TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2008-09"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS Maija Aksela & Johannes Pernaa (toim.)

2 Sisällys Alkusanat Toiminnan kuvaus Toiminnan tavoitteet ja strategia Opetuksen tavoitteet Yritysten näkökulma Yliopiston näkökulma Yhteistyötahot Toiminnan organisointi Ohjausryhmä Toimintamallit Toimintavuosi Teemat Toimintamallit ja osallistujat Tiedottaminen Kansainvälisyys Arviointi Yhteenveto... 12

3 Alkusanat Kemianluokka Gadolinin tavoitteet, toiminta- ja rahoitusmallit ja ensimmäisen vuoden toiminta on koottu tähän raporttiin. Laadinnan pohjana on käytetty saatavilla olleita ohjausryhmän kokousmuistioita, tilastoja ja toimintaa kuvaavia materiaaleja. Gadolin on kolmivuotinen pilottihanke, jonka yhteistyötahoina ovat kemian laitos, kemian opetuksen keskus, Kemma, Kemianteollisuus ry ja lukuisia teollisuuden yrityksiä sekä oppiväline- ja materiaaliyrityksiä (ks. tarkemmin yritykset sivulta 4). Kemianluokka Gadolinin avajaisia vietettiin valtakunnallisen Kemia Tänään 10- vuotistapahtuman yhteydessä Helsingin yliopiston kemian laitoksella. Gadolinin avasivat valtakunnallisen LUMA -keskuksen johtoryhmän pj., matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Paakki, Kemiran tutkimuskeskuksen johtaja Ilkka Pollari, kemian laitoksen johtaja, prof. Markku Räsänen ja Kemian opetuksen keskuksen johtaja, prof. Maija Aksela. (ks. video: Kemianluokka Gadolin on yhteisöllinen hanke mielekkään kemian opetuksen, oppimisen ja opiskelun tueksi. Kemianluokka Gadolinin toiminnassa yhdistyy Kemira Oyj:n pitkäaikainen Kemian luokan toiminta, valtakunnallisen kemian opetuksen keskuksen Kemman sekä Helsingin yliopiston kemian laitoksen monipuolinen yhteistyö koulujen, oppilaitosten, lasten ja nuorten sekä opettajien kanssa. Toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustajat myös Soveltavan kasvatustieteen laitokselta, Opetushallituksesta, MAOL ry:stä ja Suomen Kemian Seurasta (ks. tarkemmin sivu 5). Toiminnalliset kouluvierailut alkoivat Ensimmäisenä toimintavuotena koordinaattorina toimi FM Maria Vänskä ja varakoordinaattorina FM Johannes Pernaa. Lukuvuoden aikana kemian opettajaopiskelijat ohjasi vierailijoita kokeellisuuteen ja mallinnukseen sekä muut kemian opiskelijat sekä tutkijat tutkimukseen tutkimusryhmissä. Kemianluokan verkkosivuilta saa lisätietoa Kemianluokka Gadolinin toiminnasta: Hankkeen jatkotavoitteisiin vuosina kuuluvat mm. Kemianluokka Gadolinin toimintamuotojen vakiinnuttaminen osaksi koulujen ja oppilaitosten opiskelua, toiminnan rahoituksen vakiinnuttaminen sekä sopivien toimintamallien kehittäminen yhteistyötahojen kanssa. Lämmin kiitos kaikille yhteistyötahoille aktiivisesta yhteistyöstä! Iloa kemiasta ja Kemianluokka Gadolinista! 1

4 1. Toiminnan kuvaus 1.1 Toiminnan tavoitteet ja strategia Tavoitteet ohjaavat luokan toimintaa ja sen arviointia. Kemianluokka Gadolinin tavoitteena on palvella sekä koulujen, yritysten että yliopiston kemian laitoksen lyhyen ja pitkän tähtäimen päämääriä. Oheiset tavoitteet on laadittu ohjausryhmässä hankkeen kolmevuotiskaudelle Opetuksen tavoitteet Kemianluokka Gadolinin opetukselliset tavoitteet pohjautuvat valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin (ks. sekä uusimpaan kemian ja sen oppimisen ja opetuksen tutkimustietoon. Tavoitteena on merkityksellinen ja mielekäs opetus, oppiminen ja opiskelu eri asteilla (ks. kuva 1) sekä positiivinen kuva kemiasta ja sen kiehtovista mahdollisuuksista monipuolisten työtapojen kautta. Kemianluokan opetuksen tavoitteena on integroida toimintaan ajankohtainen tutkimus ja kemian monipuoliset sovellukset sekä yhteiskunnallinen merkitys sekä ammatinvalintatieto. Kuva 1. Gadolinin nuorimmat vierailijat 2

5 1.1.2 Yritysten näkökulma Kemianluokka Gadolinin toiminnan kautta yritykset toteuttavat yhteiskuntavastuutaan ja tukevat alan opintoihin hakeutuvien nuorten koulutus- ja ammatinvalintaa. Kemian opetuksen vahvistaminen tukee positiivisen mielikuvan muodostumista kemiasta sekä tulevaisuuden osaajapotentiaalin synnyttämistä kemian eri koulutustasoille. Toiminnan kautta yritykset saavat mahdollisuuden verkottua nuorten ja opiskelijoiden kanssa, tutustua koulutuksen tarjoamiin valmiuksiin ja osallistua koulutuspoliittiseen keskusteluun. Kemianluokan tuella voidaan edistää kemian viestintää yritysten henkilöstölle ja yhteistyötahoille sekä tiivistää yhteyksiä kemian tutkimukseen ja asiantuntijoihin Yliopiston näkökulma Kemianluokka Gadolinin toiminnan kautta yliopistolla on mahdollisuus toteuttaa yliopistojen kolmatta tehtävää tehdä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa tukemalla yritysyhteistyötä sekä koulu- ja oppilaitosyhteistyötä. Hanke tukee valmistuvien maistereiden, lisensiaattien ja tohtoreiden sekä osaamisen kehittämistä osana elinikäisen oppimisen periaatteita. Samalla yliopisto saa ajankohtaista tietoa koulutus- ja osaamisvaateista, joita työelämä asettaa. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden tehdä tutkimusta kemian oppimisesta ja opetuksesta. Kemianluokan toiminta ja kehittämistutkimus edistää mahdollisuuksia tehdä monipuolista yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti kemian opetuksen alalla. Vahvistamalla kemian opetusta yleissivistävissä oppilaitoksissa voidaan lisätä peruskoulun ja lukion jälkeen kemian alan jatko-opinnot valitsevien nuorten määrää. Toiminta tukee positiivisen mielikuvan luomista kemiasta kokeellisena ja tulevaisuuden kannalta merkittävänä tieteenä. 3

6 1.2 Yhteistyötahot Kemianluokka Gadolinin ensimmäisen toimintavuoden yhteistyötahoina toimivat: AGA Oy Borealis Polymers Oy Bruker Corporation Danisco Oy Helsingin kaupunki, Opetusvirasto Is-Vet Oy Laskentaväline Kemianteollisuus ry Helsingin yliopiston Kemian laitos Kemira Oyj MAOL ry Neste Oil Oyj OMG Kokkola Chemicals Oy Opetushallitus PLD Finland Oy Suomen Kemian Seura, Kemianopetuksen jaosto VWR International Oy 1.3 Toiminnan organisointi Kemianluokka Gadolin toimintaa johtaa Kemian opetuksen keskuksen johtaja, professori Maija Aksela hankkeelle nimetyn ohjausryhmän tuella. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasivat lukuvuonna koordinaattori Maria Vänskä ja varakoordinaattori Johannes Pernaa. Lisäksi toiminnassa oli mukana 18 kemian jatko- ja perustutkinto-opiskelijaa opintokäyntien ohjaajana sekä sisältö- ja verkkomateriaalin tuottajana. Nuorten kemian Gadolin klubien järjestelyihin ja juontamiseen osallistui kaksi opiskelijaa Kemian opetuksen keskuksesta: FM Veli-Matti Vesterinen ja fil.yo. Jenni Västinsalo. Kemian laitoksen laboratorioiden tutkimus- ja opetushenkilökunta osallistui Kemianluokka Gadolinin opintokäyntien toteutukseen järjestämällä tutkimuslaboratorioesittelyjä sekä maaliskuusta alkaen kerran kuussa toteutettavia Gadolin klubi-iltoja. Kemianluokka Gadolinin toiminta on osa valtakunnallisen LUMA-keskuksen toimintaa. 4

7 1.3.1 Ohjausryhmä Ohjausryhmä vahvistaa Kemianluokka Gadolinin strategian, toimintasuunnitelman ja budjetin sekä osallistuu toiminnan suunnitteluun, arviointiin sekä ideoi resurssien hankintaa. Ohjausryhmän muodostavat opetushallinnosta, elinkeinoelämästä, pedagogisista opettajajärjestöistä sekä yliopistosta kutsutut edustajat (ks. taulukko 1). Mahdollisten uusien sponsoreiden mukaantulo täydentää ohjausryhmää. Taulukko 1. Ohjausryhmän kokoonpano (tilanne ) Pj., Professori Mikko Ritala Professori Markku Räsänen Professori Maija Aksela Opetusneuvos Marja Montonen Toimitusjohtaja Timo Leppä Apulaisjohtaja Riitta Juvonen Johtaja Ilkka Pollari Erikoistutkija Alpo Toivo Henkilöstöpäällikkö Mika Talvio Suunnittelupäällikkö Kari Sarantila Opetuskonsultti Leena Hiillos Yliopistolehtori Jarkko Lampiselkä Toiminnanjohtaja Juha Sola Puheenjohtaja Nina Aremo sihteeri, Koordinaattori Maria Vänskä Varakoordinaattori Johannes Pernaa Helsingin yliopisto, Kemian laitos Helsingin yliopisto, Kemian laitos Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Valtakunnallinen kemian opetuksen keskus Opetushallitus Kemianteollisuus ry Kemianteollisuus ry Kemira Oyj, Espoon tutkimuskeskus Neste Oil Oyj Aga Oy Borealis Polymers Oy Helsingin kaupunki Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry Suomen Kemian Seura, Kemianopetuksen jaosto Helsingin yliopisto, Kemian laitos Helsingin yliopisto, Kemian laitos 5

8 1.4 Toimintamallit Kemianluokka Gadolinin toimintaa ohjaa asetetut tavoitteet (ks. luku 1). Kalenterivuosittain Kemianluokka Gadolinille toiminnalle valitaan teemat, joiden mukaan sisältöä kehitetään ja tuotetaan. Gadolinin opetuksen sydän on kokeellinen laboratoriotyöskentely, jossa korostuu tutkimuksellinen lähestymistapa. Tietokoneavusteiset työt, kuten molekyylimallinnus, animaatiot sekä simulaatiot täydentävät kokeellisen työn kautta tapahtuvaa oppimista. Tutkijatapaamiset ja vierailut kemian laitoksen tutkimuslaboratorioihin osana opintokäyntiä tai Gadolin-klubin muodossa tukevat kemian tutkimuksen luonteen ja merkityksen kehittymistä sekä tarjoavat positiivisia kokemuksia aidossa tutkijaympäristössä. Opintokäynneillä esitellään myös kemian alan koulutustarjontaa ja tuetaan ammatinvalintaa tutkimuksen ja tuotannon työtehtävissä toimivien henkilö- ja ammattikuvausten kautta. Erilaiset yritysesittelyt ja -tilaisuudet sekä mediayhteistyö tarjoavat mahdollisuuksia laajentaa kemiasta koettavaa mielikuvaa valikoitujen tai laajojen taustaryhmien parissa. Yliopiston asiantuntijoiden tutkimusesitykset ja konsultointi ovat eräs palvelumuoto, jolla edistetään tutkijoiden ja yritysten välistä kommunikointia. Pitkäjänteisen opetuksen kehittämisen kannalta uuden kemian ja kemianopetuksen tutkimustiedon tarjoaminen opettajille on olennaista. Eripituiset opettajien täydennyskoulutuskurssit, joilla opettajat sitoutuvat kehittämään omaan opetukseensa sovellettavaa opetusmateriaalia, ovat toimintaa, jonka rahoitus tulee opetushallituksen koordinoimasta opetushenkilöstön täydennyskoulutusrahoituksesta. Myös lainattavat opetuspaketit edistävät opetuksen tukemista pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja madaltavat kynnystä kemian kokeellisuuden toteuttamiseen. Paketteja on sekä ala- että yläluokille. Palveluja tarjotaan molemmilla kotimaisilla kielillä sekä tarvittaessa englannin kielellä. 6

9 2. Toimintavuosi Teemat Lukuvuoden toimintateemoina olivat: Arkipäivän kemia Materiaalit, erityisesti metallit ja polymeerit sekä niiden sovellukset Energia ja sen tuotanto Vihreä kemia (esim. vesi) Toimintavuoden aikana kehitettiin teemoihin lukuisia uusia kokeellisia työohjeita ja tietokoneavusteisia aktiviteetteja. Verkkosivuille on koottu osa materiaaleista: Toiminnallisten opintokäyntien teemat ja sisällöt suunniteltiin opettajan kanssa osaksi oppilasryhmän opetukselle asetettuja tavoitteita sekä koulun ja oppilaitoksen opetusta. 2.2 Toimintamallit ja osallistujat Kemianluokka Gadolinin toiminta jakautui koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävään opintokäyntien kehittämiseen, yhteistyötahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä opettajien täydennyskoulutukseen Toiminnalliset opintokäynnit eri kouluasteilla Opintokäyntikertoja oli vuoden aikana yhteensä 87 ja kävijöitä Vierailevan ryhmän keskikoko oli 17,3 vierailijaa. Taulukkoon 2 on koottu opintokäyntien toimintamallit ja niiden määrät. Suosituin toimintamalli Kemianluokka Gadolinissa on ollut laboratoriotyöskentely (ks. kuva 2). 7

10 Taulukko 2. Opintokäyntien toimintamallit ja niiden jakautuminen. Opintokäynnin toimintamalli Frekvenssit Laboratoriotyö 49 Mallinnustyöpaja 6 Tutkimuslaboratoriovierailu 4 Laboratoriotyö + mallinnustyöpaja (L + M) 12 Laboratoriotyö + tutkimuslaboratoriovierailu (L + T) 11 Laboratoriotyö + mallinnustyöpaja + tutkimuslaboratoriovierailu (L + M + T) Yhteensä 87 Huom. Tiedot ovat suuntaa-antavia. Ne on kerätty saaduista tilastoista. 5 Eniten toiminnallisia opintokäyntejä on ollut lukioista ja perusopetuksen yläkoulusta (ks. taulukko 3). Yhdistetyt vierailut, joissa laboratoriotöiden lisäksi on kuulunut myös mallinnustyöpaja (ks. kuva 3) tai tutkimuslaboratoriovierailu, ovat olleet myös suosittuja. Kuva 2. Laboratoriotyöskentelyä Kuva 3. Molekyylimallinnusta 8

11 Taulukko 3. Kouluaste ja toimintamalli (ks. kirjainlyhenteet ed. taulukko) Ryhmä Alakoulu 2 Tutkimuslaboratoriovierailu L + M L + T L + M + T Yläkoulu Lukio Laboratoriotyö Mallinnnustyöpaja Ammattioppilaitos Ammattikorkeakoulu Muut ryhmät* 6 Yhteensä * Muut ryhmät koostuvat mm. opettajista, Helsingin yliopiston tai Helsingin kaupungin työntekijöistä Huom. Tiedot ovat suuntaa-antavia. Ne on kerätty saaduista tilastoista. Lisäksi Kemianluokka Gadolinin toimintaan on kuulunut kolme nuorten kemian Gadolin - tiedeklubia, joihin on osallistunut yhteensä lähes viitisen sataa nuorta ja heidän opettajaansa (ks. tarkemmin Kemianluokka Gadolin osallistui keväällä 2009 myös nuorten SciFest -tapahtumaan toiminnallisen kokeellisen toimintapisteen järjestäjänä. Siihen osallistui noin tuhat osallistujaa Opettajien täydennyskoulutus Lukuvuoden aikana on järjestetty Kemian opetuksen keskuksessa lukuisia kemian täydennyskoulutustapahtumia, joissa Kemianluokka Gadolin on ollut mukana. Kemia Tänään tapahtumaan osallistui toista sataa opettajaa. Valtakunnallisille kemian opetuksen päiville keväällä 2009 osallistui kolmisen sataa opettajaa. Lisäksi on oltu esillä MAOL ry:n päivillä ja EDUCA-messuilla. Opetushallituksen rahoittamana on järjestetty koulutusta kokeellisuuteen liittyen: tutkiva kemian opettaja (5op) ja kokeellisuus klinikka sekä kesäkurssi Tutkimuksellinen kemian opetus. Niihin on osallistunut noin sata opettajaa. Syksyllä järjestettiin pari Kemianluokka Gadolin työpajaa, jossa opettajat tutustuivat luokan toimintaan. 9

12 2.2.3 Yritysten vierailut Ensimmäisenä toimintavuonna on suunniteltu yhteistyöyritysten kanssa erilaisia yhteistyömuotoja. Kemianteollisuus ry:n yritysten edustajia vieraili Kemianluokka Gadolinissa toista sataa (viestintäpäivä ). Vierailut toteutuvat pääosin toisena ja kolmantena toimintavuonna Muut vierailijat Kemianluokka Gadolin on kiinnostanut laajasti. Vierailijoina on käynyt mm. Helsingin yliopiston vararehtori Hannele Niemi sekä yliopiston opinto-ohjaustyöryhmä (ks. kuva 4). Kemianluokkaa on esitelty myös yliopiston opettajankoulutuksen neuvottelukunnan järjestämässä seminaarissa. Kuva 4. Vararehtori Hannele Niemi vierailulla Gadolinissa 10

13 2.3 Tiedottaminen Kemianluokasta tiedottaminen on keskitetty valtakunnallisen LUMA-keskuksen uutiskirjeisiin (ks. Lisäksi toiminta on ollut esillä Opettaja - ehdessä, Kemia-Kemi -lehdessä ja yhteistyöyritysten lehdissä. Matemaattisten aineiden opettajien liiton lehdessä Dimensio on julkaistu artikkeli: Kemianluokka Gadolin: Uudenlainen oppimisympäristö kemian opetuksen ja oppimisen tueksi (Vänskä, Pernaa & Aksela, numero 5 (2009), s. 52-3). 2.4 Kansainvälisyys Kemianluokka Gadolin on herättänyt myös uutena toimintamallina suurta mielenkiintoa kansainvälisesti. Sen toimintaa on esitelty mm. Pariisissa Euroopan Tiedeakatemioiden kokouksessa. Heinäkuussa 2009 varakoordinaattori Johannes Pernaa osallistui kutsukonferenssiin Oxfordissa visualisoinnin ja mallinnuksen käytöstä tieteessä ja opetuksessa. Siellä oli esillä uusi animaatioohjelma, joka on käytössä Kemianluokka Gadolinin toiminnassa. 2.5 Arviointi Kemianluokka Gadolinin toiminta on ollut monipuolista. Se on saanut suuren suosion, kuten osallistujamääristä voidaan päätellä. Suullinen palaute on ollut hyvin kannustavaa ja myönteistä. Tulevana toimintakautena kehitetään lukuvuonna aloitettua palautejärjestelmää, jonka avulla kerätään kirjallisesti palaute sekä oppilailta että opettajilta. Tavoitteena on myös tieteellisten julkaisujen tekeminen toimintaan liittyen. Kemianluokan toimintaan on liitetty opinnäytetöitä. Mm. Päivi Forströmin ja Hannu Marjamäen Pro Gradu -tutkimuksissa on kehitetty kokeellisia uusia työohjeita kokeelliseen työskentelyyn entsyymi- ja vesikemiasta. Keväällä 2009 on aloitettu opinnäytetyöt polttokenno teemasta. 11

14 3. Yhteenveto Kemianluokka Gadolin uutena riippumattomana oppimisympäristönä on käynnistynyt hyvin. Sen yhteisöllinen toimintamalli on myös herättänyt suurta mielenkiintoa. Kemianluokka Gadolin on tuonut oivaltamisen elämyksiä noin 3000 oppilaalle ja opettajalle. Gadolinissa on myös kehitetty uutta oppimateriaalia ja työtapoja tutkimuksellisesti. Lukuvuoden aikana on verkostoiduttu yhteistyökumppanien kanssa. Saadun palautteen mukaan toiminta on koettu tärkeäksi ja se on edistänyt asetettuja tavoitteita. Myös perusopettajankoulutukseen osallistuneille tuleville kemian opettajille se on ollut innostava ja kannustava oppimisympäristö. Kemianluokka Gadolin on koettu esimerkilliseksi toiminnaksi myös kansainvälisesti. 12

Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille

Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille Kemian opetuksen keskus, Kemma Kemian laitos Matemaa1s- luonnon3eteellinen 3edekunta Helsingin yliopisto Kemianluokka Gadolin toimii yhteistyössä Peruste:u

Lisätiedot

toimintakertomus 2008-2011 Marja Happonen, Maija Aksela & Lauri Vihma

toimintakertomus 2008-2011 Marja Happonen, Maija Aksela & Lauri Vihma toimintakertomus 2008-2011 Marja Happonen, Maija Aksela & Lauri Vihma 1 marja happonen, maija aksela & lauri vihma Kemianluokka Gadolin Kemian opetuksen keskus Kemma Kemian laitos Helsingin yliopisto 2

Lisätiedot

toimintakertomus 2012 Marja Happonen, Maija Aksela & veli-matti ikävalko

toimintakertomus 2012 Marja Happonen, Maija Aksela & veli-matti ikävalko toimintakertomus 2012 Marja Happonen, Maija Aksela & veli-matti ikävalko 1 marja happonen, maija aksela & veli-matti ikävalko Kemianluokka Gadolin Kemian opetuksen keskus Kemma Kemian laitos Helsingin

Lisätiedot

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Tieteen ja teknologian iloa kaikille! Valtakunnallisen LUMA-keskuksen tavoitteena on yhteistyössä

Lisätiedot

Kemian opetuksen uusia tuulia

Kemian opetuksen uusia tuulia Lämpimästi tervetuloa VI valtakunnallisille kemian opetuksen päiville! Kemian opetuksen uusia tuulia Kemian opetuksen päivät, Prof. Maija Aksela, Kemian opettajankoulutusyksikkö ja LUMA/Kemma, kemian laitos,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Marja Happonen & Maija Aksela

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Marja Happonen & Maija Aksela TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Marja Happonen & Maija Aksela 0 Sisällys 1 Alkusanat... 2 2 Toiminnan kuvaus... 3 2.1 Toiminnan tavoitteet ja strategia... 3 2.1.1 Opetuksen tavoitteet... 3 2.1.2 Yritysten näkökulma...

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

KEMMAn uutiskirje 12/2013

KEMMAn uutiskirje 12/2013 KEMMAn uutiskirje 12/2013 Yhteistyössä Lämmin joulukuinen tervehdys, hyvä kemian opettaja ja opetuksen ystävä! Kirjeessä aiheina ovat seuraavat: 1. Kemianluokka Gadolin toivottaa kaikille rauhaisaa joulua

Lisätiedot

maija.aksela@helsinki.fi

maija.aksela@helsinki.fi Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Johtaja prof Maija Aksela Johtaja, prof. Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi ESITYKSEN SISÄLLYS: Ajankohtaista LUMA-toiminnassa: LUMA-toiminta opetussuunnitelmaperusteiden

Lisätiedot

KEMMAn uutiskirje 10/2013

KEMMAn uutiskirje 10/2013 KEMMAn uutiskirje 10/2013 Leiskuvan lokakuinen tervehdys, hyvä kemian opettaja ja opetuksen ystävä! Kirjeessä aiheina ovat seuraavat: 1. Kemianluokka Gadolin täytti 5 vuotta! 2. Ilmoittautuminen ensi kesän

Lisätiedot

Chemistry our life, our future. Kemia osa hyvää elämää. Suomen Kemian Seura. www.kemia2011.fi. www.chemistry2011.org

Chemistry our life, our future. Kemia osa hyvää elämää. Suomen Kemian Seura. www.kemia2011.fi. www.chemistry2011.org Chemistry our life, our future Kemia osa hyvää elämää www.chemistry2011.org Suomen Kemian Seura www.kemia2011.fi MAOL ry:n päivät, Lappeenranta 12.02.11 Prof. Maija Aksela, valtakunnallinen LUMAkeskus,

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana

Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana 1 LIITE 4 Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana H. Levävaara 20.1.2006 Omien pilottien seminaarit aloitusseminaari (syysseminaari) 1. 2.9.2000, Messilä kevätseminaari

Lisätiedot

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! projekti 2009-2010 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta peruskoulujen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kokeellinen FYKE: Luokanopettajien kokemuksia ala-koulun kokeellisista luonnontieteiden tunneista

Kokeellinen FYKE: Luokanopettajien kokemuksia ala-koulun kokeellisista luonnontieteiden tunneista LUMAT 1(1), 2013 Kokeellinen FYKE: Luokanopettajien kokemuksia ala-koulun kokeellisista luonnontieteiden tunneista Pirjo Häkkinen Keski-Suomen LUMA-keskus / Kemian laitos, Jyväskylän yliopisto pirjo.h.h.hakkinen@jyu.fi

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Helsinki 24.01.2013 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One & Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällysluettelo 1. Opiskelu peruskouluissa... 3 2. Opiskelu lukioissa... 4 3. Opiskelu korkeakouluissa... 6 4. Opiskelu

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Kansallinen LUMA-verkosto ja sen strategia

Kansallinen LUMA-verkosto ja sen strategia Kansallinen LUMA-verkosto ja sen strategia 1. Kansallisen LUMA-toiminnan historia LUMA-toiminta (lyhenne sanoista LUonnontieteet ja MAtematiikka) on ollut aktiivista Suomessa vuodesta 1996 lähtien. Nk.

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen neuvosto. 21.5.2013 Arja Kukkonen Ohjauspalveluiden päällikkö

Elinikäisen oppimisen neuvosto. 21.5.2013 Arja Kukkonen Ohjauspalveluiden päällikkö Elinikäisen oppimisen neuvosto 21.5.2013 Arja Kukkonen Ohjauspalveluiden päällikkö Yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opintopolulle (Yoyo) Kolmen kunnan yhteinen hanke: Espoo, Helsinki, Vantaa

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Opetustaidon arviointimatriisin tarkoitus on määritellä arviointikriteerit selkeästi ja läpinäkyvästi. Matriisia käytetään tukena opetustaitoa

Lisätiedot

KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA. Kieliverkosto

KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA. Kieliverkosto KIELIPARLAMENTTI 2013 KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA Kieliverkosto KANNANOTTO VÄHEMMISTÖJEN KIELIKOULUTUKSESTA Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla Avaussananat 3.11.2008 Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla PERUSOPETUKSESSA TAPAHTUU Hallitusohjelma voimavaroja suunnataan erityisesti perusopetuksen

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Markku Ihonen Tutkijakoulu Tohtorikoulutus tutkimuksen arvioinnissa YLEISHUOMIO yksikköjen, ohjelmien ja tohtoriopiskelijoiden välinen vaihtelu suurta

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin)

Terveystieto, valinnainen Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) (HUOM! Suorituksesta saa merkinnän Työkykypassiin) Kuvaukset 1 (5) Avaimet hyviin elintapoihin, 1 ov (YV8TT1) Tavoite tunnistaa elintapojen vaikutukset omaan sä oman vastuunsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa omaan sä hyvinvoinnista huolehtimisen osana ammattitaitoa

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta PaikkaOppi -hanke 2008-2012 Lounaispaikan Paikkatietopäivä 20.9.2012 Juha Riihelä Turun yliopisto PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihanke, jossa kehitettiin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Rajattomasti kestävä kehitys

Rajattomasti kestävä kehitys Rajattomasti kestävä kehitys Maailmankansalainen ja media Raimo Salo Maahanmuuttajien opetuksen koordinaattori Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Kohderyhmä Valmistavan opetuksen

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 6.2.2015 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki Kiinaa meillä ja muualla 9:30-10:00 Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu AMK-KOULUTUKSESTA JA PEDAGOGISESTA KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVIEN VARAREHTOREIDEN TYÖPAJA TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Työpajan osallistujat

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Siltoja Kiinaan Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden 3. yhteisseminaari

Siltoja Kiinaan Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden 3. yhteisseminaari Siltoja Kiinaan Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden 3. yhteisseminaari Ressun lukio 8.5.2015 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki Siltoja Kiinaan 9:30-10:00 Yanzu-

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen hankkeen tulokset. Raimo Salo, Oulun kaupungin opetustoimi

Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen hankkeen tulokset. Raimo Salo, Oulun kaupungin opetustoimi Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen hankkeen tulokset Raimo Salo, Oulun kaupungin opetustoimi Romanioppilaan perusopetuksen tukeminen Elokuu 2008 joulukuu 2011 Opetushallituksen rahoitus Oulun kaupungin

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari

Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Heljä Järnefelt Jyväskylä 12.4 2012 www.kul7uuriperintokasvatus.fi Suomen Kul$uuriperintökasvatuksen seura Seura on vuonna

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Metsä oppimisympäristönä ja oppimisen kohteena

Metsä oppimisympäristönä ja oppimisen kohteena Metsä oppimisympäristönä ja oppimisen kohteena UEF/OKL:n tutkimusryhmä Sinikka Pöllänen, professori, Anu Liljeström, tutkija Ismo Pellikka, TL, lehtori, Miikka Eriksson, FT, yliopistonlehtori, Henriikka

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Matka opetuksen uusiin ulottuvuuksiin Päivi Laukkanen ja Leena Pöntynen 24.9.2014

Matka opetuksen uusiin ulottuvuuksiin Päivi Laukkanen ja Leena Pöntynen 24.9.2014 Matka opetuksen uusiin ulottuvuuksiin Päivi Laukkanen ja Leena Pöntynen 24.9.2014 Opetussuunnitelma koulutuksen ohjausjärjestelmässä OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU Koulun opetussuunnitelma ja lukuvuosisuunnitelma,

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä.

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Monipuoliset oppimisympäristöt ja -menetelmät, oppimisen ilo ja koulutettu

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Vuoden 2013 toiminnan painopistealueet ovat: Edunvalvonnallisiin ja koulupoliittisiin kysymyksiin vaikuttaminen Koululiikunnan

Lisätiedot

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE LEVÓN-INSTITUUTTI INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE Miia Mäntylä 22.5.2012 Selvityksen taustaa ja menetelmiä CIMOn tilauksesta Toteutettiin 11/2011 3/2012 Toteuttajana Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana 22.11.2007/Kasvatustieteen päivät, Vaasa Marja Leena Rönkkö KL, käsityötieteen lehtori marja leena.ronkko@utu.fi

Lisätiedot