Säteilyluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säteilyluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu"

Transkriptio

1 Säteilyluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu Säteily ja terveys

2 Säädöksiä: materiaali päivitetään myöhemmin säädösten muututtua Lakiesitys: HE 172/ E_ aspx Työterveyshuoltolaki (1383/2001) Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001) Säteilylaki (592/1991, luku 9) Säteilyasetus (1512/1991, luku 3) Säteilyturvaohje 7.1 säteilyaltistuksen seuranta (2014) Säteilyturvaohje 7.5 säteilytyötä tekevien työntekijöiden terveystarkkailu (2014) Kts. Työterveyslääkärilehti 4/2012 ja 2/2014

3 SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA ST 1.6, voimassa alkaen toistaiseksi. (Ohje korvaa annetun ohjeen ST 1.6, Säteilysuojelutoimet työpaikalla) Toiminnan harjoittaja vastaa turvallisuudesta Toiminta on suunniteltava ja riskit tunnistettava ennakkoon Säteilyn käyttöorganisaatio on osa toimintajärjestelmää Toiminnan muutoksista on ilmoitettava Toimintaa on seurattava Päästöjä on seurattava Käytöstä poistetuista säteilylähteistä on huolehdittava Säteilytyössä työskentelypaikat on luokiteltava Miten valvonta-alueet ja tarkkailualueet määritellään? Mitä valvonta-alueelta edellytetään? Mitä tarkkailualueelta edellytetään? Säteilyturvallisuustoimenpiteet ja turvajärjestelyt on suunniteltava kokonaisuutena

4 SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA ST 1.6, voimassa alkaen toistaiseksi. (Ohje korvaa annetun ohjeen ST 1.6, Säteilysuojelutoimet työpaikalla) Poikkeavat tapahtumat säteilyn käytössä Poikkeaviin tapahtumiin on varauduttava Poikkeavan tapahtuman sattuessa on toimittava työpaikkakohtaisten ohjeiden mukaisesti Merkittävistä poikkeavista tapahtumista on ilmoitettava Säteilyturvakeskukseen Onnettomuudesta aiheutuvaan säteilyaltistukseen on varauduttava Työntekijät on koulutettava ja opastettava työtehtäviinsä Työntekijöitä on suojeltava Säteilytyötä tekevät työntekijät luokitellaan säteilytyöluokkiin Alle 18-vuotiaita henkilöitä ei saa pitää säteilytyössä

5 SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA, ST1.6, voimassa alkaen toistaiseksi. (Ohje korvaa annetun ohjeen ST 1.6, Säteilysuojelutoimet työpaikalla) Myös ulkopuolisia työntekijöitä on suojeltava Toiminnan harjoittaja vastaa myös ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta Ulkopuolinen yritys vastaa työntekijöidensä suojelusta Yhteistyötä on tehtävä, kun ulkopuolinen työntekijä on useamman toiminnan harjoittajan palveluksessa Työntekijä on velvollinen noudattamaan säteilysuojelua koskevia määräyksiä ja ohjeita

6 Terveystarkkailun tarkoitus on 1. varmistaa, että työntekijä soveltuu säteilytyöhön eikä hänen terveydentilansa ole esteenä säteilytyön tekemiselle 2. seurata työntekijän terveydentilaa säteilytyön aikana etenkin sellaisten mahdollisten muutosten havaitsemiseksi, jotka muodostavat esteen säteilytyön jatkamiselle 3. määrittää altistuksen terveydellinen merkitys silloin, kun todetaan tai epäillään annosrajan ylittävää tai muuten poikkeavaa altistumista säteilylle

7 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 1/2 Työntekijän suojelu Järjestettävä työntekijöilleen terveystarkkailu (myös ulkopuolisille työntekijöille) Nimettävä säteilyluokkaan A kuuluvien terveystarkkailua varten vastaava lääkäri (hyvä käytäntö: oma työterveyshuolto) Luokiteltava säteilytyötä tekevät säteilyluokkiin A ja B Ilmoitettava lääkärille kumpaan säteilytyöluokkaan työntekijä sijoitetaan tarvittavat tiedot työtehtävistä, työoloista ja säteilyaltistukseen vaikuttavista tekijöistä (riittävä tieto soveltuvuuspäätöksen tekemiseksi) työntekijöiden luokittelussa ja toiminnassa tapahtuvista muutokset Viipymättä tiedot poikkeavista säteilyaltistuksista Toteutettava tarvittavat korjaavat toimenpiteet Järjestettävä tarvittaessa viipymättä työntekijän terveyden erikoistarkkailu

8 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 2/2 Sikiön ja lapsen suojeleminen Toiminnanharjoittajan on kehotettava säteilytyötä tekevää työntekijää ilmoittamaan raskaudesta mahd. varhaisessa vaiheessa toiminnanharjoittajalle (ohje muuttunut 2014) Raskaana oleva ei saa työskennellä säteilyluokassa A Säteilyluokan B tehtävissä voi toimia, kun työt järjestetään siten, että sikiön ekvivalenttiannos on mahdollisimman pieni (eikä jäljellä olevan raskauden aikana ylitä 1 msv) Tarvittaessa erityisäitiysvapaa Imetyksen aikana työntekijä ei saa toimia tehtävissä, joissa kehoon voisi joutua radioaktiivisia aineita ja aiheutua lapselle yli 1 msv:n ylittävä efektiivinen annos

9 Ulkopuoliset työntekijät Toiminnan harjoittajan on huolehdittava, että terveystarkkailu on järjestetty myös niille työntekijöille ja itsenäisille elinkeinonharjoittajille, jotka osallistuvat toiminnan harjoittajan teettämään säteilytyöhön olematta toiminnan harjoittajan palveluksessa (ulkopuoliset työntekijät). Säteilylaki 37 a ja ST Toiminnan harjoittajan on varmistettava ja dokumentoitava, että terveystarkkailusta vastaava lääkäri on todennut säteilytyöhön menevän ulkopuolisen työntekijän sopivaksi säteilytyöluokkaan A ja että tälle on järjestetty terveystarkkailu Ulkopuolisten työntekijöiden työnantajan ja toiminnan harjoittajan vastuunjaosta tarkemmin ST 1.6

10 Terveystiedosto (ST 7.5) Tiedoston sisältö aiemmat työtehtävät ja palvelusuhteet (tiedot pyydetään työntekijältä kirjallisina nykyinen tehtävä, työn luonne ja säteilyluokka (työnantajalta) terveystarkkailun tulokset (alkutarkastus ja säännöllinen terveyden seuranta - sairauskertomus ja lausunnot, tiedot ylimääräisestä lääkärintarkastuksesta ja erityistarkkailusta annosrajan ylityksen vuoksi) tulokset työntekijän säteilyaltistuksen seurannasta (STUK/työnantaja) Tiedoston ylläpito pidettävä ajan tasalla säilytettävä kunnes työntekijä täyttää/ olisi täyttänyt 75v ainakin 30v säteilytyön päättymisestä luovutettava seuraajalle terveystarkkailusta vastaavan lääkärin vaihtuessa luovutettava toiselle terveystarkkailusta vastaavalle lääkärille työntekijän siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen (säteilylaki 34a :n 2 mom.) Yleensä tarkoituksenmukaista sisällyttää työterveyshuoltoa koskevien tietojen osaksi

11 Kertausta: Työntekijöiden luokittelusta säteilytyöluokkiin A ja B säädetään säteilylain 32 :ssä ja säteilyasetuksen 10 :ssä. Säteilytyöluokka A säteilytyöntekijä, jonka työstä aiheutuva efektiivinen annos kun otetaan huomioon työhön liittyvä poikkeavaan säteilyaltistukseen johtavan tapahtuman mahdollisuus on tai voi olla suurempi kuin 6mSv vuodessa, tai silmän mykiön, ihon, käsien tai jalkojen ekvivalenttiannos on suurempi kuin 3/10 niille säteilyasetuksessa säädetyistä annosrajoista Silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa ylittää arvoa 150 msv vuodessa eikä käsien, jalkojen tai ihon minkään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 500 msv vuodessa.

12 Kertausta: Työntekijöiden luokittelusta säteilytyöluokkiin A ja B säädetään säteilylain 32 :ssä ja säteilyasetuksen 10 :ssä. Säteilytyöluokka B säteilytyöntekijä, joka ei kuulu säteilyluokkaan A Työnantaja (toiminnan harjoittaja) ilmoittaa, kumpaan säteilytyöluokkaan työntekijä kuuluu Säteilytyötä tekevät työntekijät luokitellaan säteilytyöluokkiin Säteilytyötä tekevät työntekijät on luokiteltava ennen työn aloittamista joko säteilytyöluokkaan A tai B (säteilyasetus 10 ). Luokitus on tarkistettava määrävälein ja vähintään silloin, kun työntekijän tehtävänkuva muuttuu tai toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

13 Miten valvonta-alueet ja tarkkailualueet määritellään? (STUK OHJE ST 1.6 / ) Säteilytyössä työskentelypaikat on luokiteltava Säteilytyössä työskentelypaikat on tarvittaessa jaettava valvonta-alueisiin ja tarkkailualueisiin. Luokittelussa on otettava huomioon säteilylähteiden käytön luonne, arvioidut toiminnasta aiheutuvat vuosiannokset, kontaminaatiovaara ja potentiaalinen altistus. Lisäksi on otettava huomioon sellaisen poikkeavan tapahtuman mahdollisuus, josta voi olla seurauksena tavanomaisesta toiminnasta aiheutuvaan säteilyaltistukseen verrattuna suuri säteilyaltistus.

14 Valvonta-alueeksi on määriteltävä työtilat ja muut alueet, joissa säännöllisesti tai tilapäisesti oleskeltaessa työntekijälle työstä aiheutuva efektiivinen annos on tai voi olla suurempi kuin 6 msv vuodessa tai silmän mykiön > 45 msv vuodessa ja ihon, käsien ja jalkojen > 150 msv vuodessa, kun otetaan huomioon työhön liittyvä poikkeavaan säteilyaltistukseen johtavan tapahtuman mahdollisuus (eli säteily- A ryhmän työtilat) työskentely vaatii säteily- ja kontaminaatioriskin vuoksi erityisiä turvaohjeita ja turvatoimia.

15 Tarkkailualueeksi luokitellaan alueet, jotka eivät ole valvonta-aluetta, mutta joilla työskenneltäessä työntekijän vuotuinen efektiivinen annos voi ylittää arvon 1 msv, silmän mykiön ekvivalenttiannos arvon 15 msv tai käsien, jalkojen tai ihon ekvivalenttiannos arvon 50 msv.

16 Säteilyluokkaan A kuuluvan työntekijän terveystarkkailu 1. Alkutarkastus 2. Säännöllinen terveyden seuranta 3. Ylimääräinen lääkärintarkastus 4. Erityistarkkailu annosrajan ylityksen vuoksi

17 1. Alkutarkastus, tehdään ennen työn aloitusta Arvioidaan työntekijän soveltuvuus säteilyluokkaan A soveltuu/ soveltuu seuraavin edellytyksin/ ei sovellu Nykyiset työtehtävät, työolot, säteilyn tyyppi ja voimakkuus -tiedot työnantajalta Työhistoria (aiemmat työtehtävät, erit. säteilytyö, mahdolliset aiemmat annostarkkailun tulokset) Sairaushistoria, mm. sädehoidot, isotooppihoidot Kliininen tutkimus Ohjaus ja neuvonta (huom. korostettava sikiön suojelun tarvetta hedelmöittymisikäiselle naiselle / raskaus ja imetys) Huom! Työntekijää ei saa luokitella säteilytyöluokkaan A, jos hän ei terveydellisistä syistä sovellu tähän Määräaikaisissa työsuhteissa voidaan alkutarkastukseksi hyväksyä sellainen tarkastus, josta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi edellyttäen, että työntekijän työtehtävissä, työoloissa ja altistuksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia

18 2. Säännöllinen terveyden seuranta Jokaisen säteilyluokka A työntekijän terveyttä ja soveltuvuutta on seurattava vuosittain lääkärin tarkastus vähintään 3v välein välivuosinakin seurattava työntekijän terveyttä muulla tavoin: työnantajan päivittämät tiedot ja työntekijän kirjallinen vakuutus omasta terveydentilasta Jos ei halua mappipäätöstä, työntekijälle on järjestettävä halutessaan tilaisuus käydä vuosittain terveystarkastuksessa tarvittaessa työn päättymisen jälkeenkin (vastuulääkäri antaa suosituksen) Tarkastuksesta tehtävä aina kirjallinen merkintä työntekijän terveystietoon

19 3. Ylimääräinen lääkärintarkastus kun terveydentilassa tapahtuu olennainen muutos kun todettu soveltuvaksi vain tietyin edellytyksin ja työn luonne muuttuu

20 4. Erityistarkkailu annosrajan ylityksen vuoksi Kun todetaan tai epäillään jonkin annosrajan ylittyneen, on Selvitettävä säteilyannos ja missä ajassa annos on saatu Esitettävä tarpeelliset jatkotoimenpiteet, esim. > jatkotutkimukset > dekontaminaatiotoimenpiteet > kiireelliset hoitotoimenpiteet Onnettomuustapaukset yli 0,5 Sv annos -> TVK heti sekä 1 vrk:n kuluttua altistumisesta (annoksen ja ennusteen arviointi muutosten perusteella) vointia tarkkailtava (pahoinvointi voi merkitä alkavaa säteilysairautta) paikallinen punoitus voi olla merkki ulkoisen säteilylähteen aiheuttamasta säteilyvammasta kromosomianalyysi, ellei säteilyaltistuksesta muutoin saa luotettavaa arviota; ohjeet saa STUKista jos vuosiannosraja ylittyy, on harkittava myös silmien tarkastamista mahdollisen säteilystä aiheutuvan kaihin varalta (ST 7.5/ 2014) lääkärin annettava lausunto, millä edellytyksillä työntekijä voi jatkaa säteilytyön tekemistä

21 4. Erityistarkkailu annosrajan ylityksen vuoksi Konsultoi herkästi STUKia, Yhteystiedot: SÄTEILYTURVAKESKUS Laippatie 4, Helsinki PL 14, Helsinki Aukioloaika: klo Vaihde (09) Faksi (09) stuk(at)stuk.fi Säteilyturvakeskukseen saa yhteyden hätäkeskuksen kautta tarvittaessa 24/7, numerosta 112

22 Säteilytyöluokkaan B kuuluvan työntekijän terveystarkkailu Alkutarkastus pyrittävä tekemään ennen työn aloitusta, mutta viimeistään kuukauden kuluessa työn alkamisesta Säännölliset tarkastukset eivät ole tarpeellisia säteilyaltistuksen vuoksi Lääkärin pätevyydelle ei säteilylaissa aseteta erityisiä vaatimuksia

23 Lausunnot STLY lomake 105 STUKin lomake Säteilytyön luonne Soveltuvuus säteilytyöluokkaan A Mahdolliset työtä koskevat rajoitukset ST 7.5/2014 Luokitus soveltuu soveltuu seuraavin edellytyksin edellytykset mainittava ei sovellu Mikä tarkoittaa, ettei saa sijoittaa säteilytyöluokan A töihin Annetaan työntekijälle vietäväksi työnantajalle Toiminnan harjoittajan on kerrottava työntekijälle valitusoikeudesta, asian käsittelee STUK

24 Työntekijän soveltuvuus säteilytyöhön ST 7.5 liite B -yleiset vaatimukset Säteilysuojelun yleisiä tavoitteita toteutetaan ensisijaisesti säteilyturvallisilla työtavoilla sekä siten, että käytetään koulutettua henkilökuntaa ja asianmukaisia laitteita ja tiloja eikä säteilytyöntekijöille asetettavilla terveydellisillä vaatimuksilla Kuitenkin työntekijällä on oltava edellytykset ymmärtää työhönsä liittyvien riskien merkitys ja noudattaa annettuja ohjeita Kyettävä vastuuntuntoiseen, itsenäiseen ja harkitsevaan työskentelyyn Ei saa olla erityisen altis äkillisille vakaville sairauskohtauksille (vrt. epilepsia ja ajo-oikeus) oltava terveydentilaltaan ja psyykkisiltä ominaisuuksiltaan kyseiseen työhön sopiva 18 vuotta täyttänyt

25 Alle 18-vuotias STUK ohje ST 1.6 / ) ei saa tehdä säteilytyötä. Yli 16, mutta alle 18-vuotias harjoittelija tai opiskelija voi osallistua säteilylähteiden käyttöön, kun se on tarpeen hänen ammatillisen koulutuksensa vuoksi (ks. säteilylaki 37 ). Alle 18-vuotiaita ei luokitella säteilytyöluokkaan A tai B kuuluviksi työntekijöiksi. Kuitenkin opintojensa aikana säteilylähteitä käyttäviä vuotiaita harjoittelijoita ja opiskelijoita on suojeltava samoin perustein kuin säteilytyöluokan B työntekijöitä vuotiaiden opiskelijoiden ja harjoittelijoiden efektiivinen annos ei saa ylittää arvoa 6 msv/v. Silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa ylittää arvoa 50 msv/v eikä käsien, jalkojen tai ihon minkään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 150 msv/v. 18 vuotta täyttäneiden harjoittelijoiden ja opiskelijoiden työolot ja suojelutoimenpiteet on järjestettävä samalla tavoin kuin säteilytyö-luokan A ja B työntekijöiden työolot ja suojelutoimenpiteet. Heille myös sovelletaan säteilytyötä tekevien työntekijöiden annosrajoja. Näiden harjoittelijoiden ja opiskelijoiden oikeudet ja velvollisuudet ovat säteilyturvallisuuteen liittyvissä asioissa samat kuin säteilytyötä tekevillä työntekijöillä.

26 Työntekijän soveltuvuus säteilytyöhön - altistuminen ulkoiselle säteilylle Terveysvaatimukset yleisten vaatimusten mukaiset Kyky vastuuntuntoiseen työskentelyyn sitä keskeisempää, mitä suurempi on säteilylähteiden aktiivisuus ja annosnopeus Esimerkkejä röntgenlaitteiden käyttö umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden käyttö kiihdyttimien käyttö, johon ei liity radioaktiivisten aineiden valmistusta säteilylaitteiden asennus, korjaus ja huolto Kuva: y_en.html

27 Työntekijän soveltuvuus säteilytyöhön - altistuminen ulkoiselle ja sisäiselle säteilylle Soveltuvuus sellaisiin työtehtäviin, joihin ulkoisen säteilyaltistuksen lisäksi saattaa liittyä ihon tai suun kautta tapahtuvaa kontaminoitumista, mutta ei kuitenkaan merkittävää altistumista radioaktiivisille hiukkasille tai kaasuille hengityksen kautta on syytä kiinnittää huomiota yleisten vaatimusten lisäksi vaikeat ihotaudit; vaurioituneen ihon kautta sisäisen kontaminoitumisen vaara on huomattavasti normaalia suurempi ihon on siedettävä puhdistusta kontaminoitumistapauksessa yliherkkyys ei saa estää tarpeellisten suojavarusteiden käyttöä. imetys Käsien lievä ihottuma ei estä työskentelyä silloin, kun ihon kontaminoitumisen vaara on vähäinen ja työntekijä voi käyttää suojakäsineitä. Munuaistoiminta: heikentynyt munuaisfunktio saattaa hidastaa elimistöön joutuneiden nuklidien eritystä Kuva:

28 Työntekijän soveltuvuus säteilytyöhön - altistuminen ulkoiselle ja sisäiselle säteilylle Tällaisia työtehtäviä ovat muun muassa: kiihdyttimien käyttö, kun käsitellään aktivoituneita materiaaleja avolähteiden käyttö useimmat huolto- ja korjaustyöt ydinvoimalaitoksen valvonta-alueella Kuva: huoltotyö, johon liittyy aktivoituneiden tai kontaminoituneiden laiteosien tai vioittuneiden umpilähteiden käsittelyä.

29 Työntekijän soveltuvuus säteilytyöhön - Altistuminen ulkoiselle ja sisäiselle säteilylle + merkittävä kontaminaatiovaara hengitysteitse Sellaisissa työtehtävissä, joihin muun altistuksen lisäksi saattaa liittyä merkittävää altistumista radioaktiivisille hiukkasille tai kaasuille hengityksen kautta, on työn luonteen mukaan kiinnitettävä huomiota edellisissä kohdissa esitetyn lisäksi työntekijän keuhkojen toimintaan. Ydinvoimalaitoksen valvonta-alueella joissakin vaativissa huoltotöissä tarvittava raskas suojavarustus ja mahdollinen hengityssuojaimen käyttö edellyttävät myös työntekijän keuhkojen ja sydämen normaalia toimintaa. Hengityssuojaimia voi olla tarve käyttää lyhytaikaisesti myös radionuklidilaboratorioissa.

30 Työntekijän soveltuvuus säteilytyöhön - Altistuminen ulkoiselle ja sisäiselle säteilylle + merkittävä kontaminaatiovaara hengitysteitse Tällaisia työtehtäviä ovat radioaktiivisten aineiden valmistus ja avolähteiden käsittely, kun radioaktiivinen aine on kaasumaisessa, helposti haihtuvassa tai pölyävässä muodossa ja kerralla käsiteltävän radioaktiivisen aineen aktiivisuus on suurempi kuin 100 kertaa vapaaraja (ks. ohje ST 1.5) sellaiset huoltotyöt ydinvoimalaitosten valvonta-alueella, joissa sisäisen kontaminaation riski on suuri. (Radonista tai muista luonnon radioaktiivisista aineista Säteilyturvakeskus määrää tapauskohtaisesti, milloin työntekijöiden terveystarkkailu on järjestettävä samojen periaatteiden mukaisesti kuin säteilyn käytössä.)

31 Ulkomailla työskentely Terveystarkkailu järjestetään kohdemaan hyväksymällä tavalla Jos ulkomailla työskentelevän suomalaisen työnantaja on suomalainen, on tämän varmistuttava, että terveystarkkailu on asianmukaisesti järjestetty EU-maissa käytössä ns. säteilypassi Säteilypassin muodostaa säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja yhdessä terveystarkastuksesta annetun todistuksen kanssa. Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjan ulkomaille säteilytyöhön menevälle työntekijälle antaa pyynnöstä Säteilyturvakeskus. Seuranta-asiakirja on ote Säteilyturvakeskuksen ylläpitämästä annosrekisteristä säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja= ote STUK:n annosrekisteristä lääkärintodistus säteilytyöntekijän terveystarkastuksesta

32 Onnettomuudesta aiheutuvaan säteilyaltistukseen on varauduttava 1/2 STUK ohje ST 1.6 / ) Onnettomuustilanteessa voidaan joutua auttamaan säteilyvaaraan joutuneita henkilöitä, estämään muiden ihmisten säteilyaltistusta tai pelastamaan arvokkaita laitoksia tai hyödykkeitä. Jos tällaisista välttämättömistä välittömistä toimenpiteistä saattaa aiheutua toimenpiteisiin osallistuville henkilöille suurempi annos kuin työntekijän vuotuinen annosraja, toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava onnettomuudesta aiheutuvaan säteilyaltistukseen. ennalta nimettävä säteilytyötä tekeviä työntekijöitä tai muita henkilöitä. järjestettävä annostarkkailu tai heidän henkilökohtaiset säteilyannoksensa on määritettävä muulla tavoin onnettomuustilanteessa tai sen jälkeen. toimenpiteisiin saa käyttää vain sellaisia vapaaehtoisia, joille on ennalta annettu tietoa onnettomuustilanteisiin liittyvistä riskeistä. Sovelletaan työntekijöiden annosrajoja. - osallistuvien työntekijöiden suojelu, säteilyaltistuksen seuranta ja terveystarkkailu on järjestettävä siten kuin säteilytyöstä säädetään.

33 Onnettomuudesta aiheutuvaan säteilyaltistukseen on varauduttava 2/2 (STUK ohje ST 1.6 / ) Raskaana olevalla naisella ei saa teettää onnettomuustilanteeseen tai sen jälkihoitoon liittyviä säteilyaltistusta aiheuttavia töitä. Onnettomuustilanteen johdosta tehdyistä toimenpiteistä aiheutuvat annostarkkailun tulokset on toimitettava välittömästi - Säteilyturvakeskukseen - asianomaiselle työntekijälle - terveystarkkailusta vastaavalle lääkärille / työterveyshuollolle. Onnettomuuden vuoksi välttämättömiin välittömiin toimenpiteisiin osallistuviin vapaaehtoisiin ja onnettomuuden seurausten lieventämiseksi tehtävään suojelutyöhön ja muihin toimenpiteisiin osallistuvien henkilöihin sovellettavista annosrajoista säädetään säteilyasetuksen 8 ja 8 a :ssä (mikäli ei ihmisten hengen pelastus kysymyksessä, efektiivinen annos ei saa ylittää arvoa 0,5 Sv eikä ihon minkään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 5 Sv.)

34 Kiitos! Tykkää meistä Facebookissa ja seuraa meitä Twitterissä facebook.com/tyoterveyslaitos twitter.com/tyoterveys ja twitter.com/fioh

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 13.6.2014 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 Yleistä 3 2 Terveystarkkailun tarkoitus 3 3 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3.1 Työntekijän terveyttä on tarkkailtava

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 4.5.2007 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 TERVEYSTARKKAILUN TARKOITUS 3 4 TOIMINNAN HARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET 3 4.1 Työntekijän suojeleminen

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 13.6.2014 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 Yleistä 3 2 Terveystarkkailun tarkoitus 3 3 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3.1 Työntekijän terveyttä on tarkkailtava

Lisätiedot

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Säteily ja terveys 12/2016 Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Janne Anttila Vastaava työterveyslääkäri Fortum Oyj Työterveyshuolto / Loviisan voimalaitos E-mail. janne.s.anttila@fortum.com

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA

SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA OHJE ST 1.6 / 10.12.2009 SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA 1 Yl e i s t ä 3 2 Toiminnan harjoittaja vastaa turvallisuudesta 3 2.1 Toiminta on suunniteltava ja riskit tunnistettava ennakkoon 3 2.2 Säteilyn

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Säteily ja terveys -kurssi TTL 9.12.2016 STUK - Säteilyturvakeskus Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö BSS-direktiivi 1, jossa huomioidaan ICRP:n

Lisätiedot

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Päivitetyt ohjeet: ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkit (9.12.2013) ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta (12.9.2013) ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-,

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014 aikana voimaantulleita) Uudistettavana

Lisätiedot

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku POIKKEAVAT TAPAHTUMAT Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimukset raportoinnista säteilyasetuksessa

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

- Pyri kirjoittamaan kaikki vastauksesi tenttipaperiin. Mikäli vastaustila ei riitä, jatka konseptilla

- Pyri kirjoittamaan kaikki vastauksesi tenttipaperiin. Mikäli vastaustila ei riitä, jatka konseptilla LUT School of Energy Systems Ydintekniikka BH30A0600 SÄTEILYSUOJELU Tentti 26.1.2016 Nimi: Opiskelijanumero: Rastita haluamasi vaihtoehto/vaihtoehdot: Suoritan pelkän kurssin Tee tehtävät A1 - A4 ja B5

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Eero Kettunen Sisältö Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2014-2015 aikana voimaantulleita) Röntgenlaitteiden kaupan ja hallussapidon luvanvaraisuus

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin?

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät m/s Mariella, Viking Line, 6.4.2017 Santtu Hellstén STUK Milloin säteilymittaria tarvitaan? Säteilylaki

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA OHJE ST 7.1 / 2.8.2007 SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 YLEISET VAATIMUKSET 3 3.1 Työolojen tarkkailu 4 3.2 Annostarkkailu 4 3.3 Dokumentointi ja asiakirjojen säilytys 4 4 TYÖOLOJEN

Lisätiedot

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 Yl e i s t ä 3 2 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3 Annosrekisteriin ilmoitettavat tiedot 3 4 Suureet, yksiköt ja kirjauskynnykset 4 5 Tietojen luovuttaminen

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 11.11.2014 sivu 1(7) SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO Tämä asiakirja liittyy osana Etelä-Savon Sairaanhoitopiiriä koskeviin turvallisuuslupiin. Hallitus 11.11.2014 sivu 2(7) Sisällysluettelo SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä.

Ammattiliitto Pron lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä. 25.8.2017 Viite: Lausuntopyyntö STM/2830/2017 n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä. Esitetty valtioneuvoston asetus liittyy säteilylainsäädännön kokonaisuudistukseen

Lisätiedot

Sädehoidon huoltokyselyn tulokset

Sädehoidon huoltokyselyn tulokset Sädehoidon huoltokyselyn tulokset Sädehoitofyysikoiden 31. neuvottelupäivät 5.-6.6.2014 1 Tavoite ja toteutus Tavoitteena selvittää: Säteilyturvallisuuteen vaikuttavien määräysten ja ohjeiden toteutumista

Lisätiedot

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittaja on vastuussa annostarkkailutietojen oikeellisuudesta 3 3 Annosrekisteriin on ilmoitettava tietoja työntekijästä, työnantajasta

Lisätiedot

Tämä asetus koskee ionisoivan säteilyn käyttöä ja muuta ionisoivalle säteilylle altistavaa säteilytoimintaa.

Tämä asetus koskee ionisoivan säteilyn käyttöä ja muuta ionisoivalle säteilylle altistavaa säteilytoimintaa. 1 / 11 7.4.2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1991» 20.12.1991/1512 Seurattu SDK 271/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Sosiaali- ja terveysministerin

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä #1727521 1 (6) LUONNOS 2 -MÄÄRÄYS STUK S/1/2017 Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Kauppiastapaaminen STUKissa 9.11.2016 Siiri Maria Aallos Ståhl Ohjeen sisältö 1 Johdanto 2 Yleiset vaatimukset 3 Umpilähteitä

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN ANNOSTARKKAILU

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN ANNOSTARKKAILU OHJE YVL 7.10 / 29.1.2002 YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN ANNOSTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYLAIN JA -ASETUKSEN MÄÄRÄYKSET 3 3 SÄTEILYALTISTUKSEN VALVONTA 4 3.1 Yleiset vaatimukset 4 3.2 Reaaliaikainen annostarkkailu

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ 1 Yl e i s t ä 3 2 Tu r v a l l i s u u s l u p a 3 2.1 Turvallisuuslupa, vastaava johtaja ja käyttöorganisaatio 3 3 Käytönaikaiset vaatimukset 3 3.1 Yleiset

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittajan on varmistuttava henkilöstönsä pätevyydestä ja säteilysuojelukoulutuksesta 3

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU OHJE YVL 7.9 / 21.1.2002 YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 3 SÄTEILYSUOJELUORGANISAATIO 4 3.1 Vastuullinen johtaja 4 3.2 Säteilysuojeluhenkilöstö 4 4 SÄTEILYTYÖNTEKIJÖIDEN

Lisätiedot

Säteilyn käyttö teollisuudessa

Säteilyn käyttö teollisuudessa Säteilyn käyttö teollisuudessa Siiri Maria Aallos Ståhl Radioaktiivista ainetta sisältävät säteilylähteet Umpilähde Säteilylähde, jossa radioaktiivinen aine on pysyvästi suljettuna kapseliin tai kiinteässä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ Yhteystiedot: FYSIIKAN LAITOS Physicum Kiihdytinrakennus käyntiosoite Gustaf Hällströmin katu 2a Pietari Kalmin katu 2 (Helsinki 56)

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Tarkastushavaintoja vuosilta

Tarkastushavaintoja vuosilta Tarkastushavaintoja vuosilta 2016 2017 Teollisuuden ja tutkimuksen 12. Säteilyturvallisuuspäivät Viking M/S Mariella Siiri Maria Aallos Ståhl STUK Yleistä STUK teki 1.1.2016 28.2.2017 yhteensä 213 säteilyn

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat 2013

Poikkeavat tapahtumat 2013 Poikkeavat tapahtumat 2013 Jussi Aromaa Säteilyturvakeskus Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä, Paviljonki 9.-10.4.2014 Poikkeavien tapahtumien lukumäärä teollisuudessa, tutkimuksessa, opetuksessa

Lisätiedot

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 8.3.2016, ST-koulutus Meilahti, ls 3 Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säädökset

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA OHJE ST 12.4 / 1.11.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA 1 Yleistä 3 2 Lentotoiminnan harjoittaja selvittää säteilyaltistuksen määrän 3 3 Lentohenkilöstön säteilyaltistusta rajoitetaan ja seurataan

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU JA SÄTEILY- ALTISTUKSEN SEURANTA

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU JA SÄTEILY- ALTISTUKSEN SEURANTA YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU JA SÄTEILY- ALTISTUKSEN SEURANTA 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 5 3 Työntekijöiden säteilysuojelu 6 4 Säteilysuojelu organisaation toiminta 7 4.1 Henkilöstö 7

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO OHJE ST 1.4 / 16.4.2004 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO JA ORGANISAATIOSELVITYS 3 2.1 Organisaatioselvityksessä esitettävät asiat 3 2.2 Organisaatioselvityksen laajuus

Lisätiedot

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Suomessa uudistetaan koko säteilylainsäädäntö Uudistus koskee nykyisestä lainsäädännöstä

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET 1 Yleistä 3 2 Annosrajat säädetään erikseen työntekijöille ja väestölle 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Työntekijöiden, opiskelijoiden

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU JA SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU JA SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 1 OHJE YVL C.2 24.11.2010 LUONNOS 2 Työryhmä: VeR, ATy, MLe YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU JA SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 3 3 Työntekijöiden säteilysuojelu...

Lisätiedot

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset ST-koulutus 17.5.2016, Naistenklinikka Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Säteilylain uudistus ja radonvalvonta

Säteilylain uudistus ja radonvalvonta Säteilylain uudistus ja radonvalvonta Päivi Kurttio 20.9.2017 1 Esityksen sisältö Rajaus: SISÄILMAn radon Terveydensuojelun rooli ja vastuut radonvalvonnassa Asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisäilman

Lisätiedot

Säteilylainsäädännön uudistus

Säteilylainsäädännön uudistus Säteilylainsäädännön uudistus 5.4.2017, Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Ritva Bly ritva.bly@stuk.fi 1 Esityksen sisältö Yleistä uusista säännöksistä Keskeisiä käsitteitä ja säteilysuojelujärjestelmä

Lisätiedot

Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2830/2017)

Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2830/2017) Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2830/2017) Alla Sairaalafyysikot ry:n kommentit ehdotukseen. Yhdistyksen

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Ohjeeseen tehdään tarkennuksia, jotta se vastaa nykyisiä käytäntöjä. Muutokset koskevat hammasröntgentoimintaa, joka vaatii nykyisin turvallisuusluvan.

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus VAK-päivä 9.2.2017 Santtu Hellstén STUK http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilynkayttajalle/toiminnanvalvonta/radioaktiivisten-aineidenkuljetus Aiheet Pikakurssi säteilyyn

Lisätiedot

Sädeannokset ja säteilyturvallisuus hampaiston kuvantamistutkimuksissa

Sädeannokset ja säteilyturvallisuus hampaiston kuvantamistutkimuksissa Sädeannokset ja säteilyturvallisuus hampaiston kuvantamistutkimuksissa Jarkko Niemelä Erikoistuva fyysikko Säteilysuojelukoulutusta hammaskuvauksista 16.11.2017 / TYKS 16.11.2017. Jarkko Niemelä, TYKS

Lisätiedot

Säteilyn käyttöorganisaatiossa

Säteilyn käyttöorganisaatiossa OHJE ST 1.8 / 17.2.2012 Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus 1 Yl e i s t ä 3 2 To i m i n n a n h a r j o i tt a j a n o n v a r m i s tu tt a v a h

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Uudet ST ohjeet ja päätökset Numero Aihe Julkaisupäivä ST 1.8 Säteilyn

Lisätiedot

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S.

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S. S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S 1 4. 9. 2 0 1 7 J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E N @ H U S. F I YMPÄRISTÖN SÄTEILY SUOMESSA Suomalaisten keskimääräinen vuosittainen

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Ionisoiva Säteily Koe-eläintöissä. FinLAS Seminaari 3.12.2012 Mari Raki, FT Lääketutkimuksen keskus Helsingin yliopisto

Ionisoiva Säteily Koe-eläintöissä. FinLAS Seminaari 3.12.2012 Mari Raki, FT Lääketutkimuksen keskus Helsingin yliopisto Ionisoiva Säteily Koe-eläintöissä FinLAS Seminaari 3.12.2012 Mari Raki, FT Lääketutkimuksen keskus Helsingin yliopisto Sisältö Mitä ionisoiva säteily on Säteilyn käytön valvonta Työturvallisuus säteilytyössä

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

ovat sellaiset, että säteilyä voidaan turvallisesti käyttää.

ovat sellaiset, että säteilyä voidaan turvallisesti käyttää. Kansainväliset standardointialan järjestöt IEC (International Electrotechnical Commission) ja ISO (International Organization for Standardization) julkaisevat standardeja muun muassa ionisoivaa säteilyä

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET 1 YLEISTÄ 3 2 ANNOSRAJAT 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Annosrajat työntekijöille, opiskelijoille ja väestölle 3 2.3 Muut enimmäisarvot

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta

Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta Ajankohtaista lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta Petra Tenkanen-Rautakoski Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (EU-BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014

Lisätiedot

Opintojaksosta P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus

Opintojaksosta P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus Opintojaksosta 761116P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily ovat aina kuuluneet ihmisen elinympäristöön. Säteilyn haittavaikutuksista

Lisätiedot

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS OHJE ST 12.2 / 17.12.2010 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS 1 YLEISTÄ 3 2 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUTTA RAJOITETAAN TOIMENPIDEARVOILLA 3 3 TOIMENPIDEARVON YLITTYMISTÄ

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 3.10.2014 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT

SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittaja vastaa turvajärjestelyistä 3 3 Käyttöpaikat ja säteilylähdevarastot luokitellaan 3 4 Käytännön turvajärjestelyt 4 4.1 Turvajärjestelyjen

Lisätiedot

Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen säteilysuojelu

Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen säteilysuojelu Työraportti 2012-89 Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen säteilysuojelu Periaatesuunnitelma Kukkonen Kari Teollisuuden Voima Oyj Joulukuu 2012 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa

Lisätiedot

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Haarto & Karhunen Tulipalo- ja rajähdysvaara Tulta saa käyttää vain jos sitä tarvitaan Lämpöä kehittäviä laitteita ei saa peittää Helposti haihtuvia nesteitä käsitellään

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella

Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Sisäilmaongelmien valvonta työsuojelun vastuualueella Tarkastaja Ulla Riikonen Tarkastaja Marja Tereska-Korhonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Ulla Riikonen 11.11.2015

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Työntekijöiden säteilyannokset

Työntekijöiden säteilyannokset Työntekijöiden säteilyannokset Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä 10. 11.12.2015 Säätytalo, Helsinki Maaret Lehtinen Säteilyturvakeskus Altistus terveydenhuollossa maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016

Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016 STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016 Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority ISSN 1799-9472 ISBN 978-952-309-323-2

Lisätiedot

Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa

Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa Sivu 1/10 SÄTEILYTURVAKESKUS VAL 1.1 15.6.2001 Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa 1 Yleistä 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 2.1 Peruskäsitteitä 2.2 Suureita ja yksiköitä 2.3 Keskeisiä suojelutoimenpiteitä

Lisätiedot

Säteilylähteiden kauppa, asennus ja huolto. Teollisuuden 10. Säteilyturvallisuuspäivät Arto Pyylampi

Säteilylähteiden kauppa, asennus ja huolto. Teollisuuden 10. Säteilyturvallisuuspäivät Arto Pyylampi Säteilylähteiden kauppa, asennus ja huolto Teollisuuden 10. Säteilyturvallisuuspäivät Arto Pyylampi Metso IQ TOIMILAITE MITTARAAMI IQ Mittaukset MITTAKELKKA ILMAISINPÄÄ IONISAATIOKAMMIO TAI PUOLIJOHDEILMAISIN

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 YLEISTÄ 3 2 PÄTEVYYS JA SEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 3 2.1 Vastaava johtaja 3

Lisätiedot

1. SÄTEILY JA IHMINEN SISÄLLYS

1. SÄTEILY JA IHMINEN SISÄLLYS 1. SÄTEILY JA IHMINEN SISÄLLYS 1. Mitä säteily on ja miten se voidaan jakaa? 2. Miten ionisoiva säteily vuorovaikuttaa (valosähköinen absorbtio ja compton sironta tarkemmin) aineen kanssa ja miten se vaikuttaa

Lisätiedot

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ 1 JOHDANTO 3 2 LUVANVARAISUUS 3 3 SÄTEILYTURVALLISUUS ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖSSÄ 3 3.1 Vastuuhenkilöt ja säteilylaitteen käyttöoikeus 3 3.2 Säteilyaltistuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Sosiaali- ja terveysministeriö Korpinen Helena PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 56 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiksi

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Päätös 1 (2) 11/3020/2017 Turvallisuusluvan haltijat Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 26.1.2006/85 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään

Lisätiedot

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA 1 PÄÄTÖS 1 (6) 28.12.2005 26/310/05 POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (423/2000;

Lisätiedot

FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko , klo 10-11, LS1

FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko , klo 10-11, LS1 FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko 19.12.2012, klo 10-11, LS1 Isotooppilääketiede Radioaktiivisuus Radioaktiivisuuden yksiköt Radiolääkkeet Isotooppien ja radiolääkkeiden valmistus 99m

Lisätiedot

Säädösuudistus 2013/59/Euratom

Säädösuudistus 2013/59/Euratom Säädösuudistus 2013/59/Euratom Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 5.-6.6.2014, Billnäs Ritva Bly 1 Uusi BSS yhdistää aiempia direktiivejä Directive 96/29/Euratom (BSS) Council Directive (MED) Council

Lisätiedot

Turvajärjestelyt isotooppilaboratoriossa

Turvajärjestelyt isotooppilaboratoriossa Turvajärjestelyt isotooppilaboratoriossa Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä 10.-11.12.2015, Säätytalo Ritva Bly 1 Säteilyturvallisuus ja turvajärjestelyt Säteilyn käyttöä koskevat säteilyturvallisuustoimenpiteet

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ

SÄTEILYTURVALLISUUS ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ OHJE ST 6.3 / 14.1.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Säteilyn käyttö ja turvallisuuslupa 3 3.1 Toiminnan harjoittaja vastaa turvallisuudesta 3 3.2 Säteilyn

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN OHJE ST 7.3 / 13.6.2014 SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN 1 Yleistä 3 2 Miten efektiivisen annoksen kertymä lasketaan 3 3 Mitä annosmuuntokertoimia efektiivisen annoksen kertymän laskemisessa

Lisätiedot

Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin

Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Luku 16 Säteilyturvallisuuspoikkeamat ja säteilyvaaratilanteet, 96 Varautuminen Turvallisuusluvanhaltijan

Lisätiedot

Säteilylain muutokset 2018

Säteilylain muutokset 2018 Säteilylain muutokset 2018 Kauppiastapaaminen STUK 9.11.2016 Ritva Havukainen Säteilyturvakeskus 1 Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus Uudistus koskee: Säteilylaki Säteilyasetus STM:n asetukset ST-ohjeet

Lisätiedot

Teollisuusradiografia

Teollisuusradiografia Teollisuusradiografia DEKRA - Historia Perustettu 1925 Berliinissä: Deutscher Kraftfahrzeugs- Überwachungsverein 1970-luvulla: Autojen määräaikaistarkastukset aloitetaan 1996: Kansainvälistyminen 2005:

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKINNÄT

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKINNÄT SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKINNÄT 1 YLEISTÄ 3 2 MERKINTÖJEN PERIAATTEET 3 3 IONISOIVA SÄTEILY 3 3.1 Säteilylähteet ja niiden käyttötilat 3 3.2 Kuljetukset 4 4 IONISOIMATON SÄTEILY 4 4.1 Magneettikentät

Lisätiedot

Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo Yleistä säteilyn käytöstä lääketieteessä Mitä ja miten valvotaan Ionisoivan säteilyn käytön keskeisiä asioita Tutkimusten on oltava oikeutettuja Tutkimukset

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

Säteilylainsäädännön uudistuksen tilanne

Säteilylainsäädännön uudistuksen tilanne Säteilylainsäädännön uudistuksen tilanne Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Säädösvalmistelun ohjaus STM on nimennyt ohjausryhmän, jonka toimikausi on 15.1.2015 30.6.2017.

Lisätiedot

Laki nuorista työntekijöistä

Laki nuorista työntekijöistä Laki nuorista työntekijöistä N:o 998/1993 Muutokset: 687/1995, 408/1996, 859/1996, 16/1997, 754/1998, 57/2001 ja 746/2002 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan työhön, jota alle

Lisätiedot