67 Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksut varhaiskasvatustoimessa 1.1.2017 alkaen HEL 2016-003529 T 02

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 87 19.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Kasvun ja oppimisen lautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: Toiminta-ajatus: Kasvun ja oppimisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia laadukkaista päivähoitopalveluista, perusopetuksesta ja lukio-opinnoista.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään hyvällä tasolla (kouluarvosanalla Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu ja tulevaisuuden oppimisympäristöt Perheiden odotukset päivähoitopaikalle ja peruskoululle Helposti ja turvallisesti saavutettavissa Lapsella on hyvä olla aikuisten

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. SIVISTYSTOIMI Sitovat tavoitteet, niiden tavoitetaso sekä toteutumisen arviointi Liite käyttösuunnitelmaan 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

TALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi 2016

TALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi 2016 TALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi 2016 1 2 Sivistystoimi Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta yhteensä TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 828 889 732 766 1 009 347 276 581 2,0 21,8 Toimintamenot -13 379 261-13 953 175-13

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015. 1. Soveltamisala

KAARINAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015. 1. Soveltamisala KAARINAN KAUPUNKI 1 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2014-2015 1. Soveltamisala Lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa säätelee Perusopetuslaki (628/1998). Mikäli kunta

Lisätiedot

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Asetetut tavoitteet Toteutui Ei toteutunut Jokainen

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Asetetut tavoitteet Toteutui Ei toteutunut Jokainen 50 Sivistyslautakunta 500 Perusopetus Toiminta-ajatus Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä

Lisätiedot