ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI"

Transkriptio

1 I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) TRG T1-18 muutos KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI Tämä ilmailutiedotus tulee voimaan ja kumoaa annetun ilmailutiedotuksen TRG T1-18, muutos 4. 1 SOVELTAMINEN Tämä ilmailutiedotus koskee JAR-FCL 1:n vaatimusten kohdan (c)(1) mukaista yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten yhden ohjaajan maalentokoneiden luokkakelpuutuksen (Single Engine Piston, SE piston) ja/tai TMG-moottoripurjelentokoneiden luokkakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi lennettävää koululentoa. 2 KOULUTUKSEN ANTAJA Edellä mainitun JAR-FCL 1:n tarkoittaman koulutuksen ja sitä koskevan lausunnon saa antaa lennonopettaja, jolla on voimassa oleva lennonopettajan kelpuutus lentokoneita varten ja voimassa oleva luokkakelpuutus (SE piston)/(tmg) koulutuksessa käytettävään lentokoneeseen. 3 KOULUTETTAVAA KOSKEVAT VAATIMUKSET 3.1 Koulutettavan on esitettävä lennonopettajalle: - voimassa oleva lupakirja, - selvitys ko. luokkakelpuutuksen (SE piston)/(tmg) voimassaolosta - selvitys lentokokemuksesta (lentopäiväkirja). 3.2 Kelpuutuksen voimassaoloa voidaan jatkaa koululennolla vain, jos koulutettava on kelpuutuksen voimassaolon päättymistä edeltävien 12 kuukauden kuluessa lentänyt ko. luokan (SE piston)/(tmg) lentokoneella vähintään 12 lentotuntia, joista vähintään 6 tuntia päällikkönä sekä 12 lentoonlähtöä ja laskua. 3.3 Jos koululento on hylätty, lupakirjan haltija ei ole oikeutettu toimimaan lentokoneen päällikkönä ennen kuin hän on suorittanut hyväksytysti uuden koululennon tai tarkastuslennon. 4 KOULULENNOLLA KÄYTETTÄVÄ LENTOKONE 5 KOULULENTO 5.1 Yleistä Koululento on suoritettava kaksoisohjaimin varustetulla ko. luokan (SE piston)/(tmg) lentokoneella, jossa on sellainen radio- ja mittarivarustus, että kaikki tämän ilmailutiedotuksen liitteenä julkaistun koulutusohjelman kohdat voidaan suorittaa. Sotilasilma-aluksella suoritettua koululentoa ei hyväksytä luokkakelpuutuksen (SE piston) voimassaolon jatkamista varten, ellei lentokonetyypillä ole Lentoturvallisuushallinnon tunnustamaa tyyppihyväksymistodistusta. Koululennon (-lentojen) tarkoituksena on arvioida koulutettavan tietopuolinen ja taidollinen pätevyys ja antaa tarvittaessa lisäkoulutusta ja harjoitusta tarvittavan tiedon ja taidon saavuttamiseksi. ILL /01

2 2/3 TRG T1-18, Tietopuolinen osuus Lennonopettajan on kysymyksin varmistettava, että koulutettava hallitsee käytännön lentotoiminnassa tarvittavat tiedot ja menetelmät. Kysymysten aiheiden, laajuuden ja lukumäärän on oltava riittävä, ja niiden on liityttävä kyseessä olevan koululennon ja/tai kuvitellun lennon valmisteluun ja suoritukseen ja lennolla mahdollisesti kohdattaviin tilanteisiin. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota JAR-FCL-vaatimusten, ilmailumääräysten, lentosääntöjen ja menetelmien niihin muutoksiin, jotka ovat tulleet voimaan koulutettavan edellisen koululennon tai tarkastuslennon jälkeen. Niissä asioissa, joissa koulutettavan tiedoissa on puutteita, on annettava riittävästi lisäkoulutusta. 5.3 Ilma-aluksen päällikkö koululennolla ja lentotuntien laskeminen Ilma-aluksen päällikkönä voi toimia joko lennonopettaja tai koulutettava edellyttäen, että koulutettavalla on voimassa olevat lupakirja, ko. luokkakelpuutus ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus. Ilma-aluksen päällikkö on ilmoitettava lentosuunnitelmassa tai, jos lentosuunnitelmaa ei esitetä, on siitä jätettävä tieto lähtölentopaikalle Koulutettava saa laskea koululennon lentoajan korkeampaa lupakirjaa tai uutta kelpuutusta varten vaadittavaan kokonaislentoaikaan silloinkin, kun hän ei ole ilma-aluksen päällikkö. 5.4 Koululennon suoritus Koululento luokkakelpuutuksen (SE piston)/(tmg) voimassaolon jatkamista varten on suoritettava ko. kelpuutuksen voimassaolon päättymistä edeltävien 12 kuukauden kuluessa Koululennolla on suoritettava kaikki tämän tiedotuksen liitteenä olevan ohjelman vaatimat kohdat. Lennonopettaja voi kuitenkin hyväksyä koululennon, jos jotain kohtaa ei ole olosuhteiden takia mahdollista suorittaa ja jos lennonopettajan mielestä koulutettavan taidot näiltä osin ovat tulleet muutoin riittävästi osoitetuiksi. Tällöin lennonopettajan on lausunnossaan ilmoitettava perusteet ko. kohdan poisjättämiselle Koululennon keston on oltava vähintään yksi tunti Koulutettavan on koululennolla osoitettava ja lennonopettajan on tarvittaessa lisäkoulutuksella varmistettava, että koulutettava: a) pystyy suorittamaan lennon siten kuin hän olisi ainoa ohjaaja koneessa, b) pystyy hoitamaan valvotun lentopaikan, AFIS-lentopaikan ja valvomattoman lentopaikan lähiliikenteessä ja matkalennolla tarvittavan radioliikenteen; tämän toteamiseksi tulee tarvittaessa käyttää simuloitua radioliikennettä koululennon suorittamisen vaatiman radioliikenteen lisäksi, c) pystyy käyttämään lentokonetta sen rajoitusten mukaisesti, d) pystyy suorittamaan kaikki lentoliikkeet pehmeästi ja tarkasti, e) pystyy tekemään tarvittavat päätökset, f) noudattaa hyvää ilmailutapaa, g) tarkkailee ilmatilaa jatkuvasti ja tehokkaasti ja pystyy havaitsemaan muun liikenteen ja hahmottamaan liikennetilanteen, h) osaa soveltaa käytäntöön ilmailutietämystään ja i) suoriutuu turvallisesti normaaleista ja hätätilanteiden vaatimista menetelmistä ja ohjausliikkeistä ja säilyttää koko ajan lentokoneen riittävän hallinnan silloinkin, kun lentämiseen keskittymistä haittaavat esimerkiksi ohjaamossa suoritettavat toimenpiteet, häiriöt tai muu liikenne (kuten esimerkiksi radioliikenne; suunnistuslaitteiden käyttö; koneen järjestelmien ja laitteiden tarkistukset, käyttö ja häiriöt; suunnistusmateriaalin, tarkistuslistojen jne. käsittely; muun liikenteen seuraaminen). Mikäli koululennon perusteella haetaan kansallisen yksityislentäjän lupakirjan muuntamista JAR-FCL lupakirjaksi, on koulutettavan lisäksi osoitettava taito käyttää radiosuunnistuslaitteita.

3 TRG T1-18, / Seuraavat suurimmat sallitut poikkeamat on tarkoitettu yleiseksi ohjeeksi. Turbulenttisten olosuhteiden ja lentokoneen ohjausominaisuuksien ja suoritusarvojen mahdollinen vaikutus on otettava huomioon suoritusta arvosteltaessa. Korkeus normaalitilanteissa +/- 100 jalkaa Ohjaussuunta ja radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen normaalitilanteissa +/- 5 0 Nopeus lentoonlähdössä ja lähestymisessä Nopeus muissa lennon vaiheissa + /- 5 solmua +/- 5 solmua 6 LAUSUNNOT JA ILMOITUKSET SUORITETUSTA KOULULENNOSTA 6.1 Lennonopettajan on annettava lausunto suoritetusta koulutuksesta tämän tiedotuksen liitteen mukaisella (ILL3270) tai Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnon hyväksymällä muulla lomakkeella. Lomakkeen jokainen kohta on täytettävä ja mahdolliset huomautukset merkittävä niille varattuun tilaan. Lennonopettajan on merkittävä lomakkeeseen myös päivämäärä, mihin asti hän jatkaa luokkakelpuutuksen (SE piston)/(tmg) voimassaoloaikaa. Ne kohdat, joita ei ole suoritettu, on merkittävä ja perusteltava kysymyksessä olevan kohdan suorittamatta jättäminen. 6.2 Lausunto suoritetusta koululennosta tai sen osasta annetaan koulutettavalle, joka lähettää sen Lentoturvallisuushallinnolle. 6.3 Lennonopettajan on kuitattava koululento koulutettavan lentopäiväkirjaan. Merkinnästä on selvittävä, onko koululento suoritettu kokonaan hyväksytysti, suoritettu vain osittain tai tarvitseeko koulutettava lisäkoulutusta. Koululentoa ei saa merkitä lentopäiväkirjaan kokonaan suoritetuksi ennen kuin myös tietopuolinen koulutus on suoritettu. 6.4 Lennonopettajan on lisäksi merkittävä koululennon hyväksytty suoritus Lentoturvallisuushallinnon lupakirjan haltijalle tätä tarkoitusta varten antamaan lupakirjan erilliseen liitteeseen. Lennonopettajan on merkittävä ko. liitteeseen myös päivämäärä, mihin asti hän jatkaa luokkakelpuutuksen (SE piston)/(tmg) voimassaoloaikaa. 6.5 Lennonopettajan on säilytettävä kopio antamastaan lausunnosta vähintään 36 kuukautta. 6.6 Jos koululento ei ole lisäkoulutuksen jälkeen hyväksyttävissä, on lennonopettajan toimitettava lausunto hylätystä koululennosta suoraan Lentoturvallisuushallinnolle osoitteella: Lentoturvallisuushallinto Koulutus- ja lupakirjajaosto PL Vantaa

4 LAUSUNTO KOULULENNOSTA I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO LAUSUNTO KOULULENNOSTA Yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokkakelpuutuksen (SEP) jatkamista varten KOULUTETTAVA Nimi Lupakirjan numero Puhelin - työ - fax - KOULULENTO Lennonopettajalle esitetyt asiakirjat (TRG T1-18 kohta 3.) Luokkakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi Hylätyn koululennon uusinta Lupakirja Lentopäiväkirja Hylätyn kertauskoululennon lausunto 1. lento 2. lento 1. lento 2. lento Suorituspäivä Laskuja kpl OH- Lentokoneen tyyppi Pukeilta Ensimm. lentoonlähtö Pukeille Viimeinen lasku Lentoaika Ilma-aika Käytetyt lentopaikat Suunnistusosuuden reitti Koululentoon liittyvä kuulustelu suoritettiin hyväksytysti on uusittava Ensimm. lupakirjan koulutuksen aloituspvm ennen jälkeen Perusmittarilentotaito hyväksytysti on uusittava ei suoritettu Koululento suoritettiin täydellisenä osittain Koululento on hyväksytty hyväksytty osittain hylätty Koululennon kohdat suorittamatta suoritettava uudestaan Radiopuhelinliikenne englanniksi suomeksi Suosittelen, että yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokkakelpuutuksen voimassaoloa jatketaan ei jatketa, koulutettava ei täytä vaatimuksia Koulutettavan on saatava seuraavaa lisäkoulutusta otettava yhteyttä Lentotuvallisuushallintoon, koska koululento ei ole lisäkoulutuksenkaan jälkeen hyväksyttävissä. Lennonopettajan allekirjoitus ja pvm Nimen selvennys Lupakirjan luokka ja numero ILL/ /00 sivu 1/3

5 Koululento KOULULENTO, YKSIMOOTTORISET MÄNTÄMOOTTORIKÄYTTÖISET MAALENTOKONEET (SEP) N:o KOULUTUSKOHDE HUOMAUTUKSET OSA 1 TOIMENPITEET ENNEN LENTOA 1.1 Säätietojen ja NOTAMien hankkiminen ja tulkinta; tarvittavat asiakirjat ja välineet. (Huom. kohta 5.1) 1.2 Massan ja massakeskiön määritys 1.3 Koneen tarkastus ja huoltotoimenpiteet 1.4 Käynnistys 1.5 Rullaus 1.6 Koekäyttö ja tarkistukset ennen lentoonlähtöä 1.7 Radiopuhelinliikenne, yhteistyö lennonjohdon kanssa, selvitysten noudattaminen OSA 2 KONEEN KÄSITTELY 2.1 Lentoonlähtö 2.2 Lentopaikan lähtömenetelmien noudattaminen 2.3 Suora vaakalento jossa nopeuden muutoksia 2.4 Nousu, nousukaarrot 2.5 Asettuminen vaakalentoon 2.6 Keskikaarrot 30 0 kallistuksella 2.7 Jyrkät kaarrot 45 0 kallistuksella, kierukan tunnistaminen ja oikaisu siitä 2.8 Hidaslento kriittisen pienellä nopeudella kone sileänä ja laipat ulkona 2.9 Sakkaus sileänä, oikaisu ilman tehoa 2.10 Sakkaus sileänä, oikaisu tehoa käyttäen 2.11 Sakkaukseen lähestyminen laskuasussa, oikaisu sakkausvaroituksesta 2.12 Korkeuden vähennys tehoa käyttäen ja tyhjäkäynnillä 2.13 Liukukaarrot 2.14 Oikaisu vaakalentoon liusta ILL/ /00 sivu 2/3

6 Koululento OSA 3 TOIMINTA POIKKEUS- JA PAKKOTILANTEISSA 3.1 Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen 3.2 *Simuloitu pakkolasku 3.3 Simuloitu valmisteltu pakkolasku 3.4 Muita simuloituja pakkotilanteita 3.5 *Lähestyminen ja lasku ilman moottoritehoa. (Maaliinlasku, kosketusalue 30x100m, voidaan yhdistää kohtaan 3.2) OSA 4 SAAPUMISMENETELMÄT JA LASKUT 4.1 Lentopaikan saapumismenetelmien noudattaminen 4.2 *Tarkkuuslasku (lasku lyhyelle kiitotielle) 4.3 *Lasku ilman laippoja 4.4 Läpilasku 4.5 *Sivutuulilasku (mikäli olosuhteet sallivat) 4.6 Ylösveto matalalta 4.7 Radiopuhelinliikenne, yhteistyö lennonjohdon kanssa, lennonjohtoselvitysten noudattaminen 4.8 Toimenpiteet lennon jälkeen OSA 5 SUUNNISTUS Matkalento-osuuden ei tarvitse olla pidempi kuin, että koulutettavan kartanlukutaito ja suunnistuslaitteiden käytön hallinta tulee todetuksi ja että mahdollisesti tarvittava lisäkoulutus voidaan antaa. Kohtaa 5.4 ei vaadita, ellei se ole lennonopettajan mielestä tarpeen. Jos oppilaalla on ennen aloitetun koulutuksen perusteella myönnetty yksityislentäjän lupakirja eikä hänellä ole yölentokelpuutusta, ei kohtia 5.5 ja 5.6 vaadita suoritettavaksi. 5.1 Kartan käyttö suunnittelussa ja mahdolliset merkinnät lentoa varten, suunnistuslaskelmat, ATS-lentosuunnitelma. (Osan 1 yhteydessä jos samalla lennolla) 5.2 Suunnan ja korkeuden säilyttäminen 5.3 Suunnistus kartan avulla, lennon kulun seuranta ja aika-arvioiden korjaukset 5.4 Lento varakentälle (suunnittelu ja toteutus lennolla) 5.5 Radiosuunnistuslaitteiden käyttö; VOR- radiaalin määrittely ja seuraaminen, NDB QDM linjan määrittely ja kohtilento, radioasemien tunnistaminen 5.6 Perusmittarilento (180 o kaarto simuloiduissa IMC-olosuhteissa). 5.7 Lentokoneen järjestelmien käyttö ja tarkistukset (kuten esim. laihennus, polttoaineen syöttö, imuilman lämmitys.) 5.8 Radiopuhelinliikenne, yhteistyö lennonjohdon kanssa, lennonjohtoselvitysten noudattaminen 5.9 Toimenpiteet lennon jälkeen * Jotkut näistä kohdista voidaan yhdistää lennonopettajan harkinnan mukaan. ILL/ /00 sivu 3/3

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

Kiitotien käyttöporrastuksen alitus Kruunupyyssä 15.1.2001

Kiitotien käyttöporrastuksen alitus Kruunupyyssä 15.1.2001 Tutkintaselostus C 1/2001 L Kiitotien käyttöporrastuksen alitus Kruunupyyssä 15.1.2001 OH-LYY JARRU DC-9-51 Toyota Landcruiser Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10 Muutos 3 26.1.2004 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ULTRAKEVYIDEN LENTOKONEIDEN LENTOKELPOISUUS, VALMIS-

Lisätiedot

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 2 LENTOKOULUA JA KOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISTIEDOT HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUSTOIMINTA (TRG

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 Muutos 6 30.11.2006 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOSÄÄNNÖT Ilmailuhallinto on antanut ja julkaissut lentosääntöjen

Lisätiedot

Porrastuksen alitus Espoon yläpuolella 15.12.2000 Lentokoneiden häviäminen lennonjohdon tutkanäytöltä

Porrastuksen alitus Espoon yläpuolella 15.12.2000 Lentokoneiden häviäminen lennonjohdon tutkanäytöltä Tutkintaselostus C 19/2000 L RA 86532 OH-LMG IL62M DC-9-83 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

SOTILASILMAILUSSA NOUDATETTAVAT LENTOSÄÄNNÖT (MIL OPS M1-1)

SOTILASILMAILUSSA NOUDATETTAVAT LENTOSÄÄNNÖT (MIL OPS M1-1) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lnt-032 12.03.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

OULUN ILMAILUKERHO RY. Toimintatapakäsikirja

OULUN ILMAILUKERHO RY. Toimintatapakäsikirja Toimintatapakäsikirja 1 Sisällysluettelo Oulun Ilmailukerhon toimintaohjeet Lyhenteitä ja käsitteitä Maksukäytännöt: Kustannusten korvaus Työ ja toimihenkilökorvauksia Sanktiot Kerhontilat Tiedotus Lentotoiminta

Lisätiedot

K-S KIIKALA SÄÄTIÖ PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(12)

K-S KIIKALA SÄÄTIÖ PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(12) KIIKALA SÄÄTIÖ PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(12) Lentopaikan pitäjä KIIKALA-SÄÄTIÖ Lentopaikan päällikkö Heikki Suomi Paimiontie 346 25260 VASKIO 02-7285516 tai 040-5038516 Kentän puhelin 02-7385362 Yleisöpuhelin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Lentoasemat Airports in Finland

Lentoasemat Airports in Finland LENTOLIIKENNEMAKSUT JA YLEISET PALVELUEHDOT 2013 Ivalo Enontekiö Kittilä Arctic circle Rovaniemi Kemi-Tornio Kuusamo Lentoasemat Airports in Finland Oulu Finavian reittiliikenteen lentoasemat Finavia s

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 Muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt 1 (6) OHJEET SAMMUTUSLAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, 9.4.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 91/13 KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT JA MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN. 1 Kiinnitä istuinvyöt ja säädä etenkin lantiovyön kireyttä

ALKUVALMISTELUT JA MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN. 1 Kiinnitä istuinvyöt ja säädä etenkin lantiovyön kireyttä 1 OHJAUSOPPI ALKUVALMISTELUT JA MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN Toimi aina käsikirjan ohjeiden mukaisesti! 1 Kiinnitä istuinvyöt ja säädä etenkin lantiovyön kireyttä 2 Sulje ovet / kuomu / ikkunat 3 Ota tarkistuslista

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Julkaisuja 26/2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

SIL PPL Oppilaan tehtäväkirja, vastaukset sivu 1. SIL PPL Lento-oppilaan tehtäväkirjan vastaukset

SIL PPL Oppilaan tehtäväkirja, vastaukset sivu 1. SIL PPL Lento-oppilaan tehtäväkirjan vastaukset SIL PPL Oppilaan tehtäväkirja, vastaukset sivu 1 SIL PPL Lento-oppilaan tehtäväkirjan vastaukset SIL PPL Oppilaan tehtäväkirja, vastaukset sivu 2 OPETUSJAKSO 1 - moduuli A Vastaukset 1) Ilmailulaitos 2)

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

EURO STAR EV-97 EVEKTOR - AEROTECHNIC. Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech Republic tel.: 00420 (0) 632 537 111 fax: 00420 (0) 632 537 900

EURO STAR EV-97 EVEKTOR - AEROTECHNIC. Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech Republic tel.: 00420 (0) 632 537 111 fax: 00420 (0) 632 537 900 EVEKTOR - AEROTECHNIC Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech Republic tel.: 00420 (0) 632 537 111 fax: 00420 (0) 632 537 900 muutos: 0 i EVEKTOR - AEROTECHNIK Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

LENTOMENETELMÄT JA SOTILASILMAILUN LENTOMENETELMÄSUUNNITTELU

LENTOMENETELMÄT JA SOTILASILMAILUN LENTOMENETELMÄSUUNNITTELU 01.01.2008 Sivu 1/43 LENTOMENETELMÄT JA SOTILASILMAILUN LENTOMENETELMÄSUUNNITTELU Ohjeen antamisen perusta: Ilmailulaki 1242/2005 4 Voimassaoloaika: toistaiseksi 01.01.2008 Sivu 2/43 SISÄLLYSLUETTELO 1.0

Lisätiedot