Numero = Alueen tunnus, joka yhdistää kyseisen ympäristökortin luontoinventointikartalle LIITE 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Numero = Alueen tunnus, joka yhdistää kyseisen ympäristökortin luontoinventointikartalle LIITE 7"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖKORTIT LIITE 8 Numero = Alueen tunnus, joka yhdistää kyseisen ympäristökortin luontoinventointikartalle LIITE 7 Tieto 1 = alueen nimi Tieto 2 = alueen sijainti Tieto 3 = geologia, geomorfologia Tieto 4 = elollinen luonto (kasvillisuus, eläimistö) Tieto 5 = monimuotoisuus, laajuus, edustavuus, luonnontilaisuus Tieto 6 = suojelutilanne Tieto 7 = rakentamistilanne Tieto 8 = maisemalliset arvot Tieto 9 = rannan laatu Tieto 10 = muut tekijät, huomautukset

2 Numero 1 Karhunkallionniitun metsä Vesijaon länsiranta Vanhana luonnonmetsänä edustava kohde. Puusto tiheää ja rakenteeltaan luonnontilaista. Lahopuuta muodostunut kohtalaisesti lähinnä pystyyn kuolleista eri-ikäisistä kuusista. Loivasti kumpuileva metsäinen moreenimaa, rannat loivia ja kivikkoisia Tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsä. Valtapuuna kuusi, sekapuuna runsaasti koivua ja niukasti mäntyä. Maisemallisesti merkittävä osana länsirannan metsärantoja. Loiva, paikoin liettynyt ja kivikkoinen moreenimaa. Vesijakojärven rantojen edustavin luonnonmetsäkohde Numero 2 Jokseenkin merkittävä vesilintujen pesimäalue. Kivinen lahti Vesijaon länsiranta Mutapohjainen ja lohkareinen lahdenpohjukka. Upos- ja kelluslehtisten (isoulpukka) luonnehtimaa vesikasvillisuutta. Kahdeksan pesivää kalalokkiparia, härkälintu ja isokoskeloita. Ei merkittävä. Maaranta turvetta, vesiranta mutaa. Numero 3 Kotasaaren eteläosa Maisemallisesti merkittävä, järven pohjoisen selän näkyvimpiä osia Romonkulma, Kotasaari Hiekkamoreenipohjainen kangasmetsärinne Rinteillä kuivan kankaan männikköä, rinteen alla saaren etelärannassa tuoreen kankaan sekametsää Merkittävä. Kivikkoinen, kalteva moreeniranta, jonkin verran huuhtoutunut.

3 Numero 4 Kainiemen lehto Romonkulma, Kainiemi, niemen länsiranta Lehtometsänä paikallisesti arvokas. Arvo perustuu edustavaan lehtokasvillisuuteen, vanhaan puustoon, lehtipuuvaltaisuuteen ja lahopuuston esiintymiseen. Jyrkähkö kangasmetsärinne Kuivaa puolukka-lillukkatyypin lehtoa, kohteen keskiosissa puusto lehtipuuvaltaista (koivu, haapa), reunoilla mäntyvaltaista sekametsää. Lehtoindikaattoreita: sinivuokko, nuokkuhelmikkä, taikinanmarja, lehto-orvokki Merkittävä. Jyrkähkö lohkareinen moreeniranta Ydinosa metsäasetuksen avainbiotooppi Numero 5 Käiniemen kallio Vesijako, Käiniemi Kallionseinämät ja alusmetsiköt muodostavat maakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Arvo perustuu lajiston monipuolisuuteen, luonnontilaisuuteen ja maisemaan. Jyrkähkösti rantaan viettävä moreenirinne, johon sisältyy pystysuora silikaattikallioseinämä ja yksi rantakallio Tuoreen ja kuivan kankaan mäntyvaltaista metsää. Kallion alla vähän lehtoa, lehtokasveina mm. kaiheorvokki, sudenmarja, lehtokuusama, lehtomatara ja mustakonnanmarja. Kallionseinämillä kallioomenasammalen ja kiviturkkisammalen luonnehtimaa oligotrofista kasvillisuutta. Osassa rinnettä myös monipuolisempaa mesotrofista kasvillisuutta, jossa vaateliasta sammalkasvillisuutta edustavat mm. ketopartasammal, isoruostesammal, tummauurnasammal, oravisammal ja silkkikutrisammal Jyrkähkö lohkareinen (osaksi kallioinen) moreeniranta Kallionaluslehto on metsäasetuksen avainbiotooppi, länteen viettävä rantarinne on kokonaisuudessaan kulutuskestävyydeltään herkkää. Numero 6 Myllymuseo Palsa, Palsanoja Lohkareinen jokikoski, pudotuskorkeus noin kolme metriä. Kosken luonnontilaisen kaltainen sivu-uoma on jokikoskena paikallisesti arvokas. Tien yläpuolella hitaasti virtaavassa kohdassa on myös luonnontilaista puronvarren rantalohkareikkoa. Kasvistollista edustavuutta alentaa rantapuuston niukkuus. Melko monipuolista jokikivien vesikasvillisuutta, valtalajeina rantasuikerosammal, isonäkinsammal, ja koskipaasisammal Myllymuseon lisäksi takamaastossa on useita rakennuksia Merkittävä maisemakohde Lohkareikko

4 Numero 7 Isosaaren kärki Isosaaren pohjoispää Pienialainen, alle 0,3 hehtaaria, metsikkö, jonka arvot perustuvat maisemaan. Ympärillä nuorempia metsiköitä. Rantaan viettävä kangasmetsärinne Kuivahkon kankaan vanha männikkö. Jokseenkin merkittävä Kivikkoinen, kalteva moreeniranta Numero 8 Iso-Petäjistö Vesijaon pohjoisosa Arvo ensisijaisesti maisemallinen. Saaren metsä rakenteeltaan melko luonnontilainen, hakkuita ei ole ollut pitkään aikaan, lahopuuston muodostuminen alkamassa Moreenipohjainen kangasmetsäsaari Tuoreen ja kuivahkon kankaan mäntykoivumetsää. Merkittävä Kivikkoine, kalteva ja loiva moreeniranta Numero 9 Kokonsaari Vesijaon länsiranta Saaren arvot ovat lähinnä maisemallisia, mutta metsän luonnontilaisuus ja selkälokin pesä ovat merkittäviä lisäarvoja. Osaksi kallioinen moreenipohjainen kangasmetsäsaari Tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsää sekä avoimia rantakallioita. Metsä erirakenteista, valtapuina isot koivut, seassa mäntyjä, aluspuusto vaihtelevaa. Saaressa pesii selkälokki. Merkittävä Kalliorantaa ja kivikkoista moreenirantaa Rantakalliot ovat avainbiotooppeja

5 Numero 10 Merkittävä vesilintujen pesimäpaikka Terrisaaret Vesijaon eteläosa Kalliosaari, joka osaksi ohuen kivennäismaakerroksen peittämä Kalliometsää ja kuivan kankaan männikköä. Luodoilla pesii 5-7 paria kalalokkeja ja 1-2 paria selkälokkeja Jokseenkin merkittävä Lohkareikko, kallioranta Numero 11 Kalliosaaret Kuivaniemen edusta Lokkilintujen pesimäpaikkana alue on jokseenkin merkittävä. Alueen arvoa alentaa isoimpien luotojen rakentaminen Kallioisia pikkuluotoja Avokalliota ja kalliometsää. Pikkuluodoilla pesii noin 10 kalalokkiparia ja ainakin kaksi, mutta mahdollisesti neljäkin selkälokkiparia Kolme isointa luotoa rakennettuja vähemmän merkittävä kallioranta Numero 12 Hirtenkallio Kallionlaki lähimetsineen ollut pitkään hakkaamatta, arvo ensi sijassa maisemallinen Järven lounaisosa Veteen viettävä kalliopaljastuma Poronjäkälätyypin kalliomännikköä sekä kanervan- ja variksenmarjan luonnehtimaa varpukasvillisuutta Maisemallisesti merkittävä yksityiskohta Kalteva kallioranta, kalteva moreeniranta Kallion lakiosa on avainbiotooppi.

6 Numero 13 Kirkkoportin niemenkärki Kainiemen eteläranta Kohde on kulttuurihistoriallisesti arvokas, koska alueella on kivikautinen asuinpaikka. Lehtipuuvaltaisena sekametsänä niemen kärjen metsä on järvimaisemassa näkyvä kohde Loivasti etelään viettävä moreenirinne Tuoreen ja lehtomaisen kankaan lehtipuuvaltaista metsää. Valtapuuna koivu, sekapuuna haapa, kuusi, pihlaja Maisemallisesti merkittävä Kovapohjainen loiva moreeniranta Numero 14 Kasiniemi Vesijaon pohjoispää Kulttuurimaisemana merkittävä kohde, vaikka alueella ei enää ole varsinaisia perinnebiotooppeja. Harvinaisen pikkutikan esiintymä on merkittävä lisäarvo. Loivasti kumpuileva moreenipohjainen niemi, rannat loivia ja osaksi liettyneitä Alueesta puolet on peltoa ja puolet pieniä metsiköitä ja piha-aluetta. Niemen itäpuolen lehtipuuvaltaisessa sekametsässä on pesinyt pikkutikka Niemen kärki ja itäranta ovat rakentamattomia Maisemallisesti merkittävä avoimen peltorannan ja vanhojen rakennusten ansiosta Loivia ja kalteviamoreenirantoja, paikoin liettyneitä ja ruovikoituneita kohtia Numero 15 Puuksamenniemi Vesijaon pohjoispää Rinnelehtona niemen kärki ja länsirinne muodostavat paikallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Itäosan luonnontila on suuresti muuttunut hakkuun takia. Kilometrin pituinenpohjois-eteläsuuntainen harju, joka kohoaa 25 metriä järven vedenpinnan yläpuolelle Enimmäkseen tuoreen kankaan metsää, umpeutuvia niittyjä, harjulehtoa ja yksi pieialainen lehtokorpimainen laikku. Alueella kasvaa harjusormisaraa, mäkilehtolustetta ja niemen kärjen puolilehdossa lehmusta Eteläosassa yksi talo lisärakennuksineen Maisemallisesti merkittävä ja näkyvä kohde Kalteva-jyrkkä moreeniranta Eteläkärjen rinnelehto on avainbiotooppi

7 Numero 16 Lypsyniemi Kuivaniemi Rantavyöhykkeen puustoa on säästetty vanhoissa hakkuissa. Puusto eri rakenteista, valtapuusto vanhaa. Länteen avautuu kalteva moreenipohjainen rantarinne Kuivahkon kankaan havupuuvaltaista metsää. Merkittävä. Huuhtoutunut lohkareinen moreeniranta.

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

OSA 2. Maakunnan Parhaat Maisemat

OSA 2. Maakunnan Parhaat Maisemat 5.6.2013 Loppuraportti OSA 2 Maakunnan Parhaat Maisemat Etelä-Savon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011-2013 Leena Lahdenvesi-Korhonen 3.2 Maakunnallisesti

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 26.8.2007. Laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2009

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 26.8.2007. Laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2009 NUMMI-PUSULA SAUKKOLA Liite LESKELÄNTIEN YMPÄRISTÖ MÄNTSÄLÄNMETSÄ LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 26.8.2007. Laajennus Mäntsälänmetsän alueelle 2009 Leskeläntietä selvitysalueen itäosassa. 1. JOHDANTO Alkuperäiseen

Lisätiedot

Keuruun varuskunta-alueen metsäinventoinnit 3. ja 9.1.2015

Keuruun varuskunta-alueen metsäinventoinnit 3. ja 9.1.2015 Ari Aalto, Risto Sulkava Keuruun varuskunta-alueen metsäinventoinnit 3. ja 9.1.2015 Alueelle tehtiin kaksi maastokäyntiä lumiolosuhteissa, joten lajistolistaus on vain suuntaa-antava. Keuruulaisittain

Lisätiedot

Ristijärvi. Putkosjärven asemakaava

Ristijärvi. Putkosjärven asemakaava Ristijärvi Putkosjärven asemakaava LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2008 1 1. YLEISTÄ Selvitettävä alue ja työn kuvaus Selvitys toimii Putkosjärven asemakaavan laatimisen ja kaavan vaikutusten arvioinnin pohjaaineistona.

Lisätiedot

3.2.1. Ruunanpäänniemen pohjoisosa

3.2.1. Ruunanpäänniemen pohjoisosa 3.2.1. Ruunanpäänniemen pohjoisosa Osa-alue on kalliojyrkänteiden ja niiden välisten murroslaaksojen kirjomaa (Kuva 11.). Kallioalueiden päällä on vain ohut humuskerros, jossa kasvaa nuorta tai keski-ikäistä

Lisätiedot

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Luonnonhoitohankeraportti 2015 { 2 } Metsälain 10 lehtolaikkujen

Lisätiedot

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.)

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006 Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006 PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Päijät-Hämeen liitto 19.5.2014 Sisällys Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema-

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Natura 2000 -alue. Smitin lehtometsä

Natura 2000 -alue. Smitin lehtometsä Natura 2000 -alue Raahen kaupungin edustan saaristo on valittu Natura 2000 -verkostoon linnustonsa, kasvillisuutensa ja luontotyyppiensä perusteella. Alueen kokonaispinta-ala on 2 240 hehtaaria, josta

Lisätiedot

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA

JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAY YLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus VALKEAKOSKEN KAUPUNKI JUTIKKALAN OIKEUSVAIKUTTEINENN OSAYLEISKAAVA Ehdotusvaiheen selostus 25. 2.2013 Ehdotusvaiheen selostus SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU Tule tutustumaan ja virkistäytymään Suomenlahden rannikon luonnon, kulttuurin ja merellisten nähtävyyksien pariin Santalahden luontopolulle! Toivotamme tervetulleiksi tälle luontopolulle kaikki, jotka

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen. luontoympäristön esiselvitys

Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen. luontoympäristön esiselvitys Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen luontoympäristön esiselvitys Tutkimusraportti 136 Toimeksiantaja Hannu Rantapää Winda Invest Oy Tyrnävän Kivimaan eli Kannusmaan tuulipuistohankealueen

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014 Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirko/Tredu kiinteistö Oy:n alueen lisärakentamisen vaikutukset Ahtialanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011

Lisätiedot

Sallan geologia. sekä geologiset retkeilykohteet

Sallan geologia. sekä geologiset retkeilykohteet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS PSY Rovaniemi 19.3.2015 RAPORTTI 16/2015 Sallan geologia sekä geologiset retkeilykohteet Peter Johansson Laura S. Lauri 2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 19.3.20155 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Heidi Kontiokari Heikki Juntunen Ari Holappa Kerttu Härkönen Kari Sarajärvi

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA 1 1 Johdanto Liminganlahti ranta-alueineen, laaja peltotasanko ja Rantakylän ja Virkkulan vanhat kyläalueet muodostavat ainutlaatuisen,

Lisätiedot

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma Nilsiä 10/2011

Lisätiedot

s u n e n m et säp tarha

s u n e n m et säp tarha Ella Räty Hanna Marttinen metsäpuutarha w e r n e r söde r s t r ö m osake y h t i ö h e l s i n k i Tekijät ja WSOY 2014 Teksti ja piirrokset Ella Räty Valokuvat Hanna Marttinen/Studio Kiiltomato ja Ella

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Lahopuu ja sen lisääminen metsiin Yksi merkittävin ero luonnonmetsien ja talousmetsien välillä on lahopuun määrässä.

Lahopuu ja sen lisääminen metsiin Yksi merkittävin ero luonnonmetsien ja talousmetsien välillä on lahopuun määrässä. Lahopuu ja sen lisääminen metsiin Yksi merkittävin ero luonnonmetsien ja talousmetsien välillä on lahopuun määrässä. Evo eteläsuomalaisen metsäluonnon suojelua ja tiedotusta -hanke Tämän diasarjan tekemiseen

Lisätiedot

Toppilansaaren maisemasuunnittelun idealuonnos - Huomioitavia osa-alueita maisemasuunnittelussa. Heli Virkkunen SYKE

Toppilansaaren maisemasuunnittelun idealuonnos - Huomioitavia osa-alueita maisemasuunnittelussa. Heli Virkkunen SYKE Toppilansaaren maisemasuunnittelun idealuonnos - Huomioitavia osa-alueita maisemasuunnittelussa Heli Virkkunen SYKE 11/2002 Toppilan maisemasuunnitelman idealuonnos Huomioitavia osa-alueita maisemasuunnittelussa

Lisätiedot