6756/17 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6756/17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6756/17 1 DPG. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6756/17"

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6756/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat CO EUR-PREP 11 POLGEN 19 ECON 158 UEM 61 SOC 154 EMPL 117 COMPET 151 ENV 201 EDUC 96 RECH 85 ENER 93 JAI 177 Asia: Eurooppalainen ohjausjakso yhteenveto 2017 Valtuuskunnille toimitetaan oheisena puheenjohtajavaltion laatima yhteenveto vuoden 2017 eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvistä, neuvoston eri kokoonpanoissa käydyistä keskusteluista ja niissä esitetyistä keskeisistä poliittisista viesteistä. 6756/17 1

2 Johdanto Euroopan talous elpyy hienoisesti, ja uusia työpaikkoja syntyy suhteellisen paljon. Talous on viime aikoina osoittautunut jossain määrin kestokykyiseksi maailmanlaajuisten haasteiden suhteen. Komission viimeisimmän talven talousennusteen mukaan kaikkien 28 jäsenvaltion talouden odotetaan kasvavan vuosina 2016, 2017 ja Tästä myönteisestä kehityksestä huolimatta elpymiseen liittyy vielä monia epävarmuustekijöitä, investointitoiminta on edelleen vähäistä, työttömyysaste ja julkisen velan taso ovat edelleen hyvin korkealla joillain alueilla ja talouden suorituskyky jakautuu epätasaisesti. On myös huomattavia rakenteellisia ongelmia, jotka jarruttavat kasvua joissakin jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää toteuttaa päättäväisiä ja koordinoituja toimia ja panna uudistukset ripeästi täytäntöön, jotta vahvistetaan käynnissä olevaa elpymistä, edistetään työpaikkojen luomista ja saadaan aikaan pitkän aikavälin kestävää ja osallistavaa kasvua. Vuoden 2017 eurooppalaisella ohjausjaksolla, jossa on otettu huomioon useita viimeisten kahden jakson aikana tehtyjä parannuksia ja uudistuksia, pyritään koordinoimaan talous- ja sosiaalipolitiikkaa koko Euroopan unionin tasolla, jotta näiden painopisteiden toteuttamisessa voitaisiin edistyä mahdollisimman paljon. Vuotuisessa kasvuselvityksessä 2017, joka on lähtökohtana eurooppalaiselle ohjausjaksolle, vahvistetaan Euroopan unionille kuluvan vuoden yleiset talous- ja sosiaalipoliittiset painopisteet. Kuten aiempinakin vuosina, neuvosto on antanut päätelmät vuoden 2017 eurooppalaista ohjausjaksoa koskevasta paketista. Puheenjohtajavaltion aloitteesta ministerit ovat myös käyneet teemakeskusteluja eurooppalaisen ohjausjaksoon liittyvistä eri aiheista neuvoston eri kokoonpanoissa. Lisäksi puheenjohtajavaltio osallistui eurooppalaisesta ohjausjaksosta Euroopan parlamentissa käytyyn keskusteluun 14. helmikuuta Tässä yhteenvedossa esitetään neuvostossa vuoden 2017 eurooppalaisen ohjausjakson ensimmäisen vaiheen aikana käytyjen keskustelujen päätelmät ja tulokset. 6756/17 2

3 Vuoden 2017 eurooppalainen ohjausjakso Komissio hyväksyi 16. marraskuuta 2016 eurooppalaista ohjausjaksoa koskevan "syyspaketin", joka sisältää seuraavat asiakirjat: Vuotuinen kasvuselvitys 2017 (14357/16); Luonnos komission ja neuvoston yhteiseksi työllisyysraportiksi, jossa analysoidaan Euroopan työllisyys- ja sosiaalista tilannetta sekä jäsenvaltioiden politiikkatoimenpiteitä (14364/16); Kertomus varoitusmekanismista vuosi 2017(14359/16); Euroaluetta koskeva suositus (suositus neuvoston suositukseksi euroalueen talouspolitiikasta), (14358/16), johon ensimmäistä kertaa liitettiin komission tiedonanto "Euroalueelle tavoitteeksi positiivinen finanssipolitiikan viritys" (14630/16), jossa painotetaan, että finanssipolitiikan virityksen on oltava elvyttävä vuonna 2017, ja kehotetaan niitä jäsenvaltioita, jotka ylittävät selkeästi keskipitkän aikavälin tavoitteensa, hyödyntämään julkistaloutensa liikkumavaraa. Komissio täydensi pakettia 22. marraskuuta 2016 julkaisemalla selvityksen euroalueesta (komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka liittyy euroalueesta annettuun suositusluonnokseen). Neuvosto suhtautuu myönteisesti komission vuotuiseen kasvuselvitykseen 2017 ja on pitkälti samoilla linjoilla kuin komissio analyysissaan EU:n taloustilanteesta ja poliittisista haasteista. Kahden viimeisen eurooppalaisen ohjausjakson aikana noudatetun talouspoliittisen strategian jatkumona vuotuisen kasvuselvityksen keskeisenä aiheena on edelleen investointien, rakenneuudistusten ja vastuullisen finanssipolitiikan hyödyllinen yhteisvaikutus. Koska nämä kolme prioriteettia liittyvät läheisesti toisiinsa ja vahvistavat toisiaan, on olennaista noudattaa yhdennettyä lähestymistapaa sekä kansallisella että EU:n tasolla osallistavan kasvun ja kestävän taloudellisen kehityksen mahdollistamiseksi sekä sosioekonomisen toimintaympäristön kohentamiseksi Eurooppaa hyödyttävällä tavalla. 6756/17 3

4 Maakohtaisten suositusten täytäntöönpano on keskeinen osa eurooppalaista ohjausjaksoa. Vaikka jonkinasteista edistymistä onkin tapahtunut, uudistusten täytäntöönpanon parantaminen tekisi eurooppalaisesta ohjausjaksosta tehokkaamman välineen talouspolitiikan koordinoimiseksi koko EU:n tasolla, jolloin se voisi paremmin edistää jäsenvaltioiden lähentymistä ja vahvistaa koko EU:n taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Onkin olennaisen tärkeää pyrkiä parantamaan uudistusten täytäntöönpanoa jakamalla kokemuksia yhteisistä haasteista ja parhaista toimintatavoista, seuraamalla tiiviisti uudistusten toteuttamista ja vahvistamalla vuoropuhelua kansallisten sidosryhmien kanssa, jotta ne saadaan sitoutumaan vahvemmin tähän prosessiin. Kasvu, kilpailukyky ja julkisen talouden kestävyys Neuvosto keskusteli "syyspaketin" pohjalta vuoden 2017 eurooppalaisen ohjausjakson talouspoliittisista painopisteistä. Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) käsitteli laajaa joukkoa kysymyksiä, kuten keinoja, joilla voidaan vahvistaa elpymistä ja lisätä tuottavuutta, kiireisimmin rakenneuudistuksia vaativia aloja sekä julkisen talouden kestävyyttä ja mahdollista makrotalouden epätasapainoa. Kilpailukykyneuvosto puolestaan keskittyi yhteen talouspolitiikan osa-alueeseen julkisia hankintoja koskeneessa teemakeskustelussa. Aihe on erittäin tärkeä julkisten menojen tehokkuuden ja laadun kannalta. Ecofin-neuvosto antoi 27. tammikuuta 2017 päätelmät vuotuisesta kasvuselvityksestä 1 ja varoitusmekanismia koskevasta kertomuksesta 2 ja hyväksyi ehdotuksen neuvoston suositukseksi euroalueen talouspolitiikasta 3. Ministerit olivat pitkälti samoilla linjoilla kuin komissio analyysissään EU:n taloustilanteesta ja poliittisista haasteista ja olivat yhtä mieltä siitä, että EU:n politiikan laajoja painopistealueita tulisi olla investointien lisääminen, rakenneuudistusten toteuttaminen ja vastuullisen finanssipolitiikan harjoittaminen. Nämä painopisteet olisi pantava täytäntöön yhdennetysti sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa osallistavan kasvun ja kestävän taloudellisen kehityksen varmistamiseksi /17: neuvoston (Ecofin) päätelmät vuotuisesta kasvuselvityksestä /17: neuvoston (Ecofin) päätelmät varoitusmekanismia koskevasta kertomuksesta /17: suositus neuvoston suositukseksi euroalueen talouspolitiikasta. 6756/17 4

5 Neuvosto on todennut, että on edistettävä kiireesti investointeja parantamalla yleistä investointiilmapiiriä, jotta vahvistetaan EU:n talouden elpymistä ja lisätään tuottavuutta ja kasvupotentiaalia. Tätä varten jäsenvaltioita kehotetaan poistamaan kansalliset ja rajatylittävät investointien esteet, joista useita on otettu esiin investointeja haittaavien pullonkaulojen poistamisesta 6. joulukuuta 2016 annetuissa päätelmissä 4. Neuvosto muodosti samassa istunnossa yleisnäkemyksen ehdotuksesta Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR-rahaston) toimintakauden pidentämisestä ja sen rahoituskapasiteetin lisäämisestä, mikä auttaa saamaan liikkeelle lisää investointeja EU:n alueella. Järjestämättömien lainojen suuren määrän vuoksi kansallisia maksukyvyttömyysmenettelyjä on edelleen tehostettava ja on laadittava ja pantava täytäntöön tehokas strategia, jotta pankkialan elinkelpoisuuteen kohdistuviin riskeihin voidaan puuttua eräissä jäsenvaltioissa. Rakenneuudistusten osalta ministerit korostivat, että tuotemarkkinoiden uudistukset ovat tärkeitä, sillä ne lisäävät potentiaalista kasvua ja parantavat talouden sopeutumiskykyä. Ministerit olivat pitkälti samoilla linjoilla komission kanssa siitä, että jäsenvaltioiden on panostettava enemmän sellaisten olosuhteiden luomiseen, jotka edistävät työmarkkinoille osallistumista ja tuloksellista koulutusta ja osaamisen kehittämistä. Neuvosto korosti myös, että ensisijaisena tavoitteena olisi oltava tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoiden toteuttaminen sekä jatkotoimet digitaalisten sisämarkkinoiden, pääomamarkkinaunionin ja energiaunionin toteuttamiseksi. Lisäksi hyväksymässään euroaluetta koskevassa suosituksessa neuvosto kehottaa jatkamaan työtä pankkiunionin täydentämiseksi ja edistymään talous- ja rahaliiton viimeistelyssä. Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että jäsenvaltioiden finanssipolitiikan olisi tuettava kasvua samalla kun varmistetaan pitkän aikavälin velkakestävyys, muun muassa niin, että talousarvioiden laadinnassa keskitytään laatuun ja rakenteeseen. Euroalueen osalta jäsenvaltioiden olisi pyrittävä finanssipoliittiseen kokonaisviritykseen, jossa tarve varmistaa kestävyys ja toisaalta tarve tukea investointeja ovat sopivassa tasapainossa /16: neuvoston (Ecofin) päätelmät investointiohjelman kolmannen pilarin puitteissa määriteltyjen investointeja haittaavien pullonkaulojen poistamisesta. 6756/17 5

6 Neuvoston päätelmissä korostetaan tuloksellisuuden ja politiikan muun muassa maakohtaisten suositusten täytäntöönpanon seurantaa läpi vuoden. Uudistusten toteuttamista koskevia tuloksia on parannettava. Tätä käsitellään neuvostossa maaliskuussa komission esittämän perusteellisen arvioinnin pohjalta. Neuvosto kannustaa jatkamaan jäsenvaltioissa niiden ja komission välistä tehokasta ja avointa vuoropuhelua sekä parantamaan kansallisten sidosryhmien osallistumista. Varoitusmekanismia koskevan kertomuksen osalta neuvosto yhtyi komission analyysiin ja ilmaisi tyytyväisyytensä jäsenvaltioiden edistymiseen makrotalouden epätasapainon korjaamisessa. Samalla neuvosto korosti, että politiikkatoimia tarvitaan edelleen, ja oli komission kanssa samaa mieltä niiden 13 jäsenvaltion luettelosta, joista käynnistettiin perusteelliset tarkastelut. Tarkastelujen tulokset sisältyvät komission helmikuussa julkaisemiin maaraportteihin. Kilpailukykyneuvosto kävi 20. helmikuuta 2017 teemakeskustelun julkisiin hankintoihin liittyvistä kysymyksistä vuoden 2017 vuotuisen kasvuselvityksen ja eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Keskustelussa hyödynnettiin myös kilpailukykyä ja kasvua käsittelevässä korkean tason työryhmässä käytyjen keskustelujen tuloksia. Näissä viidessä keskustelussa keskityttiin sisämarkkinoihin liittyviin aiheisiin (muun muassa julkisiin hankintoihin) ja uudistusten toteuttamiseen talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Keskustelun aikana ministerit korostivat julkisten hankintojen suurta merkitystä välineenä, jolla edistetään innovointia, kilpailukykyä ja kestävää kasvua, sekä keskeisenä tekijänä sisämarkkinoiden loppuun saattamisessa. EU-maat käyttävät noin 14 prosenttia bruttokansantuotteesta julkisiin hankintoihin, joten on olennaisen tärkeää varmistaa, että julkisille varoille saadaan paras mahdollinen vastine. 6756/17 6

7 Ministerit kertoivat saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä ja määrittelivät tärkeimmät menettelytavat, jotka olisi asetettava etusijalle julkisten hankintojen alalla. Hankintojen ammattimaistaminen sekä henkilöresurssien että hankintamenettelyjen suhteen, ohjeistuksen laaja saatavuus, koulutusseminaarit ja selittävät huomautukset ovat keskeisen tärkeitä hyvin toimivassa julkisten hankintojen järjestelmässä. Monet ministerit korostivat sellaisten strategisten hankintojen tarjoamia mahdollisuuksia, joissa ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat tai innovointipotentiaali otetaan huomioon hankintamenettelyn aikana. Lisäksi ministerit pitivät tärkeänä hankintoja koskevien tietojen määrittelyä ja keräämistä jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla, jotta voidaan parantaa valvontaa ja avoimuutta sekä tunnistaa sääntöjenvastaisuudet. He korostivat kuitenkin, että yrityksille ja valtion laitoksille koituva hallinnollinen rasite olisi pidettävä mahdollisimman vähäisenä. Julkisiin hankintoihin liittyviä kysymyksiä käsitellään säännöllisesti maakohtaisissa suosituksissa, joiden täytäntöönpano on ollut epätasaista. Eurooppalaisessa ohjausjaksossa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota seikkoihin, joilla tuetaan pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin ja edistetään hankintamenettelyn digitalisointia. Työllisyys, koulutus ja sosiaalinen osallisuus Sosiaalisilla näkökohdilla on yhä tärkeämpi merkitys eurooppalaisessa ohjausjaksossa, sillä pohdinnat osallistavuudesta ja oikeudenmukaisuudesta ovat keskeisiä uusien työpaikkojen ja kasvun kannalta. Ne hyödyttävät kaikkia kansalaisia, vahvistavat luottamusta EU:hun ja edistävät yhteisiä eurooppalaisia arvoja. Tämä oli esillä myös vuoden 2017 eurooppalaisesta ohjausjaksosta käydyissä neuvoston keskusteluissa, erityisesti työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaasioiden neuvoston (TSTK) ja koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvoston istunnoissa. Ensimmäisen 8. joulukuuta 2016 käydyn keskustelun jälkeen TSTK-neuvosto kävi 3. maaliskuuta 2017 periaatekeskustelun maakohtaisten suositusten täytäntöönpanosta ja erityisesti työmarkkinoille pääsyn parantamisesta sekä eroavuuksien vähentämisestä EU:ssa vuoden 2017 eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Neuvosto antoi samassa istunnossa päätelmät vuoden 2017 vuotuisesta kasvuselvityksestä ja yhteisestä työllisyysraportista 5 ja hyväksyi yhteisen työllisyysraportin /17: neuvoston päätelmät vuotuisesta kasvuselvityksestä ja yhteisestä työllisyysraportista 2017 (TSTK). 6887/17: yhteinen työllisyysraportti. 6756/17 7

8 Ministerit painottivat, että taloudellinen, sosiaalinen ja työllisyystilanne EU:ssa ovat kohentuneet, mutta edelleen tarvitaan lisätoimia EU:n kansalaisten kohtaamiin haasteisiin vastaamiseksi. Tältä osin pidettiin erittäin hyvänä, että eurooppalaisessa ohjausjaksossa kiinnitetään enemmän huomiota työllisyys- ja sosiaalinäkökohtiin ja että komission kanssa käytävää vuoropuhelua on tehostettu. Ministerit toivoivat vuoropuhelun laajentamista edelleen. He olivat yhtä mieltä siitä, että ohjausjakso tarjoaa asianmukaiset puitteet jäsenvaltioiden uudistuspyrkimysten edistämiseksi sekä kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi erityisesti vertaisarviointien kautta. Jäsenvaltiot voivat tällä tavoin oppia toisiltaan pitäen samalla mielessä, että kunkin maan tilanne on omanlaisensa eikä yhtä yleispätevää ratkaisua ole. Rakenneuudistusten on oltava osallistavia, ja niiden yhteydessä on kiinnitettävä huomiota väestöryhmiin, jotka niitä eniten tarvitsevat. Sidosryhmien kuuleminen ja erityisesti työmarkkinaosapuolten tosiasiallinen osallistuminen uudistusohjelmien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon kansalliset käytännöt ja olosuhteet huomioon ottaen on olennaisen tärkeää uudistuksiin sitoutumisen ja niiden oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi sekä parempien tulosten varmistamiseksi. Taloustilanne muuttuu jatkuvasti. Teknologialla on siinä yhä tärkeämpi rooli, ja se aiheuttaa muutoksia työmarkkinoihin. Ministerit korostivat, että tässä tilanteessa on tärkeää investoida osaamiseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä huolehtia nuorten, ikääntyneiden ja pitkäaikaistyöttömien integroimisesta työmarkkinoille. Yhteistyötalouden tuomia etuja olisi hyödynnettävä vaarantamatta sosiaalisen suojelun järjestelmiä ja heikentämättä työpaikkojen laatua. Naisten täysimääräinen osallistuminen työmarkkinoille ja työ- ja yksityiselämän parempi tasapainottaminen otettiin esiin olennaisina tekijöinä, joilla työvoiman taloudellinen potentiaali saadaan maksimoitua. Köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseen on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä on huomattavia eroja. 6756/17 8

9 Istunnossaan 17. helmikuuta 2017 koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto (koulutusosio) kävi julkisen periaatekeskustelun koulutuksen osuudesta sosiaaliseen yhteenkuuluvuuden ja yhteisten eurooppalaisten arvojen edistäjänä vuoden 2017 eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Keskustelun aikana ministerit painottivat aiheen merkitystä ottaen huomioon koulutuspolitiikan keskeisen roolin sellaisen osallistavan yhteiskunnan rakentamisessa, jossa kansalaiset ovat aktiivisia ja jakavat yhteiset eurooppalaiset arvot sekä kunnioittavat demokratiaa, ihmisoikeuksia ja moninaisuutta. Keskeisenä tavoitteena on edelleen tarjota nuorille tarvittavat taidot, jotta he voivat osallistua aktiivisesti työmarkkinoille. Ministerit korostivat tältä osin koulutuksen yhä suurempaa merkitystä välineenä, jolla edistetään osallisuutta yhteisiin arvoihin perustuvassa monimuotoisessa ympäristössä, medialukutaitoa ja kriittistä ajattelua sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta vastauksena radikalisoitumissuuntauksiin, jotka voivat johtaa väkivaltaiseen ääriajatteluun, rasismiin ja suvaitsemattomuuteen. Uudet Euroopan solidaarisuusjoukot ja Erasmus+-ohjelma nostettiin esiin aloitteina, joilla on tärkeä symbolinen merkitys: ne edustavat eurooppalaisia arvoja ja vaikuttavat olennaisella tavalla monien nuorten myönteiseen kehitykseen. Ottaen huomioon OECD:n uusimman PISA tutkimuksen tulokset, jotka osoittavat sosioekonomisten erojen kielteiset vaikutukset oppijan yleiseen koulutustasoon, ministerit keskustelivat parhaista käytännöistä korkeatasoisen koulutuksen tarjoamiseksi kaikille ja erityisesti koulutuksen eriarvoisuuden vähentämiseksi tukemalla syrjäytyneitä oppijoita, joilla on erilaisia ja erityisiä tarpeita tai jotka ovat vaarassa jättää koulunkäyntinsä kesken tai vaarassa ajautua sosiaaliseen ja taloudelliseen ahdinkoon, ja tarjoamalla yksilöllisiä, räätälöityjä ratkaisuja. Ministerit totesivatkin olevan tärkeää, ettei koulutuspolitiikoissa ja arviointijärjestelmissä enää tukeuduta yhteen yleispätevään lähestymistapaan. Keskeisten toimien olisi oltava elinikäisiä ja ne olisi aloitettava jo varhaislapsuudessa, ja toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä heti, kun havaitaan riskejä tai vaikeuksia. Ministerien keskeinen viesti on, että koululle ja muille oppilaitoksille olisi annettava riittävästi joustovaraa, jotta tiettyihin tilanteisiin voidaan soveltaa innovatiivisia ratkaisuja. Vaikka koulutuksella onkin tärkeä rooli, tarvitaan laaja-alaista, koordinoitua ja vahvaa sosiaali- ja talouspolitiikkaa, jotta voidaan onnistuneesti edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta. 6756/17 9

10 Erittäin pätevät opettajat ovat hyvin toimivan koulutusjärjestelmän ydin. Keskustelussa käsiteltiin siksi myös parhaita tapoja, joilla voitaisiin tukea opettajien, kouluttajien ja muun opetushenkilöstön jatkuvaa ammatillista kehittämistä. Keskustelussa korostettiin useita keskeisiä tekijöitä, kuten koko uran ajan jatkuvaa koulutusta opettajille, sellaisten foorumien perustamista, joilla helpotetaan ja edistetään vertaisoppimista, ja sellaisten aiheiden kuin etiikka, kansalaisuus ja politiikka integroimista opettajien koulutukseen. Eurooppalaisen ohjausjakson viherryttäminen Neuvosto keskusteli eurooppalaisesta ohjausjaksosta myös ympäristönäkökulmasta. Koska talousjärjestelmä on suuressa määrin riippuvainen siitä, että rajallisia luonnonvaroja on saatavilla ja että niitä käytetään kestävästi, tulevan kilpailukyvyn ja pitkän aikavälin kestävän ja osallistavan kasvun turvaamiseksi on tärkeää edistää talouden viherryttämistä ja siirtymistä kohti resurssitehokasta kiertotaloutta. Ympäristöneuvosto keskusteli 28. helmikuuta 2017 eurooppalaisen ohjausjakson viherryttämisestä. Siinä yhteydessä ministerit tarkastelivat myös tiedonantoa "EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi" (5967/17 + ADD 1), jonka komissio antoi 6. helmikuuta Tämän arvioinnin ja tiedonantoon liittyvien 28 maakohtaisen raportin tavoitteena on tarjota jäsenvaltioille väline, jolla pyritään parantamaan EU:n ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanoa sekä edistämään eurooppalaisen ohjausjakson viherryttämistä. 6756/17 10

11 Ministerit pitivät myönteisenä sitä, että vuoden 2017 vuotuisessa kasvuselvityksessä on joitakin keskeisiä ympäristöön liittyviä näkökohtia. Siinä korostetaan erityisesti kestäviä, ilmastoon liittyviä investointeja ja tukea siirtymiselle vähähiiliseen ja kiertotalouteen, mikä auttaa myös vahvistamaan kasvua ja työpaikkojen luomista. Eräät ministerit pitivät kuitenkin valitettavana sitä, että kasvuselvityksessä kiinnitetään yleisesti edelleen liian vähän huomiota ympäristönäkökohtiin ja kestävyyteen eikä käsitellä lainkaan monia kestävän kehityksen ja vihreän kasvun keskeisiä välineitä, kuten resurssitehokkuutta, vihreää taloutta, vihreitä työpaikkoja, kestävää innovointia sekä vihreän ja sinisen talouden välisiä synergioita ja vihreää rahoitusta. Lisäksi ministerit korostivat, että yhteydet unionin ympäristöalan 7. toimintaohjelmaan (EAP), Eurooppa strategiaan ja maailmanlaajuisen kestävän kehityksen Agenda toimintaohjelmaan ovat tärkeitä. Eurooppalaisen ohjausjakson asianmukainen viherryttäminen hyödyttäisi kasvua ja työllisyyttä ja edistäisi tehokkaasti Agenda toimintaohjelman täytäntöönpanoa EU:n tasolla. Lisäksi tähdennettiin, että näiden prosessien on oltava toisiaan täydentäviä ja että päällekkäisyyksiä on vältettävä. Ministerit suhtautuivat myönteisesti komission uuteen ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tarkistusta koskevaan aloitteeseen. He pitivät sitä hyödyllisenä välineenä, joka auttaa parantamaan EU:n ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanoa kansallisella tasolla ja edistää eurooppalaisen ohjausjakson viherryttämistä, mutta korostivat kuitenkin, että kansallisten raporttien havaintojen on perustuttava luotettavaan tutkimustietoon. Lopuksi ministerit totesivat ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tarkistusta koskevan aloitteen tarjoavan mahdollisuuden vuoropuheluun ja yhteistyöhön niin komission kanssa kuin jäsenvaltioiden kesken (vertaistuki) tarkoituksena pohtia kunkin osapuolen painopisteitä, käsitellä yhteisiä haasteita ja vaihtaa parhaita käytäntöjä. 6756/17 11

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6543/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

9878/19 sas/rir/he 1 LIFE 1.C

9878/19 sas/rir/he 1 LIFE 1.C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. kesäkuuta 2019 (OR. en) 9878/19 SOC 406 EMPL 303 ECON 537 EDUC 255 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

13677/15 sas/ess/kkr 1 DPG

13677/15 sas/ess/kkr 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. marraskuuta 2015 (OR. en) 13677/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

10416/19 ess/as/jk 1 LIFE.1.C

10416/19 ess/as/jk 1 LIFE.1.C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. kesäkuuta 2019 (OR. en) 10416/19 SOC 496 EMPL 384 ECON 649 EDUC 328 SAN 310 GENDER 30 ANTIDISCRIM 20 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

14129/15 msu/mmy/vl 1 DG B 3A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 20. marraskuuta 2015 (OR. en) 14129/15 SOC 668 EMPL 438 ECOFIN 853 POLGEN 166

14129/15 msu/mmy/vl 1 DG B 3A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 20. marraskuuta 2015 (OR. en) 14129/15 SOC 668 EMPL 438 ECOFIN 853 POLGEN 166 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2015 (OR. en) 14129/15 SOC 668 EMPL 438 ECON 853 POLGEN 166 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

7051/17 paf/mmy/pt 1 DG B

7051/17 paf/mmy/pt 1 DG B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7051/17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 Euroopan unionin neuvoston 3523. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

5734/17 team/tih/jk 1 DGG 1A

5734/17 team/tih/jk 1 DGG 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) 5734/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5188/17 Asia: ECON

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

9498/17 eho/mmy/akv DG B 1C

9498/17 eho/mmy/akv DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9498/17 SOC 416 EMPL 324 EDUC 249 SAN 208 ECON 441 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Työllisyyskomitea ja sosiaalisen suojelun komitea

Lisätiedot

9291/17 mba/eho/vb 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 mba/eho/vb 1 DG B 1C - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9291/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

5601/19 team/sj/mh 1 ECOMP 1A

5601/19 team/sj/mh 1 ECOMP 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. tammikuuta 2019 (OR. en) 5601/19 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5095/19 Asia: ECON

Lisätiedot

8039/15 rir/sj/ts 1 DG E - 1C

8039/15 rir/sj/ts 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. huhtikuuta 2015 (OR. en) 8039/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto EDUC 104 JEUN 28 SOC 240 EMPL

Lisätiedot

9195/16 ht/kr/si 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ht/kr/si 1 DG B 3A - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9195/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) 9235/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: ECOFIN 368 UEM 117 SOC 346 EMPL 261 COMPET 363 ENV

Lisätiedot

5814/19 team/msu/si 1 ECOMP 1A

5814/19 team/msu/si 1 ECOMP 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. helmikuuta 2019 (OR. en) 5814/19 ECON 70 UEM 22 SOC 49 EMPL 38 COMPET 77 ENV 84 EDUC 34 RECH 57 ENER 40 JAI 66 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

9473/19 team/mn/si 1 ECOMP 1A

9473/19 team/mn/si 1 ECOMP 1A Bryssel, 17. toukokuuta 2019 (OR. en) 9473/19 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9021/19 ECON 507 UEM 149 SOC 377 EMPL 285 Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2019 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2019 (OR. en) 9892/19 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ENV 525 CLIMA 152 AGRI 283 PECHE

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. marraskuuta 2016 (OR. en) 14923/16 OJ CRP1 39 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: Pysyvien edustajien komitean 2607. kokous (Coreper I) Päivä: 30. marraskuuta 2016 Aika: klo

Lisätiedot

5740/17 elv/ess/hmu 1 DG E - 1C

5740/17 elv/ess/hmu 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5740/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto EDUC 24 JEUN 11 SOC 53 EMPL 39

Lisätiedot

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47

PUBLIC 5711/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PV/CONS 3 ECOFIN 47 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 3 ECOFIN 47 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3515. istunto (talous- ja rahoitusasiat),

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

5156/18 ip/hkd/mls 1 DGG 1A

5156/18 ip/hkd/mls 1 DGG 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. tammikuuta 2018 (OR. en) 5156/18 ECON 10 UEM 6 SOC 3 EMPL 2 COMPET 16 ENV 6 EDUC 5 RECH 9 ENER 6 JAI 14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

TORSTAI 7. JOULUKUUTA 2017 (klo 10.00) 1. Esityslistan hyväksyminen

TORSTAI 7. JOULUKUUTA 2017 (klo 10.00) 1. Esityslistan hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2017 14944/17 OJ CONS 69 EMPL 581 SOC 763 SAN 443 CONSOM 378 ESITYSLISTAEHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat)

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

10777/14 eho/hkd/pt DGG 1A

10777/14 eho/hkd/pt DGG 1A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 16. kesäkuuta 2014 (19.06) (OR. en) 10777/14 UEM 236 ECON 623 SOC 476 COMPET 378 ENV 577 EDUC 214 RECH 273 ENER 281 JAI 475 ILMOITUS Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. helmikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. helmikuuta 2016 (OR. en) 5540/16 CO EUR-PREP 6 POLGEN 7 AG 2 ECON 44 UEM 29 SOC 35 COMPET 22 ENV 26 EDUC 11 RECH 9 ENER 13 JAI 56 EMPL 25 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja:

Lisätiedot

5603/19 team/sj/mh 1 ECOMP 1A

5603/19 team/sj/mh 1 ECOMP 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. tammikuuta 2019 (OR. en) 5603/19 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5096/19 ECON 52 UEM

Lisätiedot

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2008 (04.03) (OR. en) 6922/08 COMPET 81 MI 78 SOC 131 CONSOM 26 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n ehd. nro: 15651/07

Lisätiedot

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30)

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10006/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 33 SOC 397 EMPL 263 SAN 243 CONSOM 143 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3474. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

7231/1/18 REV 1 1 DG B

7231/1/18 REV 1 1 DG B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. huhtikuuta 2018 (OR. en) 7231/1/18 REV 1 PV CONS 16 SOC 148 EMPL 110 SAN 87 CONSOM 70 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

Neuvosto antoi istunnossaan 26. toukokuuta 2015 tämän ilmoituksen liitteenä olevat neuvoston päätelmät.

Neuvosto antoi istunnossaan 26. toukokuuta 2015 tämän ilmoituksen liitteenä olevat neuvoston päätelmät. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9145/15 DEVGEN 79 ACP 83 RELEX 416 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Neuvoston päätelmät komission

Lisätiedot

PUBLIC 6903/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6903/16 LIMITE PV/CONS 13 ECOFIN 209

PUBLIC 6903/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6903/16 LIMITE PV/CONS 13 ECOFIN 209 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 6903/16 LIMITE PV/CONS 13 ECOFIN 209 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3454. istunto (TALOUS- JA

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. huhtikuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 7093/16 LIMITE PV/CONS 17 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3458. istunto (YLEISET ASIAT), Bryssel,

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 14983/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: Päivä: 8. joulukuuta 2016 Aika: klo 9.30 Paikka: OJ CONS 65 SOC 750 EMPL 503 SAN 415 CONSOM 292 EUROOPAN

Lisätiedot

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166

PUBLIC 15286/16 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PV/CONS 65 ECOFIN 1166 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2016 (OR. en) 15286/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 65 ECOFIN 1166 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston3506.istunto (talous- ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. toukokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. toukokuuta 2017 (OR. en) 9650/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Asia: Eurooppalainen ohjausjakso 2017:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

nro 26/ : "Mikä on viivästyttänyt tullin tietoteknisten järjestelmien toteuttamista?".

nro 26/ : Mikä on viivästyttänyt tullin tietoteknisten järjestelmien toteuttamista?. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2019 (OR. en) 6752/19 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto UD 69 FIN 164

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2019 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2019 (OR. en) 9969/19 CO EUR-PREP 20 POLGEN 112 ECON 574 UEM 187 SOC 442 EMPL 337 COMPET 479 ENV 562 EDUC 288 RECH 320 ENER 319 JAI 642 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

15564/15 rir/sj/hmu 1 DGG 1A

15564/15 rir/sj/hmu 1 DGG 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. tammikuuta 2016 (OR. en) 15564/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö ECON 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät. Eurooppa-neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) EUCO 19/17 CO EUR 24 CONCL 7 SAATE Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Asia: Eurooppa-neuvoston kokous (14. joulukuuta

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita 6.4.2016 A8-0278/2 2 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin talouskasvua ja työpaikkojen luomista elvyttävä väline; A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin

Lisätiedot

PUBLIC /17 mn/pmm/akv 1 GIP 1B LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39

PUBLIC /17 mn/pmm/akv 1 GIP 1B LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 39 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3552. istunto (yleiset asiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

9273/16 elv/mmy/ts 1 DG B 3A

9273/16 elv/mmy/ts 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECON 477 SAN 206 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

6147/16 sas/elv/mh 1 DG B 3A

6147/16 sas/elv/mh 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. helmikuuta 2016 (OR. en) 6147/16 SOC 63 EMPL 38 ECON 102 EDUC 25 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

10121/17 team/sj/si 1 GIP 1B

10121/17 team/sj/si 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10121/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 35 SOC 469 EMPL 359 SAN 246 CONSOM 250 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3548. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Ecofin-neuvoston 16. maaliskuuta 2010 antamat neuvoston päätelmät Eurooppa 2020:stä.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Ecofin-neuvoston 16. maaliskuuta 2010 antamat neuvoston päätelmät Eurooppa 2020:stä. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 16. maaliskuuta 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECON 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. lokakuuta 2016 (OR. en) 13413/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646

Lisätiedot

10431/17 1 DG G LIMITE FI

10431/17 1 DG G LIMITE FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10431/17 LIMITE PV/CONS 36 ECOFIN 553 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3549. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 14798/18

Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 14798/18 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. joulukuuta 2018 (OR. en) 14795/18 OJ CONS 69 SOC 736 EMPL 551 SAN 432 CONSOM 341 ESITYSLISTAEHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO (Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys

Lisätiedot

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00)

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9206/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3541. istunto (koulutus,

Lisätiedot

13854/14 ess/sl/vl 1 DG B 4A

13854/14 ess/sl/vl 1 DG B 4A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. lokakuuta 2014 (OR. en) 13854/14 SOC 666 EMPL 122 EDUC 296 ECON 875 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I)

Lisätiedot

6068/16 team/hkd/vb 1 DGG 1B

6068/16 team/hkd/vb 1 DGG 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. helmikuuta 2016 (OR. en) 6068/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5783/1/16 REV 1 Asia:

Lisätiedot

7075/16 team/sj/si 1 DGG 2B

7075/16 team/sj/si 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. maaliskuuta 2016 (OR. en) 7075/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 6334/16, 15362/15

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

PUBLIC. Brysel,3.toukokuuta2011(05.05) (OR.en) EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO 7729/11 LIMITE PV/CONS 14 COMPET 107 RECH 61 ESPACE 10

PUBLIC. Brysel,3.toukokuuta2011(05.05) (OR.en) EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO 7729/11 LIMITE PV/CONS 14 COMPET 107 RECH 61 ESPACE 10 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,3.toukokuuta2011(05.05) (OR.en) 7729/11 LIMITE PUBLIC PV/CONS 14 COMPET 107 RECH 61 ESPACE 10 EHDOTUSPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopanunioninneuvoston3074.istunto(KILPAILUKYKY(sisämarkkinat,

Lisätiedot

14246/16 ess/elv/ts 1 DG G 3 A

14246/16 ess/elv/ts 1 DG G 3 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. marraskuuta 2016 (OR. en) 14246/16 COMPET 570 MI 698 CONSOM 275 PI 128 IND 236 ECOFIN 1020 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Pysyvien edustajien

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

9265/15 msu/pm/vl 1 DG B 3A - DG G 1A

9265/15 msu/pm/vl 1 DG B 3A - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9265/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto UEM 199 ECON 405 SOC 367 COMPET

Lisätiedot

16137/12 ahl,vp/pmm,vp/ell 1 DGE - 1C

16137/12 ahl,vp/pmm,vp/ell 1 DGE - 1C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (20.11) (OR. en) 16137/12 EDUC 340 SOC 924 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: NEUVOSTO Ed. asiak. nro: 15827/12

Lisätiedot

9969/2/19 REV 2 1 GIP.1

9969/2/19 REV 2 1 GIP.1 Bryssel, 17. kesäkuuta 2019 (OR. en) 9969/2/19 REV 2 CO EUR-PREP 20 POLGEN 112 ECON 574 UEM 187 SOC 442 EMPL 337 COMPET 479 ENV 562 EDUC 288 RECH 320 ENER 319 JAI 642 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja:

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0030/12. Tarkistus. Marco Valli, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0030/12. Tarkistus. Marco Valli, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta 23.2.2016 A8-0030/12 12 7 a kohta (uusi) 7 a. kehottaa komissiota jäädyttämään meneillään olevat TTIP- ja TISAneuvottelut ja pidättymään markkinatalouden aseman (MES) myöntämisestä Kiinalle, kun otetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (15.02) (OR. en) 6299/08 DEVGEN 19 FIN 51 RELEX 89 ACP 20

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (15.02) (OR. en) 6299/08 DEVGEN 19 FIN 51 RELEX 89 ACP 20 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (15.02) (OR. en) 6299/08 DEVGEN 19 FIN 51 RELEX 89 ACP 20 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Kehitysyhteistyöryhmä Päivämäärä: 7.2.2008 Vastaanottaja:

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 9. joulukuuta 1999 (10.01) (OR. f) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 13516/99 LIMITE PV/CONS 75 SOC 429

PUBLIC. Bryssel, 9. joulukuuta 1999 (10.01) (OR. f) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 13516/99 LIMITE PV/CONS 75 SOC 429 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 1999 (10.01) (OR. f) 13516/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS 75 SOC 429 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Neuvoston 2226. istunto (työ- ja sosiaaliasiat), Bryssel,

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2015 (OR. en) 6019/15 IND 15 COMPET 29 TELECOM 28 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0201 (COD) 14060/1/14 REV 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto ENV 816 COMPET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Portugalin esittämästä talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Portugalin esittämästä talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Portugalin esittämästä talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2016/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Portugalin

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

6082/17 ht/msu/jk 1 DG E 1A

6082/17 ht/msu/jk 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. helmikuuta 2017 (OR. en) 6082/17 ENV 111 DEVGEN 19 ONU 24 RELEX 109 FIN 89 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteessä olevien I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. toukokuuta 2017 (OR. en) 8839/17 OJ CRP1 17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2627. kokous (Coreper I) Päivä: 10. toukokuuta 2017 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

15375/16 paf/lr/hmu 1 DRI

15375/16 paf/lr/hmu 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. joulukuuta 2016 (OR. en) 15375/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper II) Neuvosto POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Ed. asiak.

Lisätiedot

9635/17 team/pmm/jk 1 DGE 1C

9635/17 team/pmm/jk 1 DGE 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9635/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 24. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 ILMOITUS Lähettäjä: Sosiaalityöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9518/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 28 ECOFIN 511 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3468. istunto (TALOUS- JA

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

PUBLIC 7519/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7519/17 LIMITE PV/CONS 15 ECOFIN 224

PUBLIC 7519/17 1 DG G LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7519/17 LIMITE PV/CONS 15 ECOFIN 224 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7519/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 15 ECOFIN 224 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3527. istunto (talous- ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10083/16 ECON 590 UEM 248 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. maaliskuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. maaliskuuta 2018 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. maaliskuuta 2018 (OR. en) 7461/18 EF 92 ECON 285 N 254 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

9262/15 vpy/kr/ts 1 DG B 3A - DG G 1A

9262/15 vpy/kr/ts 1 DG B 3A - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9262/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto UEM 197 ECON 403 SOC 365 COMPET

Lisätiedot

15216/17 paf/js/jk 1 DG D 1 A

15216/17 paf/js/jk 1 DG D 1 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 15216/17 FAUXDOC 68 ENFOPOL 590 COMIX 809 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0270 (COD) 10460/16 EF 199 ECOFIN 636 CODEC 919 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot