YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU JA SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU JA SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA"

Transkriptio

1 1 OHJE YVL C LUONNOS 2 Työryhmä: VeR, ATy, MLe YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU JA SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 1 Johdanto Soveltamisala Työntekijöiden säteilysuojelu Säteilysuojeluorganisaation toiminta Säteilysuojeluhenkilöstö Säteilysuojelukoulutus Säteilysuojelua koskeva tulokoulutus Muu säteilysuojeluun liittyvä koulutus Säteilysuojeluohjeet Ydinlaitoksen säteilyolosuhteiden mukainen alue- ja vyöhykejako Yleiset periaatteet vyöhykejaossa Tarkkailualue Valvonta-alue Valvonta-alueen vyöhykkeet Valvonta-alueella liikkuminen Säteilytyölupa Säteilytyöntekijöiden säteilytyöluokat ja terveystarkkailu Säteilytyöluokat Terveystarkkailu Säteilyaltistuksen seuranta Yleiset periaatteet säteilyaltistuksen seurannassa Ulkoisen säteilyannoksen määritys Sisäisen säteilyannoksen määritys Säteilyannoksen määritys erityistapauksissa Reaaliaikainen säteilyaltistuksen seuranta Säteilyannosten ilmoittaminen annosrekisteriin Yleiset periaatteet Säännöllinen ilmoittaminen Poikkeustilanteita koskeva ilmoittaminen Viranomaisvalvonta Viitteet Liitteet Liite

2 kolmannen mukaan 2 Valtuutusperusteet Ydinenergialain H(990/1987) 7r H Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on asettaa ydinenergialain mukaisen turvallisuustason toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset. Soveltamissäännöt YVL-ohjeen julkaiseminen ei sinänsä muuta Säteilyturvakeskuksen ennen ohjeen julkaisemista tekemiä päätöksiä. Vasta kuultuaan asianosaisia Säteilyturvakeskus antaa erillisen päätöksen siitä, miten uutta tai uusittua YVL-ohjetta sovelletaan käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin ja luvanhaltijoiden toimintoihin. Uusiin ydinlaitoksiin ohjeita sovelletaan sellaisenaan. Kun Säteilyturvakeskus harkitsee YVL-ohjeissa esitettyjen, uusien turvallisuusvaatimuksien soveltamista käytössä tai rakenteilla oleviin ydinlaitoksiin, se ottaa huomioon ydinenergialain H(990/1987) 7 a H:ssä säädetyt periaatteet: Ydinenergian käytön turvallisuus on pidettävä niin korkealla tasolla kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Turvallisuuden edelleen kehittämiseksi on toteutettava toimenpiteet, joita käyttökokemukset ja turvallisuustutkimukset sekä tieteen ja tekniikan kehittyminen huomioon ottaen voidaan pitää perusteltuina. HYdinenergialain 7 r H momentin mukaan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusvaatimukset velvoittavat luvanhaltijaa, kuitenkin niin, että luvanhaltijalla on oikeus esittää muunkinlainen kuin vaatimuksissa edellytetty menettelytapa tai ratkaisu. Jos luvanhaltija vakuuttavasti osoittaa, että esitetty menettelytapa tai ratkaisu toteuttaa tämän lain mukaisen turvallisuustason, Säteilyturvakeskus voi sen hyväksyä. Uusien ydinlaitosten osalta tämä ohje on voimassa x.x.20xx alkaen toistaiseksi. Näiden osalta ohje kumoaa x.x.20xx annetun ohjeen YVL x.x. Rakenteilla olevilla ja käyvillä ydinlaitoksilla tämä ohje saatetaan voimaan erillisellä STUKin päätöksellä.

3 3 1 Johdanto 101. Ydinenergian käytöstä säädetään ydinenergialaissa (990/1987) ja sen nojalla annetussa ydinenergia-asetuksessa (161/1988) sekä ydinturvallisuutta koskevissa valtioneuvoston asetuksissa ( /2008). Ydinenergian käyttöön sovelletaan myös eräitä säteilylain (592/1991) ja säteilyasetuksen (1512/1991) vaatimuksia, joiden tarkoituksena on suojata yksilöä säteilyn haitallisilta vaikutuksilta Säteilylain 2 :n mukaisesti säteilyn käytön ja muun säteilyaltistusta aiheuttavan toiminnan tulee, ollakseen hyväksyttävää, täyttää seuraavat vaatimukset: 1. toiminnalla saavutettava hyöty on suurempi kuin toiminnasta aiheutuva haitta (oikeutusperiaate); 2. toiminta on siten järjestetty, että siitä aiheutuva terveydelle haitallinen säteilyaltistus pidetään niin alhaisena kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista (optimointiperiaate); 3. yksilön säteilyaltistus ei ylitä asetuksella vahvistettavia enimmäisarvoja (yksilönsuojaperiaate). Säteilysuojelussa optimointiperiaatteesta käytetään nimitystä ALARA- periaate (As Low As Reasonably Achievable) Säteilytyötä koskevat määräykset sisältyvät säteilylain lukuun 9. Ydinlaitosten suunnittelu ja käyttö on toteutettava siten, että työntekijöiden säteilyaltistusta voidaan rajoittaa siten kuin säteilylaissa ja säteilyasetuksessa säädetään Säteilysuojelu ydinlaitoksissa perustuu toiminnan hyvään suunnitteluun, tarkoituksenmukaisiin työtapoihin, ajanmukaisiin säteilysuojelumenetelmiin, laitteisiin ja suojavarusteisiin, aikaisemman kokemuksen hyväksikäyttöön sekä yhteistyöhön ydinlaitoksen eri organisaatioyksiköiden välillä. Sitoutuminen säteilysuojelun päämäärien toteuttamiseen koskee ydinlaitoksen koko henkilökuntaa. 2 Soveltamisala 201. Tämä ohje koskee ydinlaitoksen työntekijöiden säteilysuojelua, työolojen tarkkailua ja annostarkkailua. STUKin julkaisemat ST-ohjeet koskevat muuta kuin ydinenergian käyttöön liittyvää säteilyturvallisuutta Ydinlaitoksen säteilymittausjärjestelmiä ja -laitteita sekä rakenteellista säteilyturvallisuutta käsitellään ohjeessa YVL C.1. Ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyjä sekä valmiustilanteissa noudatettavia säteilysuojelumenettelyjä käsitellään ohjeessa YVL C.5. Ydinlaitoksen jätteidenkäsittelyä käsitellään ohjeissa D.3 D.5. Ydinlaitoksen toiminnan raportointia koskee ohje YVL A Ydinlaitoksen organisaatiota ja henkilöstöä käsitellään ohjeessa YVL A.4. Ydinlaitosten

4 4 johtamisjärjestelmiä koskee ohje YVL A Säteilytyöntekijöiden terveystarkkailua kuvataan tarkemmin ohjeessa ST 7.5 [8]. Työntekijöiden altistumista radonille ja näitä koskevia säteilymittauksia käsitellään ohjeessa ST 12.1 [5]. Sisäisestä säteilystä aiheutuvan efektiivisen annoksen kertymän laskeminen ja laskemista varten tarvittavat muuntokertoimet esitetään ohjeessa ST 7.3 [9]. Tietojen ilmoittamista Säteilyturvakeskuksen ylläpitämään annosrekisteriin on kuvattu ohjeessa ST 7.4 [10]. Annosmittauspalvelun hyväksyntää muussa säteilytoiminnassa kuin ydinvoimalaitoksissa koskee ohje ST 1.9 [11]. 3 Työntekijöiden säteilysuojelu 301. Säteilylain 9 luvussa säädetään säteilytoiminnan harjoittajan velvollisuuksista suojella säteilytyössä olevia työntekijöitä. Säteilyaltistuksen seurantaperusteista ja terveystarkkailusta säädetään tarkemmin säteilyasetuksen luvussa Säteilylain 32 :n mukaan toiminnan harjoittajan on suunniteltava ja toteutettava työntekijöiden suojelu seuraavien periaatteiden mukaan: 1. selvitetään ennalta työntekijöihin kohdistuva säteilyaltistus ja siihen vaikuttavat tekijät, missä tulee ottaa huomioon myös tavanomaisesta poikkeavat työskentelyolosuhteet; 2. työskentelypaikat jaetaan tarvittaessa valvonta-alueisiin ja tarkkailualueisiin; sekä 3. luokitellaan erilliseksi ryhmäksi (säteilytyöluokka A) ne työntekijät, joiden säteilyaltistusta on seurattava henkilökohtaisesti Työntekijöiden annosrajoista säteilytyössä säädetään säteilyasetuksen (1512/1991) 3 :ssä seuraavasti: Säteilytyöstä työntekijälle aiheutuva efektiivinen annos ei saa ylittää keskiarvoa 20 millisievertiä (msv) vuodessa viiden vuoden aikana eikä minkään vuoden aikana arvoa 50 msv. Silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa ylittää arvoa 150 msv vuodessa eikä käsien, jalkojen tai ihon minkään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 500 msv vuodessa Vuosiannoksella tarkoitetaan ulkoisesta säteilystä kalenterivuoden aikana aiheutuvan efektiivisen annoksen ja samana ajanjaksona kehoon joutuvista radioaktiivisista aineista aiheutuvan efektiivisen annoksen kertymän summaa Annosrajoituksia käsitellään säteilyasetuksen (1512/1991) 7 :ssä. Jotta henkilökohtaiset säteilyaltistukset voitaisiin toteuttaa ALARA-periaatteen mukaisina, ydinlaitoksessa on oltava käytössä edellä esitettyjä annosrajoja pienempiä annosrajoituksia Säteilyasetuksen 4 :ssä on säädetty annosrajoista nuorten henkilöiden koulutuksessa. Väestön annosrajoja käsitellään säteilyasetuksen 6 :ssä ja sikiön suojelua 5 :ssä. Asetuksessa todetaan mm. seuraavaa:

5 5 Säteilyn käyttö tulee suunnitella ja järjestää siten, että siitä muulle kuin säteilytyössä olevalle henkilölle aiheutuva efektiivinen annos ei vuoden aikana ylitä arvoa 1 msv. Silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa vuoden aikana ylittää arvoa 15 msv eikä ihon minkään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 50 msv. Sikiötä tulee suojella samalla tavoin kuin väestön yksilöä. Kun nainen on ilmoittanut olevansa raskaana, hänen työnsä on järjestettävä niin, että sikiön ekvivalenttiannos on niin pieni kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista, eikä ainakaan jäljellä olevana raskausaikana ylitä arvoa 1 msv Luvanhaltijan on varmistettava, että säteilysuojelua toteutetaan jatkuvasti viranomaissäädösten, laitoksella hyväksyttyjen ohjeiden ja ALARA-periaatteen mukaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin töihin, joissa työskentelyolosuhteista, työn laajuudesta, poikkeuksellisesta luonteesta tai muista syistä johtuen säteilysuojelu ja suojavarusteiden oikeaoppinen käyttö tai käytön valvonta on vaativaa Säteilysuojelussa havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Säteilysuojelun kannalta huomionarvoisista havainnoista, tapahtumista, puutteista, järjestelyistä ja mittaustuloksista on ylläpidettävä järjestelmällistä kirjanpitoa Työntekijöiden henkilökohtaisten annosten lisäksi kollektiivisia annoksia on seurattava työkohteittain sekä työntekijäryhmittäin. Luvanhaltijan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli kollektiiviset säteilyannokset (yhteenlasketut säteilyannokset) viittaavat siihen, että säteilysuojelumenettelyjä voitaisiin parantaa Ydinlaitoksella on oltava kirjallinen ohjelma säteilyannosten rajoittamiseksi (ALARAtoimenpideohjelma). Ohjelmasta on ilmettävä sekä lyhyen että pitkän tähtäimen suunnitelmat ja toimenpiteet siitä, miten laitos pyrkii rajoittamaan säteilytyöntekijöiden annokset ALARA-periaatteen mukaisesti. Ohjelmaan tulee asettaa tavoiterajat sekä suurimmille henkilöannoksille vuosiannoksille että kollektiiviselle annokselle. ALARA-toimenpideohjelma on pidettävä ajan tasalla, ja se on toimitettava tiedoksi Säteilyturvakeskukselle Jos yhdellä ydinvoimalaitosyksiköllä henkilökunnan kollektiivinen säteilyannos kahden peräkkäisen vuoden keskiarvona ylittää arvon 2,5 mansv yhden GW:n nettosähkötehoa kohden, on ylittämisen syistä sekä tarpeellisista säteilyturvallisuuden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä laadittava raportti ja toimitettava se tiedoksi Säteilyturvakeskukselle Mikäli ydinlaitoksella jonkun työntekijän henkilökohtainen säteilyannos ottaen huomioon muualla säteilytyössä saatu säteilyannos ylittää 20 msv yhden kalenterivuoden aikana, on säteilyannokseen johtaneista syistä laadittava raportti ja toimitettava se tiedoksi Säteilyturvakeskukselle Ennen ydinvoimalaitoksen polttoaineenvaihto-, korjaus- ja huoltoseisokkia on laadittava ja toimitettava Säteilyturvakeskukseen selvitys, jossa on esitettävä mm.

6 6 säteilysuojelun valvonta- ja ohjaustyöhön osallistuvan henkilöstön lukumäärä, vuorojärjestelyt sekä erityisvastuut säteilysuojelukoulutuksen suunnittelu säteilysuojelua, puhtaanapitoa ja jätteidenkäsittelyä koskevat erityisjärjestelyt seisokin aikana annostarkkailun ja kontaminaation seurannan järjestelyt arvio seisokkitöihin osallistuvien työntekijöiden lukumääristä, suurimmista yksilöannoksista sekä työkohtaisista säteilyannoksista arvio kollektiivisesta säteilyannoksesta Jos ydinlaitoksella tehtävästä yksittäisestä työstä tai työkokonaisuudesta ennakoidaan aiheutuvan säteilyannosta yli 0,05 mansv tai jos siihen liittyy merkittävä sisäisen radioaktiivisen kontaminaation riski, on yksityiskohtainen työsuunnitelma ja säteilysuojelutoimenpiteitä kuvaava asiakirja toimitettava Säteilyturvakeskukselle tiedoksi hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Mikäli tällaisia töitä on useita, asiakirjat voidaan lähettää Säteilyturvakeskukseen yhtenä eränä Toteutuneista polttoaineenvaihtoseisokeista ja laajoista huolto- ja korjausseisokeista on laadittava säteilysuojelun toteutumista kuvaava yhteenvetoraportti ohjeen YVL A.9 mukaisesti. 4 Säteilysuojeluorganisaation toiminta 4. 1 Säteilysuojeluhenkilöstö 401. Vastuullisen johtajan tehtäviin kuuluu huolehtia säteilysuojelua toteuttavan henkilöstön riittävistä resursseista ja toimintavaltuuksista. Vastuullisen johtajan on osaltaan seurattava toimenpiteitä, jotka tähtäävät säteilyannosten pitämiseen pieninä. Luvanhaltijan on perustettava säteilysuojelun ja muiden laitostoimintojen (esim. käyttö, kunnossapito, turvallisuus) asiantuntijoista koostuva yhteistyöryhmä tai luotava muu menettely, jolla varmistetaan, että säteilysuojelu huomioidaan laitoksella eri tekniikan alueilla riittävässä laajuudessa Ydinlaitoksen käyttöorganisaatiossa tai sen käytettävissä on oltava yksikkö, jonka tehtävänä on huolehtia käytännön säteilysuojelutyöstä ja koordinoida siihen liittyviä toimintoja. Yksikön esimiehenä toimii laitoksen säteilysuojelupäällikkö. Säteilysuojelun toteuttamista koskevat tehtävä- ja vastuujärjestelyt on esitettävä laitoksen käyttöä koskevissa asiakirjoissa Säteilysuojelupäällikön on ohjattava ja kehitettävä säteilysuojelun toteutusta laitoksella. Hänen on huolehdittava siitä, että säteilysuojelutoiminnoissa huomioidaan tutkimus sekä kansallinen ja kansainvälinen kehitys Säteilysuojeluyksikön on tunnettava laitoksen rakenne ja toimintaperiaatteet sekä säteilyn lähteet laitoksella. Yksikön on seurattava mittauksin säteilytilannetta laitoksella sekä valvottava laitoksen

7 7 valvonta-alueella tehtäviä töitä ja toimenpiteitä säteilysuojelun kannalta Säteilysuojeluyksikön on huolehdittava siitä, että riittävä määrä säteilyvalvontalaitteita ja suojavarusteita on käytettävissä. Lisäksi sen on huolehdittava näiden laitteiden ja varusteiden kunnosta sekä siitä, että niitä käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti Säteilysuojeluhenkilöstön on osallistuttava niiden muutostöiden suunnitteluun, joista voidaan ennakoida aiheutuvan työntekijöille säteilyaltistusta. Säteilysuojelu on huomioitava muutostöiden eri toteutusvaiheissa. Säteilysuojeluhenkilöstöllä on oltava riittävät valtuudet toteuttaa toimenpiteitä, jotka tähtäävät säteilyannosten rajoittamiseen, ja valtuudet keskeyttää työnteko säteilysuojelullisin perustein Polttoaineenvaihtoseisokeissa ja laajoissa huolto- ja korjausseisokeissa luvanhaltijan on toteutettava säteilysuojelun sisäistä laadunseurantaa. Seurantaan on muun muassa kirjattava säteilysuojelun valvontakohteiden päivittäiset tapahtumat, säteilysuojelun keskeiset toimenpiteet ja päätökset, sekä säteilysuojelun poikkeamat sekä niihin kohdennetut korjaavat toimenpiteet. Vastaavaa seurantaa on toteutettava myös laitoksen käytön aikana soveltuvan laajuisena Mikäli ydinlaitoksen säteilysuojeluhenkilöstön lisäksi laitoksella käytetään tilapäisiä säteilysuojelutyöntekijöitä, heidän on toimittava laitoksen säteilysuojeluohjeiden mukaisesti, ydinlaitoksen kouluttamana ja valvonnassa. Mikäli tilapäisten työntekijöiden hankinta tehdään erillisen toiminimen tai yrityksen kautta, on sen toimintajärjestelmä ja säteilysuojelukoulutuksen riittävyys arvioitava jo ennen työn aloitusta. 4.2 Säteilysuojelukoulutus 409. Säteilylain 36 :n mukaan työntekijöille on järjestettävä toiminnan laadun ja työpaikan olosuhteiden mukainen koulutus ja opastus tehtäviinsä. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tietoon säteilyn terveydellisistä haitoista ja turvallisuutta korostaviin työtapoihin siten, että tarpeeton altistuminen säteilylle ja poikkeavaan säteilyaltistukseen johtavat tapahtumat voidaan estää Säteilyturvakeskukselle on ilmoitettava säteilysuojelukoulutuksen sisältö ja koulutussuunnitelmat. Säteilysuojelukoulutusta on annettava hyvissä ajoin ennen laitoksen käyttöönottoa. 4.3 Säteilysuojelua koskeva tulokoulutus 411. Säteilysuojelua koskevan tulokoulutuksen (jatkossa tulokoulutus) tarkoituksena on antaa työntekijöille tietoa säteilylainsäädännöstä ja sen nojalla annetuista määräyksistä sekä antaa edellytykset oikeaoppiseen työskentelyyn valvonta-alueella ja tarkkailualueella sekä vaikuttaa säteilysuojelun tavoitteiden saavuttamiseen. Koulutuksen on annettava edellytykset toimia johdonmukaisesti turvallisuusnäkökohdat huomioiden, mikäli työkohteella syntyy ennalta odottamattomia tilanteita. Koulutuksen ja ohjeiden antamisen yhteydessä on korostettava työntekijän velvollisuutta huolehtia omasta ja muiden henkilöiden säteilyturvallisuudesta.

8 Tulokoulutusta on annettava kaikille ydinlaitoksen vakinaisille ja tilapäisille työntekijöille, jotka työskentelevät valvonta-alueella. Koulutus on annettava ydinlaitoksissa kaikille työntekijöille kansallisuudesta riippumatta Työntekijöiden on kirjallisessa tai tietokonepohjaisessa kokeessa osoitettava säteilyturvallisuustietojensa riittävyys. Kokeesta on laadittava tallenne, josta käy ilmi sekä arvioinnin tehnyt henkilö että kokeen suorittanut työntekijä Tulokoulutuksen lisäksi on määräajoin annettava kertauskoulutusta. Tulokoulutuksen laajuinen koulutus on järjestettävä vähintään kolmen vuoden välein Tulokoulutus voidaan katsoa päteväksi koskemaan kaikkia suomalaisia ydinlaitoksia, mikäli koulutuksen yhteydessä on otettu huomioon laitoskohtaiset hallinnolliset ja rakenteelliset erityispiirteet ja eroavaisuudet. Tämä voi tapahtua esimerkiksi työntekijöille jaettavan kirjallisen materiaalin avulla. Ruotsissa saatu tulokoulutus voidaan hyväksyä suomalaisilla ydinlaitoksilla samoin perustein. 4.4 Muu säteilysuojeluun liittyvä koulutus 416. Ydinlaitoksen organisaation toimintaa on jatkuvasti kehitettävä, jotta säteilysuojelussa päästään asetettuihin tavoitteisiin. Säteilysuojelun keskeisissä tehtävissä toimivien henkilöiden ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi on laadittava koulutusohjelmat. Säteilysuojeluhenkilöstöön kuuluville työntekijöille on pidettävä kuulustelu, jossa heidän on pystyttävä osoittamaan, että he ymmärtävät tehtäviensä edellyttämät säteilysuojelumääräykset ja -toimenpiteet sekä että he osaavat käyttää tarvitsemiaan välineitä ja laitteita Erityistä säteilysuojelukoulutusta on annettava niille henkilöille, joiden työ (esim. työnsuunnittelu) vaikuttaa merkittävästi säteilysuojelun tuloksiin. Tämä koskee sekä laitoksen omaa henkilöstöä että urakoitsijoita Työnsuunnittelussa ja säteilysuojelussa vastuullisten toimijoiden on huolehdittava, että työvaiheita on käytävä läpi tai niitä on harjoiteltava, ennen kuin ne toteutetaan säteilysuojelun kannalta vaativissa työkohteissa. 4.5 Säteilysuojeluohjeet 419. Ydinlaitoksella on oltava säteilysuojelun toteuttamista koskevat ohjeet. Ohjeissa on esitettävä ainakin säteilysuojeluperiaatteet ja niiden toteuttamisesta vastaava organisaatio säteilysuojelukoulutuksen järjestäminen määräykset menettelyistä valvonta-alueella ja tarkkailualueella säteilytyöntekijöiden terveystarkkailu ja säteilytyöluokat

9 9 säteilymittaukset valvonta-alueella ja tarkkailualueella työnsuunnitteluprosessi säteilysuojelun kannalta tärkeissä huolto- ja muutostöissä säteilytyölupakäytäntö henkilökohtainen annosvalvonta reaaliaikainen työ- ja henkilöannosvalvonta henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttövaatimukset menettelyt, joilla varmistetaan ALARA-periaatteen toteutuminen ja ohjeiden noudattaminen henkilödekontaminointi. Säteilysuojeluohjeet on toimitettava tiedoksi Säteilyturvakeskukselle Säteilysuojeluohjeet on pidettävä kattavina ja ajan tasalla sekä niitä on arvioitava säännöllisesti ydinlaitoksen johtamisjärjestelmän määrittelemällä tavalla. Säteilysuojeluohjeiden mukaista toimintaa on arvioitava osana laitoksen laadunhallintaa Säteilysuojeluun liittyen ydinlaitoksella voi olla yksityiskohtaisia ohjeita, joissa on kuvattu säteilysuojeluun ja säteilymittauksiin liittyviä käytäntöjä sekä erilaisiin säteilyä mittaaviin tai analysoiviin laitteisiin tarvittavia tietoja. Näiden ohjeiden on oltava osa laitoksen johtamisjärjestelmää. 5 Ydinlaitoksen säteilyolosuhteiden mukainen alue- ja vyöhykejako 5.1 Yleiset periaatteet vyöhykejaossa 501. Ydinlaitosalueella on tehtävä järjestelmällisesti annosnopeusmittauksia sekä ilman radionuklidikonsentraation ja pintakontaminaation (aktiivisuuskate) määrityksiä. Mittausten tulosten perusteella työskentelypaikat jaetaan valvonta-alueisiin ja tarkkailualueisiin. Valvonta-alueen ja tarkkailualueen ulkopuolinen alue on säteilysuojelun kannalta luokittelematonta aluetta. 5.2 Tarkkailualue 502. Jos efektiivinen annos alueella säännöllisessä työssä voi ylittää 1 msv, silmän ekvivalenttiannos 15 msv tai käsien, jalkojen tai ihon ekvivalenttiannos 50 msv vuodessa, on kyseinen alue luokiteltava vähintään tarkkailualueeksi Tarkkailualueella on järjestettävä työolojen tarkkailu ja tarvittaessa työntekijöiden annostarkkailu säteilyaltistuksen luonteen ja laajuuden mukaisesti. Alueella sijaitsevat säteilylähteet ja tieto niihin liittyvästä säteilyvaarasta on merkittävä asianmukaisesti. Alueen merkinnöistä on tarvittaessa käytävä ilmi, että kyseessä on tarkkailualue Työntekijöille on annettava ohjeet työskentelystä tarkkailualueella, säteilylähteiden käytöstä sekä

10 10 lähteisiin liittyvästä säteilyvaarasta. Tarkkailualueen säteilyolosuhteet, alueen rajaus ja suojelutoimenpiteiden riittävyys on tarkistettava määräajoin. 5.3 Valvonta-alue 505. Valvonta-alueeksi on määriteltävä vähintään ne laitoksen tilat, joissa ulkoinen säteilyannosnopeus saattaa ylittää arvon 3 µsv/h tai joissa 40 tunnin viikoittaisesta oleskelusta voi aiheutua yli 1 msv:n sisäinen säteilyannos vuodessa Valvonta-alueella on noudatettava erityisiä sääntöjä ja menettelyjä, joiden tarkoitus on suojata työntekijöitä ionisoivalta säteilyltä ja estää radioaktiivisten aineiden leviäminen valvonta-alueen tiloihin ja valvonta-alueen ulkopuolelle Pintakontaminaatiolle asetettavat raja-arvot alimmalle valvonta-alueen vyöhykkeelle sekä rajat poistuttaessa valvonta-alueelta on esitetty liitteessä 1 (taulukko 1). 5.4 Valvonta-alueen vyöhykkeet 508. Valvonta-alueen tilat on jaettava vyöhykkeisiin ulkoisen annosnopeuden, pintakontaminaation ja ilman radionuklidikonsentraation perusteella. Vyöhykkeitä on oltava vähintään kolme. Vyöhykejako on esitetty liitteessä 1 (taulukko 2) Ulkoinen annosnopeus, pintakontaminaatio tai radionuklidien konsentraatio ilmassa saa paikallisesti ylittää luokitusrajan, mikäli kulku kyseiselle alueelle on rajattu kulkuestein ja selvästi erottuvin merkinnöin tai kohde on merkitty kilvin, joista selviävät säteilytilanne, mahdolliset oleskelurajoitukset ja vaadittava suojavarustus. Poikkeavat säteilylähteet on aina merkittävä näkyvästi [7] Tilan vyöhykeluokitus ja sen syy on ilmoitettava selkein merkinnöin sisääntulon kohdalla [8]. Jos säteilytilanne muuttuu, on tilan luokitusmerkintä muutettava olosuhteita vastaavaksi Ydinlaitoksella on ylläpidettävä ajan tasalla olevaa tiedostoa tilojen vyöhykejaosta ja säteilyolosuhteista. Sen on katettava sekä laitoksen normaalin käytön että vuosihuollon aikainen tilanne. 5.5 Valvonta-alueella liikkuminen 512. Valvonta-alueelle pääsyä on valvottava. Huonetilat, joissa annosnopeus voi olla yli 25 µsv/h, on oltava lukittuja tai valvottuja. Valvonta-alueella liikkuvilla on oltava näkyvillä tunnistamista ja kulkuoikeuden tarkistamista varten henkilökohtainen lupakortti. Annostarkkailuun käytettävien laitteiden käyttö on voitava todentaa helposti.

11 Suojavaatetuksena on käytettävä vähintään kokosuojapukua ja jalkinesuojuksia täydennettynä tarpeen mukaan tehtävän vaatimilla lisäsuojaimilla (suojakäsineet, suojajalkineet, hengityssuojaimet) [16], [17]. Suojahaalari voidaan korvata suojatakilla perustelluissa poikkeustapauksissa, mikäli vaatteiden kontaminoitumisen mahdollisuus on pieni. Mikäli näistä periaatteista poiketaan, on korvaaville menettelyille haettava hyväksyntä Säteilyturvakeskukselta Syöminen, juominen ja tupakointi on valvonta-alueella kielletty. Poikkeuksena tähän sääntöön voivat olla erikseen osoitetut kahviot ja taukopaikat. Lisäksi poikkeuksena voi olla juomavesiautomaattien käyttö. Näitä tiloja ja automaatteja voidaan käyttää kuitenkin vain silloin kun säteilymittauksin voidaan varmistaa, ettei työntekijöille aiheudu niiden käytöstä sisäistä säteilyaltistusta Valvonta-alueelta poistuvien pintakontaminaatio on tarkastettava pintakontaminaation mittauslaitteella. Mittalaitteen mittausgeometrian on oltava sellainen, että se riittävän hyvin kattaa mitattavan kehon, raajat ja pään. Alueelta voidaan poistua normaalisti, jos työntekijän kontaminaatiorajoja ei ylitetä (ks. taulukko 1) Pintakontaminaatiorajan ylittäneet mittaustulokset on rekisteröitävä. Kontaminoituneiden suojavaatteiden vaihtoa varten on oltava menettelyt. Työntekijöiden pintakontaminaation puhdistusta varten on ydinlaitoksella oltava käytettävissä asianmukaisesti varustetut henkilödekontaminointitilat Valvonta-alueelta ulosvietävän tavaran pintakontaminaatio on tarkastettava mittauksin. Tavaran ulosvienti on sallittu, mikäli taulukossa 1 esitetyt rajat alittuvat. 5.6 Säteilytyölupa 518. Valvonta-alueella tehtäviä töitä varten on laadittava säteilytyölupa. Rutiininomaisia, toistuvaisluonteisia käyntejä varten voidaan laatia pysyväisluonteinen lupa. Säteilytyöluvan myöntämistä koskevat menettelyt ja vastuut on määriteltävä laitoksen säteilysuojeluohjeissa Säteilytyöluvasta tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ainakin luvan laatija (myös hyväksyjä, mikäli eri henkilö) myöntämisajankohta työntekijöiden nimet (tai työnjohtaja ja lukumäärä) työkohde ja sen säteilyolosuhteet työnkuvaus annosnopeuden, pintakontaminaation ja ilman radionuklidipitoisuuden mittausta koskevat vaatimukset säteilysuojelutoimenpiteet tai -ohjeet ja suojavarusteet Säteilytyöluvan on oltava nähtävillä työkohteessa. Säteilysuojeluhenkilökunnalla on oltava mahdollisuus tarkastaa säteilytyöluvan mukainen työskentely työkohteessa.

12 12 6 Säteilytyöntekijöiden säteilytyöluokat ja terveystarkkailu 6.1 Säteilytyöluokat 601. Säteilytyötä tekevät työntekijät on luokiteltava säteilyasetuksen mukaan säteilytyöluokkiin A tai B. Säteilyasetuksen 10 :n mukaan säteilytyöluokkaan A kuuluvat ne työntekijät, joille työstä aiheutuva efektiivinen annos, kun otetaan huomioon työhön liittyvä poikkeavaan säteilyaltistukseen johtavan tapahtuman mahdollisuus, on tai voi olla suurempi kuin 6 msv vuodessa tai ekvivalenttiannos suurempi kuin kolme kymmenesosaa silmän mykiölle, iholle, käsille ja jaloille säädetyistä annosrajoista Säteilytyöluokkaan B kuuluvalla työntekijällä säteilytyötä tekevää työntekijää, joka ei kuulu säteilytyöluokkaan A. 603 Mikäli luvanhaltija sallii työskentelyn ydinlaitoksen valvonta-alueella säteilytyöluokassa B, on tämän oltava hyvin perusteltua. Mikäli säteilytyöluokkaan B kuuluva työntekijä saa ydinlaitoksella säteilyaltistusta yli 6 msv vuodessa, on tapahtuma ja tapahtuneeseen johtaneet syyt raportoitava välittömästi Säteilyturvakeskukseen Säteilylain 37 :n mukaan säteilytyötä tekevän henkilön on oltava 18 vuotta täyttänyt. Tätä nuorempi henkilö, ei kuitenkaan alle 16-vuotias, voi osallistua säteilylähteiden käyttöön siinä määrin kuin se on tarpeen hänen ammatillisen koulutuksensa vuoksi. Häntä ei kuitenkaan voida luokitella säteilytyöntekijäksi Valmiustilanteisiin osallistuvien työntekijöiden terveystarkkailua käsitellään ohjeessa YVL C Terveystarkkailu 606. Työntekijöiden työterveyshuollon järjestämisestä säädetään yleisesti työterveyshuoltolaissa (H1383/2001H) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä Luvanhaltijan velvollisuutena on huolehtia, että säteilytyötä tekevät työntekijät kuuluvat säteilytyöhön osallistuville tarkoitettuun terveystarkkailuun. Säteilytyöluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu on järjestettävä säteilylain (H592/1991H) H9 luvussah ja säteilyasetuksen (H1512/1991H) H3 luvussah säädetyn mukaisesti Säteilytyötä tekevän työntekijän terveystarkkailun tarkoituksena on mm. varmistaa, että työntekijä soveltuu säteilytyöhön eikä hänen terveydentilansa ole esteenä säteilytyön tekemiselle säteilytyöntekijä pystyy käyttämään säteilytyössä tarvittavia suojavarusteita seurata työntekijän terveydentilaa säteilytyön aikana etenkin sellaisten mahdollisten muutosten havaitsemiseksi, jotka muodostavat esteen säteilytyön jatkamiselle

13 13 määrittää altistuksen terveydellinen merkitys silloin, kun todetaan tai epäillään annosrajan ylittävää tai muuten poikkeavaa altistumista säteilylle Ydinlaitoksen on annettava ulkopuoliselle työntekijälle joko suoraan tai tämän työnantajan välityksellä tarpeelliset tiedot ja selvitykset työpaikan olosuhteista ja toiminnassa tapahtuneista muutoksista. Nämä tiedot on välitettävä terveystarkkailusta vastaavalle lääkärille. Lisäksi ydinlaitoksen on velvoitettava ulkopuolinen työnantaja välittämään työntekijöidensä annostiedot terveystarkkailusta vastaavalle lääkärille Ydinlaitoksen on varmistuttava siitä, että myös ulkopuolisen työntekijän terveystarkkailu on järjestetty säteilylain ja -asetuksen mukaisesti. Ydinlaitoksen on ylläpidettävä rekisteriä säteilytyöluokkaan A kuuluvien terveystarkastuksen suorittamisesta. 7 Säteilyaltistuksen seuranta 7.1 Yleiset periaatteet säteilyaltistuksen seurannassa 701. Säteilyasetuksen 11 :ssä todetaan annostarkkailun järjestämisestä seuraavaa: Säteilytyöluokkaan A kuuluville työntekijöille on järjestettävä annostarkkailu työstä aiheutuvien säteilyannosten seuraamiseksi. Tarkkailun tulee perustua henkilökohtaiseen annosmittaukseen tai muuhun henkilökohtaiseen annosmääritykseen Kaikkien ydinlaitoksen valvonta-alueella liikkuvien henkilöiden säteilyaltistusta on valvottava. Luvanhaltijan on tätä varten järjestettävä ydinlaitoksen työntekijöiden ulkoisen säteilyannoksen mittaus Henkilökohtaisia annosmittareita on säilytettävä valvonta-alueen sisäänkäynnin yhteydessä tai Säteilyturvakeskuksen hyväksymällä tavalla niin, että mittareiden käyttöä voidaan valvoa altistus taustasäteilylle, ultraviolettisäteilylle ja voimakkaalle valolle on vähäinen säilytyspaikan kosteus ja lämpötila eivät heikennä niiden toimintaa luenta ja pintakontaminaation tarkastus ovat helposti tehtävissä Annosmittareissa sekä niiden säilytyspaikassa on oltava tunnistetiedot. Vakinaisessa käytössä oleviin annosmittareihin on liitettävä tunnistusnumeron lisäksi vähintään käyttäjän nimi Henkilökohtainen annosmittari on oltava säteilyannoksen mittauksen kannalta edustavalla paikalla. Henkilökohtaisen annosmittarin lisäksi on käytettävä lisäannosmittareita, jos kehon eri osat altistuvat epätasaisesti säteilylle ja efektiivinen annos voi poiketa merkittävästi henkilökohtaisen annosmittarin tuloksesta Myös tarkkailualueella työskentelevien säteilyannos on arvioitava.

14 Muille kuin säteilytyöluokkaan A kuuluville työntekijöille on säteilyasetuksen 12 :n mukaan järjestettävä annostarkkailu siinä laajuudessa, että 1. tarkkailun perusteella voidaan todentaa, että työntekijät on asianmukaisin perustein luokiteltu säteilytyöluokkiin A ja B; 2. työntekijöiden säteilyaltistus voidaan määrittää; sekä 3. ennalta arvaamattomat poikkeamat työntekijöiden säteilyaltistukseen vaikuttavissa tekijöissä voidaan viivytyksettä havaita Mikäli ydinlaitoksella tarkkailualueella tai tarkkailualueen ulkopuolella tehdään tavaran siirtoja, joissa työntekijän annos voi poiketa normaalista alueella vallitsevasta taustasäteilystä, kun otetaan huomioon työhön liittyvä poikkeavaan säteilyaltistukseen johtavan tapahtuman mahdollisuus, on työntekijälle järjestettävä henkilökohtainen annostarkkailu Työntekijöiden aikaisemmat säteilyannokset kuluvalta vuodelta sekä edelliseltä neljältä vuodelta on selvitettävä ennen säteilytyön aloittamista ydinlaitoksella sen varmistamiseksi, ettei annosrajoja ylitetä. Ydinvoimalaitoksen luvanhaltijan on hankittava kansalliseen annosrekisteriin em. annostietojen luentaan tarvittavat käyttöoikeudet. Annostietojen selvittämiseen voidaan tarvittaessa käyttää myös työntekijän säteilypassia tai muuta virallista asiakirjaa. 7.2 Ulkoisen säteilyannoksen määritys 710. Säteilylain 12 mukaan Hyväksytyllä annosmittauspalvelulla tarkoitetaan toimintayksikköä tai palveluntuottajaa, joka vastaa työntekijöiden säteilyaltistuksen seurantaan kuuluvasta henkilökohtaisten säteilyannosten mittaamisesta ja määrittämisestä ja jonka Säteilyturvakeskus on hyväksynyt siten kuin 32 a :ssä säädetään Säteilylain 32 a toteaa annosmittauspalvelun hyväksymisestä seuraavaa: [ - - ] annosmittauspalvelu on esitettävä Säteilyturvakeskuksen hyväksyttäväksi ennen toiminnan aloittamista. Annosmittauspalvelun hyväksyttävyyttä arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti mittausmenetelmien soveltuvuuteen, mittaushenkilöstön pätevyyteen sekä toiminnan ohjauksessa käytettävään laatujärjestelmään. Annosmittauspalvelu hyväksytään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan Mittaussuureena annostarkkailussa on käytettävä henkilöannosekvivalenttia Hp(10) (syväannos) kovalle fotonisäteilylle sekä Hp(0,07) (pinta-annos) pehmeälle fotonisäteilylle ja beetasäteilylle Järjestelmän hyväksynnässä, suunnittelussa ja käytössä on otettava huomioon voimassa olevat aluetta koskevat standardit, ohjeet ja suositukset. Kohdassa viitteet on esitetty tämän ohjeen laatimisen hetkellä keskeisimmät huomioon otettavat dokumentit [11], [12], [13], [14].

15 Hyväksynnän ja toiminnan edellytyksenä on, että mittausjärjestelmä on testattu, tarkastettu ja se soveltuu kyseiseen tehtävään järjestelmän käyttäjien koulutus ja käyttöorganisaatio on riittävä kyseisen tehtävän hoitamiseksi mittausten luotettavuuden varmistamiseksi on käytössä laadunvalvontaohjelma mittausjärjestelmän kalibrointi on jäljitetty kansalliseen tai kansainväliseen mittanormaalilaboratorioon Annostarkkailun toiminta edellyttää, että laitoksella on käytettävissä koulutettuja asiantuntijoita, jotka pystyvät tarvittaessa määrittämään lyhyessä ajassa työntekijän saaman annoksen Henkilökohtaisella annosmittarilla on voitava mitata erikseen syväannos ja pinta-annos luotettavasti gammasäteilyn aiheuttama syväannos alueella 0,1 msv - 1 Sv, kun fotonien energia on välillä 80 kev - 3 MeV tarvittaessa neutroniannos Annosmittarin vaste fotonisäteilyllä on tunnettava myös em. energia-alueen ulkopuolella. Energiavaste on otettava huomioon efektiivisen annoksen ja pinta-annoksen määrityksessä Eri säteilylajien ja -energioiden yhtäaikainen esiintyminen voi häiritä annosmittausta. Tämä on otettava huomioon mittareiden ominaisuuksia kartoittavissa testeissä sekä niiden tuloksien arvioinnissa Ydinlaitoksella on oltava käytössään menettelyt ja toimintaohjeet, joilla varmistetaan, että annostarkkailu pysyy jatkuvasti korkealaatuisena Annostarkkailun mittaustiedot, niistä lasketut annostiedot sekä tieto käytetystä laskentamenetelmästä on tallennettava. Lisäksi kirjanpito annostarkkailulaitteiston laadunvalvonnasta, huollosta, korjauksesta ja testauksesta on tallennettava. 7.3 Sisäisen säteilyannoksen määritys 721. Luvanhaltijalla on oltava käytössään laitteisto valvonta-alueella työskentelevien työntekijöiden sisäisen radioaktiivisuuden havaitsemista varten. Tämän laitteiston herkkyyden on oltava sellainen, että sillä pystytään riittävällä tarkkuudella havaitsemaan yläkehon alueelta ne ydinvoimalaitosperäiset gammasäteilyä emittoivat radioaktiiviset aineet, joista voi mittaushetken radioaktiivisuuden perusteella aiheutua kirjausrajan ylittävä efektiivinen annos Ydinlaitoksen käytössä on oltava lisäksi tekninen välineistö ja laskentamenetelmä, jolla voidaan määrittää ydinlaitosperäisten radionuklidien aiheuttama sisäinen annos. Sisäisellä säteilyannoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä kehoon joutuneiden radioaktiivisten aineiden aiheuttamaa efektiivisen annoksen kertymää 50 vuoden aikana.

16 Nuklidispesifinen mittaus on tehtävä sellaisille työntekijöille, joilla työn luonteen perusteella arvioidaan olevan sisäisen kontaminoitumisen riski. Mittaukseen on valittava työntekijöitä sekä ydinlaitoksen vakinaisista että urakoitsijoiden palveluksessa olevista työntekijöistä. Tähän mittaukseen on valittava riittävän monta työntekijää seurannan edustavuuden varmistamiseksi Kehon sisäisen säteilyannoksen määrittämisessä tarvittavaa tietoa on tallennettava. Tällaista ovat esimerkiksi tieto altistuspaikasta, altistusajankohdasta, työkohteiden pintakontaminaation ja ilman radionuklidikonsentraation määristä sekä tieto puhdistustoimenpiteitä aiheuttaneista henkilökontaminaatiotapauksista Sisäisen säteilyn aiheuttama altistus on määritettävä myös silloin, kun valvonta-alueelta poistuvan henkilön ihon ja suojavaatetuksen kontaminaatiomittaus tai muu havainto osoittaa normaalista poikkeavan sisäisen kontaminoitumisen mahdolliseksi Jos mittaustulosten perusteella todetaan jollain työntekijällä poikkeuksellinen sisäinen altistus, on sisäinen säteilyaltistus määritettävä myös muille samaan työhön osallistuneille Mittaustulokset on tallennettava. Tallenteissa on ilmettävä mitattavan henkilötiedot, mittausajankohta sekä mitattujen radioaktiivisten nuklidien kokonaisaktiivisuus. Myös tieto havaintorajan alittaneista mittauksista on tallennettava Sisäisen annoksen arvioinnissa voidaan tarvittaessa käyttää eritenäytteitä tai muita biologisia näytteitä. Mittausten ajankohta on valittava siten, että mahdollinen altistus voidaan parhaiten havaita Menettely, jolla sisäinen annos määritetään, on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksymä ja menettely on kuvattava luvanhaltijan dokumentaatiossa. Muutokset, joilla voi olla vaikutusta määritykseen, on toimitettava hyväksyttäväksi Säteilyturvakeskukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset mittausperiaatteessa tai annoslaskentamallissa Sisäisen radioaktiivisuuden havaitsemista varten suunnitellun laitteiston (kokokehoskanneri tai gamma-aktiivisuutta riittävällä tarkkuudella mittaava henkilömonitori), hyväksymisessä sovelletaan ohjetta YVL C Säteilyannoksen määritys erityistapauksissa 731. Valvonta-alueella käyvien vierailijoiden säteilyannos on mitattava. Ryhmädosimetreja voidaan käyttää, mikäli niiden mittaama säteilyannos on jokaisen yksilön kannalta edustava Ydinlaitoksen käytössä on oltava laskentamenetelmä, jolla voidaan määrittää pintakontaminaation tai radioaktiivisen hiukkasen iholle tai silmän mykiölle aiheuttama ekvivalenttiannos.

17 Mikäli säteily kohdentuu ensisijaisesti osakehoon (esim. pää, silmät, kädet), on luvanhaltijalla oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksymä menettely osakehoannosten määrittämiseen Neutronisäteilystä aiheutuvan säteilyaltistuksen seurantaan on käytettävä tarkoitukseen soveltuvaa annosmittaria. Henkilökohtainen neutroniannostarkkailu on järjestettävä, jos neutronisäteilystä aiheutuva annos mahdollinen poikkeava tilanne huomioiden voi ylittää 0,2 msv/kk. Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi käytetyn polttoaineen siirrot. 7.5 Reaaliaikainen säteilyaltistuksen seuranta 735. Ydinlaitoksella on oltava työntekijöiden henkilökohtaisen säteilyaltistuksen seurantaan käytettävän järjestelmän lisäksi mittausjärjestelmä, jonka avulla voidaan reaaliaikaisesti valvoa valvonta-alueen työntekijöille ulkoisesta säteilystä aiheutuvan säteilyannoksen kertymistä Reaaliaikaisen annosmittausjärjestelmän avulla saatavaa tietoa on käytettävä hyväksi varmentamaan, että henkilökohtaiseen annosvalvontaan käytettävät mittausvälineet toimivat luotettavasti Mikäli varsinainen annosmittaus epäonnistuu mittarin katoamisen tai muun poikkeuksellisen tapahtuman vuoksi, reaaliaikaisen annosmittausjärjestelmän taltioimia annosmittaustietoja voidaan käyttää apuna annosta arvioitaessa. Kyseisen tarkkailujakson annos on tällöin ilmoitettava annosrekisteriin arvioituna annoksena Reaaliaikaisella säteilyaltistuksen seurannalla on kerättävä tietoja työn suunnittelua varten sekä varmistettava, että säteilysuojelutoimenpiteet ovat riittäviä. Reaaliaikaisissa annosmittareissa on oltava annosnäyttö ja niihin on voitava asettaa annoshälytys sekä tarvittaessa lisäksi annosnopeushälytys Reaaliaikaisen annosmittausjärjestelmän hyväksymisessä sovelletaan ohjetta YVL C.1. 8 Säteilyannosten ilmoittaminen annosrekisteriin 8.1 Yleiset periaatteet 801. Säteilylain 34 toteaa annosrekisterin pidosta seuraavaa: Säteilyturvakeskus pitää tiedostoa säteilytyössä toimivien työntekijöiden säteilyaltistuksesta (annosrekisteri). Annosrekisteriin tallennetaan kunkin työntekijän tunnistetiedot sekä tiedot säteilytyön laadusta, käytetyistä säteilyaltistuksen seurantamenetelmistä ja säteilyaltistukseen vaikuttavista tekijöistä sekä tiedot säteilyaltistuksen määrityksen tuloksista. Toiminnan harjoittaja vastaa siitä, että rekisteröitävät tiedot ja säteilyaltistuksen seurannan tulokset toimitetaan Säteilyturvakeskukselle sen määräämällä tavalla eriteltyinä siten, että jokaisen työntekijän

18 18 säteilyaltistus voidaan määrittää Luvanhaltijan on noudatettava ydinlaitoksen annoskirjanpidossa henkilötietolakia (523/1999) Säteilyannosten ilmoittamismenettelyt (siirto) on kuvattava ydinlaitoksen ohjeissa. Niihin on sisällyttävä menettelyt sekä normaaleja käyttötilanteita että poikkeustilanteita varten Mikäli muita kuin ydinlaitoksen annosmittareita käytetään ydinlaitoksen valvonta-alueella, on huolehdittava siitä, ettei henkilökohtainen annos tule kirjattua annosrekisteriin kahteen kertaan. Annosrekisteriin on ilmoitettava vain hyväksytyllä menettelyllä määritettyjä säteilyannoksia. 8.2 Säännöllinen ilmoittaminen 805. Luvanhaltijan on ilmoitettava tiedot säteilytyöntekijöiden henkilökohtaisista säteilyannoksista kuukausittain Säteilyturvakeskuksen annosrekisteriin. Samalla on toimitettava rekisteriin annostarkkailun alaisen työn aloittaneiden ja lopettaneiden työntekijöiden henkilötiedot, työn laatu sekä työn aloittamis- ja lopettamisajankohdat. Säteilyasetuksen 11 :n mukaan toiminnan harjoittajan tulee huolehtia siitä, että annostarkkailun tulokset ilmoitetaan asianomaiselle työntekijälle ja vastaavalle lääkärille Annosraportoinnissa henkilötietoina on käytettävä työntekijän nimeä ja henkilötunnusta sekä ulkomaisella työntekijällä nimeä, syntymäaikaa, sukupuolta ja kansalaisuutta. Lisäksi säteilytyöntekijöiden säteilytyöluokka (A tai B) on esitettävä raportissa Luvanhaltijan on toimitettava Säteilyturvakeskukselle rekisteriin tallentamista varten myös työnantajan nimi, toimiala, yhteystiedot ja yhdyshenkilö. Ilmoittamista koskevat seuraavat rajat: Kirjauskynnys syväannokselle on 0,1 msv/kk. Tätä pienemmät henkilöannokset ilmoitetaan annosrekisteriin nolla-annoksina. Mitatut neutroniannokset on ilmoitettava annosrekisteriin erillisinä. Kirjauskynnys neutroniannokselle on 0,2 msv/kk. Pinta-annokset ja sormiannokset on ilmoitettava annosrekisteriin erillisinä. Kirjauskynnys näille on 2 msv/kk. Silmäannoksen kirjauskynnys on 0,6 msv/kk Sisäisen säteilyn aiheuttamat annokset on ilmoitettava annosrekisteriin, mikäli kehoon päässeistä ydinlaitosperäisistä radioaktiivisista aineista aiheutuva annoskertymä ylittää 0,1 msv. Ilmoitusrajan ylittävien annosten arviointitapa sekä kuvaus altistustilanteesta ja -olosuhteista on toimitettava tiedoksi annosrekisteriin. Tiedot sisäisistä säteilyannoksista on raportoitava annosrekisteriin erillisinä kuukauden kuluessa sisäisen aktiivisuuden havaitsemisesta Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että ulkopuolisen työntekijän työnantaja saa ilmoituksen

19 19 työntekijälle aiheutuneista säteilyannoksista vähintään kerran kuukaudessa. Edellä esitetty koskee myös ulkomaalaisten työntekijöiden annoksia. Luvanhaltijan on ilmoitettava työnantajalle velvollisuudesta toimittaa säteilyannostiedot myös mahdollisille aliurakoitsijoille, mikäli tällaisia yrityksiä on urakoitsijan palveluksessa Ydinvoimalaitoksen luvanhaltijan on ilmoitettava ruotsalaisten työntekijöiden annokset myös Ruotsin ydinvoimalaitosten keskusannosrekisteriin Säteilyturvakeskuksen ja Strålsäkerhetsmyndighetin kesken sovitulla tavalla [18] Työntekijät, jotka esittävät säteilypassin työhön tullessaan, saavat työn lopettamisen yhteydessä siihen Euroopan Unionissa hyväksytyllä tavalla tehdyn merkinnän säteilyaltistuksesta työssään Henkilökohtaisten annosten valvontajärjestelmän määräaikaistarkastusten tulokset on toimitettava Säteilyturvakeskukseen tiedoksi. 8.3 Poikkeustilanteita koskeva ilmoittaminen 813. Säteilyasetuksen 13a :ssä todetaan raportoinnista poikkeustilanteissa seuraavaa: Toiminnan harjoittajan tulee viipymättä ilmoittaa seuraavista havainnoista asianomaisille työntekijöille, työntekijöiden terveystarkkailusta vastaavalle lääkärille sekä Säteilyturvakeskukselle: 1. todettu tai epäilty annosrajan ylitys; 2. 7 :ssä tarkoitetun annosrajoituksen ylitys; sekä 3. annostarkkailun tulos tai työolojen tarkkailussa tehty havainto, joka turvallisuuden kannalta merkittävästi poikkeaa siitä, mikä on tyypillistä kyseisessä työtehtävässä tai työskentelypaikassa. Toiminnan harjoittaja vastaa siitä, että poikkeavat säteilyaltistukset ja niiden syyt selvitetään ja raportoidaan, ja että tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteutetaan Säteilyaltistus, joka aiheutuu hätätilanteessa säteilyvaaran rajoittamiseksi ja säteilylähteen hallintaan saamiseksi tarvittavista välittömistä toimenpiteistä, on ilmoitettava Säteilyturvakeskuksen ylläpitämään annosrekisteriin erillään säteilytyöstä aiheutuvasta altistuksesta. Annosrekisteriin lähetettävän tiedoston kuvauksessa on määritelty oma kohta tälle tiedolle. Jos altistuksesta ei ole käytettävissä mittaustuloksia, ilmoitetaan arvioitu altistus ja arvioinnin perusteet. Arvioinnin perusteet toimitetaan annosrekisteriin esim. kirjeitse Annosrekisteriin tallennetaan kunkin työntekijän tunnistetietojen lisäksi tiedot säteilytyön laadusta, käytetyistä säteilyaltistuksen määritystavoista ja säteilyaltistukseen vaikuttavista tekijöistä sekä tiedot säteilyaltistuksen määrityksen tuloksista Poikkeavat säteilyannoksen määritystapaukset on tallennettava ja ilmoitettava Säteilyturvakeskuksen ylläpitämään annosrekisteriin. Poikkeavan säteilyannoksen määritys on tehtävä, mikäli henkilöannosmittarin luenta epäonnistuu, mittari kontaminoituu, katoaa tai rikkoontuu. Henkilöt, joilla on oikeus suorittaa näitä säteilyannosmäärityksiä, on nimettävä laitoksen sisäisissä ohjeissa.

20 Kaikista sellaisista tapahtumista, joissa työntekijän annosraja todetaan ylitetyksi tai säteilyaltistus on epäselvä, on ilmoitettava välittömästi Säteilyturvakeskukselle ohjeen YVL A.10 mukaisesti. 9. Viranomaisvalvonta 901. Säteilyturvakeskus tarkastaa kuvaukset säteilysuojelun menettelyistä sekä käytettävissä olevista mittauslaitteista ja -menettelyistä osana laitoksen alustavan ja lopullisen turvallisuusselosteen ja laitosten ohjeistojen tarkastusta Säteilyturvakeskus valvoo ydinlaitoksen käyttöä ohjeessa YVL A.1 esitetyllä tavalla. Ohjeessa YVL A.6 käsitellään Säteilyturvakeskuksen suorittamaa vuosihuoltovalvontaa sekä ohjeessa YVL E.3 muutos-, korjaus- ja huoltotöiden valvontaa Säteilyturvakeskus tarkastaa tässä ohjeessa esitettyjä valvontaa käsitteleviä raportteja sekä hyväksyy ydinvoimalaitoksilla käytettävän annosmittauspalvelun. Säteilymittalaitteiden hankintaan ja käyttöön liittyvää dokumentaatiota käsitellään tarkemmin ohjeessa YVL C Säteilyturvakeskus tarkastaa säteilysuojelun kannalta merkittäviä kohteita, muutostöiden toteuttamista ja tekee muita erillisiä tarkastuksia seisokkien aikana. Osana käytön tarkastusohjelmaa Säteilyturvakeskus tarkastaa säteilysuojelun ja säteilyaltistuksen seurannan toteutumista laitospaikalla. Harkintansa mukaan Säteilyturvakeskus tekee erillistarkastuksia joihinkin säteilysuojelun kannalta keskeisiin toimintoihin Luvanhaltijan on haettava hyväksyntää ohjeen YVL A.1 mukaisesti merkittävistä muutoksista ydinvoimalaitoksilla. Merkittäville valvonta-alueen muutoksille STUK tekee harkintansa mukaan käyttöönottotarkastuksen Säteilyturvakeskus tekee harkintansa mukaan annosmittausjärjestelmälle sokkotestejä, joissa tarkistetaan mittanormaalilaboratoriossa dosimetreille annettujen säteilytysten luennan avulla järjestelmän toimintakyky ja tarkkuus Säteilysuojelun ja säteilyaltistuksen määrityksen osalta Säteilyturvakeskus osallistuu tutkimustyöhön, osallistuu kansainväliseen käyttökokemustyöhön, seuraa kansallista ja kansainvälistä tieteen ja tekniikan kehitystä sekä raportoi säteilyturvallisuuden toteutumisesta raporteissaan (mm. neljännesvuosiraportit, vuosiraportit).

21 21 Viitteet 1 The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 103, Annals of the ICRP, Volume 37, Nos , ISBN ICRP Publication 75, General Principles for the Radiation Protection of Workers. The International Commission on Radiological Protection, Pergamon Press IAEA Safety Standards Series, Safety of Nuclear Power Plants: Operation, Requirements, IAEA Vienna Euroopan Neuvoston direktiivi 96/29/Euratom Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa, ohje ST 12.1, Säteilyturvakeskus, Helsinki Säteilyaltistuksen enimmäisarvojen soveltaminen ja säteilyannoksen laskemisperusteet, ohje ST 7.2, Säteilyturvakeskus, Helsinki Säteilylähteiden varoitusmerkinnät, ohje ST 1.3, Säteilyturvakeskus, Helsinki Säteilytyötä tekevien työntekijöiden terveystarkkailu, ohje ST 7.5, Säteilyturvakeskus, Helsinki Sisäisestä säteilystä aiheutuvan annoksen laskeminen, ohje ST 7.3, Säteilyturvakeskus, Helsinki Annosrekisteri ja tietojen ilmoittaminen, ohje ST 7.4, Säteilyturvakeskus, Helsinki, Säteilytoiminta ja säteilymittaukset, ohje ST 1.9, Säteilyturvakeskus, Helsinki, Thermoluminescent dosimetry system for personal and environmental monitoring, International Standard IEC 61066: International Electrotechnical Commission SFS-EN ISO/IEC Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset, Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation, RP 160, EC, IEC ed 1.0 ( ) TC/SC 45 B Radiation protection instrumentation - Passive integrating dosimetry systems for environmental and personal monitoring - Part 1: General characteristics and performance requirements. 16 SFS-EN Suojavaatetus radioaktiivista kontaminaatiota vastaan. Osa 1: Vaatimukset ja testausmenetelmät ilmanvaihdolla varustetuille suojavaatteille, jotka suojaavat partikkelimuodossa olevalta radioaktiiviselta kontaminaatiolta, SFS-EN Suojavaatetus radioaktiivista kontaminaatiota vastaan. Osa 2: Vaatimukset ja testausmenetelmät ilman ilmanvaihtoa varustetuille suojavaatteille, jotka suojaavat partikkelimuodossa olevalta radioaktiiviselta kontaminaatiolta, Rutin för överföring av kärnkraftentreprenörernas och arbetstagarnas stråldoser mellan Finland och Sverige;

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN ANNOSTARKKAILU

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN ANNOSTARKKAILU OHJE YVL 7.10 / 29.1.2002 YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN ANNOSTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYLAIN JA -ASETUKSEN MÄÄRÄYKSET 3 3 SÄTEILYALTISTUKSEN VALVONTA 4 3.1 Yleiset vaatimukset 4 3.2 Reaaliaikainen annostarkkailu

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU JA SÄTEILY- ALTISTUKSEN SEURANTA

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU JA SÄTEILY- ALTISTUKSEN SEURANTA YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU JA SÄTEILY- ALTISTUKSEN SEURANTA 1 Johdanto 5 2 Soveltamisala 5 3 Työntekijöiden säteilysuojelu 6 4 Säteilysuojelu organisaation toiminta 7 4.1 Henkilöstö 7

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU OHJE YVL 7.9 / 21.1.2002 YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYSUOJELU 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 3 SÄTEILYSUOJELUORGANISAATIO 4 3.1 Vastuullinen johtaja 4 3.2 Säteilysuojeluhenkilöstö 4 4 SÄTEILYTYÖNTEKIJÖIDEN

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Säteily ja terveys -kurssi TTL 9.12.2016 STUK - Säteilyturvakeskus Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö BSS-direktiivi 1, jossa huomioidaan ICRP:n

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen säteilysuojelu

Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen säteilysuojelu Työraportti 2012-89 Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen säteilysuojelu Periaatesuunnitelma Kukkonen Kari Teollisuuden Voima Oyj Joulukuu 2012 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA OHJE ST 7.1 / 2.8.2007 SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 YLEISET VAATIMUKSET 3 3.1 Työolojen tarkkailu 4 3.2 Annostarkkailu 4 3.3 Dokumentointi ja asiakirjojen säilytys 4 4 TYÖOLOJEN

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ

HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ HELSINGIN YLIOPISTON FYSIIKAN LAITOKSEN SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTOSÄÄNTÖ Yhteystiedot: FYSIIKAN LAITOS Physicum Kiihdytinrakennus käyntiosoite Gustaf Hällströmin katu 2a Pietari Kalmin katu 2 (Helsinki 56)

Lisätiedot

Säteilyluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu

Säteilyluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu Säteilyluokkaan A kuuluvien työntekijöiden terveystarkkailu Säteily ja terveys 2016 8.12.-9.12.2016 Säädöksiä: materiaali päivitetään myöhemmin säädösten muututtua Lakiesitys: HE 172/2016 https://www.eduskunta.fi/fi/vaski/kasittelytiedotvaltiopaivaasia/sivut/h

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU OHJE YVL 7.7 / 22.3.2006 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 3 2.1 Yleiset periaatteet 3 2.2 Ympäristön säteilytarkkailuohjelma 4

Lisätiedot

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittaja on vastuussa annostarkkailutietojen oikeellisuudesta 3 3 Annosrekisteriin on ilmoitettava tietoja työntekijästä, työnantajasta

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 4.5.2007 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 TERVEYSTARKKAILUN TARKOITUS 3 4 TOIMINNAN HARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET 3 4.1 Työntekijän suojeleminen

Lisätiedot

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku

POIKKEAVAT TAPAHTUMAT. Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku POIKKEAVAT TAPAHTUMAT Nykyinen raportointikäytäntö ja ennakkokyselyn purku Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimukset raportoinnista säteilyasetuksessa

Lisätiedot

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 Yl e i s t ä 3 2 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3 Annosrekisteriin ilmoitettavat tiedot 3 4 Suureet, yksiköt ja kirjauskynnykset 4 5 Tietojen luovuttaminen

Lisätiedot

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Päivitetyt ohjeet: ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkit (9.12.2013) ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta (12.9.2013) ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-,

Lisätiedot

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET OHJE YVL 8.2 / 25.3.2002 YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET TURVALLISUUSPERIAATTEET 3 3 JOHDETUT AKTIIVISUUSPITOISUUSRAJAT- JA AKTIIVISUUSKATERAJAT

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014 aikana voimaantulleita) Uudistettavana

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA

SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA OHJE ST 1.6 / 10.12.2009 SÄTEILYTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA 1 Yl e i s t ä 3 2 Toiminnan harjoittaja vastaa turvallisuudesta 3 2.1 Toiminta on suunniteltava ja riskit tunnistettava ennakkoon 3 2.2 Säteilyn

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 13.6.2014 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 Yleistä 3 2 Terveystarkkailun tarkoitus 3 3 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3.1 Työntekijän terveyttä on tarkkailtava

Lisätiedot

Työntekijöiden säteilyannokset

Työntekijöiden säteilyannokset Työntekijöiden säteilyannokset Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä 10. 11.12.2015 Säätytalo, Helsinki Maaret Lehtinen Säteilyturvakeskus Altistus terveydenhuollossa maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA OHJE ST 12.4 / 1.11.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA 1 Yleistä 3 2 Lentotoiminnan harjoittaja selvittää säteilyaltistuksen määrän 3 3 Lentohenkilöstön säteilyaltistusta rajoitetaan ja seurataan

Lisätiedot

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ 1 JOHDANTO 3 2 LUVANVARAISUUS 3 3 SÄTEILYTURVALLISUUS ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖSSÄ 3 3.1 Vastuuhenkilöt ja säteilylaitteen käyttöoikeus 3 3.2 Säteilyaltistuksen

Lisätiedot

- Pyri kirjoittamaan kaikki vastauksesi tenttipaperiin. Mikäli vastaustila ei riitä, jatka konseptilla

- Pyri kirjoittamaan kaikki vastauksesi tenttipaperiin. Mikäli vastaustila ei riitä, jatka konseptilla LUT School of Energy Systems Ydintekniikka BH30A0600 SÄTEILYSUOJELU Tentti 26.1.2016 Nimi: Opiskelijanumero: Rastita haluamasi vaihtoehto/vaihtoehdot: Suoritan pelkän kurssin Tee tehtävät A1 - A4 ja B5

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET 1 Yleistä 3 2 Annosrajat säädetään erikseen työntekijöille ja väestölle 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Työntekijöiden, opiskelijoiden

Lisätiedot

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU

SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU OHJE ST 7.5 / 13.6.2014 SÄTEILYTYÖTÄ TEKEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYSTARKKAILU 1 Yleistä 3 2 Terveystarkkailun tarkoitus 3 3 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3.1 Työntekijän terveyttä on tarkkailtava

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Eero Kettunen Sisältö Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2014-2015 aikana voimaantulleita) Röntgenlaitteiden kaupan ja hallussapidon luvanvaraisuus

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN SUUNNITTELUSSA HUOMIOON OTETTAVAT SÄTEILYTURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT

YDINVOIMALAITOKSEN SUUNNITTELUSSA HUOMIOON OTETTAVAT SÄTEILYTURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT YDINVOIMALAITOKSEN SUUNNITTELUSSA HUOMIOON OTETTAVAT SÄTEILYTURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT 1 YLEISTÄ 3 2 SUUNNITTELUPERUSTEITA 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Säteilylähteet ja -suojat 3 2.3 Materiaalivalinnat

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 11.11.2014 sivu 1(7) SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO Tämä asiakirja liittyy osana Etelä-Savon Sairaanhoitopiiriä koskeviin turvallisuuslupiin. Hallitus 11.11.2014 sivu 2(7) Sisällysluettelo SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Tämä asetus koskee ionisoivan säteilyn käyttöä ja muuta ionisoivalle säteilylle altistavaa säteilytoimintaa.

Tämä asetus koskee ionisoivan säteilyn käyttöä ja muuta ionisoivalle säteilylle altistavaa säteilytoimintaa. 1 / 11 7.4.2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1991» 20.12.1991/1512 Seurattu SDK 271/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Sosiaali- ja terveysministerin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S.

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S. S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S 1 4. 9. 2 0 1 7 J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E N @ H U S. F I YMPÄRISTÖN SÄTEILY SUOMESSA Suomalaisten keskimääräinen vuosittainen

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA

YDINLAITOKSEN RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA 1 LUONNOS 2, 23.2.2011 OHJE YVL C.3 / XX.XX.2011 YDINLAITOKSEN RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Säteilyaltistusta ja

Lisätiedot

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset

3/8/2016. Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa. Euroopan yhteisöjen säädökset Ionisoivaa säteilyä koskevat säädökset Suomessa Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 8.3.2016, ST-koulutus Meilahti, ls 3 Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säädökset

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Säteily ja terveys 12/2016 Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Janne Anttila Vastaava työterveyslääkäri Fortum Oyj Työterveyshuolto / Loviisan voimalaitos E-mail. janne.s.anttila@fortum.com

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO OHJE ST 1.4 / 16.4.2004 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO JA ORGANISAATIOSELVITYS 3 2.1 Organisaatioselvityksessä esitettävät asiat 3 2.2 Organisaatioselvityksen laajuus

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ

TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ TARKASTUS- JA ANALYYSIRÖNTGENLAITTEIDEN KÄYTTÖ 1 Yl e i s t ä 3 2 Tu r v a l l i s u u s l u p a 3 2.1 Turvallisuuslupa, vastaava johtaja ja käyttöorganisaatio 3 3 Käytönaikaiset vaatimukset 3 3.1 Yleiset

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Mika Markkanen Säteilysuojelusuositusten historiaa Vuonna 1895, Wilhelm

Lisätiedot

Ammattiliitto Pron lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä.

Ammattiliitto Pron lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä. 25.8.2017 Viite: Lausuntopyyntö STM/2830/2017 n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä. Esitetty valtioneuvoston asetus liittyy säteilylainsäädännön kokonaisuudistukseen

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 3.10.2014 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS Hoitohuone Mitä hoitofraktion aikana tapahtuu? Potilaan valmistelu ja asettelu Keskustelu Vaatetuksen vähentäminen

Lisätiedot

säteilyn käyttöorganisaatio

säteilyn käyttöorganisaatio OHJE ST 1.4 / 2.11.2011 säteilyn käyttöorganisaatio 1 Yl e i s t ä 3 2 Sä t e i l y n k äy tt ö o r g a n i s a a t i o k uva t a a n o r g a n i s a a t i o s e l v i t y k s e s s ä 3 2.1 Organisaatioselvityksen

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET 1 YLEISTÄ 3 2 ANNOSRAJAT 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Annosrajat työntekijöille, opiskelijoille ja väestölle 3 2.3 Muut enimmäisarvot

Lisätiedot

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA OHJE ST 5.3 / 4.5.2007 IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUPA JA LUVASTA VAPAUTTAMINEN 3 3 TURVALLISUUSLUVASTA VAPAUTETTU SÄTEILYN KÄYTTÖ 3 3.1 Opetuskäyttöön

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen

Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Säädöstyön näkökulma laadunvarmistukseen Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Suomessa uudistetaan koko säteilylainsäädäntö Uudistus koskee nykyisestä lainsäädännöstä

Lisätiedot

Sädehoidon huoltokyselyn tulokset

Sädehoidon huoltokyselyn tulokset Sädehoidon huoltokyselyn tulokset Sädehoitofyysikoiden 31. neuvottelupäivät 5.-6.6.2014 1 Tavoite ja toteutus Tavoitteena selvittää: Säteilyturvallisuuteen vaikuttavien määräysten ja ohjeiden toteutumista

Lisätiedot

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa

säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa OHJE ST 12.1 / 2.2.2011 säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa 1 Yl e i s t ä 3 2 Radon työpaikoilla ja julkisissa tiloissa 3 2.1 Radonpitoisuutta rajoitetaan toimenpidearvoilla

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS OHJE ST 12.2 / 17.12.2010 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS 1 YLEISTÄ 3 2 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUTTA RAJOITETAAN TOIMENPIDEARVOILLA 3 3 TOIMENPIDEARVON YLITTYMISTÄ

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Päätös 1 (2) 11/3020/2017 Turvallisuusluvan haltijat Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN RAKENTEELLINEN SÄTEILYTURVALLISUUS

YDINLAITOKSEN RAKENTEELLINEN SÄTEILYTURVALLISUUS OHJE YVL C.1 / 15.11.2013 YDINLAITOKSEN RAKENTEELLINEN SÄTEILYTURVALLISUUS 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Yleiset suunnittelu vaatimukset 3 4 Säteilyturvallisuus ydinlaitoksen tila- ja sijoitussuunnittelussa

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015

Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Säteilyturvakeskus Ohje ST 1.8 Luonnos 4 9.12.2015 Ohjeeseen tehdään tarkennuksia, jotta se vastaa nykyisiä käytäntöjä. Muutokset koskevat hammasröntgentoimintaa, joka vaatii nykyisin turvallisuusluvan.

Lisätiedot

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset

5/17/2016. Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Euroopan yhteisöjen säädökset Kaikki säteily vaarallista? Tarve säteilyn käyttöön liittyville määräyksille? Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset ST-koulutus 17.5.2016, Naistenklinikka Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi

Lisätiedot

Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin

Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin Säädöstyön näkökulma poikkeaviin tapahtumiin Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 9.-10.6.2016, Säätytalo Ritva Bly 1 Luku 16 Säteilyturvallisuuspoikkeamat ja säteilyvaaratilanteet, 96 Varautuminen Turvallisuusluvanhaltijan

Lisätiedot

Sädeannokset ja säteilyturvallisuus hampaiston kuvantamistutkimuksissa

Sädeannokset ja säteilyturvallisuus hampaiston kuvantamistutkimuksissa Sädeannokset ja säteilyturvallisuus hampaiston kuvantamistutkimuksissa Jarkko Niemelä Erikoistuva fyysikko Säteilysuojelukoulutusta hammaskuvauksista 16.11.2017 / TYKS 16.11.2017. Jarkko Niemelä, TYKS

Lisätiedot

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus

Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Uusittu ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus Kauppiastapaaminen STUKissa 9.11.2016 Siiri Maria Aallos Ståhl Ohjeen sisältö 1 Johdanto 2 Yleiset vaatimukset 3 Umpilähteitä

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET

SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET 5 SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET Olavi Pukkila SISÄLLYSLUETTELO 5.1 Säteilysuojauslainsäädäntö... 298 5.2 ST-ohjeet... 299 5.3 Valvontaviranomaiset... 299 5.4 Kansainväliset säteilysuojaussuositukset... 300

Lisätiedot

ovat sellaiset, että säteilyä voidaan turvallisesti käyttää.

ovat sellaiset, että säteilyä voidaan turvallisesti käyttää. Kansainväliset standardointialan järjestöt IEC (International Electrotechnical Commission) ja ISO (International Organization for Standardization) julkaisevat standardeja muun muassa ionisoivaa säteilyä

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet 19.12.1996 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Rakennetarkastus 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Rakennetarkastusalueet ja -oikeudet 3 4 Rakennetarkastuksen sisältö ja toteutus 4 4.1 Rakennetarkastuksen

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKINNÄT

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKINNÄT SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKINNÄT 1 YLEISTÄ 3 2 MERKINTÖJEN PERIAATTEET 3 3 IONISOIVA SÄTEILY 3 3.1 Säteilylähteet ja niiden käyttötilat 3 3.2 Kuljetukset 4 4 IONISOIMATON SÄTEILY 4 4.1 Magneettikentät

Lisätiedot

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin?

Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Tietoisku! Mitä mittareita milloinkin? Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät m/s Mariella, Viking Line, 6.4.2017 Santtu Hellstén STUK Milloin säteilymittaria tarvitaan? Säteilylaki

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus VAK-päivä 9.2.2017 Santtu Hellstén STUK http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilynkayttajalle/toiminnanvalvonta/radioaktiivisten-aineidenkuljetus Aiheet Pikakurssi säteilyyn

Lisätiedot

Säteilylain uudistus ja radonvalvonta

Säteilylain uudistus ja radonvalvonta Säteilylain uudistus ja radonvalvonta Päivi Kurttio 20.9.2017 1 Esityksen sisältö Rajaus: SISÄILMAn radon Terveydensuojelun rooli ja vastuut radonvalvonnassa Asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisäilman

Lisätiedot

Säteilyn käyttöorganisaatiossa

Säteilyn käyttöorganisaatiossa OHJE ST 1.8 / 17.2.2012 Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus 1 Yl e i s t ä 3 2 To i m i n n a n h a r j o i tt a j a n o n v a r m i s tu tt a v a h

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4

Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet. 1 Yleistä 3. 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3. 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 OHJE 4.10.1999 YVL 1.14 Ydinlaitosten mekaaniset laitteet ja rakenteet Valmistuksen valvonta 1 Yleistä 3 2 Luvanhaltijan velvoitteet 3 3 Valmistajalle asetetut vaatimukset 4 3.1 Yleistä 4 3.2 Rakenneaineet

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

Ionisoiva Säteily Koe-eläintöissä. FinLAS Seminaari 3.12.2012 Mari Raki, FT Lääketutkimuksen keskus Helsingin yliopisto

Ionisoiva Säteily Koe-eläintöissä. FinLAS Seminaari 3.12.2012 Mari Raki, FT Lääketutkimuksen keskus Helsingin yliopisto Ionisoiva Säteily Koe-eläintöissä FinLAS Seminaari 3.12.2012 Mari Raki, FT Lääketutkimuksen keskus Helsingin yliopisto Sisältö Mitä ionisoiva säteily on Säteilyn käytön valvonta Työturvallisuus säteilytyössä

Lisätiedot

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN OHJE ST 7.3 / 23.9.2007 SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN 1 YLEISTÄ 3 2 EFEKTIIVISEN ANNOKSEN KERTYMÄN LASKEMINEN 3 3 ANNOSMUUNTOKERTOIMET 3 4 JALOKAASUJEN AIHEUTTAMA ALTISTUS 5 4.1

Lisätiedot

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA 1 PÄÄTÖS 1 (6) 28.12.2005 26/310/05 POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (423/2000;

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta vapautettu, ilmoitusta edellyttävä

Lisätiedot

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat

Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 11.9.1995 Ydinlaitosten turvallisuusvalvontaa koskevat asiakirjat 1 Yleistä 3 2 Asiakirjan toimittaminen 3 3 Asiakirjan rakenne ja sisältö 3 3.1 Asiakirjan rakenne 3 3.2 Asiakirjan sisältö 4 4 Asiakirjan

Lisätiedot

Säteilylainsäädännön uudistus

Säteilylainsäädännön uudistus Säteilylainsäädännön uudistus 5.4.2017, Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Ritva Bly ritva.bly@stuk.fi 1 Esityksen sisältö Yleistä uusista säännöksistä Keskeisiä käsitteitä ja säteilysuojelujärjestelmä

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN SÄTEILYMITTAUSJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET

YDINVOIMALAITOKSEN SÄTEILYMITTAUSJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET OHJE YVL 7.11 / 13.7.2004 YDINVOIMALAITOKSEN SÄTEILYMITTAUSJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET VAATIMUKSET 3 3 SÄTEILYMITTAUSJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET 4 3.1 Kiinteä ulkoisen säteilyn mittaus

Lisätiedot

Säteilytoiminta ja turvallisuus

Säteilytoiminta ja turvallisuus Säteilytoiminta ja turvallisuus Säteilyn käytön turvallisuus -osasto valvoo säteilyn käyttöä Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävänä on valvoa säteilyn käytön ja muun säteilytoiminnan turvallisuutta. Ydinvoiman

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKIT

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKIT OHJE ST 1.3 / 9.12.2013 SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKIT 1 Yleistä 3 2 Säteilylähteet on merkittävä 3 3 Ionisoivan säteilyn varoitusmerkit 3 4 Ionisoimattoman säteilyn varoitusmerkit 4 4.1 Magneettikentät

Lisätiedot

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Haarto & Karhunen Tulipalo- ja rajähdysvaara Tulta saa käyttää vain jos sitä tarvitaan Lämpöä kehittäviä laitteita ei saa peittää Helposti haihtuvia nesteitä käsitellään

Lisätiedot

OHJE YVL C.1 YDINLAITOKSEN RAKENTEELLINEN SÄTEILYTURVALLISUUS

OHJE YVL C.1 YDINLAITOKSEN RAKENTEELLINEN SÄTEILYTURVALLISUUS OHJE YVL C1 YDINLAITOKSEN RAKENTEELLINEN SÄTEILYTURVALLISUUS 1 Johdanto 3 2 Soveltamisala 3 3 Yleiset suunnitteluvaatimukset 4 4 Säteilyturvallisuus ydinlaitoksen tila- ja sijoitussuunnittelussa 6 41 Säteilylähteet

Lisätiedot

YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA

YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA SÄTEILYTURVAKESKUS YVL C.7 Ohjeluonnos L4 31.5.2016 YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 YMPÄRISTÖN PERUSTILASELVITYS... 4 4 YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA...

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Opintojaksosta P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus

Opintojaksosta P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus Opintojaksosta 761116P-01 Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily ovat aina kuuluneet ihmisen elinympäristöön. Säteilyn haittavaikutuksista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 26.1.2006/85 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet

STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet STUKin uudet päätökset ja ST ohjeet Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät, Säätytalo 9. 10.6.2016 Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Uudet ST ohjeet ja päätökset Numero Aihe Julkaisupäivä ST 1.8 Säteilyn

Lisätiedot

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski

Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski [presentation title] via >Insert >Header & Footer KONEEN JATKOAIKA Mitä vanhan laitteen modernisoinnissa kannattaa huomioida? Kiwa Inspecta Katri Tytykoski Johtava asiantuntija Inspecta Tarkastus Oy Koneen

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat 2013

Poikkeavat tapahtumat 2013 Poikkeavat tapahtumat 2013 Jussi Aromaa Säteilyturvakeskus Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä, Paviljonki 9.-10.4.2014 Poikkeavien tapahtumien lukumäärä teollisuudessa, tutkimuksessa, opetuksessa

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 YLEISTÄ 3 2 PÄTEVYYS JA SEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 3 2.1 Vastaava johtaja 3

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittajan on varmistuttava henkilöstönsä pätevyydestä ja säteilysuojelukoulutuksesta 3

Lisätiedot