ELINTARVIKE-LAINSÄÄDÄNTÖ LAKIEN JA ASETUSTEN TARKOITUKSENA ON SUOJATA KULUTTAJAA ELINTARVIKKEIDEN VÄLITYKSELLÄ LEVIÄVILTÄ TERVEYSHAITOILTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINTARVIKE-LAINSÄÄDÄNTÖ LAKIEN JA ASETUSTEN TARKOITUKSENA ON SUOJATA KULUTTAJAA ELINTARVIKKEIDEN VÄLITYKSELLÄ LEVIÄVILTÄ TERVEYSHAITOILTA"

Transkriptio

1 ELINTARVIKE-LAINSÄÄDÄNTÖ LAKIEN JA ASETUSTEN TARKOITUKSENA ON SUOJATA KULUTTAJAA ELINTARVIKKEIDEN VÄLITYKSELLÄ LEVIÄVILTÄ TERVEYSHAITOILTA

2 KESKEISET LAIT JA ASETUKSET Elintarvikelaki (361/1995) Terveydensuojelulaki (763/1994) Terveydensuojeluasetus Hygienialaki (1195/1996) Asetus hygieniaosaamisesta Tartuntatautilaki ja tartuntatautiasetus

3 ELINTARVIKEVALVONTA SUOMESSA Ministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Keskusvirasto Elintarvike-virasto Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimus laitos

4 ELINTARVIKEVALVONTA SUOMESSA Aluehallinto o Lääninhallitukset (5) o Kuntien terveydensuojeluviranomaiset o Teurastamojen tarkastuseläinlääkärit o Terveystarkastajat o Tulliviranomaiset

5 OMAVALVONTA Elintarvikelaki ja terveydensuojelulaki velvoittavat EU-direktiiveihin perustuen, että toiminnan- tai elinkeinonharjoittajan tulee: o tunnistaa oman yritystoimintaansa liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät, o huolehtia vaaratekijöiden hallinnasta

6 OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.) Toiminnan vaiheet, joissa elintarvikehygieeninen vaara voi ilmetä (kriittiset valvontapisteet) 2.) Kriittisten valvontapisteiden tarkkailumenetelmät ja toimenpiderajat 3.) Korjaustoimenpiteet 4.) Tarkkailumenetelmien varmistustoimenpiteet

7 OMAVALVONTA- SUUNNITELMISSA HUOMIOITAVAA Tuotantotilojen riittävyys, tarkoituksenmukaisuus, materiaalit Laitteiden ja välineiden puhdistettavuus, tarkoituksenmukaisuus Työskentelyhygieniaan liittyvä koulutus, perehdytys, motivaatio, suojavaatetus, työterveyshuolto, sos. tilat, WC, käsienpesu, tukitoimet

8 Kulku laitoksessa TUOTANTOTILAT Likaisen, puhtaan ja ultrapuhtaan erottaminen Pintamateriaalit, ovat Puhtaanapito Valaistus, ilmanvaihto, kanavien puhdistus Pakkausmateriaalivarastot: puu, pahvi Kylmä- ja kuivavarastot Piha: tuleva ja ulos lähtevä tavara ja jätteet Työntekijöiden kulku laitoksessa

9 VARUSTEET, LAITTEET, VÄLINEET Käsienpesupaikat, hanat, pesuaineannostelu, käsipyyhkeet Sosiaalitilat, taukotilat, tupakointi, ruokailu LAITTEET: puhdistus, purku, huolto, näppäimistöt, hanat, kahvat, kytkimet Kriittisiä laitteita: viipalointi, pakkauskoneet, nahkomiskoneet, fileointi

10 VARUSTEET, LAITTEET, VÄLINEET Välineiden puhdistus ja säilytys Käytöstä poistettujen laitteiden ym. varastointi Puhdistusvälineiden saatavuus, merkinnät, tarkoituksenmukaisuus Puhdistusvälineiden säilytys ja huolto

11 KORJAAVAT TOIMENPITEET Määritellään etukäteen, mitä tehdään, jos raja-arvot ylittyvät Lämpötilan korjaus PH:n säätö Lisäpuhdistustoimenpiteet Lisäkuumennus/Mittaus Raaka-aineiden hylkäys Myyntiajan lyhennys Tuotteen hylkäys Takaisinveto

12 LAADUN VARMISTAMISEKSI TEHTÄVÄ TARKKAILU JA TUTKIMUKSET Aistinvaraiset tutkimukset: raaka-aineet, tuotteet, siivouksen seuranta Vesitutkimukset Lakisääteiset tutkimukset: kansallinen salmonellavalvonta, listeriakartoitus Työterveyshuolto Raaka-aineet: ostosopimukset Säilyvyystutkimukset Tuotetutkimukset Valitukset

13 HACCP HA = Hazard Analysis = Vaarojen arviointi CCP = Critical Control Point = Kriittiset valvontakohteet

14 HACCP:N VAIHEET 1 Vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskin suuruuden arviointi. Ennalta ehkäisevien toimenpiteiden määrittely.

15 HACCP:N VAIHEET 2 Kriittisten ohjauspisteiden määrittäminen koko käsittely- ja tuotantoprosessissa.

16 HACCP:N VAIHEET 3 Tavoitetasojen ja poikkeamarajojen asettaminen valvontapisteille.

17 HACCP:N VAIHEET 4 Monitorointijärjestelmän laadinta. Kriittisten ohjauspisteiden seuranta.

18 HACCP:N VAIHEET 5 Korjaavat toimenpiteet tarvitaan, kun kriittinen valvontapiste ei ole hallinnassa

19 HACCP:N VAIHEET 6 Koko HACCP -järjestelmän toimivuuden varmistusmenettelyt

20 HACCP:N VAIHEET 7 Tulosten kirjaaminen kirjanpidon avulla Kattaa koko HACCP -järjestelmän

21 ELINTARVIKEHYGIENIA Kaikki toimenpiteet, joilla varmistetaan elintarvikkeen o TURVALLISUUS o TERVEYS o PUHTAUS

22 ELINTARVIKKEIDEN HYGIEENINEN KÄSITTELY Pyrkimyksenä elintarvikkeiden mikrobiologisen, kemiallisen tai fysikaalisen saastumisen estäminen Elintarvikkeissa olevien haitallisten mikrobien tuhoamista tai lisääntymisen estäminen tai hidastaminen

23 ELINTARVIKEHYGIENIAN OSATEKIJÄT Siisti ja asiallinen pukeutuminen Hyvä henkilökohtainen hygienia Toimiva työympäristö Riittävä astia- ja pintahygienia Korkea elintarvikkeiden laatu Elintarvikkeiden oikea käsittely

24 ELINTARVIKKEIDEN RISKIT Elintarvikkeisiin liittyy aina riskejä Elintarvikkeiden valintaan vaikuttaa tiedostetut riskit, joihin voidaan valinnalla vaikuttaa Pelkoa lisäävät riskit, joihin ei voida valinnoilla vaikuttaa, kuten esimerkiksi BSE, dioksiinit, lisäaineet (E-koodiavain terveystarkastajalta)

25 ELINTARVIKKEISIIN LIITTYVIÄ RISKITEKIJÖITÄ Ruoan määrä; liian vähän tai liian paljon Ruoan koostumus Ruoan ja juoman mukana tulevat haitalliset mikrobit Ruoan luonnolliset haitalliset aineet Ruoan mukana tulevat kemialliset aineet ja ympäristömyrkyt

26 KONTAMINAATIO Kontaminaatiossa elintarvikkeita pilaavia tekijöitä pääsee ruokaan Saastuminen eli kontaminaatio voi tapahtua ruokaketjun eri vaiheissa Elintarvikkeita tulee käsitellä hygieenisesti ruokaketjun joka vaiheessa, jotta varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja nautittavuus Ristikontaminaatio = kypsä tai raaka Jälkikontaminaatio = kontaminoituu jäähdyttäessä (saastuminen)

27 MIKROBIT Maapallon vanhimpia eliöryhmiä Välttämättömiä elämälle - Ihmisen normaalifloora suojaa patogeeneiltä - Puiden symbioosi sienien kanssa. Vaikuttaa mm. metsän uusiutumiseen hakkuiden jälkeen o Sopeutuneet erilaisiin olosuhteisiin o Kyky odottaa parempia olosuhteita lepotilassa

28 MIKROBIEN ESIINTYMINEN Mikrobeja on kaikkialla maassa, vedessä, pölyssä, eliöissä Runsaasti erilaisilla rajapinnoilla: - maan pintakerros - lehtien ja kasvien pinnat - vesien pohjat (sedimentti) - ihon pinta (sormet, kasvot, nenä) - ruoansulatuskanavan limakalvo uloste

29 MIKROBIEN KASVUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Ravinto (hiilihydraatit, proteiinit) Kosteus (aw) Lämpö Happi Happamuus emäksisyys (ph)

30 OLOSUHTEIDEN VAIKUTUS KASVUUN Ympäristöolosuhteiden on oltava kullekin mikrobilajille sopiva, jotta ne kykenisivät kasvamaan Mikrobien kasvua voidaan säädellä, kun tunnetaan eri olosuhteiden vaikutus kasvuun Kun tunnetaan mikrobin kasvuun vaikuttavat tekijät voidaan kasvua nopeuttaa, hidastaa tai estää

31 ELINTARVIKKEET RAVINTONA Elintarvikkeet tarjoavat hyvän kasvualustan useille mikrobeille Eri elintarvikkeisiin valikoituu erilaisia mikrobeja riippuen elintarvikkeen kosteudesta ja ravintoaineista Runsas mikrobien kasvu on usein ei toivottua elintarvikkeissa Elintarvikkeissa mikrobien kasvua estetään usein vaikuttamalla lämpötilaan

32 LÄMPÖTILA Mikrobin kasvulle paras mahdollinen lämpötila on optimilämpötila (15-45 C) Mikrobien kasvu hidastuu tai estyy ylitettäessä tai alitettaessa optimilämpötilan Riittävä kuumennus tuhoaa mikrobit Bakteeri-itiöt kestävät korkeitakin lämpötiloja paremmin kuin kasvusolut Alhaiset lämpötilat hidastavat kasvua ja tuhoaa vain harvoja mikrobeja

33 HAPPI Osa mikrobeista elää sekä hapettomissa, että hapellisissa oloissa Homeet tarvitsevat ehdottomasti happea kasvuunsa Hiivat tarvitsevat happea kasvuunsa, mutta tulevat toimeen hapettomissakin oloissa Elintarvikkeiden säilytysaikaan voidaan vaikuttaa poistamalla ilma Eri mikrobit pilaavat elintarvikkeiden hapellisissa ja hapettomissa olosuhteissa

34 KOSTEUS Kaikki mikrobit tarvitsevat jossain määrin vettä kasvaakseen Mikrobien toiminta elintarvikkeessa riippuu kuinka paljon vapaavettä on käytettävissä Vapaavesi aw (= veden aktiivisuus) ei kuvaa elintarvikkeiden kokonaisvesipitoisuutta Puhtaan veden aktiivisuus on 1,0 ja aw on sitä suurempi mitä enemmän veteen on liuennut aineita

35 HAPPAMUUS Aineen happamuus kuvataan phasteikolla 0-14 Asteikon puolivälissä on neutraali alue ph 7, alaspäin mentäessä happamuus kasvaa ja neutraalin yläpuolella on emäksinen alue Suurin osa elintarvikkeista ovat happamuudeltaan neutraaleja, millä alueella viihtyy myös ruokamyrkytyksiä ja elintarvikkeita pilaavat mikrobit Happamuutta säätämällä voidaan vaikuttaa elintarvikkeiden säilyvyyteen

36 OSMOOSI Nesteen virtaamista puoliläpäisevän kalvon läpi laimeammasta väkevämpään Kun solun sisäinen väkevyys on korkeampi kuin ulkoinen väkevyys, vesi virtaa ulkopuolelta solun sisälle tasoittaen väkevyyseroja. Solu turpoaa ja rikkoutuu ellei mikrobilla ole painetta kestävää soluseinää Esimerkiksi kalan suolaus tai pihvin paisto

37 SUOLA- JA SOKERISÄILÖMINEN Kun aineen väkevyys mikrobisolun ulkopuolella on korkeampi, niin vesi pakenee solusta. Solun sisäosat kutistuvat ja irtoavat soluseinästä.

38 MIKROBIT ELINTARVIKKEISSA Kaikki elintarvikkeet sisältävät mikrobeja: 1.) suurin osa on harmittomia 2.) osa suojaa elintarviketta pilaajamikrobeilta, esim. lihan pinnan maitohappobakteerit 3.) osa luontaisia pilaajamikrobeja, esim. hedelmien pinnalla pääsevät työhön, kun hedelmä kolhiintuu 4.) osa patogeenejä; muutamat mikrobit patogeenejä jo esiintyessään ja osa mikrobeista patogeenejä solulukumäärän ollessa suuri

39 ELINTARVIKKEEN SAASTUMINEN Voi tapahtua elintarvikeketjun missä vaiheessa tahansa Terveydellinen riski ruokamyrkytys Taloudellinen riski pilaajamikrobit MIKROBIEN JOUTUMISTA RUOKAAN VAIKEA ESTÄÄ TÄRKEINTÄ ON ESTÄÄ MIKROBIEN LISÄÄNTYMINEN RUOASSA

40 MIKROBIT OVAT PALJAALLA SILMÄLLÄ NÄKYMÄTTÖMIÄ PIENELIÖITÄ o Bakteerit o Arkit o Virukset o Sienet, joihin kuuluvat hiivat ja homeet o Alkueläimet

41 BAKTEERIT Yksisoluisia eliöitä, joilla ei ole kalvon ympäröimää tumaa kuten aitotumallisilla Lisääntyvät jakautumalla kasvu voi olla eksponentiaalinen sopivissa elinoloissa Bakteerit ovat maapallon elinvoimaisin ja mukautuvin eliöryhmä Bakteereja esiintyy kaikkialla maapallolla ja ne sopeutuvat myös ääriolosuhteisiin Bakteerisolun koko 0,0001 0,050 mm

42 BAKTEERIEN LISÄÄNTYMINEN Bakteerit lisääntyvät jakautumalla Jakaantumisnopeus on riippuvainen ympäristöolosuhteista, kuten kosteudesta, lämpötilasta ja happamuudesta Kasvavat parhaiten proteiinipitoisessa ympäristössä (liha, kala, maito ja niitä sisältävät valmisteet) Kasvumahdollisuuksien heiketessä osa bakteereista voi muuttua itiömuotoon Bakteeri-ilmiö on säilymismuoto

43 BAKTEERIEN ITIÖT Itiöitä muodostavia bakteereja esiintyy runsaimmin maaperässä ja sedimentissä Yksi bakteerisolu pystyy muodostamaan yhden itiön Emosolu hajoaa itiöitymistapahtuman loppuvaiheessa Itiöt kestävät bakteerisoluja paremmin; kuumuutta, kuivuutta, kemikaaleja, happamuutta ja säteilytystä

44 BAKTEERIEN ITIÖT Itiö on bakteerin säilymismuoto huonoissa elinolosuhteissa, ei lisääntymismuoto Sopivissa elinolosuhteissa itiöstä muodostuu yksi jakaantumiskykyinen bakteeri Lämpökestoisia itiöitä muodostaa grampositiiviset basillussuvun bakteerit (Basillus cereus) ja anaerobiset klostridit (Clostridium perfingens) Itiöiden tuhoaminen vaatii yli +100 C

45 BAKTEERIT JAETAAN LÄMMÖNSIETOKYVYN MUKAAN 1.) PSYKROFIILIT = sopeutuneet kylmiin olosuhteisiin, kuten jääkaappilämpötilaan 2.) MESOFIILIT = optimi lämpötila tasalämpöisten eläinten ja ihmisten elimistön lämpötila 3.) TERMOFIILIT = sopeutuneet lämpimiin olosuhteisiin

46 PSYKROFIILIT Kykenevät lisääntymään º C lämpötilassa Kasvun kannalta paras lämpötila º C Käyttävät ravinnokseen (elintarvikkeiden) proteiineja Yleisesti tavataan kaloissa pilaajia

47 MESOFIILIT Normaali lisääntymislämpötila º C o Kykenevät lisääntymään º C lämpötilavälillä o Useat ruokamyrkytyksiä aiheuttavat bakteerit kuuluvat tähän ryhmään

48 TERMOFIILIT Lisääntymislämpötila º C Useat termofiilit itiöiviä Itiöt muuttuvat jakautumiskykyisiksi bakteerisoluiksi lämpötilan laskiessa alle +65 º C Ryhmään kuuluu ruokamyrkytyksen aiheuttajia

49 BAKTEERIT JA YMPÄRISTÖN HAPPI Aerobit bakteerit tarvitsevat happea kasvaakseen Anaerobit vaativat hapettomia olosuhteita Mikroaerofiiliset tarvitsevat happea kasvuun, mutta normaalin ilmakehän happipitoisuutta pienemmän määrän. Fakultatiiviset anaerobit voivat lisääntyä sekä hapellisessa että hapettomissa olosuhteissa (suurin osa ruokamyrkytyksiä aiheuttavia bakteereja kuuluu tähän ryhmään)

50 BAKTEERIT JA MUUT YMPÄRISTÖTEKIJÄT Tarvitsevat muita mikrobeja enemmän vettä Happamuudelta neutraali ympäristö ph 6-8 bakteerien kasvulle paras

51 MIKROBIEN LÄMMÖNKESTÄVYYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Bakteeri itiöi / ei itiöi Mikrobien lukumäärä Kasvuvaihe Ravinto-olosuhteet Happamuus (ph) Vesiaktiivisuus (aw) Kosteus

52 ARKIT ELI ARKKIBAKTEERIT Saman kokoisia ja muotoisia kuin bakteerit Geneettisesti yhtä kaukana bakteereista kuin eläimet Sopeutuneet elämään ääriolosuhteissa; kuten kuumassa (geissiirit), happamessa, väkevissä suolaliuoksissa (Kuollut meri) ja paineessa (valtamerien syvänteet) Arkkien ei tiedetä aiheuttavan ruokamyrkytyksiä tai pilaavan elintarvikkeita

53 VIRUKSET Bakteereita pienempiä Voivat levitä elintarvikkeiden ja juomaveden välityksellä Vaativat elävän isäntäsolun lisääntyäkseen Isäntäsolu voi olla eläimen tai ihmisen solu Myös bakteereille virulenttejä (sairautta aiheuttavia) viruksia Virukset aina isäntäspesifisiä (lisääntyvät vain tietyissä isäntäsoluissa)

54 VIRUKSEN RAKENNE Pää Häntä Päätelaatta

55 VIRUSTEN LISÄÄNTYMINEN Viruspartikkeleita voi siirtyä paikasta toiseen esim. veden ja elintarvikkeiden välityksellä Lisääntyvät vain elävissä soluissa Viruksen siirryttyä isäntäsoluun, ne ottavat isännän toiminnot omaan käyttöönsä muodostaakseen uusia viruspartikkeleita Viruspartikkelien vapautuessa isäntäsolu hajoaa oireiden muodostuminen

56 VIRUSTEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Sietävät hyvin kylmää Säilyvät elossa välillä ph 5-9 Rota-, kaliki- ja enterovirus kestävät ph 3 voivat aiheuttaa sairauksia, sillä ne sietävät mahalaukun suolahapon vaikutukset Kuolevat lämpötilassa º C

57 RUOKAMYRKYTYKSIÄ AIHEUTTAVIA VIRUKSIA Elintarvikkeiden välityksellä leviäviä viruksia, jotka aiheuttavat ripulia o Kalikkivirus o Astrovirus o Hepatiitti A-virus Luonnollinen esiintymispaikka suolisto

58 RIPULIA AIHEUTTAVAT VIRUKSET Kestävät hyvin sekä fysikaalisia että kemiallisia ympäristöoloja Säilyvät luonnossa pitkiä aikoja Oireet tulevat muutamassa vuorokaudessa tartunnasta Tartunnan saanut erittää virusta ulosteessa Virukset leviävät huonon hygienian seurauksena Virukset riski pienille lapsille ja vanhuksille

59 ASTROVIRUS Pieni pyöreä virus Aiheuttaa tavallisesti ripulitauteja alle kouluikäisille lapsille sekä vanhuksille ja immuunijärjestelmän puutteesta kärsiville Kosketustartuntana ihmiseltä toiselle Joskus välittäjänä elintarvikkeet ja vesi Itämisaika 1-2 vuorokautta Oireina oksentelu, ripuli ja kuumeilu Osa tartunnan saaneista oireettomia

60 ASTROVIRUS TARTUNNAN ENNALTAEHKÄISY Ensisijaisesti tartunta voidaan estää huolellisella käsihygienialla Vihannesten ja kasvisten peseminen enne käyttöä puhtaalla vedellä Marjojen kuumentaminen

61 HEPATEETTI A-VIRUS Hepatiitti viruksista elintarvikkeiden välityksellä leviää lähinnä hepatiitti A-virus Yleisvaarallinen tartuntatauti Tartunnan voi saada virusta kantavan henkilön käsittelemistä elintarvikkeista Virus leviää myös ulosteilla saastuneen veden välityksellä (juomavesi ja jääpalat) sekä sillä kasteltujen tai huuhdeltujen elintarvikkeiden välityksellä Raakana syötävät osterit ja simpukat voivat toimia välittäjinä

62 HEPATIITTI A-VIRUS Itämisaika useita viikkoja Tyypillisiä oireita ripuli ja pahoinvointi Virus lisääntyy maksasoluissa häiriten sen normaalia toimintaa keltaisuus o Virusta erittyy ulosteisiin ennen oireiden alkamista

63 HEPATIITTI A-VIRUS ENNALTAEHKÄISY Huolellinen käsihygienia Huonon hygienian maissa riskielintarvikkeita ja keittämätöntä vettä tulee välttää Ennen matkalle lähtöä tulee huolehtia rokotuksista ja gammaglobuliinista Elintarvikkeiden kuumentaminen muutamia minuutteja +85 º C asteeseen tuhoaa viruksen Virusten kantajat eivät saa käsitellä pakkaamattomia elintarvikkeita

64 KALIKKIVIRUS Pyöreä viruspartikkeli Merkittävä ruokamyrkytyksiä aiheuttava virus Kestää hyvin pakastuksen ja alhaista ph:ta Poikkeuksellisen lämmönkestävä Tuhoutuu +90 º C kahdessa minuutissa

65 KALIKKIVIRUKSEN TARTUNTATAVAT Henkilöstä toiseen sekä kosketusettä pisaratartuntana Ulosteella saastuneen veden välityksellä elintarvikkeisiin; marjat, hedelmät ja kasvikset Elintarvikkeisiin niitä käsittelevän henkilön käsien välityksellä Tartuntaan riittää pieni määrä viruksia

66 KALIKKIVIRUS ITÄMISAIKA JA OIREET Itämisaika tuntia Oireet: o Pahoinvointi, oksentelu ja ripuli tyypillisimmät oireet o Kuume ja erilaiset pää- ja lihaskivut mahdollisia o Oireet voivat olla hyvin äkillisiä ja voimakkaita, mutta lyhytkestoisia o Virusta erittyy ulosteeseen oireiden jälkeen jopa kuukausia

67 KALIKKIVIRUS TARTUNTOJEN EHKÄISY Epäiltyjen elintarvikkeiden kuumentaminen huolellisesti +90 º C 2 minuuttia Kasvikset pestävä ennen käyttöä puhtaalla vedellä Kalikkivirus -tartunnan saaneet eivät saa käsitellä elintarvikkeita. Töihin palattua huolehdittava käsihygieniasta ja hygieenisistä työtavoista Käsihygienia tärkeää

68 HOMEET Rihmastoina kasvavia mikrobeja Lisääntyvät rihmaston kappaleiden ja itiöiden avulla Käyttävät ravinnokseen puuta, paperia ja kaikkia elintarvikkeita (hiilihydraatteja) Tuottavat aineenvaihdunnassaan homemyrkkyjä eli MYKOTOKSIINEJA

69 HOMEIDEN YMPÄRISTÖVAATIMUKSET Vaativat kasvaakseen happea kasvavat elintarvikkeiden pinnalla o Viihtyvät parhaiten º C lämpötilassa o Homeet ja niiden itiöt tuhoutuvat º C lämpötilassa o Kasvavat happamissa elintarvikkeissa ja suotuisin kasvualue on ph 3-5 (esim. hedelmä- ja marjamehut sekä hillot)

70 HOMEIDEN YMPÄRISTÖVAATIMUKSET Vaatimattomia ympäristön suhteen pystyvät kasvamaan myös kuivien elintarvikkeiden pinnoilla (esim. kuivatut hedelmät, pähkinät, suola- ja sokeriliuokset)

71 Yksisoluisia HIIVAT Voivat elää yksittäin tai epämääräisinä soluryhminä Lisääntyvät pääasiallisesti kuroutumalla, mutta myös kahtia jakaantumalla Lisääntyäkseen tarvitsevat sokereita tyypillisiä kasvualustoja mehut, hillot ja marjat

72 HIIVAT JA YMPÄRISTÖVAATIMUKSET Tarvitsevat happea, mutta pystyvät toimimaan myös hapettomassa ympäristössä Optimilämpötila º C Tuhoutuvat lämpötilan noustessa yli +45 º C Lisääntymisalue ph 3-8, optimi ph 5 Tarvitsevat enemmän kosteutta kuin homeet

73 ALKUELÄIMET Alkueläimet ovat yksisoluisia eliöitä Esiintyvät kahtena muotona 1.) Trofosoiitit = ravintoa ottavia ja liikkuvia 2. Kystat = kuoren suojaama kestomuoto o Kystat sietävät paremmin erilaisia ympäristöolosuhteita (kuumuutta, kuivuutta ja kemiallisia aineita) o Kystat säilyvät pitkään hengissä isäntäeliön ulkopuolella

74 RUOKAMYRKYTYKSIÄ AIHEUTTAVIA ALKUELÄIMIÄ Tarttuvat pääasiassa ulosteilla saastuneiden juomavesien ja saastuneilla kasteluvesillä kasteltujen kasvien välityksellä

75 MIKROBIT ELINTARVIKKEISSA HYÖTYMIKROBIT bakteerit, homeet, hiivat PILAAJABAKTEERIT bakteerit, homeet, hiivat PATOGEENIT bakteerit, virukset, homeet

76 HYÖTYMIKROBIT Fermentoidut elintarvikkeet (esimerkiksi hiivat, homeet ja maitohappobakteerit) Suojaviljelmät; patogeenien ja/tai pilaajamikrobien kasvua estävät (prebiootit, LMB, stafylo- ja mikrokokit) sekä terveyttä edistävät bakteerit (probiootit, LMB, bifidobakteerit)

77 HYÖDYLLISET MIKROBIT JA ELINTARVIKKEET Käytetty elintarvikkeiden valmistuksessa ja säilönnässä vuosisatoja Bakteerien aiheuttama käyminen ja maitohapon muodostus tunnettu pitkään Viruksia käytetään geenimanipuloinnissa GMO tuotteet Sini- ja valkohomejuustojen valmistus Hiiva muodostaa sokerista etanolia hapettomissa olosuhteissa (oluen ja viinin valmistus) Hiivaa taikinan nostatukseen leivonnassa

78 BAKTEERIKÄYMINEN JA HAPON MUODOSTUS Meijeriteollisuus; hapanmaitotuotteet ja juustot Raskin käyttö hapanleivän valmistuksessa Maitohappobakteerit kestomakkaran valmistuksessa Kasvituotteiden, kuten hapankaalin ja suolakurkkujen hapatus Viinietikan ja väkiviinietikan valmistus etikkahappobakteerin avulla

79 MUITA MIKROBIEN KÄYTTÖKOHTEITA Bakteerien käyttö entsyymien tuotannossa Virukset apuna rokotteiden kehittämisessä Sienet maaperän kasvijätteiden hävittäjinä (esim. homeiden kyky käyttää selluloosaa) Homeet orgaanisten happojen ja entsyymien valmistuksessa Homeet antibioottien valmistuksessa (penisilliini)

80 ELINTARVIKKEET JA HAITALLISET MIKROBIT Patogeenit eli ihmisille sairautta aiheuttavat mikrobit Myrkkyä aineenvaihdunnassaan tuottavat mikrobit Mikrobit, jotka kasvavat elintarvikkeessa aiheuttaen sen pilaantumisen

81 PATOGEENISET MIKROBIT Salmonellat Shigellat Yersinia enterocolitica EHEC Listeria monocytogenes Mycobacterium tuberculosis Rota-virus Kaliki-virus Polio-virukset Hepatitis-virukset Ameebat Cryptosporidium

82 PATOGEENIT bakteerit, virukset, homeet, parasiitit INFEKTIO mikrobi lisääntyy suolistossa o INTOKSIKAATIO (= ruokamyrkytys) elimistöön joutunut mikrobien muodostama myrkky eli toksiini aiheuttaa sairastumisen o LOISTARTUNTA parasiitti pääsee tunkeutumaan elimistöön ja elää siellä

83 HYÖTY- JA HAITTAMIKROBINA BACILLUS Patogeeni Bacillus anthracis pernaruton aiheuttaja o Ruokamyrkytysten aiheuttajia (toksiinit) B.cereus, B.subtilis, B.licheniformis o Pilaajamikrobit B.cereus, B.coagulans, B.subtilis, B.stearothermophilus o Hyötymikrobit B.thuringensis insektisidi B.sphearicus moskiittopatogeeni B.cereus entsyymituotanto pesuaineet, rehut ja elintarvikkeet

84 PATOGEENISET MIKROBIT Useimpia patogeeniseksi luokiteltuja mikrobeja ei saa esiintyä lainkaan elintarvikkeissa tai määrä saa olla hyvin pieni Elintarvikkeessa patogeenien mikrobien esiintyminen voi olla epätasaista Mikrobeittain tautia aiheuttava määrä vaihtelee. Taudin muodostumiseen vaikuttaa myös henkilön terveyden tila

85 PATOGEENISET MIKROBIT Taudin kehittyminen edellyttää aina eläviä mikrobeja Bakteerit voivat lisääntyä elintarvikkeessa Jos elintarvikkeessa tai sen raakaaineessa on paljon yleisiä pilaajamikrobeja patogeenien osoittamien on vaikeaa Patogeenit mikrobit tunkeutuvat elimistöön, kyeten lisääntymään ja tuhoamaan elimistöä immunologinen vaste

86 RUOKAMYRKYTYKSIÄ AIHEUTTAVAT MIKROBIT Mikrobit tuottavat kemiallisia myrkkyjä elimistöön joutuneet myrkyt aiheuttavat sairastumisen elimistöön joutuneet mikrobit tuottavat myrkkyjä, jotka aiheuttavat sairastumisen Myrkytys voi olla äkillinen tai aikojen kuluessa muodostuva krooninen myrkytys (voi ilmetä esimerkiksi syöpänä)

87 RUOKAMYRKYTYKSIÄ AIHEUTTAVAT MIKROBIT Äkillisesti sairastumista aiheuttaa mm. Staphylococcus aureusbakteerin tuottamat toksiinit Myrkyn tuottajaa ei tarvitse olla enää elävänä elintarvikkeessa Myöhemmin ilmeneviä sairauksia voivat aiheuttaa homeiden tuottamat ns. mykotokniinit (esim. tiettyjen elinten syövät)

88 RUOKAMYRKYTYKSIÄ AIHEUTTAVAT MIKROBIT Mykotoksiinien patogeeninen myrkkyvaikutus voi muodostua kerta-annoksesta tai pienistä annoksista pitkällä aikavälillä (kumulatiivinen vaikutus) Homemyrkyt voivat aiheuttaa myös äkillisen ruokamyrkytyksen pitoisuuden ollessa suuri

89 RUOKAMYRKYTYKSIÄ AIHEUTTAVAT BAKTEERIT Bacillus cereus Clostridium botulinium Clostridium perfringers Stafylococcus aureus EHEC-bakteerit Kampylobakteerit Listeriabakteerit Salmonellat Shigellat Yersiniabakteerit Vibriot

90 ELINTARVIKKEIDEN PILAANTUMINEN Pilaantumisella tarkoitetaan elintarvikkeen maun, hajun, ulkonäön tai muiden ominaisuuksien muuttumista niin, että tuote ei kelpaa myytäväksi tai nautittavaksi

91 ELINTARVIKKEIDEN PILAANTUMINEN Pilaantunut elintarvike ei ole välttämättä terveydelle varallinen Pilaantunutta elintarviketta ei saa nauttia tai myydä Elintarvike voi olla pilaantunut, vaikka siinä ei näkyisi aistein havaittavia muutoksia Elintarvikkeen pilaantumiseen vaikuttavat sekä elintarvikkeen omat että ympäristötekijät

92 PILAANTUMINEN Mikrobien kasvua elintarvikkeessa Elintarvikkeessa tapahtuvat biokemialliset reaktiot (entsymaattinen pilaantuminen) Kemiallinen pilaantuminen (suolaa tai lisäaineita liikaa tuotteessa) Fysikaalinen pilaantuminen (auringonvalo) Tuhoeläinten aiheuttamat vahingot

93 PILAANTUMISHERKKYYTEEN VAIKUTTAA Elintarvikkeen happamuus ja vesipitoisuus Ympäristön lämpötila, kosteus ja hapen määrä Virheellinen säilöntä- ja käsittelymenetelmä

94 MIKROBIOLOGINEN PILAANTUMINEN MÄTÄNEMINEN KÄYMINEN HAPPANEMINEN HAPETTUMINEN HOMEHTUMINEN

95 MÄTÄNEMINEN Proteiinipitoiset ruoat; liha, lihavalmisteet, kananmuna ja kala Lopputuloksena pahanhajuisia kaasuja, ammoniakkia ja rikkivetyä

96 KÄYMINEN Runsaasti sokeria ja hiilihydraatteja sisältävät elintarvikkeet pilaantuvat joko käymällä tai happamoitumalla Hiivat saavat aikaan käymisreaktion Hapettomissa olosuhteissa muodostuu alkoholia Elintarvikkeista hillot ja mehut alttiita hiivojen aiheuttamalle pilaantumiselle

97 HAPPANEMINEN Maitohappobakteerien aiheuttamaa pilaantumista Elintarvikkeista tyhjiöpakattua liha, kevyesti prosessoidut kalatuotteet ja maito Maidon happanemisessa bakteerit tuottavat rasvoja ja proteiineja hajottavia entsyymejä

98 HAPETTUMINEN Rasvat pilaantuvat hapettumalla eli härskiintymällä eli eltaantumalla (syynä esim. auringonvalo) Tyytymättömät rasvahapot hapettuu kaksoissidos(kset) aukeaa Elintarvikkeesta vapautuvat entsyymit voivat käynnistää biokemiallisen reaktion tuote hapettuu

99 ELINTARVIKKEITA PILAAVAT MIKROBIT Mikrobeja esiintyy kaikkialla luonnossa Yksi elävä solu riittää elintarvikkeen pilaajaksi, mikäli mikrobin jakaantumisaika on lyhyt ja ympäristöolosuhteet ovat optimaaliset Mikrobit voivat levitä maan, veden, ilman, ihmisten, raaka-aineiden, työvälineiden, työvaatteiden ja eläinten välityksellä

100 ELINTARVIKKEITA PILAAVAT MIKROBIT Mikrobien lisääntymiseen voidaan vaikuttaa ympäristöolosuhteita muuttamalla

101 ELINTARVIKKEIDEN JAKO SÄILYVYYDEN MUKAAN 1.) Helposti pilaantuvat elintarvikkeet 2.) Pilaantuvat elintarvikkeet 3.) Kuivat elintarvikkeet 4.) Säilykkeet

102 HELPOSTI PILAANTUVAT ELINTARVIKKEET Säilytetään pilaantumisherkkyyden vuoksi jääkaappi- tai pakkaslämpötiloissa Säilytetään erillään muista elintarvikkeista Käsitteleminen vaatii erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta Lainsäädännössä asetettu erityisvaatimuksia niiden käsittelylle Helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevillä henkilöillä tulee olla hygieniaosaamistodistus

103 HELPOSTI PILAANTUVIA ELINTARVIKKEITA OVAT Maito ja kerma (enintään +8 º C) Kypsymätön juusto (enint. +8 º C) Itse tehty majoneesi (enint. +4 º C) Munavalmisteet (enint. +4 º C) Tuore liha, lihavalmisteet, elimet, veri ja tuore plasma (enint. +6 º C) Makkarat ja muut lihavalmisteet lukuun ottamatta kestomakkaroita (enint. +6 º C) Jauheliha ja muut kypsymättömät lihavalmisteet (enint. +6 º C) Tuore kala, mäti ja äyriäiset ( º C) kala aina puhtaan jään päällä

104 HELPOSTI PILAANTUVIA ELINTARVIKKEITA OVAT Suolattu ja maustettu kala, savustettu ja hiillostettu kala, lipeäkala sekä kalaeinekset (alle +8 º C vakuumipakkauksessa, muuten º C ) Karjalanpiirakat, leivokset ja kakut joissa täytteenä voi- tai munavaahtoa, liivatetta tai marja- tai hedelmämehua tai niitä vastaavia aineita (+8 º C ) Käsitellyt kasvikset ja sienet (+8 º C ) Käsitellyt marjat ja hedelmät sekä niistä valmistetut einekset (+8 º C ) Leikatut tomaatit ja kurkku alle +8 º C Pakasteet ja jäätelö 18 º C Valmis ruoka ja ruokaeinekset (enint. +8 º C

105 PAKKAUSMERKINNÄT HELPOSTI PILAANTUVILLE ELINTARVIKKEILLE Viimeinen käyttöpäivä tai viimeinen käyttöajankohta Parasta ennen päiväysmerkintä Säilytysohje Käyttöohje

106 VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄ TAI VIIMEINEN KÄYTTÖAJANKOHTA Mikrobiologisesti helposti pilaantuvissa tuotteissa Päiväys merkitään pakkaukseen päivänä ja kuukautena ja haluttaessa myös vuosilukuna Viimeisen käyttöpäivän jälkeen elintarviketta ei saa enää myydä tai käyttää Eineksissä pakollinen

107 PARASTA ENNEN - PÄIVÄYSMERKINTÄ Kaikissa niissä muissa elintarvikkeissa, missä ei ole viimeistä käyttöpäivää tai käyttöajankohtaa Kuvaa elintarvikkeen tyypillisten ominaisuuksien säilymistä asianmukaisesti säilytettynä Tuotetta voidaan pitää myynnissä ja käyttää merkityn ajankohdan jälkeenkin Tuotteen säilyvyys määrittää merkintätavan päiväykselle Sokeri ja suola

108 SÄILYTYS- JA KÄYTTÖOHJE Säilytysohje on pakollinen; o helposti pilaantuvissa elintarvikkeissa o pakasteissa o luokitelluissa kananmunissa o perunoissa o lastenruoissa Käyttöohje on pakollinen; o lastenruoissa o jauhemaisissa äidinmaidon korvikkeissa o ravintoainevalmisteissa o korvasienissä

109 PILAANTUVAT ELINTARVIKKEET Säilymiseen vaikuttaa lämpötila- ka kosteusolosuhteet Ei säilytetä välttämättä kylmässä Niiden happamuus tai veden aktiivisuus on pienempi kuin helposti pilaantuvilla Käsittelytavoilla suuri merkitys pilaantuville elintarvikkeille Pakkaamattomat säilytetään erillään muista elintarvikkeista

110 KUIVATUT ELINTARVIKKEET JA SÄILYKKEET Kuivatuista elintarvikkeista on poistettu vettä kuivaamalla tai haihduttamalla veden aktiivisuus on erittäin matala Säilykkeet ovat elintarvikkeita, jotka ovat suljettu kestäviin, ilmatiiviisiin ja valmiisiin myyntipakkauksiin Valmistettu säilytystä kestäviksi steriloinnin avulla (tuhottu haitalliset mikrobit ja itiöt)

111 KEMIALLISET RISKITEKIJÄT Voivat olla elintarvikkeen luonnollisia yhdisteitä, elintarvikkeeseen tarkoituksella lisättyjä lisäaineita tai niihin vahingossa joutuneita aineita Ruoan kemialliset yhdisteet voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja tai riskejä

112 KEMIALLISIA HAITTOJA VOIVAT AIHEUTTAA Luontaiset myrkyt PAH-yhdisteet Torjunta-ainejäämät Ympäristömyrkyt Homemyrkyt Eläinlääkejäämät Lisäaineet Elintarvikepakkauksista liuenneet aineet

113 KEMIALLISEN RISKIN ARVIOINTI Perustuu altistuslaskelmien keskiarvioihin pitoisuustietojen ja ruoankulutuksen arvioinnin kautta määritetään todennäköinen laadullinen ja määrällinen saanti Keskiarvotietojen perusteella riski jää yleensä pieneksi Erityisryhmillä vierasaineiden saanti voi poiketa huomattavastikin keskiarvosta

114 LUONTAISET MYRKYT Kasvikunnan tuotteissa yleisimpiä luontaisesti esiintyvistä myrkyllisistä aineista; glykoalkaloidit mm. perunan solaniini korvasienen gyromitriitti papujen lektiini biogeeniset amiitit kasvisten nitraatti o Valinnalla ja käsittelemällä elintarvikkeita oikein voidaan välttää luontaisia myrkkyjä

115 KÄSITTELYN VAIKUTUS LUONTAISIIN MYRKKYIHIN Joissain tapauksissa oikea käsittely vähentää tai poistaa suurimman osan myrkyistä ja tekee mahdolliseksi tuotteiden käytön elintarvikkeena Vihreitä perunoita ei saa käyttää ravinnoksi Kuivatut tuontipavut tulee liottaa yli yön ja keittää täysin pehmeiksi Papujen liotus- ja keitinvesi tulee heittää pois

116 KORVASIENTEN KÄSITTELY Korvasienet tulee keittää kaksi kertaa 5 minuuttia ennen käyttöä runsaassa vedessä Keittokertojen välillä sienet huuhdellaan huolella Kuivattuja korvasieniä liotetaan kaksi tuntia ja keitetään sen jälkeen kuin tuoreet sienet Keitinvesi ja liotinvesi heitetään aina pois Keittämisen aikana on tuuletettava hyvin

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN

Väittämä OIKEIN VÄÄRIN HYGIENIAOSAAMISTESTI / MALLISARJA I Huomioitavaa: vain yksi vastausrasti / väittämä. Vastausaikaa on 45 minuuttia. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin aloittamisesta.

Lisätiedot

Hygieniariskin hallinta

Hygieniariskin hallinta Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Toinen luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Hygieniariskin hallinta KEUDA 2 1 Hygieniariskin hallinta Vesi Tekstiilit Kontaminoituminen

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA 2016 JOHDANTO Projektin tavoitteena oli selvittää kebabravintoloiden kebabin mikrobiologista laatua. Vantaan lisäksi projektiin osallistui Helsingin

Lisätiedot

Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa

Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Ensimmäinen luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Tekstiilihuollon laadunhallinnan kehitys 2001 Valkopesun laadunvalvonnan nimi muutetaan

Lisätiedot

MYYMÄLÄN ITSE MARINOIMIEN TUOTTEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA

MYYMÄLÄN ITSE MARINOIMIEN TUOTTEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA 23.05.2011 MYYMÄLÄN ITSE MARINOIMIEN TUOTTEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU HÄMEENLINNAN SEUDULLA Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Rakennusvalvonta ja ympäristö Wetterhoffinkatu 2 PL 63, 13101 Hämeenlinna

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Hygieniaosaamiskoulutus

Hygieniaosaamiskoulutus Hygieniaosaamiskoulutus Kouluttajan materiaali ja kalvot Hanna Tuominen Kehittämishankeraportti Syyskuu 2008 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) Tuominen, Hanna KUVAILULEHTI Päivämäärä Julkaisun laji

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa

Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa Merja Laaksonen hygieniahoitaja VSSHP/Tyks Sairaalahygienia ja infektiontorjunta SHYG 2016 Mikä on listeria ja listerioosi?

Lisätiedot

PROJEKTIYHTEENVETO SALMONELLAT JA LISTERIA VIIPALOIDUISSA JUUSTOISSA

PROJEKTIYHTEENVETO SALMONELLAT JA LISTERIA VIIPALOIDUISSA JUUSTOISSA PROJEKTIYHTEENVETO SALMONELLAT JA LISTERIA VIIPALOIDUISSA JUUSTOISSA 2015-2016 SALMONELLAT JA LISTERIA MONOCYTOGENES VIIPALOIDUISSA JUUSTOISSA 2015-2016 Kyseessä on Eviran käynnistämä viipaloitujen juustojen

Lisätiedot

Pesässä on aina yli 20 C ja sikiöinnin aikana yli 30 C, suhteellinen kosteus sikiöalalla on yli 90 %

Pesässä on aina yli 20 C ja sikiöinnin aikana yli 30 C, suhteellinen kosteus sikiöalalla on yli 90 % Mehiläiset ja taudit Mehiläispesässä on runsaasti hiilihydraatteja, valkuaisia ja rasvoja Lisäksi siellä on suuri joukko tiiviissä kosketuksessa toisiinsa olevia toukkia ja aikuisia mehiläisiä Sama hengitysilma

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suolisto ja vastustuskyky Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen

Lisätiedot

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008

Rakennusvalvonta ja ympäristö ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 Terveystarkastaja Päivi Lindén 15.5.2009 ULKOMYYNNIN LÄMPÖTILASEURANTA HÄMEENLINNASSA KESINÄ 2007 JA 2008 YLEISTÄ Hämeenlinnan seudullinen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa Maria Rönnqvist, Evira Esityksen aiheita Riskinarviointi sianrehun salmonellariskistä Salmonella taudinaiheuttajana Salmonella sianlihan tuotannossa Salmonellan

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Listeria monocytogenes kalavalmisteissa 2004

Listeria monocytogenes kalavalmisteissa 2004 Listeria monocytogenes kalavalmisteissa 2004 OULUN KAUPUNKI OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Raportti 1/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...1 2. Listeria monocytogenes...1 2.1. Listerian esiintyminen...1

Lisätiedot

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym)

- emännät - aputöissä myös asiakkaita (tiski ym) KYMEN A-KLINIKKATOIMI KARHULAN TOIMINTAYKSIKÖT TURVALANTIE 2 48700 KOTKA Y-tunnus: 0200924-4 A-KLINIKAN KEITTIÖN OMAVALVONTASUUNNITELMA, päivitetty 9.7.2013 Vastuuhenkilöt: Toiminta: Asiakkaat: Ateriamäärät:

Lisätiedot

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide:

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide: Liite 1qs, Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu (13.1.2014) Sivu 1 / 5 Tarkastuksen suorittaja Tarkastuksen pvm Huoneiston nimi ja osoite Läsnä: Toteutus A B C D Ei sovelleta Ei tarkasteta 1. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet Raakamaidon vastaanotto Raakamaidossa on haittamikrobeja, kasvunestoaineita tai sen aistittava laatu

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN OMAVALVONTA- NÄYTTEET

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Pienissä 1-2 hengen yrityksissä suunnitelma voi olla osittain suullinen ja

Lisätiedot

Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames

Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames Eesti mesinike suvine teabepäev Koht ja aeg: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ruumides, 11.07.2015.a.

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 3/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 3/2012 Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa 2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Toimijan omavalvontavelvoite... 1

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu Jaana Elo KoKo Palvelut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 178/2002 Elintarvikelainsäädäntöä

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2014

Tullin elintarviketutkimukset 2014 Tullin elintarviketutkimukset 2014 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2014 yhteensä 3329 tavaraerää. Eristä 51 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 46 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK

Marjatta Rahkio, LTK Satu Mustalahti, LTK Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK -yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

Tarttuvista taudeista

Tarttuvista taudeista OHJELMA Hippos kiittää tuesta seuraavia yhteistyökumppaneita: Intervet Oy Pharmaxim AB Scanvet Eläinlääkkeet Oy Vermon Ravirata Vetcare Oy 18.00 18.30 Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy / ell. Katja Hautala

Lisätiedot

ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN JÄÄHDYTYS JA JÄÄHDYTETYN RUOAN LAATU TARJOILUPAIKOISSA 2005

ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN JÄÄHDYTYS JA JÄÄHDYTETYN RUOAN LAATU TARJOILUPAIKOISSA 2005 RAPORTTI 1/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN JÄÄHDYTYS JA JÄÄHDYTETYN RUOAN LAATU TARJOILUPAIKOISSA 2005 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1 2 Toiminnanharjoittajan omavalvontavelvoite

Lisätiedot

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Hakemus toimitetaan Oulunkaaren johtavalle eläinlääkärille vähintään 60 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamisajankohtaa. 1 (5) OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT PL 10 93101 Pudasjärvi ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi Faksi: (08) 823 453 HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

Laukaan ympäristöterveydenhuolto

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 1 (5) Laukaan ympäristöterveydenhuolto HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä

Lisätiedot

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI www.ett.fi ETT ry VIRUSRIPULIT, HENGITYSTIETULEHDUKSET Ajoittain esiintyviä, erittäin helposti leviäviä V. 2012 tarttuvaa, voimakasoireista koronavirusripulia (?)

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

Raakamaito lainsäädännössä. Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO

Raakamaito lainsäädännössä. Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Raakamaito lainsäädännössä joanna.kurki@mmm.fi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO 29.11.2012 Maidontarkastuslaki 1946 tilausmaito (tinkimaito, betingsmjölk, gårdsmjölk) Terveydenhoitolaki 1927 Terveydenhoitolaki-

Lisätiedot

Mikä on lisäaine ja mikä ei?

Mikä on lisäaine ja mikä ei? Lisäaineet Mikä on lisäaine ja mikä ei? Lisäaine on: Tuotteeseen aina tarkoituksella lisätty aine jonkin teknisen tarkoituksen takia. Lisäaineita eivät ole: Valmistusaineet tai mausteet, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/2. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/2 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 9 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Aidon perinteisen tuotteen nimitys... 2 4 Tilojen

Lisätiedot

Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros. Suorat puhelinnumerot: Toimisto 02-621 3342

Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros. Suorat puhelinnumerot: Toimisto 02-621 3342 1 YHTEYSTIEDOT: AVOINNA: ma - pe klo 8.00-15.30 KÄYNTIOSOITE: POSTIOSOITE: INTERNETOSOITE: SÄHKÖPOSTIOSOITE: Vähärauma, Teknologiakeskus Pripoli, A-siipi, 3. kerros Tiedepuisto 4, 28600 PORI www.pori.fi/porilab

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Infektiot, allergiat ja astma urheilussa sairaudet ja vammat urheilussa UKK-instituutti 5.11.2012 Marika Laaksonen, ETT,

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriön asetus

Maa ja metsätalousministeriön asetus 3.11. 2016 Maa ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa. Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5.

Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa. Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5. Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5.2008 1 Tavanomaiset varotoimet Tavanomaiset varotoimet Noudatetaan

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva?

Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Pakkausmerkintöjen valvonta ja Oiva? Toimijan omavalvonta Viranomaisvalvonta Kuluttajat 16.10.2014 Toimijan omavalvonta Lähtökohta: Toimiva omavalvontasuunnitelma Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen

Lisätiedot

Hankeraportti 2011: Salmonella kasviksissa

Hankeraportti 2011: Salmonella kasviksissa Hankeraportti 2011: Salmonella kasviksissa Syyskuu 2012 Sosiaali- ja terveysvirasto Terveysvalvontatoimisto Laatinut vt. terveystarkastaja Emma Bäck SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...1 1.1. SALMONELLA...1 2. NÄYTTEENOTTO...2

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki

Toimipaikan osoite Rysätie 11, PL 2415, 02070 Espoon Kaupunki ESPOON KAUPUNKI TARKASTUSKERTOMUS 1(5) 1. TOIMIJAN JA TOIMIPAIKAN TIEDOT Toimijan nimi (Yrityksen nimi) Espoon kaupunki/sotet Toimijan osoite PL 2415, 02260 Espoo Laskutusosoite Y-tunnus 0101263-6 Puhelin

Lisätiedot

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ KOHDERYHMÄ: Soveltuu peruskoulun 9.luokan kemian osioon Orgaaninen kemia. KESTO: 45 60 min. Kemian opetuksen keskus MOTIVAATIO: Muovituotteet kerääntyvät helposti luontoon ja saastuttavat

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Sanna Viljakainen Ylitarkastaja, TkT Tuoteturvallisuusyksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kasvinsuojeluaineiden käyttö Käytetään

Lisätiedot

Ruokaratkaisuja. Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS. Kirsi Englund

Ruokaratkaisuja. Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS. Kirsi Englund Ruokaratkaisuja Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS Kirsi Englund Hyvän aterian malli Ateria on ravitsemuksellisesti laadukas, kun lautaseltasi löytyy nämä neljä osaa. Omaksu malli mieleesi,

Lisätiedot

Muna-alan laitos Varastolaitos Muu, mikä? Toimijan nimi Y-tunnus/henkilötunnus. Osoite ja postitoimipaikka

Muna-alan laitos Varastolaitos Muu, mikä? Toimijan nimi Y-tunnus/henkilötunnus. Osoite ja postitoimipaikka Terveysvalvonta Kaikutie 11 68620 PIETARSAARI 06-7861 111 Fax: 06-7861 569 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN HAKEMUS 14 Laitos Eläinperäisten elintarvikkeiden käsittely Hakemuksen aihe Toiminnan aloittaminen Toiminnan

Lisätiedot

LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 1993

LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 1993 LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 1993 kaupunki Ympäristövirasto Raportti 3/1993 ~ IIOulun Oulu LENKKI-, NAKKI- JA LEIKKELEMAKKAROIDEN LISÄAINEET SEKÄ MYVNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT

Lisätiedot

Virusriskin vähentäminen elintarviketuotannossa

Virusriskin vähentäminen elintarviketuotannossa Virusriskin vähentäminen elintarviketuotannossa Satu Salo, VTT Expert Services Oy Marjaana Rättö, Irina Tsitko ja Hanna Miettinen, VTT 2 Viruskontaminaation riskinhallintakeinojen kehittäminen ja arvioiminen

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

S.aureus - ongelman saneeraus. Laura Kulkas Valio Oy

S.aureus - ongelman saneeraus. Laura Kulkas Valio Oy S.aureus - ongelman saneeraus Laura Kulkas Valio Oy Staphylococcus aureus Nykytiedon avulla S.aureusutaretulehdukset ovat pääosin estettävissä tai pois saneerattavissa Keinot saattavat vaatia uusia ajatusmalleja/toimintamalleja

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2013

Tullin elintarviketutkimukset 2013 Tullin elintarviketutkimukset 2013 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2013 yhteensä 3137 tavaraerää. Eristä 52 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 44 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Bioteknologia BI5. Mikrobit

Bioteknologia BI5. Mikrobit Bioteknologia BI5 Mikrobit MIKROBIT eliöitä kaikista neljästä kunnasta + virukset ja prionit kaikki mikroskooppisen pienet eliöt yksilö- ja lajimäärältään enemmän kuin muita eliöitä esiintyvät kaikenlaisissa

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

Hepatiitti E -viruksen esiintyminen ihmisissä ja eläimissä Suomessa

Hepatiitti E -viruksen esiintyminen ihmisissä ja eläimissä Suomessa Hepatiitti E -viruksen esiintyminen ihmisissä ja eläimissä Suomessa Tuija Kantala ELL, yliopisto-opettaja, jatkotutkinto-opiskelija Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto Eläinlääketieteellinen

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Jyväskylän ympäristölaboratorio Eeronkatu 10 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 014 626650 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit) akkr

Lisätiedot

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista elintarvikehygieniasta 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista 2016 Elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei?

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Alueellinen koulutuspäivä 29.11.2016 Hygieniahoitaja, Anu Harttio-Nohteri/VSSHP

Lisätiedot

VASTAANOTTOTARKASTUS. Lomake 1a. Vuosi

VASTAANOTTOTARKASTUS. Lomake 1a. Vuosi VASTAANOTTOTARKASTUS Lomake 1a - Kirjaa tiedot kerran viikossa kahdesta tuotteesta sekä aina puutteita ja virheitä todettaessa ja korjaavista toimenpiteistä - Lisätiedot lomakkeen toiselle sivulle Tuore

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet Bakteerit, hiivat Homeet, levät, sienet Mitä Hygieniapaketti on ja miten se toimii? MCF Hygieniapaketti on käsittely- ja tuotekokonaisuus, jonka avulla hyvän hygienian ylläpito on taloudellista ja tehokasta!

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta

Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Alkutuotannon tuotteiden etämyynnistä ja REKOtoiminnasta Pirjo Korpela Yleistä alkutuotannosta Hygieniapaketin mukaan myynti suoraan kuluttajille on suljettu ulos alkutuotannon toiminnasta Kuitenkin pienimuotoisesta

Lisätiedot

PIZZOJEN SUOLAPITOISUUSTUTKIMUS JA PIZZARAAKA-AINEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU. ~ Oulun kaupunki. Ympäristövirasto.

PIZZOJEN SUOLAPITOISUUSTUTKIMUS JA PIZZARAAKA-AINEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU. ~ Oulun kaupunki. Ympäristövirasto. J PIZZOJEN SUOLAPITOISUUSTUTKIMUS JA PIZZARAAKA-AINEIDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU ~ Oulun kaupunki Ympäristövirasto - Raportti 5/1998 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 PIZZOJEN SUOLAPITOISUUDET 1 PIZZATÄYTTEIDEN

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön kuulumisia. Ylitarkastaja Carmela Hellsten Evira

Elintarvikelainsäädännön kuulumisia. Ylitarkastaja Carmela Hellsten Evira Elintarvikelainsäädännön kuulumisia Ylitarkastaja Carmela Hellsten Evira Tulevia muutoksia Kansallisen lainsäädännön muutoksia Elintarvikelaki (23/2006) Ns. laitosasetus (37/EEO/2006) Ns. alkutuotantoasetus

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

Näytteiden tutkiminen elintarvike- ja talousvesivälitteisessä epidemiassa

Näytteiden tutkiminen elintarvike- ja talousvesivälitteisessä epidemiassa 27.01.2005 1 (6) Näytteiden tutkiminen elintarvike- ja talousvesivälitteisessä epidemiassa Kun kunnallinen viranomainen saa tiedon epäillystä elintarvike- tai talousvesiepidemiasta, kunnan ruokamyrkytysten

Lisätiedot

Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015

Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015 Elintarvikelaboratorioiden koulutuspäivät Workshop mikrobiologiset ohjearvot 1.10.2015 Workshop 3: Elintarvikkeiden mikrobiologiset ohjearvot Vuonna 2014 elintarviketeollisuuden, laboratorioiden ja Eviran

Lisätiedot

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä?

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? 2 Kasvinsuojeluainejäämät Mikä on kasvinsuojeluaine?...3 Mikä on kasvinsuojeluainejäämä?...4 Kasvinsuojeluaineiden turvallisuusarviointi...5 Kasvinsuojeluaineiden

Lisätiedot

Keittomakkaroiksi kutsutaan makkaroita, jotka

Keittomakkaroiksi kutsutaan makkaroita, jotka Keittomakkarat Keittomakkaroiksi kutsutaan makkaroita, jotka kypsennetään keittämällä. ällä Keittomakkaroita ovat leikkelemakkarat ja ruokamakkarat. Keittomakkarat kypsennetään + 72 C:n sisälämpötilaan.

Lisätiedot

RAPORTTI 5/2010 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS

RAPORTTI 5/2010 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS RAPORTTI 5/2010 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS Hampurilaisten laatu Oulun seudulla 2009 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 1 1. PROJEKTIN TOTEUTUS... 4 2. TUTKIMUSMENETELMÄT JA VALITTUJEN MIKROBIEN

Lisätiedot

lämpötilassa valmistettuja makkaroita, jotka on saatu hyvin säilyviksi ilmassa kuivaamalla, kylmäsavustamalla tai

lämpötilassa valmistettuja makkaroita, jotka on saatu hyvin säilyviksi ilmassa kuivaamalla, kylmäsavustamalla tai Kestomakkarat Kestomakkarat muodostavat oman, muista selvästi poikkeavan makkararyhmänsä. Kestomakkaroiden osuus makkaroittemme kokonaiskulutuksesta on n. 5 % Ominaisuuksiensa puolesta kestomakkarat sopivat

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot