5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia tukevaa prosessiluontoista toimintaa. Kuntoutusalan työntekijäryhmien keskeisenä toiminta-alueena on ihmisen toimintakyvyn edistäminen, ylläpitäminen ja parantaminen. Toimintakyky on osa elämisen laatua, kun ihminen kykenee selviytymään ja toimimaan erilaisissa ympäristöissä ja elämäntilanteissa mm. työssä, leikissä ja vapaa-ajan toimissa. Kuntoutusta voidaan perustella sekä yksilön että yhteisön hyvällä ja yhteiskunnan hyödyllä. Se on lakisääteistä, laaja-alaista ja moniammattista yhteistyötä asiakkaan/kuntoutujan kanssa. Ihmistä ja hänen kuntoutustarvettaan tulee tarkastella siinä ympäristössä, jossa hän elää. Kuntoutus on yhteiskunnan ja yksilön kannalta tavoitteellista toimintaa, jossa asiakkaan/kuntoutujan mm. koti- ja työympäristön mahdollisuudet ja vaatimukset vaikuttavat kuntoutuksessa tehtäviin päätöksiin ja valintoihin. Kuntoutustarpeen ennakointi on tärkeää kuntoutuksen vaikuttavuuden takaamiseksi. Kuntoutuksen perustana on asiakas/kuntoutujalähtöinen toiminta. Asiakas/kuntoutuja on elämäänsä suunnitteleva, aktiivinen ja toimintakykyinen ihminen, joka toteuttaa tarkoituksenmukaisesti omia pyrkimyksiään ja elämänprojektejaan. Kuntoutusprosessin lähtökohtana on asiakkaan/kuntoutujan hyvinvointi, itsemääräämisoikeus ja vastuullisuus. Kuntoutus on poikkitieteellistä, moniammattista toimintaa, joka voidaan nähdä toisaalta edellä esitetyn kaltaisena työotteena ja toisaalta palvelualana. Kuntoutuksessa toimii asiakkaan/ kuntoutujan tarpeita tukeva laaja verkosto, johon kuuluu asiantuntijoina kuntoutusalan koulutuksen saaneita eri ammattiryhmien edustajia. Kuntoutuksen asiantuntija tuntee ammattitaitonsa rajat ja tekee niiden puitteissa yhteistyötä muiden ammattiryhmien edustajien kanssa arvostaen heidän asiantuntijuuttaan. Asiantuntija tukee asiakkaan/kuntoutujan parasta kaikissa olosuhteissa edistäen kuntoutujan ja hänen läheistensä sitoutumista kuntoutumisprosessiin. Tulevina vuosina yhteiskunnalliset muutokset muun muassa lisääntyvä muuttoliike, väestön ikääntyminen, työikäisen väestön väheneminen, syrjäytyneisyyden sekä mielenterveys-ongelmien lisääntyminen, asiakkaiden moniongelmaisuus ja nopeasti muuttuva työelämä asettavat uusia haasteita kuntoutukselle. Tämä edellyttää kuntoutusalan asiantuntijatehtäviin kouluttautuvalta alueensa tuntemisen lisäksi muutoksen sietokykyyn ja joustavuuteen oppimista jo koulutuksensa aikana sekä tutkivaa ja kehittävää lähestymistapaa omaan työhönsä. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede. Fysioterapiatieteen keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ihmisen liikkuminen suhteessa tämän toimintakykyyn. Fysioterapiassa käytetään hyväksi monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoainesta. Fysioterapia on osa kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Fysioterapian tavoitteena on väestötasolla edistää ja ylläpitää niin yksilöiden kuin ryhmien terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Fysioterapiassa selvitetään fysioterapeuttisen tutkimisen avulla asiakkaan/kuntoutujan liikkumista ja toimintaa sekä niitä uhkaavia tai haittaavia tekijöitä asiakkaan toimintaympäristöissä. Fysioterapiassa pyritään yhdessä asiakkaan/kuntoutujan kanssa saavuttamaan hänelle optimaalinen liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen resurssinsa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet. Fysioterapeutti työskentelee pääasiassa lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijana joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Fysioterapeutti toimii mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja 318

2 Fysioterapian koulutusohjelma hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, fysikaalisissa hoitolaitoksissa, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta-, ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimen alueella vanhain- ja päiväkodeissa ja koulu- ja liikuntatoimessa. Fysioterapeutin ammatillisen ydinosaamisen alueita ovat mm. - fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, - motorinen oppiminen, opetus ja ohjaus, - kehotietoisuus, - ergonomia, - terapeuttinen harjoittelu, - manuaalinen ja fysikaalinen terapia, - apuvälinepalvelut, ja toimintaympäristön suunnittelu sekä - terveysliikunta. Edellä luetellut osaamisalueet ovat keskeisiä eri toimintaympäristöissä tapahtuvassa eri-ikäisten ihmisten liikunta- ja toimintakyvyn tukemiseen ja edistämiseen harjaannuttavassa ohjatussa harjoittelussa. Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset sekä eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat. Fysioterapeutti toimii oman alansa asiantuntijana moniammattisissa työryhmissä. Fysioterapeutti vaikuttaa yhteiskunnassa aktiivisesti fysioterapiapalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen sekä palvelun laatuun huomioiden palvelun käyttäjien muuttuvat tarpeet. Fysioterapeuttikoulutus toteutetaan Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa ongelmaperustaisen oppimisen (problem based learning = PBL) mukaisesti. PBL on pedagoginen vaihtoehto lisääntyvän tietomäärän käsittelyyn rajatussa opiskeluajassa tavoitteenaan valmiudet läpi elämän jatkuvaan itsenäiseen oppimiseen. Oppiminen ymmärretään aktiivisena tiedon käsittelyn prosessina. Oppimista virittävät lähtökohdat nostetaan esiin oman ammattialan ja työelämän keskeisistä osaamistarpeista. Keskeistä on oppijan kokemus ja sen aktiivinen käsittely. Kokemukset herättävät uuden tiedon tarvetta ja oppimisprosessissa uusi tieto jäsentyy oppijan sisäiseksi tiedoksi. Tämän lähestymistavan kautta voidaan jatkuvasti opiskella työelämän muuntuvista tarpeista lähtien. Ongelmaperustainen opetussuunnitelma integroi eri oppiaineita ammattialan ydinteemojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Oppija on aktiivinen, vastuuntuntoinen ja tietoa etsivä ihminen, jolta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen, itseohjautuvaan opiskeluun ja aktiivista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana, koordinoijana ja aktivoijana mutta myös oman erityisalansa asiantuntijana. 319

3 Fysioterapian koulutusohjelma Opintojen rakenne fysioterapian koulutusohjelmassa AMMATTIOPINNOT Fysioterapian koulutusohjelman ammattiopinnot 86 ov HARJOITTELU 50 ov *) OPINNÄYTETYÖ 10 ov **) PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 10 (14) ov Fysioterapian koulutusohjelman perusopinnot, 34 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov *) harjoittelu 50 ov sisältyy pääasiassa ammattiopintoihin **) opinnäytetyön tekeminen kytkeytyy ammattiopintoihin 320

4 Fysioterapian koulutusohjelma Fysioterapian koulutusohjelman opinnot ja niiden eteneminen PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET 1. v 2. v 3. v 4. v PERUSOPINNOT 10 (14) ov (Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot 1 ov 1 Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y003 Tiedonhallinta (L036) (1) Y004 Tutkimustyön perusteet 1 ov 1 Y005 Tietotekniikka 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet 1 ov 1 Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä 1 ov 1 Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito 1 ov (L212) (1) Y010 Ruotsi 2 ov 2 Y011 Ensimmäinen vieras kieli 2 ov 2 Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet 1 ov (L218) (1) Y014 Ympäristöprojekti 1 ov (L216) (1) Opiskelijan valitsema jakso PIRAMK:n perusopintojen valikosta 1 Taulukossa sulkuihin merkityt opintojaksot on integroitu kyseisissä kohden viitattuihin fysioterapian opintojaksoihin. FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 34 ov L036 Ongelmaperustainen oppiminen fysioterapian koulutusohjelmassa 2 ov (Y003 1 ov) 2 L037 Fysioterapia kuntoutusalalla 3 ov 3 K034 Ensiapu 1 ov 1 L060 Ihminen liikkujana ja toimijana 8 ov 8 L061 Liikkumisen ja toiminnan valmiudet 10 ov 10 L062 Liikkumisen ja toiminnan ohjaaminen 10 ov 10 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 86 ov L212 Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 4 ov (Y009 1 ov) 4 L218 Työelämä, yrittäjyys ja yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla sekä kuntoutuksessa 2 ov (Y012 1 ov) 2 L206 Ammattiin kasvu ja oppiminen 1 1 L213 Lasten ja nuorten fysioterapia 14 ov 14 L214 Aikuisten fysioterapia 28 ov L215 Ikäihmisten fysioterapia 10 ov 10 L216 Vaihtoehtoinen syventävä fysioterapia 14 (Y014 1 ov) 7 7 L217 Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö (sisältää opinnäytetyön 10 ov) 13 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov

5 Fysioterapian koulutusohjelma KOULUTUSOHJELMAN 34 OV PERUSOPINNOT L036 ONGELMAPERUSTAINEN OPPIMI- NEN FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJEL- MASSA 2 OV Opiskelija - perehtyy oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin - saa valmiuksia ongelmaperustaiseen oppimiseen - perehtyy tiedonhankintaan uudessa oppimisympäristössään - perehtyy fysioterapian koulutusohjelmaan osana sosiaali- ja terveysalan koulutusta - oppiminen - nuori aikuinen oppijana - ongelmaperustainen oppiminen - ryhmän merkitys oppimisessa - tietolähteet ja tiedonhankinta - fysioterapeuttikoulutuksen sisältö ja sen rakenne Oppiaineet Kasvatustiede 1 ov, psykologia 0,5 ov, fysioterapia 0,5 ov L037 FYSIOTERAPIA KUNTOUTUSALAL- LA 3 OV Opiskelija - tulee tietoiseksi kuntoutuksen merkityksestä yksilön ja yhteisön kulttuuriset tekijät huomioiden - jäsentää kuntoutuksen osana yhteiskunnan palvelujärjestelmiä - selvittää ja tulee tietoiseksi kuntoutuksen työotteesta, asiakaslähtöisyydestä, moniammattisuudesta ja kuntoutumisprosessista - tutustuu fysioterapiaan, fysioterapiaprosessiin ja fysioterapeutin työhön osana kuntoutusta - kuntoutus käsitteenä - kuntoutuksen palvelujärjestelmä - kuntoutusta ohjaavat keskeiset lait - kuntoutuksen työote - yksilö kuntoutumisprosessissa - kuntoutujan rooli - fysioterapia kuntoutumisprosessissa / fysioterapeutin työ - fysioterapeutin rooli L036 Oppiaineet Sosiaalipolitiikka 0,5 ov, psykologia 0,25 ov, kuntoutus 0,75 ov, fysioterapia 1 ov, liikunta 0,5 ov K034 ENSIAPU 1 OV Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. Opiskelija tietää poikkeusolojen toimintaperiaatteet. - hätäensiapu - toiminta muissa ensiapua vaativissa tilanteissa - viranomaisyhteistyö poikkeusoloissa L060 IHMINEN LIIKKUJANA JA TOIMIJANA 8 OV Opiskelija - hahmottaa ihmisen psykofyysisenä kokonaisuutena - ymmärtää ihmisen elämänkaaren vaiheita - selvittää ihmisen psykomotorista kehitystä ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa erityisesti lapsuudessa tapahtuvan kehityksen osalta - saa kuvan ihmisen kognitiivisesta ja psykososiaalisesta kehityksestä - osaa havainnoida alle kouluikäisen lapsen kehitystä erityisesti psykomotoriikan kannalta - ymmärtää itsensä tuntemisen merkityksen fysioterapian vuorovaikutustilanteissa sekä tutustuu itseensä liikkujana ja toimijana - saa valmiuksia havainnoida asentoja, liikkeitä ja liikkumista ja perehtyy ko. alueen peruskäsitteistöön - selvittää lihaksen toimintaa liikkeen ja liikkumisen aikaansaamisessa - saa valmiuksia havainnoida ja edistää rentoutuneisuutta ja hengitystoimintaa - ymmärtää ja tunnistaa omia ja toisen henki- 322

6 Fysioterapian koulutusohjelma lön psyykkisiä ja fyysisiä reaktioita ja tunnetiloja erilaisissa tilanteissa - ymmärtää yksilöllisyyden, elämäntapojen ja elämän situationaalisuuden vaikutuksen yksilön toimintaan ja käyttäytymiseen - kartoittaa omaa ja lähiyhteisön terveyttä ja toimintakykyä edistäviä ja heikentäviä tekijöitä - saa keinoja vaikuttaa omaan ja toisen henkilön terveyteen ja toimintakykyyn - psykosomaattinen malli fysioterapian jäsentäjänä - lapsen, nuoren, aikuisen ja ikäihmisen kognitiivinen ja psykososiaalinen kehitys - motorinen kehitys lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa ja ikääntyessä - perusliikkumisen kehitys - refleksien merkitys kehityksessä - oikaisu-, tasapaino- ja suojareaktiot - fysiologian perusteita: - kudokset - solujen välinen viestintä - nestetasapaino, virtsaneritys - ruuansulatusjärjestelmä ja sen toiminta - lisääntyminen - elintoiminnot eri tilanteissa - kineettinen ketju - asento, liike, liikkuminen, toimintakyky L037 Oppiaineet Fysioterapia 3,5 ov, psykologia 0,5 ov, sosiaalipolitiikka 0,5 ov, liikunta 1 ov, anatomia ja fysiologia 1,5 ov, biomekaniikka 0,5, fysiikka 0,25 ov, terveydenhoito 0,25 ov L060A Ihminen liikkujana ja toimijana 5ov L060B Ihminen liikkujana ja toimijana, harjoittelu 3ov L061 LIIKKUMISEN JA TOIMINNAN VAL- MIUDET 10 OV Opiskelija - ymmärtää fysioterapeuttisen tutkimisen osana fysioterapiaprosessia - perehtyy tuki- ja liikuntaelimistön rakenteeseen, toimintaan ja toimintaa sääteleviin tekijöihin - ymmärtää eri yhteyksissä vallitsevien erilaisten kuormituksellisten tekijöiden merkityksen ihmisen fyysiseen toimintakykyyn - harjaantuu asentojen, liikkeen ja liikkumisen analysoinnissa ja tutkimisessa haastattelun, havainnoinnin, palpoinnin ja mittaamisen keinoin - harjoittelee tutkimistulosten kirjaamista - harjaantuu käyttämään manuaalisia taitoja liikkumisen ja toiminnan tutkimisessa ja tukemisessa - Hislopin systeemiteoreettinen malli fysioterapian jäsentäjänä - liikkeen hermostollinen säätely, motorinen kontrolli - tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia - nivelten liikkeiden ja lihastoiminnan tutkiminen ja analysointi: lihastoimintaroolit, lihasten aktivoitumisjärjestys - kävelyn ja asennosta toiseen siirtymisen analysointi ja niiden manuaalinen ohjaaminen - klassisen hieronnan perusotteet - liikkuminen ja liikkumisen avustaminen vedessä L060 Oppiaineet Fysioterapia 3,5 ov, anatomia ja fysiologia 3,75 ov, biomekaniikka 1 ov, liikunta 1,5 ov, fysiikka 0,25 ov L061A Liikkumisen ja toiminnan valmiudet 7ov L061B Liikkumisen ja toiminnan valmiudet, harjoittelu 3ov L062 LIIKKUMISEN JA TOIMINNAN OHJAAMINEN 10 OV Opiskelija - selvittää ja analysoi yksilön ja ryhmän liikkumista osana terveyttä ja toimintakykyä - tuntee terveysliikunnan tavoitteet ja sisällön ja osaa liittää terveysliikunnan osaksi fysioterapiaa 323

7 Fysioterapian koulutusohjelma - oppii toimimaan asiakkaiden / potilaiden liikkumisen, toimintakyvyn ja terveyden edistämiseksi - harjaantuu toimimaan ohjaajana erilaisissa liikunta- ja terveyskasvatustilanteissa - ymmärtää ryhmädynaamisten tekijöiden vaikutuksen yksilöön - oppii fysioterapiaa suunnitellessaan ja ohjatessaan ottamaan huomioon ohjattavan yksilölliset tarpeet, elämäntilanteen ja valmiudet taidon oppimiseen - harjaantuu perusliikkumisen ja terapeuttisen harjoittelun ohjauksessa tukien asiakkaan / potilaan motorista oppimista - harjoittelee kokonaisvaltaista fysioterapian suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kirjaamista fysioterapiaprosessin mukaisesti - ymmärtää ja tiedostaa omien ajatusten, uskomusten ja tunteiden merkityksen vuorovaikutuksessa - pyrkii ymmärtämään sairaan ihmisen tilannetta - harjaantuu ohjauksessaan käyttämään selkeää ja tarkoituksenmukaista kieltä - ihmisen kohtaaminen, terapeuttisuus - vuorovaikutus sairaan ihmisen kanssa - ryhmäprosessi fysioterapiatilanteissa - fysioterapeuttinen ohjaaminen - yksilön ja ryhmän ohjauksen periaatteet - ohjausprosessimalli - motivaatio - motorinen oppiminen - fysioterapiaprosessi, asiakasraportti - viestinnän eri muodot erilaisissa ammatillisissa tilanteissa - terveyskasvatus - terveysliikunta - ravitsemusneuvonta - lihasmekaniikka, liikunnan vaikutus elinjärjestelmittäin - terapeuttinen harjoittelu, PNF-menetelmä - perusliikkumisen ohjaaminen (myös liikkumisen apuvälineiden kanssa) - liikunnan didaktiikka - musiikin käyttö ohjaustilanteissa L061 Oppiaineet Fysioterapia 6,25 ov, kasvatustiede 0,25 ov, liikunnan didaktiikka 1,5 ov, ravitsemustiede 0,25 ov, psykologia 0,25 ov, terveyskasvatus 0,5 ov, puheviestintä 1 ov L062A Liikkumisen ja toiminnan ohjaaminen 5 ov L062B Liikkumisen ja toiminnan ohjaaminen, harjoittelu 1, 3 ov L062C Liikkumisen ja toiminnan ohjaaminen, harjoittelu 2, 2 ov KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 86 OV L212 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- JÄRJESTELMÄ 4 OV Opiskelija - perehtyy suomalaisen väestön sairastavuuteen ja sen merkitykseen kuntoutus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä - ymmärtää suomalaisen terveyspalvelujärjestelmän toimintaperiaatteet - tulee tietoiseksi taloudellisten resurssien merkityksestä kuntoutus -, sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa ja tuottamisessa - saa valmiuksia ohjata asiakastaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että kuntoutuspalvelujen käytössä koulutuksensa tulevissa vaiheissa - saa valmiuksia moniammattisen työryhmän puheenjohtajana, sihteerinä ja aktiivisena ammattinsa edustajana toimimiseen - suomalaisten terveys, sairaus, sairastavuus ja niiden mittaaminen väestötasolla - valtionosuusjärjestelmä, valtion tulo ja menoarvio - suunnittelu, päätöksenteko ja seuranta sosiaali-, terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujärjestelmissä - priorisointi ja eettiset kysymykset - ammatillinen vuorovaikutus - neuvottelun teoria, kokoustekniikka, videoneuvottelu L

8 Fysioterapian koulutusohjelma Oppiaineet terveydenhuollon hallinto 0,5 ov, kansanterveystiede 1 ov, terveystaloustiede 0,5 ov, sosiologia 0,5 ov, fysioterapia 0,5 ov, neuvotteluja kokoustaito 1 ov L218 TYÖELÄMÄ, YRITTÄJYYS JA YHTEIS- TYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA SE- KÄ KUNTOUTUKSESSA 2 OV Opiskelija - ymmärtää yrittäjyyden merkityksen koko yhteiskunnan toiminnassa ja erityisesti kuntoutus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa monialaisena verkostona ja yhteistyönä - saa valmiuksia työllistää itsensä toisen palveluksessa, hankkeissa, projekteissa tai itsenäisenä yrittäjänä - yrittäjyys muuttuvassa yhteiskunnassa ja kansantalouden osana - sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen tuottamisen muuttuva kulttuuri - yrittäjyys - palvelusuhde - työ- ja virkasuhde - moniammattiset projektit, hankkeet - yrittäjäksi ryhtymisen prosessi, päätöksentekoprosessina ja verkostoitumisena - perustiedot yrityksen perustamisesta ja ammatinharjoittajana toimimisesta - yrityksen perustaminen Oppiaineet sosiaalipolitiikka 0,5 ov, hallinto 0,5 ov, kansanterveystiede 0,5 ov, fysioterapia 0,5 ov L206 AMMATTIIN KASVU JA OPPIMINEN 1 OV Opiskelija - ylläpitää omaa henkilökohtaista opetussuunnitelmaansa - kehittää ja seuraa aktiivisesti omaa oppimistaan ja ammatillista kasvuaan terapeuttisuus eettisyys ammatillisuus ammattiin kasvu itsearviointi ja itseohjautuvuus ryhmässä työskenteleminen Oppiaineet fysioterapia 1 ov L213 LASTEN JA NUORTEN FYSIOTERA- PIA 14 OV Opiskelija - tuntee lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet ja tunnistaa eri ikäkausille tyypillisen toiminnan - tietää ja havaitsee viivästyneen motorisen kehityksen merkkejä - oppii kohtaamaan eri-ikäisiä lapsia ja nuoria ja oppii toimimaan heidän kanssaan - saa kokemuksia eri-ikäisten lasten ja nuorten leikin, liikkumisen sekä toiminnan ja liikunnan suunnittelusta ja ohjaamisesta - perehtyy yleisimpiin lasten ja nuorten liikkumis- ja toimintakyvyn muutoksiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin - saa valmiuksia määritellä lapsen ja nuoren liikkumis- ja toimintakyvyn resurssit ja ongelmat yhteistyössä perheen ja muiden yhteistyöhön osallistuvien tahojen kanssa - harjaantuu fysioterapian suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa eri-ikäisten lasten ja nuorten liikkumista ja toimintakykyä tukevasti ja edistävästi - ymmärtää yhteiskunnan ja sen muutosten vaikutukset perheen rakenteeseen ja toimintaan - ymmärtää sairauden vaikutuksen lapseen / nuoreen ja perheeseen - lapsen motoriikan tutkiminen osana kokonaiskehitystä - viivästynyt kehitys - lapsen leikin, liikkumisen ja liikunnan ohjaaminen - hermoston anatomia ja fysiologia: aistiradat ja liikeradat - perherakenteen muutos - lasten / nuorten asema - lapsen ja perheen sosiaaliturva - sairaan lapsen / nuoren kuntoutus - lapsi / nuori ja sairaus - lääketieteelliset kysymykset lapsella ja nuo- 325

9 Fysioterapian koulutusohjelma rella - fysioterapia lasten keskus- ja ääreishermoston ongelmissa - fysioterapia tuki- ja liikuntaelinsairailla lapsilla - fysioterapia lasten ja nuorten hengityselinsairauksissa - fysioterapia lasten ja nuorten psykiatrisissa ongelmissa - hygienia ja aseptiikka fysioterapiassa L212, K034 Oppiaineet fysioterapia 10,25 ov, sosiologia ja sosiaalipolitiikka 0,25 ov, psykologia 0,5 ov, anatomia ja fysiologia 0,5 ov, lääketiede 1 ov, erityispedagogiikka 0,25 ov, liikunta 1 ov, aseptiikka 0,25 ov L213A Lasten ja nuorten fysioterapia 6ov L213B Lasten ja nuorten fysioterapia, harjoittelu 1, 3 ov L213C Lasten ja nuorten fysioterapia, harjoittelu 2, 5 ov L214 AIKUISTEN FYSIOTERAPIA 28 OV Opiskelija - ymmärtää, tunnistaa ja osaa selvittää aikuisen elämäntilanteeseen, liikkumiseen sekä toiminta- ja työkykyyn liittyviä tekijöitä ja ottaa ne huomioon fysioterapian suunnittelussa sekä toteutuksessa - kykenee fysioterapian keinoin tukemaan aikuisen ihmisen liikkumista sekä toiminta- ja työkykyä eri elinjärjestelmien häiriötiloissa - pystyy arvioimaan omaa toimintaansa ja ohjaamansa fysioterapian vaikutuksia - saa kuvan traumaattisen kriisin vaiheista ja pyrkii ymmärtämään kriisiä sairaan ja / tai kuolevan ihmisen kokemuksena - ymmärtää sairauden ja kivun merkityksen aikuisen kokemuksena - ymmärtää työikäisen ihmisen elämän laatuun ja työssä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka aiheutuvat ympäröivästä yhteiskunnasta, työ- ja perheyhteisöstä sekä hänessä itsessään tapahtuvista fyysisistä ja psyykkisistä muutoksista - harjaantuu tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin, leikkausten jälkitiloihin ja pitkittyneisiin kiputiloihin liittyvän konservatiivisen fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa - ymmärtää aikuisen ihmisen kehitysvaihetta ja elämäntilannetta - osaa toimia yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa asiakkaan kuntoutusprosessin eri vaiheissa - fysioterapia ja sen keinot tukea liikkumis-, työ- ja toimintakykyä - liikkuvuuden, lihastoiminnan sekä tunnon eriytynyt tutkiminen - raajanivelten tutkimisen ja käsittelyn periaatteet - toimintakyvyn tutkiminen - asentojen, liikkumisen ja toimintakyvyn ohjaus - rentoutumisen ja hengitystoiminnan ohjaus - apuvälineen valinta ja käytön ohjaus - Kipu fysiologisena ja psykologisena ilmiönä - Traumaattinen kriisi, kuolema L213 Oppiaineet fysioterapia 21 ov, sosiologia ja sosiaalipolitiikka 0,5 ov, psykologia 0,5 ov, anatomiaja fysiologia 2 ov, lääketiede 1 ov, terveysliikunta 0,25 ov, liikunta ja liikunnan didaktiikka 1 ov, kuormitusfysiologia 0,75 ov, fysiikka 0,5 ov, kuvantaminen 0,25 ov, ravitsemustiede 0,25 ov L214A Aikuisten fysioterapia, osa 1, 8 ov L214B Aikuisten fysioterapia, osa 1, harjoittelu 1, 5 ov L214C Aikuisten fysioterapia, osa 1, harjoittelu 2, 5 ov L214D Aikuisten fysioterapia, osa 2, 3 ov L214E Aikuisten fysioterapia, osa 2, harjoittelu 1, 2 ov L214F Aikuisten fysioterapia, osa 2, harjoittelu 2, 5 ov L215 IKÄIHMISTEN FYSIOTERAPIA 10 OV Opiskelija: - perehtyy ikääntymisen mukanaan tuomiin elämänmuutoksiin ja vanhenemiseen ilmiönä - ymmärtää ikääntyvän ihmisen asemaa yh- 326

10 Fysioterapian koulutusohjelma teiskunnassa - saa kokonaiskuvan vanhustenhuollosta osana yhteiskunnan palvelujärjestelmiä - pystyy toimimaan fysioterapian toteuttajana ja asiantuntijana erilaisissa ikääntyviä ihmisiä koskevissa yhteistyötilanteissa - pystyy arvioimaan ikääntyvän ihmisen liikkumista, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä näissä tapahtuvia muutoksia erilaisissa toimintaympäristöissä - pystyy ohjaamaan ikääntyvää asiakasta, omaista ja muuta henkilökuntaa liikkumista ja toimintakykyä sekä asiakkaan itsenäistä selviytymistä koskevissa asioissa - perehtyy muistihäiriöisen vanhuksen fysioterapiaan sekä tämän itsenäisen selviytymisen arviointiin ja tukemiseen - pystyy arvioimaan ikäihmisten kanssa toteuttamaansa fysioterapiaa - vanhustyön eettiset lähtökohdat - sosiaalinen vanheneminen, sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut ja sosiaaligerontologia - psyykkiset muutokset ja elämänstrategiat ikääntyvällä ihmisellä - biogerontologia - toimintakyky ja ikääntyminen - sydän-, hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan, tuki- ja liikuntaelimistön ja aistikanavajärjestelmien heikkenemisen vaikutukset ikääntyvän ihmisen toimintakykyyn - fysioterapian keinot vaikuttaa ikääntyneen ihmisen toimintakykyyn - ikäihmisten motoristen taitojen harjoittaminen eri aistikanavia hyödyntäen - muistihäiriöisen vanhuksen fysioterapia - terveysteknologia ja geronteknologia itsenäisen selviytymisen tukena L214 Oppiaineet Fysioterapia 8 ov, sosiaaligerontologia 0,25 ov, psykologia 0,25 ov, geriatria ja biogerontologia 0,5 ov, liikunta 1 ov L215A Ikäihmisten fysioterapia 3 ov L215B Ikäihmisten fysioterapia, harjoittelu 1, 2 ov L215C Ikäihmisten fysioterapia, harjoittelu 2, 5 ov L216 VAIHTOEHTOINEN SYVENTÄVÄ FYSIOTERAPIA 14 OV Opiskelija: - perehtyy fyysisen kuormittumisen arviointiin, työergonomiaan ja työhön liittyvien rasitusvammojen ja liikuntaelinoireiden ehkäisyyn ja hoitoon - saa valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida työfysioterapiaa moniammattisessa yhteistyössä - saa valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveysongelmaisen potilaan fysioterapiaa osana kuntoutuksen kokonaisuutta - harjaantuu ja syventyy valitsemansa / valitsemiensa fysioterapia-alueiden kautta fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa - ymmärtää luonnon ja terveellisen ympäristön merkityksen voimavarana ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle ja saa valmiuksia hyödyntää tätä tietämystä tarkoituksenmukaisesti fysioterapiassa - tiedostaa oman persoonan merkityksen fysioterapian toteutuksessa - työterveyshuoltoa ja sen tehtäviä koskevat säännökset - hyvä työterveyshuoltokäytäntö - fysioterapian menetelmät työterveyshuollossa - ergonominen selvitys - työntekijän ergonominen ohjaus - tuki- ja liikuntaelimistön työkuormittumisen arviointi - terveyskunnon arviointi - kehon taloudellisen käytön ohjaus - työkykyä ylläpitävä toiminta - fysioterapia osana mielenterveysongelmaisen potilaan / asiakkaan kokonaishoitoa ja kuntoutumista - terapeuttinen suhde ja fysioterapian työtavat mielenterveyttä tukevassa fysioterapiassa: masennus-, skitsofrenia-, päihdeongelmaiset ja ahdistuspotilaat - luontokokemus osana ihmisen hyvinvointia - ilman, veden, maaperän laadun, rakennetun ympäristön ja melun yhteys ihmisen terveyteen - ympäristön tila paikallisesti ja maailmanlaa- 327

11 Fysioterapian koulutusohjelma juisesti - ympäristöpoliittinen ja ympäristöeettinen näkökulma L215 Oppiaineet Fysioterapia 13, 75 ov, psykiatrinen hoitotyö 0,25 ov L216A Vaihtoehtoinen syventävä fysioterapia, osa 1, 2 ov L216B Vaihtoehtoinen syventävä fysioterapia, osa 1, harjoittelu 2, 5 ov L216C Vaihtoehtoinen syventävä fysioterapia, osa 2, 1 ov L216DVaihtoehtoinen syventävä fysioterapia, osa 2, harjoittelu 2, 5 ov L216E Vaihtoehtoinen syventävä fysioterapia, osa 3, 1 ov L217 FYSIOTERAPIAN KEHITTÄMINEN JA OPINNÄYTETYÖ 13 OV Opiskelija: - syventää näkemystään fysioterapian teoreettisista lähtökohdista - syventää oman ammatillisen toimintansa edellytyksiä, mahdollisuuksia ja rajoja kuntoutus-, liikunta- ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä - saa keinoja vastata tämän päivän ja tulevaisuuden asettamiin yhteiskunnallisiin ja ammatillisiin haasteisiin - syventää valmiuksiaan suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää fysioterapiaa ja fysioterapiapalveluja - toteuttaa fysioterapian laadun arviointia ja kehittämistä joko harjoittelujaksonsa yhteydessä tai projektityönä - toteuttaa fysioterapian laadun arviointia ja kehittämistä sekä opinnäytetyössään että harjoittelujaksonsa yhteydessä tai projektityönä - fysioterapian laatu ja laadun hallinta - fysioterapian vaikuttavuus, tuloksellisuus, tehokkuus, taloudellisuus - fysioterapian suunnittelu ja johtaminen - fysioterapian kehittäminen - moniammatillinen yhteistyö fysioterapiassa - kriittisyys fysioterapiassa - fysioterapian teoria, tutkimus ja fysioterapiatiede - tutkimusprosessi ja sen vaiheet - fysioterapian tutkiminen ja tutkimusmetodiikka Oppiaineet Fysioterapia 13 ov L217A Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, fysioterapian laatu, osa 1, 0,5 ov L217B Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, opinnäytetyö, osa 1, 0,5 ov L217C Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, fysioterapian laatu, osa 2, 1,5 ov L217D Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, opinnäytetyö, osa 2, 5,5 ov L217E Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, fysioterapian laatu, osa 3, 1 ov L217F Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö, opinnäytetyö, osa 3, 4 ov 328

12 Hoitotyön koulutusohjelma 5.10 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / TERVEYSALA Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon tarpeisiin Terveys 21 - ohjelman ja siihen pohjautuvan Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman suunnassa. Koulutuksessa otetaan huomioon väestön rakennemuutokset mm. ikääntyminen ja toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän muutokset kuten avohoidon sekä lasten, nuorten ja aikuisten terveyspalvelujen kehittäminen. Koulutusohjelmasta valmistuvien ammattihenkilöiden työn päämääränä on edistää terveyttä ja hyvinvointia. Tätä toteutetaan ammattitoiminnassa eri alueilla terveyspalvelujärjestelmässä niin terveydenkuin sairaanhoidossa sekä toimimalla yhteiskunnan aktiivisena ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan työ on asiakas/potilaslähtöistä palvelutyötä, jossa keskeiset periaatteet eli elämän, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo luovat toiminnan ja koulutuksen perustan. Asiakas/potilaslähtöinen toiminta terveysalalla edellyttää hyvää ammatin tiedollista ja taidollista hallintaa, johon liittyy kyky vastata asiakkaiden muuttuviin terveystarpeisiin sekä kyky vastuulliseen, tilannekohtaiseen päätöksentekoon. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, kyky joustavaan, rakentavaan ja tasavertaiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja heidän läheistensä sekä moniammatillisten työryhmien kanssa luovat keskeisen lähtökohdan sekä työssä että koulutuksessa Koulutuksessa otetaan huomioon EU-direktiivien vaatimukset. Hoitotyön koulutusohjelma eri suuntautumisvaihtoehtojen osalta toteutetaan Pirkanmaan ammattikoulussa ongelmaperustaisen oppimisen mukaisesti. Se on pedagoginen vaihtoehto lisääntyvän tietomäärän käsittelyyn rajatussa opiskeluajassa tavoitteena valmiudet läpi elämän jatkuvaan itsenäiseen oppimiseen. Oppiminen ymmärretään aktiivisena tiedon käsittelyn prosessina. Oppimista virittävät lähtökohdat nostetaan esiin oman ammattialan ja työelämän keskeisistä osaamistarpeista. Keskeistä on oppijan kokemus ja sen aktiivinen käsittely. Kokemukset herättävät uuden tiedon tarvetta ja oppimisprosessissa uusi tieto jäsentyy oppijan sisäiseksi tiedoksi. Tämän lähestymistavan kautta voidaan jatkuvasti opiskella työelämän muuntuvista tarpeista lähtien. Ongelmaperustainen opetussuunnitelma integroi eri oppiaineita ammattialan ydinteemojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Oppija on aktiivinen, vastuullinen ja tietoa etsivä ihminen, jolta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen, itseohjautuvaan opiskeluun ja aktiivista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana, koordinoijana ja aktivoijana, mutta myös oman erityisalansa asiantuntijana. 329

13 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 330

14 Hoitotyön koulutusohjelma HOITOTYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Opetussuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävä yhteiskunnassa on tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään muuttuvissa olosuhteissa ja eri toimintaympäristöissä kuten perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin alueilla. Hän toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on samanaikaisesti terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Sairaanhoitaja tukee eri elämänvaiheissa olevien ihmisten ja yhteisöjen voimavaroja. Hän auttaa ihmistä kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman. Sairaanhoitaja toimii yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Sairaanhoitaja on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on kouluttaa sairaanhoitajia, joilla on näyttöön perustuva hoito- ja monitieteellinen tietoperusta ja jotka pystyvät joustavaan toimintaan muuttuvissa ja kehittyvissä terveydenhuollon erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen aikana sairaanhoitajaksi opiskelevat hankkivat valmiuksia oman toimintansa ja hoitotyön arviointiin ja kehittämiseen, yrittäjyyteen, kansainväliseen toimintaan sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Hoitotyön koulutuksen keskeisiä periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, eettisyys, yhteiskunnallisuus, tutkiva ote ja ammatillinen laaja-alaisuus. Sairaanhoitajaopiskelijan kasvu hoitotyön asiantuntijuuteen tapahtuu yhteistyösuhteessa asiakkaan/potilaan, opettajan, harjoittelun ohjaajan ja toisten opiskelijoiden kanssa hoitamisen kulttuuriin perustuen. Ammatillisen kasvuprosessin aikana opiskelija kehittää ammattitoimintaansa ja sen tiedollista perustaa, joka muodostuu sekä tieteellisestä, kokemuksellisesta, eettisestä että esteettisestä tiedosta. Lisäksi toiminnassaan sairaanhoitaja tarvitsee kulttuurista, sosiaalista, poliittista, taloudellista, juridista ja kansainvälistä tietoa kyetäkseen ottamaan yhteiskunnallista ja kansainvälistä vastuuta. Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osia opinnoistaan ulkomailla erilaisissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutuksensa aikana opiskelija voi lisätä valmiuksiaan kansainvälisiin tehtäviin myös vieraskielistä kirjallisuutta hyödyntäen sekä vapaasti valittavien opintojen valintojen avulla. Opintojen rakenne hoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa AMMATTIOPINNOT Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon pakolliset ammattiopinnot 109 ov Valinnaiset ammattiopinnot 15 ov HARJOITTELU 50 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 6 ov VAPAASTI VALITTAVAT * OPINNOT 10 ov *) tukevat hoitotyön ammattiopintoja 331

15 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon opinnot ja niiden eteneminen PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET 1. v 2. v 3. v 4. v PERUSOPINNOT 6 ov (Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4) Y021 Orientoivat opinnot 1 ov 1 Y003 Tiedonhallinta 1 ov (1) Y005 Tietotekniikka 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet 1 ov (1) YK010A Ruotsi 1 ov 1 YK011AA Englanti 1 ov 1 Taulukossa sulkuihin merkityt opintojaksot on integroitu hoitotyön ammattiopintoihin HOITOTYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT 124 ov 1. v 2. v 3. v 4. v PAKOLLISET HOITOTYÖN AMMATTIOPINNOT 109 ov K034 Ensiapu 1 ov 1 K25102 Sairaanhoitajan ammattiin kasvu 5 ov 5 K25202 Elämänkulku, ihmisen terveys ja hyvinvointi 5 ov 5 K25302 Sairaan ihmisen hoitamisen perusteet 19 1/2 ov 19 1/2 K25402 Sairaanhoitaja ohjaajana 5 ov 5 K25502 Sairaan ihmisen kokonaisvaltainen hoitotyö K25602 Sisätautipotilas ja hoitotyö 9 1/2 ov 9 1/2 K25702 Kirurgisen potilaan hoitotyö, lisääntymisterveyden edistäminen 10 ov 10 K25802 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö* 9 ov 9 K25902 Perioperatiivinen hoitotyö 5 ov 5 K26002 Tutkiva työote hoitotyössä **5 ov 5 K26102 Vanhustenhoitotyö 5 ov 5 K26202 Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, äitiyshoitotyö 7 1/2 ov 7 1/2 K26302 Terveyden edistäminen elämän eri vaiheissa ja eri ympäristöissä 10 ov 10 K26402 Uudistuva hoitotyö ja opinnäytetyö 14 ov * hoitotyön ruotsi 1 ov **hoitotyön englanti 1 ov VALINNAISET AMMATTIOPINNOT, 15 OV 7 8 1/2 VAPAASTI VALITTAVAT AMMATTIOPINNOT 10 OV, josta 5 ov toteutuu harjoitteluna valinnaisten ammattiopintojen yhteydessä Yhteensä

16 Hoitotyön koulutusohjelma HOITOTYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEH- DON AMMATTIOPINNOT 124 OV PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT 109 OV K034 ENSIAPU 1 OV Osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa. Tietää poikkeusolojen toimintaperiaatteet. - hätäensiapu - toiminta muissa ensiapua vaativissa tilanteissa - viranomaisyhteistyö poikkeusoloissa K25102 SAIRAANHOITAJAN AMMATTIIN KASVU 5 OV Tavoitteet Opiskelija - selvittää, mitä on sairaanhoitaja ammatin harjoittajana - kehittää valmiuksiaan jäsentää ja ymmärtää inhimillistä kasvua ja kehitystä sekä omaa elinikäistä oppimista - ymmärtää, mitä on ammatillinen vuorovaikutus ja alkaa kehittää ammatillisia vuorovaikutustaitojaan - oppii käyttämään filosofista ja eettistä tietoa ammatillisessa toiminnassaan - ihmisen kohtaaminen - ammattiin kasvu ja asiakassuhde - hoitotyön peruskäsitteet, terveys, sairaus ja hoitotyö - liikunta terveyden lähtökohtana - sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaava lainsäädäntö, sairaanhoitajan eettiset ohjeet - orientoiva työelämään tutustuminen Oppiaineet - kasvatustiede 1/2ov - hoitotyön ammattiopinnot 4ov ammattiin kasvu ja oppiminen 1/2 ov hoitotyön perusteet 1 ov etiikka 1/2 ov filosofia 1 ov vuorovaikutus 1/2 ov tiedonhallinta 1/2 ov - Harjoittelu orientoiva harjoittelu 1/2 ov (ammattiin kasvu ja oppiminen) K25202 ELÄMÄNKULKU, IHMISEN TER- VEYS JA HYVINVOINTI 5 OV Tavoitteet Opiskelija - ymmärtää ihmisen elämänprosessia elämänkulun eri vaiheissa - perehtyy erilaisiin käsityksiin tasa-arvosta ja kulttuurin vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin - tiedostaa yhteiskunnan rakenteiden, instituutioiden ja kulttuurin vaikutukset ihmisen toimintaan ja käyttäytymiseen - oppii oivaltamaan kulttuurin, yhteisön ja elintapojen yhteyden terveyteen ja hyvinvointiin - tunnistaa omat voimavaransa, niiden rajallisuuden ja mahdollisuutensa vaikuttaa niihin - oppii ymmärtämään ympäristön tilaa ja sen vaikutusta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin - nuori elämän prosesseissa - elämänkulku ja ikääntyminen - itsetuntemus ja elinikäinen oppiminen - terveyden edistäminen (ravitsemus, seksuaaliterveys, mielenterveys, liikunta) Oppiaineet - kasvatustiede 1/2 ov - sosiaalipolitiikka 1 ov - sosiologia 1/2 ov - psykologia 1/2 ov - hoitotyön ammattiopinnot 2 ov terveysliikunta 1/2 ov yksilön terveyden edistäminen 1/2 ov ihminen, ympäristö ja hoitotyö 1 ov - Harjoittelu orientoiva harjoittelu 1/2 ov (yksilön terveyden edistäminen) K25302 SAIRAAN IHMISEN HOITAMISEN PERUSTEET 19,5 OV Tavoitteet Opiskelija - perehtyy sairaan ihmisen hoitamiseen ja sen teoreettisiin ja käytännöllisiin perus- 333

17 Hoitotyön koulutusohjelma teisiin ja alan lainsäädäntöön - harjaantuu käyttämään hoitotyön auttamismenetelmiä - hoitotyön tietoperusta - ihmisen anatomia ja fysiologia - sairaus, sairastuminen - sairauden vaikutus ihmisen elämään - sairaan ihmisen hoitaminen - aseptinen työskentely - lääkehoito Oppiaineet - anatomia ja fysiologia 2 ov - mikrobiologia 1/2 ov - ravitsemustiede 1 ov - lääketieteen perusteet 1/2 ov - sosiologia 1/2 ov - kansanterveystiede 1 ov - hoitotyön ammattiopinnot 6 ov aseptiikka 1/2 ov hoitotyön perusteet 3 ov lääkehoito ja lääkelaskut 11/2 ov hoitotieteen perusteet 1 ov - Harjoittelu orientoiva harjoittelu 4 ov perusharjoittelu I. 4 ov K25402 SAIRAANHOITAJA OHJAAJANA 5 OV Tavoitteet Opiskelija - kehittää erilaisissa viestintätilanteissa tarvittavia valmiuksiaan soveltaen käyttäytymistieteellistä tietoa - perehtyy eri kulttuurien merkityksiin hoitotyössä - harjoittelee ryhmässä toimimista, ohjaamista ja esiintymistä - monikulttuurisuus hoitotyössä - potilaan ohjaaminen ja opettaminen - viestintä ja yhteistyötaidot Oppiaineet - psykologia 1/2 ov - hoitotyön ammattiopinnot 3 1/2ov vuorovaikutus 1/2 ov omahoitoon ohjaus 1 ov kirjoitusviestintä 1 ov tiedonhallinta 1/2 ov terveysliikunta 1/2 ov - Harjoittelu orientoiva harjoittelu 1 ov K25502 SAIRAAN IHMISEN KOKONAIS- VALTAINEN HOITOTYÖ hoitotyön eri osa-alueiden teemat jakaantuvat 2. ja 3. vuodelle Tavoitteet - osaa hankkia ja arvioida kriittisesti tietoa hoitotyön eri osa-alueilla: - sisätautipotilas ja hoitotyö - kirurginen potilas ja hoitotyö sekä lisääntymisterveys - perioperatiivinen hoitotyö - mielenterveys- ja päihdehoitotyö - vanhustenhoitotyö - lasten, nuorten ja perheidenhoitotyö, äitiyshoitotyö - osaa toteuttaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä eri toimintaympäristöissä - harjaantuu kliinisissä taidoissa hoitotyön eri osa-alueilla - hallitsee potilaan tarkkailun ja lääkehoidon - tunnistaa erilaisia sairauksia sairastavien potilaiden hoitotyön tarpeen erityispiirteet - osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan / potilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä yhteistyössä asiakkaan / potilaan ja hänen läheistensä kanssa - osaa toimia hoitosuhteessa asiakas / potilaslähtöisesti - teoreettinen osaaminen - kliiniset taidot - hoitotyön vuorovaikutustaidot ja eettinen toiminta - hoitotyön päätöksentekotaidot - taidot tukea sairasta, vammaista ja kuolevaa ihmistä sekä tiedot sairauksien ehkäisystä ja kuntoutuksesta Teema-alueet toteutetaan moniammatillisissa tiimeissä teema-alueiden nimien, sisältöjen ja tavoitteiden tarkennus toteutusta suunniteltaessa K25602 SISÄTAUTIPOTILAAN HOITOTYÖ 9,5 OV 334

18 Hoitotyön koulutusohjelma Opiskelija ymmärtää sisätautien aiheuttamien muutosten yksilölliset merkitykset aikuisen ihmisen ja hänen perheensä elämäntilanteessa ja harjaantuu auttamaan sekä tukemaan yksilöä ja hänen läheisiään terveyden ja hyvän voinnin saavuttamisessa ja edistämisessä. Opiskelija harjaantuu sisätautipotilaan elintoimintojen ja potilaan yksilöllisten sairauden aiheuttamien muutosten tarkkailuun ja lääkehoidon toteuttamiseen. Opintojakson aikana hankitaan taitoja opettaa, ohjata ja tukea potilasta omahoitoisuuden saavuttamisessa ja ylläpitämisessä. Opiskelija perehtyy keskeiseen sosiaaliturvaan sekä fysio- ja toimintaterapiaan, radiologisiin tutkimuksiin sekä ravitsemusterapiaan sisätautipotilaan hoidossa. Opintojaksoon sisältyy myös sisätautioppi ja farmakologia - sisätautipotilaan hoitotyön erityispiirteet - hoitotyön auttamismenetelmät sisätautipotilaan hoidossa: yhteistyösuhde, yksilövastuinen hoitotyö, opetus ja ohjaaminen sekä selviytymisen tukeminen - sisätautipotilaan lääkehoidon toteutus ja tarkkailu sekä ohjaus - sisätautipotilaan elintoimintojen tarkkailu ja tukeminen - hoitotyön auttamismenetelmät sisätautien aiheuttamissa potilaan ja hänen läheistensä elämäntilanteen muutoksissa: sydämenvajaatoimintaa, sepelvaltimo-tautia, aivoverenkiertohäiriöitä, astmaa, keuhkoahtaumatautia, keuhkotuberkuloosia, diabetesta, virtsaelinten- ja munuaistauteja, veritauteja ja nivelreumaa sairastavan potilaan hoitotyö - sisätautipotilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä - ravitsemustiede, fysio- ja toimintaterapia, sosiaaliturva ja radiologiset tutkimukset sisätautipotilaan hoidossa - sisätautipotilaan hoitotyön laadun kehittäminen - sisätaudit ja farmakologia Oppiaineet - anatomia ja fysiologia 1/2 ov - sisätaudit ja farmakologia 2 ov - hoitotyön ammattiopinnot 21/2 ov sisätautipotilaan hoitotyö 2 1/2 ov - Harjoittelu perusharjoittelu II 41/2 ov K25702 KIRURGISEN POTILAAN HOITO- TYÖ, LISÄÄNTYMISTERVEYDEN EDISTÄ- MINEN 10 OV Opiskelija ymmärtää kirurgisten sairauksien ja syöpätautien aiheuttamien muutosten yksilölliset merkitykset aikuisen ihmisen ja hänen perheensä elämäntilanteeseen. Opiskelija syventää käsitystään yhteistyösuhteesta, hoidon periaatteista, hoitotyön laadusta ja sen kehittämisestä kirurgisen potilaan hoidossa. Opiskelija kehittyy kirurgisen hoitotyön auttamismenetelmissä, kokonaishoidossa ja moniammatillisessa yhteistyössä.opintojakson aikana opiskelija saa valmiuksia ymmärtää ja tukea naista eri ikäkausina naisena olemiseen liittyvissä muutoksissa ja naistentauteihin ja niiden ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija ymmärtää lisääntymis- ja seksuaaliterveyden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. - kirurgisen ja syöpäpotilaan hoitotyön erityispiirteet ja hoitoprosessi - aseptinen toiminta - kirurgisen ja syöpäpotilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä - auttamismenetelmät kirurgisten sairauksien aiheuttamissa muutoksissa elektiivisen, päiväkirurgisen ja päivystyspotilaan hoitotyössä - hoitotyön auttamismenetelmät: potilaan tilan seuranta ja arviointi, haavahoito, ravitsemus, nestehoito, verensiirto, kivun hoito, kuntoutus ja ohjaus - fysio- ja toimintaterapia kirurgisen ja syöpäpotilaan hoitotyössä - keskeiset kirurgiset ja syöpäsairaudet ja niiden lääketieteellinen hoito - hoitajan osuus gynekologisissa tutkimuksissa - gynekologisten tulehdusten ennaltaehkäisy ja hoito - raskauden keskeytyminen, raskauden keskeyttäminen ja lapsettomuus hoitotyön haasteina - gynekologinen leikkauspotilas ja hoitotyö - vaihdevuosi-ikäisen naisen terveys - seksuaali- ja lisääntymisterveys 335

19 Hoitotyön koulutusohjelma Oppiaineet - anatomia ja fysiologia 1/2 ov - kirurgia ja syöpätaudit 1 ov - hoitotyön ammattiopinnot 4 ov kirurginen hoitotyö 2 1/2 ov lisääntymisterveyden edistäminen 1 1/2 ov - Harjoittelu perusharjoittelu II 4 1/2 ov K25802 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEHOI- TOTYÖ 9 OV Opiskelija oppii tunnistamaan mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden liikakäyttöön liittyviä ilmiöitä sekä niiden yksilöllisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Opiskelija harjaantuu mielenterveys- ja päihdehoitotyön eri auttamismenetelmien toteuttamisessa. Opiskelija hankkii ammatillisia valmiuksia kohdata ja auttaa aikuisia ihmisiä ja heidän perheitään elämän muutosvaiheissa. Opiskelija syventää reflektiivistä työotettaan työnohjauksen avulla oman ammattipersoonallisuutensa kehittämiseksi. Opintojaksoon sisältyy psykiatria I ja psykofarmakologia, kliininen psykologia I ja sosiaalihuolto. - mielenterveys- mielensairaus - miten me sen ymmärrämme? - mielenterveyspotilaan hoitotyön holistinen näkökulma - hoitotyön auttamismenetelmät mielenterveys- ja päihdepotilaan hoidossa: yhteistyösuhde kriisissä olevan, masentuneen ja/tai itsetuhoisen, psykoottisen ja päihderiippuvaisen potilaan kanssa sekä mielenterveyskuntoutujan kanssa - perhekeskeisyys mielenterveyshoitotyössä - terapeuttisen yhteisöhoidon periaatteet - työnohjaus psykiatrisen hoidon tukena - mielenterveyshoitotyön eettiset kysymykset - psykiatria ja psykofarmakologia - sosiaalihuolto mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyössä - kliininen psykologia mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyössä - mielenterveyshoitotyön eettiset kysymykset Oppiaineet - psykiatria ja psykofarmakologia 1/2 ov - hoitotyön ruotsi 1 ov - hoitotyön ammattiopinnot 3 ov mielenterveys- ja päihdehoitotyö 3 ov - Harjoittelu perusharjoittelu II 4 1/2 ov K25902 PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ 5 OV Opiskelija ymmärtää perioperetiivisen hoitoprosessin merkityksen leikkauspotilaan kokonaishoidossa. Opiskelija perehtyy leikkausanestesiahoitotyön erityispiirteisiin ja hallitsee keskeiset perioperatiivisen hoitotyön auttamismenetelmät. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan aseptisessa toiminnassa. Opiskelija perehtyy anestesiamnetelmiin ja niissä käytettäviin lääkkeisiin sekä leikkauspotilaan elintoimintojen tarkkailuun. Opiskelija perehtyy myös hoitotyössä käytettävien tavallisimpien laitteiden toiminta periaatteisiin ja turvallisuusnäkökohtiin. Opintojaksoon sisältyy anestesiologiaa ja farmakologiaa. - leikkauspotilaan perioperatiivinen hoitoprosessi osana potilaan kokonaishoitoa - puudutetun ja nukutetun potilaan leikkausja anestesiahoitotyö - anestesiamenetelmät, anestesialääkitys, elintoimintojen tarkkailu ja hoito - hoitotyössä käytettävien tavallisimpien laitteiden toimintaperiaate ja turvallisuus Oppiaineet - anestesiologia 1/2 ov - hoitotyön ammattiopinnot 2 ov perioperatiivinen hoitotyö 2 ov - Harjoittelu perusharjoittelu II 2 1/2 ov K26002 TUTKIVA TYÖOTE HOITOTYÖSSÄ 5 OV Opiskelija - perehtyy hoitotieteeseen ja sen merkitykseen hoitotyön käytännön kannalta - perehtyy hoitotyön tutkimustyöhön ja sen prosessiin sekä ymmärtää tutkimuksen merkityksen työkäytäntöjen kehittämisessä - perehtyy hoitotyön tutkimusmenetelmiin ja oppii soveltamaan niitä tarkoituksen mukai- 336

20 Hoitotyön koulutusohjelma sesti - tunnistaa hoitotyön ongelmia ja kehittämistarpeita - hoitotieteen keskeinen sisältö ja tutkimuskohteet - hoitotieteen merkitys hoitotyölle - hoitotieteen kehittyminen - tieteellisen ongelmanratkaisun ja tutkimusprosessin vaiheet - tieteelliset lähestymistavat ja tutkimusmenetelmät - tilastolliset menetelmät - tutkimusetiikka Oppiaineet - hoitotyön englanti 1 ov - hoitotyön ammattiopinnot 4 ov hoitotieteen perusteet 1 ov tilastotieteen perusteet 1 ov tutkimustyön perusteet 1 ov opinnäytetyö 1 ov K26102 VANHUSTEN HOITOTYÖ 5 OV Opintojakson aikana opiskelija tiedostaa lähitulevaisuuden yhteiskuntapolitiikan haasteet, jotka liittyvät erityisesti nopeasti kasvavan ikääntyvän väestönosan hyvinvoinnin turvaamiseen. Opiskelija kehittää taitojaan kohdata ja auttaa ikääntyvää ihmistä ja hänen läheisiään. Opiskelija tukee ja edistää vanhuksen kokonaisvaltaista toimintakykyisyyttä ottaen huomioon hänen ainutkertaisuutensa. Opintojakson aikana opiskelija hankkii valmiuksia vanhustyön ja vanhusten hoitotyön kehittämiseen. Opintojaksoon sisältyy gerontologia, geriatria, sosiaalihuolto ja vanhuuden psykologia. - vanhuspolitiikan suuntaviivat ja ikääntyvän väestön hyvinvoinnin turvaaminen - ikääntymisprosessi ja kokonaisvaltaisen toimintakykyisyyden turvaaminen - vanhustyön ja vanhusten hoitotyön keinot hyvän itsenäisen elämän tukemisessa - vanhuksen perheen ja läheisen hyvinvoinnin tukeminen - ikääntyvän ihmisen sairauksien hoidon erityiskysymyksiä - moniammatillinen yhteistyö ikääntyvän ihmisen elämän tukijana ja vanhusten hoitotyön kehittäjänä Oppiaineet - gerontologia ja geriatria 1/2 ov - hoitotyön ammattiopinnot 1 1/2 ov vanhusten hoitotyö 1 1/2 ov - Harjoittelu perusharjoittelu II 3 ov K26202 LASTEN, NUORTEN JA PERHEI- DEN HOITOTYÖ, ÄITIYSHOITOTYÖ 7,5 OV Opiskelija kehittää valmiuksiaan perheen, lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön lapsen ja nuoren sairastuessa äkillisesti, pitkäaikaisesti, vammautuessa tai kuoleman kohdatessa. Opiskelija perehtyy perhe- ja lapsikeskeisiin auttamis- ja tukemismenetelmiin sekä tavallisimpiin tutkimus- ja hoitomenetelmiin että lasten lääkehoitoon. Lisäksi opintojakson aikana tarkastellaan terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä vapaaehtoisjärjestöjen merkitystä lapsen, nuoren ja perheen voimavarojen edistämisessä. Opiskelija kehittää valmiuksiaan odottavan perheen ja lapsen syntymän jälkeisen muutosvaiheen kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön. Opiskelija perehtyy perhehoitotyön teoriaan, tutkimukseen ja käytäntöihin vanhemmuuteen kasvamisen näkökulmasta. Opiskelija syventää käsitystään yhteistyösuhteesta, moniammatillisesta yhteistyöstä ja hoitotyön laadusta äitiyshoitotyöhön. - lapsen / nuoren terveys ja sairaus yhteiskunnassa ja eri kulttuureissa, lapsen ja nuoren olemisen ja joksikin tulemisen tukeminen, lapsen ja nuoren selviytyminen uhkatilanteissa - lapsen ja nuoren sairastuminen äkillisesti tai pitkäaikaisesti tai vammautuminen tai kuoleminen, hoitotyön auttamis- ja kuntoutusmenetelmät edellä mainituissa tilanteissa, moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö perheessä sekä yhteisössä. - parisuhde, perhe, perhesuunnittelu - vanhemmuuteen kasvun tukeminen - perheen hoitotyö raskaus-, synnytys- ja lapsivuodeaikana - terveen vastasyntyneen hoitotyö - äkillisessä synnytyksessä avustaminen 337

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet Opetusministeriön

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (9 koulutusohjelmaa/osaamisalaa) lääkealan perustutkinto

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Rikosseuraamusalan tutkinto

Rikosseuraamusalan tutkinto Rikosseuraamusalan tutkinto Opinto-opas 2015-2016 RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKINTO 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vernissankatu 2A 01301 VANTAA Puh: 010 366 5000 www.rskk.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot