1(8) Suomen Pysyvä Edustusto Bryssel EUE NEUVOSTORAPORTTI EUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(8) Suomen Pysyvä Edustusto Bryssel EUE NEUVOSTORAPORTTI EUE"

Transkriptio

1 1(8) Suomen Pysyvä Edustusto Bryssel EUE NEUVOSTORAPORTTI EUE EUE Turkia Riikka-Maria(UM), Kiviniemi Antero(UM) Asia Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiat -neuvosto (työllisyys- ja sosiaaliministerit) Kokous Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto Työllisyys- ja sosiaaliministerit keskustelivat vuoden 2017 eurooppalaisen ohjausjaksosta ja annetuista maakohtaisista suosituksista oman toimialansa puitteissa. Lisäksi neuvosto hyväksyi toisen syöpädirektiivin. Työntekijöiden lähettämistä koskevan muutosdirektiivin edistymisraportista käytiin laaja keskustelu. Neuvosto otti tiedoksi edistymisraportit myös seuraavista ehdotuksista: sosiaaliturvan koordinaatio, esteettömyysdirektiivi, yhdenvertaisuusdirektiivi sekä naiset johtokunnissa direktiivi. Neuvosto hyväksyi päätelmät työn kannattavuudesta sekä tilintarkastustuomioistuimen nuorisotyöllisyyttä koskevasta raportista. Neuvosto kävi lounaskeskustelun eurooppalaisesta sosiaalisten oikeuksien pilarista. 1. Esityslista hyväksyttiin. Muut kuin lainsäädäntöasiat (Neuvoston työjärjestyksen 8 artiklan 2 kohdan mukainen julkinen keskustelu kohdista 2 4) 2. Vuoden 2017 eurooppalainen ohjausjakso = Periaatekeskustelu 9589/17 SOC 426 EMPL 331 ECOFIN 448 EDUC 256 a) Ehdotus neuvoston suosituksiksi kullekin jäsenvaltiolle vuoden 2017 kansallisista uudistusohjelmista ja ehdotus selvitykseksi = Hyväksyminen 9261/17 ECOFIN 389 UEM 138 SOC 368 EMPL 283 COMPET 384 ENV 484 EDUC 212 RECH 168 ENER 208 JAI /1/17 ECOFIN 390 UEM 139 SOC 369 EMPL 284 COMPET 387 ENV 486 EDUC 214 RECH 170 ENER 209 JAI 467 REV /17 ECOFIN 447 UEM 175 SOC 424 EMPL 330 COMPET 438 ENV 536 EDUC 255 RECH 207 ENER 249 JAI /17 ECOFIN 446 UEM 174 SOC 422 EMPL 329 COMPET 437 ENV 535 EDUC 254 RECH 206 ENER 248 JAI 528 b) Vuoden 2017 maakohtaisia suosituksia ja vuoden 2016 maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa koskeva arviointi

2 Työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun komitean lausuntojen hyväksyminen 9653/17 SOC 437 EMPL 341 EDUC 268 2(8) c) Työllisyyskomitean lausunto pakolaisten työmarkkinoille integroimisesta Hyväksyminen 9258/17 SOC 365 EMPL 280 JAI COR 1 Puheenjohtaja sekä komission edustajat muistuttivat aluksi, että EU:n talous on elpymässä. Työllisyystilanne on parempi kuin vuosi sitten. Samalla jäsenvaltioiden ja EU:n eri alueiden tilanteet vaihtelevat huomattavasti. Yleisesti ottaen tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotta kaikki pääsevät hyötymään myönteisestä kehityksestä ja osallisiksi hyvinvoinnista. Vaikka EU:n antamien maakohtaisten suositusten toimeenpanossa on edistytty, työllisyyden, osallisuuden, eriarvoisuuden ja nuorten tilanteen suhteen riittää vielä parantamista. Koulutus, osaamisen kehittäminen, pääsy palveluihin sekä työllisyyspolitiikka ovat tässä suhteessa keskeisiä välineitä. Heikko perustuotanto ja talouskriisi ovat kuitenkin yhä EU:n perushaasteita. 40 %:a jäsenvaltioille annetuista maakohtaisista suosituksista koskee työllisyyttä, osaamista ja/tai sosiaalisia kysymyksiä. Tilannekuvasta, haasteista ja uudistamistarpeista vallitsee komission ja jäsenvaltioiden välillä pitkälti yhteisymmärrys. Työmarkkinajärjestöjen tiiviimpää kytkemistä ohjausjaksoon pidettiin tärkeänä. Työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun komitean puheenjohtajat korostivat, että ohjausjakson tuottamasta talouden, työllisyyden ja sosiaalisesta tilanneanalyysista vallitsee yhteisymmärrys. Annettuja suosituksia pidettiin hyvinä, kuten myös työllisyydelle ja sosiaaliselle suojelulle asetettuja prioriteetteja. Komiteoissa ollaan tyytyväisiä prosessin puitteissa käytävän vuoropuhelun parantumiseen. Monivuotisen arvion tekemistä pidetään hyvänä askelena. Maahanmuuttajien tilannetta toivottiin kuitenkin paremmin huomioitavaksi. Prosessin osalta kiinnitettiin huomiota tarpeeseen kehittää valvontaprosessin monenvälisyyttä. Käydyssä keskustelussa jäsenvaltiot kiittelivät ohjausjaksoa sen parantumisesta. Annettuja suosituksia pidettiin aikaisempaa paremmin kohdennettuina, ja niiden kerrottiin olevan hyödyksi kansallisille politiikoille. Siirtymistä monivuotiseen tarkasteluun kiiteltiin erityisesti, koska nimenomaan rakenteellisten uudistusten tulokset ovat harvoin välittömiä. Keskeisinä teemoina korostettiin mm. työmarkkinauudistuksia, työllisyyden parantamista, perhe ja työelämän yhteensovittamista, nuorison tilannetta sekä työpaikkansa menettäneiden tukemista. Ohjausjakson tulevan kehittämisen suhteen korostettiin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin roolia. Sosiaali- ja työllisyyssektoreille peräänkuulutettiin samaa painoarvoa talouden kanssa. Eri politiikkojen asianmukaista yhteensovittamista pidettiin ainoa realistisena keinona ohjausjakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Suositusten konkreettista toimeenpanoa pidettiin isona haasteena. Moni maa peräänkuulutti prosessin tuomista lähemmäs kansalaisia. Ohjausjakson toimeenpanon seurantajärjestelmää haluttiin yhdenmukaistaa, joskin tätä pidettiin haasteellisena jäsenvaltioiden erilaisuuden johdosta. Keskeisenä pidettiinkin keskittymistä yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin. Samalla peräänkuulutettiin pysymistä EU2020-strategian puitteissa. Suomi korosti puheenvuorossaan ohjausjakson parantuneen tänä vuonna. Suomen saamat suositukset koskien sote-reformia sekä työllisyyttä vastaavat maan kansallisia haasteita. Suomi peräänkuulutti preventiivisten sosiaali- ja terveyspoliittisten merkityksen huomioimista talouden kestävyyden näkökulmasta sekä työvoiman saatavuuden ja työelämän muutosten asettamiin haasteisiin vastaamista.

3 Neuvosto hyväksyi jäsenvaltioille annetut maakohtaiset suositusluonnokset sekä työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun komitean näkemykset. 3(8) 3. Ehdotus neuvoston päätelmiksi strategioista, joilla tehdään työnteosta kannattavaa Hyväksyminen 9647/1/17 SOC 435 EMPL 339 EDUC 267 ECOFIN 458 REV 1 Neuvosto hyväksyi työnteon kannattavuuteen liittyvät päätelmät. Aihe oli yksi Maltan puheenjohtajuuskauden pääteemoista. Päätelmät laadittiin epävirallisessa ministerineuvostossa käydyn keskustelun pohjalta. Työllisyyskomitean puheenjohtaja kertoi komiteassa käydystä teemaan liittyvästä keskustelusta, jossa pohdittiin mm. osaamisen merkitystä, työttömyysturvaan liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Sekä työllisyyskomitean että sosiaalisen suojelun komitean puheenjohtaja korosti tarvetta toimille työn teon tekemiseksi kannattavaksi. Komiteat jatkavat aiheen käsittelyä temaattisissa seurannoissa. Lyhyessä keskustelussa korostettiin kotitalouksien toimeentulo-ongelmien ratkaisemiseksi työelämään pääsyn lisäämistä. Naiset, nuoret ja lapsiperheet ovat kärsineet erityisesti talouskriisin aikoina. Komissaari Thyssen korosti, että kaikilla toimilla pitää edistää taloudellista kasvua. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari painottaa oikeuksia ja periaatteita, jotka mahdollistavat, että työnteko kannattaa. On myös hyvä tukea työn ja vapaa-ajan tasapainoa. 4. Ehdotus neuvoston päätelmiksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 5/2017: "Nuorisotyöttömyys ovatko EU:n toimintapolitiikat tuottaneet tulosta? Nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen arviointi" Hyväksyminen 9613/17 SOC 428 EMPL 333 ECOFIN 451 EDUC 258 JEUN 74 REGIO 61 FIN 323 Neuvosto hyväksyi tilintarkastustuomioistuimen raporttiin vastaukseksi laaditut päätelmät. Komissio totesi, että toimet nuorison työllistymisen edistämiseksi ovat olleet tärkeitä. Vielä tarvittaisiin kuitenkin laadukkaampia seurantatietoja. Komissio on antanut joulukuussa osana nuorisopakettia uusia ehdotuksia mm. solidaarisuusjoukkojen perustamisen. Toimenpiteitä tarvitaan edelleen, jotta nuoret pääsevät helpommin siirtymään työmarkkinoille. Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 5. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (toinen paketti) (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2017/0004 (COD) Yleisnäkemys 9926/17 SOC 460 EMPL 355 SAN 230 IA 97 CODEC ADD 1 + ADD /17 SOC 12 EMPL 8 SAN 24 IA 4 CODEC 32 + ADD 1

4 Yleisnäkemys hyväksyttiin. Komissio kiitteli puheenjohtajaa hyvin edenneistä neuvotteluista ja muistutti, että syöpä on keskeisin syy työperäisiin kuolemiin EU:ssa. Kynnysarvojen asettaminen syöpää aiheuttaville aineille altistumiselle pelastaa satojen tuhansien työntekijöiden hengen. Käytetyissä puheenvuoroissa, Suomi mukaan lukien, korostettiin kynnysarvojen asettamisen merkitystä ihmishenkien säästämiseksi. Jäsenvaltiot korostivat, että direktiiviehdotus on valmisteltu huolella ottaen samanaikaisesti huomioon sekä syöpäaltistumista koskeva tieteellisen näytön että ehdotuksen käytännön toimeenpantavuuden. Jäsenvaltiot toivoivat direktiivin nopeaa voimaan saattamista. Kolme jäsenvaltiota oli huolissaan PAH-seosten sisällyttämisestä direktiivin soveltamisalaan. Ennaltaehkäisy toivottiin otettavan paremmin huomioon altistumisessa. Suojeluvaatimusten katsottiin voivan olla ylipäänsä tiukempiakin. 4(8) 6. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2016/0070 (COD) = Tilanneselvitys 9882/17 SOC 456 EMPL 352 MI 472 COMPET 472 CODEC 966 JUSTCIV /16 SOC 144 EMPL 97 MI 142 COMPET 118 CODEC COR 1 Neuvosto sai tiedoksi puheenjohtajan selonteon neuvotteluista työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin uudistamiseksi. Puheenjohtajan tavoitteena oli ollut yleisnäkemys neuvoston kokouksessa, mutta kovasta työstä huolimatta kompromissille ei saatu riittävää tukea. Komissaari Thyssen kiitteli puheenjohtajaa kovasta työstä kompromissiratkaisua edistäessään. Asia on kuitenkin äärimmäisen herkkäluonteinen. Komissaari totesi, että EU:lta odotetaan oikeudenmukaisia ja kestäviä sääntöjä ja on selvää, että direktiivin säännöksiä sovellettaisiin kaikkiin lähetettyihin työntekijöihin. Komissaari vetosi, ettei direktiivin käsittelyä pitkitettäisi muihin aloitteisiin (mm. tieliikennepaketti) liittyvistä teknisistä asioista huolimatta. Työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu ja sosiaalinen suojelu on varmistettava. Komissaari uskoi, että sopu on mahdollista lokakuussa. Aiheesta käytiin keskustelu, johon otti osaa 23 valtuuskuntaa. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että Malta oli puheenjohtajana tehnyt kovasti töitä. Myös Suomi kiitti puheenjohtajaa ponnisteluista kompromissin aikaansaamiseksi ja toivoi Virolta asian edistämistä. Suomi korosti myös oikeudellisesti varmoja ja selkeitä muotoiluja, jotka olisivat yksinkertaisia ymmärtää. Tuleva puheenjohtajamaa Viro lupasikin jatkaa tasapainoisen kompromissin hakemista. Monet direktiivin uudistamista kannattaneet valtuuskunnat pahoittelivat, ettei yleisnäkemykseen päästy, mutta pitivät Maltan kompromissiehdotusta hyvänä pohjana neuvottelujen loppuun saattamiseksi. Jotkut myönteisesti suhtautuvat valtuuskunnat kuitenkin näkivät tarpeen jatkaa neuvotteluja mm. korvauksen, pitkäaikaisen lähettämisen tai väärinkäytösten torjunnan suhteen. Useat kaipasivat selvennystä direktiiviehdotuksen suhteesta vast ikään annettuun ehdotukseen tieliikenteen sosiaalialan säännöksistä. Useimmat kriittisesti ehdotukseen suhtautuvat olivat taas tyytyväisiä, että käsittelyssä oli vain edistymisraportti, koska Maltan kompromissiehdotus ei heidän mielestään ollut riittävän tasapainoinen. Moni direktiivin muutosta tukenut valtuuskunta

5 piti tärkeänä, että siihen sisältyvät säännöt tulevat voimaan heti ensimmäisestä lähettämispäivästä lähtien. 5(8) 7. Ehdotus neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta Toimielinten välinen asia: 2008/0140 (CNS) Tilanneselvitys 9481/17 SOC 413 ANTIDISCRIM 27 JAI 520 MI 437 FREMP 66 Edistymisraportti otettiin tiedoksi. Komissio korosti, että direktiiviehdotus on todella tärkeä aloite, koska hyväksytyksi tullessaan se asettaisi minimitason työelämän ulkopuoliselle syrjinnälle EU:ssa. Komissio arvelee, että voimaantullessaan direktiivi estäisi myös radikalisoitumista. 8. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (ensimmäinen käsittely) (Komission ehdottama oikeusperusta: SEUT artikla) Toimielinten välinen asia: 2012/0299 (COD) Tilanneselvitys 9496/17 SOC 415 GENDER 13 ECOFIN 440 DRS 36 CODEC /12 SOC 943 COMPET 708 DRS 130 CODEC 2724 Edistymisraportti otettiin tiedoksi. Puheenjohtaja muistutti, että direktiiviehdotuksesta ei neuvoteltu vuonna Puheenjohtaja oli toivonut, että neuvotteluissa olisi kyetty nyt etenemään. Tähän ei kuitenkaan ollut edellytyksiä. Puheenjohtaja piti tätä valitettavana ja katsoi, että naisten osaamisesta voisi hyötyä EU:ssa nykyistä enemmän. Naisjohtajuus tuottaisi hänen mukaansa tasapainoisia päätöksiä, taloudellinen hyötyä ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan. Komissio kiitteli puheenjohtajaa sen ponnisteluista neuvottelujen edistämiseksi. Komissio pani merkille, että eräät jäsenvaltiot eivät ole muodostaneet ehdotukseen lopullista kantaansa. Komissio arveli, että EU-tasolla tarvitaan toimenpiteitä, mikäli naisjohtajuuden halutaan edistyvän. Komissio kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään vähintään kansallisiin toimenpiteisiin. 9. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2016/0397 (COD) Tilanneselvitys 9524/17 SOC 420 EMPL 327 CODEC /16 SOC 812 EMPL 549 CODEC 1910 Otettiin tiedoksi edistymisraportti. Puheenjohtaja totesi ponnistelleensa melkoisesti, jotta yhdenvertaista kohtelua ja lähettämistä koskevista muutosehdotuksista olisi kyetty saavuttamaan tässä kokouksessa osittainen yleisnäkemys. Se ei kuitenkaan ollut mahdollista jäsenvaltioiden eriävien näkemysten johdosta.

6 6(8) Komissio muistutti, että sosiaaliturvan koordinointisääntöjen osittainen päivittäminen on toimielinten yhteinen prioriteetti. Toimielinten yhteisenä tavoitteena on saavuttaa muutosehdotuksista yleisnäkemys kuluvan vuoden aikana ja neuvottelut valmiiksi ennen vuotta Komissiolle on tärkeää, että koordinaatiosäännöt ovat selkeitä ja oikeudenmukaisia, tasapuolinen kohtelu ja lähettäminen mukaan lukien. Komission mukaan asetusten tulee tukea väärinkäytösten torjuntaa ja samalla edistää liikkuvuuden avoimuutta. Komissio pitää koordinaatiojärjestelmän suurena saavutuksena siirtymistä sähköiseen tietojenvaihtoon tänä kesänä (EESSI). Käydyssä keskustelussa eräät jäsenvaltiot peräänkuuluttivat voimakkaasti tasapuolisuutta yhdenvertaisen kohtelun periaatteen soveltamisessa. Kyse on näiden maiden mukaan ihmisoikeuksista ja sosiaalisista perusoikeuksista. Nämä maat korostivat, ettei oikeuskäytäntöä pidä toimeenpanna liioitellen. Eräät maat näkivät ehdotuksen menevän oikeuskäytäntöä pidemmälle. Usea jäsenvaltio ilmaisi huolensa lähettämistä koskevien sääntöjen suhteen. Jäsenvaltioiden sosiaaliturvahallintojen yhteistyön ja kiistojen ratkaisun merkitystä korostettiin petosten torjunnassa. Keinotekoinen lähettäminen halutaan eliminoida asettamalla esimerkiksi säilymiselle lähettävän maan sosiaaliturvan piirissä ajallinen 3 kk:n työssäoloehto. Toiset jäsenvaltiot puolestaan katsoivat, että lähettämistä ollaan vaikeuttamassa kohtuuttomasti hallinnollisen velvoittein ja lomakekäytäntein. Neuvottelujen jatkon osalta eräät maat toivoivat Viron jatkavan puheenjohtajuuskaudellaan yhdenvertaista kohtelua ja lähettämistä koskevien ehdotusten tarkastelua. Lisäksi esitettiin näkemys, jonka mukaan sosiaalisten oikeuksien pilarin myötä myös liikkuvien henkilöiden oikeuksien suojelun tulee parantua. Komissiota pyydettiin myös täydentämään ehdotustaan toiseen maahan maksettavien perhe-etuuksien indeksointisäännöllä. Tätä pyyntöä myös vastustettiin voimakkaasti vetoamalla muun muassa maksettuihin sosiaaliturvamaksuihin ja veroihin. Lisäksi vastustettiin koordinaatioasetusta koskevien neuvottelujen kytkemistä lähetettyjä työntekijöitä sekä liikennealan sosiaalisäännöksiä koskevien direktiiviehdotusten neuvotteluihin. Myös työttömyysturvaa ja pitkäaikaishoidon etuuksia koskeviin ehdotuksiin todettiin liittyvän huolia. 10. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (ensimmäinen käsittely) Toimielinten välinen asia: 2015/0278 (COD) Tilanneselvitys 9823/17 SOC 447 MI 465 ANTIDISCRIM 30 AUDIO 79 CODEC /15 SOC 700 MI 770 ANTIDISCRIM 15 AUDIO 34 CODEC 1774 Edistymisraportti otettiin tiedoksi. Puheenjohtaja kertoi pyrkineensä yleisnäkemykseen direktiiviehdotuksesta. Vaikka neuvotteluissa edettiin, tähän ei kuitenkaan päästy. Komissio totesi, että vammaisten ihmisten sosiaalinen osallisuus tärkeää. Komission mukaan 80 miljoonaan ihmisen jokapäiväinen elämä on mahdotonta vammasta tai toimintarajoitteesta johtuen. Tämä on komission mukaan vastoin YK:n vammaisyleissopimusta. Komissio katsoo, että sen ehdotus tukee sisämarkkinoiden etenemistä ja talouskasvua. Se ei ymmärrä, miksi jäsenvaltiot eivät ole olleet vielä valmiita hyväksymään ehdotusta, joka sen mukaan selkeyttäisi

7 7(8) yritysten toimintaympäristöä. Neuvotteluissa ratkaistavana olevien kysymysten suhteen komissio katsoo, ettei mikroyrityksiä pidä jättää direktiivin ulkopuolelle ja että direktiivin horisontaalinen luonne tulee säilyttää. Muut kuin lainsäädäntöasiat 11. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari Puheenjohtajavaltion selvitys Sosiaalisen suojelun komitean ja työllisyyskomitean yhteisen lausunnon hyväksyminen (Neuvoston työjärjestyksen 8 artiklan 2 kohdan mukainen julkinen keskustelu) 9498/17 SOC 416 EMPL 324 EDUC 249 SAN 208 ECOFIN 441 Puheenjohtaja kertoi ensin ministereiden käymästä epävirallisesta keskustelusta lounaan aikana. Keskustelussa todettiin mm., että sosiaalisten oikeuksien pilari on mahdollisuus osoittaa, että välitetään ihmisten arjesta. Sosiaalista ulottuvuutta ja siihen liittyviä arvoja pidettiin tärkeinä, ml. reilumman ja tasa-arvoisemman Euroopan aikaansaaminen. Kansalaisten hyvinvoinnin parantamisesta ja työllisyyden nostamisesta oltiin yhtä mieltä. Toimeenpanossa on kuitenkin otettava huomioon erilaiset tilanteet jäsenmaissa, jolloin on voitava etenemään eri vauhdeilla. Korostettiin, että pilari ei ole laillinen instrumentti vaan poliittinen sitoumus ja sen tulisi koskea asioita, joihin EU:lla on toimivaltaa. Työmarkkinajärjestöjen rooli toimeenpanossa tulee ottaa huomioon. Sosiaalisten oikeuksien pilarista annettava julistus toivottiin annettavaksi ennen vuoden loppua. Yhteisymmärrys julistuksesta annettaisiin TSTK-neuvostossa ja sitä valmisteltaisiin Coreperissa. Neuvossto hyväksyi työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun komitean yhteisen mielipiteen. Työllisyyskomitean puheenjohtaja oli tyytyväinen, että komissio totesi hyödynnettävän vanhoja järjestelmiä pilarin toteutuksessa. Sosiaalisen suojelun komitean puheenjohtaja korosti, että vahva sosiaalinen Eurooppa voidaan saavuttaa kestävän kasvun ja osallisuuden lisäämisen kautta. Tarvitaan koherenttia toimintaa, jossa on mukana myös makrotalous ja finanssipolitiikka, läheisyysperiaatetta kunnioittaen. Komiteat ottivat tiedoksi uuden sosiaali-indikaattoreiden tulostaulun, johon kuitenkin on vielä avoimia kysymyksiä. Komiteoiden näkemyksessä korostetaan vanhoihin seurantajärjestelmiin pohjaamista. Muut asiat 12. a) Euroopan sosiaalirahasto Komission esitti tilannekatsauksen rahastosta, joka on perustettu 60 vuotta sitten samalla kuin Rooman sopimus tehtiin. Komissio on huolissaan, että rahoitusta voi jäädä käyttämättä jopa 1,8 miljardia euroa lähiaikoina, koska eräät jäsenmaat eivät ole nimenneet hallintoviranomaista julkaistavassa keskustelupaperissa EU:n rahoituksesta avataan keskustelua myös sosiaalirahaston tulevaisuudesta. b) Seuraavan puheenjohtajavaltion työohjelma Viron valtuuskunta (ministeri Kaia Iva) kertoi tulevasta puheenjohtajuuskaudesta. Sen teemoina ja tavoitteina on sisämarkkinoiden kehittäminen, ml. vapaa liikkuvuus ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisäksi pohditaan teknologisen kehityksen vaikutuksia ihmisiin sekä edistetään innovatiivista ja digitaalista Eurooppaa. Sosiaalisten oikeuksien pilarilla

8 halutaan suojella kansalaisten sosiaalisia oikeuksia. Heinäkuussa päivinä pidettävän epävirallisen ministerineuvoston aiheena on työelämän tasapaino. 8(8) Neuvotteluja jatketaan käynnissä olevissa asioissa: työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin uudistaminen, sosiaaliturvan koordinoinnissa käsitellään perhe-etuuksia ja pitkäaikaishoidon etuuksia, syöpädirektiivin neuvottelut käynnistetään uudesta ehdotuksesta ja jatketaan aiemman ehdotuksen trilogeja, työelämän tasapainodirektiivin neuvottelut käynnistetään. Neuvoston päätelmät valmistellaan työn tulevaisuudesta. Suomen edustajat Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila Pysyvän edustajan sijainen Minna Kivimäki, EUE Erityisavustaja Tiina Ullvén-Putkonen; Pasi Korhonen, STM; Liisa Heinonen, TEM; Ville Korhonen, VNK; Antero Kiviniemi, EUE; Riikka-Maria Turkia, EUE Asiakirjat Mainittu asiakohdittain Liitteet Viite Asiasanat Hoitaa Tiedoksi työllisyys- sosiaalipolitiikka- terveys- ja kuluttaja-asiat -neuvosto STM, TEM EUE, OKM, OM, SM, UM, VM, VNK, YM

10121/17 team/sj/si 1 GIP 1B

10121/17 team/sj/si 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10121/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 35 SOC 469 EMPL 359 SAN 246 CONSOM 250 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3548. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10375/17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 35 SOC 485 EMPL 372 SAN 251 CONSOM 263 Euroopan unionin neuvoston 3548. istunto (työllisyys,

Lisätiedot

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30)

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10006/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 33 SOC 397 EMPL 263 SAN 243 CONSOM 143 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3474. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 14983/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: Päivä: 8. joulukuuta 2016 Aika: klo 9.30 Paikka: OJ CONS 65 SOC 750 EMPL 503 SAN 415 CONSOM 292 EUROOPAN

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2017 (OR. en) 9692/17 OJ CRP1 20 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2630. kokous (Coreper I) Päivä: 31. toukokuuta 2017 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2016 (OR. en) 14354/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 60 EDUC 370 JEUN 100 CULT 109 AUDIO 121 SPORT 80 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3502. istunto (koulutus,

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. huhtikuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 7093/16 LIMITE PV/CONS 17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3458. istunto (YLEISET ASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevan I-kohdan hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevan I-kohdan hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2017 (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2644. kokous (Coreper I) Päivä: 11. lokakuuta 2017 Aika: klo 9.30

Lisätiedot

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00)

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9206/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3541. istunto (koulutus,

Lisätiedot

15066/15 paf/sj/akv 1 DG B 4A

15066/15 paf/sj/akv 1 DG B 4A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. tammikuuta 2016 (OR. en) 15066/15 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 71 SOC 709 EMPL 462 SAN 431 CONSOM 217 Euroopan unionin neuvoston 3434. istunto (TYÖLLISYYS,

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

PUBLIC /17 mn/pmm/akv 1 GIP 1B LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39

PUBLIC /17 mn/pmm/akv 1 GIP 1B LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 39 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3552. istunto (yleiset asiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK201700027 VNEUS Korhonen Ville(VNK) 05.04.2017 Asia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen Kokous U/E/UTPtunnus E 59/2016

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6543/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30)

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14509/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 61 COMPET 593 RECH 318 ESPACE 57 MI 725 IND 244 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3503. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

9523/17 team/tih/ts 1 GIP 1B

9523/17 team/tih/ts 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. toukokuuta 2017 (OR. en) 9523/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 31 COMPET 434 IND 133 RECH 204 ESPACE 27 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3544. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

13238/16 tih/mmy/kkr 1 DG B

13238/16 tih/mmy/kkr 1 DG B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2016 (OR. en) 13238/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 48 EMPL 417 SOC 620 SAN 353 CONSOM 242 Euroopan unionin neuvoston 3489. istunto (työllisyys,

Lisätiedot

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. syyskuuta 2002 (10.09) (OR. fr) 11797/02 OJ/CRP1 29 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1976. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 11. (klo 10.15)

Lisätiedot

9291/17 mba/eho/vb 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 mba/eho/vb 1 DG B 1C - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9291/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291

Lisätiedot

1(6) Suomen Pysyvä Edustusto Bryssel EUE NEUVOSTORAPORTTI EUE

1(6) Suomen Pysyvä Edustusto Bryssel EUE NEUVOSTORAPORTTI EUE 1(6) Suomen Pysyvä Edustusto Bryssel EUE NEUVOSTORAPORTTI EUE2015-02847 EUE Kiviniemi Antero(UM), Turkia Riikka-Maria(UM) 06.10.2015 Asia EU; TSTK-neuvosto (Työllisyys ja sosiaalipolitiikka) Kokous Työllisyys-,

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. helmikuuta 2017 (OR. en) 6459/17 OJ CRP1 7 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2617. kokous (Coreper I) Päivä: 22. helmikuuta 2017 Aika: klo 11.00

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. marraskuuta 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. marraskuuta 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. marraskuuta 2006 (09.11) (OR. en) 14831/06 OJ/CONS 65 EDUC 216 JEUN 44 CULT 101 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 2762. ISTUNTO (KOULUTUS, NUORISO

Lisätiedot

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9715/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 32 TRANS 221 TELECOM 147 ENER 254 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3545. istunto (liikenne, televiestintä

Lisätiedot

1(8) Suomen Pysyvä Edustusto Bryssel EUE NEUVOSTORAPORTTI EUE2015-01913

1(8) Suomen Pysyvä Edustusto Bryssel EUE NEUVOSTORAPORTTI EUE2015-01913 1(8) Suomen Pysyvä Edustusto Bryssel EUE NEUVOSTORAPORTTI EUE2015-01913 EUE Turkia Riikka-Maria(UM), Kiviniemi Antero(UM) 19.06.2015 Asia EU; työllisyys- ja sosiaaliministereiden neuvosto Luxemburgissa

Lisätiedot

Asiat, joista käydään keskustelu (II)

Asiat, joista käydään keskustelu (II) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 14555/17 OJ CRP1 39 ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper I) Justus Lipsius -rakennus, Bryssel 22. marraskuuta 2017 (klo 9.00)

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 4. lokakuuta 2013 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 9670/13 LIMITE PV/CONS 25 EDUC 146 JEUN 53 CULT 58 SPORT 51

PUBLIC. Bryssel, 4. lokakuuta 2013 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 9670/13 LIMITE PV/CONS 25 EDUC 146 JEUN 53 CULT 58 SPORT 51 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. lokakuuta 2013 (OR. en) 9670/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 25 EDUC 146 JEUN 53 CULT 58 SPORT 51 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3239.

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 1(7) Suomen Pysyvä Edustusto Bryssel EUE NEUVOSTORAPORTTI EUE2016-01767 EUE Turkia Riikka-Maria(UM), Kiviniemi Antero(UM) 20.06.2016 Asia Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajan toimi Alankomaiden varapääministeri, sosiaali- ja työministeri Lodewijk Asscher.

Kokouksen puheenjohtajan toimi Alankomaiden varapääministeri, sosiaali- ja työministeri Lodewijk Asscher. 1(7) Suomen Pysyvä Edustusto Bryssel EUE NEUVOSTORAPORTTI EUE2016-00638 EUE Turkia Riikka-Maria(UM), Kiviniemi Antero(UM) 08.03.2016 Asia EU; Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys, ja kuluttaja-asioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10180/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 34 SOC 412 EMPL 273 SAN 256 CONSOM 147 Euroopan unionin neuvoston 3474. istunto ( TYÖLLISYYS,

Lisätiedot

10058/09 vpy/vpy/tia 1 DQPG

10058/09 vpy/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. toukokuuta 2009 (26.05) (OR. en) 10058/09 OJ CONS 30 COMPET 287 RECH 165 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 2945. istunto (KILPAILUKYKY (SISÄMARKKINAT,

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 LIMITE PVCONS59 ECOFIN935

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 LIMITE PVCONS59 ECOFIN935 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.tammikuuta2013(11.02) (OR.en) 16166/12 PUBLIC LIMITE PVCONS59 ECOFIN935 EHDOTUSPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopanunioninneuvoston3198.istunto(TALOUS-jaRAHOITUSASIAT),

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 3 ECOFIN 47 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3515. istunto (talous- ja rahoitusasiat),

Lisätiedot

9195/16 ht/kr/si 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ht/kr/si 1 DG B 3A - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9195/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Johdanto. 2. Tämän asian käsittelyn edistäminen on yksi puheenjohtajavaltio Maltan tärkeimmistä lainsäädäntöprioriteeteista. 8672/15.

Johdanto. 2. Tämän asian käsittelyn edistäminen on yksi puheenjohtajavaltio Maltan tärkeimmistä lainsäädäntöprioriteeteista. 8672/15. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0287 (COD) 7429/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Kom:n asiak. nro: 15251/15

Lisätiedot

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 ILMOITUS Lähettäjä: Sosiaalityöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

1(7) Suomen Pysyvä Edustusto Bryssel EUE NEUVOSTORAPORTTI EUE

1(7) Suomen Pysyvä Edustusto Bryssel EUE NEUVOSTORAPORTTI EUE 1(7) Suomen Pysyvä Edustusto Bryssel EUE NEUVOSTORAPORTTI EUE2017-00619 EUE Turkia Riikka-Maria(UM), Kiviniemi Antero(UM) 06.03.2017 Asia Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiat -neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2139. KOKOUS (Coreper I) Paikka ja aika: Maanantai 8.5.

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. syyskuuta 2016 (OR. en) 12545/16 OJ CRP1 31 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2599. kokous (Coreper I) Päivä: 28. syyskuuta 2016 Aika: klo 9.30

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9518/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 28 ECOFIN 511 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3468. istunto (TALOUS- JA

Lisätiedot

14129/15 msu/mmy/vl 1 DG B 3A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 20. marraskuuta 2015 (OR. en) 14129/15 SOC 668 EMPL 438 ECOFIN 853 POLGEN 166

14129/15 msu/mmy/vl 1 DG B 3A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 20. marraskuuta 2015 (OR. en) 14129/15 SOC 668 EMPL 438 ECOFIN 853 POLGEN 166 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2015 (OR. en) 14129/15 SOC 668 EMPL 438 ECON 853 POLGEN 166 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. marraskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. marraskuuta 2016 (OR. en) 14723/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopan unionin

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK2017-00050 VNEUS Korhonen Ville(VNK) 19.05.2017 Asia Komission tiedonanto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamisesta Kokous U/E/UTP-tunnus E 59/2016

Lisätiedot

7023/16 ADD 1 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. huhtikuuta 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Euroopan unionin neuvoston 3455. istunto (OIKEUS- JA SISÄASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

6492/17 ADD 1 ai/paf/pt 1 GIP 1B

6492/17 ADD 1 ai/paf/pt 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6492/17 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 7 COMPET 108 IND 42 RECH 48 ESPACE 13 Euroopan unionin neuvoston 3519. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 15123/16 OJ CONS 66 JAI 1032 COMIX 796 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3508. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 8.

Lisätiedot

10115/17 ADD 1 1 GIP 1B

10115/17 ADD 1 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10115/17 ADD 1 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3545. istunto (liikenne, televiestintä ja energia), Luxemburg, 8. ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. lokakuuta 2002 (21.10) (OR. fr) 13307/02 OJ/CRP1 35 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1982. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 23.10.2002

Lisätiedot

6269/17 ht/pmm/ts 1 DG B 1C

6269/17 ht/pmm/ts 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0397 (COD) 6269/17 SOC 91 EMPL 61 CODEC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Pysyvien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

15410/16 team/js/ts 1 DG B 1C

15410/16 team/js/ts 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) 15410/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. joulukuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat SOC

Lisätiedot

14657/16 team/sj/hmu 1 GIP 1B

14657/16 team/sj/hmu 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2016 (OR. en) 14657/16 OJ CRP1 38 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2606. kokous (Coreper I) Päivä: 23. ja 25. marraskuuta 2016 Aika:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely)

Lainsäädäntökäsittelyt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9814/17 OJ CONS 33 JAI 556 COMIX 405 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3546. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 8. ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. syyskuuta 2004 (28.09) (OR. fr) 12772/04 OJ/CRP1 32

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. syyskuuta 2004 (28.09) (OR. fr) 12772/04 OJ/CRP1 32 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. syyskuuta 2004 (28.09) (OR. fr) 12772/04 OJ/CRP1 32 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2067. KOKOUS (Coreper I) Päivämäärä: Päivämäärä: Keskiviikko

Lisätiedot

10431/17 ADD 1 1 GIP 1B

10431/17 ADD 1 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10431/17 ADD 1 PV/CONS 36 ECON 553 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3549. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen)

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) 883/2004

Lisätiedot

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Euroopan unionin neuvoston 3501. istunto (oikeus-

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 8. KESÄKUUTA 2016 (klo 10.00)

KESKIVIIKKO 8. KESÄKUUTA 2016 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9899/16 OJ CRP1 21 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2589. kokous (Coreper I) Päivä: 8. ja 10. kesäkuuta 2016 Aika: klo

Lisätiedot

14545/15 team/vk/jk 1 DPG

14545/15 team/vk/jk 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3433. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 3. ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2016 (OR. en) 13240/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: LIMITE Euroopan unionin neuvoston 3490. istunto (oikeus- ja sisäasiat), Luxemburg, 13. ja

Lisätiedot

10728/4/16 REV 4 ADD 1 team/js/si 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 team/js/si 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

10729/4/16 REV 4 ADD 1 team/js/si 1 DRI

10729/4/16 REV 4 ADD 1 team/js/si 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0267 (COD) 10729/4/16 REV 4 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC 978

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Neuvoston istunto (Liikenne) Bryssel, maanantai 29. maaliskuuta 1999

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Neuvoston istunto (Liikenne) Bryssel, maanantai 29. maaliskuuta 1999 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. toukokuuta 1999 (23.06) (OR. f) 7070/99 LIMITE PV/CONS 15 TRANS 75 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Neuvoston 2169. istunto (Liikenne) Bryssel, maanantai 29. maaliskuuta 1999

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3560. istunto (yleiset asiat), Bryssel, 25. syyskuuta 2017

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 4. LOKAKUUTA 2017 (klo 10.00)

KESKIVIIKKO 4. LOKAKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) 12751/17 OJ CRP1 33 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2643. kokous (Coreper I) Päivä: 4. ja 6. lokakuuta 2017 Aika: klo

Lisätiedot

PUBLIC 6835/1/17 REV 1 1 DG E LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. huhtikuuta 2017 (OR. en) 6835/1/17 REV 1 LIMITE

PUBLIC 6835/1/17 REV 1 1 DG E LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. huhtikuuta 2017 (OR. en) 6835/1/17 REV 1 LIMITE Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. huhtikuuta 2017 (OR. en) EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: 6835/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 10 ENV 214 CLIMA 50 Euroopan unionin neuvoston 3522. istunto

Lisätiedot

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0201 (COD) 14060/1/14 REV 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto ENV 816 COMPET

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7913/17 OJ CRP1 13 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: Päivä: 5. huhtikuuta 2017 Aika: klo 10.00 Paikka: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2623. kokous (Coreper

Lisätiedot

TIISTAINA 29. TOUKOKUUTA 2001 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ ISTUNTO

TIISTAINA 29. TOUKOKUUTA 2001 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ ISTUNTO EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. toukokuuta 2001 (28.05) (OR. fr) 9179/01 LIMITE OJ/CRP1 20 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1921. kokous (Coreper I) Päivä: tiistai, 29. toukokuuta

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) 9182/17 OJ CRP2 18 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2628. kokous (Coreper II) Päivä: 17. toukokuuta 2017 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

12926/16 team/hkd/jk 1 GIP 1B

12926/16 team/hkd/jk 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. lokakuuta 2016 (OR. en) 12926/16 OJ CONS 48 JAI 804 COMIX 648 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3490. istunto (oikeus ja sisäasiat) Päivä: 13. ja

Lisätiedot

15375/16 paf/lr/hmu 1 DRI

15375/16 paf/lr/hmu 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. joulukuuta 2016 (OR. en) 15375/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper II) Neuvosto POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Ed. asiak.

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. tammikuuta 2013 (25.01) (OR. en) 16872/12 LIMITE

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. tammikuuta 2013 (25.01) (OR. en) 16872/12 LIMITE Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. tammikuuta 2013 (25.01) (OR. en) 16872/12 PUBLIC LIMITE PV/CONS 62 EDUC 361 JEUN 103 CULT 154 SPORT 75 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 17. TOUKOKUUTA 2017 (klo 9.00)

KESKIVIIKKO 17. TOUKOKUUTA 2017 (klo 9.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) 9167/17 OJ CRP1 18 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2628. kokous (Coreper I) Päivä: 17. ja 19. toukokuuta 2017 Aika:

Lisätiedot

Osastopäällikön sijainen, apulaisosastopäällikkö

Osastopäällikön sijainen, apulaisosastopäällikkö Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2008-00114 PSO Eriksson Anne 07.04.2008 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Eurooppalainen köyhyyden ja syrjäytymisen teemavuosi 2010 U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Asia Ehdotus neuvoston suositukseksi pitkäaikaistyöttömien integroimisesta työmarkkinoille

Asia Ehdotus neuvoston suositukseksi pitkäaikaistyöttömien integroimisesta työmarkkinoille Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2015-00346 TYO Porkka Pauliina(TEM) 25.09.2015 Asia Ehdotus neuvoston suositukseksi pitkäaikaistyöttömien integroimisesta työmarkkinoille Kokous Työllisyys-,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö MINVA OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö MINVA OKM Opetus ja kulttuuriministeriö MINVA OKM201700046 KAS Ruso Henrik(OKM) 07.02.2017 Viite Asia Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheiluneuvosto 17.2.2017 Suomea kokouksessa edustaa opetus ja kulttuuriministeri

Lisätiedot

13854/14 ess/sl/vl 1 DG B 4A

13854/14 ess/sl/vl 1 DG B 4A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2014 (OR. en) 13854/14 SOC 666 EMPL 122 EDUC 296 ECON 875 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I)

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot