Porvoon kaupungin asunto-omaisuuden keskittäminen ja uusi tehokkaampi hallinnointimalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon kaupungin asunto-omaisuuden keskittäminen ja uusi tehokkaampi hallinnointimalli"

Transkriptio

1 Esiselvitys Porvoon kaupungin asunto-omaisuuden keskittäminen ja uusi tehokkaampi hallinnointimalli Loppuraportti

2 S i v u 2 1. Yhteenveto Tausta ja selvityksen tavoitteet Porvoon kaupungin johto on päättänyt päivätyn tarjouspyynnön pohjalta laadittujen tarjousten perusteella valita laatimaan selvityksen Porvoon kaupungin asuntoomaisuuden hallinnoinnista. Tarjouspyynnössä on kaupungin asunto-omaisuuden omistuksen ja hallinnon rakenteen osalta tavoitteeksi linjattu toimintojen kokoaminen hallinnollisesti ja toiminnallisesti järkeväksi kokonaisuudeksi on Porvoon kaupungin johdon toimeksiannosta selvittänyt kaupungin omistaman vuokra-asuntokannan omistuksen ja toimintojen kokoamista hallinnollisesti ja toiminnallisesti järkeväksi ratkaisuksi. Selvitys on laadittu apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultzille. Selvityksen osana on myös kuultu Porvoon kaupungine edustajia, A-Asunnot-konsernin johtoa, alueen keskeisiä poliittisia päättäjiä sekä ulkopuolisia asiantuntijoita. Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää eri vaihtoehtoja päätöksentekojärjestelmien ja hallinnon yksinkertaistamiseksi, jotta palvelut voidaan tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti joko omalla tuotannolla, yhteistyöllä tai tilaaja-tuottajamallilla. Tässä raportissa kuvataan ehdotus uudeksi malliksi perusteluineen. Laadittujen analyysien ja arviointityön tuloksena ehdotamme seuraavaa: 1. Keskitetään Porvoon kaupungin omistamat vuokra-asunnot yhteen oy-muotoiseen konserniin jossa erilliset tytäryhtiöt Arava- ja vapaarahoitteisille kohteille (omaisuusyhtiöt) ja erillinen palveluyhtiö sekä näiden omistajana holding-yhtiö. 2. Yksinkertaistetaan yhtiöiden omistajahallintoa, lisätään toiminnan läpinäkyvyyttä ja varmistetaan asuntopoliittisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen riittävän selkeällä tavoiteasetannalla ja ohjeistuksella uuden yhtiön johdolle. 3. Varmistetaan uuden yhtiön johdolle työrauha ja riittävät resurssit tehostaa toimintoja ja kehittää pitkäjänteisesti Porvoon alueen vuokra-asuntotarjontaa sekä oman organisaation osaamista ja parantaa palvelun laatua. Uskomme että näin voidaan luoda vahva kaupungin täysin omistama toimija jolla on nykyisiä erillisiä yksiköitä suuremmat resurssit ja siten paremmat toimintaedellytykset.

3 S i v u 3 2. Nykytilanne ja muutospaineet Porvoon kaupungin vuokra-asunnot Porvoon kaupunki omistaa lähes 2400 vuokra-asuntoa joista pääosan osalta omistus ja toiminnot ovat keskittyneet A-Konserniin. Kuva 1: Porvoon kaupungin vuokra-asuntokanta ja asuntojen lukumäärä A-Lukaali Oy ja tytäryhtiöt (vapaarahoitteiset), 219 asuntoa Suolapuro & Länsitienhaka 114 Y-Säätiö ja Porvoon Asuntosäätiö Säätiöt (152) 8-52 asuntoa 7 yhtiössä Eläkeläisasunnot (131) A-Asunnot Oy (emo, ARA) 1196 asuntoa Peiponaho 334 Koy Sateenkaari 1-36 asuntoa per yhtiö 16 yhtiössä Opiskelija-asunnot (46) Muut (143) 1-8 asuntoa/yhtiö Osakkeet (39) 28-71% omistus Osakkuusyhteisöt (52) A-Asunnot konserni 1415 asuntoa 58% 100% omistus 448 asuntoa 18% Muut 563 asuntoa 23% A-konsernin omistuksessa on 1415 asuntoa, lähinnä on A-Asunnot Oy:n Aravarajoitteisia kohteita. A- Konsernin lisäksi kaupunki omistaa merkittävät As Oy Peiponahon sekä fuusioituneet As Oy Suolapuron ja Länsitienhakan. Muilta osin omistukset ovat pienempiä yksiköitä ja yksittäisiä asuntoosakkeita. Kuva 2: Kaupungin keskeisten yksiköiden osuus alueen vuokra-asuntotarjonnasta ja kriittinen massa ~40% HeKa 30% TVA 6% VTS- Kodit (säätiö) TVT 27% Espoonkruunu 39% VAV 31% Sivakka 25% JVA LT 1 29% 27% Porvoo, uusi yksikkö Helsinki Tampere Turku Espoo Vantaa 18x 1x 5x 6x 4x 3x 3x 2x Oulu Jyväskylä Lahti Koko X Porvoon yksikkö

4 S i v u 4 Porvoon kaupungin omistamat vuokra-asunnot ovat noin 40 % paikallisesta vuokra-asuntojen tarjonnasta. Luku on Suomen suuria kaupunkeja korkeampi ja tässä valossa kaupunki voisi harkita myös mahdollisuutta luopua osasta vuokra-asuntoja. Hallinnoinnin ja operoinnin tehokkuuden näkökulmasta tulisi pyrkiä ratkaisuun jossa jatketaan yksittäisten kohteiden myyntejä ja pyritään keskittämään omistuksia suurempiin kaupungin kontrollissa oleviin kokonaisuuksiin. Riippuen tulevista asuntopoliittisista linjauksista esille voi nousta tarve vapauttaa pääomia uudiskohteiden rakentamiseen ja/tai vuokra-asuntoihin sitoutuneiden pääomien osittaiseen vapauttamiseen. Tällä hetkellä vuokra-asuntoihin sitoutunut pääoma on merkittävä panostus kaupungin näkökulmasta ja vastaa kirjanpitoarvoiltaan noin 20 % kaupunkikonsernin taseesta ja noin 30 % vieraasta pääomasta. Kuva 3: Vuokra-asuntojen osuus Porvoon kaupunkikonsernin taseesta ja vieraasta pääomasta vuoden 2010 lopussa 543 Matalat tasearvot, oma pääoma voi olla käyvin arvoin korkeampi (tasearvot 38% vanhojen asuntojen markkinahinnasta) 360 Porvoon kaupunkikonsernin tase % osuus 28% osuus Loput NAG arvio Keskeiset vuokraasuntoyksiköt (1) Tase Vieras pääoma 1. A-Asunnot konserni, Koy Peiponaho, Koy Suolapuro ja Länsitienhaka, Porvoon Asuntosäätiö joissa 83% kaupungin hallinnassa olevista vuokra-asunnoista Oman pääoman arvoilla mitattuna ovat kaupungin käyttämät tase-arvot matalat suhteessa markkinahintoihin. Arviomme mukaan asunto-omaisuuteen liittyy merkittävä piiloarvo ylitse raportoidun noin 14 M tasearvon. Erittäin varovaisestikin arvioiden kiinteistöjen laskennallinen oman pääoman arvo on yli 100 M. Lukujen tulkinnassa on huomioitava erityisesti Aravakohteiden luovutusrajoitukset. Eri yhtiöihin sitoutuneessa pääomassa on eroja ja näkemyksemme mukaan keskitetyssä rakenteessa pääomien keskitetyllä allokoinnilla voidaan saavuttaa etuja parantuneen investointikyvyn kautta. Kaupungin näkökulmasta käyvin arvoin laskettuna on vuokra-asuntotoiminta vahvasti pääomitettua. Vahva pääomarakenne mahdollistaa tarvittaessa pääomien vapauttamisen tai investoinnit ilman lisäpääomia. Vuokra-asuntokannan operointi on järjestetty vaihtelevasti. A-Asunnot konserni tuottaa pääosan palveluista itse ja muiden osalta palvelutuotanto tuotetaan ostopalveluna. Erityisesti on huomioitava kohteet joissa Porvoo on pääosin vain osa-omistajan roolissa ja siten päättää kohdetasolla

5 S i v u 5 palveluiden toteutusmallista yhdessä kohteen muiden omistajien kanssa. Näidenkin kohteiden osalta Porvoon kaupungilla on merkittävänä omistajana mahdollisuus aktiivisesti vaikuttaa toteutustapaan. Kuva 4: Vertailukelpoiset hoitokulut kaupunkien omistamissa vuokra-asuntoyhtiöissä Oma henkilöstö 4.00 Ei eroa hoitokuluista kustannustasossa Korkeampi kustannustaso suuremmissa huolimatta kaupungeissa vs koko ja skaalaedut toimintamallierosta 3.75 [NAG kommentti] 3.71 JVA Porvoo A % Asunnot 0.5 % Ostopalvelu muut Lahden Talot 3.63 /m2/kk Keski Keskikokoiset 10.8 % suuret 3.50 Espoonkruunu Oma ja Hoito A-Asunnot kulut (1) ostopalvelu konserni 9.9 % Porvoo muut (1) VAV 3.31 Suuret Sivakka-konserni Asuntoja (tuhatta) Eri palveluiden tuotantotavoissa (oma tai ostopalvelu) on ryhminä verrattuna alle 1 % ero vertailukelpoisissa kustannuksissa. Analyysissä on verrattu A-Konsernia muihin kaupungin omistamiin kiinteistöihin siten että vertailussa on eliminoitu tonttivuokrat, korjaukset jotka vaihtelevat vuosittain ja kuntakohtaiset kiinteistöverot. Alustavan analyysin perusteella ei voida yksiselitteisesti osoittaa kummankaan mallin taloudellista tehokkuutta. Verrattaessa Porvoon vertailukelpoista palvelutuotannon kustannustasoa suurempien kaupunkien vastaaviin yksiköihin voidaan nykyistä kustannustasoa pitää kilpailukykyisenä. Tulosten vertailua vaikeuttavat suurempien kokonaisuuksien skaalaedut ja suurten kaupunkien Porvoota korkeampi paikallinen hintataso sekä erot kiinteistökannoissa. Omistuksellisesti Porvoon vuokra-asuntokanta on nykyisellään hajanainen. Toisaalta A-Asunnot - konserni toimii melko itsenäisenä yksikkönä osana kaupunki-konsernia ja muiden kiinteistöjen hallinnoinnista vastaa Toimitilajohto ja yhtiöiden hallitukset joista merkittävimmissä yhtiöissä on Porvoon kaupungin edustus. Nykymalli ei tue kaupungin näkökulmasta yhtenäistä raportointia ja eikä mahdollista salkkutason seurantaa. Kaikki haastatellut tahot tunnistavat tarpeen selkiyttää ja koordinoida nykyistä hallintomallia. Vuokra-asumisen toimintaympäristö Vuokra-asumisen ja asuntojen hallinnoinnin ja operoinnin toimintakentässä on tapahtunut merkittäviä muutoksia yksityisellä ja julkisella sektorilla luoden muutospaineita myös Porvoon vuokra-asuntojen hallinnoinnin osalta. Jo aiemmin tapahtuneet kiinteistöpalveluiden ulkoistukset ovat synnyttäneet Suomeen toimivat markkinat ja riittävän palvelutarjonnan. Toimialan keskittyminen valtakunnallisesti ja suurten toimijoiden syntyminen on luonut edellytykset ammattimaiselle palvelutuotannolle ja

6 S i v u 6 palveluprosessien kehittymiselle, mutta toisaalta myös lisännyt palvelutarjoajien neuvotteluvoimaa merkittävästi. Vastaava kehitys on tapahtunut myös Porvoossa jossa paikallisten asiantuntijoiden arvioiden mukaan markkinat toimivat, mutta ovat myös melko keskittyneet. Toimintatavat palvelutuotannon järjestämisen osalta vaihtelevat merkittävästi julkisella sektorilla. Vaihtoehtoina ovat ostopalvelut, oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden yhdistelmä sekä keskitetty oma palvelutuotanto. Palvelutuotannon lisäksi myös kiinteistöjen omistus on keskittynyt. Keskittymisen keskeisiä ajureita ovat skaalaedut palveluhankinnoissa ja kriittinen massa ja osaaminen palvelukehityksessä sekä rahoituksessa. Nykyisten jo ammattimaisesti hoidettujen tilaaja- tuottajamallien jatkokehityksen painopisteinä ovat tällä hetkellä raportointi ja kiinteistötietojärjestelmien hyödyntäminen raportoinnissa ja seurannassa, kiinteistöautomaatiossa ja palveluprosessien sekä energiatehokkuuden kehittämisessä. Kuva 5: Keskeiset perustelut keskittämiselle Omistaja näkökulma Organisaation näkökulma Kyky johtaa kokonaisuutena Vuokratasot ja tasa-arvo Aluekehitys ja investoinnit Kuntatalous ja pääomat Omistaja-arvon seuranta Yksinkertainen rakenne Parantunut riskienhallinta Investointihankkeet Omistajahallinto Palvelutuottajaverkosto Kohdetason kiinteistöriskit Neuvotteluvoima ostoissa Kehittäminen ja laatu Palveluprosessit Salkkutason raportointi Kiinteistötietojärjestelmät Organisaation osaaminen Energiatehokkuus Skaalaedut ja säästöt Resurssien ristiinkäyttö Säästöt palveluostoissa Pääomien hallinta Rahoituskustannukset Juridinen rakenne Keskittymiskehitys on havaittavissa sekä kaupungeista riippumattomissa tahoissa että kaupunkien omistamien vuokra-asuntojen osalta. Valtakunnallisten toimijoiden strategiana on toimia entistä enemmän sijoittajina. Suurten toimijoiden päätöksenteko tapahtuu puhtaasti taloudellisin perustein ja omistukset ovat keskittyneet suurimpiin kaupunkeihin, mikä voidaan nähdä potentiaalista vaihtoehtoista tarjontaa vähentävänä tekijänä. Kuva 6: Keskeisiä muutoksia kaupunkien vuokra-asuntojen omistusrakenteissa Yli puolet Suomen yli asukkaan kunnista keskittänyt omistuksiaan viimeisen 4 vuoden aikaa Yli 250 kuntaa on fuusioinut vuokratalonsa pääosin yhdeksi yhtiöksi Kaikki suurten kuntien uudet rakenteet Oy muotoisia Kaupunkien strategialinjauksina on toistaiseksi lähes poikkeuksetta ollut keskittyä toimimaan vain omalla alueellaan. Yleistyksenä voidaan myös todeta että kaikissa kaupungeissa nähdään tarve kaupungin aktiiviselle roolille kustannustehokkaan asuntotuotannon järjestämisessä.

7 S i v u 7 3. Ehdotus ja puitteet toteutukselle Ehdotus kaupungin vuokra-asuntojen hallinnoinnista Käytyjen keskustelujen ja ulkopuolisten esimerkkien valossa ehdotamme että Porvoon kaupungin vuokra-asuntojen omistus ja niitä tukevat palvelutoiminnot keskitetään uuteen yhtiöön vahvaksi hallinnolliseksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi sisältäen myös nykyisen erillisen asuntotoimiston toiminnot ja osaamisen. Kuva 7: Ehdotettu Porvoon kaupungin vuokra-asuntojen uusi omistusrakenne Asuntopoliittinen ohjelma (uusi) Asuntotoimisto osaksi uutta yhtötä Kaupunginhallitus Yhtiön hallitus Konsernijohto ja omistajahallinto Budjetti ja muut linjaukset Yleisjohto ja strategia Taloushallinto ja rahoitus Myynti ja investointipäätökset Osaaminen/hr ja kehitys Arava* Vapaarahoitteiset Oma palvelutuotanto ja alihankkijat Kiinteistösalkut (voivat olla osa-salkkuja) Omat täysin omistetut kohteet Osaomisteiset joissa kontrolli Vähemmistö ja muut omistukset Mahdollisesti erityiskohteet erillisinä (esim. vanhus- tai opiskelija-asunnot) * Vuokralaisedustus hallituksessa Salkun palvelut/operointi Asiakaspalvelu ja vuokralaisvalinta Oma ja ostopalveluna hankittu isännöinti, rakennuttaminen, huolto ja siivous Keskeiset tutkitut vaihtoehdot palvelutoimintojen keskittämiselle ovat toimintojen keskittäminen osaksi Tilapalvelut liikelaitosta ja Toimitilajohtoa tai organisointi osaksi vuokra-asuntoyhtiötä. Uskomme että organisoimalla palvelutoiminnot osaksi uutta yhtiötä voidaan luoda parhaat edellytykset organisoida toiminta kokonaistaloudellisesti tehokkaimmalla tavalla. Ehdotamme että palvelutoiminnot eriytetään konsernirakenteessa omaan yhtiöönsä tai tulosyksikköönsä irti kiinteistöjen omistuksesta (palveluyhtiö). Lisäksi Arava-ja vapaarahoitteiset kohteet tulisi eriyttää omiksi tytäryhtiöikseen (pääomayhtiöt). Näkemyksemme mukaan omistajahallinnollisesti, rahoituksellisesti (pl. Arava-rahoitus relevanteilta osin) sekä yhtiön johtamisen näkökulmasta uusien konsernin tulisi toimia yhtenä integroituna kokonaisuutena. Lähtökohtaisesti alkuvaiheessa muutokset eivät vaikuta vuokralaisten tai työntekijöiden asemaan. A-Asunnot konsernin henkilöstö siirtyy uuden konsernin palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja muiden yksiköiden osalta toimintaan ei liity omaa henkilökuntaa. Ylimenovaiheessa myös palveluiden ostopalvelusopimukset säilyvät nykyisellään. Ehdotus poikkeaa A-Asunnot konsernin nykyisestä rakenteesta erityisesti palvelutoimintojen ja konsernirakenteen osalta. Keskeisinä perusteluina holding-yhtiörakenteelle ja palvelutuotannon

8 S i v u 8 eriyttämiselle ovat toimintojen kustannusten läpinäkyvyys ja mahdollisuus asettaa selkeät tavoitteet konsernille ja alayhtiöille. Kiinteistöjä omistavat yhtiöt voivat konsernin sisäisesti hankkia palvelut omalta palveluyhtiöltä myös jatkossa jos yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan omistajansa kanssa. Jotta uudelle yhtiölle voidaan asettaa selkeät tavoitteet ja varmistaa yksiselitteinen tulosvastuu tulisi vastuu rakennuttamisen, isännöinnin ja vuokrauksen järjestämisestä ja näihin liittyvät resurssit yhdistää osaksi uutta kokonaisuutta. Koska A-konsernin ja siirrettävien yksiköiden palvelutuotanto on järjestetty osittain omana palvelutuotantona ja ostopalveluina, tulisi uuden yhtiön johdon arvioida kohdekohtaisesti miten kiinteistöjen operointi voidaan toteuttaa taloudellisesti tehokkaimmalla tavalla. Haastattelupalautteen perusteella asuntotoimiston yhdistämiselle uuden yhtiön osaksi ei ole estettä. Yhdistämisellä voidaan näkemyksemme mukaan merkittävästi vahvistaa uuden yhtiön Ararahoitusosaamista ja siten parantaa investointipäätösten laatua ja taloudellista tehokkuutta. Uudessa valmisteilla olevassa asuntopoliittisessa ohjelmassa kaupungin tulisi antaa uuden yhtiön johdolle selkeät puitteet seuraavilla osa-alueilla. - Uudisrakentamisen tarpeet ja hankkeiden vaatima rahoitus - Mahdollisesti myytävät kohteet ja kaupungin rooli vapaarahoitteisten kohteiden omistajana - Pääomarakenne ja toimintaan sitoutuneen oman pääoman hallinta - Toiminnan operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet (mm. tuottotavoitteet) Omistajahallinnon järjestämisen osalta ehdotamme poliittisten luottamustoimen haltijoiden osallistumista yhtiön toiminnan ohjaamiseen. Näkemyksemme mukaan tämä voidaan parhaiten toteuttaa keskeisinä omistajapoliittisina linjauksina kaupunginvaltuustossa joiden pohjalta kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiön johtoa. Uusi rakenne on alustavan arviomme mukaan mahdollista toteuttaa veroneutraalisti sulautumismenettelyllä eikä järjestelystä ole odotettavissa sellaisia veroseuraamuksia jotka muodostaisivat esteen järjestelyn toteuttamiselle. Veroneutraaliuden ja tehokkuuden varmistamiseksi tulisi lopullisesta sulautumissuunnitelmasta pyytää tilintarkastajilta lausunto ja mahdollisesti hakea ennakkopäätös keskusverolautakunnalta. Toteutussuunnitelma Siirtojen toteutukseen ja uuden yhtiön toiminnan käynnistämisen valmisteluun tulisi varata riittävästi aikaa jotta voidaan varmistaa palvelutoiminnan häiriötön jatkuvuus. Valmisteluissa tulisi erityisesti kiinnittää huomioita järjestelmävalmiuksiin, omistussiirtojen verotehokkuuteen sekä omistaja-hallinnon organisointiin ennen uuden yhtiön toiminnan käynnistämistä. Ehdotamme että hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa seuraavalla tavalla. Rakennemuutoksen onnistunut läpivienti edellyttää vahvaa projektihallintaa ja useiden eri tahojen toiminnan koordinointia. Ehdotamme että työ käynnistetään nimeämällä hankkeelle erillinen projektivastaava ja tiimi sekä ja seurantaryhmä jolla on riittävä poliittinen painoarvo. Projektiryhmän tehtävänä on tarkan toteutussuunnitelman valmistelu päätöksentekoa varten.

9 S i v u 9 Perustamispäätöksen jälkeen projektiryhmän tulisi huolehtia yhtiön johdon ja omistajahallinnon järjestämisestä ja nimityksistä jotta avainhenkilöillä olisi mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Kuva 8: Toteutussuunnitelman vaiheet 1. Vaihe: Valmistelu 2. Vaihe: Siirrot 3. Vaihe: Uusi yhtiö Valmistelun resurssointi, viestintä ja toteussuunnitelma Uudet asuntopoliittiset linjaukset ja tavoiteasetanta yhtiölle Siirrrettävien/myytävien kohteiden identifointi Siirtojen toteutustavan tarkempi verotekninen arviointi ja valmistelu Omistajapäätöksenteko yhtiön perustamisesta Yhtiön perustaminen, omistajavalvonnan organisointi sekä hallituksen ja johdon nimitykset Kokonaan omistettujen kohteiden fuusiointi uusiin yhtiöihin sekä toimintojen eriyttäminen ja siiirto erilliseen yhtiöön Siirretään yhtiön vastuulle yksittäisten osakkeiden ja muiden omistusten hallinnointi ja omistus soveltuvin osin Konsernirakenteen arviointi ja mahdolliset muut muutokset Toimintojen organisointi ja tehostaminen (oma tai ostopalvelu) sekä yhtenäiset prosessit Päivitetty strategia omistaja, ja asuntopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti Rahoituksen optimointi ja tuottotavoitteiden asettaminen/muutokset Ehdotamme että valmistelevat toimenpiteet uuden mallin toteuttamiseksi käynnistetään välittömästi. Arviomme mukaan hanke voidaan toteuttaa tarvittaessa nopeallakin aikataululla siten että uusi yhtiö voi tarvittaessa käynnistää toimintansa operatiivisesti jo vuoden 2012 alussa vaikka omistukselliset siirrot olisivat vielä kesken. Realistisena tavoitteena pidämme että uusi yhtiö on toiminnassa ja tarvittavat muutokset on toteutettu 2012 aikana.

ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016

ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016 ASUNTO-OMAISUUDEN KONSOLIDOINTI TIEDOTUSTILAISUUS 18.3.2016 NYKYINEN RAKENNE Porvoon kaupunki Noin 370 vapaarahoitteista ja arava-asuntoa Porvoon A-asunnot Oy 1.281 arava- ja vapaarahoitteista asuntoa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Omistajapoliittiset linjaukset

Omistajapoliittiset linjaukset Asikkalan kunta Omistajapoliittiset linjaukset Omistajaohjaus 14.4.2015 Sisällys Johdanto... 1 1. Soveltamisala... 1 2. Yleiset periaatteet... 1 3. Kunnan kehitysnäkymät omistajapolitiikan lähtökohtana...

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

ASUNTO-OMAISUUS ASUNTO-OMAISUUDEN YHDISTÄMINEN

ASUNTO-OMAISUUS ASUNTO-OMAISUUDEN YHDISTÄMINEN ASUNTO-OMAISUUS ASUNTO-OMAISUUDEN YHDISTÄMINEN Porvoon kaupunginvaltuusto on 12.12.2012 hyväksynyt asuntopoliittisen ohjelman vuosille 2012 2018. Ohjelmassa on linjattu kaupungin tavoitteet asuntoomaisuuden

Lisätiedot

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus 29.11.2012 Marja Kariniemi, kehittämispäällikkö Konsernipalvelut Esityksen sisältö - Mitä tarkoittaa omistajapolitiikka ja ohjaus? - Mistä omistuksista

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa

PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa JÄRJELLÄ, TUNTEELLA VAI VAISTOJEN VARASSA? PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa Hallituksen puheenjohtaja Jorma Tarkki Sukkamestarit Oy Varkaus 14.8.2009 SELVITYKSEN TAUSTA Pk-yritysten

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian. 1 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA N:otta/1998 ======================================================================== = 1 (6) KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 31.8.1998 Voimaantulo

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI.

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Kuntayhtymähallitus 26.02.2016. 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI. OTE PÖYTÄKIRJASTA Kuntayhtymähallitus 26.02.2016 2/2016 Sivu 5 23 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI Kehitysjohtaja: Lapin yliopisto on syksyn 2015 aikana lähestynyt Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunkikonserni

Helsingin kaupunkikonserni Helsingin kaupunkikonserni Tytäryhtiöt 72 KAUPUNKI Virastot 29 Liikelaitokset 6 Tytärsäätiöt 11 Osakkuusyhteisöt 39 Muut yhteisöt 600 1 Miten Helsinkiä ohjataan konsernina mahdollisuudet ja haasteet Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

Juha Kaakinen

Juha Kaakinen Juha Kaakinen 16.5. 2016 1 Suomalaisen asunnottomuuden asiantuntija yli 30 vuotta Perustajayhteisöt asettivat 1985 Y-Säätiön tehtäväksi vuokraasuntojen hankkimisen ja tarjoamisen heille, joille asunnon

Lisätiedot

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen 9.11.2010 PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Vantaan kaupunginvaltuusto 6.4.2009 (25 ): Kaupunginvaltuusto päätti a) todeta, että pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TIEDOTUSTILAISUUS KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS Kaupunkikonsernin asunto-omaisuuden

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat

KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat KoJo: Projektiryhmälle tiedotettavat asiat 15.12.2016 Työpajassa 30.11. tunnistettiin maakuntaan siirtyvien tehtäväkokonaisuuksien toiminnallisia yhteyksiä. Tuloksena syntyvä visualisointi toimitetaan

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Konserniohjeen soveltamisala 3. Konserniohjaus ja -johtaminen 4. Taloudenhoitoon ja konsernitilinpäätöksen laadintaan

Lisätiedot

TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017

TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Esitys E 15.12.2016 1 (6) TALOUDEN-JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2017 1. TAUSTA Aalto yliopiston ylioppilaskunnan rakenne Päätösvalta Taloustoimikunta 2. YLIOPPILASKUNNAN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi Valtuusto 83 14.12.2015 Sipoon kunnan sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen 1297/02.07.00/2015 KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Asuntotuotanto kappalemääräisesti kasvussa Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 2 Omakotitalojen aloitukset

Lisätiedot

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 20.03.2013 Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 2 3 TVT ASUNNOT OY Turun kaupungin täysin omistama yhtiö. Konserni, joka omistaa asuntoja ja asumisen tiloja, osuuksia asuntoja omistavista yhtiöistä sekä osuuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA KONSERNIRAKENNE Kaupunginvaltuusto Päättää talousarviossa verot, määrärahat ja tavoitteet KONSERNIJOHTO, Hallitus ja kaupunginjohtajat -vastaavat valmistelusta, täytäntöönpanosta

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan?

Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan? Mitä ARA-rahoilla tulevaisuudessa rakennetaan? Vuokralaiset VKL ry:n valtakunnalliset vuokralaispäivät 9. 11.9.2016 Jouni Parkkonen toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry Mikä

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HUS:in tila- ja kiinteistöhallintoa koskeva esitys on hallituksen kokouksessa 28.11.2011 päätetty laittaa

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

ARTTU kuntaseminaari. Kuntatalo Pentti Meklin emeritusprofessori

ARTTU kuntaseminaari. Kuntatalo Pentti Meklin emeritusprofessori ARTTU kuntaseminaari Kuntatalo 15.12.2011 Pentti Meklin emeritusprofessori Tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. II vaiheen keinot a. Johtamisjärjestelmä rakenne ja toiminta

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Tekniset tukitoiminnot ovat tällä hetkellä seuraavalla tavalla hajanaiset:

Tekniset tukitoiminnot ovat tällä hetkellä seuraavalla tavalla hajanaiset: Kaupunginhallitus 121 20.04.2015 Kaupunginhallitus 128 06.06.2016 Kaupungin teknisten tukipalvelujen uudelleenorganisointi 2125/00.01.03/2015 Kaupunginhallitus 20.04.2015 121 Valmistelija Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/6 24.02.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/6 24.02.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) 6 Helsingin kaupungin määräysvallassa olevien asuntoosakeyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2014 HEL 2014-000259 T 00 01 05 Päätösehdotus Hallituksen ja tilintarkastajien

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 15.2. YM1/600/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Urakkamuodon vaikutus laatuun ja toteutukseen Seppo Kallio, Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot Lv 123,6 milj. euroa Asuntoja 15.011 Asukkaita 30.000 Henkilöstö

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 3769/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 44 7.9.2015 280 Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti

Lisätiedot

Miten ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus tulisi Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3 Arvo Jäppinen

Miten ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus tulisi Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3 Arvo Jäppinen Miten ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus tulisi järjestää? 15.9.2010 Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3 Arvo Jäppinen Ylläpito, omistus, hallinto Ammattikorkeakoulujen monipuolinen omistajarakenne säilytetään

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen osakkeiden ostaminen Tekla 14.2.2012 58 Khall. 27.2.2012 90 Khall. 3.6.2013 292 Khall. 19.6.2013 316

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Omistajastrategia

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Omistajastrategia Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Omistajastrategia 2014-2016 Kuntayhtymän valtuusto 9.6.2014, 9/ 14 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (7) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 KYSin strategia... 3 3 Omistaminen...

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 2/2007 Marja-Leena Ikonen 8.2.2007 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2006 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Elinympäristö ja kaupunkirakenne Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Organisaatiotoimikunnan kokous 23.5.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Elinympäristö ja kaupunkirakenne Mitä tehty,

Lisätiedot