ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1"

Transkriptio

1 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1 muutos PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (281/ 95) 63 :n nojalla. Tämä ilmailumääräys tulee voimaan ja kumoaa annetun ilmailumääräyksen TRG M SOVELTAMINEN Tämä määräys koskee moottorilento- ja helikopterilentokoulutusta, jota annetaan: a) pelkästään yksityislentäjän lupakirjaa varten JAR-FCL 1- ja 2- vaatimusten mukaisesti, b) suomalaisten kansallisten määräysten mukaan kansallista lupakirjaa tai kelpuutusta varten, ja c) metsäpalolentotoiminnassa vaadittavaa kelpoisuutta varten. 2 YLEISTÄ 2.1 Koulutuksen antamiseen vaaditaan Ilmailulaitoksen Lentoturvallisuushallinnon lupa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija täyttää koulutusorganisaation ja -välineiden, kouluttajien ammattitaidon, koulutusohjelmien ja opetustilojen osalta suunnitellun koulutustoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät vaatimukset. 2.2 Kaikessa koulutustoiminnassa ja siihen liittyvässä markkinoinnissa, laskutuksessa ja mainonnassa yms. on käytettävä ainoastaan sitä luvan haltijan nimeä, joka on mainittu koulutusluvassa. 2.3 Tässä määräyksessä tarkoitetuista koulutusohjelmista määrätään erikseen. 2.4 Lentoa, joka tapahtuu tämän määräyksen mukaisessa koulutustarkoituksessa, ei samalla saa suorittaa muuna ansiolentotoimintana. 3 KOULUTUSLUVAN HAKEMINEN 3.1 Lupaa koulutukseen on haettava kirjallisesti Lentoturvallisuushallinnolta. Hakemuslomakkeita on saatavana Lentoturvallisuushallinnolta ja lentoasemilta. 3.2 Voidakseen varmistaa koulutustoiminnan aloittamisen aikomanaan ajankohtana koulutusluvan hakijan on jätettävä lupahakemus Lentoturvallisuushallinnolle vähintään 60 vuorokautta ennen suunniteltua toiminnan aloituspäivää. Lupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 3.3 Koulutuslupa voidaan antaa vain Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion oikeushenkilölle tai kansalaiselle, jonka kotipaikka ja pääasiallinen liikepaikka ovat Suomessa. 3.4 Lupahakemuksesta tai sen liitteistä on käytävä selville seuraavat seikat: a) hakijan nimi tai toiminimi, kotipaikka, postiosoite ja puhelinnumero; b) kauppa- tai yhdistysrekisteriote (ei 3 kk vanhempi), mikäli hakijana on toiminimi, yhtiö, yhdistys, säätiö, osuuskunta tai muu yhteisö; c) yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai säännöt, mikäli hakijana on toiminimi, yhtiö, yhdistys, säätiö, osuuskunta tai muu yhteisö. Yhtiöjärjestyksessä, -sopimuksessa tai säännöissä on oltava maininta, että yhtiön tai yhteisön tarkoituksena on senlaatuisen koulutustoiminnan harjoittaminen, johon koulutuslupaa haetaan; d) toiminnan suunniteltu aloituspäivä; e) tieto siitä, aikooko kouluttaja toimia koko- vai osa-aikaisesti; f) lentopaikka, jolta koulutus pääasiallisesti tapahtuu ja ko. lentopaikan päällikön kirjallinen lausunto; g) luettelo koulutuksessa käytettävistä ilma-aluksista (luokka/tyyppi, rekisteritunnus, omistaja, lentokelpoisuuden voimassaoloaika); h) luettelo mahdollisesti käytettävistä synteettisistä lentokoulutuslaitteista ja muista koulutuslaitteista ja niiden hyväksymisestä; i) kouluttajan antaman koulutuksen lajit ja koulutuksen tavoitteet (lupakirjat, kelpuutukset); j) koulutusorganisaatio, jossa on oltava nimettyinä seuraavat vastuuhenkilöt: koulutuspäällikkö, joka vastaa hakemuksessa tarkoitetusta koulutuksesta kokonaisuudessaan, ja päälennonopettaja, joka vastaa lentokoulutuksesta; ILL /01

2 2/6 TRG M1-1, k) edellä mainittujen vastuuhenkilöiden kirjalliset sitoumukset tehtäviinsä sekä selvitys heidän kokemuksestaan ja koulutuksestaan; l) koulutukseen käytettävät huonetilat ja varustus m) lennonopettajien nimet, lupakirjan numerot, kelpuutukset sekä heidän kirjalliset suostumuksensa tehtäviin; n) tiedot ilma-alusten vakuutuksista; o) käytettävät koulutusohjelmat; p) mahdollisesti käytettävät koulutusjärjestelmät ja niiden käyttöön liittyvä ohjeistus; ja q) hakijan koulutustoimintaa koskeva sisäisen valvonnan ja laadunvarmistuksen kuvaus ilmailumääräyksessä GEN M1-2 annettujen vaatimusten mukaisesti. 3.5 Milloin on syytä, Lentoturvallisuushallinto voi vaatia edellä mainittujen lisäksi muita tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. 4 KOULUTUSLUPA 4.1 Koulutuslupa annetaan määrättyä kurssia varten tai määräajaksi, mutta enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisellä kerralla lupa myönnetään kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi. 4.2 Lentoturvallisuushallinto voi tarvittaessa asettaa koulutukselle rajoituksia ja muita ehtoja. 4.3 Mikäli ne seikat, joiden perusteella koulutuslupa on myönnetty, muuttuvat luvan voimassaoloaikana, on muutoksille saatava Lentoturvallisuushallinnon hyväksyntä ennen toiminnan aloittamista muutetuilla järjestelyillä. 4.4 Edellä sanotusta poiketen lennonopettajia ja lentokoulutuskalustoa koskevista, tämän ilmailumääräyksen kohdassa tarkemmin määrätyistä muutoksista riittää koulutuspäällikön tekemä ilmoitus Lentoturvallisuushallinnolle. 4.5 Harjoitettaessa lentokoulutusta ansiolentotoimintana lentokoulutukseen käytettävä kalusto on merkittävä ansiolentoluvan liitteenä olevaan ilmaalusluetteloon. Ansiolentoluvan ilma-alusluetteloon tehtävä koulutuskaluston muutosilmoitus kattaa siten myös koulutustoimintaa koskevan ilmoitusvelvollisuuden. 5 KOULUTUSORGANISAATIO 5.1 Yleistä Koulutusorganisaatiossa on oltava koulutuspäällikön ja päälennonopettajan lisäksi koulutuksen laajuuteen nähden riittävä määrä lennonopettajia ja teoriaopettajia. Sama henkilö voi toimia useammassa kuin yhdessä tehtävässä, mikäli Lentoturvallisuushallinto ei katso siihen olevan toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen estettä Lentoturvallisuushallinto on asettanut vastuuhenkilöille (koulutuspäällikkö ja päälennonopettaja) kohdissa ja kelpoisuusvaatimukset ja voi järjestää kuulustelun tai kokeen asianosaisen riittävän tiedollisen ja taidollisen tason varmistamiseksi ennen tämän hyväksymistä esitettyyn tehtävään. 5.2 Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikön on koko koulutustoiminnan johtajana huolehdittava ja vastattava siitä, että lupaehtoja ja voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä viranomaisten ja koulutusluvan haltijan (jäljempänä lentokoulu) antamia ohjeita noudatetaan koulutustoiminnassa ja että koulutus järjestetään hyväksytyn koulutusohjelman mukaisesti Koulutuspäällikön on valvottava koulutuksen edistymistä ja koulutustoimintaa ja välittömästi puututtava havaitsemiinsa epäkohtiin ja poikkeamiin määräyksistä, lupaehdoista ja/tai lentokoulun omista ohjeista tai vaatimuksista sekä ryhdyttävä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin Koulutuspäällikön on huolehdittava ja valvottava, että koulutuksessa käytettävien ilma-alusten huolto- ja korjaustoiminta sekä lentokelpoisuuden valvonta on siten järjestetty, että määräysten mukaiset toimenpiteet tulevat asianmukaisesti suoritetuiksi ja että huolto- ja korjaustehtäviä suorittavilla on tehtäväänsä riittävä kelpoisuus Harjoitettaessa lentokoulutusta ansiolentotoimintana, vastaa ansiolentoluvan vastuuorganisaation nimetty huoltotoiminnanjohtaja edellä kohdassa tarkoitetusta koulutuksessa käytettävien lentokoneiden huolto- ja korjaustoiminnan valvonnasta sekä lentokelpoisuuden valvonnasta Koulutuspäälliköllä on oikeus päättää ilman Lentoturvallisuushallinnolta haettua erillistä hyväksyntää koulutusluvan myöntämisen jälkeen tapahtuvista seuraavista muutoksista: a) lennonopettajien ja teoriaopettajien lisäykset ja poistot, b) lennonopettajaharjoittelijoita valvovien lennonopettajien määrääminen, c) lentokoulutuksessa käytettävän lentokaluston lisäykset ja poistot, ja d) synteettisten lentokoulutuslaitteiden ja muiden koulutuslaitteiden käyttöön ottaminen siitä erikseen annettujen määräysten mukaisesti. Koulutuspäällikkö on kuitenkin velvollinen tekemään Lentoturvallisuushallinnolle ilmoituksen hy-

3 TRG M1-1, /6 väksymistään kohtien a), c) ja d) muutoksista ennen toiminnan aloittamista muutetuilla järjestelyillä Koulutuspäällikön on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa hyväksymistään kohdassa tarkoitetuista muutoksista. Luetteloon on merkittävä hyväksymispäivämäärät ja siihen on liitettävä: a) lennonopettajien ja teoriaopettajien suostumukset, b) lentokoulutuskaluston käyttösopimukset, ja c) synteettisten lentokoulutuslaitteiden hyväksymisasiakirjat ja käyttösopimukset. Koulutuspäällikön on varmennettava luettelo ja siihen tehdyt merkinnät allekirjoituksellaan Koulutuspäälliköltä vaaditaan, että hän on hyvin perehtynyt ilmailualan koulutukseen ja että hänellä on tai on ollut lennonopettajan kelpuutus voimassa viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ennen hänen ensimmäistä hyväksymistään koulutuspäällikön tehtävään. Koulutuspäällikön on lisäksi täytettävä ne muut ehdot, jotka Lentoturvallisuushallinto koulutustoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden katsoo tarpeelliseksi. 5.3 Päälennonopettaja Päälennonopettajan on huolehdittava ja vastattava siitä, että lentokoulutus on säännösten, ilmailumääräysten ja koulutusluvan ehtojen mukaisesti järjestetty. Päälennonopettaja vastaa lennonopettajien ja koulutettavien valvonnasta sekä kaiken lentokoulutuksen ja synteettisen lentokoulutuksen yhdenmukaistamisesta Päälennonopettajalla on oltava voimassa oleva lennonopettajan kelpuutus sitä ilma-alusryhmää varten, johon koulutuslupaa haetaan. Jos koulutusta harjoitetaan usean ilma-alusryhmän ilma-aluksella, päälennonopettajalla on oltava voimassa oleva lennonopettajan kelpuutus ko. ilma-alusryhmiä varten tai koulutusorganisaatioon on nimettävä vaatimukset täyttävät päälennonopettajat erikseen kutakin ilmaalusryhmää varten. 6 KOULUTUKSEEN KÄYTETTÄVÄT TEORIAOPETUS- JA LENNONVAL- MISTELUTILAT JA LENTOPAIKKA 6.1 Teoriaopetusta varten lentokoululla tulee olla riittävät ja tarkoituksenmukaiset huonetilat sekä opetus-, havainto- ja harjoitusvälineet. Käytettävissä tulee olla vähintään yksi asianmukaisin opetusvälinein varustettu luokkahuone. 6.2 Lentokoulutuksen on pääasiassa tapahduttava Lentoturvallisuushallinnon tähän tarkoitukseen hyväksymältä ja koulutuslupaan merkityltä lentopaikalta, elleivät koulutustavoitteet tilapäisesti vaadi muun hyväksytyn lentopaikan käyttöä. 6.3 Koulutuslupaan merkityllä lentopaikalla lentokoululla on oltava käytössään riittävät lennonvalmistelutilat ja lennonvalmistelussa tarvittava varustus. 6.4 Koulutuslupaan merkityllä lentopaikalla on oltava vähintään seuraava varustus: a) riittävät ensiapu- ja palonsammutusvälineet, b) puhelin, c) tuulen suunnan osoitin, d) loukkaantuneen henkilön kuljetukseen sopiva kuljetusväline, mikäli sairaankuljetusajoneuvoa ei ole mahdollista saada nopeasti paikalle, ja e) radiovarustus maan ja ilma-aluksen välisen radioyhteyden hoitamiseen. 6.5 Lentoturvallisuushallinto voi koulutustoiminnan laadun ja laajuuden huomioon ottaen määrätä kussakin tapauksessa erikseen, minkälaiset lisävaatimukset lentopaikan ja sen varustuksen on täytettävä ennen lentokoulutuksen aloittamista. 7 KOULUTETTAVIA KOSKEVAT MÄÄ- RÄYKSET 7.1 Lentoturvallisuushallinto antaa lentokoulun ja oppilaan yhteisestä hakemuksesta edellytykset täyttävälle oppilaalle siitä erikseen annettujen määräysten mukaisen lento-oppilaan lupakirjan. Peruslentokoulutusta ei saa antaa sille, jolla ei ole tässä tarkoitettua lupakirjaa. 7.2 Peruslentokoulutuksessa oppilaan lentoaika (block-to-block-aika) saa yhden vuorokauden aikana olla enintään 1,5 tuntia jakaantuen kolmeen noin 30 minuutin tai kahteen noin 45 minuutin pituiseen lentoon. Edellä sanotusta poiketen radiosuunnistus- tai perusmittarilentokoulutuksessa saa lentoaika yhden vuorokauden aikana olla enintään kaksi tuntia jakaantuen kahteen noin 1 tunnin pituiseen lentoon. Aikarajoitus ei koske koulutusohjelman mukaisia matkalentoja eikä koulutustarkastuslentoa tai tarkastuslentoja. Lentotehtävien (block-to-block -aikojen) välillä oppilaalla on oltava vähintään yhden tunnin pituinen tauko. 7.3 Jos oppilas lentokoulutuksen aikana todetaan sopimattomaksi koulutukseen, hänen koulutuksensa on heti keskeytettävä. Koulutuspäällikön on tehtävä välittömästi keskeyttämisestä ja sen syistä kirjallinen ilmoitus Lentoturvallisuushallinnolle. Oppilaan lennonopettajan on vahvistettava ilmoitukseen tehtävällä allekirjoituksellaan oppilaan sopimattomuus koulutukseen.

4 4/6 TRG M1-1, Jos oppilas on itse keskeyttänyt koulutuksensa ja haluaa jatkaa sitä toisessa lentokoulussa, on koulutusta jatkavan lentokoulun haettava oppilaalle Lentoturvallisuushallinnolta tämän määräyksen kohdan 7.1 tarkoittama lento-oppilaan lupakirja. Hakemuksesta on ilmettävä syy lentokoulun vaihtoon. 8 OPETTAJIA KOSKEVAT MÄÄRÄYK- SET 8.1 Koulutusluvassa tarkoitettua koulutusta saa antaa vain koulutuspäällikön ao. tehtävään hyväksymä lennonopettaja, lennonopettajaharjoittelija tai simulaattorikouluttaja. Koulutuspäällikkö voi kuitenkin hyväksyä teoriaopettajaksi henkilön, jonka lennonopettajan tai lennonopettajaharjoittelijan kelpuutus ei ole voimassa tai jonkun muun ilmailun erikoisalan asiantuntijan, jos tämä kokemuksensa, tietojensa, taitonsa ja sopivuutensa puolesta on kelpoinen toimimaan opettajana. 8.2 Lennonopettajan tai lennonopettajaharjoittelijan lento- ja työaikarajoituksina on noudatettava ilmailumääräystä OPS M3-2, tai sen myöhemmin julkaistavia muutoksia. 9 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 9.1 Yleistä Koulutus on järjestettävä Lentoturvallisuushallinnon hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti ja lentokoulutukseen liittyvä teoreettinen opetus on annettava yhtenäisen kurssin muodossa ja sen tulisi tapahtua lentokoulutukseen yhdistettynä aina, kun se on mahdollista niin järjestää. Teoriaopetus, synteettinen lentokoulutus ja muilla koulutuslaitteilla annettava koulutus ja lentokoulutus on yhteen sovitettava niin, että lentokoulutuksessa voidaan soveltaa teoriaopetuksessa sekä muilla koulutuslaitteilla annetussa opetuksessa saatuja tietoja ja taitoja Lentokoulu voi järjestää koulutuksen myös siten, että toinen lentokoulu antaa teoriakoulutuksen sitä varten erikseen myönnetyn luvan mukaisesti, mikäli se koulutustavoitteen kannalta on tarkoituksenmukaista. Lentokoulutuksen antava lentokoulu vastaa kuitenkin siitä, että tämän määräyksen kohdassa tarkoitettu koulutuksen yhteensovittaminen toteutuu ja että koulutustavoite kokonaisuudessaan tulee saavutetuksi Koulutuksen alkaessa on kullekin oppilaalle annettava ilmailulaki ja -asetus, koulutuksen tavoitteena olevaa lupakirjaa tai kelpuutusta koskeva ilmailumääräys ja/tai ao. osat JAR-FCL-vaatimuksista, lentosäännöt, koulutusohjelma ja tämä määräys. Annettaessa peruslentokoulutusta oppilaalle on annettava lisäksi lento-oppilaan lupakirjaa koskeva ilmailumääräys Koulutustiloissa oppilaiden käytettävissä on koko koulutusajan oltava Suomen Ilmailukäsikirja (AIP) ja sen voimassaolevat muutokset ja lisäykset, AIC, ilmailumääräyskokoelma, JAR-FCL-vaatimukset sekä kyseistä koulutusta koskeva koulutusohjelma Teoriaopetuksen lisäksi oppilaille on annettava riittävä määrä kirjallista opetusaineistoa oppituntien kertaamiseksi sekä niiden lisäksi suoritettavaa itseopiskelua varten. 9.2 Teoriakoulutus Oppilaan on osallistuttava koulutusohjelman mukaisille oppitunneille ja niiden yhteydessä pidettäviin lentokoulun pitämiin kirjallisiin tasokokeisiin. Hyväksyttyyn koetulokseen vaaditaan, että oppilas vastaa vähintään 75 prosenttiin kunkin oppiaineen koekysymyksistä oikein Mikäli oppilas pakottavista syistä joutuu olemaan poissa oppitunneilta, hänelle on erikseen annettava opetusta koulutustavoitteen saavuttamiseksi. Tarvittavasta opetuksesta ja sen määrästä on kyseisen aineen opettajan ja koulutuspäällikön päätettävä yhdessä. Lisäopetuksesta on pidettävä kohdan mukaista päiväkirjaa Jos koulutus annetaan menetelmällä, jossa teoria- ja lentokoulutus muodostavat kiinteän integroidun kokonaisuuden ei oppitunneilta poissaoloa sallita, vaan oppitunnit on järjestettävä oppilaalle ennen kuin hän voi suorittaa ko. teoriakoulutusosioon liittyvän lentotehtävän Lentokoulun on pidettävä päiväkirjaa teoreettisten oppiaineiden opetuksesta, harjoitustehtävistä ja koetilaisuuksista. Siitä on ilmettävä oppituntien, harjoitusten ja tasokokeitten päivämäärät, kellonajat, yksityiskohtaiset aiheet, opettajat sekä läsnä olleet oppilaat Koulutuksen päätyttyä lentokoulun on annettava oppilaalle todistus, jossa lentokoulu vakuuttaa, että oppilas on saavuttanut lupakirjaa tai kelpuutusta koskevat tiedot ja taidot. Lisäksi todistuksessa on oltava seuraavat tiedot: a) kurssiaika (teoria- ja lentokoulutuksen alkamisja päättymispäivämäärät) b) koulutusohjelman mukainen opetuksen määrä eri oppiaineissa, c) oppilaan osallistuminen eri oppiaineiden opetukseen, d) kunkin oppiaineen kirjallisen loppukokeen päivämäärä, e) oppilaan kustakin loppukokeesta saama arvosana prosentteina,

5 TRG M1-1, /6 f) lentokoulutusta koskevat tiedot jaoteltuna koulutustavoitteena olevaa lupakirjaa tai kelpuutusta koskevan ilmailumääräyksen tai JAR-FCLvaatimuksen asianmukaisen kohdan mukaisesti. 9.3 Lentokoulutus Lentokoulutus on annettava kaksoisohjaimilla varustetulla koulutustavoitteen mukaiseen ilmaalusryhmään kuuluvalla tyyppihyväksytyllä ilmaaluksella ja koulutuksessa voidaan käyttää lentokoulun käyttöön siitä erikseen annettujen määräysten mukaisesti hyväksyttyä synteettistä lentokoulutuslaitetta Lentokoulun käytössä on oltava riittävä määrä ilma-aluksia, jotka soveltuvat kyseessä olevaan koulutukseen ja jotka on varustettu niin, että koulutustavoite voidaan kokonaisuudessaan saavuttaa Peruslentokoulutusta saa antaa vain maalaskutelineellä varustetulla ilma-aluksella Koululennolla, lennonopettajan toimiessa ilma-aluksen päällikkönä, saa ilma-alusta ohjaavan oppilaan lisäksi olla henkilöitä, joiden mukanaolo on koulutuksellisesti tarpeellista. Lentoaika lasketaan vain ohjaajana toimivan oppilaan hyväksi Peruslentokoulutuksessa saa vain koulumatkalennoilla, lennonopettajan toimiessa ilma-aluksen päällikkönä, olla ilma-alusta ohjaavan oppilaan lisäksi muita saman opettajan oppilaita tarkkailijana koulutustarkoituksessa. Lentoaika lasketaan vain ohjaajana toimivan oppilaan hyväksi Saman lennonopettajan on annettava oppilaalle peruslentokoulutus yksinlentovaiheeseen saakka, mutta perustelluista syistä koulutuspäällikön suostumuksella lennonopettaja voidaan vaihtaa. Koulutuspäällikön on merkittävä suostumuksensa perusteluineen koulutuskirjanpitoon Lentokoulun on pidettävä lentokoulutuksesta, synteettisestä lentokoulutuksesta ja muulla koulutuslaitteella annetusta koulutuksesta oppilaskohtaista koulutusohjelman mukaista kirjanpitoa. Kirjanpidosta on ilmettävä oppilaan lennonopettaja, lentokoulutuksen päivämäärät, lentokoulutuksen vaiheet sekä kohdissa ja mainitut, peruskoulutusta koskevat kirjallisten tasokokeiden ja koulutustarkastuslentojen suoritukset. 9.4 Yksinlento Lento-oppilaan on oltava vähintään 16-vuotias ennen ensimmäistä yksinlentoaan Ennen ensimmäistä yksinlentoa oppilaan on suoritettava hyväksytysti lentokoulun pitämät lentokäsikirjaa, lennonteoriaa ja ilmailun säädöksiä koskevat kirjalliset tasokokeet sekä osoitettava hallitsevansa lennonjohdon kanssa käytävän radiopuhelinliikenteen Lennonopettaja saa antaa oppilaalleen ensimmäisen yksinlentotehtävän vasta, kun toinen lennonopettaja on koulutustarkastuslennon perusteella oppilaan siihen hyväksynyt Oppilaan yksinlentojen aikana on hänen lennonopettajansa tai tämän sijaiseksi sovitun lennonopettajan oltava koulutuspaikalla lentoa valvomassa. Valvojana toimivalla lennonopettajalla saa olla enintään kolme oppilasta samanaikaisesti valvottavanaan. Valvovalla opettajalla on oltava kaksipuolinen radioyhteys oppilaaseen. Oppilaan ollessa koulutusohjelman mukaisella yksinmatkalennolla saa valvova lennonopettaja kouluttaa muita oppilaita edellyttäen, että häneen saadaan aina välittömästi yhteys ja hän on määräkentällä oppilaan saapuessa matkalennolta Valvovan lennonopettajan on tarkastettava ja jätettävä vaadittavat lentoa koskevat lentosuunnitelmat ja ilmoitukset. Lentosuunnitelmasta on käytävä selville, että ilma-aluksen päällikkönä on lento-oppilas. Lisäksi valvovan lennonopettajan on merkittävä lentosuunnitelmaan sellaiset yhteystiedot, että häneen saadaan aina välittömästi yhteys Peruslentokoulutukseen liittyvät oppilaan yksinlennot on suoritettava olosuhteissa, joissa lentonäkyvyys ja pilvikorkeus ovat vähintään: a) oppilaan yksinmatkalennoilla 8 km/1500 ft b) oppilaan muilla yksinlennoilla 5km/1000 ft. 9.5 Lentoturvallisuushallinnon pitämä teoriakoe ja lentokoe Lentokoulun on ilmoitettava oppilas siitä erikseen annettujen määräysten mukaisesti Lentoturvallisuushallinnon pitämään teoriakokeeseen Oppilaan suoritettua hyväksytysti Lentoturvallisuushallinnon teoriakokeen ja lupakirjaan tai kelpuutukseen tähtäävän lentokoulutuksen kokonaisuudessaan, lentokoulun on järjestettävä oppilaalle siitä erikseen annettujen määräysten mukainen lentokoe lupakirjan tai kelpuutuksen saamiseksi Lentokoulu on velvollinen antamaan tarkastuslentäjälle tämän pyytämät tiedot oppilaasta ja tämän koulutuksesta. 10 VAKUUTUKSET 10.1 Koulutukseen käytettävillä ilma-aluksilla on oltava vakuutukset sen mukaan kuin siitä erikseen määrätään Ennen lentokoulutuksen aloittamista lentokoulu on velvollinen antamaan kullekin oppilaalle kir-

6 6/6 TRG M1-1, jallisesti tiedot toimintaa koskevista koulutuksen aikana voimassa olevista vakuutuksista, niiden ehdoista ja korvaussummista. 11 ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS Lentokoulun on säilytettävä kunkin oppilaan koulutusta koskeva koulutuskirjanpito vähintään viiden vuoden ajan oppilaan koulutuksen päättymisestä lukien. Säilytettävään koulutuskirjapitoon kuuluvat mm. seuraavat asiakirjat: a) koulutusohjelmat, b) teoria- ja lentokoulutusta koskeva kirjanpito, c) kirjallisten tasokokeiden kysymykset ja oppilaan niihin antamat vastaukset, d) lentokoulun antamien koulutustodistusten jäljennökset, e) luettelot lennonopettajista ja teoriaopettajista, ja f) luettelot lentokalustosta, synteettisistä lentokoulutuslaitteista ja muista koulutuslaitteista. Tämä aineisto on pyydettäessä esitettävä Lentoturvallisuushallinnolle sekä tarkastuslentäjälle. 12 KOULUTUSLUVAN VOIMASSA- OLON JATKAMINEN JA UUSIMINEN 12.1 Koulutusluvan voimassaolon jatkamista varten lentokoulun on toimitettava Lentoturvallisuushallinnolle vähintään 30 vuorokautta ennen luvan päättymistä ilmoitus koulutustoiminnan jatkamisesta. Ilmoituksen liitteenä on oltava koulutuspäällikön allekirjoittama voimassa oleva luettelo lennonopettajista, teoriaopettajista, lentokoulutuskalustosta, synteettisistä lentokoulutuslaitteista ja muista koulutuslaitteista Jos edellä kohdassa 12.1 mainittu ilmoitus tehdään määräajan jälkeen, koulutusluvan voimassaolon jatkaminen samoin kuin vanhentuneen koulutusluvan uusiminen edellyttää tämän määräyksen kohdan 3 mukaisen täydellisen koulutuslupahakemuksen jättämistä Lentoturvallisuushallinnolle. 13 KOULUTUSLUVAN HALTIJAN TOI- MINNAN PÄÄTTYMINEN Mikäli lentokoulu lopettaa toimintansa tai jättää uusimatta koulutuslupansa, on lentokoulu velvollinen ilmoittamaan siitä Lentoturvallisuushallinnolle ja järjestämään koulutuskirjanpidon säilytyksen siten, että tämän määräyksen kohdassa 11 mainittu asiakirjojen säilytystä koskeva määräaika täyttyy. 14 KOULUTUSLUVAN PERUUTTAMI- NEN, OIKEUKSIEN RAJOITTAMINEN JA RAUKEAMINEN Koulutusluvan peruuttamiseen, oikeuksien rajoittamiseen ja raukeamiseen sovelletaan, mitä Ilmailulain 63, 59 ja 60 :ssä säädetään. 15 POIKKEUKSET Lentoturvallisuushallinto voi, mikäli ilmailulainsäädännöstä ei muuta johdu, erityisistä syistä myöntää kirjallisesta hakemuksesta poikkeuksia tästä ilmailumääräyksestä. 16 SIIRTYMÄMÄÄRÄYS Tämän ilmailumääräyksen seuraavat kohdat tulevat voimaan asteittain: a) kohta 3.2 koskee jälkeen alkavaksi suunniteltua koulutusta, b) kohdan 3.4 q) tarkoittama sisäisen valvonnan ja laadunvarmistuksen kuvaus on esitettävä Lentoturvallisuushallinnolle viimeistään mennessä, c) kohta koskee jälkeen alkavaa lentokoulutusta, ja d) kohta 12.2 koskee jälkeen tapahtuvaa koulutusluvan voimassaolon jatkamista.

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M2-9 tarkoittama hyväksytty

Lisätiedot

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD)

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) N PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) PEL M2-41 Vähimmäisikä 2.9.1.1 16 vuotta PEL M2-41 2.1 16 vuotta Harrastelentäjän lupakirjan (LAPL) hakijan on oltava vähintään

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 311/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. joulukuuta 2000 Joint Aviation

Lisätiedot

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 2 LENTOKOULUA JA KOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISTIEDOT HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUSTOIMINTA (TRG

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA OPS M6-1 luonnos 15.10.2008 LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n nojalla. Sisältö: 1. Yleistä 2. Tekniset määräykset 3. Toiminnalliset määräykset 4. Laskuvarjohyppääjältä,

Lisätiedot

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa)

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Jani Kosonen Lupakirjat yksikkö 21.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Yleistä Ilmailulaki 864/2014 Medikaali

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005. Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset.

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005. Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 Ilmailulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Ilmailussa Suomen alueella noudatetaan tätä lakia, jollei

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään ammattipätevyydestä, joka kuljettajalta

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSEN PÄIVITETTY KOULUTUSMATERIAALI Kädessäsi on päivitetty ja osittain niin rakenteeltaan kuin sisällöltään uusittu

Lisätiedot

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ sivu 13 1 Ilmailun säädökset 1.A Lakitausta tosi toiselle lennonopettajalle niinsanotulla koulutustarkastuslennolla. Lisäksi sinun on suoriuduttava hyväksytysti tietyistä loppukokeista sekä oltava riittävästi

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO

LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO MOOTTORIPURJE JA ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUS LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO 7.1 painos 03/2011 Jukka Salokannel / Mika Ruutiainen 1/26 Lento- nimi: Osoite: postinumero ja toimipaikka: puhelin sähköposti

Lisätiedot

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä laki koskee vakuutusedustusta. Vakuutusedustuksella tarkoitetaan korvausta

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Suomen Ilmailuliitto ry 8.10.2005 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje sisältää ilmailumääräyksen OPS M6-1 tarkoittamat

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) Muutos 6 1. helmikuuta 2007 Osa 2 - AMC/IEM Joint Aviation Authorities JAR-FCL 2 Kohta Sivu OSA 2 - HYVÄKSYTTÄVÄT

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 29.10.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011 I tieliikennelait 2011 LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II LUKIJALLE Tieliikennelait 2011 -teoksen lisäaineisto sisältää ajokorttiuudistukseen liittyvät keskeisimmät uudet säädökset ja säädösmuutokset,

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot