Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa. 1 Yleistä 5. 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa. 1 Yleistä 5. 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 5"

Transkriptio

1 OHJE VAL 1.1 Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa 1 Yleistä 5 2 Käsitteitä ja määrittelyjä Peruskäsitteitä Suureita ja yksiköitä Keskeisiä suojelutoimenpiteitä 6 3 Suunnitteluperusteet Säteilysuojelulliset perusteet Yleistä Suorien terveyshaittojen estäminen Säteilyn myöhäisvaikutusten rajoittaminen Oikeutus- ja optimointiperiaate Suojelutoimenpiteiden suunnitteluperusteet Sisällesuojautuminen Joditablettien nauttiminen Evakuointi 7 4 Toimenpiteet äkillisessä säteilyvaaratilanteessa Välittömät toimenpiteet ydinvoimalaitoksen varautumisalueella Operatiiviset toimenpidetasot Sisällesuojautuminen Joditablettien nauttiminen Kulkurajoitukset Evakuointi Kotieläintuotannon suojaaminen 9 jatkuu Tämä ohje on voimassa alkaen toistaiseksi. Helsinki 2001 Edita Oyj ISBN ISSN STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

2 OHJE VAL Saastuneen alueen evakuoiminen tilanteen jälkivaiheessa 10 6 Toimenpidetasot elintarvikkeille 10 7 Työntekijöiden suojelu Yleiset perusteet Välittömien toimenpiteiden tekeminen Onnettomuuden seurausten lieventäminen Muu kuin pelastus- ja suojelutyö saastuneella alueella 12 8 Kirjallisuutta 12 Ohjeen käyttäjille Tässä ohjeessa esitetään valmiussuunnittelun perusteet säteilyvaaratilanteiden varalta, toimenpidetasot keskeisten suojelutoimenpiteiden käynnistämiselle sekä pelastustoimintaan osallistuvien työntekijöiden säteilysuojelun perusteet. Tämä ohje on tarkoitettu valmiussuunnittelusta, pelastustoiminnan johtamisesta ja väestön varoittamisesta vastaavien pelastusviranomaisten sekä muiden säteilyvaaratilanteen hoitoon osallistuvien viranomaisten käyttöön.

3

4

5 Ohje VAL Yleistä Säteilyvaaratilanteella tarkoitetaan uhkaavaa tai olemassa olevaa tapahtumaa, jonka seurauksena väestö tai pelastustyöntekijät voivat altistua säteilylle normaalia enemmän. Tällaisessa tilanteessa vaaran aiheuttava säteily uhkaa levitä tai on jo levinnyt hallitsemattomasti ihmisten elinympäristöön. Säteilylain (592/1991) 67 koskee normaalista poikkeavaa säteilytilannetta. Lähtökohta on, että toimintaa ohjaavat säteilylain 2 :ssä määritellyt perusperiaatteet: oikeutus, optimointi ja yksilönsuoja. Pelastustoimilaissa (561/1999) ja sen nojalla annetussa pelastustoimiasetuksessa (857/1999) on säädetty perusteet pelastustoiminnan johtamiselle ja toimintaan osallistuvien viranomaisten tehtäväjaolle. Pelastustoimilaki koskee myös säteilyvaaratilanteita. Pelastustoimen valtakunnallisesta kehittämisestä vastaa sisäasiainministeriö ja lääneissä sitä valvovat lääninhallitukset. Tässä ohjeessa esitetään valmiussuunnittelun perusteet säteilyvaaratilanteiden varalta, toimenpidetasot keskeisten suojelutoimenpiteiden käynnistämiselle sekä pelastustoimintaan osallistuvien työntekijöiden säteilysuojelun perusteet. Tämä ohje on tarkoitettu valmiussuunnittelusta, pelastustoiminnan johtamisesta ja väestön varoittamisesta vastaavien pelastusviranomaisten sekä muiden säteilyvaaratilanteen hoitoon osallistuvien viranomaisten käyttöön. 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 2.1 Peruskäsitteitä Tässä ohjeessa tarkoitetaan a) vältetyllä annoksella yksilön säteilyannosta, jonka oletetaan tulevan vältetyksi suunnitellulla suojelutoimenpiteellä STUK b) operatiivisella toimenpidetasolla ulkoisen säteilyn annosnopeutta, jonka ylittyessä yksittäinen suojelutoimenpide on yleensä perusteltu c) elintarvikkeiden toimenpidetasolla radioaktiivisten aineiden pitoisuutta, jonka ylittyessä on viimeistään ryhdyttävä toimenpiteisiin elintarvikkeista saatavan säteilyaltistuksen rajoittamiseksi d) suojavyöhykkeellä aluetta, joka ulottuu noin 5 km etäisyydelle ydinvoimalaitoksesta e) varautumisalueella aluetta, joka ulottuu noin 20 km etäisyydelle ydinvoimalaitoksesta f) työntekijällä pelastus- ja suojelutoimenpiteisiin osallistuvaa ammattihenkilöä tai toimenpiteisiin vapaaehtoisena osallistuvaa muuta henkilöä. 2.2 Suureita ja yksiköitä Absorboitunut annos ilmaisee energiamäärän, jonka säteily on jättänyt kohdeaineeseen massayksikköä kohti. Absorboituneen annoksen yksikkö on gray (Gy). Säteilyannos kuvaa säteilyn aiheuttamaa terveydellistä haittaa. Suure ei ole fysikaalisesti mitattavissa; säteilyannos lasketaan käyttäen lähtötietona absorboitunutta annosta. Efektiivinen annos kuvaa säteilyn aiheuttamaa terveydellistä kokonaishaittaa ja ekvivalenttiannos tietylle kudokselle tai elimelle aiheutunutta haittaa. Säteilyannoksen yksikkö on sievert (Sv) ja sen kerrannaisyksiköt millisievert (1/1000 Sv) ja mikrosievert (1/ Sv). Ulkoisen säteilyn annosnopeus tarkoittaa ulkoilmassa mitattua säteilyannostasoa aikayksikköä kohti. Ulkoisen säteilyn annosnopeus on keskeinen suure arvioitaessa toimenpiteiden tarvetta ja laatua akuutissa säteilytilanteessa, ja se ilmaistaan mikrosieverteinä tunnissa (µsv/h). Aktiivisuuspitoisuus ilmaisee elintarvikkeessa olevien terveydelle haitallisten radioaktiivisten aineiden määrää, joka tarkoittaa elintarvikkeen aktiivisuutta tilavuus- tai painoyksikköä kohti. 5

6 STUK Ohje VAL 1.1 Aktiivisuuspitoisuuden yksikkö on becquerel (Bq/litra tai Bq/kilo). 2.3 Keskeisiä suojelutoimenpiteitä Vakavan säteily- tai ydinonnettomuuden seurauksena syntyvässä säteilyvaaratilanteessa keskeisimpiä väestön säteilyaltistuksen rajoittamiseksi tehtäviä suojelutoimenpiteitä ovat a) sisällesuojautuminen; vaara-alueen väestöä varoitetaan yleisellä vaaramerkillä ja kehotetaan hakeutumaan sisätiloihin, sulkemaan ja tiivistämään ovet ja ikkunat sekä sulkemaan sisätilojen ilmanvaihto. Toimintaohjeet välitetään radion, television ja muiden tiedotusvälineiden kautta. b) joditablettien nauttiminen; jos on odotettavissa, että hengitettävässä ilmassa on suuria määriä radioaktiivista jodia, ihmisiä kehotetaan nauttimaan joditabletteja käyttöohjeiden mukaisesti. Tällä toimenpiteellä estetään radioaktiivisen jodin kulkeutuminen kilpirauhaseen. c) evakuointi; väestön tai väestönosan siirto säteily- tai ydinonnettomuuden välittömästä läheisyydestä. Evakuointi toteutetaan ennen radioaktiivisten aineiden päästöä ympäristöön tai välittömästi radioaktiivisen pilven ylikulun jälkeen. Jos väestö tai väestönosa joudutaan siirtämään pitkäksi aikaa tai pysyvästi pois saastuneelta alueelta, päätökseen vaikuttavat säteilytilanteen ohella myös muut yhteiskunnassa vallitsevat olosuhteet. d) kulkurajoitukset; rajoitetaan määräajaksi ihmisten pääsyä uhatulle tai saastuneelle alueelle. Pääsy sallitaan vain alueella välttämättömiä toimenpiteitä tekeville. e) kotieläintuotannon suojaaminen; maatalouden harjoittajia kehotetaan kotieläintuotteiden puhtauden varmistamiseksi suojaamaan kotieläimet sisätiloihin sekä suojaamaan mahdollisuuksien mukaan eläinten rehu. Laskeumatilanteessa annetaan ohjeita mahdollisimman puhtaan rehun tuottamiseksi ja erityistapauksissa juomaveden varaamiseksi. f) elintarvikkeiden käytön rajoitukset; elintarvikkeiden kaupalle voidaan asettaa rajoituksia, jos niiden aktiivisuus ylittää määritellyt toimenpidetasot. Myös elintarvikkeiden käyttöä voidaan suositella rajoitettavaksi. 3 Suunnitteluperusteet 3.1 Säteilysuojelulliset perusteet Yleistä Säteilyvaaratilanteessa tehtävillä suojelutoimenpiteillä on kaksi perustavoitetta: 1. Säteilystä aiheutuvat suorat terveyshaitat (säteilyvammat, säteilysairaudet, kuolemantapaukset) estetään. 2. Säteilyn myöhäisvaikutukset (syöpä, periytyvät haitat) pidetään kaikissa väestönosissa niin vähäisinä kuin käytännössä on järkevää Suorien terveyshaittojen estäminen Säteilyn suorat terveyshaitat perustuvat solujen tuhoutumiseen. Suoria säteilyhaittoja esiintyy, kun elimien saamat säteilyannokset ylittävät tietyt kynnysarvot. Suojelutoimenpiteet suorien terveyshaittojen välttämiseksi koskevat ennen kaikkea niitä pelastustyöntekijöitä, jotka joutuvat työskentelemään voimakkaiden säteilylähteiden välittömässä läheisyydessä. Jos ydinvoimalaitosonnettomuuden aiheuttama radioaktiivisten aineiden päästö on lähellä suurinta teoreettisesti mahdollista päästöä ja sääolosuhteet ovat epäsuotuisat, myös varautumisalueen suojautumaton väestö voi saada niin suuria säteilyannoksia, että esiintyy suoria terveyshaittoja Säteilyn myöhäisvaikutusten rajoittaminen Säteilyn myöhäisvaikutukset perustuvat solun perimässä tapahtuviin muutoksiin. Näitä vaikutuksia esiintyy kaikensuuruisilla säteilyannoksilla, ja niitä aiheuttaa myös normaalitasoinen luonnonsäteily. Myöhäisvaikutukset (syöpä, periytyvät haitat) ilmenevät vasta pitkän ajan kuluttua, ja niiden todennäköisyys on yksittäisen ihmisen kohdalla aina pieni. Säteilytason nousu lisää myöhäisvai- 6

7 Ohje VAL 1.1 STUK kutusten esiintymismahdollisuutta sitä enemmän mitä suurempi säteilylle altistuvien ihmisten lukumäärä on. Helposti toteutettavat suojelutoimenpiteet ovat sen vuoksi yleensä aina perusteltuja, mikäli niillä voidaan vähentää suuren ihmisjoukon säteilyaltistusta. Myöhäisvaikutusten rajoittaminen koskee sekä pelastustyöntekijöitä että vaara-alueen väestöä. 3.2 Suojelutoimenpiteiden suunnitteluperusteet Sisällesuojautuminen Valmiussuunnittelussa sisällesuojautumisen kriteerinä on 10 msv (millisievert) vältetty efektiivinen yksilöannos, jos sisällesuojautuminen kestää kaksi vuorokautta Oikeutus- ja optimointiperiaate 1. Oikeutusperiaate; jokaisen suojelutoimenpiteen tulee tuottaa enemmän hyötyä kuin haittaa, ts. suojelutoimenpiteellä saavutettava säteilyannoksen pieneneminen ja muu hyöty tulee olla riittävä, jotta suojelutoimenpide oikeuttaisi siitä aiheutuvat haitat ja kustannukset, mukaan lukien sosiaaliset haitat. 2. Optimointiperiaate; suojelutoimenpiteen tekotapa, laajuus ja kesto tulee valita siten, että saavutettava nettohyöty on maksimaalinen, ts. suojelutoimenpiteellä saavutettava hyöty vähennettynä siitä aiheutuvilla haitoilla on mahdollisimman suuri. Varsinaista sisällesuojautumista lievempi toimenpide on kehotus välttää tarpeetonta ulkonaoloa. Varsinkin lasten kohdalla on suositeltavaa varautua tähän jo varsinaisen kriteeriarvon (10 msv) alapuolella Joditablettien nauttiminen Joditablettien nauttimisen yleinen toimenpidetaso on 100 mgy (milligray) vältettynä kilpirauhasen absorboituneena annoksena. Suositeltavaa on kuitenkin käyttää alle 18-vuotiaiden osalta arvoa 10 mgy, koska lapsen kilpirauhanen on herkempi säteilylle kuin aikuisen. Aikuisten kohdalla käytetään arvoa 100 mgy. Oikeutus- ja optimointiarvioinnin keskeinen kriteeri on vältettävä väestön säteilyannos. Varautumista suunniteltaessa erityyppisten suojelutoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan nimenomaan vältetyllä väestöannoksella. Säteilyvaaratilanteessa käytetään operatiivisia toimenpidetasoja (ks. luku 4.2), joiden perustana oleva ulkoisen säteilyn annosnopeus on suoraan mitattavissa. Toimenpidetason ylittyessä on suojelutoimenpide yleensä perusteltu. Todellisessa onnettomuustilanteessa toimintamahdollisuudet riippuvat myös tilannekohtaisista tekijöistä. Näin ollen tässä ohjeessa esitetyistä operatiivisista toimenpidetasoista voidaan poiketa, jos oikeutus- ja optimointiarviointi konkreettisessa tilanteessa antaa siihen perusteet. Joditabletteja saa ostaa apteekeista. Yrityksiä ja laitoksia sekä asuintaloja kehotetaan hankkimaan joditabletit työntekijöiden, asukkaiden ja laitoksessa olevien tarpeeseen. Terveyskeskuksia on kehotettu pitämään varalla joditabletteja, ja väestöä on kehotettu hankkimaan niitä kotiinsa ja loma-asuntoihinsa Evakuointi Evakuointi toteutetaan ennen radioaktiivisen pilven saapumista alueelle, jos aikaa tähän on riittävästi. Jos aikaa ei ole, evakuointi toteutetaan vasta kun pilvi on ohittanut alueen. Pilven ollessa alueen kohdalla suojaudutaan sisätiloihin. Evakuoinnin suunnittelukriteerinä käytetään yksilön vältettyä efektiivistä annosta 50 msv yhden viikon kestävän evakuoinnin aikana. 7

8 STUK Ohje VAL 1.1 Taulukko I. Valmiussuunnittelussa käytettävät suunnittelukriteerit keskeisimmille suojelutoimenpiteille. 4 Toimenpiteet äkillisessä säteilyvaaratilanteessa 4.1 Välittömät toimenpiteet ydinvoimalaitoksen varautumisalueella Onnettomuuden uhatessa kotimaista ydinvoimalaitosta joudutaan laitoksen varautumisalueella (< 20 km) tekemään nopeita päätöksiä väestön suojelemiseksi. Loviisan ydinvoimalaitoksen varautumisalue käsittää Loviisan kaupungin sekä Pernajan, Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kunnat. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen varautumisalue käsittää Rauman kaupungin sekä Eurajoen ja Luvian kunnat. Päätösharkinta perustuu ydinvoimalaitoksen tilaa koskeviin, päästön mahdollisuutta ennakoiviin tietoihin. Mahdollisen radioaktiivisen päästön suuruutta ja laatua ei voida ennustaa varmasti, joten mitään säteilyannoksiin perustuvia toimenpidetasoja ei voida soveltaa uhkavaiheessa. Välitön evakuointi kotimaisen ydinvoimalaitoksen suojavyöhykkeellä (< 5 km) tulee toteuttaa, jos on olemassa uhka merkittävälle radioaktiivisten aineiden päästölle ympäristöön. Toimenpide perustuu ydinvoimalaitoksen valmiusorganisaation julistamaan yleishätätilanteeseen. Suojavyöhykkeen ulkopuolella olevalla varautumisalueen osalla (5 20 km) tulee harkita a) sisällesuojautumista b) joditablettien nauttimista c) evakuointia. Nämä toimenpiteet muodostavat kokonaisuuden ja niitä kaikkia tulee harkita samanaikaisesti riippuen laitostilanteesta. 8 Suojelutoimenpide Vältetty yksilöannos S isällesuojautuminen (kesto kaksi vuorokautta) 10 msv (efektiivinen annos) Joditablettien nauttiminen Lapsille 10 mgy, aikuisille 100 mgy (kilpirauhaseen absorboitunut annos) E vakuointi (kesto yksi viikko) 50 msv (efektiivinen annos) Sisällesuojautumisen ja evakuoinnin kriteerinä on uhka radioaktiivisten aineiden päästölle ympäristöön ja vallitsevat sääolosuhteet. Joditablettien nauttimisen kriteerinä on radioaktiivisen jodin pääsy ympäristöön ja vallitsevat sääolosuhteet. Säteilyturvakeskus esittää onnettomuustilanteessa uhkakuva-arvion ja ylläpitää sitä jatkuvasti. Ilmatieteen laitos antaa säätiedot ja ennusteet. 4.2 Operatiiviset toimenpidetasot Reaaliaikainen, koko valtakunnan alueen kattava säteilyvalvonta perustuu ulkoisen annosnopeuden jatkuvaan seurantaan. Näin ollen operatiiviset toimenpidetasot eri suojelutoimenpiteille annetaan ulkoisena annosnopeutena yksikössä µsv/h (mikrosievertiä tunnissa). Ydinvoimalaitoksen varautumisalueella toimenpiteet harkitaan luvussa 4.1 esitetyn mukaan. Operatiiviset toimenpidetasot ovat ohjeellisia. Niistä voidaan poiketa tilannekohtaisesti perustelluista syistä Sisällesuojautuminen Sisällesuojautuminen pyritään vaaratilanteessa tekemään kunnittain, koska kunta muodostaa hallinnollisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Kuntalaisten suojautumista koskeva päätös tulisi tehdä, mikäli mahdollista, vähintään 3 4 tuntia ennen suojautumisen alkamista. Tällöin jää riittävästi aikaa päätöksestä tiedottamiseen ja toimeenpanoon.

9 Ohje VAL 1.1 STUK Taulukko II. Ohjeelliset operatiiviset toimenpidetasot suojelutoimenpiteille säteilyvaaratilanteessa, jossa säteilyä aiheuttavan radioaktiivisen saasteen koostumusta ei tunneta. Konkreettisessa säteilytilanteessa toimenpidetasoja voi olla tarkoituksenmukaista muuttaa, kun tilanteen laadusta ja vakavuudesta on riittävästi tietoa. Suojelutoimenpide Joditablettien nauttiminen Sisällesuojautuminen Kulkurajoitukset Operatiivinen toimenpidetaso ulkoisena annosnopeutena 100 µsv/h aikuiset, 10 µsv/h lapset 100 µsv/ h 100 µsv/ h E vakuointi 1000 µsv/h (laskeuman aiheuttama) Kotieläintuotannon suojaaminen 1 µsv/ h Väestöä tulee kehottaa suojautumaan sisätiloihin, jos ulkoisen annosnopeuden arvioidaan nousevan tai se jo on yli 100 µsv/h. Varsinaista sisällesuojautumiskehotusta lievempänä toimenpiteenä voidaan suositella ulkona liikkumisen rajoittamista myös alhaisemmilla annosnopeuksilla. Erityistä huomiota on tällöin kiinnitettävä lasten ulkonaoleskelun rajoittamiseen Joditablettien nauttiminen Stabiilin jodin nauttimisella voidaan tehokkaasti vähentää radioaktiivisen jodin kerääntymistä kilpirauhaseen. Joditablettien annostuksessa noudatetaan pakkauksen annosteluohjeita. Jodiannos tulisi ottaa 1 6 tuntia ennen altistumista radioaktiiviselle jodille, jolloin suoja on 100 %. Suojausvaikutus heikkenee sitä enemmän mitä myöhemmin jodiannos nautitaan. Kun puoli vuorokautta on kulunut radioaktiivisen jodin hengittämisestä, joditablettien nauttiminen ei enää vähennä kilpirauhasen saamaa säteilyannosta. Joditablettien nauttimisen operatiiviseksi toimenpidetasoksi suositellaan 100 µsv/h aikuisille. Alle 18-vuotiaille lapsille suositellaan toimenpidetasoa 10 µsv/h Kulkurajoitukset Pääsyä uhatulle alueelle voidaan rajoittaa jo ennen radioaktiivisten aineiden leviämistä alueelle. Kulkurajoituksella voidaan myös eristää jo saastunut alue ja näin välttää turhia säteilyaltistuksia. Kulkurajoitukset ovat välttämättömiä alueella, jolla ulkoinen annosnopeus on tai sen ennakoidaan olevan yli 100 µsv/h Evakuointi Evakuoinnin tarkoitus on välttää säteilyn suorat terveyshaitat ja pienentää satunnaisten terveyshaittojen riskiä. Jos evakuointia ei pystytä suorittamaan ennen radioaktiivisten aineiden muodostaman pilven tuloa alueelle, evakuointiin ryhdytään vasta pilven mentyä ohi. Evakuoinnin operatiivinen toimenpidetaso on laskeuman aiheuttama ulkoisen säteilyn annosnopeus 1000 µsv/h. Evakuointiin ryhdyttäessä ulkoilman on oltava puhdistunut radioaktiivisista aineista Kotieläintuotannon suojaaminen Kotieläinten ja niiden käyttämän rehun ja juomaveden suojaaminen on olennaista ihmisten säteilyaltistuksen vähentämiseksi onnettomuuden jälkitilanteessa. 9

10 STUK Ohje VAL 1.1 Mitä toimenpiteitä kotieläintuotannon suojaamiseksi voidaan käyttää, riippuu vuodenajasta. Ensisijaisesti pyritään turvaamaan puhtaan rehun ja juomaveden saanti. Harkittavia toimenpiteitä ovat eläinten pitäminen sisällä, pelloilla kasvavan uuden rehun talteenotto, varastoissa olevan rehun suojaaminen ennen päästön saapumista, korvaavan rehun hankinta laskeumaalueen ulkopuolelta jne. Kotieläintuotannon suojaamiseen kannattaa ryhtyä nopeasti, käytännössä jo uhkatilanteen aikana. Tavoiteltavaa on maidon, lihan ja muiden kotieläintuotteiden suojaaminen siten, että radioaktiivisten aineiden pitoisuudet niissä jäisivät mahdollisimman pieniksi. Kotieläintuotannon suojaamisen operatiivinen toimenpidetaso on 1 µsv/h. 5 Saastuneen alueen evakuoiminen tilanteen jälkivaiheessa Säteily- tai ydinonnettomuuden jälkitilanteessa radioaktiivinen laskeuma voi jollakin alueella olla niin voimakas, että aluetta ei enää voida käyttää normaaliin asumiseen ja työskentelyyn. Tällöin tulee väestö toistaiseksi evakuoida alueelta. Evakuointi toteutetaan viivytyksettä laskeuman suuruutta selvittäneen säteilykartoituksen jälkeen, jos alue todetaan saastuneeksi. Evakuoinnin kesto ei ole ennakoitavissa. Lähtökohtana pidetään, että siirto olisi niin lyhytaikainen kuin mahdollista. Evakuoitu alue tulee selvästi rajata ja pääsyä alueelle ja siellä oleviin rakennuksiin tulee valvoa. Evakuoidut alueet pyritään käytettävissä olevin keinoin puhdistamaan asuinkelpoisiksi. Puhdistustöihin osallistuville työntekijöille ja myös alueella mahdollisesti olevalle väestölle tulee järjestää säteilyaltistuksen seuranta luvussa 7.2 esitetyllä tavalla. 6 Toimenpidetasot elintarvikkeille Elintarvikkeista saatavaan säteilyannokseen voidaan vaikuttaa toimenpiteillä, jotka pienentävät radionuklidien kulkeutumista elintarvikkeisiin. Käytännössä joudutaan usein ainakin joidenkin elintarvikkeiden käyttöä rajoittamaan onnettomuuden jälkitilanteessa. Jos onnettomuus on ollut vakava ja vaikutusalueeltaan laaja, joudutaan elintarvikkeiden käytölle asetettavia rajoituksia harkitsemaan mm. elintarvikehuollon turvaamisen, puhtaiden elintarvikkeiden saantimahdollisuuksien ja myös elintarviketuotantoon liittyvien sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden näkökulmasta. Euroopan unionin säännöstössä tähän on varauduttu siten, että unionin neuvosto voi komission esityksestä tehdä erillispäätöksen tilannekohtaisten enimmäisarvojen käyttöönotosta onnettomuuden jälkitilanteessa. Niin kauan kuin erillispäätöstä ei ole tehty, komissio voi onnettomuustilanteessa määrätä käyttöön otettavaksi ennakkoon vahvistetut elintarvikkeiden aktiivisuuspitoisuuksien rajaarvot. Taulukossa III esitetyt toimenpidetasot vastaavat näitä neuvoston asetuksella (Neuvoston asetus 87/3954) vahvistettuja raja-arvoja, joita sovelletaan unionin sisäiseen kauppaan. Jäsenvaltiot ovat velvolliset toimimaan niiden mukaan. Taulukon III enimmäisarvoja suositellaan käytettäväksi elintarvikkeiden yleisinä toimenpidetasoina säteilyvaaratilanteessa. Jos toimenpidetason todetaan ylittyvän, tulee viimeistään harkita toimenpiteitä ao. elintarvikkeista saatavan säteilyaltistuksen rajoittamiseksi. Eri radionuklideille määritellyt toimenpidetasot eivät ole toisistaan riippuvaisia. Kutakin sovelletaan erikseen. 10

11 Ohje VAL 1.1 STUK Taulukko III. Yleiset toimenpidetasot aktiivisuuspitoisuuksille eri elintarvikkeissa. Toimenpidetasot vastaavat enimmäispitoisuuksia, jotka on Euroopan unionissa säädetty ennakkoon onnettomuuden varalta 1). Radionuklidit Vauvan ruoka Aktiivisuuspitoisuus, Bq/kg Maitotuotteet ja nestemäiset elintarvikkeet Muut elintarvikkeet Strontium-isotoopit Jodin isotoopit Plutonium ja transplutonium-isotoopit Muut radionuklidit, joiden puoliintumisaika on yli vrk, esim. 1 Cs j a 137Cs ) Euroopan unionin sisällä käytävässä elintarvikkeiden kaupassa taulukon mukaiset enimmäispitoisuudet voidaan onnettomuuden tapahduttua ottaa tarvittaessa käyttöön komission päätöksellä (vähän käytetyille elintarvikkeille voimaan saatettavat pitoisuudet ovat kymmenen kertaa korkeammat kuin tämän taulukon arvot peruselintarvikkeille). Erityiset tilannekohtaiset raja-arvot voidaan ottaa käyttöön neuvoston päätöksellä. 7 Työntekijöiden suojelu 7.1 Yleiset perusteet Onnettomuustilanteessa pelastus- ja suojelutoimiin osallistuvat työntekijät voivat altistua säteilylle muuta väestöä enemmän. Lähtökohtaisesti noudatetaan säteilyasetuksen (1512/1991, muutos 1143/1998) 3 :ssä työntekijöille säädettyjä annosrajoja, ellei ole pakottavia syitä poiketa niistä. Säteilyaltistuksen enimmäisarvoja sovellettaessa ei oteta huomioon säteilyaltistusta, joka aiheutuu onnettomuudesta johtuvan säteilyvaaran rajoittamisesta ja säteilylähteen hallintaan saamiseksi välttämättömistä välittömistä toimenpiteistä. Nämä toimenpiteet tulee järjestää siten, että tilanteesta aiheutuva säteilyaltistus tulee rajoitetuksi vähimpään mahdolliseen (Säteilyasetus 8 ). Onnettomuustilanteissa tarvittaviin toimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden tulee olla tietoisia tehtävään liittyvistä riskeistä. Tarvittavien toimenpiteiden suorittamisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Raskaana olevaa naista ei saa osoittaa tällaiseen tehtävään. 7.2 Välittömien toimenpiteiden tekeminen Välittömästi onnettomuuden tapahduttua voidaan onnettomuuspaikalla tarvita toimenpiteitä, joilla pelastetaan ihmishenkiä, estetään vakavia loukkaantumisia tai estetään väestöannosten merkittävä lisäys. Toimenpiteet tulee järjestää niin, että pelastustyöntekijöille aiheutuva säteilyaltistus rajoitetaan vähimpään mahdolliseen. Välittömiä suojelutoimenpiteitä tekevät työntekijät ovat todennäköisimmin onnettomuuslaitoksen henkilöstöä, mutta niitä voivat joutua tekemään myös pelastusviranomaiset, poliisi ja terveydenhuoltoviranomaiset. Kaikkien välittömiin suojelutoimenpiteisiin osallistuvien säteilyannokset tulee määrittää ja heille on järjestettävä terveystarkkailu vastaavalla tavalla kuin säteilyasetuksen 10 :ssä työntekijöiden terveystarkkailusta on säädetty. Ellei kysymys ole ihmishenkien pelastamisesta, välittömiin suojelutoimenpiteisiin osallistuvan henkilön efektiivinen annos ei saa ylittää arvoa 0,5 Sv (sievert) eikä ihon minkään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 5 Sv. 11

12 STUK Ohje VAL Onnettomuuden seurausten lieventäminen Kun säteilyvaaran rajoittamiseksi ja säteilylähteen hallintaan saattamiseksi välttämättömät toimenpiteet on tehty, onnettomuuden seurausten lieventämiseksi tehtävässä pelastus- ja suojelutyössä noudatetaan säteilytyöntekijöille säädettyjä annosrajoja. Työntekijän efektiivinen annos ei yksittäisen vuoden aikana saa ylittää arvoa 50 msv (millisievert) eikä keskimääräinen efektiivinen annos viiden vuoden aikana arvoa 20 msv vuodessa. Lisäksi on varmistettava, että silmän mykiön ekvivalenttiannos ei ylitä arvoa 150 msv vuodessa, eikä käsien, jalkojen ja ihon minkään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 500 msv vuodessa. Onnettomuuksien seurauksia lieventävään työhön osallistuvien työntekijöiden säteilyaltistuksen seuranta ja terveystarkkailu on järjestettävä siten kuin säteilytyöstä säteilyasetuksen 3 luvussa säädetään. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota työntekijöihin, joiden vuosiannos voi ylittää 6 msv. Heidät on luokiteltava säteilytyöluokkaan A ja heidän annos- ja terveystarkkailunsa on järjestettävä tätä säteilytyöluokkaa koskevien vaatimusten mukaisesti. Onnettomuuden seurausten lieventämiseksi tehtävää työtä on esimerkiksi onnettomuuslaitoksen ja rakennusten korjaaminen, dekontaminointi, jätteiden käsittely ja hävittäminen, mahdollisiin väestön siirtoihin osallistuminen sekä vartiointi. 7.4 Muu kuin pelastus- ja suojelutyö saastuneella alueella Henkilöt, jotka osallistumatta pelastus- ja suojelutoimintaan tekevät oman ammattinsa työtä saastuneella alueella, rinnastetaan säteilysuojelullisesti väestöön. Jos tällaista työtä tekevän säteilyannokset ovat hänen työstään johtuen muuta väestöä suuremmat, hänelle tulee antaa selkeät ja riittävät ohjeet säteilyaltistuksen välttämiseksi, sekä tietoa säteilyn terveydellisistä vaikutuksista. Henkilökohtainen annostarkkailu ei yleensä ole tarpeen, ellei siihen ole erityistä aihetta. Ensisijainen suojelukeino on työskentelyn rajoittaminen, jos siitä aiheutuvaa säteilyaltistusta ei voida riittävästi ehkäistä suojeluohjeilla. 8 Kirjallisuutta 1. Neuvoston direktiivi (96/29/Euratom), annettu 13 toukokuuta 1996, perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 159, International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources. International Atomic Energy Agency, IAEA Safety Series No. 115, Guideline Levels for Radionuclides in Foods Following Accidental Nuclear Contamination. Codex Alimentarius, General Requirements, Section 6.1. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Rome, Neuvoston asetus (Euratom) No 3954/87, annettu 22 päivänä joulukuuta 1987, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen. Virallinen lehti nro L 371, 30/12/ 1987 S Neuvoston asetus (Euratom) No 2218/89, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 muuttamisesta. Virallinen lehti nro L 211, 22/07/1989 S

13 Ohje VAL 1.1 STUK 6. Intervention Criteria in a Nuclear or Radiation Emergency. International Atomic Energy Agency. IAEA Safety Series No. 109, Generic assessment procedures for determining protective actions during a reactor accident. International Atomic Energy Agency, IAEA-TECDOC-955, Generic procedure for monitoring in a nuclear or radiological emergency. International Atomic Energy Agency, IAEA-TEC- DOC-1092, Guidelines for Iodine Prophylaxis following Nuclear Accidents. Update World Health Organization, WHO/SDE/PHE99.6, Geneva,

Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa

Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa Sivu 1/10 SÄTEILYTURVAKESKUS VAL 1.1 15.6.2001 Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa 1 Yleistä 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 2.1 Peruskäsitteitä 2.2 Suureita ja yksiköitä 2.3 Keskeisiä suojelutoimenpiteitä

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön Säteily kuuluu ympäristöön Mitä säteily on? Säteilyä on kahdenlaista Ionisoivaa ja ionisoimatonta. Säteily voi toisaalta olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä. Kuva: STUK Säteily

Lisätiedot

SÄTEILYVAARATILANTEET JA SUOJAUTUMINEN

SÄTEILYVAARATILANTEET JA SUOJAUTUMINEN 9 SÄTEILYVAARATILANTEET JA SUOJAUTUMINEN Kyllikki Aakko ja Sisko Salomaa SISÄLLYSLUETTELO 9.1 Säteilyvaaran aiheuttajat ja vaikutukset... 352 9.2 Säteilyvaaratilanteen turvallisuusarviointi... 360 9.3

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

Ydinvoiman käytön terveysvaikutukset normaalioloissa ja poikkeustilanteissa

Ydinvoiman käytön terveysvaikutukset normaalioloissa ja poikkeustilanteissa ENERGIA-TERVEYS-TURVALLISUUS LSV 18.11.2006 Ydinvoiman käytön terveysvaikutukset normaalioloissa ja poikkeustilanteissa Wendla Paile RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Ydinvoiman käytön vaikutukset

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Soklin radiologinen perustila

Soklin radiologinen perustila Soklin radiologinen perustila Tämä powerpoint esitys on kooste Dina Solatien, Raimo Mustosen ja Ari Pekka Leppäsen Savukoskella 12.1.2010 pitämistä esityksistä. Muutamissa kohdissa 12.1. esitettyjä tutkimustuloksia

Lisätiedot

Elintarvikkeita, muita tuotteita ja niiden suojaamista koskevat toimenpiteet

Elintarvikkeita, muita tuotteita ja niiden suojaamista koskevat toimenpiteet Elintarvikkeita, muita tuotteita ja niiden suojaamista koskevat toimenpiteet Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhais- ja jälkivaiheessa, 20.5.2013 Maarit Muikku Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen

Lisätiedot

SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN VARHAISVAIHEESSA

SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN VARHAISVAIHEESSA OHJE VAL 1/5.10.2012 SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN VARHAISVAIHEESSA 1 Yleistä 3 2 Käsitteitä ja määritelmiä 3 3 Säteilyn terveyshaitat 5 4 Suojelutoimien säteilysuojeluperusteet 5 5 Väestöä koskevat

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET

SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET 5 SÄTEILYTOIMINNAN SÄÄNNÖKSET Olavi Pukkila SISÄLLYSLUETTELO 5.1 Säteilysuojauslainsäädäntö... 298 5.2 ST-ohjeet... 299 5.3 Valvontaviranomaiset... 299 5.4 Kansainväliset säteilysuojaussuositukset... 300

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS LUONNOS SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN VARHAISVAIHEESSA OHJE VAL 1

SÄTEILYTURVAKESKUS LUONNOS SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN VARHAISVAIHEESSA OHJE VAL 1 1 SÄTEILYTURVAKESKUS LUONNOS 21.2.2013 SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN VARHAISVAIHEESSA OHJE VAL 1 1 YLEISTÄ... 2 2 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 3 3 SÄTEILYN TERVEYSHAITAT... 6 4 SUOJELUTOIMIEN SÄTEILYSUOJELUPERUSTEET...

Lisätiedot

SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK

SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK Laivapäivät 19-20.5.2014 SÄTEILYN RISKIT Wendla Paile STUK DNA-molekyyli säteilyvaurion kohteena e - 2 Suorat (deterministiset) vaikutukset, kudosvauriot - säteilysairaus, palovamma, sikiövaurio. Verisuonivauriot

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Säteilyvaaratilanteet ja suojelutoimet

Säteilyvaaratilanteet ja suojelutoimet Säteilyvaaratilanteet ja suojelutoimet Antero Kuusi Säteilyturvakeskus Säteilyannoksia ja seurauksia 0,05 msv keuhkojen röntgenkuvaus, 10 tunnin lentomatka 3,2 msv suomalaisten keskimääräinen annos vuodessa

Lisätiedot

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA OHJE ST 5.3 / 4.5.2007 IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUPA JA LUVASTA VAPAUTTAMINEN 3 3 TURVALLISUUSLUVASTA VAPAUTETTU SÄTEILYN KÄYTTÖ 3 3.1 Opetuskäyttöön

Lisätiedot

Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki).

Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki). TYÖ 68. GAMMASÄTEILYN VAIMENEMINEN ILMASSA Tehtävä Välineet Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki). Radioaktiivinen mineraalinäyte

Lisätiedot

- Pyri kirjoittamaan kaikki vastauksesi tenttipaperiin. Mikäli vastaustila ei riitä, jatka konseptilla

- Pyri kirjoittamaan kaikki vastauksesi tenttipaperiin. Mikäli vastaustila ei riitä, jatka konseptilla LUT School of Energy Systems Ydintekniikka BH30A0600 SÄTEILYSUOJELU Tentti 26.1.2016 Nimi: Opiskelijanumero: Rastita haluamasi vaihtoehto/vaihtoehdot: Suoritan pelkän kurssin Tee tehtävät A1 - A4 ja B5

Lisätiedot

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S.

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S. S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S 1 4. 9. 2 0 1 7 J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E N @ H U S. F I YMPÄRISTÖN SÄTEILY SUOMESSA Suomalaisten keskimääräinen vuosittainen

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Haarto & Karhunen Tulipalo- ja rajähdysvaara Tulta saa käyttää vain jos sitä tarvitaan Lämpöä kehittäviä laitteita ei saa peittää Helposti haihtuvia nesteitä käsitellään

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN JÄLKIVAIHEESSA

SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN JÄLKIVAIHEESSA SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN JÄLKIVAIHEESSA 1 Yleistä 5 2 Käsitteitä ja määritelmiä 5 3 Suojelutoimien säteilysuojeluperusteet jälkivaiheessa 8 3.1 Jälkivaiheen suojelutoimien valintaan vaikuttavat

Lisätiedot

ICRP:N NÄKEMYS SÄTEILYN RISKEISTÄ JA SUOJELUPERIAATTEISTA

ICRP:N NÄKEMYS SÄTEILYN RISKEISTÄ JA SUOJELUPERIAATTEISTA 11 ICRP:N NÄKEMYS SÄTEILYN RISKEISTÄ JA SUOJELUPERIAATTEISTA Wendla Paile SISÄLLYSLUETTELO 11.1 ICRP:n rooli säteilysuojelussa... 152 11.2 Riskiarvio ja haitta-arvio... 154 11.3 Säteilysuojelun keskeiset

Lisätiedot

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ 1 JOHDANTO 3 2 LUVANVARAISUUS 3 3 SÄTEILYTURVALLISUUS ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖSSÄ 3 3.1 Vastuuhenkilöt ja säteilylaitteen käyttöoikeus 3 3.2 Säteilyaltistuksen

Lisätiedot

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen Tapio Hansson 26. lokakuuta 2016 Säteilyannos Ihmisen saamaa säteilyannosta voidaan tutkia kahdella tavalla. Absorboitunut annos kuvaa absoluuttista energiamäärää,

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) 21.12.2015 5/0007/2016

Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) 21.12.2015 5/0007/2016 Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (8) Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta, perustelumuistio Yleiset

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat 2014-2015

Poikkeavat tapahtumat 2014-2015 Poikkeavat tapahtumat 2014-2015 Säteilyturvakeskus Jorma Kuusisto Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät 7. 8.10.2015 Helsingissä Lukumäärä Poikkeavien tapahtumien lukumäärä teollisuudessa, tutkimuksessa,

Lisätiedot

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7

Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Säteilyn käyttöön liittyvät määräykset 24.11.2015, ST-koulutus Biomedicum Fyysikko Touko Kaasalainen HUS-Kuvantaminen touko.kaasalainen@hus.fi Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa - ST-ohje 1.7 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Radioaktiiviset aineet

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Radioaktiiviset aineet Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi Radioaktiiviset aineet Ohje 4/2016 Ohje 4/2016 2 (11) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Laaja-alainen säteilyvaaratilanne ja talousvesi... 3 3. Viranomaisten ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive

Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Ionisoivan säteilyn normit ja niiden soveltaminen Perusnormidirektiivi, eli BSS-direktiivi, eli Basic Safety Standards Directive Mika Markkanen Säteilysuojelusuositusten historiaa Vuonna 1895, Wilhelm

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS OHJE ST 1.1 / 23.5.2013 SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUS 1 Yleistä 3 2 Yleiset periaatteet 3 2.1 Oikeutus 3 2.2 Optimointi 4 2.3 Yksilönsuoja 4 2.4 Säteilyn käyttöä koskevia kieltoja 4 3 Säädökset ohjaavat

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Säteilyvaara ja suojautuminen

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Säteilyvaara ja suojautuminen SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Säteilyvaara ja suojautuminen Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Säteilyvaara ja suojautuminen Suojautumista edellyttävän

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta Perustelumuistio [Nro] 1 (8) Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Säteilylain (xx/2018) 49 :n 3 momentin ja 85 :n 2 momentin sekä ydinenergialain

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta vapautettu, ilmoitusta edellyttävä

Lisätiedot

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Säteilyturvakeskus 1 (6) Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Yleistä Uusien tilojen suunnittelussa on hyvä muistaa, että tilat ovat usein käytössä useita kymmeniä vuosia ja laitteet vaihtuvat

Lisätiedot

ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS

ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS Maarit Muikku Suomen atomiteknillisen seuran vuosikokous 14.2.2008 RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos

Lisätiedot

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen. Tapio Hansson

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen. Tapio Hansson Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen Tapio Hansson Ionisoiva säteily Milloin säteily on ionisoivaa? Kun säteilyllä on tarpeeksi energiaa irrottaakseen aineesta elektroneja tai rikkoakseen molekyylejä.

Lisätiedot

Säädösuudistus 2013/59/Euratom

Säädösuudistus 2013/59/Euratom Säädösuudistus 2013/59/Euratom Sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät 5.-6.6.2014, Billnäs Ritva Bly 1 Uusi BSS yhdistää aiempia direktiivejä Directive 96/29/Euratom (BSS) Council Directive (MED) Council

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN JÄLKIVAIHEESSA OHJE VAL 2

SÄTEILYTURVAKESKUS SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN JÄLKIVAIHEESSA OHJE VAL 2 SÄTEILYTURVAKESKUS LUONNOS 21.2.2013 SUOJELUTOIMET SÄTEILYVAARATILANTEEN JÄLKIVAIHEESSA OHJE VAL 2 1 YLEISTÄ... 3 2 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 4 3 SUOJELUTOIMIEN SÄTEILYSUOJELUPERUSTEET JÄLKIVAIHEESSA...

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU

YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU OHJE YVL 7.7 / 22.3.2006 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 YDINVOIMALAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYTARKKAILU 3 2.1 Yleiset periaatteet 3 2.2 Ympäristön säteilytarkkailuohjelma 4

Lisätiedot

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUSPERUSTEET

SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUSPERUSTEET OHJE ST 1.1 / 23.5.2005 SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUSPERUSTEET 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYTOIMINNAN TURVALLISUUSPERIAATTEET 3 2.1 Säteilytoiminnan hyväksyttävyys 3 2.2 Radioaktiivisten aineiden käyttörajoitukset

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Säteily ja terveys -kurssi TTL 9.12.2016 STUK - Säteilyturvakeskus Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö BSS-direktiivi 1, jossa huomioidaan ICRP:n

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot päästöille 3 3.1

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Tässä kurssissa perehdytään säteilyturvallisuuden perusteisiin tutustumalla ST-ohjeisiin:

Tässä kurssissa perehdytään säteilyturvallisuuden perusteisiin tutustumalla ST-ohjeisiin: Opintojaksosta 761116P Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus osuus Säteilyturvallisuus Seppo Alanko Oulun yliopisto Fysiikan laitos Kevät 2013 Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily ovat aina

Lisätiedot

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa?

Kala-alan valvonnan koulutuspäivä 15.2.2012 Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Kala-alan valvonnan koulutuspäivä Kalan kemialliset vaarat -mitä tulisi valvoa? Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira p.040 48777 98 ulla.luhtasela@evira.fi 1 Lainsäädäntö Komission asetus (EY)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

SÄTEILY SUOJELU 97. Säteilysuojelu jodi 131 -hoidon jälkeen. (avohoitopotilaista ja sairaalasta päässeistä potilaista aiheutuva altistus)

SÄTEILY SUOJELU 97. Säteilysuojelu jodi 131 -hoidon jälkeen. (avohoitopotilaista ja sairaalasta päässeistä potilaista aiheutuva altistus) SÄTEILY SUOJELU 97 Euroopan komissio Säteilysuojelu jodi 131 -hoidon jälkeen (avohoitopotilaista ja sairaalasta päässeistä potilaista aiheutuva altistus) Euroopan m komissio SÄTEILYSUOJELU 97 Säteilysuojelu

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 9.1.2017 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

UMPILÄHTEIDEN JA NIITÄ SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS

UMPILÄHTEIDEN JA NIITÄ SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS UMPILÄHTEIDEN JA NIITÄ SISÄLTÄVIEN LAITTEIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS 1 Yleistä 3 2 Yleiset vaatimukset 3 2.1 Turvallisuuslupa 3 2.2 Säteilylähteiden kirjanpito ja sitä koskevat ilmoitukset 4 2.3 Työntekijöiden

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 3.10.2014 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Ionisoiva säteily. Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme.

Ionisoiva säteily. Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme. Ionisoiva säteily Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme. Ionisoivan säteilyn ominaisuuksia ja vaikutuksia on vaikea hahmottaa arkipäivän kokemusten

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA OHJE ST 12.4 / 1.11.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA 1 Yleistä 3 2 Lentotoiminnan harjoittaja selvittää säteilyaltistuksen määrän 3 3 Lentohenkilöstön säteilyaltistusta rajoitetaan ja seurataan

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014 aikana voimaantulleita) Uudistettavana

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISET AINEET, SÄTEILY JA YMPÄRISTÖ

RADIOAKTIIVISET AINEET, SÄTEILY JA YMPÄRISTÖ 1 RADIOAKTIIVISET AINEET, SÄTEILY JA YMPÄRISTÖ Roy Pöllänen SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Ympäristön radioaktiiviset aineet... 12 1.2 Radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen... 15 1.3 Radioaktiivisten aineiden

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

www.turvallisuusneuvonantajat.fi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Ry VAKKI PAKKI 5/2011

www.turvallisuusneuvonantajat.fi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Ry VAKKI PAKKI 5/2011 Suomen Turvallisuusneuvonantajat Ry VAKKI PAKKI 5/2011 Aiheina tällä kertaa: - Syyskokous - ILMIOITUSVELVOLLISUUS ONNETTOMUUKSISTA 1 MYYRMÄKITALO SYYSKOKOUS JA SEMINAARI TO 24.11.2011 08:30-14:00-08:30

Lisätiedot

Tämä asetus koskee ionisoivan säteilyn käyttöä ja muuta ionisoivalle säteilylle altistavaa säteilytoimintaa.

Tämä asetus koskee ionisoivan säteilyn käyttöä ja muuta ionisoivalle säteilylle altistavaa säteilytoimintaa. 1 / 11 7.4.2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1991» 20.12.1991/1512 Seurattu SDK 271/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Sosiaali- ja terveysministerin

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Elinympäristöä koskevat toimet, VAL 2

Elinympäristöä koskevat toimet, VAL 2 Elinympäristöä koskevat toimet, VAL 2 Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhaisja jälkivaiheessa, 20.5.2013 Maarit Muikku Elinympäristöä koskevat toimet, VAL 2 Väestö ja saastuneella alueella työskentelevät

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1638/210/2007 17.4.2007. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1638/210/2007 17.4.2007. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikkeiden ja eläinlääkinnän valvontaosasto Tuoteturvallisuuden ja tuotemarkkinoinnin yksikkö ALTISTUMINEN KUMARIINILLE Kysely elintarviketeollisuudelle Kartottaakseen

Lisätiedot

YDINENERGIAN NORMAALIKÄYTÖN SÄTEILYVAIKUTUKSET

YDINENERGIAN NORMAALIKÄYTÖN SÄTEILYVAIKUTUKSET 4 YDINENERGIAN NORMAALIKÄYTÖN SÄTEILYVAIKUTUKSET Kirsi Alm-Lytz, Veli Riihiluoma, Olli Vilkamo SISÄLLYSLUETTELO 4.1 Säteilyn lähteet ydinvoimalaitoksilla... 146 4.2 Säteilysuojelu ydinvoimalaitoksilla...

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 13.06.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt.

Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4. YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka 13.06.2013. Valtuutusperusteet. Soveltamissäännöt. Säteilyturvakeskus YVL A2 1 (9) Luonnos 4 13.06.2013 YVL A.2 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikka Valtuutusperusteet Soveltamissäännöt 1 Johdanto 101 Ydinenergialain (YEL 990/1987) 6 :n mukaan ydinenergian

Lisätiedot

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN OHJE ST 7.3 / 23.9.2007 SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN 1 YLEISTÄ 3 2 EFEKTIIVISEN ANNOKSEN KERTYMÄN LASKEMINEN 3 3 ANNOSMUUNTOKERTOIMET 3 4 JALOKAASUJEN AIHEUTTAMA ALTISTUS 5 4.1

Lisätiedot

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS OHJE ST 12.2 / 17.12.2010 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS 1 YLEISTÄ 3 2 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUTTA RAJOITETAAN TOIMENPIDEARVOILLA 3 3 TOIMENPIDEARVON YLITTYMISTÄ

Lisätiedot

Vakavan onnettomuuden päästön lyhyen aikavälin vaikutukset ympäristössä

Vakavan onnettomuuden päästön lyhyen aikavälin vaikutukset ympäristössä This document is downloaded from the Digital Open Access Repository of VTT Title Vakavan onnettomuuden päästön lyhyen aikavälin vaikutukset ympäristössä Author(s) Rossi, Jukka Citation TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA PELASTUSTOIMEN JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA chemical (kemiallinen), b iological (biologinen), radiological (säteily), nuclear (ydin) j a explosives( räjähteet) MIKKELI 10.9.2013

Lisätiedot

Ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta ( )

Ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta ( ) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Ohje YVL C.3, Ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen ja valvonta (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohjeessa YVL C.3 esitetään luvanhakijaa

Lisätiedot

TOIMIJOIDEN VASTUUT JA TEHTÄVÄJAKO SÄTEILYONNETTOMUUSTILANTEEN VARALLE

TOIMIJOIDEN VASTUUT JA TEHTÄVÄJAKO SÄTEILYONNETTOMUUSTILANTEEN VARALLE TOIMIJOIDEN VASTUUT JA TEHTÄVÄJAKO SÄTEILYONNETTOMUUSTILANTEEN VARALLE Laajassa säteilyvaaratilanteessa on mukana monia eri tahoja ja toimijoita paikallis-, alueja valtakunnallisella tasolla. Toimijoiden

Lisätiedot

YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT

YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT OHJE YVL 7.4 / 9.1.2002 YDINVOIMALAITOKSEN VALMIUSJÄRJESTELYT 1 YLEISTÄ 3 2 VAATIMUKSET VALMIUSTOIMINNALLE 4 2.1 Valmiussuunnitelma 4 2.2 Valmiustoiminnan suunnittelu 4 2.3 Valmiusorganisaatio 5 2.4 Hälytys-

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Päivitetyt ohjeet: ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkit (9.12.2013) ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta (12.9.2013) ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-,

Lisätiedot

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto Luonnosta

Lisätiedot

Säteilyn lääketieteellisen käytön ensisijainen

Säteilyn lääketieteellisen käytön ensisijainen Säteilyturvallisuus Potilaiden säteilyannokset röntgen- ja isotooppitutkimuksissa Tuomo Komppa ja Helinä Korpela Lääketieteelliseen säteilyaltistukseen ei sovelleta annosrajoja, koska ne monessa tapauksessa

Lisätiedot

Säteilyturvakeskus ST 5.4 1 (13) Säteilytoiminnan valvonta Luonnos 2 3/0020/2015 13.1.2016

Säteilyturvakeskus ST 5.4 1 (13) Säteilytoiminnan valvonta Luonnos 2 3/0020/2015 13.1.2016 Säteilyturvakeskus ST. () Säteilytoiminnan valvonta Luonnos /000/0..0 Tärkeimmät muutokset nykyiseen ohjeeseen verrattuna ovat: Röntgenlaitteiden kaupan ja hallussapidon tuleminen luvanvaraisiksi on huomioitu.

Lisätiedot

ANNOSKAKKU 2004 - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄI- NEN EFEKTIIVINEN ANNOS

ANNOSKAKKU 2004 - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄI- NEN EFEKTIIVINEN ANNOS / SYYSKUU 2005 ANNOSKAKKU 2004 - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄI- NEN EFEKTIIVINEN ANNOS M.Muikku, H.Arvela, H.Järvinen, H.Korpela, E.Kostiainen, I.Mäkeläinen, E.Vartiainen, K.Vesterbacka STUK SÄTEILYTURVAKESKUS

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (6) Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, perustelumuistio Yleiset perustelut 1 Johdanto Ydinenergialain (990/1987) muutoksella (676/2015)

Lisätiedot

YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA

YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA SÄTEILYTURVAKESKUS YVL C.7 Ohjeluonnos L4 31.5.2016 YVL C.7 YDINLAITOKSEN YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 YMPÄRISTÖN PERUSTILASELVITYS... 4 4 YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA...

Lisätiedot

Säteilyn suureet ja yksiköt. Jussi Aarnio sairaalafyysikko Lääketieteellisen fysiikan tulosyksikkö Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Säteilyn suureet ja yksiköt. Jussi Aarnio sairaalafyysikko Lääketieteellisen fysiikan tulosyksikkö Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky Säteilyn suureet ja yksiköt Jussi Aarnio sairaalafyysikko Lääketieteellisen fysiikan tulosyksikkö Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky n ESD Y CTDI CTDI FDA nctdi100, x FDD FSD 1 S 7S 7S D 2 Q BSF Sd 1 M

Lisätiedot

EU-perusmuistio kadmiumin enimmäismäärän rajoittamisesta lannoitteissa

EU-perusmuistio kadmiumin enimmäismäärän rajoittamisesta lannoitteissa Eduskunnan Suurelle valiokunnalle Lannoitteiden kadmiumpitoisuuden rajoittaminen Maa- ja metsätalousministeriö lähettää kunnioittavasti eduskunnan Suurelle valiokunnalle oheisen muistion Suomen lannoitteiden

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja Väestönsuoja Väestönsuoja Normaalioloissa varasto harrastetila yms. Käyttökuntoon laitto tarvittaessa 24 tunnissa suunnitelma suojan kuntoon saattamisesta suojan huolto vuosittain Siirtyminen suojaan suojaudutaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA LAUSUNTO 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 HELSINKI 7131/815/2008, TEM, 31.1.2007 FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA Säteilyturvakeskus (STUK) esittää, työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

Väliraportin liitetiedostot

Väliraportin liitetiedostot 1 (21) Talvivaaran ympäristön Sisältö LIITE 1. Radiologisia suureita ja yksiköitä sekä yleistä tietoa luonnon radioaktiivisuudesta... 2 LIITE 2. Analysoidut näytteet 2010... 5 LIITE 3. Gammaspektrometristen

Lisätiedot

Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat

Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat / JOULUKUU 2012 B Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat Kolmannesvuosiraportti 2/2012 Anne Weltner (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA

YDINLAITOKSEN RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA 1 LUONNOS 2, 23.2.2011 OHJE YVL C.3 / XX.XX.2011 YDINLAITOKSEN RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMINEN JA VALVONTA Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Säteilyaltistusta ja

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot