Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa"

Transkriptio

1 Sivu 1/10 SÄTEILYTURVAKESKUS VAL Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa 1 Yleistä 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 2.1 Peruskäsitteitä 2.2 Suureita ja yksiköitä 2.3 Keskeisiä suojelutoimenpiteitä 3 Suunnitteluperusteet 3.1 Säteilysuojelulliset perusteet Yleistä Suorien terveyshaittojen estäminen Säteilyn myöhäisvaikutusten rajoittaminen Oikeutus- ja optimointiperiaate 3.2 Suojelutoimenpiteiden suunnitteluperusteet Sisällesuojautuminen Joditablettien nauttiminen Evakuointi 4 Toimenpiteet äkillisessä säteilyvaaratilanteessa 4.1 Välittömät toimenpiteet ydinvoimalaitoksen varautumisalueella 4.2 Operatiiviset toimenpidetasot Sisällesuojautuminen Joditablettien nauttiminen Kulkurajoitukset Evakuointi Kotieläintuotannon suojaaminen 5 Saastuneen alueen evakuoiminen tilanteen jälkivaiheessa 6 Toimenpidetasot elintarvikkeille 7 Työntekijöiden suojelu 7.1 Yleiset perusteet 7.2 Välittömien toimenpiteiden tekeminen 7.3 Onnettomuuden seurausten lieventäminen 7.4 Muu kuin pelastus- ja suojelutyö saastuneella alueella 8 Kirjallisuutta

2 Sivu 2/10 Tämä ohje on voimassa alkaen toistaiseksi. Ohjeen käyttäjille Tässä ohjeessa esitetään valmiussuunnittelun perusteet säteilyvaaratilanteiden varalta, toimenpidetasot keskeisten suojelutoimenpiteiden käynnistämiselle sekä pelastustoimintaan osallistuvien työntekijöiden säteilysuojelun perusteet. Tämä ohje on tarkoitettu valmiussuunnittelusta, pelastustoiminnan johtamisesta ja väestön varoittamisesta vastaavien pelastusviranomaisten sekä muiden säteilyvaaratilanteen hoitoon osallistuvien viranomaisten käyttöön. SISÄASIAINMINISTERIÖN MÄÄRÄYSKOKOELMA OHJE Nro SM /Tu-311 Annettu Voimassaoloaika toistaiseksi Säädösperuste Säteilylaki (592/1991) 67 2 mom. Muuttaa/Kumoaa - Kohderyhmät lääninhallitukset, kunnat SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE SÄTEILYSUOJELUN TOIMENPITESTÄ SÄTEILYVAARATILANTEESSA Sisäasiainministeriö antaa säteilylain (592/1991) 67 :n 2 momentin nojalla STUKin ohjeen VAL 1.1 noudatettavaksi säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavien suojelutoimenpiteiden suunnittelussa. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Neuvotteleva virkamies Tiina Peltola-Lampi 1 Yleistä Säteilyvaaratilanteella tarkoitetaan uhkaavaa tai olemassa olevaa tapahtumaa, jonka seurauksena väestö tai pelastustyöntekijät voivat altistua säteilylle normaalia enemmän. Tällaisessa tilanteessa vaaran aiheuttava säteily uhkaa levitä tai on jo levinnyt hallitsemattomasti ihmisten elinympäristöön. Säteilylain (592/1991) 67 koskee normaalista poikkeavaa säteilytilannetta. Lähtökohta on, että toimintaa ohjaavat säteilylain 2 :ssä määritellyt perusperiaatteet: oikeutus, optimointi ja yksilönsuoja. Pelastustoimilaissa (561/1999) ja sen nojalla annetussa pelastustoimiasetuksessa (857/1999) on säädetty perusteet pelastustoiminnan johtamiselle ja toimintaan osallistuvien viranomaisten tehtäväjaolle. Pelastustoimilaki koskee myös säteilyvaaratilanteita. Pelastustoimen valtakunnallisesta kehittämisestä vastaa sisäasiainministeriö ja lääneissä sitä valvovat lääninhallitukset.

3 Sivu 3/10 Tässä ohjeessa esitetään valmiussuunnittelun perusteet säteilyvaaratilanteiden varalta, toimenpidetasot keskeisten suojelutoimenpiteiden käynnistämiselle sekä pelastustoimintaan osallistuvien työntekijöiden säteilysuojelun perusteet. Tämä ohje on tarkoitettu valmiussuunnittelusta, pelastustoiminnan johtamisesta ja väestön varoittamisesta vastaavien pelastusviranomaisten sekä muiden säteilyvaaratilanteen hoitoon osallistuvien viranomaisten käyttöön. 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 2.1 Peruskäsitteitä Tässä ohjeessa tarkoitetaan a. vältetyllä annoksella yksilön säteilyannosta, jonka oletetaan tulevan vältetyksi suunnitellulla suojelutoimenpiteellä b. operatiivisella toimenpidetasolla ulkoisen säteilyn annosnopeutta, jonka ylittyessä yksittäinen suojelutoimenpide on yleensä perusteltu c. elintarvikkeiden toimenpidetasolla radioaktiivisten aineiden pitoisuutta, jonka ylittyessä on viimeistään ryhdyttävä toimenpiteisiin elintarvikkeista saatavan säteilyaltistuksen rajoittamiseksi d. suojavyöhykkeellä aluetta, joka ulottuu noin 5 km etäisyydelle ydinvoimalaitoksesta e. varautumisalueella aluetta, joka ulottuu noin 20 km etäisyydelle ydinvoimalaitoksesta f. työntekijällä pelastus- ja suojelutoimenpiteisiin osallistuvaa ammattihenkilöä tai toimenpiteisiin vapaaehtoisena osallistuvaa muuta henkilöä. 2.2 Suureita ja yksiköitä Absorboitunut annos ilmaisee energiamäärän, jonka säteily on jättänyt kohdeaineeseen massayksikköä kohti. Absorboituneen annoksen yksikkö on gray (Gy). Säteilyannos kuvaa säteilyn aiheuttamaa terveydellistä haittaa. Suure ei ole fysikaalisesti mitattavissa; säteilyannos lasketaan käyttäen lähtötietona absorboitunutta annosta. Efektiivinen annos kuvaa säteilyn aiheuttamaa terveydellistä kokonaishaittaa ja ekvivalenttiannos tietylle kudokselle tai elimelle aiheutunutta haittaa. Säteilyannoksen yksikkö on sievert (Sv) ja sen kerrannaisyksiköt millisievert (1/1000 Sv) ja mikrosievert (1/ Sv). Ulkoisen säteilyn annosnopeus tarkoittaa ulkoilmassa mitattua säteilyannostasoa aikayksikköä kohti. Ulkoisen säteilyn annosnopeus on keskeinen suure arvioitaessa toimenpiteiden tarvetta ja laatua akuutissa säteilytilanteessa, ja se ilmaistaan mikrosieverteinä tunnissa (µsv/h). Aktiivisuuspitoisuus ilmaisee elintarvikkeessa olevien terveydelle haitallisten radioaktiivisten aineiden määrää, joka tarkoittaa elintarvikkeen aktiivisuutta tilavuus- tai painoyksikköä kohti. Aktiivisuuspitoisuuden yksikkö on becquerel (Bq/litra tai Bq/kilo). 2.3 Keskeisiä suojelutoimenpiteitä Vakavan säteily- tai ydinonnettomuuden seurauksena syntyvässä säteilyvaaratilanteessa keskeisimpiä väestön säteilyaltistuksen rajoittamiseksi tehtäviä suojelutoimenpiteitä ovat a. sisällesuojautuminen; vaara-alueen väestöä varoitetaan yleisellä vaaramerkillä ja kehotetaan hakeutumaan sisätiloihin, sulkemaan ja tiivistämään ovet ja ikkunat sekä sulkemaan sisätilojen ilmanvaihto. Toimintaohjeet välitetään radion, television ja muiden tiedotusvälineiden kautta. b. joditablettien nauttiminen; jos on odotettavissa, että hengitettävässä ilmassa on suuria määriä radioaktiivista jodia, ihmisiä kehotetaan nauttimaan joditabletteja käyttöohjeiden mukaisesti. Tällä toimenpiteellä estetään radioaktiivisen jodin kulkeutuminen kilpirauhaseen. c. evakuointi; väestön tai väestönosan siirto säteily- tai ydinonnettomuuden välittömästä läheisyydestä. Evakuointi toteutetaan ennen radioaktiivisten aineiden päästöä ympäristöön tai välittömästi radioaktiivisen pilven ylikulun jälkeen. Jos väestö tai väestönosa joudutaan siirtämään pitkäksi aikaa tai

4 Sivu 4/10 pysyvästi pois saastuneelta alueelta, päätökseen vaikuttavat säteilytilanteen ohella myös muut yhteiskunnassa vallitsevat olosuhteet. d. kulkurajoitukset; rajoitetaan määräajaksi ihmisten pääsyä uhatulle tai saastuneelle alueelle. Pääsy sallitaan vain alueella välttämättömiä toimenpiteitä tekeville. e. kotieläintuotannon suojaaminen; maatalouden harjoittajia kehotetaan kotieläintuotteiden puhtauden varmistamiseksi suojaamaan kotieläimet sisätiloihin sekä suojaamaan mahdollisuuksien mukaan eläinten rehu. Laskeumatilanteessa annetaan ohjeita mahdollisimman puhtaan rehun tuottamiseksi ja erityistapauksissa juomaveden varaamiseksi. f. elintarvikkeiden käytön rajoitukset; elintarvikkeiden kaupalle voidaan asettaa rajoituksia, jos niiden aktiivisuus ylittää määritellyt toimenpidetasot. Myös elintarvikkeiden käyttöä voidaan suositella rajoitettavaksi. 3 Suunnitteluperusteet 3.1 Säteilysuojelulliset perusteet Yleistä Säteilyvaaratilanteessa tehtävillä suojelutoimenpiteillä on kaksi perustavoitetta: 1. Säteilystä aiheutuvat suorat terveyshaitat (säteilyvammat, säteilysairaudet, kuolemantapaukset) estetään. 2. Säteilyn myöhäisvaikutukset (syöpä, periytyvät haitat) pidetään kaikissa väestönosissa niin vähäisinä kuin käytännössä on järkevää Suorien terveyshaittojen estäminen Säteilyn suorat terveyshaitat perustuvat solujen tuhoutumiseen. Suoria säteilyhaittoja esiintyy, kun elimien saamat säteilyannokset ylittävät tietyt kynnysarvot. Suojelutoimenpiteet suorien terveyshaittojen välttämiseksi koskevat ennen kaikkea niitä pelastustyöntekijöitä, jotka joutuvat työskentelemään voimakkaiden säteilylähteiden välittömässä läheisyydessä. Jos ydinvoimalaitosonnettomuuden aiheuttama radioaktiivisten aineiden päästö on lähellä suurinta teoreettisesti mahdollista päästöä ja sääolosuhteet ovat epäsuotuisat, myös varautumisalueen suojautumaton väestö voi saada niin suuria säteilyannoksia, että esiintyy suoria terveyshaittoja Säteilyn myöhäisvaikutusten rajoittaminen Säteilyn myöhäisvaikutukset perustuvat solun perimässä tapahtuviin muutoksiin. Näitä vaikutuksia esiintyy kaikensuuruisilla säteilyannoksilla, ja niitä aiheuttaa myös normaalitasoinen luonnonsäteily. Myöhäisvaikutukset (syöpä, periytyvät haitat) ilmenevät vasta pitkän ajan kuluttua, ja niiden todennäköisyys on yksittäisen ihmisen kohdalla aina pieni. Säteilytason nousu lisää myöhäisvaikutusten esiintymismahdollisuutta sitä enemmän mitä suurempi säteilylle altistuvien ihmisten lukumäärä on. Helposti toteutettavat suojelutoimenpiteet ovat sen vuoksi yleensä aina perusteltuja, mikäli niillä voidaan vähentää suuren ihmisjoukon säteilyaltistusta. Myöhäisvaikutusten rajoittaminen koskee sekä pelastustyöntekijöitä että vaara-alueen väestöä Oikeutus- ja optimointiperiaate 1. Oikeutusperiaate; jokaisen suojelutoimenpiteen tulee tuottaa enemmän hyötyä kuin haittaa, ts. suojelutoimenpiteellä saavutettava säteilyannoksen pieneneminen ja muu hyöty tulee olla riittävä, jotta suojelutoimenpide oikeuttaisi siitä aiheutuvat haitat ja kustannukset, mukaan lukien sosiaaliset haitat. 2. Optimointiperiaate; suojelutoimenpiteen tekotapa, laajuus ja kesto tulee valita siten, että saavutettava nettohyöty on maksimaalinen, ts. suojelutoimenpiteellä saavutettava hyöty vähennettynä siitä aiheutuvilla haitoilla on mahdollisimman suuri. Oikeutus- ja optimointiarvioinnin keskeinen kriteeri on vältettävä väestön säteilyannos. Varautumista

5 Sivu 5/10 suunniteltaessa erityyppisten suojelutoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan nimenomaan vältetyllä väestöannoksella. Säteilyvaaratilanteessa käytetään operatiivisia toimenpidetasoja (ks. luku 4.2), joiden perustana oleva ulkoisen säteilyn annosnopeus on suoraan mitattavissa. Toimenpidetason ylittyessä on suojelutoimenpide yleensä perusteltu. Todellisessa onnettomuustilanteessa toimintamahdollisuudet riippuvat myös tilannekohtaisista tekijöistä. Näin ollen tässä ohjeessa esitetyistä operatiivisista toimenpidetasoista voidaan poiketa, jos oikeutus- ja optimointiarviointi konkreettisessa tilanteessa antaa siihen perusteet. 3.2 Suojelutoimenpiteiden suunnitteluperusteet Sisällesuojautuminen Valmiussuunnittelussa sisällesuojautumisen kriteerinä on 10 msv (millisievert) vältetty efektiivinen yksilöannos, jos sisällesuojautuminen kestää kaksi vuorokautta. Varsinaista sisällesuojautumista lievempi toimenpide on kehotus välttää tarpeetonta ulkonaoloa. Varsinkin lasten kohdalla on suositeltavaa varautua tähän jo varsinaisen kriteeriarvon (10 msv) alapuolella Joditablettien nauttiminen Joditablettien nauttimisen yleinen toimenpidetaso on 100 mgy (milligray) vältettynä kilpirauhasen absorboituneena annoksena. Suositeltavaa on kuitenkin käyttää alle 18-vuotiaiden osalta arvoa 10 mgy, koska lapsen kilpirauhanen on herkempi säteilylle kuin aikuisen. Aikuisten kohdalla käytetään arvoa 100 mgy. Joditabletteja saa ostaa apteekeista. Yrityksiä ja laitoksia sekä asuintaloja kehotetaan hankkimaan joditabletit työntekijöiden, asukkaiden ja laitoksessa olevien tarpeeseen. Terveyskeskuksia on kehotettu pitämään varalla joditabletteja, ja väestöä on kehotettu hankkimaan niitä kotiinsa ja loma-asuntoihinsa Evakuointi Evakuointi toteutetaan ennen radioaktiivisen pilven saapumista alueelle, jos aikaa tähän on riittävästi. Jos aikaa ei ole, evakuointi toteutetaan vasta kun pilvi on ohittanut alueen. Pilven ollessa alueen kohdalla suojaudutaan sisätiloihin. Evakuoinnin suunnittelukriteerinä käytetään yksilön vältettyä efektiivistä annosta 50 msv yhden viikon kestävän evakuoinnin aikana. 4 Toimenpiteet äkillisessä säteilyvaaratilanteessa 4.1 Välittömät toimenpiteet ydinvoimalaitoksen varautumisalueella Onnettomuuden uhatessa kotimaista ydinvoimalaitosta joudutaan laitoksen varautumisalueella (< 20 km) tekemään nopeita päätöksiä väestön suojelemiseksi. Loviisan ydinvoimalaitoksen varautumisalue käsittää Loviisan kaupungin sekä Pernajan, Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kunnat. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen varautumisalue käsittää Rauman kaupungin sekä Eurajoen ja Luvian kunnat. Päätösharkinta perustuu ydinvoimalaitoksen tilaa koskeviin, päästön mahdollisuutta ennakoiviin tietoihin. Mahdollisen radioaktiivisen päästön suuruutta ja laatua ei voida ennustaa varmasti, joten mitään säteilyannoksiin perustuvia toimenpidetasoja ei voida soveltaa uhkavaiheessa. Välitön evakuointi kotimaisen ydinvoimalaitoksen suojavyöhykkeellä (< 5 km) tulee toteuttaa, jos on olemassa uhka merkittävälle radioaktiivisten aineiden päästölle ympäristöön. Toimenpide perustuu ydinvoimalaitoksen valmiusorganisaation julistamaan yleishätätilanteeseen. Suojavyöhykkeen ulkopuolella olevalla varautumisalueen osalla (5-20 km) tulee harkita

6 Sivu 6/10 a. sisällesuojautumista b. joditablettien nauttimista c. evakuointia. Taulukko I. Valmiussuunnittelussa käytettävät suunnittelukriteerit keskeisimmille suojelutoimenpiteille. Suojelutoimenpide Sisällesuojautuminen (kesto kaksi vuorokautta) Joditablettien nauttiminen Evakuointi (kesto yksi viikko) Vältetty yksilöannos 10 msv (efektiivinen annos) Lapsille 10 mgy, aikuisille 100 mgy (kilpirauhaseen absorboitunut annos) 50 msv (efektiivinen annos) Nämä toimenpiteet muodostavat kokonaisuuden ja niitä kaikkia tulee harkita samanaikaisesti riippuen laitostilanteesta. Sisällesuojautumisen ja evakuoinnin kriteerinä on uhka radioaktiivisten aineiden päästölle ympäristöön ja vallitsevat sääolosuhteet. Joditablettien nauttimisen kriteerinä on radioaktiivisen jodin pääsy ympäristöön ja vallitsevat sääolosuhteet. Säteilyturvakeskus esittää onnettomuustilanteessa uhkakuva-arvion ja ylläpitää sitä jatkuvasti. Ilmatieteen laitos antaa säätiedot ja ennusteet. 4.2 Operatiiviset toimenpidetasot Reaaliaikainen, koko valtakunnan alueen kattava säteilyvalvonta perustuu ulkoisen annosnopeuden jatkuvaan seurantaan. Näin ollen operatiiviset toimenpidetasot eri suojelutoimenpiteille annetaan ulkoisena annosnopeutena yksikössä µsv/h (mikrosievertiä tunnissa). Ydinvoimalaitoksen varautumisalueella toimenpiteet harkitaan luvussa 4.1 esitetyn mukaan. Operatiiviset toimenpidetasot ovat ohjeellisia. Niistä voidaan poiketa tilannekohtaisesti perustelluista syistä. Taulukko II. Ohjeelliset operatiiviset toimenpidetasot suojelutoimenpiteille säteilyvaaratilanteessa, jossa säteilyä aiheuttavan radioaktiivisen saasteen koostumusta ei tunneta. Konkreettisessa säteilytilanteessa toimenpidetasoja voi olla tarkoituksenmukaista muuttaa, kun tilanteen laadusta ja vakavuudesta on riittävästi tietoa. Suojelutoimenpide Joditablettien nauttiminen Sisällesuojautuminen Kulkurajoitukset Evakuointi Operatiivinen toimenpidetaso ulkoisena annosnopeutena 100 µsv/h aikuiset, 10 µsv/h lapset 100 µsv/h 100 µsv/h Kotieläintuotannon suojaaminen 1 µsv/h 1000 µsv/h (laskeuman aiheuttama) Sisällesuojautuminen Sisällesuojautuminen pyritään vaaratilanteessa tekemään kunnittain, koska kunta muodostaa hallinnollisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Kuntalaisten suojautumista koskeva päätös tulisi tehdä, mikäli mahdollista, vähintään 3-4 tuntia ennen suojautumisen alkamista. Tällöin jää riittävästi aikaa päätöksestä tiedottamiseen ja toimeenpanoon. Väestöä tulee kehottaa suojautumaan sisätiloihin, jos ulkoisen annosnopeuden arvioidaan nousevan tai se jo on yli 100 µsv/h. Varsinaista sisällesuojautumiskehotusta lievempänä toimenpiteenä voidaan suositella ulkona liikkumisen rajoittamista myös alhaisemmilla annosnopeuksilla. Erityistä huomiota on tällöin kiinnitettävä lasten ulkonaoleskelun rajoittamiseen.

7 Sivu 7/ Joditablettien nauttiminen Stabiilin jodin nauttimisella voidaan tehokkaasti vähentää radioaktiivisen jodin kerääntymistä kilpirauhaseen. Joditablettien annostuksessa noudatetaan pakkauksen annosteluohjeita. Jodiannos tulisi ottaa 1-6 tuntia ennen altistumista radioaktiiviselle jodille, jolloin suoja on 100 %. Suojausvaikutus heikkenee sitä enemmän mitä myöhemmin jodiannos nautitaan. Kun puoli vuorokautta on kulunut radioaktiivisen jodin hengittämisestä, joditablettien nauttiminen ei enää vähennä kilpirauhasen saamaa säteilyannosta. Joditablettien nauttimisen operatiiviseksi toimenpidetasoksi suositellaan 100 µsv/h aikuisille. Alle 18-vuotiaille lapsille suositellaan toimenpidetasoa 10 µsv/h Kulkurajoitukset Pääsyä uhatulle alueelle voidaan rajoittaa jo ennen radioaktiivisten aineiden leviämistä alueelle. Kulkurajoituksella voidaan myös eristää jo saastunut alue ja näin välttää turhia säteilyaltistuksia. Kulkurajoitukset ovat välttämättömiä alueella, jolla ulkoinen annosnopeus on tai sen ennakoidaan olevan yli 100 µsv/h Evakuointi Evakuoinnin tarkoitus on välttää säteilyn suorat terveyshaitat ja pienentää satunnaisten terveyshaittojen riskiä. Jos evakuointia ei pystytä suorittamaan ennen radioaktiivisten aineiden muodostaman pilven tuloa alueelle, evakuointiin ryhdytään vasta pilven mentyä ohi. Evakuoinnin operatiivinen toimenpidetaso on laskeuman aiheuttama ulkoisen säteilyn annosnopeus 1000 µsv/h. Evakuointiin ryhdyttäessä ulkoilman on oltava puhdistunut radioaktiivisista aineista Kotieläintuotannon suojaaminen Kotieläinten ja niiden käyttämän rehun ja juomaveden suojaaminen on olennaista ihmisten säteilyaltistuksen vähentämiseksi onnettomuuden jälkitilanteessa. Mitä toimenpiteitä kotieläintuotannon suojaamiseksi voidaan käyttää, riippuu vuodenajasta. Ensisijaisesti pyritään turvaamaan puhtaan rehun ja juomaveden saanti. Harkittavia toimenpiteitä ovat eläinten pitäminen sisällä, pelloilla kasvavan uuden rehun talteenotto, varastoissa olevan rehun suojaaminen ennen päästön saapumista, korvaavan rehun hankinta laskeuma-alueen ulkopuolelta jne. Kotieläintuotannon suojaamiseen kannattaa ryhtyä nopeasti, käytännössä jo uhkatilanteen aikana. Tavoiteltavaa on maidon, lihan ja muiden kotieläintuotteiden suojaaminen siten, että radioaktiivisten aineiden pitoisuudet niissä jäisivät mahdollisimman pieniksi. Kotieläintuotannon suojaamisen operatiivinen toimenpidetaso on 1 µsv/h. 5 Saastuneen alueen evakuoiminen tilanteen jälkivaiheessa Säteily- tai ydinonnettomuuden jälkitilanteessa radioaktiivinen laskeuma voi jollakin alueella olla niin voimakas, että aluetta ei enää voida käyttää normaaliin asumiseen ja työskentelyyn. Tällöin tulee väestö toistaiseksi evakuoida alueelta. Evakuointi toteutetaan viivytyksettä laskeuman suuruutta selvittäneen säteilykartoituksen jälkeen, jos alue todetaan saastuneeksi. Evakuoinnin kesto ei ole ennakoitavissa. Lähtökohtana pidetään, että siirto olisi niin lyhytaikainen kuin mahdollista. Evakuoitu alue tulee selvästi rajata ja pääsyä alueelle ja siellä oleviin rakennuksiin tulee valvoa. Evakuoidut alueet pyritään käytettävissä olevin keinoin puhdistamaan asuinkelpoisiksi. Puhdistustöihin osallistuville

8 Sivu 8/10 työntekijöille ja myös alueella mahdollisesti olevalle väestölle tulee järjestää säteilyaltistuksen seuranta luvussa 7.2 esitetyllä tavalla. 6 Toimenpidetasot elintarvikkeille Elintarvikkeista saatavaan säteilyannokseen voidaan vaikuttaa toimenpiteillä, jotka pienentävät radionuklidien kulkeutumista elintarvikkeisiin. Käytännössä joudutaan usein ainakin joidenkin elintarvikkeiden käyttöä rajoittamaan onnettomuuden jälkitilanteessa. Jos onnettomuus on ollut vakava ja vaikutusalueeltaan laaja, joudutaan elintarvikkeiden käytölle asetettavia rajoituksia harkitsemaan mm. elintarvikehuollon turvaamisen, puhtaiden elintarvikkeiden saantimahdollisuuksien ja myös elintarviketuotantoon liittyvien sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden näkökulmasta. Euroopan unionin säännöstössä tähän on varauduttu siten, että unionin neuvosto voi komission esityksestä tehdä erillispäätöksen tilannekohtaisten enimmäisarvojen käyttöönotosta onnettomuuden jälkitilanteessa. Niin kauan kuin erillispäätöstä ei ole tehty, komissio voi onnettomuustilanteessa määrätä käyttöön otettavaksi ennakkoon vahvistetut elintarvikkeiden aktiivisuuspitoisuuksien raja-arvot. Taulukossa III esitetyt toimenpidetasot vastaavat näitä neuvoston asetuksella (Neuvoston asetus 87/3954) vahvistettuja raja-arvoja, joita sovelletaan unionin sisäiseen kauppaan. Jäsenvaltiot ovat velvolliset toimimaan niiden mukaan. Taulukko III. Yleiset toimenpidetasot aktiivisuuspitoisuuksille eri elintarvikkeissa. Toimenpidetasot vastaavat enimmäispitoisuuksia, jotka on Euroopan unionissa säädetty ennakkoon onnettomuuden varalta 1). Radionuklidit Aktiivisuuspitoisuus, Bq/kg Vauvan Maitotuotteet ja nestemäiset Muut elintarvikkeet ruoka elintarvikkeet Strontium-isotoopit Jodin isotoopit Plutonium ja transplutonium-isotoopit Muut radionuklidit, joiden puoliintumisaika on yli 10 vrk, esim. 134 Cs ja 137 Cs ) Euroopan unionin sisällä käytävässä elintarvikkeiden kaupassa taulukon mukaiset enimmäispitoisuudet voidaan onnettomuuden tapahduttua ottaa tarvittaessa käyttöön komission päätöksellä (vähän käytetyille elintarvikkeille voimaan saatettavat pitoisuudet ovat kymmenen kertaa korkeammat kuin tämän taulukon arvot peruselintarvikkeille). Erityiset tilannekohtaiset raja-arvot voidaan ottaa käyttöön neuvoston päätöksellä. Taulukon III enimmäisarvoja suositellaan käytettäväksi elintarvikkeiden yleisinä toimenpidetasoina säteilyvaaratilanteessa. Jos toimenpidetason todetaan ylittyvän, tulee viimeistään harkita toimenpiteitä ao. elintarvikkeista saatavan säteilyaltistuksen rajoittamiseksi. Eri radionuklideille määritellyt toimenpidetasot eivät ole toisistaan riippuvaisia. Kutakin sovelletaan erikseen. 7 Työntekijöiden suojelu 7.1 Yleiset perusteet Onnettomuustilanteessa pelastus- ja suojelutoimiin osallistuvat työntekijät voivat altistua säteilylle muuta väestöä enemmän. Lähtökohtaisesti noudatetaan säteilyasetuksen (1512/1991, muutos 1143/1998) 3 :ssä työntekijöille säädettyjä annosrajoja, ellei ole pakottavia syitä poiketa niistä. Säteilyaltistuksen enimmäisarvoja sovellettaessa ei oteta huomioon säteilyaltistusta, joka aiheutuu onnettomuudesta johtuvan säteilyvaaran rajoittamisesta ja säteilylähteen hallintaan saamiseksi välttämättömistä välittömistä toimenpiteistä. Nämä toimenpiteet tulee järjestää siten, että tilanteesta aiheutuva säteilyaltistus tulee rajoitetuksi vähimpään mahdolliseen (Säteilyasetus 8 ). Onnettomuustilanteissa tarvittaviin toimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden tulee olla tietoisia tehtävään liittyvistä riskeistä. Tarvittavien toimenpiteiden suorittamisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Raskaana olevaa naista ei saa osoittaa tällaiseen tehtävään. 7.2 Välittömien toimenpiteiden tekeminen

9 Sivu 9/10 Välittömästi onnettomuuden tapahduttua voidaan onnettomuuspaikalla tarvita toimenpiteitä, joilla pelastetaan ihmishenkiä, estetään vakavia loukkaantumisia tai estetään väestöannosten merkittävä lisäys. Toimenpiteet tulee järjestää niin, että pelastustyöntekijöille aiheutuva säteilyaltistus rajoitetaan vähimpään mahdolliseen. Välittömiä suojelutoimenpiteitä tekevät työntekijät ovat todennäköisimmin onnettomuuslaitoksen henkilöstöä, mutta niitä voivat joutua tekemään myös pelastusviranomaiset, poliisi ja terveydenhuoltoviranomaiset. Kaikkien välittömiin suojelutoimenpiteisiin osallistuvien säteilyannokset tulee määrittää ja heille on järjestettävä terveystarkkailu vastaavalla tavalla kuin säteilyasetuksen 10 :ssä työntekijöiden terveystarkkailusta on säädetty. Ellei kysymys ole ihmishenkien pelastamisesta, välittömiin suojelutoimenpiteisiin osallistuvan henkilön efektiivinen annos ei saa ylittää arvoa 0,5 Sv (sievert) eikä ihon minkään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 5 Sv. 7.3 Onnettomuuden seurausten lieventäminen Kun säteilyvaaran rajoittamiseksi ja säteilylähteen hallintaan saattamiseksi välttämättömät toimenpiteet on tehty, onnettomuuden seurausten lieventämiseksi tehtävässä pelastus- ja suojelutyössä noudatetaan säteilytyöntekijöille säädettyjä annosrajoja. Työntekijän efektiivinen annos ei yksittäisen vuoden aikana saa ylittää arvoa 50 msv (millisievert) eikä keskimääräinen efektiivinen annos viiden vuoden aikana arvoa 20 msv vuodessa. Lisäksi on varmistettava, että silmän mykiön ekvivalenttiannos ei ylitä arvoa 150 msv vuodessa, eikä käsien, jalkojen ja ihon minkään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 500 msv vuodessa. Onnettomuuksien seurauksia lieventävään työhön osallistuvien työntekijöiden säteilyaltistuksen seuranta ja terveystarkkailu on järjestettävä siten kuin säteilytyöstä säteilyasetuksen 3 luvussa säädetään. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota työntekijöihin, joiden vuosiannos voi ylittää 6 msv. Heidät on luokiteltava säteilytyöluokkaan A ja heidän annos- ja terveystarkkailunsa on järjestettävä tätä säteilytyöluokkaa koskevien vaatimusten mukaisesti. Onnettomuuden seurausten lieventämiseksi tehtävää työtä on esimerkiksi onnettomuuslaitoksen ja rakennusten korjaaminen, dekontaminointi, jätteiden käsittely ja hävittäminen, mahdollisiin väestön siirtoihin osallistuminen sekä vartiointi. 7.4 Muu kuin pelastus- ja suojelutyö saastuneella alueella Henkilöt, jotka osallistumatta pelastus- ja suojelutoimintaan tekevät oman ammattinsa työtä saastuneella alueella, rinnastetaan säteilysuojelullisesti väestöön. Jos tällaista työtä tekevän säteilyannokset ovat hänen työstään johtuen muuta väestöä suuremmat, hänelle tulee antaa selkeät ja riittävät ohjeet säteilyaltistuksen välttämiseksi, sekä tietoa säteilyn terveydellisistä vaikutuksista. Henkilökohtainen annostarkkailu ei yleensä ole tarpeen, ellei siihen ole erityistä aihetta. Ensisijainen suojelukeino on työskentelyn rajoittaminen, jos siitä aiheutuvaa säteilyaltistusta ei voida riittävästi ehkäistä suojeluohjeilla. 8 Kirjallisuutta 1. Neuvoston direktiivi (96/29/Euratom), annettu 13 toukokuuta 1996, perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 159, International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources. International Atomic Energy Agency, IAEA Safety Series No. 115, Guideline Levels for Radionuclides in Foods Following Accidental Nuclear Contamination. Codex Alimentarius, General Requirements, Section 6.1. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Rome, Neuvoston asetus (Euratom) No 3954/87, annettu 22 päivänä joulukuuta 1987, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen. Virallinen lehti nro L 371, 30/12/1987 S Neuvoston asetus (Euratom) No 2218/89, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 muuttamisesta. Virallinen lehti nro L 211, 22/07/1989 S Intervention Criteria in a Nuclear or Radiation Emergency. International Atomic Energy Agency. IAEA

10 Sivu 10/10 Safety Series No. 109, Generic assessment procedures for determining protective actions during a reactor accident. International Atomic Energy Agency, IAEA-TECDOC-955, Generic procedure for monitoring in a nuclear or radiological emergency. International Atomic Energy Agency, IAEA-TECDOC-1092, Guidelines for Iodine Prophylaxis following Nuclear Accidents. Update World Health Organization, WHO/SDE/PHE99.6, Geneva, Tämä ohje PDF-muodossa Finlex-normitietopankissa.

Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa. 1 Yleistä 5. 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 5

Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa. 1 Yleistä 5. 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 5 OHJE 15.6.2001 VAL 1.1 Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa 1 Yleistä 5 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 5 2.1 Peruskäsitteitä 5 2.2 Suureita ja yksiköitä 5 2.3 Keskeisiä suojelutoimenpiteitä

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN VARHAISVAIHEESSA

SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN VARHAISVAIHEESSA OHJE VAL 1/5.10.2012 SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN VARHAISVAIHEESSA 1 Yleistä 3 2 Käsitteitä ja määritelmiä 3 3 Säteilyn terveyshaitat 5 4 Suojelutoimien säteilysuojeluperusteet 5 5 Väestöä koskevat

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön Säteily kuuluu ympäristöön Mitä säteily on? Säteilyä on kahdenlaista Ionisoivaa ja ionisoimatonta. Säteily voi toisaalta olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä. Kuva: STUK Säteily

Lisätiedot

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S.

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S. S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S 1 4. 9. 2 0 1 7 J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E N @ H U S. F I YMPÄRISTÖN SÄTEILY SUOMESSA Suomalaisten keskimääräinen vuosittainen

Lisätiedot

SÄTEILYVAARATILANTEET JA SUOJAUTUMINEN

SÄTEILYVAARATILANTEET JA SUOJAUTUMINEN 9 SÄTEILYVAARATILANTEET JA SUOJAUTUMINEN Kyllikki Aakko ja Sisko Salomaa SISÄLLYSLUETTELO 9.1 Säteilyvaaran aiheuttajat ja vaikutukset... 352 9.2 Säteilyvaaratilanteen turvallisuusarviointi... 360 9.3

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS LUONNOS SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN VARHAISVAIHEESSA OHJE VAL 1

SÄTEILYTURVAKESKUS LUONNOS SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN VARHAISVAIHEESSA OHJE VAL 1 1 SÄTEILYTURVAKESKUS LUONNOS 21.2.2013 SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN VARHAISVAIHEESSA OHJE VAL 1 1 YLEISTÄ... 2 2 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 3 3 SÄTEILYN TERVEYSHAITAT... 6 4 SUOJELUTOIMIEN SÄTEILYSUOJELUPERUSTEET...

Lisätiedot

SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN JÄLKIVAIHEESSA

SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN JÄLKIVAIHEESSA SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN JÄLKIVAIHEESSA 1 Yleistä 5 2 Käsitteitä ja määritelmiä 5 3 Suojelutoimien säteilysuojeluperusteet jälkivaiheessa 8 3.1 Jälkivaiheen suojelutoimien valintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Säteilyvaaratilanteet ja suojelutoimet

Säteilyvaaratilanteet ja suojelutoimet Säteilyvaaratilanteet ja suojelutoimet Antero Kuusi Säteilyturvakeskus Säteilyannoksia ja seurauksia 0,05 msv keuhkojen röntgenkuvaus, 10 tunnin lentomatka 3,2 msv suomalaisten keskimääräinen annos vuodessa

Lisätiedot

- Pyri kirjoittamaan kaikki vastauksesi tenttipaperiin. Mikäli vastaustila ei riitä, jatka konseptilla

- Pyri kirjoittamaan kaikki vastauksesi tenttipaperiin. Mikäli vastaustila ei riitä, jatka konseptilla LUT School of Energy Systems Ydintekniikka BH30A0600 SÄTEILYSUOJELU Tentti 26.1.2016 Nimi: Opiskelijanumero: Rastita haluamasi vaihtoehto/vaihtoehdot: Suoritan pelkän kurssin Tee tehtävät A1 - A4 ja B5

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Tämä asetus koskee ionisoivan säteilyn käyttöä ja muuta ionisoivalle säteilylle altistavaa säteilytoimintaa.

Tämä asetus koskee ionisoivan säteilyn käyttöä ja muuta ionisoivalle säteilylle altistavaa säteilytoimintaa. 1 / 11 7.4.2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1991» 20.12.1991/1512 Seurattu SDK 271/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Sosiaali- ja terveysministerin

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Päivitetyt ohjeet: ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkit (9.12.2013) ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta (12.9.2013) ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-,

Lisätiedot

Elintarvikkeita, muita tuotteita ja niiden suojaamista koskevat toimenpiteet

Elintarvikkeita, muita tuotteita ja niiden suojaamista koskevat toimenpiteet Elintarvikkeita, muita tuotteita ja niiden suojaamista koskevat toimenpiteet Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhais- ja jälkivaiheessa, 20.5.2013 Maarit Muikku Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN JÄLKIVAIHEESSA OHJE VAL 2

SÄTEILYTURVAKESKUS SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN JÄLKIVAIHEESSA OHJE VAL 2 SÄTEILYTURVAKESKUS LUONNOS 21.2.2013 SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN JÄLKIVAIHEESSA OHJE VAL 2 1 YLEISTÄ... 3 2 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 4 3 SUOJELUTOIMIEN SÄTEILYSUOJELUPERUSTEET JÄLKIVAIHEESSA...

Lisätiedot

Ulkoisen säteilyn valvontaohje pelastusviranomaisille

Ulkoisen säteilyn valvontaohje pelastusviranomaisille Sivu 1/7 SÄTEILYTURVAKESKUS VAL 1.2 19.6.2001 Ulkoisen säteilyn valvontaohje pelastusviranomaisille 1 Johdanto 2 Valtakunnallinen säteilyvalvonta 2.1 Säteilyvalvonnan sisältö 2.2 Säteilyhälytykset 2.3

Lisätiedot

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Mika Markkanen Säteilysuojelusuositusten historiaa Vuonna 1895, Wilhelm

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä.

Ammattiliitto Pron lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä. 25.8.2017 Viite: Lausuntopyyntö STM/2830/2017 n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä. Esitetty valtioneuvoston asetus liittyy säteilylainsäädännön kokonaisuudistukseen

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014 aikana voimaantulleita) Uudistettavana

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Säteily ja terveys -kurssi TTL 9.12.2016 STUK - Säteilyturvakeskus Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö BSS-direktiivi 1, jossa huomioidaan ICRP:n

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Säteilyvaara ja suojautuminen

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Säteilyvaara ja suojautuminen SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Säteilyvaara ja suojautuminen Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Säteilyvaara ja suojautuminen Suojautumista edellyttävän

Lisätiedot

Säteilyluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu

Säteilyluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu Säteilyluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu Säteily ja terveys 2016 8.12.-9.12.2016 Säädöksiä: materiaali päivitetään myöhemmin säädösten muututtua Lakiesitys: HE 172/2016 https://www.eduskunta.fi/fi/vaski/kasittelytiedotvaltiopaivaasia/sivut/h

Lisätiedot

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen Tapio Hansson 26. lokakuuta 2016 Säteilyannos Ihmisen saamaa säteilyannosta voidaan tutkia kahdella tavalla. Absorboitunut annos kuvaa absoluuttista energiamäärää,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Haarto & Karhunen Tulipalo- ja rajähdysvaara Tulta saa käyttää vain jos sitä tarvitaan Lämpöä kehittäviä laitteita ei saa peittää Helposti haihtuvia nesteitä käsitellään

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta Perustelumuistio [Nro] 1 (8) Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Säteilylain (xx/2018) 49 :n 3 momentin ja 85 :n 2 momentin sekä ydinenergialain

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU OHJE YVL 7.9 / 21.1.2002 YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 3 SÄTEILYSUOJELUORGANISAATIO 4 3.1 Vastuullinen johtaja 4 3.2 Säteilysuojeluhenkilöstö 4 4 SÄTEILYTYÖNTEKIJÖIDEN

Lisätiedot

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS OHJE ST 12.2 / 17.12.2010 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS 1 YLEISTÄ 3 2 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUTTA RAJOITETAAN TOIMENPIDEARVOILLA 3 3 TOIMENPIDEARVON YLITTYMISTÄ

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA OHJE ST 12.4 / 1.11.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA 1 Yleistä 3 2 Lentotoiminnan harjoittaja selvittää säteilyaltistuksen määrän 3 3 Lentohenkilöstön säteilyaltistusta rajoitetaan ja seurataan

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta vapautettu, ilmoitusta edellyttävä

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 3.10.2014 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT

YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT OHJE YVL 7.4 / 9.1.2002 YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT 1 YLEISTÄ 3 2 VAATIMUKSET VALMIUSTOIMINNALLE 4 2.1 Valmiussuunnitelma 4 2.2 Valmiustoiminnan suunnittelu 4 2.3 Valmiusorganisaatio 5 2.4 Hälytys-

Lisätiedot

Ydinvoiman käytön terveysvaikutukset normaalioloissa ja poikkeustilanteissa

Ydinvoiman käytön terveysvaikutukset normaalioloissa ja poikkeustilanteissa ENERGIA-TERVEYS-TURVALLISUUS LSV 18.11.2006 Ydinvoiman käytön terveysvaikutukset normaalioloissa ja poikkeustilanteissa Wendla Paile RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Ydinvoiman käytön vaikutukset

Lisätiedot

Elinympäristöä koskevat toimet, VAL 2

Elinympäristöä koskevat toimet, VAL 2 Elinympäristöä koskevat toimet, VAL 2 Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisja jälkivaiheessa, 20.5.2013 Maarit Muikku Elinympäristöä koskevat toimet, VAL 2 Väestö ja saastuneella alueella työskentelevät

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Säädösuudistus 2013/59/Euratom

Säädösuudistus 2013/59/Euratom Säädösuudistus 2013/59/Euratom Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 5.-6.6.2014, Billnäs Ritva Bly 1 Uusi BSS yhdistää aiempia direktiivejä Directive 96/29/Euratom (BSS) Council Directive (MED) Council

Lisätiedot

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen. Tapio Hansson

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen. Tapio Hansson Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen Tapio Hansson Ionisoiva säteily Milloin säteily on ionisoivaa? Kun säteilyllä on tarpeeksi energiaa irrottaakseen aineesta elektroneja tai rikkoakseen molekyylejä.

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET 1 Yleistä 3 2 Annosrajat säädetään erikseen työntekijöille ja väestölle 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Työntekijöiden, opiskelijoiden

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET

SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET 5 SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET Olavi Pukkila SISÄLLYSLUETTELO 5.1 Säteilysuojauslainsäädäntö... 298 5.2 ST-ohjeet... 299 5.3 Valvontaviranomaiset... 299 5.4 Kansainväliset säteilysuojaussuositukset... 300

Lisätiedot

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa OHJE ST 12.1 / 2.2.2011 säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa 1 Yl e i s t ä 3 2 Radon työpaikoilla ja julkisissa tiloissa 3 2.1 Radonpitoisuutta rajoitetaan toimenpidearvoilla

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 4.5.2007 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 TERVEYSTARKKAILUN TARKOITUS 3 4 TOIMINNAN HARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET 3 4.1 Työntekijän suojeleminen

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot päästöille 3 3.1

Lisätiedot

Ionisoiva säteily. Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme.

Ionisoiva säteily. Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme. Ionisoiva säteily Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme. Ionisoivan säteilyn ominaisuuksia ja vaikutuksia on vaikea hahmottaa arkipäivän kokemusten

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Säteily ja terveys 12/2016 Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Janne Anttila Vastaava työterveyslääkäri Fortum Oyj Työterveyshuolto / Loviisan voimalaitos E-mail. janne.s.anttila@fortum.com

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA OHJE ST 7.1 / 2.8.2007 SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 YLEISET VAATIMUKSET 3 3.1 Työolojen tarkkailu 4 3.2 Annostarkkailu 4 3.3 Dokumentointi ja asiakirjojen säilytys 4 4 TYÖOLOJEN

Lisätiedot

Sädeannokset ja säteilyturvallisuus hampaiston kuvantamistutkimuksissa

Sädeannokset ja säteilyturvallisuus hampaiston kuvantamistutkimuksissa Sädeannokset ja säteilyturvallisuus hampaiston kuvantamistutkimuksissa Jarkko Niemelä Erikoistuva fyysikko Säteilysuojelukoulutusta hammaskuvauksista 16.11.2017 / TYKS 16.11.2017. Jarkko Niemelä, TYKS

Lisätiedot

Säteilysuojelun historiaa

Säteilysuojelun historiaa Säteilysuojelun historiaa Eero Oksanen Säteilyturvakeskus Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä 9.-10.4.2014 Säteilyn keksiminen - Alkuaikojen pioneereja Wilhelm Röntgen Röntgensäteiden (X-säteiden)

Lisätiedot

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittaja on vastuussa annostarkkailutietojen oikeellisuudesta 3 3 Annosrekisteriin on ilmoitettava tietoja työntekijästä, työnantajasta

Lisätiedot

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 Yl e i s t ä 3 2 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3 Annosrekisteriin ilmoitettavat tiedot 3 4 Suureet, yksiköt ja kirjauskynnykset 4 5 Tietojen luovuttaminen

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 9.1.2017 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS

ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS Maarit Muikku Suomen atomiteknillisen seuran vuosikokous 14.2.2008 RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos

Lisätiedot

Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016

Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016 STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016 Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority ISSN 1799-9472 ISBN 978-952-309-323-2

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT

YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT OHJE YVL C.5, versio 2, 15.3.2010 1 YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT 1 JOHDANTO 2 SOVELTAMISALA 3 VAATIMUKSET VALMIUSJÄRJESTELYISTÄ 3.1 Valmiussuunnitelma ja sen laatiminen 3.2 Toiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Säteilylain uudistus ja radonvalvonta

Säteilylain uudistus ja radonvalvonta Säteilylain uudistus ja radonvalvonta Päivi Kurttio 20.9.2017 1 Esityksen sisältö Rajaus: SISÄILMAn radon Terveydensuojelun rooli ja vastuut radonvalvonnassa Asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisäilman

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ Yhteystiedot: FYSIIKAN LAITOS Physicum Kiihdytinrakennus käyntiosoite Gustaf Hällströmin katu 2a Pietari Kalmin katu 2 (Helsinki 56)

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 8.3.2016, ST-koulutus Meilahti, ls 3 Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säädökset

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU JA SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU JA SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 1 OHJE YVL C.2 24.11.2010 LUONNOS 2 Työryhmä: VeR, ATy, MLe YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU JA SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Työntekijöiden säteilysuojelu...

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA

SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA OHJE ST 1.6 / 10.12.2009 SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA 1 Yl e i s t ä 3 2 Toiminnan harjoittaja vastaa turvallisuudesta 3 2.1 Toiminta on suunniteltava ja riskit tunnistettava ennakkoon 3 2.2 Säteilyn

Lisätiedot

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset ST-koulutus 17.5.2016, Naistenklinikka Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi

Lisätiedot

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA OHJE ST 5.3 / 4.5.2007 IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUPA JA LUVASTA VAPAUTTAMINEN 3 3 TURVALLISUUSLUVASTA VAPAUTETTU SÄTEILYN KÄYTTÖ 3 3.1 Opetuskäyttöön

Lisätiedot

Soklin radiologinen perustila

Soklin radiologinen perustila Soklin radiologinen perustila Tämä powerpoint esitys on kooste Dina Solatien, Raimo Mustosen ja Ari Pekka Leppäsen Savukoskella 12.1.2010 pitämistä esityksistä. Muutamissa kohdissa 12.1. esitettyjä tutkimustuloksia

Lisätiedot

SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK

SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK Laivapäivät 19-20.5.2014 SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK DNA-molekyyli säteilyvaurion kohteena e - 2 Suorat (deterministiset) vaikutukset, kudosvauriot - säteilysairaus, palovamma, sikiövaurio. Verisuonivauriot

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) 21.12.2015 5/0007/2016

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) 21.12.2015 5/0007/2016 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta, perustelumuistio Yleiset

Lisätiedot

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA 1 PÄÄTÖS 1 (6) 28.12.2005 26/310/05 POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (423/2000;

Lisätiedot

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku POIKKEAVAT TAPAHTUMAT Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimukset raportoinnista säteilyasetuksessa

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Väliraportin liitetiedostot

Väliraportin liitetiedostot 1 (21) Talvivaaran ympäristön Sisältö LIITE 1. Radiologisia suureita ja yksiköitä sekä yleistä tietoa luonnon radioaktiivisuudesta... 2 LIITE 2. Analysoidut näytteet 2010... 5 LIITE 3. Gammaspektrometristen

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA OHJE ST 1.5 / 12.9.2013 SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Eero Kettunen Sisältö Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2014-2015 aikana voimaantulleita) Röntgenlaitteiden kaupan ja hallussapidon luvanvaraisuus

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET 1 YLEISTÄ 3 2 ANNOSRAJAT 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Annosrajat työntekijöille, opiskelijoille ja väestölle 3 2.3 Muut enimmäisarvot

Lisätiedot

Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjan toimituskunta: Sisko Salomaa, Roy Pöllänen, Anne Weltner, Tarja K. Ikäheimonen, Olavi Pukkila, Wendla Paile, Jorma Sandberg, Heidi Nyberg, Olli J. Marttila, Jarmo

Lisätiedot

Jätehuolto säteilyvaaratilanteessa ja sen jälkeen

Jätehuolto säteilyvaaratilanteessa ja sen jälkeen Ympäristöministeriön raportteja 6 2009 Jätehuolto säteilyvaaratilanteessa ja sen jälkeen Radioaktiivisia aineita sisältävät jätteet ja niiden käsittely Kyllikki Aakko & Miliza Malmelin (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Luonnosta

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 13.6.2014 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 Yleistä 3 2 Terveystarkkailun tarkoitus 3 3 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3.1 Työntekijän terveyttä on tarkkailtava

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA

YDINLAITOKSEN RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA 1 LUONNOS 2, 23.2.2011 OHJE YVL C.3 / XX.XX.2011 YDINLAITOKSEN RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Säteilyaltistusta ja

Lisätiedot

1. SÄTEILY JA IHMINEN SISÄLLYS

1. SÄTEILY JA IHMINEN SISÄLLYS 1. SÄTEILY JA IHMINEN SISÄLLYS 1. Mitä säteily on ja miten se voidaan jakaa? 2. Miten ionisoiva säteily vuorovaikuttaa (valosähköinen absorbtio ja compton sironta tarkemmin) aineen kanssa ja miten se vaikuttaa

Lisätiedot

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus 2015 26.3.2015 Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje muutetaan perustuslain mukaisesti asetukseksi 32 1 momentti; Asuntoja, yleisiä alueita ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0283 (NLE) 14048/1/17 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 83 CH 42 AGRILEG 213 VETER 101 AGRI 605

Lisätiedot

ICRP:N NÄKEMYS SÄTEILYN RISKEISTÄ JA SUOJELUPERIAATTEISTA

ICRP:N NÄKEMYS SÄTEILYN RISKEISTÄ JA SUOJELUPERIAATTEISTA 11 ICRP:N NÄKEMYS SÄTEILYN RISKEISTÄ JA SUOJELUPERIAATTEISTA Wendla Paile SISÄLLYSLUETTELO 11.1 ICRP:n rooli säteilysuojelussa... 152 11.2 Riskiarvio ja haitta-arvio... 154 11.3 Säteilysuojelun keskeiset

Lisätiedot

ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO OLKILUOTO 4 -YDINVOIMALAITOS- HANKKEESTA

ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO OLKILUOTO 4 -YDINVOIMALAITOS- HANKKEESTA LIITE 2 1 (23) 25.5.2009 ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO OLKILUOTO 4 -YDINVOIMALAITOS- HANKKEESTA LIITE 2: SIJAINTIPAIKAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI 1 JOHDANTO... 2 2 SIJAINTIPAIKKAA JA SEN TURVALLISUUSPIIRTEITÄ

Lisätiedot

Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat

Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat STUK B 220 / LOKAKUU 2017 Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat Kolmannesvuosiraportti 2/2017 toim Sari Julin Säteilyturvakeskus STUK B 220 Sisällys 1 Yhteenveto... 1 2 Johdanto...

Lisätiedot

Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle

Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle Turvallista ja laadukasta talousvettä! seminaari 27.11.2012 Kaisa Vaaramaa Esitelmän sisältö 1. JOHDANTO 2. LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS 3. KEINOTEKOINEN RADIOAKTIIVISUUS

Lisätiedot

ovat sellaiset, että säteilyä voidaan turvallisesti käyttää.

ovat sellaiset, että säteilyä voidaan turvallisesti käyttää. Kansainväliset standardointialan järjestöt IEC (International Electrotechnical Commission) ja ISO (International Organization for Standardization) julkaisevat standardeja muun muassa ionisoivaa säteilyä

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN ANNOSTARKKAILU

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN ANNOSTARKKAILU OHJE YVL 7.10 / 29.1.2002 YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN ANNOSTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYLAIN JA -ASETUKSEN MÄÄRÄYKSET 3 3 SÄTEILYALTISTUKSEN VALVONTA 4 3.1 Yleiset vaatimukset 4 3.2 Reaaliaikainen annostarkkailu

Lisätiedot

Säteilyn terveysvaikutukset Joditablettien oikea käyttö

Säteilyn terveysvaikutukset Joditablettien oikea käyttö Gynaecologi Practici 5.12.2012 Säteilyn terveysvaikutukset Joditablettien oikea käyttö Wendla Paile Säteilyturvakeskus α e - DNA-molekyyli säteilyvaurion kohteena 2 Ionisoivan säteilyn vaikutukset Suorat

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 13.6.2014 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 Yleistä 3 2 Terveystarkkailun tarkoitus 3 3 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3.1 Työntekijän terveyttä on tarkkailtava

Lisätiedot

Lannoitteiden radioaktiivisuus

Lannoitteiden radioaktiivisuus YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / TOUKOKUU 2014 Lannoitteiden radioaktiivisuus Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma Tuukka Turtiainen Säteilyturvakeskus PL 14 00881 Helsinki www.stuk.fi Lisätietoja Tuukka

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Radioaktiiviset aineet

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Radioaktiiviset aineet Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi Radioaktiiviset aineet Ohje 4/2016 Ohje 4/2016 2 (11) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Laaja-alainen säteilyvaaratilanne ja talousvesi... 3 3. Viranomaisten ja

Lisätiedot

www.turvallisuusneuvonantajat.fi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Ry VAKKI PAKKI 5/2011

www.turvallisuusneuvonantajat.fi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Ry VAKKI PAKKI 5/2011 Suomen Turvallisuusneuvonantajat Ry VAKKI PAKKI 5/2011 Aiheina tällä kertaa: - Syyskokous - ILMIOITUSVELVOLLISUUS ONNETTOMUUKSISTA 1 MYYRMÄKITALO SYYSKOKOUS JA SEMINAARI TO 24.11.2011 08:30-14:00-08:30

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta ( )

Ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL C.3 esitetään luvanhakijaa

Lisätiedot

Turvallisuuden rakentaminen ydinvoimalassa

Turvallisuuden rakentaminen ydinvoimalassa Turvallisuuden rakentaminen ydinvoimalassa HAIPRO verkostotapaaminen 24.11.2011 Kouvola-talo Kari Forsberg Suojeluinsinööri Loviisan voimalaitos 1 Loviisan voimalaitos Fortum Power and Heat Oy, Power-divisioona

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Opintojaksosta P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus

Opintojaksosta P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus Opintojaksosta 761116P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily ovat aina kuuluneet ihmisen elinympäristöön. Säteilyn haittavaikutuksista

Lisätiedot