KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.11.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS"

Transkriptio

1 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

2 LIIKENNESELVITYS Tarkastus 04 Päivämäärä 25/11/2014 Laatija Mari Kinttula, Jukka Räsänen, Elina Tamminen Tarkastaja Pekka Kuorikoski Hyväksyjä Tuomas Lehteinen Kuvaus Suunnittelualue sijaitsee Parikkalan kunnassa valtatien 6 itäpuolella. Alueella on vireillä osayleiskaavan laadinta ja tässä työssä on tutkittu kaavan vaikutukset liikenteeseen. Raportin pohjakartta-aineisto: Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos 3/MML/14 Aineiston kopiointi ilman Logica Suomi Oy:n lupaa on kielletty Ramboll Säterinkatu 6 PL ESPOO T F

3 3 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 3 1. JOHDANTO 4 2. LÄHTÖKOHDAT Kohdealue Suunnitteluhankkeet Nykytilanteen liikenneverkko Liikenne-ennuste 9 3. LIIKENNEVERKKO Lähtökohdat Toimivuustarkastelu Kustannusarvio Johtopäätökset 22

4 4 1. JOHDANTO Koirniemen osayleiskaavan liikenneselvitys tehtiin Ramboll Finland Oy:ssä Parikkalan kunnan toimeksiantona. Työssä selvitettiin uuden maankäytön tuottama liikennesuorite, kuvattiin tarvittavat liikenteelliset toimenpiteet valtatien liittymiin, katuverkon jäsentelyihin ja laskettiin niiden karkeat kustannukset. Rambollin projektiryhmässä Mari Kinttula on toiminut projektipäällikkönä sekä suunnittelijana, Jukka Räsänen on vastannut ennusteiden laadinnasta, Marjut Viljanen on toiminut kustannuslaskijana ja toimivuustarkastelun on laatinut Elina Tamminen. Laadunvarmistajana työssä toimi Pekka Kuorikoski. 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Kohdealue Suunnittelualue sijaitsee Parikkalan kunnassa valtatien 6 itäpuolella. Alueella on vireillä osayleiskaavan laadinta. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.

5 5 2.2 Suunnitteluhankkeet Koirniemen osayleiskaava Kuva 2. Osayleiskaavaehdotus

6 6 2.3 Nykytilanteen liikenneverkko Jalankulku ja pyöräily Parikkalan taajaman ja Särkisalmen välillä on erillinen kevyen liikenteen yhteys (kuva 3.). Valtatielle ei ole rakennettu erillisiä alituksia tai ylityksiä. Kuva 3. Jalankulun ja pyöräilyn väylät (sininen viiva) ja bussipysäkit.

7 7 Joukkoliikenne Asiointiliikenne on Parikkalan kunnan järjestämää kaikille avointa joukkoliikennettä, joka toteutetaan tilatakseilla sekä pikkubussilla. Kaukoliikenteen linja-autoja kulkee valtatiellä 6 Parikkalan kautta Helsinkiin, Savonlinnaan ja Lappeenrantaan. Nykytilanteen liikennemäärät Suunnittelualueen länsipuolella valtatiellä 6 keskimääräinen vuorokausiliikenne on ollut 5100 ajoneuvoa vuonna 2011 (kuva 4.). Tästä raskaan liikenteen määrä on ollut noin 500 autoa /vrk eli 10 %. Suunnittelualueella valtatiellä 6 on voimassa 80 km/h nopeusrajoitus. Kuva 4. Keskimääräinen ajoneuvoliikenne (ajon./vrk) vuonna 2011 (ELY-keskus)

8 8 Liikenneonnettomuudet Vt 6 Parikkala(6 323/ /3200, /4000-2/4266) Liikenneviraston onnettomuusrekisterin mukaan vuosien välisenä aikana on suunnittelualueella tapahtunut kuusi poliisille raportoitua onnettomuutta (kuva 5.). Kaikki tapahtuneet onnettomuudet olivat omaisuusvahinkoon johtaneita moottoriajoneuvo-onnettomuuksia. Onnettomuuksista viisi on tapahtunut vt6:n ja Parikkalantien liittymässä tai sen lähialueella. Kuva 5. Liikenneonnettomuudet (Onnettomuusrekisteri)

9 9 2.4 Liikenne-ennuste Koirniemen osayleiskaavan liikenne Koirniemen alueelle on osoitettu laaja kaupallisten palvelujenalue (KL/KM). Alueelle voidaan sijoittaa tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa (TIVA-kauppa) ja rakennusoikeutta on osoitettu k-m 2. Kaupallisten palvelujen tulevaa kävijämäärää on arvioitu oppaan Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa, Ympäristöministeriö 27/2008 mukaan: Myyntipinta-alaksi on oletettu 70 % kerrosalasta eli k-m 2. Kävijämääräksi vuorokaudessa on arvioitu 8 kävijää/100 m 2. Matkoista 95 % arvioidaan tehtävän autolla Henkilöauton keskimääräiseksi kuormitusasteeksi on oletettu 1,70 henkilöä. Näin saadaan käyntien määräksi 1940 kpl /vrk, joista syntyy yhteensä 3880 matkaa (kauppaan ja takaisin). Lisäksi alueelle arvioidaan suuntautuvan kuormaautokuljetuksia 65 kpl /vrk eli yhteensä 130 matkaa. Välivaiheena liikenteen toimivuus arvioitiin herkkyystarkasteluna myös kaksinkertaistamalla matkatuotos 16 kävijäksi/100 m 2. Alueelle on osoitettu asumista ja loma-asumista, joiden matkatuotos on melko pieni verrattuna kaupallisten palvelujen alueeseen. Asumiseen ja loma-asumiseen tarkoitettujen alueiden matkatuotos on yhteensä arviolta 80 matkaa /vrk. Edellisistä syntyy kaavan matkatuotokseksi yhteensä noin 3960 henkilöautomatkaa ja 130 kuorma-autokuljetusta vuorokaudessa. Välivaiheessa tehdyissä herkkyystarkastelussa henkilöautomatkojen määrä oli noin Lisäksi arvioitiin, miten liikennemääriin vaikuttaa, jos kerrosalasta osa (5 000 m 2 ) on päivittäistavarakauppaa, jossa myyntipinta-alan käyntimäärä on noin 60 käyntiä /100 m 2. Tällöin vuorokauden käyntimääräksi alueella saadaan noin 8375 käyntiä. Tätä on käytetty maksimiliikennemääränä tarkasteluissa. Kun otetaan huomioon, että Parikkalan kunnan asukasluku on noin henkilöä ja ohittava liikenne valtatiellä 6 on ollut 5100 ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna 2011, niin laskennallisesti vilkkaimmat tunnit sijoittuvat kesäkuukausien perjantaihuipputunneille. Matkatuotoslaskennan perusteet ja kulkutapajakauma Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan matkatuotosluvut vaihtelevat välillä 4-28 kävijää/100 m 2, ja tässä selvityksessä on oletettu kävijämääräksi 8 kävijää/100 m 2. Päivittäistavarakaupan matkatuotosluvut olisivat välillä käyntiä/100 m 2. Käyntimääräksi erikoistavarakauppaan kaavan sallimien kerrosneliöiden perusteella saadaan yhteensä noin /vrk. Kaavan salliman kerrosalan perusteella kävijöitä on paljon suhteessa lähistön nykyisiin asukkaisiin sekä valtatien liikennemäärään ja kaavan toteutuminen kytkeytyykin lisäksi rajaliikenteen kehittymiseen. Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan Koirniemen kauppapaikkaan liittyy suunnittelumääräys, jonka mukaan matkailua palvelevaa vähittäiskaupan suuryksikköä voidaan lähteä toteuttamaan vasta sitten, kun liikenneyhteys välillä Parikkala-Syvänoro on avattu pysyvästi. Joukkoliikennevyöhykkeen ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan asiakkaista suurin osa, % saapuu autolla, 3-5 % jalan, polkupyörällä noin 1 % ja joukkoliikenteellä noin 1 %. Koska alueen kehittyminen kytkeytyy olennaisesti rajaliikenteen kasvuun ja mahdollisuuksiin tulevaisuudessa, on realistista olettaa matkoista 95 % tapahtuvan autolla.

10 10 Yleisten teiden kasvu ja rajaliikenteen kehitys Yleisten teiden kasvukertoimena käytetään vuodelle 2030 kerrointa 1,217 (Tieliikenteen ennuste 2030, raporttiluonnos). Näin saadaan ennustevuonna 2030 valtatielle 6 liikennemääräksi 6200 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen määrä on noin 10 % eli 620. Ennuste sisältää mahdollisen rajan ylittävän liikenteen kasvun. Etelä-Karjalan liikennemäärien muutoksia ja vaikutuksia on laajemmin arvioitu Etelä- Karjalan maakuntakaavan liikenneselvityksessä. Rajaliikenteen kehityksen arviointiin liittyy huomattavasti epävarmuutta. Parikkalan rajanylityspaikka ei ole toistaiseksi avoimessa käytössä. Raja-aseman kautta kulkee lähinnä puutavaraa Venäjältä Suomeen. Raja-aseman kautta on viime vuosina kulkenut keskimäärin noin 30 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa, mutta henkilöautoja ei juuri lainkaan. Parikkalan rajanylityspaikan ja Koirniemen kauppapaikan vaikutuksia on arvioitu Etelä- Karjalan maakuntakaavan liikenneselvityksessä seuraavasti: Mikäli Parikkalan raja-asema avataan kansainväliselle liikenteelle, sen kysynnän voi arvioida kasvavan nopeasti. Raja-aseman keskimääräinen vuorokausiliikenne olisi tällöin noin 300 autoa/vrk. Parikkalan raja-asemalle johtavan tien liikenne kasvaisi samoin 300 autolla/vrk ja vastaavasti Nuijamaan ja Imatran raja-asemalta tuleva liikenne jonkin verran vähenisi. Näin pienillä liikennemäärien muutoksella ei ole merkittävää positiivista tai negatiivista vaikutusta teiden liikennöitävyyteen, välityskyvyn riittävyyteen tai liikenteen haittoihin. Parikkalan raja-aseman liikenteestä Koirniemeen voisi karkeasti arvioida suuntautuvan käyntiä/vrk, mikä lisäisi Koirniemen simuloituja ostoskäyntejä %. Koirniemen kauppapaikan kannalta raja-aseman liikenteen voimakkaalla kasvulla on hyvin merkittävä vaikutus. Parikkalan raja-aseman liikenteestä Koirniemeen voisi karkeasti arvioida suuntautuvan käyntiä/vrk, mikä lisäisi Koirniemen simuloituja ostoskäyntejä luokkaa %. Vaihemaakuntakaavaan liittyvässä selvityksessä (Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025) on arvioitu Koirniemen palvelujen tarvetta seuraavasti: "Parikkalan raja-aseman toiminnan laajentaminen ja kansainvälisen rajaliikenteen kehittäminen luovat edellytyksiä Parikkalan Koirniemen rakentumiselle. Parikkalassa on siis tarvetta omalle matkailua palvelevalle kauppapaikalle. Tarvetta kunnassa on myös tilaa vaativan kaupan keskittymälle, koska tilaa vaativan kaupan siirtymät Imatralle ovat suuret. Koirniemi palvelee hyvin tätä matkailun ja asutuksen luomaa kysyntää. Koirniemen mitoitus tilaa vaativan kaupan osalta on suurempi kuin asukkaiden ostovoiman pohjalta laskettu liiketilan lisätarve, mutta kuten jo todettiin, alue tulee palvelemaan myös matkailijoita sekä loma-asukkaita." Liikenteen suuntautuminen Liikenteen suuntautuminen nykytilanteessa ja ennustevuonna 2030 on esitetty seuraavissa kuvissa.

11 11 Kuva 6. Nykytilanteen liikenteen suuntautuminen. Arvio perustuu pääosin Tierekisterin tietoihin. Kuva 7. Liikenteen suuntautuminen vuonna Arvio perustuu Liikennevíraston kasvukertoimiin, alueen uuden maankäytön matkatuotoksiin ja arvioon rajaliikenteen merkittävästä kasvusta

12 12 Yhteenveto Koirniemen alueen arvioitu maksimi matkatuotos on yhteensä noin 8375 henkilöautomatkaa ja 130 kuorma-autokuljetusta vuorokaudessa. Matkatuotoksesta 50 %, eli n suuntautuu Parikkalan keskustaan ja takaisin nykyistä Parikkalantietä pitkin ja 50 % valtatietä. Matkatuotos nykytilanteen liikennemääriin lisättynä tarkoittaisi valtatiellä 6 maksimissaan 9290 ajoneuvoa, josta on 640 raskasta liikennettä /vrk, jos oletetaan kaiken syntyvän liikenteen olevan uutta, eikä valtatiellä nykyisin kulkevasta liikenteestä alueella poikkeavaa. Maltillisen arvion mukaan voidaan olettaa, että 30 % kaava-alueen liikennetuotoksesta muodostuu alueen nykyisin ohittavasta liikenteestä, jolloin vt6:n liikennemääräksi nykytilanteessa muodostuu kaava-alueen kohdalla yhteensä 8030 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista on 640 raskasta ajoneuvoa. Yleisten teiden kasvukertoimena käytetään vuodelle 2030 kerrointa 1,217 (Tieliikenteen ennuste 2030, raporttiluonnos). Näin saadaan ennustevuonna 2030 valtatielle 6 liikennemääräksi 6200 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen määrä on noin 10 % eli 620. Keskivuorokausiliikenne lisättynä kaavan matkatuotoksilla olisi valtatiellä 6 tällöin maksimissaan ajoneuvoa, josta 750 raskasta liikennettä, jos oletetaan kaiken syntyvän liikenteen olevan uutta, eikä valtatiellä nykyisin kulkevasta liikenteestä alueella poikkeavaa. Maltillisen arvion mukaan voidaan olettaa, että 30 % alueen liikennetuotoksesta muodostuu alueen ohittavasta liikenteestä, jolloin vt6:n liikennemääräksi vuonna 2030 muodostuu yhteensä 9130 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista 750 on raskasta ajoneuvoa.

13 13 3. LIIKENNEVERKKO 3.1 Lähtökohdat Nykytilanteen liikennemäärien (KVL 5100 /vt6) ja kaavan arvioidun matkatuotoksen perustella uuteen kaava-alueen liittymään valtatieltä 6 suositellaan sekä vasemmalle että oikealle kääntymiskaistoja. Kääntyvien kaistojen tarve syntyy jo valtatien 6 nykyisten liikennemäärän perusteella, joten kaavan toteutumisasteella ei ole ratkaisevaa merkitystä liikennejärjestelyihin. Katujen tyyppipoikkileikkaukset, asemapiirustukset ja alustavat pituusleikkaukset ovat raportin liitteenä. Uuden kokoojakadun (K1) varrelle ehdotetaan rakennettavaksi erillistä kevyen liikenteen väylää. Myös alikulku valtatien ali parantaisi jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä alueelle. Alikulun järjestäminen nykyiseltä kevyen liikenteen väylältä vt6:n alitse on kuitenkin erittäin hankalaa suunnitellun liittymän lähellä, koska junarata on niin lähellä. Alikulku vaatisi mittavia tukimuurirakenteita. Tästä syystä mahdollinen alikulku on järkevää sijoittaa nykyiseen Parikkalantie-vt6- liittymään, jolloin kevyen liikenteen yhteys siirtyisi vt6 itäpuolelle. 3.2 Toimivuustarkastelu Liikenteen toimivuutta tarkasteltiin Paramics-simulointiohjelmalla. Kaikki simuloinnit tehtiin kunkin tarkastelutilanteen omilla iltahuipputunnin liikennemäärillä. Liikenteen jonoutumista on havainnollistettu maksimijononpituuskuvien avulla. Yksi maksimijononpituuskuva esittää yhden simulointitunnin aikana toteutuneita maksimijononpituuksia suunnittain ja kaistoittain. Liikennettä simuloitiin useilla eri satunnaisluvuilla vaihtelevuuden saamiseksi, joten maksimijononpituudet vaihtelivat liittymissä ja tulosuunnissa hieman eri satunnaisluvuilla ajettaessa, liikennetilanteesta riippuen. Muistiossa esitetyiksi maksimijononpituuskuviksi on valittu ne kuvat, jotka edustivat parhaiten kokonaistilannetta tarkasteltavissa liittymissä. Kuvien tarkastelussa on huomioitava, että jonkin suunnan maksimijononpituus on saattanut esiintyä vain hyvin hetkellisesti, ja jonot eivät ole välttämättä olleet samanaikaisesti maksimissaan joka suunnasta. Jokainen malli simuloitiin vähintään kolme kertaa eri satunnaisluvuilla, eli malli syötti kussakin tutkitussa tilanteessa ajoneuvoja liikenneverkolle hieman erilaisilla sykleillä. Yksittäinen simulointiajo kesti tunnin. Raskaan liikenteen osuudeksi määritettiin 5 prosenttia. Viivytykset on ilmaistu keskimääräisin viivytyksin. Ohjelma laskee simulointiajanjakson aikana esiintyneet viivytykset tulosuunnittain yhteen ja ilmoittaa ajoneuvojen määrään perustuen keskimääräiset ajoneuvoviiveet suunnittain. Viivytysluku ilmaisee koko tulosuunnan viivytykset, eli sekä suoraan ajavien että kääntyvien viivytykset. Raportissa esitettyjä viivytyksiä voidaan arvioida alla olevan taulukon (Tasoliittymät, Tiehallinto 2001) mukaisesti: Palvelutaso Keskimäär.viivytys (s/ajon) A (erittäin hyvä) 5,0 B (hyvä) 5,1-15,0 C (tyydyttävä) 15,1-25,0 D (välttävä) 25,1-40,0 E (huono) 40,1-60,0 F (erittäin huono) > 60,0

14 14 Verkkovaihtoehdot Alueen liikenne simuloitiin neljällä eri versiolla, joista kolme on esitetty alla. Tarkastelut aloitettiin rakentamalla kohteeseen nykytilanteen malli, jota simuloitiin nykytilanteen liikennemäärillä. Seuraavaksi luotiin mallit vaiheista 1 ja 2. Ennustemallien liikennemäärät saatiin ennustevuoden 2030 yleisten teiden kasvukertoimena käytetyn kertoimen 1,217 avulla. Kaava-alueen rakentaminen on oletettu kokonaan valmiiksi jo vaiheessa 1. Vaiheessa 1 kaava-alueen läpi kulkee kokoojakatu, jonka pohjoispäässä liittymässä valtatiellä 6 on sekä pohjoisesta vasemmalle että etelästä oikealle kääntymiskaistat. Vaiheessa 2 kaava-alueen läpi kulkee kokoojakatu sekä tonttikatu. Tonttikatu Mäkelän alueen läpi on rauhoitettu nopeuteen 20km/h, mikä vähentää huomattavasti läpiajoliikennettä. Kokoojakadulta liityntä valtatielle 6 on toteutettu eritasoliittymänä. Simulointimallit on esitetty kuvassa 8. Kuva 8. Simulointimallit nykytilanne, vaihe 1 ja vaihe 2 IHT Tulokset Nykytilanteessa liittymäalueissa liikenne on sujuvaa ja jonoutumisia ei muodostu. Viivytykset kaava-alueen liittymissä ovat maksimissaan 4 sekuntia. Nykytilanteen keskimääräiset viivytykset ja jononpituudet (keltaisella) on esitetty kuvassa 9.

15 15 Kuva 9. Nykytilanteen keskimääräiset viivytykset ja maksimijononpituudet. Vaiheessa 1 ei ilmennyt toimivuusongelmia. Keskimääräiset viivytykset olivat edelleen 4 sekuntia. Jonoja muodostui vain hieman enemmän (14 m) kuin nykytilanteen mallissa. Vaiheen 1 tarkastelut on esitetty kuvassa 10. Kuva 10. Vaiheen 1 keskimääräiset viivytykset ja maksimijononpituudet.

16 16 Vaiheessa 2 ei myöskään ilmennyt toimivuusongelmia. Keskimääräiset viivytykset olivat edelleen 4 sekuntia. Jononpituudet lyhenivät vaiheen 1 pituuksista 12 metriin. Vaiheen 2 tarkastelut on esitetty kuvassa 11. Kuva 11. Vaiheen 2 keskimääräiset viivytykset ja maksimijononpituudet Herkkyystarkastelu Lisäksi tehtiin muutama herkkyystarkastelu, joissa selvitettiin ensin liikennemäärän kaksinkertaistamisen vaikutuksia ja seuraavaksi mahdollisen matkailua palvelevan päivittäistavarakaupan vaikutuksia. - VE1. Eritasoliittymä, mutta vaiheessa 1 rakennettu kokoojakadun ja vt6 välinen liittymä on säilytetty. - VE2. Parikkalantie-vt6- liittymä on nelihaaraliittymä. Vaiheessa 1 rakennettu liittymä on purettu. - VE 3. Version 2 verkko, mutta tilaa vievän erikoistavarankaupan liikennetuotos on kaksinkertaistettu (matkatuotos noin 16 käyntiä/100 k-m 2 ) ja kokoojakadulta liityttäessä vt6:lle on vasemmalle kääntyville oma kaista. - VE4. Eritasoliittymän rampit on sijoitettu liikenteen suuntautumiseen paremmin sopiviksi. Liikennemäärät sisältävät päivittäistavarakaupan eli simuloinneissa käytetty maksimiliikennemäärä, jossa liikennemäärä on noin kaksinkertainen. - VE5. Tasoliittymäratkaisu, liikennemäärät sisältävät päivittäistavarakaupan eli simuloinneissa käytetty maksimiliikennemäärä, jossa liikennemäärä on noin kaksinkertainen. Herkkyystarkasteluverkot on esitetty seuraavassa kuvassa 12.

17 17 Kuva 12. Herkkyystarkasteluversiot Versiossa 1 kaava-alueen liikenne jakaantuu tasaisesti vaiheessa 1 rakennetun liittymän ja eritasoliittymän välille. Jonoutumiset ja viivytykset pienenevät. Pohjoisen liittymän säilyttäminen myös eritasoliittymän rakentamisen jälkeen parantaa toimivuutta. Version 1 tarkastelun tulokset on esitetty kuvassa 13.

18 18 Kuva 13. Version 1 keskimääräiset viivytykset sekä maksimijononpituudet IHT Vaiheessa 2 ja 3 eritasoliittymää ei ole rakennettu, vaan nykyinen nelihaaraliittymä on säilytetty ennallaan. Kummassakaan versiossa ei toimivuuteen muodostunut ongelmia. Versiossa 3 jonoutuminen kasvaa (satunnainen maksimijono jopa 55m) versiosta 2 ja keskimääräiset viivytykset pitenevät 4 sekunnista 8 sekuntiin. Liikenne on kuitenkin koko ajan sujuvaa ja ajoneuvot pääsevät purkautumaan liittymästä. Version 2 ja 3 tulokset on esitetty kuvissa 14 ja 15. Kuva 14. Version 2 keskimääräiset viivytykset sekä maksimijononpituudet IHT

19 19 Kuva 15. Version 3 keskimääräiset viivytykset sekä maksimijononpituudet IHT Versiossa 4 liikennemäärät olivat suuremmat kuin muissa versioissa, joten jononpituudet ja viivytykset kasvoivat hieman. Keskimääräiset viivytykset olivat pisimmillään 9 sekuntia (palvelutasoluokka B, hyvä) ja hetkittäinen maksimijononpituus 55 m. Kuvassa 16. on esitetty version 4 tulokset. Kuva 16. Version 4 keskimääräiset viivytykset sekä maksimijononpituudet IHT Versiossa 5 tarkasteltiin maksimiliikennemääriä tasoliittymänä. Kaava-alueelta vt6:lle liityttäessä on omat vasemmalle kääntyvät kaistat. Simulointien tulokset osoittivat, että jononpituudet kasvoivat vain vähän edelliseen verrattuna (65 m, mikä tarkoittaa noin 8-9 henkilöautoa), mutta keskimääräiset viivytykset nousivat 22 sekuntiin (palvelutasoluokka C, tyydyttävä). Kuvassa 17 on esitetty version 5 tulokset.

20 20 Kuva 17. Version 5 keskimääräiset viivytykset sekä maksimijononpituudet IHT Suositukset Toimivuustarkastelun perusteella liittymää kaava-alueelle ei tarvitse parantaa eritasoliittymäksi, joten vaiheen 1 liittymä voidaan hyödyntää pitkälle tulevaisuuteen. Liikenteelliset ratkaisut kannattaa suunnitella ensisijaisesti liikenneturvallisuusnäkökohtien perusteella, sillä liikenteellisiä toimivuusongelmia ei ole odotettavissa.

21 Kustannusarvio Osayleiskaavan kaduille laskettiin kustannukset Foren hankeosalaskentaohjelmistoa (Hola) apuna käyttäen. Kustannusarvion hintataso on MAKU 137,0 (2005 = 100). Maaperän oletuksena on routiva ja kokoojakadut rakennetaan reunakivellisinä sekä kuivatetaan kaivoihin. Laskelmassa ei ole mukana valaistusta. Vaihe 1 sisältää kaava-alueen läpi kulkevan kokoojakadun K1 (2050 m) ja vasemmalle sekä oikealle kääntymiskaistat valtatielle 6. Vaiheen kustannusarvio on noin 2,3 M. Parannettavan liittymän etäisyydet viereisiin liittymiin ovat 456 m ja 619 m. Näistä pohjoisempi, 456 m etäisyydellä sijaitseva (Ristisaarentie) on vähäliikenteinen, 4-5 kiinteistöä palveleva liittymä ja eteläisestä kuljetaan Parikkalan taajamaan. Kuva 18. Vaihe 1. Vaihe 2 sisältää kaava-alueen läpi kulkevan kokoojakadun K2 (420 m) ja tonttikadun T1 (495 m). Näiden kustannusarvio on yhteensä noin 0,7 M. Kevyen liikenteen verkostoa voidaan lisäksi parantaa rakentamalla uusi alikulku. Alikulun järjestäminen nykyiseltä kevyen liikenteen väylältä vt6:n alitse on hankalaa vaiheessa 1 parannettavan liittymän yhteyteen, koska junarata on niin lähellä. Alikulku vaatisi mittavia tukimuurirakenteita. Tästä syystä mahdollinen alikulku on järkevää sijoittaa nykyiseen Parikkalantie-vt6- liittymään, jolloin kevyen liikenteen yhteys joko siirtyisi vt6 itäpuolelle tai kaava-alueen sisälle rakennettavan kokoojakadun varteen. Alikulun kustannukset ovat arviolta (hankeosat) ja erillisen, uuden kevyen liikenteen väylän rakentamisen kustannukset noin (hankeosat). Kaikki kustannusarviot ovat alustavia ja niitä tulee tarkentaa suunnittelun edetessä.

22 22 Kuva 19. Vaihe Johtopäätökset Nykytilanteen liikennemäärien (KVL 5100 /vt6) ja kaavan arvioidun matkatuotoksen perustella kaava-alueen liittymiin valtatieltä 6 suositellaan sekä vasemmalle että oikealle kääntymiskaistoja. Kääntyvien kaistojen tarve syntyy jo valtatien liikennemäärän perusteella, joten kaavan toteutumisasteella ei ole ratkaisevaa merkitystä liikennejärjestelyihin. Liikenteellisen toimivuuden perusteella eritasoliittymälle ei ole tarvetta edes ennustevuonna 2030, vaikka kaava-alueen liikennemäärää kasvatettiin herkkyystarkasteluissa. Eritasoliittymän rakentaminen aiheuttaisi kaava-alueen puolelle suhteellisen korkean maapenkereen, kun valtatien 6 ylitse rakennetaan silta. Lisäksi rampeille tarvitaan tilaa. Tämä vähentää kaava-alueen tehollista tonttipinta-alaa. Alueelle on esitetty lopputilanteessa kahta liittymää (Vaihe 1 ja Vaihe 2). Alueelle johtava toinen liittymä parantaa toimivuutta ja turvallisuutta poikkeustilanteissa (onnettomuus, avajaisruuhka tms.). Kaksi liittymää myös siirtää eritasoliittymän tarpeen pitkälle tulevaisuuteen, vaikka liikenne kasvaisi oletettua nopeammin esimerkiksi uuden rajanylityspaikan vuoksi. Kevyen liikenteen alikulun järjestäminen nykyiseltä kevyen liikenteen väylältä vt6:n alitse on hankalaa suunnitellun pohjoisemman liittymän yhteyteen, koska junarata on niin lähellä. Alikulku vaatisi mittavia tukimuurirakenteita. Tästä syystä mahdollinen alikulku on järkevää sijoittaa nykyiseen Parikkalantie-vt6- liittymään, jolloin kevyen liikenteen yhteys joko siirtyisi vt6 itäpuolelle tai kaava-alueen sisälle. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää myös huomio jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin alueelle sekä lähimmiltä bussipysäkeiltä kaupallisiin palveluihin. Opastus pysäköintiin on suunniteltava selkeäksi, että kaikki pysäköintialueet saadaan tarvittaessa tehokkaasti käyttöön.

23 Merkki Hankkeen nimi Muutos Suunn. Tark. KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Piirustuksen sisältö ASEMAPIIRUSTUS, VAIHE 1 Ramboll PL25, Säterinkatu ESPOO puh fax XX.XX.XXXX Tierekisteritunnus :37 marik FILE=U:\1190\Projektit\Parikkala\ _ Koirniemen_oyk_Liikenne\08_Liikenne\Suunnitelmat\Koirmiemi_asemapiirustus_paivitys.dwg LAYOUT=LS Suunn. Mari Kinttula LUONNOS Tark. Pekka Kuorikoski Mittakaava 1:5000 Piirustusnro LS-01-01

24 Merkki Hankkeen nimi Muutos Suunn. Tark. KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Piirustuksen sisältö ASEMAPIIRUSTUS, VAIHE 2 Ramboll PL25, Säterinkatu ESPOO puh fax XX.XX.XXXX Tierekisteritunnus :35 marik FILE=U:\1190\Projektit\Parikkala\ _ Koirniemen_oyk_Liikenne\08_Liikenne\Suunnitelmat\Koirmiemi_asemapiirustus_paivitys.dwg LAYOUT=LS Suunn. Mari Kinttula LUONNOS Tark. Pekka Kuorikoski Mittakaava 1:5000 Piirustusnro LS-01-02

25 Merkk i Muutos S uunn. T ark. Hankkeen nimi Piirustuk sen sisältö KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS PITUUSLEIKKAUS, K1 Ramboll PL25, Säterinkatu ESPOO puh fax LUONNOS :08 marik FILE=U:\1190\Projektit\Parikkala\ _ Koirniemen_oyk_Liikenne\08_Liikenne\Suunnitelmat\Koirmiemi_asemapiirustus.dwg LAYOUT=LS XX.XX.XXXX Tierekis teritunnu s Suunn. Mari Kinttula Tark. Pekka Kuorikoski Mittak aava 1:1000 / 1:100 Pi rustusn ro LS-02-01

26 Merkk i Muuto s S uunn. T ark. Hankkeen nimi Piirustuk sen sisältö KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS PITUUSLEIKKAUS, K2 Ramboll PL25, Säterinkatu ESPOO puh fax LUONNOS :09 marik FILE=U:\1190\Projektit\Parikkala\ _ Koirniemen_oyk_Liikenne\08_Liikenne\Suunnitelmat\Koirmiemi_asemapiirustus.dwg LAYOUT=LS XX.XX.XXXX Tierekis teritunnu s Suunn. Mari Kinttula Tark. Pekka Kuorikoski Mittak aava 1:1000 / 1:100 Piirustusn ro LS-02-02

27 Merkk i Muuto s S uunn. T ark. Hankkeen nimi Piirustuk sen sisältö KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS PITUUSLEIKKAUS, T1 Ramboll PL25, Säterinkatu ESPOO puh fax LUONNOS :10 marik FILE=U:\1190\Projektit\Parikkala\ _ Koirniemen_oyk_Liikenne\08_Liikenne\Suunnitelmat\Koirmiemi_asemapiirustus.dwg LAYOUT=LS XX.XX.XXXX Tierekis teritunnu s Suunn. Mari Kinttula Tark. Pekka Kuorikoski Mittak aava 1:1000 / 1:100 Piirustusn ro LS-02-03

28 Merkk i Muuto s S uunn. T ark. Hankkeen nimi Piirustuk sen sisältö KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSET Ramboll PL25, Säterinkatu ESPOO puh fax LUONNOS :19 marik FILE=U:\1190\Projektit\Parikkala\ _ Koirniemen_oyk_Liikenne\08_Liikenne\Suunnitelmat\Koirmiemi_asemapiirustus.dwg LAYOUT=LS XX.XX.XXXX Tierekis teritunnu s Suunn. Mari Kinttula Tark. Pekka Kuorikoski Mittak aava 1:100 Piirustusn ro LS-01-03

KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS 3.6.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 3/6/2014 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Pekka Kuorikoski Hyväksyjä Jukka Räsänen Kuvaus Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS 18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 18/12/2013 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Jukka-Pekka

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lokakuu 2014 VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 28/10/2014 Laatija Elina Tamminen Tarkastaja Maija Musto Hyväksyjä Jukka Räsänen Kuvaus Suunnittelualue

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu

Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Himoksen Uskolan ja kylpylän asemakaavojen alueen liikenteen toimivuustarkastelu Jämsän kaupunki 9.5.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Johtopäätökset Paikkatietoikkuna 2016 9.5.2016 Page

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo

Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä / Antti Soisalo Härmälän liikennejärjestelyjen esiselvitys Herkkyystarkastelu, Härmäläntanta II asukasmäärä 14.6.2012 / Antti Soisalo Huipputunnin liikennetuotokset korjattu ja simulointitulokset päivitetty 4.10.2012

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 10.6.2015 SISÄLTÖ 1) Lähtökohdat 2) Tarkastelualueen nykytilanne 3) Maankäytön kehittämisen vaikutus liikenteen toimivuuteen LÄHTÖKOHDAT Tässä liikenneselvityksessä

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne...

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne... Sisältö 1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila... 1 Katuverkko ja liikennemäärä... 1 Jalankulku ja pyöräily... 2 Joukkoliikenne... 3 2. Nykyinen ja tuleva maankäyttö... 4 Kortteli 60... 6 3. Asemakaavan

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Erityiskohteen liikenteellinen tarkastelu osana liikenneselvitystä Sito Parhaan ympäristön tekijät 33 [Esityksen nimi] Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Alueen

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KAPULI IIE LIIKENNESELVITYS

MÄNTSÄLÄ KAPULI IIE LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Tapio Sillfors Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10/2017 MÄNTSÄLÄ KAPULI IIE LIIKENNESELVITYS MÄNTSÄLÄ KAPULI IIE LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 17.10.2017 Laatija Tarkastaja Elina Tamminen

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys

Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Himoslehtelän asemakaavan liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Antti Räikkönen Sito Parhaan ympäristön tekijät Taustaa ja nykytilanne Himoslehtelän asemakaavassa tarkoitus on muuttaa Himoslehtelän ja Honkarannan

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110

Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110 PAIMION KAUPUNKI Liikenneselvitys Iso-Iivarintielle välillä vt 1 st 110 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32583 Raportti 1 (12) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Liikenteellinen toimivuustarkastelu Liikenteellinen toimivuustarkastelu NG 11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta J. Järvinen 1.1 22.12.2016 2 (12) 22.12.2016 Liikenteellinen toimivuustarkastelu SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä Kesäkuu 2013 VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Kimmo Heikkilä Riikka Salli Viite

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU. 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma MIILUKORPI II, 631900 ASEMAKAAVA TOIMIVUUSTARKASTELU 1. Työn tausta: 1.1 Suunnitelma Työssä tutkittiin Miilukorpi II-asemakaavan vaikutukset liikenteen toimivuuteen ympäröivällä katuverkolla (Nupurintie

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE

KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe 1. SUUNNITTELUKOHDE KUNNALLISTEKNIIKKA 1 KYTÖLÄN ALUE 2. vaihe LIIKENNESELVITYS ttv,ur 1. SUUNNITTELUKOHDE Kytölän aluetta kaavoitetaan kolmessa vaiheessa. Tämä liikenneselvitys tehdään Kytölän alueen 2. vaiheen kaavan (A-2508)

Lisätiedot

Ruskon kaupan suuryksikkö liikenneselvitys

Ruskon kaupan suuryksikkö liikenneselvitys NCC Ruskon kaupan suuryksikkö liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28378 Raportti Miettinen Tuomas Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen nykytilanne...

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot