Palautetta ekonomikoulutuksesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palautetta ekonomikoulutuksesta"

Transkriptio

1 SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN

2 Sisältö 1 Johdanto Kauppatieteiden maisterit Vastaajien taustatiedot Pää- ja sivuaineet Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Kauppatieteellisen alan saamat arviot, maisteriaineisto Koulutus ja koulutusyksikkö sekä koulutuksen antamat valmiudet Tutkielman tekeminen ja rahoitus Kansainvälisyys opetuksessa ja koulutuksessa Suhteet elinkeinoelämään Sijoittuminen ja työllistyminen Työtilanne ja tyytyväisyys työtilanteeseen Työtehtävät ja palkkataso Työnantajasektorit ja tehtäväalueet Vastavalmistuneiden palkkataso Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, KTM Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Sijoittuminen ja työllistyminen Yhteenveto Itä-Suomen yliopisto, KTM Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute

3 6.5 Sijoittuminen ja työllistyminen Yhteenveto Jyväskylän yliopisto, KTM Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Sijoittuminen ja työllistyminen Yhteenveto Lappeenrannan teknillinen yliopisto, KTM Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Sijoittuminen ja työllistyminen Yhteenveto Oulun yliopisto, KTM Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Sijoittuminen ja työllistyminen Yhteenveto Svenska handelshögskolan, KTM Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Sijoittuminen ja työllistyminen Yhteenveto Tampereen yliopisto, KTM Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä

4 11.4 Avoin palaute Sijoittuminen ja työllistyminen Yhteenveto Turun kauppakorkeakoulu, KTM Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Sijoittuminen ja työllistyminen Yhteenveto Vaasan yliopisto, KTM Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Sijoittuminen ja työllistyminen Yhteenveto Åbo Akademi, KTM Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Sijoittuminen ja työllistyminen Yhteenveto Yhteenveto, KTM -vastaajat Summary, M.Sc. (Econ.) respondents Kauppatieteiden kandidaatit Vastaajien taustatiedot Pää- ja sivuaineet Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Kauppatieteellisen alan saamat arviot, kandidaattiaineisto Koulutus ja koulutusyksikkö sekä koulutuksen antamat valmiudet Kansainvälisyys opetuksessa ja koulutuksessa Suhteet elinkeinoelämään

5 19 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, KTK Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Yhteenveto Itä-Suomen yliopisto, KTK Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Yhteenveto Jyväskylän yliopisto, KTK Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Yhteenveto Lappeenrannan teknillinen yliopisto, KTK Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Yhteenveto Oulun yliopisto, KTK Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Yhteenveto Svenska handelshögskolan, KTK Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä

6 24.4 Avoin palaute Yhteenveto Tampereen yliopisto, KTK Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Yhteenveto Turun kauppakorkeakoulu, KTK Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Yhteenveto Vaasan yliopisto, KTK Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Yhteenveto Åbo Akademi, KTK Aineisto Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Arviot opetuksesta, koulutuksesta sekä koulutusyksiköstä Avoin palaute Yhteenveto Yhteenveto, KTK -vastaajat Summary, B.Sc. (Econ.) respondents Taulukkoluettelo Kuvioluettelo Liite 1: Kyselylomake (KTK) Liite 2: Kyselylomake (KTM) Liite 3: KTK pääaineet/koulutusohjelmat vuonna Liite 4: KTM pääaineet/koulutusohjelmat vuonna

7 1 Johdanto Suomen Ekonomiliitto Finlands Ekonomförbund SEFE ry on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. SEFE toteuttaa vuosittain yhteistyössä ekonomikoulutusyksiköiden kanssa palautekyselyn vastavalmistuneille kauppatieteiden kandidaateille ja maistereille. Palautetta ekonomikoulutuksesta - arviointikokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti kauppatieteellisen koulutuksen laadun ylläpidon ja kehittämisen tueksi. Tutkimuksen tavoitteina on selvittää mielipiteitä annetusta koulutuksesta ja itse koulutusyksiköistä sekä kerätä tietoja vastavalmistuneiden sijoittumisesta työmarkkinoille. Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuonna 2011, kysely toteutettiin sekä paperisena että sähköisenä kyselylomakkeina yhteistyössä koulutusyksiköiden kanssa. Sähköinen kysely suoritettiin digium.fi -ohjelmiston avulla.. Lomakepohjat löytyvät liitteinä raportin lopusta. Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikkö suoritti kyselylomakkeiden atk-käsittelyn ja tuotti perusanalyysit tuloksista. Raportissa esitetään tulokset sekä kaikki vastaajat sisältävänä kokonaisuutena että koulutusyksikkökohtaisesti. Sekä pää- että sivuaineiden/ohjelmien nimikkeet vaihtelevat yksiköittäin, joten koko koulutusalaa tarkasteltaessa pää- ja sivuainekategoriat sisältävät myös toisistaan hieman poikkeavia nimityksiä. Näin ollen pää- ja sivuaineiden/ohjelmien kohdalla ei ole pyritty täysin eksakteihin nimityksiin yksikkökohtaisesti. Myös ruotsinkielisten yksiköiden osalta päädyttiin käyttämään suomenkielistä vastinetta. Yksikkökohtaiset pääaine-/ohjelmajakaumat perustuvat vastaajien omiin sanallisiin vastauksiin, eikä näitä ollut käytännössä mahdollista systemaattisesti tarkastaa. Muu aine -kategoria pitää sisällään ei tiedossa -luokan. Yksikkökohtaisissa tarkasteluissa on otettu huomioon pääaine-/ohjelmakategorioista vain ne, joista kerättiin yli seitsemän havaintoa. Täten vertailupohja vuoden 2010 kyselyyn pysyy muuttumattomana. Tuloksia tulkittaessa on myös huomattava, että vastaajavolyymit vaikuttavat siihen, kuinka tarkasti pääaine-/koulutusohjelmakohtaisia tuloksia voidaan verrata yksiköittäin. Alla on esitetty tutkimuksessa käytössä olevat lyhenteet koulutusyksiköittäin. Raportin lopussa, liitteissä kolme ja neljä, ovat esiteltyinä tällä hetkellä, vuonna 2012, kaikki mahdolliset pääaineet/koulutusohjelmat, jotka ovat valittavissa sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoihin yliopistoittain. 6

8 Aalto JY UEF LUT LY OY Hanken TaY TSE VY ÅA Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Itä-Suomen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lapin yliopisto Oulun yliopisto Svenska handelshögskolan Tampereen yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Vaasan yliopisto Åbo Akademi Koulutusyksikkö käsittää raportissa joko koko yliopiston (mukaan lukien kauppakorkeakoulut) tai sen osan (monialayliopistot, ekonomikoulutuksesta vastaava yksikkö). On huomioitava myös, että tässä raportissa opiskelijalla tarkoitetaan jo valmistunutta kauppatieteiden kandidaattia tai maisteria. Tuloksia tarkasteltaessa on taulukoihin kirjattu tähti, joka kertoo taulukon sisältävän tilastollisesti merkitsevää (p<0,05) eroavuutta kyseessä olevan alaryhmän ja koko vastaajaryhmän välillä. Kaksi tähteä viittaa puolestaan erittäin merkitsevään (p<0,01) eroon. Yksikkökohtaisia tuloksia on raportissa pyritty vertaamaan aina muiden yksiköiden tuloksiin ilman tarkastelun kohteena olevan yksikön tulosten vaikusta. Näin ollen vertailupohja pysyy selkeänä, ja mahdolliset eroavaisuudet tulevat esiin ilman oman yksikön vaikutusta tuloksiin. Kyselysisältöjä muokataan koulutusyksiköiden antamien palautteiden mukaan parin vuoden välein. Vuoden 2011 kyselylomake oli kuitenkin vielä lähes identtinen edellisen vuoden lomakkeen kanssa, ja vain muutamia lisäkysymyksiä tehtiin koulutuksen kansainvälisyyteen liittyen. Hyviä vertailupohjia tälle, vuoden 2011, tutkimukselle ovatkin SEFEn teettämät vastaavat aikaisemmat raportit Kauppatieteiden kandidaattien ja maistereiden valmistumishetken palaute vuodelta 2010 (SEFEn raportteja 3/2011), Palautetta ekonomikoulutuksesta vastavalmistuneiden palaute 2009 (SEFEn raportteja 2/2010) sekä Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2008 (SEFEn raportteja 3/2009). 7

9 Verrattaessa vuoden 2011 tuloksia muutamaan aikaisempaan vastaavaan raporttiin on mielenkiintoista havaita, millaisia pidemmän linjan vaikutuksia vuoden 2008 tutkintouudistus on saanut aikaan. Vielä vuoden 2009 tuloksista koostetun Rintalan raportin tuloksiin myös vahvasti vaikuttanut heikko taloustilanne on omiaan luomaan kiinnostavan vertailupohjan vuosien 2010 sekä 2011 raporteille. Tuloksia tulkittaessa on hyvä muistaa, että arviot perustuvat vastaajien subjektiivisiin näkemyksiin omasta koulutuksestaan, ja käsitetulkinnat saattavat näin ollen olla vastaajakohtaisesti hieman erilaisia. Huomiota kannattaa kiinnittää myös tutkimuksessa käytössä olleisiin kahteen vastausasteikkoon, joita vastaajat saattoivat arvottaa eri tavoin. Erityisesti asenneväittämäasteikkoihin, jotka on raportissa merkitty asteikolla 1-4 (1 = täysin samaa mieltä, 2 = melko eri mieltä, 3 = melko samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä), vaikuttavat vahvasti vastaajien henkilökohtaiset näkemykset, eikä niitä näin ollen aina välttämättä voida pitää täysin tasavälisinä. Toisin sanoen välimatkat eri vastausvaihtoehtojen välillä eivät vastanneiden välillä ole välttämättä yhtä pitkiä, joten vastausten tulkintaa on syytä pitää vain suuntaa-antavina. Tässä raportissa on ensimmäistä kertaa käytössä myös arvosana-asteikko 1-5 (1 = heikko, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erinomainen) aikaisemmissa raporteissa olleen kouluarvosana-asteikon 1-10 tilalla, mikä saattaa omalta osaltaan vaikeuttaa tuloksien vertailua aikaisempiin vastaaviin. 8

10 Aalto UEF JY LUT OY Hanken TaY TSE VY ÅA LY YHT. 2 Kauppatieteiden maisterit 2.1 Vastaajien taustatiedot Vastavalmistuneiden kauppatieteiden maistereiden palautekyselyyn vastasi vuonna 2011 yhteensä henkilöä. Kaiken kaikkiaan valmistuneita vuonna 2011 oli kauppatieteiden maisteria, jolloin kyselyn vastausasteeksi muodostui 59,5 prosenttia. Vastausprosentti vastavalmistuneiden maistereiden osalta laski hieman edeltävään vuoteen (60,6 %) verrattuna. Vastaavasti vuonna 2011 vastavalmistuneita kauppatieteiden kandidaatteja oli yhteensä henkilöä, joista osallistui kyselyyn. Vastavalmistuneiden kauppatieteiden kandidaattien vastausasteeksi muodostui näin ollen 60,4 prosenttia. Alla oleva taulukko 1 osoittaa yliopistokohtaiset vastaajamäärät vastavalmistuneiden kauppatieteiden maistereiden joukossa. Lähes kolmasosa vastaajista (29 %) opiskeli Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa. Myös Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (15 %) ja Vaasan yliopistossa (14 %) opiskeli huomattavan suuret osat kaikista maisterivastaajista. Aktiivisimmin vastauksia kyselyyn antoivat Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijat. Lappeenrannan teknillisen yliopiston vastausaste muodostuikin huomattavan korkeaksi, 98 prosentiksi. Taulukko 1: Yksikkökohtaiset vastaajamäärät sekä vastausasteet, KTM. Valmistuneita Vastanneita Vastausaste % 91,4 40,0 38,2 98,0 79,7 30,5 43,3 31,4 62,6 89,7 0,0 60,7 Yksikön osuus kaikista vastanneista 28,5 3,0 6,5 14,8 11,2 7,3 4,5 6,4 13,8 3,5 0,0 100 Yksikön osuus kaikista valmistuneista 18,5 4,4 10,1 9,0 8,8 14,2 6,2 12,1 13,2 2,3 1,3 100 Taulukossa 1 on esitetty tulokset ainoastaan koulutusyksikkökohtaisesti. Tässä raportissa jäljempänä siis Turun kauppakorkeakoulun vastaukset sisältävät myös Porin yksikön valmistuneiden vastaajien antamat palautteet, ja Svenska handelshögskolanin vastaajien antamat tulokset käsittävät sekä Helsingissä että Vaasassa opiskelleiden vastaukset. Myös Itä-Suomen 9

11 yliopiston vastauksiin lukeutuvat sekä Joensuusta että Kuopiosta valmistuneiden vastaukset. Taulukossa 1 on esitetty tulokset myös Lapin yliopiston valmistuneiden vastaajien osalta. Jatkossa Lapin yliopiston tuloksia ei kuitenkaan käsitellä erikseen vastaajamäärän (yksi vastaaja) jäädessä valitettavan pieneksi. Kaikki Aalto UEF JY LUT OY Hanken Naiset Miehet TaY TSE VY ÅA 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 1: Vastaajien sukupuolijakaumat yliopistoittain, KTM, %. Kuten yllä olevasta kuviosta 1 huomataan vastavalmistuneiden maistereiden vastaajan joukosta hieman yli puolet (55 %) oli naisia miesten vastausosuuden jäädessä 45 prosenttiin. Sekä naisten että miesten vastausaktiivisuus on muutaman viime vuoden aikana pysynyt lähes muuttumattomana sukupuolijakauman jakautuessa lähestulkoon tasan puoliksi. Kuvio 1 osoittaa kyselyyn osallistuneiden yliopistokohtaiset sukupuolijakaumat. Yliopistokohtaisesti tarkasteltuna sukupuolijakaumissa ei ollut vuoden 2011 valmistuneiden joukossa suuria eroavaisuuksia. Vuoden 2011 kyselyyn osallistuneiden maisterivastaajien keskiarvoiäksi muodostui 28,8 vuotta. Vuoden 2010 tulokseen (28,9 vuotta) nähden valmistuneiden keskiarvoikä pysyi lähes muuttumattomana. Suurin osa (68 %) valmistuneista maisterivastaajista oli iältään vuotiaita. Edeltävän vuoden tavoin valmistuneista maistereista vuotiaiden vastausaktiivisuus oli suurin (32 %). 10

12 Laskentatoimi (n= 200) Rahoitus (n=76) Markkinointi (n= 145) Kv. liiketoiminta/markkinointi (n= 55) Kansantaloustiede (n= 74) Organisaatiot ja johtaminen (n= 147) Naiset Miehet Yritysjuridiikka (n= 26) Yrittäjyys (n= 22) Logistiikka (n= 44) International Business (n= 55) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 2: Vastaajien sukupuolijakauma pääaineittain/koulutusohjelmittain suurimmissa pääaine- /koulutusohjelmakategorioissa, KTM, %. Kuvio 2 osoittaa vastaajien sukupuolijakaumat pääaineissa, joista saatiin yli 20 vastausta. Kuten tuloksista käy ilmi, pääaineet/koulutusohjelmat eivät olleet niin selkeästi joko mies- tai naisvoittoisia kuin edeltävänä vuonna. Kuitenkin erityisesti kansainvälinen liiketoiminta, organisaatiot ja johtaminen sekä markkinointi olivat naisvaltaisia pääaineita vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden joukossa, kun puolestaan valmistuneista, joiden pääaineina olivat joko rahoitus tai logistiikka, valtaosa oli miehiä. Edeltävän vuoden tavoin erityisesti rahoituksessa sukupuolten välinen ero vastausaktiivisuudessa oli erittäin suuri. Kuitenkin, kuluneen kolmen vuoden aikana, naisten kiinnostus rahoitusta kohtaan näyttäisi lisääntyneen vuosi vuodelta, ja vuonna 2011 naisten osuus rahoituksen pääainelukijoista kasvoikin 17 prosentilla. Yllä oleva kuvio pääainekohtaisista sukupuolijakaumista on syytä pitää mielessä raportin tuloksia analysoitaessa, sillä se selittää osaltaan myöhemmin tarkasteltavia sukupuolten välisiä eroja etenkin työllistymisen ja palkkauksen osalta. Vastavalmistuneilta kauppatieteiden maistereilta tiedusteltiin myös heidän aikaisempia koulutustaustojaan sekä sitä, miten he olivat saaneet suoritusoikeuden kaksivuotiseen kauppatieteiden maisterin tutkintoon. Taulukko 2 osoittaa, että yli puolet vastavalmistuneista maistereista oli saanut tutkinto-oikeuden suoraan sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoon. Tampereen yliopiston vastaajien osalta vastaava osuus oli peräti 80 prosenttia. 15 prosentilla vastanneista suoritusoikeus perustui kandidaatin tutkintoon samassa yliopistossa, ja reilulla kymmenesosalla oli koulutustaustanaan tradenomin tutkinto. Huomattavaa oli, että lähes joka neljäs kyselyyn osallistuneista naisista oli tradenomi aikaisemmalta koulutustaustaltaan. 11

13 Aalto UEF JY LUT OY Hanken TaY TSE VY ÅA Myös kaikista Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2011 valmistuneista kauppatieteiden maistereista jopa neljäsosalla oli pohjatutkintonaan tradenomin tutkinto. Kuusi prosenttia kaikista maisterivastaajista oli saanut suoritusoikeuden maisterin tutkintoon muun tutkinnon perusteella. Tällöin yleisimmät tutkinnot olivat diplomiinsinööri sekä insinööri. Taulukko 2: Vastaajien aiemmat tutkinnot, joiden perusteella suoritusoikeus kaksivuotiseen kauppatieteiden maisterin tutkintoon koulutusyksiköittäin, %. Sai suoraan tutkinto-oikeuden molempiin tutkintoihin * KTK-tutkinto samassa yliopistossa KTK-tutkinto toisessa kotimaisessa yliopistossa Ulkomailla suoritettu KTK-tutkintoa vastaava tutkinto Tradenomin tutkinto * * 13 6 Muun alan yliopistotutkinto kotimaassa tai ulkomailla Muu tutkinto, jolla sai suoritusoikeuden Ei vastannut Verrattaessa vuosien 2009 ja 2011 valmistuneiden kauppatieteiden maistereiden koulutustaustoja keskenään huomataan, että kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen samassa koulutusyksikössä kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon kanssa on lisännyt suosiotaan vastanneiden joukossa lähes 15 prosenttiyksiköllä. Alla oleva kuvio 3 havainnollistaa koulutustaustojen kehitystä yli ajan. Tulkintaa hankaloittaa kuitenkin kysymykseen vastaamatta jättäneiden suuri määrä vuonna Peräti 22 prosenttia kyselyyn osallistuneista ei vastannut kysymykseen kyseisenä vuotena, mutta vuosina 2010 ja 2011 vastaavat osuudet olivat jo selkeästi pienemmät. 12

14 KTK-tutkinto samassa yliopistossa KTK-tutkinto toisessa kotimaisessa yliopistossa Ulkomailla suoritettu KTK-tutkintoa vastaava tutkinto Tradenomin tutkinto Muun alan yliopistotutkinto kotimaassa tai ulkomailla Muu tutkinto, jolla sai suoristusoikeuden Ei vastannut 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kuvio 3: Vastaajien aiempi koulutustausta KTM -tutkinnon aloitushetkellä, kehittyminen yli ajan, %. Kyselyyn osallistuneista 18 prosenttia suoritti osan maisterin tutkintoonsa sisältyvistä opinnoistaan toisessa kotimaisessa yliopistossa. Toisessa kotimaisessa yliopistossa suoritettiin keskimäärin 18 opintopistettä, ja yleisimmin toiseksi opinahjoksi ilmoitettiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Suosituinta opintojen osittainen suorittaminen toisessa kotimaisessa yliopistossa oli Svenska handelshögskolanissa (40 %) sekä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (26 %) opiskelleiden maisterivastaajien joukossa. Vastaavasti harvimmin maisterin tutkinnon opintoja kotiyliopiston ulkopuolella olivat suorittaneet Tampereen (4 %) sekä Oulun (8 %) yliopistoista valmistuneet opiskelijat. Taulukko 3 kuvaa kyselyyn vastanneiden maantieteellistä sijoittumista valmistumishetkellä vuonna Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) asui valmistumishetkellään puolet vastanneista. Verraten kahteen edellisvuoteen prosenttiosuus jatkaa laskevaa trendiään, sillä vuonna prosenttia ja vuonna prosenttia vastanneista kertoi asuinpaikkakuntansa olevan pääkaupunkiseutu. Taulukosta voidaan myös havaita, että vastavalmistuneista kauppatieteiden maistereista selkeä osa jää opiskelupaikkakunnalleen myös valmistumisen jälkeen. Tämä on yleistä erityisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta, Oulun yliopistosta ja Svenska handelshögskolanista valmistuneiden kohdalla. 13

15 Aalto UEF JY LUT OY Hanken TaY TSE VY ÅA Taulukko 3: Vastavalmistuneiden asuinpaikkakunnat/-alueet valmistumishetkellä, KTM, %. Helsinki Muu pääkaupunkiseutu Oulu Vaasa Turku Tampere Lappeenranta Keski-Suomi Jyväskylä Muu Uusimaa Joensuu Varsinais-Suomi Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Mikkeli Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Ahvenanmaa Kuopio Etelä-Savo Lappi Pori Häme Kainuu Rovaniemi Satakunta Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Ulkomaat

16 Aalto UEF JY LUT OY Hanken TaY TSE VY ÅA 2.2 Pää- ja sivuaineet Tarkastellaan seuraavaksi kauppatieteiden maistereiden suosituimpia pää- ja sivuainevalintoja koulutusyksiköittäin. Kuten aikaisemmin jo mainittiin, on hyvä muistaa, että eri yliopistot käyttävät toisistaan poikkeavia nimityksiä opintokokonaisuuksista, vaikka nämä kokonaisuudet olisivatkin sisällöltään pitkälti toisiaan vastaavia. Tämä hankaloittaa omalta osaltaan pääainekohtaista vertailua. Myös pääaine-/koulutusohjelmavaihtoehdot vaihtelevat yliopistoittain, joten eri yliopistojen välillä löytyy eroavaisuuksia eri pääaineiden/koulutusohjelmien opiskelijoiden osuuksissa. Raportin lopussa, liitteessä neljä, ovat esiteltyinä tällä hetkellä, vuonna 2012, kaikki mahdolliset pääaineet/koulutusohjelmat, jotka ovat valittavissa kauppatieteiden maisterin tutkintoon yliopistoittain. Jäljempänä olevissa raportin yksikkökohtaisissa tarkasteluissa syvennytään tarkemmin pää- ja sivuaine-/ohjelmakokonaisuuksiin, jolloin tarkastellaan myös eri pääaine-/koulutusohjelmaryhmien sisällä suosituimpia sivuaineita. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskellaan pääaineiden sijaan ohjelmakohtaisesti, ja myös Tampereen yliopistossa on siirrytty alkaen oppiainepohjaisesta koulutuksesta tutkinto-ohjelmien järjestämiseen. Taulukko 4: Yleisimmät pääaine-/koulutusohjelmakategoriat, KTM, %. Laskentatoimi Organisaatiot ja johtaminen Markkinointi Kansantaloustiede Rahoitus Kv. liiketoiminta/markkinointi Logistiikka Yritysjuridiikka Tietojärjestelmätiede Tietojohtaminen Yrittäjyys Talousoikeus/vero-oikeus tms Muu pääaine/ohjelma Ei vastannut Yllä olevassa taulukossa 4 on lueteltu vastaajien suosituimpia pääaine- /koulutusohjelmakategorioita koulutusyksiköittäin. Perinteisesti vastavalmistuneiden 15

17 Aalto UEF JY LUT OY Hanken TaY TSE VY ÅA maisterivastaajien suosituin pääaine/koulutusohjelma on ollut laskentatoimi, eikä se menettänyt valtasijaansa vieläkään vuonna Laskentatointa pääaineenaan opiskeli viidesosa maisterivastaajista. Myös organisaatiot ja johtaminen (15 %) sekä markkinointi (14 %) säilyttivät paikkansa suosituimpien pääaineiden/ohjelmien joukossa, vaikka edeltävään vuoteen verrattuna kyseinen pääaineiden yleisyysjärjestys olikin vaihtunut. Vastaajilta tiedusteltiin kyselyssä myös sivuainevalintoja. Maisterivastaajilla oli mahdollisuus mainita useampi kuin yksi sivuaine, joten taulukossa 5 huomioidaankin vain vastaajien tärkeimpänä valintana mainittu sivuaine yksiköittäin. Taulukosta 5 nähdään siis kaikkien vastanneiden prosenttijakaumat sekä kolme suosituinta sivuainetta jokaisesta yksiköstä. On huomattava, että Vaasan yliopistossa ja Turun kauppakorkeakoulussa laskentatoimi ja rahoitus on yhdistetty. Kyseisten yliopistojen osalta nämä vastaukset käsitelläänkin jatkossa yhtenä kokonaisuutena. Taulukossa 4 nämä ryhmät ovat laskentatoimen alla. Taulukko 5: Yleisimmät sivuainekategoriat, KTM, %, ja yksikkökohtainen yleisyysjärjestys. Laskentatoimi Organisaatiot ja johtaminen Yritysjuridiikka Kansantaloustiede Markkinointi Rahoitus 8 2. Talousoikeus/vero-oikeus tms Tietojärjestelmätiede 5 2. Kv. liiketoiminta/markkinointi 2 Logistiikka 2 Tietojohtaminen 1 Ei sivuainetta 11 Kuten jo edeltävinä kolmena vuotena, myös vuonna 2011, suosituimmat sivuaineet vastaajien joukossa olivat laskentatoimi (19 %), organisaatiot ja johtaminen (19 %) sekä yritysjuridiikka (15 %). Kuluneena vuonna johtaminen kipusikin laskentatoimen rinnalle maisterivastaajien suosituimmaksi sivuainevalinnaksi. Taulukosta 5 näkyvät myös kolme suosituinta sivuainetta yksikkökohtaisesti yleisyysjärjestyksessä. Huomataan, että suosituimmat sivuaineet olivat lähes jokaisessa yksikössä samat. Vuonna 2011 oli sivuainevalinnoissa kuitenkin havaittavissa 16

18 suurempaa hajontaa kuin sitä edeltäneenä vuonna Vaasan yliopistossa talousoikeus nousi poikkeuksellisesti ylivoimaisesti suosituimmaksi sivuainevalinnaksi, ja myös kansantaloustiede sekä markkinointi valittiin suhteellisen usein maisterivaiheen sivuaineeksi. Muuten kolme yleisintä sivuainetta olivat lähes jokaisessa yksikössä samat - vain yleisyysjärjestyksessä oli hieman eroavaisuuksia yksikköjen välillä. Jopa 11 prosenttia kaikista maisterivastaajista ei ilmoittanut sivuainetta lainkaan. 2.3 Valmistumisajat ja opintojen viivästymisen syyt Vastavalmistuneita pyydettiin kyselyssä arvioimaan myös valmistumisaikaa sekä mahdolliseen viivästymiseen johtaneita syitä. Tarkoitus oli selvittää myös mahdollisia viivästymiseen vaikuttaneita tärkeimpiä tekijöitä. Yli puolet vastaajista koki, että heidän opintonsa eivät viivästyneet lainkaan suhteessa tutkinnon normisuoritusaikaan. Osuus oli runsaat 17 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaa suurempi. Vastaavasti hieman alle puolet vastaajista oli sitä mieltä, että opinnot viivästyivät, jolloin selvästi yleisin viivästymisen syy oli kokopäiväinen työskentely opintojen ohella (taulukko 7). Vastaajat, jotka ilmoittivat käyvänsä kokopäiväisessä työssä opintojensa ohessa, työskentelivät keskimäärin 13,1 kuukautta kauppatieteiden maisterin tutkinnon lukukausien aikana. Selkeästi suurin osa vuonna 2011 valmistuneista maisterivastaajista työskenteli maisterin tutkintonsa aika joko korkeintaan kolme kuukautta (30 %) tai vastaavasti yli vuoden verran (31 %). Taulukossa 6 on kuvattu vastaajien opintojen ensisijaisia viivästymisen syitä. Vastaajat saivat mainita 1-3 mahdollista syytä viivästymiseen. Taulukosta huomataan, että lähes kymmenesosa maisterivastaajista koki pro gradu -tutkielman viivästymisen olleen opintojen ensisijainen viivästymisen syy. Vastaajat, jotka valitsivat viivästymisen syyksi kategorian muu syy, mainitsivat viivästymisen johtuneen useimmiten joko perhesyistä, vanhempainvapaasta tai asumisesta toisella paikkakunnalla. On kuitenkin hyvä muistaa, että kyseessä on opiskelijoiden oma näkemys opintojen etenemistahdista. Vuoden 2010 opintojen viivästymisen syihin nähden ei vuoden 2011 tuloksissa ollut juurikaan havaittavissa suuria muutoksia. 17

19 Aalto UEF JY LUT OY Hanken TaY TSE VY ÅA Taulukko 6: Opintojen viivästymisen ensisijaisia syitä yksikkökohtaisesti, KTM, %. Työskentely opintojen ohella kokopäiväisesti Työskentely opintojen ohella osa-aikaisesti Varusmiespalvelu/vanhempainloma Pro gradu -tutkielman viivästyminen Opiskelu ulkomailla Opiskelu jossakin muussa oppilaitoksessa Opetusjärjestelyt (esim. kurssien ajoitus) Opiskelumotivaation puute Harrastukset Opintojen vaativuus/puutteelliset opiskelutaidot Opintojen ohjauksen puutteet Sairaus Aktiivinen toiminta ylioppilaskunnassa/ainejärjestössä Muu syy KTM -opintojen viivästymiseen Opinnot eivät viivästyneet, osuus vastaajista Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien kiinnostusta mahdollisia tieteellisiä jatko-opintoja kohtaan. Taulukko 7 kertoo, että hieman yli puolet maisterivastaajista ei ole harkinnut vakavasti tieteellisiä jatko-opintoja maisterin tutkintonsa jälkeen, kun taas prosentti vastaajista oli hakenut tieteellisiin jatko-opintoihin, mutta ei ollut tullut hyväksytyksi. Vastaavasti reilu viidennes kertoi harkinneensa jatko-opintomahdollisuutta, mutta ei aikonut ryhtyä jatko-opiskelijaksi. Sitä vastoin lähes viidesosa kyselyyn osallistuneista ilmoitti aloittavansa jatko-opinnot. Suuri osa vastaajista, jotka aikovat jatkaa opintojaan, kertoivat sen tapahtuvan lähitulevaisuudessa, muutaman vuoden kuluttua: vastaajat halusivat työskennellä ensin jonkin aikaa ja kartuttaa työkokemustaan ennen kuin aloittavat tieteelliset jatko-opinnot. Jatko-opintoja harkinneita kiinnostivat erityisesti oman pääaineen/koulutusohjelman tiedon syventäminen tai vastaavasti oman pro gradu -tutkielman aiheen tietämyksen lisääminen. Myös yksikkökohtaisissa vastauksissa on havaittavissa melko selkeää suuntautumista. Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneista kauppatieteiden maistereista jopa yli kolmannes ilmoitti ryhtyvänsä jatko-opiskelijaksi. Sitä vastoin Åbo Akademista valmistuneista jopa neljällä viidestä ei ollut kiinnostusta jatko-opintoja kohtaan. 18

20 Aalto UEF JY LUT OY Hanken TaY TSE VY ÅA Taulukko 7: Vastaajien kiinnostus tieteellisiä jatko-opintoja kohtaan yksiköittäin, %. Ei * Kyllä, mutta ei aio jatko-opiskelijaksi Kyllä, olen hakenut, mutta ei ole otettu jatkoopiskelijaksi Kyllä, aion aloittaa jatko-opinnot * Ei vastannut

Kauppatieteiden kandidaattien ja maistereiden valmistumishetken palaute vuodelta 2010

Kauppatieteiden kandidaattien ja maistereiden valmistumishetken palaute vuodelta 2010 SEFEN RAPORTTEJA 3/2011 Kauppatieteiden kandidaattien ja maistereiden valmistumishetken palaute vuodelta 2010 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Etunimet Henkilötunnus Opiskelijanumero Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ARVOISA KAUPPATIETEIDEN MAISTERI Olet menestyksekkäästi suorittanut tutkintosi, onnea! Nyt toivomme Sinulta palautetta yliopistostasi sekä saamastasi koulutuksesta. Mielipiteesi

Lisätiedot

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2013

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2013 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ARVOISA KAUPPATIETEIDEN MAISTERI Olet menestyksekkäästi suorittanut tutkintosi, onnea! Nyt toivomme Sinulta palautetta yliopistostasi sekä saamastasi koulutuksesta. Mielipiteesi

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Olen saanut koulusivistykseni kielellä (perus-/keskikoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos)

Olen saanut koulusivistykseni kielellä (perus-/keskikoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos) TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Teknillinen tiedekunta Sukunimi (myös entinen) Etunimet Henkilötunnus Opiskelijanumero Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin virka-aikana

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Olen saanut koulusivistykseni kielellä (perus-/keskikoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos)

Olen saanut koulusivistykseni kielellä (perus-/keskikoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos) VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Teknillinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä SEFEN RAPORTTEJA 5/2011 Viisi vuotta työelämässä Vuonna 2005 KTM-tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille Antti Raita SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN SEFE & AARRESAARI ERKOSTO Sisältö

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit maisterit työelämässä 2014

Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit maisterit työelämässä 2014 Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit ja taiteen maisterit työelämässä 2014 Vuosina 2010, 2011 ja 2012 valmistuneet Emilia Keijonen Kesäkuu 2014 Johdanto Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa korkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa suoritettiin 23 800 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 23 800 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 01 Yliopistokoulutus 011 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 8 500 tutkintoa vuonna 011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 011 yhteensä 8 500 tutkintoa.

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 24 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 11.1.2012 20.1.2012 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista KOTA-seminaari 22.8.2017 Jyväskylä Juha Sainio, TY Mitä kertoisit nyt generalistitutkintoa aloittavalle hänen mahdollisuudesta löytää töitä v. 2022? 1. Mitä

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY KESÄTYÖ- KYSELY 2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nuorille jäsenille tehtiin syyskuussa 2014 kesätyökysely Internet-tutkimuksena. Kysely lähetettiin kaikille RILin opiskelijajäsenille. Kyselyn

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 20 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 2.12.2009 12.1.2010 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

2013 VALMISTUNEIDEN TULOKSET Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Omat kysymykset

2013 VALMISTUNEIDEN TULOKSET Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Omat kysymykset 2013 VALMISTUNEIDEN TULOKSET Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Omat kysymykset 1 - TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama palautekysely vastavalmistuneille diplomi-insinööreille

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin Sisältö 1. Johdanto...2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?...3 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen...4 4. Väittämien toteutuminen...5 5.

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti Trenditietoja 2008-2013 Häggman Erik 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Sivu 1 [KI R J O I T A Y R I T Y K S E N O S O I T E ] Sisältö

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat Tampereen yliopisto / Opintopalvelut 22.5.2012 Ulkomailla opiskelu ja harjoittelu,, &. Lopussa 2012 erilliskysymykset. Osallistuminen opiskeluun tai -harjoitteluun ulkomailla 180 11 2 146 27% 80 1 Olen

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET 4. - Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama vuotuinen palautekysely vastavalmistuneille

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas Suomi vuonna 2030 Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013 Hannu Saarikangas Liiton koulutuspolitiikka Toinen liiton edunvalvonnan painopisteistä Hyvä koulutus edellytys työllistymiselle

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2012

Etsivä nuorisotyö 2012 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2012 Trenditiedot 2008-2012 Erik Häggman 2013 [KIRJOITA YRITYKSEN OSOITE] Sisältö 1. Johdanto... 5 2. Etsivän nuorisotyön palvelujen saatavuus 2008 2012...

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot