Terveydentila (häiriö tai tauti)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydentila (häiriö tai tauti)"

Transkriptio

1 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia tukevaa prosessiluontoista toimintaa. Kuntoutusalan työntekijäryhmien keskeisenä toiminta-alueena on ihmisen toimintakyvyn edistäminen, ylläpitäminen ja parantaminen. Toimintakyky on osa elämisen laatua, kun ihminen kykenee selviytymään ja toimimaan erilaisissa ympäristöissä ja elämäntilanteissa mm. työssä, leikissä ja vapaa-ajan toimissa. Maailman terveysjärjestön (WHO) luokitusperheeseen kuuluu toimintakyvyn, toiminnanvajauksen ja terveyden kansainvälinen luokitus eli ICF. ICF (International classification of Functioning, Disability and Health) tarjoaa yhtenäisen, kansainvälisesti sovitun kielen ja viitekehyksen toiminnallisen terveydentilan ja terveyteen liittyvien toiminnallisten tilanteiden kuvaamiseen. Terveyden osa-alueiden luokituksena ICF määrittelee toimintakyvyn yläkäsitteeksi, joka kattaa ruumiin/kehon toiminnot sekä toiminnan ja osallistumisen. Toiminnan vajaus määritellään puolestaan yläkäsitteeksi, joka kattaa ruumiin / kehon vajavuudet sekä toiminnan rajoitteet ja osallistumisen esteet. Alla oleva kaavio selventää ICF-luokituksen eri osa-alueiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Terveydentila (häiriö tai tauti) Ruumiin / kehon toiminnot ja ruumiin rakenteet Toiminnat Osallistuminen Ympäristötekijät Yksilötekijät Kuntoutuksen perustana on asiakas/kuntoutujalähtöinen toiminta. Asiakas/kuntoutuja on elämäänsä suunnitteleva, aktiivinen ja toimintakykyinen ihminen, joka toteuttaa tarkoituksenmukaisesti omia pyrkimyksiään ja elämänprojektejaan. Kuntoutusprosessin lähtökohtana on asiakkaan/kuntoutujan hyvinvointi, itsemääräämisoikeus ja vastuullisuus. Kuntoutus on poikkitieteellistä, moniammattista toimintaa, joka voidaan nähdä toisaalta edellä esitetyn kaltaisena työotteena ja toisaalta palvelualana. Kuntoutuksessa toimii asiakkaan/kuntoutujan tarpeita tukeva laaja verkosto, johon kuuluu asiantuntijoina kuntoutusalan koulutuksen saaneita eri ammattiryhmien edustajia. Kuntoutuksen asiantuntija tuntee ammattitaitonsa rajat ja tekee niiden puitteissa yhteistyötä muiden ammattiryhmien edustajien kanssa arvostaen heidän asiantuntijuuttaan. Asiantuntija tukee asiakkaan/kuntoutujan parasta kaikissa olosuhteissa edistäen kuntoutujan ja hänen läheistensä sitoutumista kuntoutumisprosessiin.

2 Yhteiskunnalliset muutokset, muun muassa lisääntyvä muuttoliike, väestön ikääntyminen, työikäisen väestön väheneminen, syrjäytyneisyyden sekä mielenterveysongelmien lisääntyminen, asiakkaiden moniongelmaisuus ja nopeasti muuttuva työelämä asettavat uusia haasteita kuntoutukselle. Tämä edellyttää kuntoutusalan asiantuntijatehtäviin kouluttautuvalta alueensa tuntemisen lisäksi muutoksen sietokykyyn ja joustavuuteen oppimista jo koulutuksensa aikana sekä tutkivaa ja kehittävää lähestymistapaa omaan työhönsä. Fysioterapia on osa kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Fysioterapian tavoitteena on väestötasolla edistää ja ylläpitää niin yksilöiden kuin ryhmien terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Fysioterapiassa selvitetään fysioterapeuttisen tutkimisen avulla asiakkaan/kuntoutujan liikkumista ja toimintaa sekä niitä uhkaavia tai haittaavia tekijöitä asiakkaan toimintaympäristöissä. Fysioterapiassa pyritään yhdessä asiakkaan/kuntoutujan kanssa saavuttamaan hänelle optimaalinen liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen resurssinsa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet. Fysioterapian keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ihmisen liikkuminen suhteessa tämän toimintakykyyn. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, mutta siinä käytetään hyväksi monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoainesta. Fysioterapeutti työskentelee pääasiassa lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijana joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Fysioterapeutti toimii mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, fysikaalisissa hoitolaitoksissa, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta-, ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimen alueella vanhainja päiväkodeissa ja koulu- ja liikuntatoimessa. Fysioterapeutin ammatillisen ydinosaamisen alueita ovat - fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, - motorinen oppiminen, opetus ja ohjaus, - kehotietoisuus, - ergonomia, - terapeuttinen harjoittelu, - manuaalinen ja fysikaalinen terapia, - apuvälinepalvelut, ja toimintaympäristön suunnittelu sekä - terveysliikunta. Edellä luetellut osaamisalueet ovat keskeisiä eri toimintaympäristöissä tapahtuvassa eri-ikäisten ihmisten liikunta- ja toimintakyvyn tukemiseen ja edistämiseen harjaannuttavassa ohjatussa harjoittelussa. Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset sekä eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat. Fysioterapeutti toimii oman alansa asiantuntijana moniammattisissa työryhmissä. Fysioterapeutti vaikuttaa yhteiskunnassa aktiivisesti fysioterapiapalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen sekä palvelun laatuun huomioiden palvelun käyttäjien muuttuvat tarpeet. Fysioterapeuttikoulutus toteutetaan Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa ongelmaperustaisen oppimisen (problem based learning = PBL) mukaisesti. PBL on pedagoginen vaihtoehto lisääntyvän tietomäärän käsittelyyn rajatussa opiskeluajassa tavoitteenaan valmiudet läpi elämän jatkuvaan itsenäiseen oppimiseen. Oppiminen ymmärretään aktiivisena tiedon käsittelyn prosessina. Oppimista virittävät lähtökohdat nostetaan esiin oman ammattialan ja työelämän keskeisistä osaamistarpeista. Keskeistä on oppijan kokemus ja sen aktiivinen käsittely. Kokemukset herättävät uuden tiedon tarvetta ja oppimisprosessissa uusi tieto jäsentyy oppijan sisäiseksi tiedoksi. Tämän lähestymistavan kautta voidaan jatkuvasti opiskella työelämän muuntuvista tarpeista lähtien.

3 Ongelmaperustainen opetussuunnitelma yhdistää eri oppiaineiden sisältöjä ammattialan ydinteemojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Oppijan odotetaan olevan aktiivinen, vastuuntuntoinen ja tietoa etsivä ihminen, jolta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen, itseohjautuvaan opiskeluun ja aktiivista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana, koordinoijana ja aktivoijana mutta myös oman erityisalansa asiantuntijana. Opintojen rakenne fysioterapian koulutusohjelmassa AMMATTIOPINNOT Fysioterapian koulutusohjelman ammattiopinnot, 88 ov PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 8 ov Fysioterapian koulutusohjelman perusopinnot, 34 ov HARJOITTELU 55 ov *) OPINNÄYTETYÖ 10 ov **) VAPAASTI VALITTA- VAT OPINNOT 10 ov *) harjoittelu 55 ov sisältyy osittain perusopintoihin ja pääasiassa ammattiopintoihin **) opinnäytetyön tekeminen kytkeytyy ammattiopintoihin

4 Fysioterapian koulutusohjelman opinnot ja niiden eteneminen PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT 8 ov (Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) 1. v 2. v 3. v 4. v Y021 Orientoivat opinnot 1 ov 1 Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y005 Tietotekniikka 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet 1 ov 1 Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä 1 ov 1 Y010 Ruotsi 2 ov 2 Y011 Ensimmäinen vieras kieli 2 ov 2 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 34 ov L03603 Ongelmaperustainen oppiminen fysioterapian koulutusohjelmassa 2 ov L037 Fysioterapia kuntoutusalalla 3 ov 3 L060 Ihminen liikkujana ja toimijana 8 ov 8 L06103 Liikkumisen ja toiminnan valmiudet 10 ov 10 L06203 Liikkumisen ja toiminnan ohjaaminen 10 ov 10 K034 Ensiapu 1 ov 1 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 88 ov L212 Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 4 ov 1 3 L213 Lasten ja nuorten fysioterapia 14 ov 14 L21403 Aikuisten fysioterapia 29 ov L215 Ikäihmisten fysioterapia 10 ov 10 L21603 Vaihtoehtoinen syventävä fysioterapia 15 ov 7 8 L21703 Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö (sisältää opinnäytetyön 2 6,5 4,5 10 ov) 13 ov L218 Työelämä, yrittäjyys ja yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla sekä 0,5 1,5 kuntoutuksessa 2 ov L206 Ammattiin kasvu ja oppiminen 1ov 1 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov

5 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOH- JELMAN PERUSOPINNOT 34 OV L03603 ONGELMAPERUSTAINEN OPPIMINEN FYSIOTERAPIAN KOU- LUTUSOHJELMASSA 2 OV perehtyy oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin saa valmiuksia ongelmaperustaisen oppimisen mukaiseen opiskeluun saa valmiuksia toimia tuutoristunnon edellyttämissä roolitehtävissä perehtyy tiedonhankintaan uudessa oppimisympäristössään perehtyy fysioterapian koulutusohjelmaan osana sosiaali- ja terveysalan koulutusta oppiminen nuori aikuinen oppijana ongelmaperustainen oppiminen ryhmän merkitys oppimisessa puheenjohtajan, sihteerin, tarkkailijan ja ryhmän jäsenen roolit tietolähteet ja tiedonhankinta fysioterapeuttikoulutuksen sisältö ja sen rakenne Aktiivinen tutorryhmätyöskentely Itsenäisesti laadittu hyväksytty loppuraportti Kasvatustiede 0,5 ov; psykologia 0,5 ov; fysioterapia 0,5 ov; puhetekniikka 0.5 ov L037 FYSIOTERAPIA KUNTOU- TUSALALLA 3 OV tulee tietoiseksi kuntoutuksen merkityksestä yksilön ja yhteisön kulttuuriset tekijät huomioiden jäsentää kuntoutuksen osana yhteiskunnan palvelujärjestelmiä selvittää ja tulee tietoiseksi kuntoutuksen työotteesta, asiakaslähtöisyydestä, moniammatillisuudesta ja kuntoutumisprosessista tutustuu fysioterapiaan, fysioterapiaprosessiin ja fysioterapeutin työhön osana kuntoutusta kuntoutus käsitteenä kuntoutuksen palvelujärjestelmä kuntoutusta ohjaavat keskeiset lait kuntoutuksen työote yksilö kuntoutumisprosessissa - kuntoutujan rooli fysioterapia kuntoutumisprosessissa / fysioterapeutin työ fysioterapeutin rooli Aktiivinen tutorryhmätyöskentely ja ohjauksen käyttö sen tukena Opintokäynti L036 Sosiaalipolitiikka 0,5 ov, psykologia 0,25 ov, kuntoutus 0,75 ov, fysioterapia 1 ov, liikunta 0,5 ov L060 IHMINEN LIIKKUJANA JA TOI- MIJANA 8 OV hahmottaa ihmisen psykofyysisenä kokonaisuutena ymmärtää ihmisen elämänkaaren vaiheita selvittää ihmisen psykomotorista kehitystä ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa erityisesti lapsuudessa tapahtuvan kehityksen osalta saa kuvan ihmisen kognitiivisesta ja psykososiaalisesta kehityksestä

6 osaa havainnoida alle kouluikäisen lapsen kehitystä erityisesti psykomotoriikan kannalta ymmärtää itsensä tuntemisen merkityksen fysioterapian vuorovaikutustilanteissa sekä tutustuu itseensä liikkujana ja toimijana saa valmiuksia havainnoida asentoja, liikkeitä ja liikkumista ja perehtyy ko. alueen peruskäsitteistöön selvittää lihaksen toimintaa liikkeen ja liikkumisen aikaansaamisessa saa valmiuksia havainnoida ja edistää rentoutuneisuutta ja hengitystoimintaa ymmärtää ja tunnistaa omia ja toisen henkilön psyykkisiä ja fyysisiä reaktioita ja tunnetiloja erilaisissa tilanteissa ymmärtää yksilöllisyyden, elämäntapojen ja elämän situationaalisuuden vaikutuksen yksilön toimintaan ja käyttäytymiseen kartoittaa omaa ja lähiyhteisön terveyttä ja toimintakykyä edistäviä ja heikentäviä tekijöitä saa keinoja vaikuttaa omaan ja toisen henkilön terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen psykosomaattinen malli fysioterapian jäsentäjänä lapsen, nuoren, aikuisen ja ikäihmisen kognitiivinen ja psykososiaalinen kehitys motorinen kehitys lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa ja ikääntyessä perusliikkumisen kehitys refleksien merkitys kehityksessä - oikaisu-, tasapaino- ja suojareaktiot fysiologian perusteita: kudokset solujen välinen viestintä nestetasapaino, virtsaneritys ruuansulatusjärjestelmä ja sen toiminta lisääntyminen elintoiminnot eri tilanteissa kineettinen ketju asento, liike, liikkuminen, toimintakyky biomekaniikan ja mekaniikan perusteita ihmisen liikkumisessa motorinen toiminta, motorinen taito lihaksen rakenne, motorinen yksikkö ja lihastoiminta hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta hyvä hengitystapa, hengitystoimintojen mittaaminen kehonkäyttö, kehontuntemus ja itsetunto stressi, rentoutuminen elämäntapa, roolit, normit, arvot ja asenteet ihmisen käyttäytymisessä elintavat ja niiden muuttuminen terveyden psyykkinen ja sosiaalinen merkitys liikunta oman itsensä tunnistamisessa ja terveyden edistämisessä Aktiivinen tutorryhmätyöskentely Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Hyväksytysti suoritettu käytännöllinen ja teoreettinen koe Ensimmäisen vieraan kielen (Y011, 1ov ) yhdistäminen ammatin perusteiden opiskeluun L037 Fysioterapia 3,5 ov; psykologia 0,5 ov; sosiaalipolitiikka 0,5 ov; liikuntatiede 1 ov; anatomia ja fysiologia 1,5 ov; biomekaniikka 0,5 ov; fysiikka 0,25 ov; terveydenhoito 0,25 ov L060A Ihminen liikkujana ja toimijana 5 ov L060B Ihminen liikkujana ja toimijana, harjoittelu 3 ov L06103 LIIKKUMISEN JA TOIMINNAN VALMIUDET 10 OV

7 ymmärtää fysioterapeuttisen tutkimisen osana fysioterapiaprosessia perehtyy tuki- ja liikuntaelimistön rakenteeseen, toimintaan ja toimintaa sääteleviin tekijöihin ymmärtää eri yhteyksissä vallitsevien erilaisten kuormituksellisten tekijöiden merkityksen ihmisen fyysiseen toimintakykyyn harjaantuu asentojen, liikkeen ja liikkumisen analysoinnissa ja tutkimisessa haastattelun, havainnoinnin, palpoinnin ja mittaamisen keinoin harjoittelee tutkimistulosten kirjaamista harjaantuu käyttämään manuaalisia taitoja liikkumisen ja toiminnan tutkimisessa ja tukemisessa oppii hankkimaan tietoa monipuolisesti ja kykenee arvioimaan eri tiedonlähteitä kriittisesti ymmärtää tutkitun tiedon merkityksen ammatin perusteiden opiskelussa Hislopin systeemiteoreettinen malli fysioterapian jäsentäjänä liikkeen hermostollinen säätely, motorinen kontrolli tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia nivelten liikkeiden ja lihastoiminnan tutkiminen ja analysointi: lihastoimintaroolit, lihasten aktivoitumisjärjestys kävelyn ja asennosta toiseen siirtymisen analysointi ja niiden manuaalinen ohjaaminen klassisen hieronnan perusotteet liikkuminen ja liikkumisen avustaminen vedessä Aktiivinen tutorryhmätyöskentely Osallistuminen harjoituksiin Hyväksytysti suoritetut kokeet Ensimmäisen vieraan kielen (Y011, 1 ov) yhdistäminen ammatin perusteiden opiskeluun L060 Fysioterapia 3,5 ov; anatomia ja fysiologia 3,75 ov; biomekaniikka 1 ov; liikunta 1,5 ov; fysiikka 0,25 ov L06103A Liikkumisen ja toiminnan valmiudet 7 ov L06103B Liikkumisen ja toiminnan valmiudet 3 ov L06203 LIIKKUMISEN JA TOIMINNAN OHJAAMINEN 10 OV selvittää ja analysoi yksilön ja ryhmän liikkumista osana terveyttä ja toimintakykyä tuntee terveysliikunnan tavoitteet ja sisällön ja osaa liittää terveysliikunnan osaksi fysioterapiaa oppii toimimaan asiakkaiden / potilaiden liikkumisen, toimintakyvyn ja terveyden edistämiseksi harjaantuu toimimaan ohjaajana erilaisissa liikunta- ja terveyskasvatustilanteissa ymmärtää ryhmädynaamisten tekijöiden vaikutuksen yksilöön oppii fysioterapiaa suunnitellessaan ja ohjatessaan ottamaan huomioon ohjattavan yksilölliset tarpeet, elämäntilanteen ja valmiudet taidon oppimiseen harjaantuu perusliikkumisen ja terapeuttisen harjoittelun ohjauksessa tukien asiakkaan / potilaan motorista oppimista harjoittelee kokonaisvaltaista fysioterapian suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kirjaamista fysioterapiaprosessin mukaisesti ymmärtää ja tiedostaa omien ajatusten, uskomusten ja tunteiden merkityksen vuorovaikutuksessa pyrkii ymmärtämään sairaan ihmisen tilannetta harjaantuu ohjauksessaan käyttämään selkeää ja tarkoituksenmukaista kieltä

8 oppii hankkimaan tietoa monipuolisesti ja kykenee arvioimaan eri tiedonlähteitä kriittisesti ymmärtää tutkitun tiedon merkityksen ammatin perusteiden opiskelussa Fysioterapia 6,25; kasvatustiede 0,25; liikunnan didaktiikka 1,5 ov; ravitsemusoppi 0,25 ov; psykologia 0,25 ov; terveyskasvatus 0,5 ov; puheviestintä 1 ov ihmisen kohtaaminen, terapeuttisuus - vuorovaikutus sairaan ihmisen kanssa ryhmäprosessi fysioterapiatilanteissa fysioterapeuttinen ohjaaminen - yksilön ja ryhmän ohjauksen periaatteet ohjausprosessimalli motivaatio motorinen oppiminen fysioterapiaprosessi, asiakasraportti viestinnän eri muodot erilaisissa ammatillisissa tilanteissa terveyskasvatus terveysliikunta ravitsemusneuvonta lihasmekaniikka, liikunnan vaikutus elinjärjestelmittäin terapeuttinen harjoittelu, PNFmenetelmä perusliikkumisen ohjaaminen (myös liikkumisen apuvälineiden kanssa) liikunnan didaktiikka musiikin käyttö ohjaustilanteissa Aktiivinen osallistuminen tutorryhmätyöskentelyyn, itsenäinen työskentely ja ohjauksen käyttö Aktiivinen osallistuminen fysioterapian, liikunnan didaktiikan ja viestinnän harjoituksiin Hyväksytty asiakasraportti Hyväksytysti suoritetut yksilö- ja ryhmäfysioterapiatilanteet Hyväksytysti suoritettu ohjattu harjoittelu Hyväksytysti suoritettu käytännön koe Hyväksytysti suoritettu kirjallinen koe L061 L06203A Liikkumisen ja toiminnan ohjaaminen 5 ov L06203B Liikkumisen ja toiminnan ohjaaminen, harjoittelu 1, 3 ov L06203C Liikkumisen ja toiminnan ohjaaminen, harjoittelu 2, 2 ov K034 ENSIAPU 1 OV Osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. Tietää poikkeusolojen toimintaperiaatteet. hätäensiapu toiminta muissa ensiapua vaativissa tilanteissa viranomaisyhteistyö poikkeusoloissa FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMAN AMMAT- TIOPINNOT 88 OV L212 SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUJÄRJESTELMÄ 4 OV perehtyy suomalaisen väestön sairastavuuteen ja sen merkitykseen kuntoutus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä ymmärtää suomalaisen terveyspalvelujärjestelmän toimintaperiaatteet tulee tietoiseksi taloudellisten resurssien merkityksestä kuntoutus -, sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa ja tuottamisessa saa valmiuksia ohjata asiakastaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että kuntoutuspalvelujen käytössä koulutuksensa tulevissa vaiheissa saa valmiuksia moniammattisen työryhmän puheenjohtajana, sihteerinä

9 ja aktiivisena ammattinsa edustajana toimimiseen suomalaisten terveys, sairaus, sairastavuus ja niiden mittaaminen väestötasolla valtionosuusjärjestelmä, valtion tulo ja menoarvio suunnittelu, päätöksenteko ja seuranta sosiaali-, terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujärjestelmissä priorisointi ja eettiset kysymykset ammatillinen vuorovaikutus neuvottelun teoria, kokoustekniikka, videoneuvottelu erityisryhmien liikunta Aktiivinen osallistuminen tutorryhmätyöskentelyyn Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Tutustumiskäynti terveydenhuollon organisaatioon Hyväksytysti suoritettu koe L062 terveydenhuollon hallinto 0,5 ov, kansanterveystiede 1 ov, terveystaloustiede 0,5 ov, sosiologia 0,5 ov, fysioterapia 0,5 ov, kokous- ja neuvottelutaito 1 ov L213 LASTEN JA NUORTEN FY- SIOTERAPIA 14 OV tuntee lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet ja tunnistaa eri ikäkausille tyypillisen toiminnan tietää ja havaitsee viivästyneen motorisen kehityksen merkkejä oppii kohtaamaan eri-ikäisiä lapsia ja nuoria ja oppii toimimaan heidän kanssaan saa kokemuksia eri-ikäisten lasten ja nuorten leikin, liikkumisen sekä toiminnan ja liikunnan suunnittelusta ja ohjaamisesta perehtyy yleisimpiin lasten ja nuorten liikkumis- ja toimintakyvyn muutoksiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin saa valmiuksia määritellä lapsen ja nuoren liikkumis- ja toimintakyvyn resurssit ja ongelmat yhteistyössä perheen ja muiden yhteistyöhön osallistuvien tahojen kanssa harjaantuu fysioterapian suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa eri-ikäisten lasten ja nuorten liikkumista ja toimintakykyä tukevasti ja edistävästi ymmärtää yhteiskunnan ja sen muutosten vaikutukset perheen rakenteeseen ja toimintaan ymmärtää sairauden vaikutuksen lapseen / nuoreen ja perheeseen lapsen motoriikan tutkiminen osana kokonaiskehitystä viivästynyt kehitys lapsen leikin, liikkumisen ja liikunnan ohjaaminen hermoston anatomia ja fysiologia: aistiradat ja liikeradat perherakenteen muutos lasten / nuorten asema lapsen ja perheen sosiaaliturva - sairaan lapsen / nuoren kuntoutus lapsi / nuori ja sairaus lääketieteelliset kysymykset lapsella ja nuorella fysioterapia lasten keskus- ja ääreishermoston ongelmissa fysioterapia tuki- ja liikuntaelinsairailla lapsilla fysioterapia lasten ja nuorten hengityselinsairauksissa fysioterapia lasten ja nuorten psykiatrisissa ongelmissa hygienia ja aseptiikka fysioterapiassa Ruotsin kielen (Y010, 1ov ) yhdistäminen ammatin opiskeluun Aktiivinen osallistuminen tutorryhmätyöskentelyyn Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin

10 Hyväksytysti suoritettu käytännöllinen koe Hyväksytysti suoritettu teorialoppukoe Hyväksytysti suoritettu ohjattu harjoittelu Opintojakson alussa erikseen sovittava muu suoritustapa L212, K034 fysioterapia 10,25 ov, sosiologia ja sosiaalipolitiikka 0,25 ov, psykologia 0,5 ov, anatomia ja fysiologia 0,5 ov, lääketiede 1 ov, erityispedagogiikka 0,25 ov, liikunta 1 ov, aseptiikka 0,25 ov L213A Lasten ja nuorten fysioterapia 6 ov L213B Lasten ja nuorten fysioterapia, harjoittelu 1, 3 ov L213C Lasten ja nuorten fysioterapia, harjoittelu 2, 5 ov L21403 AIKUISTEN FYSIOTERAPIA 29 OV ymmärtää, tunnistaa ja osaa selvittää aikuisen elämäntilanteeseen, liikkumiseen sekä toiminta- ja työkykyyn liittyviä tekijöitä ja ottaa ne huomioon fysioterapian suunnittelussa sekä toteutuksessa kykenee fysioterapian keinoin tukemaan aikuisen ihmisen liikkumista sekä toiminta- ja työkykyä eri elinjärjestelmien häiriötiloissa pystyy arvioimaan omaa toimintaansa ja ohjaamansa fysioterapian vaikutuksia saa kuvan traumaattisen kriisin vaiheista ja pyrkii ymmärtämään kriisiä sairaan ja / tai kuolevan ihmisen kokemuksena ymmärtää sairauden ja kivun merkityksen aikuisen kokemuksena fysioterapia ja sen keinot tukea liikkumis-, työ- ja toimintakykyä aikuisen tarpeiden ja voimavarojen tunnistaminen liikkuvuuden, lihastoiminnan sekä tunnon eriytynyt tutkiminen raajanivelten tutkimisen ja käsittelyn periaatteet toimintakyvyn tutkiminen aikuisten asentojen, liikkumisen ja toimintakyvyn ohjaus rentoutumisen ja hengitystoiminnan ohjaus apuvälineen valinta ja käytön ohjaus kipu fysiologisena ja psykologisena ilmiönä - kivun tutkiminen ja fysioterapiaakuutin kivun hoidossa traumaattinen kriisi, kuolema aikuisten ryhmänohjaus fyysisen kunnon mittaaminen sosiaaliturvajärjestelmä vakuutusjärjestelmät ja työn sosiologia lääketieteelliset kysymykset aikuisen ihmisen kannalta röntgenologinen kuvantaminen anatomiset, fysiologiset ja ravitsemukselliset kysymykset aikuisilla raajojen hermotus ruotsin kielen (Y010, 1ov ) yhdistäminen ammatin opiskeluun OSA II, 11 OV (josta 8 ov on harjoittelua) ymmärtää työikäisen ihmisen elämän laatuun ja työssä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka aiheutuvat ympäröivästä yhteiskunnasta, työ- ja perheyhteisöstä sekä hänessä itsessään tapahtuvista fyysisistä ja psyykkisistä muutoksista harjaantuu tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin, leikkausten jälkitiloihin ja pitkittyneisiin kiputiloihin liittyvän konservatiivisen fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ymmärtää aikuisen ihmisen kehitysvaihetta ja elämäntilannetta osaa toimia yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa asiakkaan kuntoutusprosessin eri vaiheissa

11 Fysioterapia ja sen keinot tukea aikuisen toiminta- ja työkykyä - tuki- ja liikuntaelimistön ongelmatilanteissa Aikuisen tarpeiden ja voimavarojen tunnistaminen - aikuisen kehitysvaiheet ja elämäntilanne Fyysisen suorituskyvyn ja terveyskunnon arviointi Aikuisen ryhmänohjaus Selkärangan tutkimisen ja käsittelyn periaatteet Neuraalikudoksen käsittelyn periaatteet Asentojen, liikkumisen ja toimintakyvyn ohjaus Fysikaalinen terapia Ergonomia, työsuojelu ja kuntouttavat toimenpiteet (varhaiskuntoutus, Tyky-, TYK-, ja ASLAK- kuntoutus) työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä Yhteistyö työterveyshuollon kanssa Niska- ja selkäpotilaan lääketieteelliset kysymykset Työn merkitys, vaatimukset ja työelämän stressitekijät Aktiivinen osallistuminen tutorryhmätyöskentelyyn Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Hyväksytysti suoritetut ryhmänohjaukset Hyväksytyt ohjatun harjoittelun jaksot terveydenhuollon palveluja antavissa laitoksissa tai vastaavissa paikoissa Hyväksytysti suoritetut kirjalliset ja käytännön kokeet Opintojakson alussa erikseen sovittava muu suoritustapa L213 Fysioterapia 22 ov; sosiologia ja sosiaalipolitiikka 0,75 ov; psykologia 0,5 ov; anatomia ja fysiologia 2 ov; lääketiede 1 ov; liikunta ja liikunnan didaktiikka 1 ov; terveysliikunta 0,25 ov; kuormitusfysiologia 0,75 ov; fysiikka 0,25 ov; kuvantaminen 0.25 ov; ravitsemusoppi 0,25 ov L21403A Aikuisten fysioterapia, osa 1, 8 ov L21403B Aikuisten fysioterapia, osa 1, harjoittelu 1, 5 ov L21403C Aikuisten fysioterapia, osa 1, harjoittelu 2, 5 ov L21403D Aikuisten fysioterapia, osa 2, 4 ov L21403E Aikuisten fysiotearpia, osa 2, harjoittelu 1, 2 ov L21403F Aikuisten fysioterapia, osa 2, harjoittelu 2, 5 ov L215 IKÄIHMISTEN FYSIOTERAPIA 10 OV : perehtyy ikääntymisen mukanaan tuomiin elämänmuutoksiin ja vanhenemiseen ilmiönä ymmärtää ikääntyvän ihmisen asemaa yhteiskunnassa saa kokonaiskuvan ikäihmisille suunnatuista palveluista osana yhteiskunnan palvelujärjestelmiä pystyy toimimaan fysioterapian toteuttajana ja asiantuntijana erilaisissa ikääntyviä ihmisiä koskevissa yhteistyötilanteissa pystyy arvioimaan ikääntyvän ihmisen liikkumista, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä näissä tapahtuvia muutoksia erilaisissa toimintaympäristöissä pystyy ohjaamaan ikääntyvää asiakasta, omaista ja muuta henkilökuntaa liikkumista ja toimintakykyä, asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja terveyden edistämistä koskevissa asioissa perehtyy muistihäiriöisen vanhuksen fysioterapiaan sekä tämän itsenäisen selviytymisen arviointiin ja tukemiseen pystyy arvioimaan ikäihmisten kanssa toteuttamaansa fysioterapiaa vanhustyön eettiset lähtökohdat

12 sosiaalinen vanheneminen, sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut ja sosiaaligerontologia psyykkiset muutokset ja elämänstrategiat ikääntyvällä ihmisellä biogerontologia toimintakyky, terveyden edistäminen ja ikääntyminen sydän-, hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan, tuki- ja liikuntaelimistön ja aistikanavajärjestelmien heikkenemisen vaikutukset ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn fysioterapian keinot vaikuttaa ikääntyneen ihmisen toimintakykyyn ikäihmisten motoristen taitojen harjoittaminen eri aistikanavia hyödyntäen muistihäiriöisen vanhuksen fysioterapia terveysteknologia ja geroteknologia itsenäisen selviytymisen tukena Hyväksytysti suoritettu alkukoe Aktiivinen tutorryhmätyöskentely Hyväksytty oppimispäiväkirja tai loppukoe Teoreettista opiskelua tukeva harjoittelu Hyväksytysti suoritettu ohjattu harjoittelu ja harjoitteluun liittyvä kirjallinen syventävä työ L214 Fysioterapia 8 ov; sosiaaligerontologia 0,25 ov; psykologia 0,25 ov; geriatria ja biogerontologia 0,5 ov; liikuntatiede 1 ov L215A Ikäihmisten fysioterapia 3 ov L215B Ikäihmisten fysioterapia, harjoittelu 1, 2 ov L215C Ikäihmisten fysioterapia, harjoittelu 2, 5 ov L21603 VAIHTOEHTOINEN SYVEN- TÄVÄ FYSIOTERAPIA 15 OV : perehtyy fyysisen kuormittumisen arviointiin, työergonomiaan ja työhön liittyvien rasitusvammojen ja liikuntaelinoireiden ehkäisyyn ja hoitoon saa valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida työfysioterapiaa moniammattisessa yhteistyössä saa valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveysongelmaisen potilaan fysioterapiaa osana kuntoutuksen kokonaisuutta harjaantuu ja syventyy valitsemansa / valitsemiensa fysioterapia-alueiden kautta fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ymmärtää luonnon ja terveellisen ympäristön merkityksen voimavarana ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle ja saa valmiuksia hyödyntää tätä tietämystä tarkoituksenmukaisesti fysioterapiassa tiedostaa oman persoonan merkityksen fysioterapian toteutuksessa työterveyshuoltoa ja sen tehtäviä koskevat säännökset hyvä työterveyshuoltokäytäntö fysioterapian menetelmät työterveyshuollossa ergonominen selvitys työntekijän ergonominen ohjaus tuki- ja liikuntaelimistön työkuormittumisen arviointi terveyskunnon arviointi kehon taloudellisen käytön ohjaus työkykyä ylläpitävä toiminta fysioterapia osana mielenterveysongelmaisen potilaan / asiakkaan kokonaishoitoa ja kuntoutumista terapeuttinen suhde ja fysioterapian työtavat mielenterveyttä tukevassa fysioterapiassa: masennus-, skitsofrenia-, päihdeongelmaiset ja ahdistuspotilaat luontokokemus osana ihmisen hyvinvointia

13 ilman, veden, maaperän laadun, rakennetun ympäristön ja melun yhteys ihmisen terveyteen ympäristön tila paikallisesti ja maailmanlaajuisesti ympäristöpoliittinen ja ympäristöeettinen näkökulma valinnaisen fysioterapian alueen käytännöllinen ja teoreettinen syventäminen ja analysoiminen suhteessa koko fysioterapeuttikoulutukseen Aktiivinen osallistuminen tutorryhmätyöskentelyyn Ohjauksen käyttö Aktiivinen osallistuminen työpaja- ja seminaarityöskentelyyn Hyväksytysti suoritettu ohjattu harjoittelu joko työterveysfysioterapian tai mielenterveyttä tukevan fysioterapian ohjatussa harjoittelussa sekä vapaasti valittavassa harjoittelupaikassa Hyväksytty syventävä tehtävä ja siihen liittyvä tutustuminen / harjoittelu Opintojakso on mahdollista suorittaa henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan osittain tai kokonaan kansainvälisessä opiskelijavaihdossa L215 Fysioterapia 13,75 ov; ergonomia 0,50 ov; psykiatrinen hoitotyö 0,25 ov; ympäristötieteet 0,5 ov L21603A Vaihtoehtoinen syventävä fysioterapia, osa 1, 2 ov L21603B Vaihtoehtoinen syventävä fysioterapia, osa 1, harjoittelu 2, 5 ov L21603C Vaihtoehtoinen syventävä fysioterapia, osa 2, 1 ov L21603D Vaihtoehtoinen syventävä fysioterapia, osa 2, harjoittelu 2, 5 ov L21603E Vaihtoehtoinen syventävä fysioterapia, osa 3, 2 ov L21703 FYSIOTERAPIAN KEHITTÄ- MINEN JA OPINNÄYTETYÖ 13 OV : perehtyy tutkimustyöhön ja sen prosessiin sekä ymmärtää tutkimuksen merkityksen työkäytäntöjen kehittämisessä perehtyy tavallisimpiin tutkimusmenetelmiin ja oppii soveltamaan niitä tarkoituksenmukaisesti syventää näkemystään fysioterapian teoreettisista lähtökohdista syventää oman ammatillisen toimintansa edellytyksiä, mahdollisuuksia ja rajoja kuntoutus-, liikunta- ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä saa keinoja vastata tämän päivän ja tulevaisuuden asettamiin yhteiskunnallisiin ja ammatillisiin haasteisiin syventää valmiuksiaan suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää fysioterapiaa ja fysioterapiapalveluja toteuttaa fysioterapian laadun arviointia ja kehittämistä sekä opinnäytetyössään että harjoittelujaksonsa yhteydessä tai projektityönä fysioterapian laatu ja laadun hallinta fysioterapian vaikuttavuus, tuloksellisuus, tehokkuus, taloudellisuus fysioterapian suunnittelu ja johtaminen fysioterapian kehittäminen moniammatillinen yhteistyö fysioterapiassa kriittisyys fysioterapiassa fysioterapian teoria, tutkimus ja fysioterapiatiede tutkimusprosessi ja sen vaiheet fysioterapian tutkiminen ja tutkimusmetodiikka ja opintojakson suoritus Kokeet ja tehtävät Ohjauksen käyttö Seminaarityöskentely Fysioterapian laadun kehittämisen projektitehtävä

14 Laadun kehittämistehtävä yhdessä harjoittelupaikan kanssa Työelämän tarpeita palveleva opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelman perusopinnot Fysioterapia 13 ov L21703A Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, fysioterapian laatu, osa 1, 0,5 ov L21703B Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, opinnäytetyö, osa 1, 1,5 ov L21703C Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, fysioterapian laatu, osa 2, 1 ov L21703D Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, opinnäytetyö, osa 2, 5,5 ov L21703E Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, fysioterapian laatu, osa 3, 3 ov L21703F Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, opinnäytetyö, osa 3, 2 ov L218 TYÖELÄMÄ, YRITTÄJYYS JA YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVE- YSALALLA SEKÄ KUNTOUTUKSES- SA 2 OV ymmärtää yrittäjyyden merkityksen koko yhteiskunnan toiminnassa ja erityisesti kuntoutus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa saa valmiuksia työllistää itsensä toisen palveluksessa, hankkeissa, projekteissa tai itsenäisenä yrittäjänä yrittäjyys muuttuvassa yhteiskunnassa ja kansantalouden osana sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen tuottamisen muuttuva kulttuuri yrittäjyys palvelusuhde työ- ja virkasuhde moniammattiset projektit ja hankkeet yrittäjäksi ryhtymisen prosessi päätöksentekoprosessina ja verkostoitumisena perustiedot yrityksen perustamisesta ja ammatinharjoittajana toimimisesta yrityksen perustaminen (harjoitus) Tutorryhmätyöskentely Harjoitukset Opintokäynnit ja ohjauksen käyttö Seminaari Hyväksytysti suoritettu tutorryhmä- ja seminaarityöskentely sosiaalipolitiikka 0,5 ov, hallinto 0,5 ov, kansanterveystiede 0,5 ov, fysioterapia 0,5 ov L206 AMMATTIIN KASVU JA OPPIMI- NEN 1 OV ylläpitää omaa henkilökohtaista opetussuunnitelmaansa kehittää ja seuraa aktiivisesti omaa oppimistaan ja ammatillista kasvuaan terapeuttisuus, eettisyys, ammatillisuus, ammattiin kasvu, itsearviointi ja itseohjautuvuus, ryhmässä työskenteleminen Ohjauskeskustelut Portfolio ammattiin kasvun tukemisessa ja seurannassa Erikseen sovittavat muut opiskelumuodot ja suoritustavat fysioterapia 1 ov

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot