Uusitut kielitaitomääräykset

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusitut kielitaitomääräykset"

Transkriptio

1 Uusitut kielitaitomääräykset Kielitaitotarkastajien kertauskoulutus Tina El-Nemr Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

2 Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleistä Mikä on muuttunut? PEL M2-91 PEL M2-92 PEL M Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 2

3 Yleistä Tarve määräysten päivittämiseen Määräykset valmisteltu Trafissa virkatyönä ja työryhmässä oli mukana: Iina Rinne, Varpu Alho, Tina El-Nemr, Leila Iikkanen ja Anne Seppänen Määräysluonnoksiin pyydetty kommentit Trafin sisäisellä lausuntokierroksella Ulkoinen lausuntokierros päättyi Määräykset astuvat voimaan Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 3

4 PEL M2-91: Muutokset Kohta 1: Soveltamisala Trafi ei enää erikseen valtuuta kielitaitokokeita järjestäviä organisaatioita vaan ainoastaan kielitaitotarkastajia Kohta 2.1.2: Kielen asiantuntija Ilmailun lisäkoulutuksen vaatimuksen sijaan edellytetään hyvää yleistuntemusta Rajoitukset Aikaisemmassa määräyksessä ensimmäisen kielitaitokokeen sai vastaanottaa Trafin siihen erikseen valtuuttama kielitaitotarkastaja (initial oikeus). Tämä rajoitus on poistettu Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 4

5 PEL M2-91: Muutokset Kohta 4.2: Voimassaolon jatkaminen LPA:lta edellytetään jatkossa LPA-kertauskoulutukseen osallistumista Kohta 4.3: Uusiminen Uusimisen vaatimukset vaihtelevat riippuen siitä, kauanko valtuutus on ollut vanhentuneena Kohta 5: Esteellisyys LPA on esteellinen ottamaan koetta vastaan, jonka suorittamista varten hän on antanut tarkastettavalle kielikoulutusta Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 5

6 PEL M2-91: Muutokset Kohta 6: Kielitaidon arviointi Määräykseen on tuotu uutena toimintamallina kielitaidon arviointimenettely kielitaitokokeen rinnalle Kohdasta on poistettu vaatimus kielitaitokokeen kaksiosaisuudesta Kohdassa on tallenteiden säilytysaika sidottu kielitaitokokeen tulokseen. Kohta 7: Kielitaidosta tehtävät lupakirjamerkinnät Merkinnän kielitaitomerkinnän uusimisesta voi jatkossa tehdä Trafin lisäksi LPA Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 6

7 PEL M2-92: Muutokset Kohta 1: Soveltamisala Vastaa nykymuodossaan kaikkia 1178/2011 asetuksen osan FCL mukaisia lentolupakirjan haltijoita Koskee myös niitä ultrakevyt- ja autogirolentäjän lupakirjan haltijoita, jotka haluavat kielitaitomerkinnän lupakirjaansa sen vuoksi, että haluavat käyttää oikeuksiaan ulkomailla Kohta 2. Oikeudet ja rajoitukset Poistettu viittaus lento-oppilaan lupakirjaan, sillä 1178/2011 asetus ei tunne sitä Poistettu viittaus kelpoisuustodistuksiin, sillä lennontiedottajilla on jatkossa lupakirja Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 7

8 PEL M2-92: Muutokset Kohta 3 Kelpuutuksen ja kielitaitomerkinnän myöntäminen Kohta 3.2:Jatkossa hyväksytään lennonjohtajaoppilaan tai lennontiedottajan lupakirjaan johtavan koulutusohjelman mukaisesti annettu koulutus Kohta 3.3: Täsmennys lennonvarmistushenkilöstön osalta rajaten määräyksestä luetellut oppiaineet koskemaan ainoastaan ohjaamomiehistöä Kohta 4 Voimassaoloaika, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen Kohta 4.2: Kielitaitomerkintöjen voimassaolo ajantasaistettu EASAn 1178/2011 asetuksen mukaiseksi Kohta 4.3: LPA voi jatkossa merkitä lupakirjaan vanhentuneen kielitaitomerkinnän Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 8

9 PEL M2-92: Muutokset Kohta 5: Kielitaidon osoittaminen: ko. kohdan sisältö on muuttunut kokonaan. Vanhassa määräyksessä kohdan 5 asiat olivat kohdassa 6 Kielitaitokokeet -otsikon alla Kohta c): jatkossa suomen kielen kielitaitomerkintä voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut haastattelun Trafin erikseen valtuuttamalle henkilölle Kohta 5.2.2: mahdollistaa englannin kielen kielitaitomerkinnän tason 6 myöntämisen ko. kielen syntyperäiselle puhujalle koulutusorganisaation suosituksesta Vanhassa määräyksessä ollut kohta 7 (Siirtymäsäännökset) on poistettu vanhentuneen asiasisällön vuoksi Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 9

10 PEL M2-93 Muutokset 1: Soveltamisala Koskee ainoastaan ultrakevyt- ja autogirolupakirjan haltijoita Em. lupakirjahaltijoiden radiopuhelimenhoitajan kelpuutus on voimassa vain Suomen alueella Kohta 2.2: Oikeudet ja rajoitukset Viittaukset lento-oppilaaseen poistettu, sillä ilmailulaissa ei ole lento-oppilaan lupakirjaa koskevia säännöksiä Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 10

11 PEL M2-91 kokonaisuudessaan 1. SOVELTAMISALA Tämä ilmailumääräys koskee kielitaitotarkastajia ja kielitaitokokeiden sisältöä. 2. KIELITAITOTARKASTAJIA KOSKEVAT VAATIMUKSET Rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutuksen myöntämiseen, voimassaolon jatkamiseen ja uusimiseen vaadittavia kielitaitokokeita tai kielitaidon arviointeja saavat ottaa vastaan vain Liikenteen turvallisuusviraston tähän tehtävään valtuuttamat kielitaitotarkastajat Kielitaitokokeita tai kielitaidon arviointeja tekevällä kielitaitotarkastajalla on oltava tehtävään soveltuva koulutus ja pätevyys. Hän voi olla joko hyvän kielitaidon omaava ilmailun asiantuntija tai kielen asiantuntija, jolla on hyvä ilmailun yleistuntemus Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 11

12 PEL M2-91 kokonaisuudessaan Kielitaitotarkastajaksi hyväksyttävällä ilmailun asiantuntijalla on oltava ammattilentäjän lupakirja taikka lennonjohtajan tai lennontiedottajan lupakirja, tai hänellä on oltava ollut tällainen lupakirja vaadittavine merkintöineen voimassa viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ennen hänen ensimmäistä hyväksymistään kielitaitotarkastajan tehtävään. Lisäksi hänellä on oltava riittävä kokemus ilmailutoiminnasta Kielitaitotarkastajaksi hyväksyttävällä kielen asiantuntijalla on oltava korkeakoulututkinto, johon sisältyy tarkastettavan kielen opintoja pää- tai sivuaineena, sekä riittävä kokemus ilmailuun liittyvistä tehtävistä Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 12

13 PEL M2-91 kokonaisuudessaan Kielitaitotarkastajan on osallistuttava Liikenteen turvallisuusviraston järjestämään tai hyväksymään kielitaitotarkastajakoulutukseen ja hänen on suoritettava hyväksytysti Liikenteen turvallisuusviraston järjestämä tai hyväksymä kielitaitokoe. Kielitaitotarkastajan oman kielitaidon on vastattava vähintään Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) kielitaidon arviointiasteikon tasoa Kielitaitotarkastajalle asetettujen vaatimusten täyttäminen ei yksin oikeuta kielitaitotarkastajan valtuutuksen saamiseen, vaan valtuutuksia myöntäessään Liikenteen turvallisuusvirasto ottaa huomioon kielitaitotarkastajien alueellisen tarpeen ja hakijan soveltuvuuden tehtävään Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 13

14 PEL M2-91 kokonaisuudessaan 3. VALTUUTETUN KIELITAITOTARKASTAJAN OIKEUDET JA RAJOITUKSET 3.1 Oikeudet Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää hakemuksesta kohdan 2.1. vaatimukset täyttävälle kielitaitotarkastajalle kirjallisen valtuutuksen, jossa määritellään kielitaitotarkastajan oikeudet. 3.2 Rajoitukset Myöntäessään valtuutuksen kielitaitotarkastajalle Liikenteen turvallisuusvirasto voi rajoittaa kielitaitotarkastajan oikeudet koskemaan vain tiettyjä lupakirjan haltijoita ja/tai vain tietyn kielitaitokokeen käyttämistä kielitaitotarkastajan oman asiantuntemuksen perusteella Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 14

15 PEL M2-91 kokonaisuudessaan 4. VALTUUTUKSEN VOIMASSAOLO 4.1 Voimassaoloaika Kielitaitotarkastajan valtuutus myönnetään enintään kolmen vuoden määräajaksi. 4.2 Voimassaolon jatkaminen Kielitaitotarkastajan valtuutuksen voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on että hän on valtuutuksen voimassaoloaikana: a) vastaanottanut vähintään 10 kielitaitokoetta tai kielitaidon arviointia ja b) osallistunut Liikenteen turvallisuusviraston järjestämään kielitaitotarkastajan kertauskoulutukseen tai Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 15

16 PEL M2-91 kokonaisuudessaan c) osallistunut kielitaitotarkastajan kertauskoulutukseen Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiossa tai sellaisessa valtiossa, joka on tehnyt EU:n kanssa sopimuksen Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn toimintaan osallistumisesta. Hyväksytysti suoritetusta kertauskoulutuksesta on esitettävä kyseisen valtion ilmailuviranomaisen hyväksymä todistus Liikenteen turvallisuusvirastolle toimitettavan kielitaitotarkastajan valtuutushakemuksen liitteenä. Jos kielitaitotarkastajan valtuutuksen voimassaolon jatkamisen edellytykset eivät täyty, noudatetaan kohdan 4.3 vaatimuksia Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 16

17 PEL M2-91 kokonaisuudessaan 4.3 Uusiminen Alle 12 kuukautta sitten vanhentuneen kielitaitotarkastajan valtuutuksen uusiminen edellyttää, että hakija on valtuutushakemuksen saapumispäivämäärää edeltävien 36 kuukauden aikana vastaanottanut 10 kielitaitokoetta tai kielitaidon arviointia ja on suorittanut Liikenteen turvallisuusviraston määräämän koulutuksen. Jos hakija ei ole vastaanottanut vähintään 10 kielitaitokoetta tai kielitaidon arviointia, noudatetaan kohdassa asetettuja vaatimuksia Yli 12 mutta alle 36 kuukautta vanhentuneena olleen kielitaitotarkastajan valtuutuksen uusiminen edellyttää, että hakija on joko suorittanut Liikenteen turvallisuusviraston määräämän koulutuksen tai osoittanut pätevyytensä toimia kielitaitotarkastajana Liikenteen turvallisuusviraston määräämällä tavalla Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 17

18 PEL M2-91 kokonaisuudessaan Yli 36 kuukautta vanhentuneena olleen kielitaitotarkastajan valtuutuksen uusiminen edellyttää, että hakija on suorittanut Liikenteen turvallisuusviraston määräämän koulutuksen ja osoittanut pätevyytensä toimia kielitaitotarkastajana Liikenteen turvallisuusviraston määräämällä tavalla 5. KIELITAITOTARKASTAJAN ESTEELLISYYS Kielitaitokoetta tai kielitaidon arviointia ei saa ottaa vastaan kielitaitotarkastaja, joka: - on antanut tarkastettavalle kyseisen kielen kielikoulutusta nyt suoritettavaa koetta varten, tai - on esteellinen sukulaisuussuhteen, erityisen edun tai muun vastaavan syyn vuoksi tavalla Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 18

19 PEL M2-91 kokonaisuudessaan 6. KIELITAIDON ARVIOINTI 6.1 Yleiset vaatimukset Käytettävän kielitaitokokeen tai arviointimenettelyn on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä. Liikenteen turvallisuusvirasto voi hyväksyä myös muun EASA-jäsenvaltion hyväksymän kielitaitokokeen tai kielitaidon arvioinnin Kielitaitokokeen tai arviointimenettelyn on määritettävä lupakirjan hakijan tai haltijan kyky puhua ja ymmärtää radiopuhelinliikenteessä käytettävää kieltä. Kielitaitokokeessa tai arvioinnissa on selvitettävä tarkastettavan kyky käyttää sekä radiopuhelinliikenteen vakiosanontoja (fraseologiaa) että yleiskieltä myös sellaisissa tilanteissa, joissa vakiosanonnat eivät riitä tarkoitetun sanoman välittämiseen. Tarkastettavan on osoitettava, että hän kykenee kielen avulla selviytymään odottamattomista tilanteista ja oikaisemaan väärinkäsityksiä, ja että hänen käyttämänsä murre tai korostus on ilmailuyhteisössä yleisesti ymmärrettävä Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 19

20 PEL M2-91 kokonaisuudessaan Kielitaitokokeessa tai arviointimenettelyssä on määritettävä tarkastettavan suullinen kielitaito ja kuullun ymmärtäminen. Tarkemmat määräykset kielitaidon arvioinnista on annettu tämän ilmailumääräyksen liitteessä Kokeessa tai arvioinnissa käytettävät materiaalit on pidettävä luottamuksellisina Kielitaitokokeen laadinnassa on käytettävä sekä ilmailun että kyseisen kielen koulutuksen riittävää asiantuntemusta Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 20

21 PEL M2-91 kokonaisuudessaan 6.2 Kielitaitokokeen tai kielitaidon arvioinnin järjestäminen Kielitaitokokeessa tai lentokokeen tai tarkastuslennon yhteydessä suoritettavassa kielitaidon arviointimenettelyssä on arvioitava kuullun ymmärtämistä, joka tarkoittaa tarkastettavan kykyä ymmärtää ilmailuun liittyviä viestejä. Lisäksi on arvioitava puheen tuottamista ja vuorovaikutusta, joka tarkoittaa tarkastettavan kykyä keskustella ilmailuun liittyvistä aiheista riittävän monipuolisesti, sujuvasti, selkeästi ja ymmärrettävästi. Arviointiasteikko on ilmailumääräyksen PEL M2-92 liitteessä Kielitaitokokeen tai kielitaidon arvioinnin keskusteluosuudessa käytettävien aiheiden on oltava sopusoinnussa tarkastettavan ilmailulupakirjan tason kanssa. Aiheisiin on kuuluttava normaalista ilmailutoiminnasta poikkeavien tilanteiden hallintaa ja keskusteluun on sisällyttävä odottamattomia käänteitä, joihin tarkastettava ei voi ennalta valmistautua. Keskustelu ei saa sisältää pelkästään radiopuhelinliikenteen fraseologiaa, vaan sen on mitattava yleiskielen hallintaa Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 21

22 PEL M2-91 kokonaisuudessaan Tarkastettavan on kielitaitokokeeseen tai kielitaidon arviointiin tullessaan todistettava henkilöllisyytensä Lentolupakirjan haltijan kielitaidon arviointi kielitaitomerkinnän voimassaolon jatkamista tai uusimista varten voidaan suorittaa lentokokeen tai tarkastuslennon yhteydessä, mikäli tarkastuslentäjällä on valtuutus myös kielitaidon tarkastamiseen. Tällöin tarkastettavan on hoidettava radiopuhelinliikenne lennon aikana tarkastettavalla kielellä lennon tavanomaisen suorittamisen yhteydessä. Lisäksi yleiskielen hallinta on tarkastettava edellä kohdassa tarkoitetun, joko ennen lentoa tai sen jälkeen tapahtuvan keskustelun avulla. Mikäli tarkastettava haluaa korottaa kielitaitomerkintäänsä, on hänen suoritettava kielitaitokoe. Kielitaitomerkintää ei voi korottaa tarkastuslennolla tai lentokokeessa Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 22

23 PEL M2-91 kokonaisuudessaan Kielitaitokokeen ja arvioinnin tulokseksi on merkittävä kielitaidon heikoimman osa-alueen tulos. Arvioitavat osa-alueet ovat ääntäminen, sanasto, rakenteet, puheen sujuvuus, vuorovaikutus ja kuullun ymmärtäminen Kielitaitotarkastajan on toimitettava hyväksytysti suoritettua tai hylättyä kielitaitokoetta tai kielitaidon arviointia koskeva kirjallinen todistus Liikenteen turvallisuusvirastolle. Tarkastettavalle on annettava kopio todistuksesta Jos tarkastettava on hylätty kielitaitokokeen tai kielitaidon arvioinnin yhdessä osa-alueessa, vain kyseinen osa-alue on suoritettava uudelleen samalle kielitaitotarkastajalle. Jos tarkastettava on hylätty kahdessa tai useammassa osaalueessa, koko koe on suoritettava uudelleen Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 23

24 PEL M2-91 kokonaisuudessaan Kielitaitokokeen tai kielitaidon arvioinnin keskusteluosuus on tallennettava mahdollista myöhempää tarkastusta varten. Kokeen tai arvioinnin järjestäjän on säilytettävä siihen liittyvät asiakirjat ja tallenteet tason 4 kielitaitomerkintöjen osalta vähintään neljän vuoden ajan sekä tason 5 ja 6 kielitaitomerkintöjen osalta vähintään kuuden vuoden ajan, ja esitettävä ne pyydettäessä Liikenteen turvallisuusvirastolle. 7. KIELITAIDOSTA TEHTÄVÄT LUPAKIRJAMERKINNÄT 7.1 Ensimmäisen kielitaitomerkinnän tekee hakemuksesta kielitaitokokeesta annetun todistuksen perusteella Liikenteen turvallisuusvirasto Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 24

25 PEL M2-91 kokonaisuudessaan 7.2 Valtuutettu kielitaitotarkastaja saa tehdä lupakirjaan merkinnän kielitaitomerkinnän voimassaolon jatkamisesta ja kielitaidon tasosta tai kielitaitomerkinnän uusimisesta edellyttäen, että kielitaitomerkintä on ollut aiemmin merkittynä lupakirjaan. Lupakirjaan merkitään kyseessä oleva kielitaitomerkintä, kielitaitokokeen tai kielitaidon arvioinnin suorituspäivämäärä, voimassaolon päättymispäivämäärä ja merkinnän tekijän hyväksyntätodistuksen tai valtuutuksen numero ja allekirjoitus Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 25

26 PEL M2-92 kokonaisuudessaan 1. SOVELTAMISALA 1.1 Tämä ilmailumääräys koskee komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukaisten lentolupakirjojen haltijoita sekä lennonjohtajaoppilaita, lennonjohtajia ja lennontiedottajia. Edellä mainituilla henkilöillä on oltava lupakirjassaan rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus ja kielitaitomerkintä 1.2 Tätä määräystä sovelletaan myös niihin ultrakevyt- ja autogirolentäjän lupakirjan haltijoihin, jotka haluavat lupakirjaansa kielitaitomerkinnän. 1.3 Tässä ilmailumääräyksessä tarkoitetun kielitaidon määrittämiseen sovelletaan Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 1 julkaistua kielitaidon arviointiasteikkoa. (Liite 1) Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 26

27 PEL M2-92 kokonaisuudessaan 2. OIKEUDET JA RAJOITUKSET 2.1 Rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutuksen haltija on oikeutettu käyttämään radiopuhelinta ilmailun radiotaajuuksilla niillä kielillä, joista hänen lupakirjassaan on kielitaitomerkintä ja joiden ilmaliikennepalvelun tarjoaja on ilmoittanut olevan käytettävissä kyseisellä alueella. 2.2 Edellisestä kohdasta poiketen lennontiedottajaksi koulutettavilla on oikeus käyttää koulutustyöpisteensä radiopuhelinta koulutustilanteessa kouluttajansa valvonnassa. 2.3 Ensimmäistä ilmailulupakirjaansa varten koulutusta suorittava henkilö saa harjoitella sen kielen käyttöä, jonka kielitaitomerkintää hän on hankkimassa, koululennolla ja hyväksytyn koulutusohjelman mukaisella yksinlennolla ilman kyseistä kielitaitomerkintää Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 27

28 PEL M2-92 kokonaisuudessaan 3. KELPUUTUKSEN JA KIELITAITOMERKINNÄN MYÖNTÄMINEN 3.1 Rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutuksen ja kielitaitomerkinnän myöntää hakemuksesta Liikenteen turvallisuusvirasto. Myönnetystä kelpuutuksesta ja kielitaidosta tehdään merkinnät hakijan lupakirjaan 3.2 Hakijalta vaaditaan Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän koulutusluvan haltijan hyväksytyllä radiopuhelimenhoitajan kurssilla tai lennonjohtajaoppilaan tai lennontiedottajan lupakirjaan johtavan koulutusohjelman mukaisesti annettu koulutus Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 28

29 PEL M2-92 kokonaisuudessaan 3.3 Hakijalta vaaditaan todistus siitä, että hän on koulutusluvan haltijan järjestämissä kokeissa osoittanut radiopuhelimenhoitajalta vaadittavaa tiedon ja taidon tasoa. Ohjaamomiehistön on osoitettava tiedon ja taidon taso seuraavissa oppiaineissa: a) radio- ja sähkölaitteet, b) radiopuhelinliikennettä koskevat määräykset, ja c) ilmailuviestiliikenne (haettavan kelpuutuksen mukaan). Kohdan c) mukainen taidon osoitus on toteutettava pääosin tai kokonaan suullisena kokeena. Kokeessa hakijan on osoitettava hallitsevansa ilmailun radiopuhelinliikenteen vakiosanontojen lisäksi myös hätä- ja pakkotilanteiden edellyttämät sanonnat Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 29

30 PEL M2-92 kokonaisuudessaan 3.4 Hakijalta vaaditaan lisäksi todistus hyväksytysti suoritetusta kielitaitokokeesta siten kuin tämän ilmailumääräyksen kohdassa 5 on tarkemmin sanottu. Kielitaitokokeessa hakijan on osoitettava hallitsevansa ilmailuradiopuhelinliikenne suomen tai englannin kielellä ilmailuyhteisössä yleisesti ymmärrettävällä tavalla. Kielitaidon on vastattava vähintään kansainvälisen siviiliilmailujärjestön (ICAO) kielitaidon arviointiasteikon tasoa 4 (liite 1) Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 30

31 PEL M2-92 kokonaisuudessaan 4 VOIMASSAOLOAIKA, VOIMASSAOLON JATKAMINEN JA UUSIMINEN 4.1. Kielitaitomerkintöjen voimassaoloajat Rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus on voimassa toistaiseksi. Radiopuhelimenhoitajan kelpuutus on käyttöoikeudellinen edellyttäen, että siihen liittyvät kielitaitomerkinnät ovat voimassa. Kielitaitomerkinnät ovat voimassa seuraavasti: - taso 6 on voimassa toistaiseksi eikä sitä tarvitse uusia, - taso 5 on voimassa kuusi vuotta, - taso 4 on voimassa ohjaamomiehistöllä neljä vuotta ja lennonvarmistushenkilöstöllä kolme vuotta Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 31

32 PEL M2-92 kokonaisuudessaan Ensimmäisen kielitaitomerkinnän voimassaoloaika alkaa hyväksytysti suoritetun kielitaitokokeen päivämäärästä. Merkintä on voimassa edellä mainittujen tasokohtaisten voimassaoloaikojen mukaisesti, kuitenkin päättymiskuukauden loppuun asti. Tämä vakiopäivämäärä säilyy voimassaolon päättymispäivänä myös silloin, kun merkinnän voimassaoloa jatketaan. 4.2 Kielitaitomerkinnän voimassaolon jatkaminen Kielitaitomerkinnän voimassaolon jatkamismerkinnän tekee Liikenteen turvallisuusvirasto tai Liikenteen turvallisuusviraston tehtävään valtuuttama kielitaitotarkastaja. Kun kielitaitomerkinnän voimassaoloa jatketaan, sen voimassaolo lasketaan alkavaksi edellisen kielitaitomerkinnän voimassaolon päättymispäivästä, mikäli uusi kielitaitokoe tai kielitaidon arviointi on suoritettu voimassaolon päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 32

33 PEL M2-92 kokonaisuudessaan 4.3 Kielitaitomerkinnän uusiminen Vanhentuneen kielitaitomerkinnän uusii hakemuksesta Liikenteen turvallisuusvirasto tai Liikenteen turvallisuusviraston tehtävään valtuuttama kielitaitotarkastaja. Uusitun kielitaitomerkinnän voimassaolo alkaa hyväksytysti suoritetun uuden kielitaitokokeen tai kielitaidon arvioinnin päivämäärästä ja merkitään kohdan 4.1 mukaisesti Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 33

34 PEL M2-92 kokonaisuudessaan 5. KIELITAIDON OSOITTAMINEN Lupakirjan, kelpuutuksen tai merkinnän myöntäminen tai uusiminen edellyttää, että hakija esittää hakemuksessaan todistuksen hyväksytysti suoritetusta kielitaitokokeesta tai kielitaidon arvioinnista tai kohdan a) c) tai vaatimusten täyttymisestä. 5.1 Suomen kielen kielitaitomerkintä Suomen kielen tason 6 kielitaitomerkintä myönnetään hakemuksesta: a) suomen kielen syntyperäiselle puhujalle, jonka johonkin lupakirjaan tai kelpuutukseen johtava koulutus ja kokeet on järjestetty suomen kielellä, tai b) koulutusluvan haltijan antaman todistuksen perusteella hakijalle, joka puhuu suomen kieltä äidinkielen tasoisesti ja jonka johonkin lupakirjaan tai kelpuutukseen johtava koulutus ja kokeet on järjestetty suomen kielellä, tai Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 34

35 PEL M2-92 kokonaisuudessaan c) hakijalle, joka puhuu suomen kieltä äidinkielen tasoisesti ja jonka hakemuksessa on Liikenteen turvallisuusviraston valtuuttaman kielitaitotarkastajan tai tehtävään erikseen valtuutetun Liikenteen turvallisuusviraston tarkastajan antama, hakijan haastatteluun perustuva todistus hakijan suomen kielen taidosta Muissa tapauksissa hakijan on suomen kielen kielitaitomerkinnän saadakseen esitettävä todistus hyväksytysti suoritetusta suomen kielen yleisestä kielitutkinnosta vähintään tasolla neljä tai vastaavasta valtionhallinnon kielitutkinnon suullisesta osuudesta ja lisäksi äidinkieleltään suomenkielisen tarkastuslentäjän haastatteluun perustuva lausunto hakijan ilmailuun liittyvästä kielitaidosta Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 35

36 PEL M2-92 kokonaisuudessaan 5.2 Englannin kielen kielitaitomerkintä Englannin kielen kielitaitomerkintä myönnetään hakemuksesta hakijalle, jonka hakemukseen on liitetty todistus hyväksytysti suoritetusta englannin kielen kielitaitokokeesta vähintään tasolla Englannin kielen tason 6 kielitaitomerkintä voidaan myöntää englannin kielen syntyperäiselle puhujalle koulutusorganisaation suosituksesta. 5.3 Kielitaitokokeen tai kielitaidon arvioinnin ottaa vastaan Liikenteen turvallisuusvirasto tai sen valtuuttama kielitaitotarkastaja Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 36

37 PEL M2-92 kokonaisuudessaan 5.4 Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiossa tai sellaisessa valtiossa, joka on tehnyt EU:n kanssa sopimuksen Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn toimintaan osallistumisesta, suoritetun kielitaitokokeen perusteella voi saada kielitaitomerkinnän suomalaiseen lupakirjaan. Tällöin Liikenteen turvallisuusvirastolle toimitettavassa kielitaitomerkintää koskevassa hakemuksessa on esitettävä kyseisen valtion ilmailuviranomaisen hyväksymä todistus hyväksytysti suoritetusta kielitaitokokeesta Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 37

38 PEL M2-93 kokonaisuudessaan 1. SOVELTAMISALA 1.1 Tämä ilmailumääräys koskee: a) ultrakevyt- ja autogirolentäjän lupakirjan haltijoita, ja b) ilmailuradiotaajuuksia käyttäviä muita kuin ilmailumääräyksen PEL M2-92 tarkoittamia henkilöitä. 1.2 Edellä mainituilla on oltava lupakirjassaan rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus tai Liikenteen turvallisuusviraston antama erillinen todistus, joka oikeuttaa käyttämään radiopuhelinta ilmailuradiotaajuuksilla Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 38

39 PEL M2-93 kokonaisuudessaan 1.3 Tämän ilmailumääräyksen vaatimusten mukaisesti myönnetty kelpuutus ei täytä ilmailumääräyksessä PEL M2-92 rajoitetulle radiopuhelimenhoitajan kelpuutukselle ja kielitaitomerkinnälle asetettuja vaatimuksia. 1.4 Tämän ilmailumääräyksen 1.1 a) kohdassa tarkoitettujen henkilöiden rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus on voimassa vain Suomen alueella Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 39

40 PEL M2-93 kokonaisuudessaan 2. OIKEUDET JA RAJOITUKSET 2.1 Rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutuksen haltija on oikeutettu käyttämään radiopuhelinta ilmailun radiotaajuuksilla niillä kielillä, jotka on kelpuutuksina merkitty hänen lupakirjaansa tai Liikenteen turvallisuusviraston antamaan erilliseen todistukseen ja joiden ilmaliikennepalvelun tarjoaja on ilmoittanut olevan käytettävissä kyseisellä alueella: a) suomen kielellä, jos ilmailuviestiliikennekoe on suoritettu vain suomen kielellä, tai b) englannin kielellä, jos ilmailuviestiliikennekoe on suoritettu englannin kielellä ja lisäksi myös suomen kielellä edellyttäen, että kelpuutuksen haltija hallitsee suomen kielen Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 40

41 PEL M2-93 kokonaisuudessaan 2.2 Rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutuksen haltija saa harjoitella Suomessa ilmailun radiopuhelinliikenteessä käytettäväksi hyväksyttyä kieltä ilman kyseistä kelpuutusmerkintää koululennolla ja hyväksytyn koulutusohjelman mukaisella yksinlennolla. 3. KELPUUTUKSEN MYÖNTÄMINEN 3.1 Rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutuksen myöntää hakemuksesta Liikenteen turvallisuusvirasto. Myönnetystä kelpuutuksesta tehdään merkintä hakijan lupakirjaan tai siitä annetaan erillinen todistus. 3.2 Hakijalta vaaditaan Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän koulutusluvan haltijan hyväksytyllä radiopuhelimenhoitajan kurssilla antama tietopuolinen koulutus Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 41

42 PEL M2-93 kokonaisuudessaan 3.3 Hakijalta vaaditaan todistus siitä, että hän on koulutusluvan haltijan järjestämissä kokeissa osoittanut radiopuhelimenhoitajalta vaadittavaa tiedon ja taidon tasoa seuraavissa oppiaineissa: a) radio- ja sähkölaitteet, b) radiopuhelinliikennettä koskevat määräykset, ja c) ilmailuviestiliikenne (suullinen koe). Ilmailuviestiliikennettä koskevassa c) kohdan suullisessa kokeessa hakijan on osoitettava hallitsevansa ilmailun radiopuhelinliikenteen vakiosanontojen lisäksi myös hätä- ja pakkotilanteiden edellyttämät sanonnat. 4. VOIMASSAOLOAIKA Rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus on voimassa toistaiseksi Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 42

43 Kysymyksiä? Tina El-Nemr - Koulutusorganisaatiot Liikenteen turvallisuusvirasto 43

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi

Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi 1 (10) Antopäivä: 23.12.2016 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.1.2017 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulaki (864/2014) 47 ja 113, sellaisena kuin 47 on muutettuna lailla ilmailulain muuttamisesta (61/2016)

Lisätiedot

Rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus ja siihen liittyvät kielitaitovaatimukset

Rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus ja siihen liittyvät kielitaitovaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toisseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain muuttamisesta

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: x.x.2019 Voimaantulopäivä: x.x.2019 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017), II osan 13 luvun 2 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: 5.6.2019 Voimaantulopäivä: 6.6.2019 Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) 131 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN LUO Määräys 1 (5) Antopäivä: 22.5.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 25.5.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS 8.11.2013 Tarkastuslentotoimintaa koskevat määräykset Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ylitarkastaja Jaakko Sillanpää TARKASTUSLENTÄJÄ Tarkastuslentäjän hyväksyntätodistuksen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä LUONNOluonnluonn Määräys 1 (5) Antopäivä: 5.9.2018 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 47 Voimaantulopäivä: 7.9.2018 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Määräysten tausta ja säädösperusta. Perustelumuistio TRAFI/68768/ /2016 TRAFI/70656/ /2016 PEL M2-92, PEL M2-93 1(6)

Määräysten tausta ja säädösperusta. Perustelumuistio TRAFI/68768/ /2016 TRAFI/70656/ /2016 PEL M2-92, PEL M2-93 1(6) Perustelumuistio TRAFI/68768/03.04.00.00/2016 TRAFI/70656/03.04.00.00/2016 PEL M2-92, PEL M2-93 1(6) 22.12.2016 PEL M2-92: Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi PEL M2-93: Kansallisten

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kielitaitotarkastajien kertauskoulutus 28.11.2013

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kielitaitotarkastajien kertauskoulutus 28.11.2013 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kielitaitotarkastajien kertauskoulutus 28.11.2013 08:30-09:00 Saapuminen ja aamukahvi 09:00-10:30 Uudet kielitaitomääräykset PEL M2-91, PEL M2-92 ja PEL M2-93 Tarkastaja

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Miksi uusi määräys annetaan? Ultramääräyksillä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFTFAfiTSFORVAL TNI G(N flf\inish CML ffi AöiON AUTHOAJTY 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINlAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA .... ILMAILUHALLINTO luftffiatsforva _ TNtNGCN finn!sh CML AVIW!ON flutiioility ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 5.5. 2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LU 3300 01/06 ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 muutos 2 10.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi TARKASTUSLENTOTOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tämä määräys

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA ... ILMAILUHALLINTO LUFHAAT5f0RVR,TNIN GEN FINNISH CNil fw,frjon AU"HORJTV ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-80 5.5.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1 muutos 11 16.5.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LÄÄKETIETEELLINEN KELPOISUUSTODISTUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Lennontiedottajan lupakirja ja koulutus

Lennontiedottajan lupakirja ja koulutus 1 (13) xxx/03.04.00.00/2012 Antopäivä: x.x.2012 Voimaantulopäivä: x.x.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen

Lisätiedot

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjien tehtävät, vastuut ja velvollisuudet Trafin näkökulmasta Tarkastuslentäjän asema Viranomaisen kautta tilattavat tarkastuslennot Poikkeusluvat

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 PerustelumuistioLUONNOS 1(5) Laatimisaika Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 1. Määräysten tausta ja säädösperusta... 1 2. Määräysten valmistelu... 1 3.

Lisätiedot

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD)

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) N PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) PEL M2-41 Vähimmäisikä 2.9.1.1 16 vuotta PEL M2-41 2.1 16 vuotta Harrastelentäjän lupakirjan (LAPL) hakijan on oltava vähintään

Lisätiedot

STCW uusi kansallinen lainsäädäntö

STCW uusi kansallinen lainsäädäntö STCW uusi kansallinen lainsäädäntö TIEDOTUSTILAISUUS TRAFI/Helsinki 11.3.2013 Jukka Tuomaala Ylitarkastaja Lupakirjat ja Pätevyydet Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Miehitystä ja pätevyyksiä koskevat

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti TRAFI//.../ Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti Raportin laatija: Lisätietoja: Kristiina Roivainen asiantuntija, Auditointiosasto kristiina.roivainen@trafi.fi p. 9 3 83 Jukka Hirviranta

Lisätiedot

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto FE(A/H) 1 2012 YHTENAISTAMIS- / KERTAUSKURSSI 5.-6.11.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. T~.~.K~.STUSLENTOTOIMIN~AA KOSKEVAT ~ TraFi Vertailu TRG Ml-S > JAR-FCL

Lisätiedot

FE(A/H) YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

FE(A/H) YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. FE(A/H) 1 2012 YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI 5.-6.11.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tarkastuslentäjäksi ennen: PEL M2-16, koulutus, kokemus ja hakemus Alakohta 1.3 soveltuvuus ja tarve (viranomainen)

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Perustelumuistio 1(5) 10.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 1. Määräysten tausta ja säädösperusta... 1 2. Määräysten valmistelu... 1 3. Arvio määräysten

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011 Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen KANSALLISISTA JA JAR-FCL VAATIMUKSISTA EASA PART-FCL VAATIMUKSIIN LUENNON SISÄLTÖÄ EASAN säädösrakennetta /määräysprosessi

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA Regional Workshop 27.2.2013 Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Katsaus lentomiehistöjä koskeviin säädöksiin (Komission asetukset (EU) N:o 1178/2011 ja 290/2012) 08:30 09:00

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Sisältö PEL M3-4 jaottelu Mitä uutta PEL M3-4 toi harrasteilmailuun Harrastemekaanikon lupakirja Mitä sillä

Lisätiedot

Etukäteen saatuja kysymyksiä

Etukäteen saatuja kysymyksiä Etukäteen saatuja kysymyksiä Vantaa 1.4.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Laajennettu omistajahuolto Tästä käytetty epävirallista termiä Miukun lista Kyseistä huoltajaa koskeva määräyskohta

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-Er-Yl-015 16.12.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina 1 (7) Antopäivä: 24.3.2014 Voimaantulopäivä: 24.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Asiaan liittyvät säännökset ja määräykset: Luotsauslaki (940/2003), valtioneuvoston asetus luotsauksesta (246/2011), Liikenteen

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA 1 (9) Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki(1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajan vaatimukset ja oikeudet. Jukka Parviainen

Lentokelpoisuustarkastajan vaatimukset ja oikeudet. Jukka Parviainen Lentokelpoisuustarkastajan vaatimukset ja oikeudet Jukka Parviainen 9.2.2019 Lentokelpoisuustarkastajan vaatimukset ja oikeudet - Liite I PEL M3-4, AIR M16-1 ELA1 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1321/2014 kohta

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Perustelumuistio 1(5) 23.5.2016 Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Määräyksen tausta ja säädösperusta Rajavartiolaitoksen ilmailua koskeva määräys annetaan ilmailulain (864/2014) 8, 33 ja 57 :n perusteella.

Lisätiedot

Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20

Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20 Muistio 1(7) 11.4.2013 Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20 Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräys annetaan ilma-aluksen miehistöä koskevan ilmailulain 60 :n nojalla, jonka mukaan

Lisätiedot

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito Jani Kosonen 12.3.2016 Ilmailun lupakirjat/trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleistä Hakemukset ja muut asiakirjat lähetetään osoitteeseen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN Koulutusluvan hakijan tiedot: Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN HUOM. Kaikkiin kohtiin tulee vastata ja vaaditut selvitykset on liitettävä

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX

EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX EASAn lausunto 3/2013 [...](2013) XXX luonnos EASAN LAUSUNNON LIITE 3/2013 KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten

Lisätiedot

EMPIC MED - kokemuksia

EMPIC MED - kokemuksia EMPIC MED - kokemuksia Johanna Lehmussola, Eija Piirainen Liikennelääketiedeyksikkö 20.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleistä Kaikki valtuutetut ilmailulääketieteen keskukset ja lähes

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12.

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12. Tarkastuslennoilla havaittua Jorma Laine Ensimmäinen lento tarkastuslentäjänä 23.9.1979 K-7, OH-253 Lentokoe Lupakirjan myöntämiseksi Vesilento-oikeuden saamiseksi ultralla Hinauslentäjäoikeuden saamiseksi

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun henkilöluvat yksikönpäällikkö Heikki Mikkola Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun henkilöluvat Trafissa Tiivis i yhteistyö t Trafin sisällä, mm. Liikenneoikeus Susanna Metsälampi Henkilöluvat

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta Sisäministeriön

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Helikopterilentokoulutusta koskeva infopaketti (syyskuu 2009) 1(8) HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Suomen johtava kaupallinen helikopteriammattilentäjien koulutusorganisaatio

Lisätiedot

PEL M2-70: Ultrakevytlentäjän lupakirja

PEL M2-70: Ultrakevytlentäjän lupakirja Perustelumuistio 1(6) 27.5.2019 TRAFI/657752/03.04.00.00/2018 PEL M2-70: Ultrakevytlentäjän lupakirja Määräyksen tausta ja säädösperusta Ultrakevytlentäjän lupakirjamääräykset kuuluvat edelleen kokonaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

FE(A) kertauskoulutus

FE(A) kertauskoulutus FE(A) kertauskoulutus 8.11.2013 POH/AFM POH:n rakenteen tuntemus Tiedon löytäminen Käyttörajoitukset Nopeusrajoitukset Paino- ja painopisterajoitukset Hätätoimenpiteet ulkoamuistettavat POH/AFM Normaalitoiminta

Lisätiedot

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat 21.1.2012 Uusittavat määräykset Vaihe 1, voimaan 1.5.2012 AIR M16-1, Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta AIR T16-4, Ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Lainsäädäntökuulumisia osastonjohtaja Susanna Metsälampi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista ilmailun säädöshankesalkussa Ilmailulain l i kokonaisuudistus k EU-lainsäädännön ja kv. standardien

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M1-4 muutos 1 15.12.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMAILULUPAKIRJOJA KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tämä

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

Liikennepalvelulaki ja ilmailulain muutokset alkaen

Liikennepalvelulaki ja ilmailulain muutokset alkaen Liikennepalvelulaki ja ilmailulain muutokset 1.7.2018 alkaen Susanna Metsälampi 23.10.2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Noudatettavien säädösten kirjo on perinteisesti ollut laaja Ilmailulaki

Lisätiedot

EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan

EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan Heikki Silpola ylitarkastaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin tehtävät liikenneturvallisuus ja ympäristö kaikessa

Lisätiedot

Purjelentokerhojen Päivä 2015

Purjelentokerhojen Päivä 2015 Purjelentokerhojen Päivä 2015 Purjelentäjän lupakirjat GPL vs. LAPL(S), SPL ja siirtymäaika Mika Mutru SIL/Purjelentotoimikunta, vpj. European Gliding Union EGU, General Secretary 1 Eri lupakirjat ja eri

Lisätiedot

OPS M5-7 Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille

OPS M5-7 Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille Perustelumuistio 1(5) 22.8.2018 OPS M5-7 Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksen säädösperusta on ilmailulain (864/2014) 157, jonka mukaan Liikenteen

Lisätiedot

RADIOPUHELINLIIKENNETTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Tavoitteena on oppia tuntemaan tärkeimmät säädökset koskien

RADIOPUHELINLIIKENNETTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Tavoitteena on oppia tuntemaan tärkeimmät säädökset koskien SIL/EUT 12.11.2008/TB 12-1 RADIOPUHELINLIIKENNETTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tavoitteet pläp pläp pälä pälä plää Tavoitteena on oppia tuntemaan tärkeimmät säädökset koskien - radiopuhelimen hoitajan pätevyysvaatimuksia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus luotsauksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luotsauslain (940/2003) nojalla: 1 Asetuksen tarkoitus Tällä asetuksella annetaan luotsauslaissa (940/2003) tarkoitetut

Lisätiedot

EASA PART-FCL Muutokset lupakirjoihin

EASA PART-FCL Muutokset lupakirjoihin EASA PART-FCL Muutokset lupakirjoihin Ilmailun kehittämisseminaari 21.11.2012 Tarkastaja Jarno Keskivinkka Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Regulation Aircrew 1178/2011 Annex I Part-FCL Annex II Conversion

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Suomen Moottorilentäjien Liitto (SMLL)

Suomen Moottorilentäjien Liitto (SMLL) KOMMENTTIKOOSTE Määräys PEL M2-70 1(8) TRAFI/657752/03.04.00.00/2018 Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon antaja Traficomin vastaus 1.2 Tarkastuslento-määritelmä puuttuu vaikka siihen viitataan

Lisätiedot

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälässä 1.12.2012 Jarmo Selonen Trafi / Lupakirjaryhmä Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LUENNON SISÄLTÖÄ

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

YO-kokeet kevät 2019

YO-kokeet kevät 2019 YO-kokeet kevät 2019 15.11.2018 Pertti Tuomi rehtori Ylioppilastutkinnon rakenne (nyt) Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista:

Lisätiedot

Turvallisuudenhallinta ja EASA-asetus

Turvallisuudenhallinta ja EASA-asetus Turvallisuudenhallinta ja EASA-asetus - Ilmailun säädösinfo 23.10.2018 Heli Koivu, ilmailun esikunta Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Käydään läpi Trafi ja toimijat osana globaalin turvallisuudenhallinnan

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../ annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../ annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUS (EY) N:o.../ annettu [ ] lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3)

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-006 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt 1 (6) OHJEET SAMMUTUSLAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset

Lisätiedot

EASA muutokset FTO:n kannalta

EASA muutokset FTO:n kannalta EASA muutokset FTO:n kannalta Tarkastuslentäjien kertauskoulutus 8.11.2013, Tina El-Nemr, Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleiset siirtymää koskevat aikarajat

Lisätiedot

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011.

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Vantaa 11.4.2011, Oulu 12.4.2011, Tampere 14.4.2011 Pekka Kärkkäinen ADR- ajolupakokeet ja myönnetyt ajoluvat 2010 Perusajolupa kokeita 4384,

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta Suomen ilmailuliiton Avainhenkilöpäivät 25.10.2014 Susanna Metsälampi, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uutisia säädösrintamalta Mistä tietoa? Viranomaisen prioriteeteista

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) Muutos 6 1. elokuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o [...]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o [...] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o [...] komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu-

Lisätiedot

19.11 Pori. Heikki Mikkola

19.11 Pori. Heikki Mikkola Ilmailutoimijoiden seminaari 19.11 Pori Heikki Mikkola Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sisältö Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tiiviisti Pohdittavaksi Uudistuvat toimintamallit ja painopisteet

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Siviili-ilmailun turvahenkilöstön palvelukseen ottaminen, koulutus ja hyväksynnät

Siviili-ilmailun turvahenkilöstön palvelukseen ottaminen, koulutus ja hyväksynnät LUONNOluonn Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.5.2017 Voimaantulopäivä: 1.6.2017 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 95 3 mom. Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset Talvipäivät 15.-16.3.2008 Tallukka Uudet harrasteilmailumääräykset 1 Määräysmuutosten valmistelu Määräysmuutokset on valmisteltu virkamiesvetoisesti Ilmailuhallinnossa. Valmistelun apuna on käytetty työryhmää,

Lisätiedot