Porvoon kaupungin asunto-omaisuuden keskittäminen ja uusi tehokkaampi hallinnointimalli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon kaupungin asunto-omaisuuden keskittäminen ja uusi tehokkaampi hallinnointimalli"

Transkriptio

1 Esiselvitys Porvoon kaupungin asunto-omaisuuden keskittäminen ja uusi tehokkaampi hallinnointimalli Loppuraportti

2 S i v u 2 1. Yhteenveto Tausta ja selvityksen tavoitteet Porvoon kaupungin johto on päättänyt päivätyn tarjouspyynnön pohjalta laadittujen tarjousten perusteella valita laatimaan selvityksen Porvoon kaupungin asuntoomaisuuden hallinnoinnista. Tarjouspyynnössä on kaupungin asunto-omaisuuden omistuksen ja hallinnon rakenteen osalta tavoitteeksi linjattu toimintojen kokoaminen hallinnollisesti ja toiminnallisesti järkeväksi kokonaisuudeksi on Porvoon kaupungin johdon toimeksiannosta selvittänyt kaupungin omistaman vuokra-asuntokannan omistuksen ja toimintojen kokoamista hallinnollisesti ja toiminnallisesti järkeväksi ratkaisuksi. Selvitys on laadittu apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultzille. Selvityksen osana on myös kuultu Porvoon kaupungine edustajia, A-Asunnot-konsernin johtoa, alueen keskeisiä poliittisia päättäjiä sekä ulkopuolisia asiantuntijoita. Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää eri vaihtoehtoja päätöksentekojärjestelmien ja hallinnon yksinkertaistamiseksi, jotta palvelut voidaan tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti joko omalla tuotannolla, yhteistyöllä tai tilaaja-tuottajamallilla. Tässä raportissa kuvataan ehdotus uudeksi malliksi perusteluineen. Laadittujen analyysien ja arviointityön tuloksena ehdotamme seuraavaa: 1. Keskitetään Porvoon kaupungin omistamat vuokra-asunnot yhteen oy-muotoiseen konserniin jossa erilliset tytäryhtiöt Arava- ja vapaarahoitteisille kohteille (omaisuusyhtiöt) ja erillinen palveluyhtiö sekä näiden omistajana holding-yhtiö. 2. Yksinkertaistetaan yhtiöiden omistajahallintoa, lisätään toiminnan läpinäkyvyyttä ja varmistetaan asuntopoliittisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen riittävän selkeällä tavoiteasetannalla ja ohjeistuksella uuden yhtiön johdolle. 3. Varmistetaan uuden yhtiön johdolle työrauha ja riittävät resurssit tehostaa toimintoja ja kehittää pitkäjänteisesti Porvoon alueen vuokra-asuntotarjontaa sekä oman organisaation osaamista ja parantaa palvelun laatua. Uskomme että näin voidaan luoda vahva kaupungin täysin omistama toimija jolla on nykyisiä erillisiä yksiköitä suuremmat resurssit ja siten paremmat toimintaedellytykset.

3 S i v u 3 2. Nykytilanne ja muutospaineet Porvoon kaupungin vuokra-asunnot Porvoon kaupunki omistaa lähes 2400 vuokra-asuntoa joista pääosan osalta omistus ja toiminnot ovat keskittyneet A-Konserniin. Kuva 1: Porvoon kaupungin vuokra-asuntokanta ja asuntojen lukumäärä A-Lukaali Oy ja tytäryhtiöt (vapaarahoitteiset), 219 asuntoa Suolapuro & Länsitienhaka 114 Y-Säätiö ja Porvoon Asuntosäätiö Säätiöt (152) 8-52 asuntoa 7 yhtiössä Eläkeläisasunnot (131) A-Asunnot Oy (emo, ARA) 1196 asuntoa Peiponaho 334 Koy Sateenkaari 1-36 asuntoa per yhtiö 16 yhtiössä Opiskelija-asunnot (46) Muut (143) 1-8 asuntoa/yhtiö Osakkeet (39) 28-71% omistus Osakkuusyhteisöt (52) A-Asunnot konserni 1415 asuntoa 58% 100% omistus 448 asuntoa 18% Muut 563 asuntoa 23% A-konsernin omistuksessa on 1415 asuntoa, lähinnä on A-Asunnot Oy:n Aravarajoitteisia kohteita. A- Konsernin lisäksi kaupunki omistaa merkittävät As Oy Peiponahon sekä fuusioituneet As Oy Suolapuron ja Länsitienhakan. Muilta osin omistukset ovat pienempiä yksiköitä ja yksittäisiä asuntoosakkeita. Kuva 2: Kaupungin keskeisten yksiköiden osuus alueen vuokra-asuntotarjonnasta ja kriittinen massa ~40% HeKa 30% TVA 6% VTS- Kodit (säätiö) TVT 27% Espoonkruunu 39% VAV 31% Sivakka 25% JVA LT 1 29% 27% Porvoo, uusi yksikkö Helsinki Tampere Turku Espoo Vantaa 18x 1x 5x 6x 4x 3x 3x 2x Oulu Jyväskylä Lahti Koko X Porvoon yksikkö

4 S i v u 4 Porvoon kaupungin omistamat vuokra-asunnot ovat noin 40 % paikallisesta vuokra-asuntojen tarjonnasta. Luku on Suomen suuria kaupunkeja korkeampi ja tässä valossa kaupunki voisi harkita myös mahdollisuutta luopua osasta vuokra-asuntoja. Hallinnoinnin ja operoinnin tehokkuuden näkökulmasta tulisi pyrkiä ratkaisuun jossa jatketaan yksittäisten kohteiden myyntejä ja pyritään keskittämään omistuksia suurempiin kaupungin kontrollissa oleviin kokonaisuuksiin. Riippuen tulevista asuntopoliittisista linjauksista esille voi nousta tarve vapauttaa pääomia uudiskohteiden rakentamiseen ja/tai vuokra-asuntoihin sitoutuneiden pääomien osittaiseen vapauttamiseen. Tällä hetkellä vuokra-asuntoihin sitoutunut pääoma on merkittävä panostus kaupungin näkökulmasta ja vastaa kirjanpitoarvoiltaan noin 20 % kaupunkikonsernin taseesta ja noin 30 % vieraasta pääomasta. Kuva 3: Vuokra-asuntojen osuus Porvoon kaupunkikonsernin taseesta ja vieraasta pääomasta vuoden 2010 lopussa 543 Matalat tasearvot, oma pääoma voi olla käyvin arvoin korkeampi (tasearvot 38% vanhojen asuntojen markkinahinnasta) 360 Porvoon kaupunkikonsernin tase % osuus 28% osuus Loput NAG arvio Keskeiset vuokraasuntoyksiköt (1) Tase Vieras pääoma 1. A-Asunnot konserni, Koy Peiponaho, Koy Suolapuro ja Länsitienhaka, Porvoon Asuntosäätiö joissa 83% kaupungin hallinnassa olevista vuokra-asunnoista Oman pääoman arvoilla mitattuna ovat kaupungin käyttämät tase-arvot matalat suhteessa markkinahintoihin. Arviomme mukaan asunto-omaisuuteen liittyy merkittävä piiloarvo ylitse raportoidun noin 14 M tasearvon. Erittäin varovaisestikin arvioiden kiinteistöjen laskennallinen oman pääoman arvo on yli 100 M. Lukujen tulkinnassa on huomioitava erityisesti Aravakohteiden luovutusrajoitukset. Eri yhtiöihin sitoutuneessa pääomassa on eroja ja näkemyksemme mukaan keskitetyssä rakenteessa pääomien keskitetyllä allokoinnilla voidaan saavuttaa etuja parantuneen investointikyvyn kautta. Kaupungin näkökulmasta käyvin arvoin laskettuna on vuokra-asuntotoiminta vahvasti pääomitettua. Vahva pääomarakenne mahdollistaa tarvittaessa pääomien vapauttamisen tai investoinnit ilman lisäpääomia. Vuokra-asuntokannan operointi on järjestetty vaihtelevasti. A-Asunnot konserni tuottaa pääosan palveluista itse ja muiden osalta palvelutuotanto tuotetaan ostopalveluna. Erityisesti on huomioitava kohteet joissa Porvoo on pääosin vain osa-omistajan roolissa ja siten päättää kohdetasolla

5 S i v u 5 palveluiden toteutusmallista yhdessä kohteen muiden omistajien kanssa. Näidenkin kohteiden osalta Porvoon kaupungilla on merkittävänä omistajana mahdollisuus aktiivisesti vaikuttaa toteutustapaan. Kuva 4: Vertailukelpoiset hoitokulut kaupunkien omistamissa vuokra-asuntoyhtiöissä Oma henkilöstö 4.00 Ei eroa hoitokuluista kustannustasossa Korkeampi kustannustaso suuremmissa huolimatta kaupungeissa vs koko ja skaalaedut toimintamallierosta 3.75 [NAG kommentti] 3.71 JVA Porvoo A % Asunnot 0.5 % Ostopalvelu muut Lahden Talot 3.63 /m2/kk Keski Keskikokoiset 10.8 % suuret 3.50 Espoonkruunu Oma ja Hoito A-Asunnot kulut (1) ostopalvelu konserni 9.9 % Porvoo muut (1) VAV 3.31 Suuret Sivakka-konserni Asuntoja (tuhatta) Eri palveluiden tuotantotavoissa (oma tai ostopalvelu) on ryhminä verrattuna alle 1 % ero vertailukelpoisissa kustannuksissa. Analyysissä on verrattu A-Konsernia muihin kaupungin omistamiin kiinteistöihin siten että vertailussa on eliminoitu tonttivuokrat, korjaukset jotka vaihtelevat vuosittain ja kuntakohtaiset kiinteistöverot. Alustavan analyysin perusteella ei voida yksiselitteisesti osoittaa kummankaan mallin taloudellista tehokkuutta. Verrattaessa Porvoon vertailukelpoista palvelutuotannon kustannustasoa suurempien kaupunkien vastaaviin yksiköihin voidaan nykyistä kustannustasoa pitää kilpailukykyisenä. Tulosten vertailua vaikeuttavat suurempien kokonaisuuksien skaalaedut ja suurten kaupunkien Porvoota korkeampi paikallinen hintataso sekä erot kiinteistökannoissa. Omistuksellisesti Porvoon vuokra-asuntokanta on nykyisellään hajanainen. Toisaalta A-Asunnot - konserni toimii melko itsenäisenä yksikkönä osana kaupunki-konsernia ja muiden kiinteistöjen hallinnoinnista vastaa Toimitilajohto ja yhtiöiden hallitukset joista merkittävimmissä yhtiöissä on Porvoon kaupungin edustus. Nykymalli ei tue kaupungin näkökulmasta yhtenäistä raportointia ja eikä mahdollista salkkutason seurantaa. Kaikki haastatellut tahot tunnistavat tarpeen selkiyttää ja koordinoida nykyistä hallintomallia. Vuokra-asumisen toimintaympäristö Vuokra-asumisen ja asuntojen hallinnoinnin ja operoinnin toimintakentässä on tapahtunut merkittäviä muutoksia yksityisellä ja julkisella sektorilla luoden muutospaineita myös Porvoon vuokra-asuntojen hallinnoinnin osalta. Jo aiemmin tapahtuneet kiinteistöpalveluiden ulkoistukset ovat synnyttäneet Suomeen toimivat markkinat ja riittävän palvelutarjonnan. Toimialan keskittyminen valtakunnallisesti ja suurten toimijoiden syntyminen on luonut edellytykset ammattimaiselle palvelutuotannolle ja

6 S i v u 6 palveluprosessien kehittymiselle, mutta toisaalta myös lisännyt palvelutarjoajien neuvotteluvoimaa merkittävästi. Vastaava kehitys on tapahtunut myös Porvoossa jossa paikallisten asiantuntijoiden arvioiden mukaan markkinat toimivat, mutta ovat myös melko keskittyneet. Toimintatavat palvelutuotannon järjestämisen osalta vaihtelevat merkittävästi julkisella sektorilla. Vaihtoehtoina ovat ostopalvelut, oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden yhdistelmä sekä keskitetty oma palvelutuotanto. Palvelutuotannon lisäksi myös kiinteistöjen omistus on keskittynyt. Keskittymisen keskeisiä ajureita ovat skaalaedut palveluhankinnoissa ja kriittinen massa ja osaaminen palvelukehityksessä sekä rahoituksessa. Nykyisten jo ammattimaisesti hoidettujen tilaaja- tuottajamallien jatkokehityksen painopisteinä ovat tällä hetkellä raportointi ja kiinteistötietojärjestelmien hyödyntäminen raportoinnissa ja seurannassa, kiinteistöautomaatiossa ja palveluprosessien sekä energiatehokkuuden kehittämisessä. Kuva 5: Keskeiset perustelut keskittämiselle Omistaja näkökulma Organisaation näkökulma Kyky johtaa kokonaisuutena Vuokratasot ja tasa-arvo Aluekehitys ja investoinnit Kuntatalous ja pääomat Omistaja-arvon seuranta Yksinkertainen rakenne Parantunut riskienhallinta Investointihankkeet Omistajahallinto Palvelutuottajaverkosto Kohdetason kiinteistöriskit Neuvotteluvoima ostoissa Kehittäminen ja laatu Palveluprosessit Salkkutason raportointi Kiinteistötietojärjestelmät Organisaation osaaminen Energiatehokkuus Skaalaedut ja säästöt Resurssien ristiinkäyttö Säästöt palveluostoissa Pääomien hallinta Rahoituskustannukset Juridinen rakenne Keskittymiskehitys on havaittavissa sekä kaupungeista riippumattomissa tahoissa että kaupunkien omistamien vuokra-asuntojen osalta. Valtakunnallisten toimijoiden strategiana on toimia entistä enemmän sijoittajina. Suurten toimijoiden päätöksenteko tapahtuu puhtaasti taloudellisin perustein ja omistukset ovat keskittyneet suurimpiin kaupunkeihin, mikä voidaan nähdä potentiaalista vaihtoehtoista tarjontaa vähentävänä tekijänä. Kuva 6: Keskeisiä muutoksia kaupunkien vuokra-asuntojen omistusrakenteissa Yli puolet Suomen yli asukkaan kunnista keskittänyt omistuksiaan viimeisen 4 vuoden aikaa Yli 250 kuntaa on fuusioinut vuokratalonsa pääosin yhdeksi yhtiöksi Kaikki suurten kuntien uudet rakenteet Oy muotoisia Kaupunkien strategialinjauksina on toistaiseksi lähes poikkeuksetta ollut keskittyä toimimaan vain omalla alueellaan. Yleistyksenä voidaan myös todeta että kaikissa kaupungeissa nähdään tarve kaupungin aktiiviselle roolille kustannustehokkaan asuntotuotannon järjestämisessä.

7 S i v u 7 3. Ehdotus ja puitteet toteutukselle Ehdotus kaupungin vuokra-asuntojen hallinnoinnista Käytyjen keskustelujen ja ulkopuolisten esimerkkien valossa ehdotamme että Porvoon kaupungin vuokra-asuntojen omistus ja niitä tukevat palvelutoiminnot keskitetään uuteen yhtiöön vahvaksi hallinnolliseksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi sisältäen myös nykyisen erillisen asuntotoimiston toiminnot ja osaamisen. Kuva 7: Ehdotettu Porvoon kaupungin vuokra-asuntojen uusi omistusrakenne Asuntopoliittinen ohjelma (uusi) Asuntotoimisto osaksi uutta yhtötä Kaupunginhallitus Yhtiön hallitus Konsernijohto ja omistajahallinto Budjetti ja muut linjaukset Yleisjohto ja strategia Taloushallinto ja rahoitus Myynti ja investointipäätökset Osaaminen/hr ja kehitys Arava* Vapaarahoitteiset Oma palvelutuotanto ja alihankkijat Kiinteistösalkut (voivat olla osa-salkkuja) Omat täysin omistetut kohteet Osaomisteiset joissa kontrolli Vähemmistö ja muut omistukset Mahdollisesti erityiskohteet erillisinä (esim. vanhus- tai opiskelija-asunnot) * Vuokralaisedustus hallituksessa Salkun palvelut/operointi Asiakaspalvelu ja vuokralaisvalinta Oma ja ostopalveluna hankittu isännöinti, rakennuttaminen, huolto ja siivous Keskeiset tutkitut vaihtoehdot palvelutoimintojen keskittämiselle ovat toimintojen keskittäminen osaksi Tilapalvelut liikelaitosta ja Toimitilajohtoa tai organisointi osaksi vuokra-asuntoyhtiötä. Uskomme että organisoimalla palvelutoiminnot osaksi uutta yhtiötä voidaan luoda parhaat edellytykset organisoida toiminta kokonaistaloudellisesti tehokkaimmalla tavalla. Ehdotamme että palvelutoiminnot eriytetään konsernirakenteessa omaan yhtiöönsä tai tulosyksikköönsä irti kiinteistöjen omistuksesta (palveluyhtiö). Lisäksi Arava-ja vapaarahoitteiset kohteet tulisi eriyttää omiksi tytäryhtiöikseen (pääomayhtiöt). Näkemyksemme mukaan omistajahallinnollisesti, rahoituksellisesti (pl. Arava-rahoitus relevanteilta osin) sekä yhtiön johtamisen näkökulmasta uusien konsernin tulisi toimia yhtenä integroituna kokonaisuutena. Lähtökohtaisesti alkuvaiheessa muutokset eivät vaikuta vuokralaisten tai työntekijöiden asemaan. A-Asunnot konsernin henkilöstö siirtyy uuden konsernin palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja muiden yksiköiden osalta toimintaan ei liity omaa henkilökuntaa. Ylimenovaiheessa myös palveluiden ostopalvelusopimukset säilyvät nykyisellään. Ehdotus poikkeaa A-Asunnot konsernin nykyisestä rakenteesta erityisesti palvelutoimintojen ja konsernirakenteen osalta. Keskeisinä perusteluina holding-yhtiörakenteelle ja palvelutuotannon

8 S i v u 8 eriyttämiselle ovat toimintojen kustannusten läpinäkyvyys ja mahdollisuus asettaa selkeät tavoitteet konsernille ja alayhtiöille. Kiinteistöjä omistavat yhtiöt voivat konsernin sisäisesti hankkia palvelut omalta palveluyhtiöltä myös jatkossa jos yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan omistajansa kanssa. Jotta uudelle yhtiölle voidaan asettaa selkeät tavoitteet ja varmistaa yksiselitteinen tulosvastuu tulisi vastuu rakennuttamisen, isännöinnin ja vuokrauksen järjestämisestä ja näihin liittyvät resurssit yhdistää osaksi uutta kokonaisuutta. Koska A-konsernin ja siirrettävien yksiköiden palvelutuotanto on järjestetty osittain omana palvelutuotantona ja ostopalveluina, tulisi uuden yhtiön johdon arvioida kohdekohtaisesti miten kiinteistöjen operointi voidaan toteuttaa taloudellisesti tehokkaimmalla tavalla. Haastattelupalautteen perusteella asuntotoimiston yhdistämiselle uuden yhtiön osaksi ei ole estettä. Yhdistämisellä voidaan näkemyksemme mukaan merkittävästi vahvistaa uuden yhtiön Ararahoitusosaamista ja siten parantaa investointipäätösten laatua ja taloudellista tehokkuutta. Uudessa valmisteilla olevassa asuntopoliittisessa ohjelmassa kaupungin tulisi antaa uuden yhtiön johdolle selkeät puitteet seuraavilla osa-alueilla. - Uudisrakentamisen tarpeet ja hankkeiden vaatima rahoitus - Mahdollisesti myytävät kohteet ja kaupungin rooli vapaarahoitteisten kohteiden omistajana - Pääomarakenne ja toimintaan sitoutuneen oman pääoman hallinta - Toiminnan operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet (mm. tuottotavoitteet) Omistajahallinnon järjestämisen osalta ehdotamme poliittisten luottamustoimen haltijoiden osallistumista yhtiön toiminnan ohjaamiseen. Näkemyksemme mukaan tämä voidaan parhaiten toteuttaa keskeisinä omistajapoliittisina linjauksina kaupunginvaltuustossa joiden pohjalta kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiön johtoa. Uusi rakenne on alustavan arviomme mukaan mahdollista toteuttaa veroneutraalisti sulautumismenettelyllä eikä järjestelystä ole odotettavissa sellaisia veroseuraamuksia jotka muodostaisivat esteen järjestelyn toteuttamiselle. Veroneutraaliuden ja tehokkuuden varmistamiseksi tulisi lopullisesta sulautumissuunnitelmasta pyytää tilintarkastajilta lausunto ja mahdollisesti hakea ennakkopäätös keskusverolautakunnalta. Toteutussuunnitelma Siirtojen toteutukseen ja uuden yhtiön toiminnan käynnistämisen valmisteluun tulisi varata riittävästi aikaa jotta voidaan varmistaa palvelutoiminnan häiriötön jatkuvuus. Valmisteluissa tulisi erityisesti kiinnittää huomioita järjestelmävalmiuksiin, omistussiirtojen verotehokkuuteen sekä omistaja-hallinnon organisointiin ennen uuden yhtiön toiminnan käynnistämistä. Ehdotamme että hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa seuraavalla tavalla. Rakennemuutoksen onnistunut läpivienti edellyttää vahvaa projektihallintaa ja useiden eri tahojen toiminnan koordinointia. Ehdotamme että työ käynnistetään nimeämällä hankkeelle erillinen projektivastaava ja tiimi sekä ja seurantaryhmä jolla on riittävä poliittinen painoarvo. Projektiryhmän tehtävänä on tarkan toteutussuunnitelman valmistelu päätöksentekoa varten.

9 S i v u 9 Perustamispäätöksen jälkeen projektiryhmän tulisi huolehtia yhtiön johdon ja omistajahallinnon järjestämisestä ja nimityksistä jotta avainhenkilöillä olisi mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Kuva 8: Toteutussuunnitelman vaiheet 1. Vaihe: Valmistelu 2. Vaihe: Siirrot 3. Vaihe: Uusi yhtiö Valmistelun resurssointi, viestintä ja toteussuunnitelma Uudet asuntopoliittiset linjaukset ja tavoiteasetanta yhtiölle Siirrrettävien/myytävien kohteiden identifointi Siirtojen toteutustavan tarkempi verotekninen arviointi ja valmistelu Omistajapäätöksenteko yhtiön perustamisesta Yhtiön perustaminen, omistajavalvonnan organisointi sekä hallituksen ja johdon nimitykset Kokonaan omistettujen kohteiden fuusiointi uusiin yhtiöihin sekä toimintojen eriyttäminen ja siiirto erilliseen yhtiöön Siirretään yhtiön vastuulle yksittäisten osakkeiden ja muiden omistusten hallinnointi ja omistus soveltuvin osin Konsernirakenteen arviointi ja mahdolliset muut muutokset Toimintojen organisointi ja tehostaminen (oma tai ostopalvelu) sekä yhtenäiset prosessit Päivitetty strategia omistaja, ja asuntopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti Rahoituksen optimointi ja tuottotavoitteiden asettaminen/muutokset Ehdotamme että valmistelevat toimenpiteet uuden mallin toteuttamiseksi käynnistetään välittömästi. Arviomme mukaan hanke voidaan toteuttaa tarvittaessa nopeallakin aikataululla siten että uusi yhtiö voi tarvittaessa käynnistää toimintansa operatiivisesti jo vuoden 2012 alussa vaikka omistukselliset siirrot olisivat vielä kesken. Realistisena tavoitteena pidämme että uusi yhtiö on toiminnassa ja tarvittavat muutokset on toteutettu 2012 aikana.

ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016

ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016 ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016 NYKYINEN RAKENNE Porvoon kaupunki Noin 370 vapaarahoitteista ja arava-asuntoa Porvoon A-asunnot Oy 1.281 arava- ja vapaarahoitteista asuntoa

Lisätiedot

Porvoon kaupungin asunto-omaisuuden yhdistämisprojekti. Tiedotustilaisuus 19.11.2013

Porvoon kaupungin asunto-omaisuuden yhdistämisprojekti. Tiedotustilaisuus 19.11.2013 Porvoon kaupungin asunto-omaisuuden yhdistämisprojekti Tiedotustilaisuus 19.11.2013 Yhdistämisen tavoitteita Päätöksentekojärjestelmien ja hallinnon yksinkertaistaminen Palvelujen tuottaminen mahdollisimman

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0 Hallitus 12.11.2012, LIITE 1 SOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN TOIMEENPANON JA HENKILÖSTÖASUNTOJEN HALLINNAN SIIRROSTA HUS-KIINTEISTÖT OY:N TEHTÄVÄKSI

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Sami Suikkanen, 7.3.2017 Yleistä uudistuksesta Uudistusta koskevat lait ovat tulossa keväällä eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosten lähtökohtana

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018 Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018 Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Uusi kokonaisuus järjestelyn - hyödyt ja lopputulos. Järjestelyn yksinkertaistettu prosessi

Esityksen sisältö. Uusi kokonaisuus järjestelyn - hyödyt ja lopputulos. Järjestelyn yksinkertaistettu prosessi Esityksen sisältö Uusi kokonaisuus järjestelyn - hyödyt ja lopputulos Järjestelyn yksinkertaistettu prosessi Elinvoimainen ja valtakunnallinen yleishyödyllinen ja kohtuuhintainen vuokra-asuntotoimija,

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

ASUNTO-OMAISUUS ASUNTO-OMAISUUDEN YHDISTÄMINEN

ASUNTO-OMAISUUS ASUNTO-OMAISUUDEN YHDISTÄMINEN ASUNTO-OMAISUUS ASUNTO-OMAISUUDEN YHDISTÄMINEN Porvoon kaupunginvaltuusto on 12.12.2012 hyväksynyt asuntopoliittisen ohjelman vuosille 2012 2018. Ohjelmassa on linjattu kaupungin tavoitteet asuntoomaisuuden

Lisätiedot

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki PUNKALAITUMEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOYHTIÖIDEN SELVITYS 2014 Lähtötilanne Punkalaitumen kunnassa on vuonna 2013 tehty asuntopoliittinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > toimiala: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > toiminta-alueet: pääkaupunkiseutu,

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnan edustajien valitseminen yksityisoikeudellisiin yhteisöihin valtuustokaudeksi

Pihtiputaan kunnan edustajien valitseminen yksityisoikeudellisiin yhteisöihin valtuustokaudeksi Kunnanhallitus 142 19.06.2017 Pihtiputaan kunnan edustajien valitseminen yksityisoikeudellisiin yhteisöihin valtuustokaudeksi 2017-2021 383/010/2017 Kunnanhallitus 19.06.2017 142 Juridinen tausta Hallintosäännön

Lisätiedot

Omistajapoliittiset linjaukset

Omistajapoliittiset linjaukset Asikkalan kunta Omistajapoliittiset linjaukset Omistajaohjaus 14.4.2015 Sisällys Johdanto... 1 1. Soveltamisala... 1 2. Yleiset periaatteet... 1 3. Kunnan kehitysnäkymät omistajapolitiikan lähtökohtana...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Carl Slätis 9.2.2018 Tilajohtaja Uusimaa2019-hanke Uudenmaan asukasluku 1.650.000 Uusimaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 370. Kaupunginhallitus 17.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 370. Kaupunginhallitus 17.12.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 7..0 Sivu / 7/0.0.0/0 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 0..0 70 Active Life Village Oy:n osakkeiden luovutus Valmistelijat / lisätiedot: Laitala Pasi, puh. (09) 86 87 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus 29.11.2012 Marja Kariniemi, kehittämispäällikkö Konsernipalvelut Esityksen sisältö - Mitä tarkoittaa omistajapolitiikka ja ohjaus? - Mistä omistuksista

Lisätiedot

Omistajapolitiikka määritellään muodostuvan omistajastrategiasta / omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksesta.

Omistajapolitiikka määritellään muodostuvan omistajastrategiasta / omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksesta. Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 liite nro 7 (1/6) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 10.12.2012 OMISTAJAPOLITIIKAN LINJAUKSET Omistajapolitiikka määritellään muodostuvan omistajastrategiasta / omistajapoliittisista linjauksista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (5) 4 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen Pöydälle 29.02.2016 HEL 2016-000721 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää 1 kehottaa

Lisätiedot

Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007

Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007 Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007 Yhteenveto Novatorin ehdotuksista Yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten vapauttaminen tehtävistään Hallituksen uusien

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle 11.12.2017 Mikko Tanhuamäki vastuuvalmistelija, tukipalvelut Tanja Penninkangas, vastuuvalmistelija, SOTE-tuotanto Sisältö Tausta Työryhmän raportti, kevät

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian. 1 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA N:otta/1998 ======================================================================== = 1 (6) KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 31.8.1998 Voimaantulo

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Rakennuttajan kokemuksia ASUNTOSÄÄTIÖ - Perustettiin vuonna 1951 rakennuttamaan Tapiola Perustajajärjestöt Väestöliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto SAK

Lisätiedot

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousmuistio 23.02.2015 PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousaika: 20.02.2015 klo 13.30-15.00 Kokouspaikka: Läsnä: Poissa: Pohjois-Savon liitto Juha Piiroinen (Suonenjoki), puheenjohtaja Mikko Hollmén (KYS)

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 27.8.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 27.8.2015 2 Maanlaajuinen toiminta hyvillä sijainneilla Asuntojen jakauma Pääkaupunkiseutu 16 800 Muu Etelä-Suomi 8 500 Länsi-Suomi

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

KEHTO-KEHITTÄMISKONSORTION KOKOONTUMINEN, Turku 10.11.2011

KEHTO-KEHITTÄMISKONSORTION KOKOONTUMINEN, Turku 10.11.2011 KEHTO-KEHITTÄMISKONSORTION KOKOONTUMINEN, Turku 10.11.2011 Julkiset hankinnat Jari Laine Aalto-yliopisto, BIT-tutkimuskeskus Hankinnat Suomessa Kaikki hankinnat: n. 190 000 000 000 eur/v (ETLAn arvio,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy

Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Sata-komitea Tausta Julkisesti tuetun asuntokannan tarkoituksenmukaisen käytön

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 1/2014 Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 21.1.2014 ARA myöntämillä investointiavustuksilla lisätään asumiskustannuksiltaan

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio

Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys 2017 1.9.2017 Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio 1 Selvityksen tavoite Selvityksen lähtöoletuksena oli käsitys Jyväskylän perusopetuksen kalleudesta eli korkeasta

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk 1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA Luonnos 16.2.2017 tekninen ltk 2(5) 1. JOHDANTO Kiinteistöstrategialla tavoitellaan kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden ylläpidon pitkäjänteistä kehittämistä sekä

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden järjestäminen

Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden järjestäminen Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden järjestäminen Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Muistio 12.1.2011 Harri Kauppinen 1 Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden järjestäminen 1. Y leistä Helsingin kaupunki

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 30.1.2012 8 Voimaan: 1.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2 Soveltamisala 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunkikonserni

Helsingin kaupunkikonserni Helsingin kaupunkikonserni Tytäryhtiöt 72 KAUPUNKI Virastot 29 Liikelaitokset 6 Tytärsäätiöt 11 Osakkuusyhteisöt 39 Muut yhteisöt 600 1 Miten Helsinkiä ohjataan konsernina mahdollisuudet ja haasteet Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Aktuaarina Suomessa tänään ja huomenna finanssiryhmittymän riskienhallinnassa. Aktuaariyhdistyksen vuosikokous 26.2.2009 Markku Miettinen

Aktuaarina Suomessa tänään ja huomenna finanssiryhmittymän riskienhallinnassa. Aktuaariyhdistyksen vuosikokous 26.2.2009 Markku Miettinen Aktuaarina Suomessa tänään ja huomenna finanssiryhmittymän riskienhallinnassa Aktuaariyhdistyksen vuosikokous 26.2.2009 Markku Miettinen 1 Tapiola-ryhmä ja konsernit 31.12.2008 VAKUUTUKSENOTTAJAT Alma

Lisätiedot

PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa

PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa JÄRJELLÄ, TUNTEELLA VAI VAISTOJEN VARASSA? PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa Hallituksen puheenjohtaja Jorma Tarkki Sukkamestarit Oy Varkaus 14.8.2009 SELVITYKSEN TAUSTA Pk-yritysten

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Juha Kaakinen

Juha Kaakinen Juha Kaakinen 16.5. 2016 1 Suomalaisen asunnottomuuden asiantuntija yli 30 vuotta Perustajayhteisöt asettivat 1985 Y-Säätiön tehtäväksi vuokraasuntojen hankkimisen ja tarjoamisen heille, joille asunnon

Lisätiedot

VVO:n vuokra-asuntobarometri. Kesäkuu 2013

VVO:n vuokra-asuntobarometri. Kesäkuu 2013 VVO:n vuokra-asuntobarometri Kesäkuu 13 18.6.13 1 Miten arvioit vuokra-asuntotarjonnan muuttuvan seuraavan 12 kuukauden aikana? 7 6 4 % Markkina % 3 Omakustannus % Lisääntyy Lisääntyy jonkin verran Pysyy

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TIEDOTUSTILAISUUS KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS Kaupunkikonsernin asunto-omaisuuden

Lisätiedot

Talous ja omistajaohjaus

Talous ja omistajaohjaus Talous ja omistajaohjaus Kaupunginvaltuuston perehdytyskoulutus 30.5.2017 Jukka Weisell Talouden kolme tasoa Oulun kaupunki: Liikelaitokset Rahastot Oulu-konserni: Tytäryhteisöt om. >50 % Osakkuusyhtiöt

Lisätiedot

Suunnittelulla ja kiinteistökehittämisellä. vuokrataloyhtiön talous kuntoon. Case KAS

Suunnittelulla ja kiinteistökehittämisellä. vuokrataloyhtiön talous kuntoon. Case KAS Suunnittelulla ja kiinteistökehittämisellä vuokrataloyhtiön talous kuntoon Case KAS Toimitusjohtaja Jarmo Kuosa Kiinteistökehitys on ymmärrettävä alan normaalina kehitystoimintana Kunta-asunnot konserni

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

ILMASTOTYÖN KOORDINOINTI Jari Viinanen

ILMASTOTYÖN KOORDINOINTI Jari Viinanen ILMASTOTYÖN KOORDINOINTI 3.3.2017 Jari Viinanen Enemmän koordinaatiota 3.3.2017 Ilmastotyön kehittäminen Helsingissä -Mia Malin 2015 pro gradu enemmän johdonmukaista ja strategista johtamista ja koordinointia

Lisätiedot

BAFF -SEMINAARI. Asuinkiinteistön toimivuuden mittarit ja rakennusautomaatio

BAFF -SEMINAARI. Asuinkiinteistön toimivuuden mittarit ja rakennusautomaatio BAFF -SEMINAARI Asuinkiinteistön toimivuuden mittarit ja rakennusautomaatio Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy, toimitusjohtaja Suomen Isännöintiliitto, puheenjohtaja www.matinkylanhuolto.fi Asiakkaiden

Lisätiedot

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle Yleishyödyllisyyssäädöksiä on muutettava kohtuuhintaisen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset Kaupunginhallitus 283 22.05.2017 Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset 973/00.00.01.10/2015 KH 283 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen,

Lisätiedot

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi.

Yleistä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Valtion kiinteistöstrategiaksi. LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö 8.4.2010 EHDOTUS VALTION KIINTEISTÖSTRATEGIAKSI Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöjen ja

Lisätiedot

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni

LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU. Kimmo Manni LISÄÄ PALVELUJA, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA ROOLI MUUTTUU Kimmo Manni SUOMEN ERILLISVERKOT OY:N PERINTEISET TOIMINNOT - Viranomaisradioverkko VIRVEn operaattori - Yksittäisten turvallisuusviranomaisten erillisjärjestelmien

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Alustus työpajassa vesa.voutilainen@jkl.fi Taustaksi yhtiöittämiselle Maakuntalain mukaan maakuntavaltuusto päättää konsernirakenteesta

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL -konsernissa. Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy

Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL -konsernissa. Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL - Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuselvitykset Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintoselvitys Yhdessä Helsingin seudun kuntien ja Uudenmaan liiton kanssa selvittää kaksiportaisen seutuhallintomallin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 / YTEK YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 286 Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Asianro 816/00.04.02/2015 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen Mestariasunnot 2 / 2013 Jarkko Kankkunen Mestariasunnot konserni.... Järvenpään Mestariasunnot Oy Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat Levysepänkatu 13 kiinteistö JMA:n 65,30 %, JL Kiinteistötaito 17,15 %, Caves

Lisätiedot