5.8 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA. PIRAMK / Terveysala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.8 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA. PIRAMK / Terveysala"

Transkriptio

1 5.8 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia tukevaa prosessiluontoista toimintaa. Kuntoutusalan työntekijäryhmien keskeisenä toiminta-alueena on ihmisen toimintakyvyn edistäminen, ylläpitäminen ja parantaminen. Toimintakyky on osa elämisen laatua, kun ihminen kykenee selviytymään ja toimimaan erilaisissa ympäristöissä ja elämäntilanteissa mm. työssä, leikissä ja vapaa-ajan toimissa. Kuntoutusta voidaan perustella sekä yksilön että yhteisön hyvällä ja yhteiskunnan hyödyllä. Se on lakisääteistä, laaja-alaista ja moniammattista yhteistyötä asiakkaan/ kuntoutujan kanssa. Ihmistä ja hänen kuntoutustarvettaan tulee tarkastella siinä ympäristössä, jossa hän elää. Kuntoutus on yhteiskunnan ja yksilön kannalta tavoitteellista toimintaa, jossa asiakkaan/kuntoutujan mm. koti- ja työympäristön mahdollisuudet ja vaatimukset vaikuttavat kuntoutuksessa tehtäviin päätöksiin ja valintoihin. Kuntoutustarpeen ennakointi on tärkeää kuntoutuksen vaikuttavuuden takaamiseksi. Kuntoutuksen perustana on asiakas/ kuntoutujalähtöinen toiminta. Asiakas/ kuntoutuja on elämäänsä suunnitteleva, aktiivinen ja toimintakykyinen ihminen, joka toteuttaa tarkoituksenmukaisesti omia pyrkimyksiään ja elämänprojektejaan. Kuntoutusprosessin lähtökohtana on asiakkaan/kuntoutujan hyvinvointi, itsemääräämisoikeus ja vastuullisuus. Kuntoutus on poikkitieteellistä, moniammattista toimintaa, joka voidaan nähdä toisaalta edellä esitetyn kaltaisena työotteena ja toisaalta palvelualana. Kuntoutuksessa toimii asiakkaan/ kuntoutujan tarpeita tukeva laaja verkosto, johon kuuluu asiantuntijoina kuntoutusalan koulutuksen saaneita eri ammattiryhmien edustajia. Kuntoutuksen asiantuntija tuntee ammattitaitonsa rajat ja tekee niiden puitteissa yhteistyötä muiden ammattiryhmien edustajien kanssa arvostaen heidän asiantuntijuuttaan. Asiantuntija tukee asiakkaan/ kuntoutujan parasta kaikissa olosuhteissa edistäen kuntoutujan ja hänen läheistensä sitoutumista kuntoutumisprosessiin. Tulevina vuosina yhteiskunnalliset muutokset muun muassa lisääntyvä muuttoliike, väestön ikääntyminen, työikäisen väestön väheneminen, syrjäytyneisyyden sekä mielenterveys-ongelmien lisääntyminen, asiakkaiden moniongelmaisuus ja nopeasti muuttuva työelämä asettavat uusia haasteita kuntoutukselle. Tämä edellyttää kuntoutusalan asiantuntijatehtäviin kouluttautuvalta alueensa tuntemisen lisäksi muutoksen sietokykyyn ja joustavuuteen oppimista jo koulutuksensa aikana sekä tutkivaa ja kehittävää lähestymistapaa omaan työhönsä. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede. Fysioterapiatieteen keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ihmisen liikkuminen suhteessa tämän toimintakykyyn. Fysioterapiassa käytetään hyväksi monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoainesta. Fysioterapia on osa kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Fysioterapian tavoitteena on väestötasolla edistää ja ylläpitää niin yksilöiden kuin ryhmien terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Fysioterapiassa selvitetään fysioterapeuttisen tutkimisen avulla asiakkaan/kuntoutujan liikkumista ja toimintaa sekä niitä uhkaavia tai haittaavia tekijöitä asiakkaan toimintaympäristöissä. Fysioterapiassa pyritään yhdessä asiakkaan/kuntoutujan kanssa saavuttamaan hänelle optimaalinen liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen resurssinsa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet. Fysioterapeutti työskentelee pääasiassa lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijana 262

2 joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Fysioterapeutti toimii mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, fysikaalisissa hoitolaitoksissa, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta-, ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimen alueella vanhain- ja päiväkodeissa ja koulu- ja liikuntatoimessa. Fysioterapeutin ammatillisen ydinosaamisen alueita ovat - fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, - motorinen oppiminen, opetus ja ohjaus, - kehotietoisuus, - ergonomia, - terapeuttinen harjoittelu, - manuaalinen ja fysikaalinen terapia, - apuvälinepalvelut, ja toimintaympäristön suunnittelu sekä - terveysliikunta. Edellä luetellut osaamisalueet ovat keskeisiä eri toimintaympäristöissä tapahtuvassa eri-ikäisten ihmisten liikunta- ja toimintakyvyn tukemiseen ja edistämiseen harjaannuttavassa ohjatussa harjoittelussa. Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset sekä eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat. Fysioterapeutti toimii oman alansa asiantuntijana moniammattisissa työryhmissä. Fysioterapeutti vaikuttaa yhteiskunnassa aktiivisesti fysioterapiapalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen sekä palvelun laatuun huomioiden palvelun käyttäjien muuttuvat tarpeet. Fysioterapeuttikoulutus toteutetaan Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa ongelmaperustaisen oppimisen (problem based learning = PBL) mukaisesti. PBL on pedagoginen vaihtoehto lisääntyvän tietomäärän käsittelyyn rajatussa opiskeluajassa tavoitteenaan valmiudet läpi elämän jatkuvaan itsenäiseen oppimiseen. Oppiminen ymmärretään aktiivisena tiedon käsittelyn prosessina. Oppimista virittävät lähtökohdat nostetaan esiin oman ammattialan ja työelämän keskeisistä osaamistarpeista. Keskeistä on oppijan kokemus ja sen aktiivinen käsittely. Kokemukset herättävät uuden tiedon tarvetta ja oppimisprosessissa uusi tieto jäsentyy oppijan sisäiseksi tiedoksi. Tämän lähestymistavan kautta voidaan jatkuvasti opiskella työelämän muuntuvista tarpeista lähtien. Ongelmaperustainen opetussuunnitelma integroi eri oppiaineita ammattialan ydinteemojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Oppija on aktiivinen, vastuuntuntoinen ja tietoa etsivä ihminen, jolta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen, itseohjautuvaan opiskeluun ja aktiivista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana, koordinoijana ja aktivoijana mutta myös oman erityisalansa asiantuntijana. 263

3 Opintojen rakenne fysioterapian koulutusohjelmassa AMMATTIOPINNOT Fysioterapian koulutusohjelman ammattiopinnot, 86 ov PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 10 (14) ov Fysioterapian koulutusohjelman perusopinnot, 34 ov HARJOITTELU 50 ov *) OPINNÄYTETYÖ 10 ov **) VAPAASTI VALITTA- VAT OPINNOT 10 ov *) harjoittelu 50 ov sisältyy pääasiassa ammattiopintoihin **) opinnäytetyön tekeminen kytkeytyy ammattiopintoihin 264

4 Fysioterapian koulutusohjelman opinnot ja niiden eteneminen PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT 10 (14) ov 1. v 2. v 3. v 4. v Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot 1 ov 1 Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y003 Tiedonhallinta (L036) (1) Y004 Tutkimustyön perusteet 1 ov 1 Y005 Tietotekniikka 1 ov 1 Y006 Tilastotieteen perusteet 1 ov 1 Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä 1 ov 1 Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito 1 ov (L212) (1) Y010 Ruotsi 2 ov 2 Y011 Ensimmäinen vieras kieli 2 ov 2 Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet 1 ov (L218) (1) Y014 Ympäristöprojekti 1 ov (L216) (1) n valitsema jakso PIRAMK:n perusopintojen valikosta 1 Taulukossa sulkuihin merkityt opintojaksot on integroitu kyseisissä kohden viitattuihin fysioterapian opintojaksoihin. FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 34 ov L036 Ongelmaperustainen oppiminen fysioterapian koulutusohjelmassa 2 ov (Y003 1 ov) L037 Fysioterapia kuntoutusalalla 3 ov 3 L060 Ihminen liikkujana ja toimijana 8 ov 8 L061 Liikkumisen ja toiminnan valmiudet 10 ov 10 L062 Liikkumisen ja toiminnan ohjaaminen 10 ov 10 K034 Ensiapu 1 ov 1 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 86 ov L212 Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 4 ov (Y009 1 ov) 4 L213 Lasten ja nuorten fysioterapia 14 ov 14 L214 Aikuisten fysioterapia 28 ov L215 Ikäihmisten fysioterapia 10 ov 10 L216 Vaihtoehtoinen syventävä fysioterapia 14 (Y014 1 ov) 7 7 L217 Fysioterapian kehittäminen ja opinnäytetyö (sisältää opinnäytetyön 10 ov) 13 ov L218 Työelämä, yrittäjyys ja yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 2 sekä kuntoutuksessa 2 ov (Y012 1 ov) L206 Ammattiin kasvu ja oppiminen 1!! 1 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov

5 L036 ONGELMAPERUSTAINEN OPPI- MINEN FYSIOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMASSA 2 ov - perehtyy oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin - saa valmiuksia ongelmaperustaiseen oppimiseen - perehtyy tiedonhankintaan uudessa oppimisympäristössään - perehtyy fysioterapian koulutusohjelmaan osana sosiaali- ja terveysalan koulutusta - oppiminen - nuori aikuinen oppijana - ongelmaperustainen oppiminen - ryhmän merkitys oppimisessa - tietolähteet ja tiedonhankinta - fysioterapeuttikoulutuksen sisältö ja sen rakenne Opiskelumuodot ja opintojakson suoritus Aktiivinen tutorryhmätyöskentely Itsenäinen työskentely Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn Itsenäisesti laadittu hyväksytty loppuraportti Boud. D. & Feletti. G.I Ongelmalähtöinen oppiminen: uusi tapa oppia. Helsinki: Terra cognita. Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L Tutkiva oppiminen. Porvoo: WSOY. Lähteenmäki, M-L Problem-based learning ongelmaperustainen oppiminen ammatillisessa koulutuksessa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimukset ja selvitykset. Nro 1. Tampere: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. Poikela. S Ongelmaperustainen oppiminen Uusi tapa oppia ja opettaa? Tampereen yliopiston opettajakoulutuslaitos. Ammattikasvatussarja 19. Tampere: Tampereen yliopisto. Woods. D.R Problem based learning: How to gain the most from PBL. Waterdown: Woods Opetussuunnitelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. Kasvatustiede, psykologia, fysioterapia L037 FYSIOTERAPIA KUNTOU- TUSALALLA 3 ov - tulee tietoiseksi kuntoutuksen merkityksestä yksilön ja yhteisön kulttuuriset tekijät huomioiden - jäsentää kuntoutuksen osana yhteiskunnan palvelujärjestelmiä - selvittää ja tulee tietoiseksi kuntoutuksen työotteesta, asiakaslähtöisyydestä, moniammattisuudesta ja kuntoutumisprosessista - tutustuu fysioterapiaan, fysioterapiaprosessiin ja fysioterapeutin työhön osana kuntoutusta - kuntoutus käsitteenä - kuntoutuksen palvelujärjestelmä - kuntoutusta ohjaavat keskeiset lait - kuntoutuksen työote - yksilö kuntoutumisprosessissa kuntoutujan rooli - fysioterapia kuntoutumisprosessissa / fysioterapeutin työ fysioterapeutin rooli Opiskelumuodot ja suorittaminen Aktiivinen tutorryhmätyöskentely Itsenäinen työskentely ja ohjauksen käyttö sen tukena Opintokäynti Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn Haataja, M. ( toim. ), Lääkinnällinen kuntoutus. Helsinki: Suomen kuntaliitto 266

6 Karjalainen, V. & Saikku, P., ( toim. ) Vuoropuhelun aika. Stakes. Helsinki: Edita OY. Suikkanen, A., Härkäpää, K., Järvikoski, A., Kallanranta, T., Piirainen, K., Repo, M. & Vikström, J., Kuntoutuksen ulottuvuudet. Juva: WSOY. Tossavainen, A., Kohti asiakaslähtöistä kuntoutusta. Porvoo: WSOY. Winell, K. & Ståhle, T., Kuntalaisten kuntoutuspalvelut. Stakes. Helsinki: Edita OY. Kuntoutuslehden ajankohtaisia artikkeleita. Edeltävät opinnot L036 Sosiaalipolitiikka, psykologia, kuntoutus L060 IHMINEN LIIKKUJANA JA TOIMIJANA 8 ov, josta 3 ov on harjoittelua. - hahmottaa ihmisen psykofyysisenä kokonaisuutena - ymmärtää ihmisen elämänkaaren vaiheita - selvittää ihmisen psykomotorista kehitystä ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa erityisesti lapsuudessa tapahtuvan kehityksen osalta - saa kuvan ihmisen kognitiivisesta ja psykososiaalisesta kehityksestä elämänkaaren eri vaiheissa - osaa havainnoida alle kouluikäisen lapsen kehitystä erityisesti psykomotoriikan kannalta - ymmärtää itsensä tuntemisen merkityksen fysioterapian vuorovaikutustilanteissa sekä tutustuu itseensä liikkujana ja toimijana - saa valmiuksia havainnoida asentoja, liikkeitä ja liikkumista ja perehtyy ko. alueen peruskäsitteistöön - selvittää lihaksen toimintaa liikkeen ja liikkumisen aikaansaamisessa - saa valmiuksia havainnoida ja edistää rentoutuneisuutta ja hengitystoimintaa - ymmärtää ja tunnistaa omia ja toisen henkilön psyykkisiä ja fyysisiä reaktioita ja tunnetiloja erilaisissa tilanteissa - ymmärtää yksilöllisyyden, elämäntapojen ja elämän situationaalisuuden vaikutuksen yksilön toimintaan ja käyttäytymiseen - kartoittaa omaa ja lähiyhteisön terveyttä ja toimintakykyä edistäviä ja heikentäviä tekijöitä - saa keinoja vaikuttaa omaan ja toisen henkilön terveyteen ja toimintakykyyn - psykosomaattinen malli fysioterapian jäsentäjänä - lapsen, nuoren, aikuisen ja ikäihmisen kognitiivinen ja psykososiaalinen kehitys - motorinen kehitys lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa ja ikääntyessä - perusliikkumisen kehitys - refleksien merkitys kehityksessä - oikaisu-, tasapaino- ja suojareaktiot - fysiologian perusteita: - kudokset - solujen välinen viestintä - nestetasapaino, virtsaneritys - ruuansulatusjärjestelmä ja sen toiminta - lisääntyminen - elintoiminnot ja niiden säätely eri tilanteissa (mm. hormonit ja autonominen hermosto) - kineettinen ketju - asento, liike, liikkuminen, toimintakyky - biomekaniikan ja mekaniikan perusteita ihmisen liikkumisessa - motorinen toiminta, motorinen taito - lihaksen rakenne, motorinen yksikkö ja lihastoiminta - hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta - hyvä hengitystapa, hengitystoimintojen mittaaminen - kehonkäyttö, kehontuntemus ja itsetunto - stressi, rentoutuminen - elämäntapa, roolit, normit, arvot ja asenteet ihmisen käyttäytymisessä - elintavat ja niiden muuttuminen - terveyden psyykkinen ja sosiaalinen merkitys - liikunta oman itsensä tunnistamisessa ja terveyden edistämisessä 267

7 Opiskelumuodot ja opintojakson suoritus Aktiivinen tutorryhmätyöskentely Itsenäinen työskentely Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn Hyväksytysti suoritettu käytännöllinen ja teoreettinen koe Ensimmäisen vieraan kielen (Y011, 1ov ) yhdistäminen ammatin perusteiden opiskeluun Edeltävät opinnot L037 Bjålie.J.G. ym Ihmisen fysiologia ja anatomia. Cech, D. & Martin, S Functional Movement Development Across the Life Span. Philadelphia: W.B.Saunders Company. Hamill.J. & Knutzen. K.M Biomachanical Basis of Human Movement. Baltimore: Williams & Wilkins. Haug. E Ihmisen fysiologia. Porvoo: WSOY. Lintunen. T., Koivumäki. K. & Säilä. H Jalka potkee, mieli notkee: Liikunta mielenterveyden tukena. Helsinki: Suomen mielenterveysseura. Nienstedt. W., Hänninen. O., Arstila., A. & Björkvist. S-E (tai uudempi) Ihmisen fysiologia ja anatomia. Porvoo: WSOY. Nupponen. R Terveyspsykologian perusteet: tukea koulutukseen ja terveyspalveluihin. Helsinki: Stakes. Payne. R.A Relaxation techniques; A practical handbook for the health care professional. Edinburgh: Churchill Livingstone. Sheridan. M. D From birth to five years: children s developmental progress. London: Routledge. Tortora. G. J Principles of anatomy and physiology. New York: Harper Collins College Publishers. Zukunft-Huber, B Vauva oppii liikkumaan - Lapsen ensimmäinen vuosi. Helsinki: Kirjayhtymä. Ym. ajankohtainen kirjallisuus Fysioterapia, psykologia, yhteiskuntatieteet, liikuntatiede, fysiologia, biomekaniikka, fysiikka, terveydenhoito L061 LIIKKUMISEN JA TOIMINNAN VALMIUDET 10 ov, josta 3 ov on harjoittelua - ymmärtää fysioterapeuttisen tutkimisen osana fysioterapiaprosessia - perehtyy tuki- ja liikuntaelimistön rakenteeseen, toimintaan ja toimintaa sääteleviin tekijöihin - ymmärtää eri yhteyksissä vallitsevien erilaisten kuormituksellisten tekijöiden merkityksen ihmisen fyysiseen toimintakykyyn - harjaantuu asentojen, liikkeen ja liikkumisen analysoinnissa ja tutkimisessa haastattelun, havainnoinnin, palpoinnin ja mittaamisen keinoin - harjoittelee tutkimistulosten kirjaamista - harjaantuu käyttämään manuaalisia taitoja liikkumisen ja toiminnan tutkimisessa ja tukemisessa - Hislopin systeemiteoreettinen malli fysioterapian jäsentäjänä - liikkeen hermostollinen säätely, motorinen kontrolli - tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia - nivelten liikkeiden ja lihastoiminnan tutkiminen ja analysointi: lihastoimintaroolit, lihasten aktivoitumisjärjestys - kävelyn ja asennosta toiseen siirtymisen analysointi ja niiden manuaalinen ohjaaminen - klassisen hieronnan perusotteet - liikkuminen ja liikkumisen avustaminen vedessä Opiskelumuodot ja opintojakson suoritus Aktiivinen tutorryhmätyöskentely Osallistuminen harjoituksiin 268

8 Itsenäinen työskentely Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn Hyväksytysti suoritetut kokeet Ensimmäisen vieraan kielen (Y011, 1 ov) yhdistäminen ammatin perusteiden opiskeluun Edeltävät opinnot L060 aiemmin esillä ollut kirjallisuus soveltuvin osin Campion, M.R. (1997) Hydrotherapy. Principles and Practice. Butleworth. Owford: Heineman. Daniels.L. & Worthingham.C Muscle Testing. Philadelphia: W.B.Saunders Company. Hertling. D. & Kessler. R.M Management of Common Musculoskeletal Disorders. Physical therapy. Principles and Methods. New York: Lippincott. Kahle. W., Leonhardt.H. & Plazer. W (tai uudempi painos). New York: Locomoror System. Kapandji, I. A Kinesiologia 1: yläraajojen nivelten toiminta. Laukaa: Mederehab. Kapandji, I. A Kinesiologia 2: alaraajojen nivelten toiminta. Laukaa: Mederehab. Kapandji, I. A Kinesiologia 3: selkärangan, rintakehän ja lantion nivelten toiminta. Laukaa: Mederehab. Shumway-Cook,A. & Wollacott, M Motor Control. Theory and Practical Applications. Baltimore: Williams & Willkins. Whittle. M Gait Analysis. An introduction. Oxford: Butterworth-Heinemann. Fysioterapia, anatomia, fysiologia, biomekaniikka, liikunta, fysiikka L062 LIIKKUMISEN JA TOIMINNAN OH- JAAMINEN 10 ov, josta 5 ov on harjoittelua - selvittää ja analysoi yksilön ja ryhmän liikkumista osana terveyttä ja toimintakykyä - tuntee terveysliikunnan tavoitteet ja sisällön ja osaa liittää terveysliikunnan osaksi fysioterapiaa - oppii toimimaan asiakkaiden / potilaiden liikkumisen, toimintakyvyn ja terveyden edistämiseksi - harjaantuu toimimaan ohjaajana erilaisissa liikunta- ja terveyskasvatustilanteissa - ymmärtää ryhmädynaamisten tekijöiden vaikutuksen yksilöön - oppii fysioterapiaa suunnitellessaan ja ohjatessaan ottamaan huomioon ohjattavan yksilölliset tarpeet, elämäntilanteen ja valmiudet taidon oppimiseen - harjaantuu perusliikkumisen ja terapeuttisen harjoittelun ohjauksessa tukien asiakkaan / potilaan motorista oppimista - harjoittelee kokonaisvaltaista fysioterapian suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kirjaamista fysioterapiaprosessin mukaisesti - ymmärtää ja tiedostaa omien ajatusten, uskomusten ja tunteiden merkityksen vuorovaikutuksessa - pyrkii ymmärtämään sairaan ihmisen tilannetta - harjaantuu ohjauksessaan käyttämään selkeää ja tarkoituksenmukaista kieltä - ihmisen kohtaaminen, terapeuttisuus vuorovaikutus sairaan ihmisen kanssa - ryhmäprosessi fysioterapiatilanteissa - fysioterapeuttinen ohjaaminen - yksilön ja ryhmän ohjauksen periaatteet - ohjausprosessimalli - motivaatio - motorinen oppiminen - fysioterapiaprosessi, asiakasraportti - viestinnän eri muodot erilaisissa ammatillisissa tilanteissa - terveyskasvatus - terveysliikunta - ravitsemusneuvonta - lihasmekaniikka, liikunnan vaikutus elinjärjestelmittäin - terapeuttinen harjoittelu, PNFmenetelmä - perusliikkumisen ohjaaminen (myös liikkumisen apuvälineiden kanssa) - liikunnan didaktiikka 269

9 - musiikin käyttö ohjaustilanteissa Opiskelumuodot ja suoritustavat Aktiivinen osallistuminen tutorryhmätyöskentelyyn, itsenäinen työskentely ja ohjauksen käyttö Aktiivinen osallistuminen fysioterapian, liikunnan didaktiikan ja viestinnän harjoituksiin Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn Hyväksytty asiakasraportti Hyväksytysti suoritetut yksilö- ja ryhmäfysioterapiatilanteet Hyväksytysti suoritettu ohjattu harjoittelu Hyväksytysti suoritettu käytännön koe Hyväksytysti suoritettu kirjallinen koe Edeltävät opinnot L061 Hynninen.E., Moisio.P., Rinne.M. & Taulaniemi. A Terveysliikuntaa ryhmässä. Tampere: UKK-instituutti. Jääskeläinen. L., Korpilauri. A. & Tikkanen. J Liikunnan didaktiikka. Helsinki: Otava. Nupponen. R Terveyspsykologian perusteet: tukea koulutukseen ja terveyspalveluihin. Helsinki: Stakes. Ruohotie, P Motivaatio, tahto ja oppiminen. Helsinki: Oy Edita Ab. Talvitie, U., Karppi, S-L. & Mansikkämäki, T Fysioterapia. Helsinki: Oy Edita Ab. Vertio. H Terveyden edistäminen. Hämeenlinna: SHKS. Wiio. O.A Terveysviestinnän opas. Keuruu: Otava. Vuori.I Tehokas ja turvallinen terveysliikunta. Terveysliikunnan opas. Tampere: UKK-instituutti. Vuori, I. Taimela (toim.) Liikuntalääketiede. Helsinki: Duodecim. Fysioterapia, kasvatustiede, liikuntatiede, ravitsemusoppi, psykologia, terveyskasvatus L212 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- JÄRJESTELMÄ 4 ov - perehtyy suomalaisen väestön sairastavuuteen ja sen merkitykseen kuntoutus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä - ymmärtää suomalaisen terveyspalvelujärjestelmän toimintaperiaatteet - tulee tietoiseksi taloudellisten resurssien merkityksestä kuntoutus -, sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa ja tuottamisessa - saa valmiuksia ohjata asiakastaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että kuntoutuspalvelujen käytössä koulutuksensa tulevissa vaiheissa - saa valmiuksia moniammattisen työryhmän puheenjohtajana, sihteerinä ja aktiivisena ammattinsa edustajana toimimiseen suomalaisten terveys, sairaus, sairastavuus ja niiden mittaaminen väestötasolla valtionosuusjärjestelmä, valtion tulo ja menoarvio suunnittelu, päätöksenteko ja seuranta sosiaali-, terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujärjestelmissä priorisointi ja eettiset kysymykset ammatillinen vuorovaikutus neuvottelun teoria, kokoustekniikka, videoneuvottelu Opiskelumuodot ja suoritustavat Aktiivinen osallistuminen tutorryhmätyöskentelyyn Itsenäinen työskentely Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Tutustumiskäynti terveydenhuollon organisaatioon Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn Hyväksytysti suoritettu koe 270

10 Edeltävät opinnot L062 Koskinen S., Teperi J., Väestöryhmien välisten terveyserojen supistaminen. Stakes. Edita Oy. Nissinen, A., Kauhanen, J. & Myllykangas, M Kansanterveystiede. Porvoo: WSOY. Ryynänen, O-P., Myllykangas M., Terveydenhuollon etiikka. WSOY. Suomalaisten terveys Kansanterveyslaitos ja STM. Helsinki: Edita. Sintonen, H., Pekurinen, M & Linnakko, E Terveystaloustiede. Porvoo: WSOY. Karisto, A., Lahelma, E. & Rahkonen, O. ( toim. ) 1992 : Terveyssosiologia. Porvoo: WSOY. Taipale, V., Lehto, J. & Mäkelä, M Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet. Porvoo: WSOY. Uusitalo H., Parpo A., Hakkarainen A., ( toim ) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus. Stakes. Edita Oy. Valtioneuvoston päätös. Uusin sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma. Viitanen, E Fysioterapia kansanterveystyössä: tutkimus fysioterapiapalveluiden järjestämisestä ja palveluiden suunnittelusta kansanterveystyössä. Tampere: Tampereen yliopiston kansanterveystieteen laitos. Vohlonen, I Suomalainen terveyspolitiikka. Helsinki: Kirjayhtymä. Winell, K., Ståhl, T., Kuntalaisten kuntoutuspalvelut. Stakes. Edita Oy. Ajankohtaisia opettajan osoittamia julkaisuja ja artikkeleita. terveydenhuollon hallinto, kansanterveystiede, terveystaloustiede, sosiologia, fysioterapia, puhetekniikka L 213 LASTEN JA NUORTEN FYSIOTERA- PIA 14 ov, josta 8 ov on harjoittelua - tuntee lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet ja tunnistaa eri ikäkausille tyypillisen toiminnan - tietää ja havaitsee viivästyneen motorisen kehityksen merkkejä - oppii kohtaamaan eri-ikäisiä lapsia ja nuoria ja oppii toimimaan heidän kanssaan - saa kokemuksia eri-ikäisten lasten ja nuorten leikin, liikkumisen sekä toiminnan ja liikunnan suunnittelusta ja ohjaamisesta - perehtyy yleisimpiin lasten ja nuorten liikkumis- ja toimintakyvyn muutoksiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin - saa valmiuksia määritellä lapsen ja nuoren liikkumis- ja toimintakyvyn resurssit ja ongelmat yhteistyössä perheen ja muiden yhteistyöhön osallistuvien tahojen kanssa - harjaantuu fysioterapian suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa eri-ikäisten lasten ja nuorten liikkumista ja toimintakykyä tukevasti ja edistävästi - ymmärtää yhteiskunnan ja sen muutosten vaikutukset perheen rakenteeseen ja toimintaan - ymmärtää sairauden vaikutuksen lapseen / nuoreen ja perheeseen - lapsen motoriikan tutkiminen osana kokonaiskehitystä viivästynyt kehitys - lapsen leikin, liikkumisen ja liikunnan ohjaaminen - hermoston anatomia ja fysiologia: aistiradat ja liikeradat - perherakenteen muutos lasten / nuorten asema - lapsen ja perheen sosiaaliturva sairaan lapsen / nuoren kuntoutus - lapsi / nuori ja sairaus - lääketieteelliset kysymykset lapsella ja nuorella - fysioterapia lasten keskus- ja ääreishermoston ongelmissa - fysioterapia tuki- ja liikuntaelinsairailla lapsilla - fysioterapia lasten ja nuorten hengityselinsairauksissa - fysioterapia lasten ja nuorten psykiatrisissa ongelmissa - hygienia ja aseptiikka fysioterapiassa 271

11 Opiskelumuodot ja opintojakson suoritus Aktiivinen osallistuminen tutorryhmätyöskentelyyn Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Itsenäinen työskentely Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn Hyväksytysti suoritettu käytännöllinen koe Hyväksytysti suoritettu teorialoppukoe Hyväksytysti suoritettu ohjattu harjoittelu Opintojakson alussa erikseen sovittava muu suoritustapa Edeltävät opinnot L212, K034 Aaltonen ym Lapsen aika. Porvoo: WSOY. Ahonen T Aivot ja oppiminen. Kliinistä lastenneuropsykologiaa. Jyväskylä: Atena. Ayres, A. J Kun lapsi ei opi leikkimään. Helsinki: Vapk-kustannus. Burns, Y.N.& MacDonald, J Physiotherapy and the growing child. London: Saunders. Cech, D., Martin, S Functional Movement Development Across the Life Span. Philadelphia: W.B. Saunders Company. Eckersley, P.M Elements of paediatric physiotherapy. Edinburgh: Churchill Livingstone. Karvonen-Pirttimaa Liikkumisen ilo. Mannerheimin lastensuojeluliitto. P- julkaisusarja no15. Numminen P Kuperkeikka - varhaiskasvatuksen liikunnan didaktiikka. Jyväskylä: Gummerus. Piper, M & Darrah J 1994: Motor assessment of developing infant USA W.B. Sauders Company Pryor, J. A. & Webber, B. A Physiotherapy in respiratory and cardiac problems. Edinburgh: Churchill Livingstone. Ryöppy, S Lastenortopedia. Jyväskylä: Duodecim. Räsänen, E., Moilanen, I., Tamminen, T. & Ahlmqvist. F Lasten- ja nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim. Sherborne, V Lasten kokonaiskehitystä tukeva liikunta. Kehitysvammaliitto. Helsinki: Hakapaino. Sheridan, M From birth to fifth years, children s developmenttal progress. USA: NEER-Nelson. Shumway-Cook, A Motor Control: theory and practical applications. Baltimore: Williams & Wilkins. Sillanpää, M., Airaksinen, E,. Iivanainen, M., Koivikko, M. & Saukkonenm A-L Lasten neurologia. Helsinki: Duodecim. Fysioterapia, sosiologia, sosiaalipolitiikka, psykologia, anatomia, fysiologia, lääketiede, erityispedagogiikka, liikunta, aseptiikka L214 AIKUISTEN FYSIOTERAPIA 28 ov, josta 17 ov on harjoittelua OSA I 18 ov, josta 10 ov on harjoittelua - ymmärtää, tunnistaa ja osaa selvittää aikuisen elämäntilanteeseen, liikkumiseen sekä toiminta- ja työkykyyn liittyviä tekijöitä ja ottaa ne huomioon fysioterapian suunnittelussa sekä toteutuksessa - kykenee fysioterapian keinoin tukemaan aikuisen ihmisen liikkumista sekä toimintaja työkykyä eri elinjärjestelmien häiriötiloissa - pystyy arvioimaan omaa toimintaansa ja ohjaamansa fysioterapian vaikutuksia - saa kuvan traumaattisen kriisin vaiheista ja pyrkii ymmärtämään kriisiä sairaan ja / tai kuolevan ihmisen kokemuksena - ymmärtää sairauden ja kivun merkityksen aikuisen kokemuksena Fysioterapia ja sen keinot tukea liikkumis-, työ- ja toimintakykyä aikuisen tarpeiden ja voimavarojen tunnistaminen liikkuvuuden, lihastoiminnan sekä tunnon eriytynyt tutkiminen 272

12 raajanivelten tutkimisen ja käsittelyn periaatteet toimintakyvyn tutkiminen aikuisten asentojen, liikkumisen ja toimintakyvyn ohjaus rentoutumisen ja hengitystoiminnan ohjaus apuvälineen valinta ja käytön ohjaus Kipu fysiologisena ja psykologisena ilmiönä kivun tutkiminen ja fysioterapia akuutin kivun hoidossa Traumaattinen kriisi, kuolema Aikuisten ryhmänohjaus Fyysisen kunnon mittaaminen Sosiaaliturvajärjestelmä Vakuutusjärjestelmät ja työn sosiologia Lääketieteelliset kysymykset aikuisen ihmisen kannalta Röntgenologinen kuvantaminen Anatomiset, fysiologiset ja ravitsemukselliset kysymykset aikuisilla Raajojen hermotus OSA II 10 ov, josta 7 ov on harjoittelua - ymmärtää työikäisen ihmisen elämän laatuun ja työssä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka aiheutuvat ympäröivästä yhteiskunnasta, työ- ja perheyhteisöstä sekä hänessä itsessään tapahtuvista fyysisistä ja psyykkisistä muutoksista - harjaantuu tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin, leikkausten jälkitiloihin ja pitkittyneisiin kiputiloihin liittyvän konservatiivisen fysioterapian suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa - ymmärtää aikuisen ihmisen kehitysvaihetta ja elämäntilannetta - osaa toimia yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa asiakkaan kuntoutusprosessin eri vaiheissa - Fysioterapia ja sen keinot tukea aikuisen toiminta- ja työkykyä - tuki- ja liikuntaelimistön ongelmatilanteissa - Aikuisen tarpeiden ja voimavarojen tunnistaminen aikuisen kehitysvaiheet ja elämäntilanne - Fyysisen suorituskyvyn ja terveyskunnon arviointi - Aikuisen ryhmänohjaus - Selkärangan tutkimisen ja käsittelyn periaatteet - Neuraalikudoksen käsittelyn periaatteet - Asentojen, liikkumisen ja toimintakyvyn ohjaus - Fysikaalinen terapia - Ergonomia, työsuojelu ja kuntouttavat toimenpiteet (varhaiskuntoutus, Tyky-, TYK-, ja ASLAK- kuntoutus) työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä - Yhteistyö työterveyshuollon kanssa - Niska- ja selkäpotilaan lääketieteelliset kysymykset - Työn merkitys, vaatimukset ja työelämän stressitekijät Opiskelumuodot ja opintojakson suoritus Aktiivinen osallistuminen tutorryhmätyöskentelyyn Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin Itsenäinen työskentely Hyväksytysti suoritetut ryhmänohjaukset Hyväksytyt ohjatun harjoittelun jaksot terveydenhuollon palveluja antavissa laitoksissa tai vastaavissa paikoissa Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn Hyväksytysti suoritetut kirjalliset ja käytännön kokeet Opintojakson alussa erikseen sovittava muu suoritustapa Edeltävät opinnot L213 aiemmin esillä ollut kirjallisuus soveltuvin osin Kuusinen, K-L Terveyspsykologia. Porvoo: WSOY. Roti, O. & Ihanus, J Terveys ja psykologia. Helsinki: Kirjayhtymä. 273

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet

5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala. ja vastuullisena jäsenenä. Terveydenhuoltoalan. Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 5.9 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

1. Fysioterapian koulutusohjelma... 2 1.1 Johdantoteksti... 7 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUS- JA AMMATTIOPINNOT 180 OP... 9 1.2.

1. Fysioterapian koulutusohjelma... 2 1.1 Johdantoteksti... 7 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUS- JA AMMATTIOPINNOT 180 OP... 9 1.2. 1. Fysioterapian koulutusohjelma................................................................................. 2 1.1 Johdantoteksti..........................................................................................

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma

Hoitotyön koulutusohjelma 5.10 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, fysioterapeutti (AMK) 210 op. TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

SUORITETTAVA TUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, fysioterapeutti (AMK) 210 op. TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Fysioterapian koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, fysioterapeutti (AMK) 210 op. TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulusta valmistunut

Lisätiedot

358 Sosiaalialan koulutusohjelma

358 Sosiaalialan koulutusohjelma 8.11. SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liikunnan laitos Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

Työelämäyhteydet Opiskelijan kehittyvää ammatillista kasvua tarkastellaan työelämän näkökulmasta

Työelämäyhteydet Opiskelijan kehittyvää ammatillista kasvua tarkastellaan työelämän näkökulmasta Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Henkilökohtainen kehittyminen ja ammatillinen kasvu Tunnus: AMM2SL001 Laajuus: 3 op Ajoitus: 1.-3. lukuvuosi Kieli: suomi Opintojakson taso: yhteiset ammattiopinnot

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutusohjelma

Sosiaalialan koulutusohjelma SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Social Services Tutkinto: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: sosionomi (AMK) Opintojen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala

5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala 5.12 RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Röntgenhoitajan tehtävänä on toimia radiografian ja sädehoidon asiantuntijana diagnostisen radiografian (radiologiset tutkimukset ja

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO Voimassa 19.11.2012 alkaen SISÄLLYS 1 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON SUORITTANEEN TYÖN KUVAUS...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA 3

PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA 3 Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Opinnäytetyöt. Nro 5 PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA 3 Kokemus kehossa toimittaneet Marja-Leena Lähteenmäki Raija Jaakkola Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Terve tuki- ja liikuntaelimistö

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS Heli Bäckmand Ilkka Vuori (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 11 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet Hoitotyön opintopolku syksyllä 2012 Jylpyn kampuksella Paikka Kohderyhmä Jylpyn kampus, Takojantie 1, 48220 Kotka Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot