Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013"

Transkriptio

1 Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013 Tarjous Tammikuu 2013 TNS Gallup

2 Sisältö 1 Tausta 03 2 Tutkimuksen tavoite ja siihen vastaaminen 3 Sähköyhtiön kasvun takaaminen 07 4 Tutkimuksen toteutus 09 5 Aikataulu ja keskeiset vastuut Investointi 13 7 Liitteet 18 2

3 Tausta Tutkimus antaa tärkeän tiedon, jonka perusteella yhtiö voi kasvattaa liiketoimintaansa yritysasiakassuhteiden kautta. Johtopäätökset osoittavat kuinka lisätä myyntiä nykyasiakkaille asiakasuskollisuuden kasvaessa. Nähdään miten saadaan aikaan suositteluhalukkuutta ja hyvän sanoman leviämistä. Annetaan ohjenuorat uusien asiakkuuksien voittamiselle, positiiviselle erottumiselle ja kilpailukyvylle. Tutkimuksessa mitataan asiakaslojaalisuus sekä tyytyväisyys yhteistyöhön ja palveluun kuuluviin osa-alueisiin (mm. yhteyshenkilöiden toiminta, tuotteet/ratkaisut, palvelut, tiedon saanti, kyky edesauttaa asiakasyrityksen menestymistä). Tuloksia verrataan muihin tutkittuihin yhtiöihin, kaikkien Suomalaisten yrityksen luotettaviin keskiarvoihin (tyytyväisyys energiatoimittajaansa) sekä TNS:n kansainvälisiin tietopankkitietoihin. Kyseessä on monitilaajatutkimus, eli se toteutetaan samanlaisena kaikille tutkimuksen mukaan tuleville. Jokainen yhtiö voi lisätä max. 2 omaa kysymystä ja erikseen sovittaessa useampia. Vastaajat saadaan kunkin yhtiön rekisteristä ja tiedonkeruu toteutetaan web-kyselynä. Selvitys on yhtä laaja ja syvällinen kuin erillistutkimus mutta hinta/hyöty suhteeltaan erittäin kilpailukykyinen. TNS Gallup Oy on markkinajohtaja globaalisti että Suomessa busines-to-busines asiakastutkimusten saralla. Omaamme alan parhaan kokemuksen ja osaamisen, analyysimenetelmät sekä vertailutietokannat. 3

4 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen päätavoitteet: Selvittää asiakkaiden asiakasuskollisuus, tyytyväisyyden taso ja sen kehitys objektiivisesti ja luotettavasti sekä vertailla tapahtunutta kehitystä aiempiin tuloksiin. Selvittää kriittiset vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä osoittaa ne keinot, joilla asiakastyytyväisyyttä ja täten asioinnin volyymia lisätään. Kertoa miten yhteistyötä pitää kehittää, jopa yksittäisten asiakkuuksien tasolla. Päätavoite johdon kannalta on varmistaa yrityksen kasvu tyytyväisen ja sitoutuneen yritysasiakaskunnan avulla. Tutkimus tarjoaa: Johtamisen tueksi luotettavan ja kansainvälisesti arvostetun KPI -mittarin ja seurantaindeksin johdolle ja esimiehille (TRI*M indeksi / optiona). Johdolle tietoa siitä, minkä avulla fokusoida yrityskohtaisia toimenpiteitä. Jokaiselle esimiehelle ja yksittäisille yhteyshenkilölle ja myyjälle työvälineen kehittää oman asiakaskunnan ja tiimin asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Tärkeä tieto tuote-/ palvelukehitykselle ja viestinnälle ja markkinoinnille siitä miten kehitetään ylivoimaisuutta suhteessa kilpailijoihin. Tiedon ja viestin asiakkailta siitä mitä toivotaan ja mihin pitää kiinnittää huomiota. 4

5 Tavoitteisiin vastaaminen TNS:n ratkaisun avulla tutkimuksen tavoitteet saavutetaan: Selkeät ja tieteellisesti validoidut päämittarit asiakastyytyväisyydestä ja sitoutuneisuudesta. Erittäin hyvät vertailutiedot. Vertailu muihin tässä tutkimuksessa mukana oleviin yhtiöihin Vertailu tilastollisesti luotettavasti Suomalaisten yrityspäättäjien arvioihin sähköyhtiöistä Vertailu muihin toimialoihin B2B tutkimuksissa Asiakaslojaalisuuden vertailutietopankki, joka kuvaa luotettavasti Suomen yleistä tasoa sekä kansainvälinen TRI*M Data Base (alan kattavin koko maailmassa). Kokeneen senior-tutkijan laatimat konkreettiset ja perusteelliset johtopäätökset sekä hyödylliset toimenpidesuositukset. Monimuuttuja-analyysien antamiin painokertoimiin perustuvat kehittämismatriisit (vahvuudet / kehittämiskohteet). Erottelee tehokkaimmat kehittämiskohteet ja keinot itsestään selvistä hygieniatekijöistä, joiden kohdalla riittää normitason saavuttaminen ja lisäpanostaminen olisi hukkainvestointi. Nimellä varustettuna koko palaute kaikilta tähän luvan antaneilta yritysasiakkailta. Haluttaessa tutkijoiden vetämiä kehittämis-workshoppeja. Entistä enemmän huomiota vastausprosentin parantamiseen sekä tulosten hyödyntämiseen ja jalkauttamiseen. Vahva ja kokenut tutkimustiimi Tiimissä henkilöillä yli 20-vuoden kokemus yritysasiakastutkimusten tekemisestä eri menetelmillä 5

6 Sidosryhmähallinnan kokonaisviitekehys jonka avulla löydetään yrityksen keskeiset kasvun ajurit Suorituskykyinen organisaatio Asiakaskokemukset 1 Lojaalisuus & asiakkuuden lisääntyminen 2 Yritysen maine Uudet asiakkaat Uudet tuotteet& palvelut 3 KASVU 4 Uudet markkinat 6

7 Sähköyhtiön kasvun takaaminen Yhtiön kasvu ja menestyminen varmistuu asiakkaiden sitoutumisen pitkäjänteisellä kehittämisellä Yritysten strategiaan kuuluu kasvu, kilpailukyvyn parantaminen sekä laadukkaat tuotteet ja asiakaslähtöiset palvelut. Näinä vuosina sähköalallakin on suuriakin haasteita. Asiakkaiden sitoutuminen on keskeinen menestymisen ja kasvun tekijä, koska sitoutuneet asiakkaat.. Suosittelevat yhtiötä ja levittävät hyvää sanomaa. Asioivat yhtiön kanssa mielellään ja usein. Levittävät samaa henkeä myös ympärilleen. Pysyvät uskollisina jopa siitä huolimatta, vaikka eivät aina välillä olisikaan tyytyväisiä sen hetkiseen palveluun. Vaikuttavat maineeseen positiivisesti. Ovat uskollisia vaikka julkisuudessa esiintyisi negatiivista sanomaa. Ovat halukkaita oppimaan uutta ja eivät suhtaudu negatiivisesti muutoksiin - levittävät tätä henkeä ympärilleen. asiakkaille TNS Gallupin ratkaisu tarjoaa luotettavat mittarit, analyysit ja tuen sitoutumisen kehittämisessä. 7

8 Parempia uusia asiakkaita Maine on tärkeä kasvua luova tekijä (OPTIO) Uudet markkinat Uudet asiakkaat Tämän hetken tilanne 2 Uusi tarjonta, yhteistyö, tiedonkulku & palvelut Lisää volyymia Lisää hyötyä nykyistä asiakkaista ja sidosryhmistä Vastuullisuus on osa Eurooppa 2020 strategiaa, jolla halutaan varmistaa yritysten fiksu, kestävä ja ketään syrjimätön kasvuedellytys ja kilpailukyky. Hyvä maine ja yrityskuva... On tärkeä tekijä asiakkaiden lojaalisuudessa, hyvät asiakkaat pysyvät ja ollaan valmiita maksamaan enemmän. Maine edistää hyvien uusien asiakkaiden saantia. Hyvä maine lähentää yhteistyötä kaikkien tärkeiden sidosryhmien kanssa ja edesauttaa sidosryhmien halua työskennellä yrityksen kanssa ja sen hyväksi. Lisää suositteluhalukkuutta mm. mielipidejohtajien ja asiakkaiden keskuudessa ja täten auttaa uusien asiakkaiden saamista. Hyvä maine edesauttaa uusien tuotteiden, ratkaisuiden toimintamallien, hintojen jne. hyväksymistä ja käyttöönottoa. Hyvä maine auttaa uusille markkinoille tuloa, koska yritykseen luotetaan ja sen tarjooma koetaan houkuttelevana. Tukee kilpailukykyä myös työvoimamarkkinoilla, pääomamarkkinoilla (vetää sijoituksia) sekä mielipidemarkkinoilla (vaikuttajat toimivat suositteljoina, legitimiteetti yhteiskunnassa on vahva). Holistinen sidosryhmävuoropuhelu auttaa yrityksiä kestävän kehityksen ja yrityskulttuurin edistämisessä. Hyvä maine ja vastuullisuuskuva ovat siis tärkeitä kilpailuetuja ja tunnistettuja yrityskuvan ja brändin rakentajia, joilla tuetaan yrityksen kasvua. 8

9 Tutkimuksen toteutus

10 Tutkimuksen toteutus Kysymyslomake Kyselylomakkeen pituus noin min. Lomakkeella TRI*M indeksikysymykset (sitoutuminen/uskollisuus) sekä riittävät toimintaa, tuotteita, palveluita ja yhteistyötä arvioivat tärkeät attribuutit (1-5 skaala). Lisäksi avoimia kysymyksiä (vahvuudet ja kehittämiskohteet). Kysymyksiä voisi olla noin 30 (4 TRI*M kysymystä), noin arviointi attribuuttia sekä 2-5 erilliskysymystä sekä taustakysymykset. Aihealueita esim. seuraavat (määritellään tarkemmin yhdessä teidän tilannettanne ja tarpeitanne vastaavaksi): Tuotteet/valikoimat/ratkaisut Toimitusprosessi Yhteyshenkilö/myynti ja sovellustiimi Markkinointi ja viestintä Tekninen tuki/apu/konsultaatio/palvelut Yritysominaisuudet Lisäkysymyksiä tarvittaessa: esim. yhteyshenkilön/tiimin nimi, miten usein tekemisissä yhteyshenkilön kanssa, mitä kanavaa haluaisi mieluiten tietoja, mikä sai valitsemaan juuri tämän yhtiön sähköntoimittajaksi/kumppaniksi, mitä tuotteita käyttää/millainen sopimus, kauanko ollut asiakkaana, käyttääkö muitakin jne. Mahdollisuus sisällyttää 1-3 omaa kysymystä. Jos enemmän sovitaan erikseen. Sisältö suunnitellaan yhdessä toimeksiantajilla on mahdollisuus vaikuttaa sisältöön. Kunkin tarpeet käydään läpi neuvottelussa (puhelimessa, webinaarissa tai kasvokkain) Kohderyhmä Tiedonkeräys Yrityksissä sähkön toimittajan valinnasta vastaavat / valintaan osallistuvat / yhteyshenkilöt sähköyhtiöön päin (täsmennetään vielä yhdessä) Tutkimukseen kutsutaan tarvittaessa vaikka kaikki rekisterin yritysasiakkaat. Jokaisen yhtiön kanssa voidaan neuvotella näyte sekä tavoiteltavat vastaajamäärät erikseen. Tiedonkeruun menetelmänä web-kysely. Karhutaan 1-2 kertaa tarpeen mukaan. Voidaan asettaa kokemuksen perusteella hyväksi koettu vastaajapalkkio. Tiedonkeräys ja -käsittely toteutetaan ISO standardia noudattaen 10

11 Tutkimuksen toteutus Analysointi Raportointi Tulosten analysointi perustuu objektiivisiin monimuuttujamenetelmiin. Mikäli tekijöiden tärkeyttä kysytään vastaajalta suoraan niin toimenpidesuositukset ohjaavat tehottomiin kehittämisinvestointeihin. Objektiivinen tärkeys: paljastaa todelliset profiloivat tekijät joiden perusteella sitoutuminen/tyytyväisyys kehittyy tehokkaimmin Tunnistaa itsestäänselvyydet (hygieniatekijät) Kriittiset vahvuudet ja kehittämiskohteet Lomake lyhenee noin puolella (ei kysytä tärkeyksiä vastaajilta) Asiakasuskollisuutta mittaava TRI*M indeksi on todistetusti validi ja globaalisti markkinoiden arvostetuin ja eniten käytetty mittari sitoutuneisuudelle Yrityskohtainen raportti Tulokset kaikista mukaan otettavista yrityksestä (benchmarking) jos näin sovitaan, muuten keskiarvovertailu Tulokset ryhmitelty esim. seuraavien taustaryhmin: sähköyhtiön yhteyshenkilö/tiimi, vastaajan tehtävät, yrityksen toimiala, yrityksen luokitus yhtiön CRM:ssä, sähkön kulutus, kuinka suuri osa siitä esim. Savon Voimalta, Mitä palveluita käyttää/millainen sopimus., mitä tuotteita käyttää/millainen sopimus, kauanko ollut asiakkaana, käyttääkö muitakin jne. tms. Asiakassitoutuneisuuden ja tyytyväisyyden taso (TRI*M -indeksi) kaikista yrityksistä Asiakassuhteen tyypittely, joka osoittaa eri tavoin sitoutuneet ja tyytyväiset sidosryhmät (TRI*M typologiat) Vastukset nimellä/yritysnimellä varustettuna luvan antaneista Keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet Tulosten yhteenveto, johtopäätökset ja selkeät suositukset (senior-tutkijan laatima) Raportointimuoto PowerPoint, avoimet vastaukset listattuna ja luokiteltavissa taustoittain Excelissä, Vastaajakohtaiset nimellä varustetut raportit Exceleissä Tulosten esittely Presentaatio PK-seudulla tai Web-neuvotteluna (kesto noin 1 tunti) 11

12 Ehdotus aikataulusta (esimerkki) Päätös/tarjouksen hyväksyminen mennessä Sisällön valmistelu: Tutkimuksen aiheet ja lomakkeen sisältö valmiina Viikko 5 (Tammikuun aikana) Viikot 6-7 Tilaajat TNS Lomakeohjelmointi Viikot 8-9 TNS Tiedonkeruu: web-kysely ja muistutukset Viikot 9-11 TNS Aineiston käsittely ja analyysit Viikko TNS Raportit ja koko tutkimus valmis Viikko (Huhtikuun puoliväli) TNS 12

13 Investointi

14 Tutkimuksen hinta Tutkimuksen hinta tässä suunnitelmassa kuvatulla tavalla toteutettuna. Yritysasiakastutkimuksen yhtiökohtainen hinta Tähän hintaan kuuluu: Web-pohjainen kysely (1-2 karhua) Taataan riittävä määrä saatuja vastauksia Tulokset kokonaistasolla sekä eri taustaryhmittäin Atk-ajot ja grafiikka, analyysit sekä vahvuus ja kehittämisalueiden määrittäminen Tehokkaat kehittämissuositukset, jotka perustuvat tyytyväisyysarvioiden ja objektiivisten painokertoimien muodostamaan kehittämisanalyysiin Kirjallinen raportti sisältäen värigrafiikan Tutkijan analyysin ja selkeät ytimekkäät johtopäätökset Myyjä- ja/tai tiimikohtaiset tulokset, mikäli halutaan Asiakaskohtaiset tulokset 14

15 Halutessanne valittavat optiot / lisäpalvelut TRIM- Lisäindeksit ja typologiat Presentaatiot Presentaatio webex-neuvotteluna ilmainen 30 / kpl á 600 / kpl Vastaajakohtaiset raportit á 2,5 / kpl Nimellä varustetut vastaukset sellaisenaan luvan antaneista vastaajista Excelissä selkeät esitykset: kaikki Matti Meikäläisen antamat numeroarviot sekä avoin kirjallinen palaute ja kehittämistoiveet Puhelinhaastattelut Mikäli web-tiedonkeruuta halutaan joltain osin täydentää á 30 / kpl Henkilökohtaiset syvähaastattelut asiakassuhteen kehittämiseksi kaikkein tärkeimpien VIP-asiakkaiden keskuudessa: haastattelut ja hinnat sovitaan erikseen mikäli tarvetta. Peilaus oman kenttähenkilöstön käsitysten ja asiakkaiden todellisten näkemysten ja kokemusten välillä: sovitaan erikseen mikäli tarvetta. 15

16 Maksuehdot ja muut sovellettavat käytännöt Tarjous koskee tässä tarjouksessa esitellyn tutkimuskokonaisuuden laajuutta. Mikäli lomakkeet eivät ole identtisiä, eri kohderyhmissä tai kysymyksen määrä, asettelu tai raportointi muuttuu, niin näistä aiheutuva hintavaikutus arvioidaan ja hyväksytään yhdessä. Laskutus: 50 % tutkimuksen käynnistyessä ja 50 % kun kaikki työsuoritukset valmistuneet. TNS voi tarvittaessa käyttää alihankintaa tutkimusprosessin toteutuksessa. Pyynnöstä voimme eritellä, keitä alihankkijoita tutkimuksen toteutuksessa mahdollisesti käytetään. Mahdolliset jatkoanalyysit ja suoritteet ovat tilattavissa erikseen. Muualla kuin pk-seudulla päiväraha, matkakulut + matka-aika veloitetaan toteutuneen mukaan. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Liitteenä: TNS Gallup Oy:n vakioehdot. TNS Gallup Oy on luotettava yhteistyökumppani. Tutkimustoiminta on sertifioitu noudattamaan kansainvälistä ISO standardia. WWF Green Office -diplomi on osoituksena vastuullisuudesta ja ympäristöystävällisestä valveutuneisuudesta. 16

17 Uskomme vilpittömästi, että tarjoamamme ratkaisu ja yhteistyömme takaavat tehokkaimman mahdollisen välineen yritysasiakkaiden sitoutumisen ja yhtiönne kasvun kehittämisessä. Tarjous on voimassa saakka. Yhteistyöterveisin, Arto Svensk Tutkimusjohtaja TNS Gallup Oy tel

18 Liitteet

19 Referenssit Referenssejä (Yritysasiakastutkimuksia) Suomalaisten yritysten tyytyväisyys ja sitoutuminen sähkötoimittajaansa (tilastollisesti kattava kuva) Fennovoima Energiateollisuus Exxon Mobile Weber (B2B asiakastutkimuksia) VTT Rautaruukki Oyj (B2B asiakastutkimuksia, 23 maassa) Kemira Oyj (B2B asiakastutkimuksia, 30 maassa) Paroc (B2B asiakastutkimuksia, 20 maassa) TeliaSonera Suomen Erillisverkot (asiakastyytyväisyys) Itella (asiakastyytyväisyys) Teknologiateollisuus ry Weber (B2B asiakastutkimuksia) Woikoski Weber (B2B asiakastutkimuksia) Tieto (asiakastyytyväisyystutkimuksia. TRI*M) Accenture (asiakassuhteiden kehittämistutkimus) Pöyry (B2B asiakastutkimuksia) Kaupan ala (erittäin laaja yhteistyö mm. Keskon, S- Ryhmän, Suomen Lähikauppa Oy:n, Inexin ja Stockmanin kanssa) Valtio (asiakas- ja imagotutkimuksia mm. ministeriöt, Ajoneuvorekisterikeskus (AKE), Kela, Tiehallinto, Tilastokeskus, Poliisi, Puolustusvoimat, Kuluttajavirasto, Viestintävirasto ym.) Kunnat ja kaupungit, virastot ja liikelaitokset (laajaa yhteistyötä, asiakastutkimuksia, esim. Helsingin Kaupunki, YTV, Palmia) Elintarviketeollisuus: mm. Paulig, Fazer, Unilever, Valio, Findus, FelixAbba, Saarioinen, Atria, Hartwall, Koff Finanssi- ja vakuutusala: Nordea, Handelsbanken, Sampo, Osuuspankkiryhmä/Pohjola ym. (useita asiakastyytyväisyystutkimuksia) Alko Lääketeollisuus ja jakelu: esim. Orion, Novartis, Tamro Energia-ala: Pohjolan Voima, Fortum, Vattenfal, Kymppivoima, Savon Voima, Voimatori Oy, EPV, Turun Energia, Helsingin Energia, Kotkan Energia Weber (B2B asiakastutkimuksia) TeliaSonera Eniro Confidential 19

20 Toimialoja/tutkittuja yrityksiä Elintarvike / FMCG Kauppa & palvelu Finanssi Energia Teollisuus Altia Atria Gustav Paulig Karl Fazer Hartwall HKScan Orion Raisio Saarioinen Sinebrychoff Valio Alko Finavia Itella ISS Kesko Lassila & Tikanoja Rautakirja RAY Sodexo S-ryhmä Stockmann Suomen Lähikauppa Veikkaus VR ISS If Ilmarinen Nordea OP-Pohjola Sampo Pankki Tapiola Tryg Varma E.ON Fennovoima Fortum Helsingin Energia Neste Oil Pohjolan Voima Teboil Teollisuuden Voima Turku Energia Vattenfall Ahlstrom Fiskars Huhtamäki Kemira Kone Konecranes Nokia Outokumpu Rautaruukki Stora Enso UPM- Kymmene Wärtsilä Confidential 20

21 Matala Tyytyväisyys Korkea Tyytyväisyys Yhtenäiset mittarit ja analyysit kaikissa sidosryhmissä TRI*M Indeksi Yksi luku (KPI) sisäiseen ja ulkoiseen vertailuun sekä seurantaan TRI*M Typologia Osoittaa eri tavoin sitoutuneet ja tyytyväiset sidosryhmät TRI*M Indeksi 57 Kaupankävijät Apostolit TRI*M Kehittämisnelikenttä Tunnistaa vahvuudet ja kehittämisen kohteet toimenpiteiden priorisoimiseksi TRI*M Kilpailija-analyysi Osoittaa vahvuudet ja heikkoudet suhteessa kilpailijoihin 41% 26% 20% 9% Terroristit Matala Lojaalisuus Panttivangit Korkea Lojaalisuus Confidential 21

22 Asiakkaiden sitoutuneisuuden määritelmä Asiakkaiden sitoutuneisuus Tyytyväisyys Lojaalisuus Pysyvyys Sitoutuneisuus = enemmän kuin asiakastyötyytyväisyys - myös tyytyväinen voi olla sitoutumaton! lojaalisuus ja yhteenkuuluvuus yritystä kohtaan, halu syventää yhteistyötä halu levittää hyvää sanomaa (positiivinen word-of-mouth vaikutus) halu edistää yrityksen menestystä Confidential 22

23 Asiakastyytyväisyyden ja sitoutuneisuuden taso yhdellä luvulla TRIM indeksi (KPI) Mittaa ja osoittaa asiakassuhteen lujuuden Toimii mittarina informaatio- ja palkitsemisjärjestelmissä Toimii Balanced Score Card -mittarina Osoittaa ajassa tapahtuvia muutoksia Toimii mittarina sisäiseen ja ulkoiseen vertailuun Ohjaa tavoiteasetantaa 23

24 TRI*M Indeksi on yksi asiakaspysyvyyden tasoa mittaava luku indeksin 4 ulottuvuutta Yleinen suorituskyky mittaa yleistä suoritustasoa ja heijastaa tyytyväisyyttä tuotteisiin / palveluihin rationaalisella tasolla Suositteluhalukkuus osoittaa mitkä asiakkaat ovat tyytyväisiä toimiakseen yrityksen referenssinä (emotionaalinen suhde) siksi tämä mittari on vahva WOM-mittari TRI*M Indeksi Asioinnin jatkaminen heijastaa aikomusta ja palvelee tulevaisuuden käyttäytymisen indikaattorina tarkasteltaessa uudelleenostoa / jatkamista / käytön lisäämistä / vähentämistä Koettu hyöty/kilpailuetu on merkittävä asiakaspysyvyyden kannalta, sillä se ottaa huomioon kilpailuympäristön/-tilanteen ja indikoi mahdollista vaihtohalukkuutta 24 Confidential 24

25 Matala Tyytyväisyys Korkea Tyytyväisyys Asiakastyypittely Keskinkertainen tai korkea tyytyväisyys, alhainen sitoutuneisuus Etsivät parasta tarjousta ja vaihtavat tilanteen tarjoutuessa. Mikä loisi sitoutuneisuutta? TRI*M Indeksi 57 Kaupankävijät 41% 20% Apostolit Pitkän aikavälin menestykselle välttämättömät asiakkaat. Korkea tyytyväisyys ja sitoutuneisuus. Positiivinen word-of-mouth. Kuinka pitää nämä asiakkaat kannattavalla tavalla? 9% 26% Alhainen tyytyväisyys ja sitoutuneisuus. Levittävät negatiivista WOM:a Terroristit Matala Lojaalisuus Panttivangit Korkea Lojaalisuus Keskinkertainen tai alhainen tyytyväisyys, mutta korkea sitoutuneisuus. Ovat usein sidottuja yritykseen sopimuksen, teknologian tai muun siteen johdosta 52 TRI*M Index SOURCE: BASE: 3700 Terroristit Panttivangit Kaupankävijät Apostolit Confidential 25

26 Toimenpidematriisit: Kriittisten toimenpiteiden suunnittelu Kriittisimmät kehittämiskohteet Toisen asteen kehittämiskohteet Vahvuudet SWOT = merkittävä vaikutus asiakkaiden sitoutumiseen ja heikko arvosana = ei-merkittävä vaikutus asiakkaiden sitoutumiseen ja heikko arvosana = merkittävä vaikutus asiakkaiden sitoutumiseen ja hyvä arvosana Kasvun mahdollisuudet? Uhat kasvulle? Kasvua mahdollistavat vahvuudet? Kasvua haittaavat heikkoudet? Confidential 26

27 Selkeät ja johdonmukaiset ohjeet kasvuun Yhteenveto liiketoiminnan kasvattamiseksi Kasvun oivallukset Täsmälliset suositukset 27

28 ISO-sertifikaatti ja Green Office TNS Gallupilla on ISO laatusertifikaatti tunnuksena korkealaatuisesta, luotettavasta ja kehittyvästä toiminnasta. TNS Gallup on mukana WWF:n Green Office -verkostossa. TNS Gallup 28

29 Sertifioitu tutkimustoiminta TNS Gallupin tutkimustoiminta on sertifioitu noudattamaan kansainvälistä ISO standardia markkina-, mielipide- ja yhteiskunnallisessa tutkimuksessa. TNS GallupForum -vastaajapaneelin ylläpito ja käyttö noudattavat ISO ja ISO standardin määräyksiä. TNS Gallup 29

30 Suomen Vahvimmat ja Menestyjä Sertifikaatti myönnetään yritykselle, joka on saavuttanut korkean, Asiakastiedon myöntämän Rating Alfa -luokituksen. Sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat vakiintunut toiminta, vakaa kasvukehitys, hyvä tulos ja kannattavuus, vahva rahoitusrakenne sekä jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius. TNS Gallup 30

31 Vuosimyynti asiakasta kohden( $) TRI*M indeksi korreloi voimakkaasti yrityksen kasvuun: asiakasitoutumisen taso /voittomarginaali MATALA Asiakassuhteiden vahvuus (TRI*M Indeksi) KORKEA 31

32 Miksi TNS? Alan edelläkävijyys Luomme asiakkaillemme tarkkoja kasvusuunnitelmia. Kansainvälisesti validoidut menetelmät. Edistyksellisimmät tiedonkeräys ja -käsittelyohjelmistot sekä raportointityökalut. Tehokkuus ja kapasiteetti Markkinajohtaja. 150 alan parasta asiantuntijaa. Kartoitamme asiakkaidemme liiketoiminnan keskeiset kysymykset. Yhdistämme luovasti räätälöityä ja valmista tietoa, kvalitatiivista ja kvantitatiivista, digitaalista ja perinteistä. Vuosittain yli miljoona kontaktia suomalaisiin. Ylivertainen kuluttajaymmärrys. Kansainvälisyys TNS (Taylor Nelson Sofres) on maailman johtava kyselytutkimuksiin perustuvan markkinainformaation tuottaja - osa WPP:n Kantar Groupia. Markkinatietoa maailmanlaajuisesti. TNS Gallup on ainoa kansainvälinen täyden palvelun tutkimusyritys Suomessa. Laadullisuus TNS Gallupin tutkimustoiminta on sertifioitu noudattamaan kansainvälistä ISO standardia. Luotettava yhteistyökumppani. WWF Green Office -diplomi on osoituksena vastuullisuudesta ja ympäristöystävällisestä valveutuneisuudesta. TNS Gallup 32

33 Precision Growth TNS Gallup

Yritysten maine ja vastuullisuus Katsaus keskeisiin tuloksiin TNS Gallup

Yritysten maine ja vastuullisuus Katsaus keskeisiin tuloksiin TNS Gallup Yritysten maine ja vastuullisuus 2012 Katsaus keskeisiin tuloksiin 24.1.2013 TNS Gallup Sisältö 1 Tutkimuksen tarkoitus 2 Tutkimuksen toteutus 3 Maineen ja vastuullisuuden taso 4 Maineen rakenne 5 Mainetta

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( )

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( ) Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille (24.2.2016) Facebookin uutisvirrasta osui silmiini Timo Harakan päivitys, jossa käsiteltiin pörssiyhtiöiden jakamia osinkoja. Linkkinä oli Selvitys 50 pörssiyhtiöstä,

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

MPS ilmapiiritutkimus. MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä

MPS ilmapiiritutkimus. MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä MPS ilmapiiritutkimus MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä Copyright MPS Enterprises Ltd. 17.5.2016 2 Ilmapiiri ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tae Sitoutuminen ja selkeä käsitys strategisista tavoitteista takaavat

Lisätiedot

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin EPSI Rating Sähkön vähittäismyynti 2016 Päivämäärä: 28-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa EPSI Rating Maksu-tv 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys Fingridin asiakastyytyväisyys 2016 Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen toteutti Innolink Research ja sen tavoitteena oli: kartoittaa asiakastyytyväisyys kokonaistasolla ja eri palvelualueilla ( kpl) selvittää,

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin

kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Tutkija Toni Hyytinen Tampereen teknillinen yliopisto Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Palvelut kansantaloudessa kasvu ja rakennemuutos 11.9.2012

Palvelut kansantaloudessa kasvu ja rakennemuutos 11.9.2012 Palvelut kansantaloudessa kasvu ja rakennemuutos 11.9.2012 Palvelualojen työnantajat PALTA ry ETLAn tekemä tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan syksyllä 2012. TEEMAT Mitä kehittyneempi talous, sitä suurempi

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Ensi- ja turvakotien liitto ry 10.12.2009 Mika Pyykkö, 9.12.2009 1 Alustuksen rakenne Lähtökohdista Haasteista ja mahdollisuuksista

Lisätiedot

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen 4 kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen INTRO Huoltoteknikon asiakaskäynti ei ole pelkkää pakollisen työn suorittamista: kenttähuolloissa teknikko näyttäytyy asiakkaalle myös

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT

Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita. Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Autamme sinua rakentamaan vahvoja asiakassuhteita Raportti SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 DRAFT Tutkimuksen toteuttaminen SKOL Benchmarking asiakastutkimus 2012 2 Tutkimuksen toteuttaminen Benchmarking-ASIAKASTUTKIMUS

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä OKM:n kirjastopäivät 28.11.2013 Anna Niemelä Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Toteutettu vuosina

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green Office

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmien arviointi alueellisten osaamisympäristöjen

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016 DIGITALISAATION avulla kasvua ja arvon kehitystä Jani Virtanen @Partneripäivä 2016 Kuka Tavoite Ostaminen Brändi Myyminen Case MIKSI MARKKINOINNIN JA MYYNNIN DIGITALISOINTI ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ? MITÄ SE ON

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot