TOIMINTAKERTOMUS Marja Happonen & Maija Aksela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Marja Happonen & Maija Aksela"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS Marja Happonen & Maija Aksela 0

2 Sisällys 1 Alkusanat Toiminnan kuvaus Toiminnan tavoitteet ja strategia Opetuksen tavoitteet Yritysten näkökulma Laitevalmistajien näkökulma Yliopiston näkökulma Toiminnan rahoitus ja yhteistyötahot Toiminnan organisointi Ohjausryhmä Toimintamallit Toimintavuosi Teemat Toimintamallit ja osallistujat Tapahtumat, jotka näkyivät Kemianluokka Gadolinissa Toiminta muualla Kemian Gadolin -klubit Kuukauden työt Yritysyhteistyö Kemianluokka Gadolinin ja yritysten yhteistyötapahtumat Uusia laitteita AGA:lta, Bruker Opticsilta ja Laskentavälineeltä Kokeellisia töitä yhteistyössä Aineenopettajankoulutus ja opettajien täydennyskoulutukset

3 1 Alkusanat Kemianluokka Gadolinin tavoitteet, toiminta- ja rahoitusmallit sekä toisen vuoden toiminta on koottu tähän toimintakertomukseen. Toimintakertomuksen laadinnassa on käytetty sähköistä varauskalenteriamme, tilastoja, kokousmuistioita ja toimintaa kuvaavia materiaaleja. Kuvia on valittu toimintavuoden aikana kerätystä kuvapankista. Kemianluokka Gadolin on pilottihanke, jonka yhteistyötahoina ovat Kemianteollisuus ry, kemian laitos, kemian opetuksen keskus (Kemma) ja lukuisia kemianteollisuuden yrityksiä, sekä laite-, oppimateriaali- ja materiaaliyrityksiä. Pilottihanke on kolmivuotinen, mutta tavoitteisiin on kirjattu Kemianluokka Gadolinin toiminnan vakauttaminen ja jatkaminen myös pilottivaiheen jälkeen. Kemianluokka Gadolinin toimintaa ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu Kemian laitoksen, Kemianteollisuus ry:n, Kemian opetuksen keskuksen, Opettajankoulutus laitoksen, Opetushallituksen, MAOL ry:n, Suomen kemian seuran Kemian opetuksen jaoston, sekä kemianalan yritysten edustajista (ks. tarkemmin s. 8 ). Toinen toimintavuosi on ollut Kemianluokka Gadolinissa hyvin aktiivinen ja toimintaa on järjestetty monipuolisesti. Kemiaa, kemian opetusta, kemian alan yrityksiä ja kemian mahdollisuuksia on tuotu esiin innostavasti ja kohderyhmille räätälöidysti ympäri vuoden. Kemianluokka Gadolinissa ja Kemianluokka Gadolinin työpajoissa on vieraillut paljon väkeä lapsista isovanhempiin, oppilaista opettajiin, kouluhallinnosta yritysväkeen, sekä taiteentekijöistä tieteentutkijoihin. Toiminta alkoi toisena toimintavuonna biologian opettajien toiminnallisella laboratoriovierailulla ja päättyi Japanin prinsessan vierailuun Kemianluokka Gadolinissa. Koordinaattorina toimivat FM Greta Tikkanen ja varakoordinaattori FL Johannes Pernaa. Kemianluokan assistenttina toimi kokeellisuudessa FM Marja Happonen ja molekyylimallinnuksessa FM Jenni Västinsalo. Lukuvuoden aikana Gadolinissa ohjasivat useat kemian aineenopettaja opiskelijat sekä kemian opetuksen kurssien Kokeellisuus kemian opetuksessa I & II, sekä Mallit ja visualisointi opiskelijat. Lisäksi tutkimuslaboratorio vierailuita ja Gadolin klubeja olivat pitämässä useat kemian laitoksen ja yhteistyöyritysten tutkijat. Hankkeen jatkotavoitteisiin vuosina kuuluvat mm. Kemianluokka Gadolinin toimintamuotojen vakiinnuttaminen osaksi koulujen ja oppilaitosten opiskelua, toiminnan rahoituksen vakauttaminen sekä sopivien toimintamallien kehittäminen eteenpäin yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Kiitos kaikille yhteistyötahoille aktiivisesta ja innovatiivisesta yhteistyöstä Kemianluokan hyväksi! Iloa ja elämyksiä kemiasta Kemianluokka Gadolinissa! 2

4 2 Toiminnan kuvaus 2.1 Toiminnan tavoitteet ja strategia Kemianluokka Gadolinin toimintaa ja toiminnan arviointia ohjaavat sen tavoitteet. Kemianluokka Gadolin on yhteisöllinen hanke mielekkään kemian opetuksen, oppimisen ja opiskelun tueksi. Kemianluokka Gadolinin tavoitteena on kehittää ja tuottaa sellaista toimintaa ja materiaalia, jolla tuetaan positiivista kemiakuvaa, kemian opetusta ja oppimista, kemianalan ja kemiantutkimuksen tuntemusta, sekä innostetaan ja kannustetaan kemian pariin. Näillä toimilla Kemianluokka Gadolin pyrkii tukemaan yliopiston, koulujen, yritysten ja muiden yhteistyötahojen lyhyiden ja pitkän aikavälin päämääriä. Saumaton yhteistyö eri yhteistyötahojen välillä on kemianluokka Gadolinin tärkein tavoite, joka mahdollistaa innovatiivisen, monipuolisen, asiantuntijuuteen perustuvan, innostavan ja opetusta tukevan kehitys- ja tutkimustyön kemianopetuksessa. Seuraavissa kappaleissa on käsitelty tavoitteita eri näkökulmista. Kuva 1 Kemian aineenopettajaopiskelijat ohjaavat esikoululaisten vierailua Kemianluokka Gadolinissa Opetuksen tavoitteet Kemianluokka Gadolinin opetukselliset tavoitteet pohjautuvat valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin (ks. jotka huomioimalla tuemme kemian kouluopetusta eriasteilla, sekä uusimpaan kemianalan, kemian oppimisen ja opetuksen tutkimustietoon, jolla tuetaan kemianalan tietoisuuden lisäämistä, opetuksen kehitystä ja kemian osaamista yhteiskunnassa. Tavoitteena on merkityksellisen ja mielekkään opetuksen, oppimisen ja opiskelun tukeminen eri oppilas-, opiskelija-, opettaja- ja yhteistyöryhmille. Kemianluokka Gadolin pyrkii opettamaan kemiaa tavalla, joka 3

5 innostaa kemiaan ja auttaa ymmärtämään kemiaa paremmin. Oppimisen elämyksiä tuottamalla pyrimme tuomaan kemiaa positiivisella ja monipuolisella tavalla esiin ja samalla vahvistamaan positiivista kuvaa kemiasta, kemiantutkimuksesta ja kemianalasta. Tavoitteisiin pääsemiseksi eri vierailijaryhmille räätälöidään työpajoja tukemaan vierailujen oppimis- ja muita tavoitteita. Tärkeänä tavoitteena on myös ottaa huomioon oppilaiden tai vierailijoiden taitotaso aina vierailun suunnittelusta palautelomakkeen muotoiluun saakka. Lukuisat kokeelliset työohjeet ja mallinnuspajat sekä esitykset muokataan jokaiselle vierailijaryhmälle sopiviksi. Kemianluokan opetuksen tavoitteena on integroida toimintaan ajankohtainen tutkimus ja kemian monipuoliset sovellukset sekä yhteiskunnallinen merkitys, sekä ammatinvalintatieto Yritysten näkökulma Kemianluokka Gadolin toimii yhteistyössä useiden yritysten kanssa. Yritykset pääsevät Kemianluokka Gadolinin kanssa yhteistyössä vaikuttamaan eri vierailijaryhmien kemianalan tuntemukseen, kemian merkityksen ja tutkimuksen esille tuomiseen sekä mielikuvien muodostamiseen. Yhteistyössä saamme kemiasta kiinnostavaa ja alan huippuosaajat pääsevät tekemään monipuolista yhteistyötä ja vaikuttamaan koulumaailman kanssa. Yritysten kanssa kehitetään yhteistyössä kokeellisia töitä, jotka liittyvät yrityksen painopistealueisiin. Yhteistyössä kehitetyt työt tuovat Kemianluokka Gadolinin vierailijoille yrityksen kemiaa esiin tavalla, jossa pääsee itse tekemään ja kokemaan. Tällöin yrityksen osaaminen tulee opiskelijoille paremmin esiin ja teoriassa voidaan tuoda yrityksen osaamista näkyville. Töissä tarvittavat yritysten lahjoittamat laitteet, välineet, opetusmateriaalit ja kemikaalit mahdollistavat Kemianluokka Gadolinin opetuksessa sellaisten töiden tekemisen, joihin ei peruskouluissa ja lukioissa normaalisti ole tarvittavia resursseja. Kemian ala tarvitsee osaajia monella eri tasolla, niin huippututkijoita kuin laborantteja, huoltomiehiä ja markkinointi- ja viestintähenkilöstöä, rekkakuskeja ja siivoajia, taloushenkilöstöä ja tuotannon väkeä, joten on tärkeää, että yritysten uravaihtoehtoja voidaan tuoda esiin ja kemian osaamista painotetaan myös muiden kuin kemistien työnkuvassa. Useat eri tilaisuudet, joissa Gadolin on mukana järjestämässä ohjelmaa, tarjoavat yritysten tutkijoille erinomaisen mahdollisuuden kertoa yrityksen ja oman tutkimuksensa erityisalueesta ja verkottua nuorten ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden innostaminen ja motivoiminen yrityksen painopistealueille voi hyvin tapahtua juuri Kemianluokka Gadolinissa. 4

6 Kemianalan näkyvyyden ja positiivisen kemiakuvan luomisessa yhteistyön näkyvyydellä on tärkeä merkityksensä. Lasten ja nuorten oppimisen ja innostuksen tukeminen vahvistaa yrityksen positiivista kuvaa. Yhteistyön näkyminen vierailuilla, markkinoinnissa ja lehtijutuissa vahvistaa yrityksen tunnettavuutta ja yrityksen osaamisalueiden kemian tuntemusta. Kemianluokka Gadolin palvelee yhteistyöyrityksiään järjestämällä yrityksen henkilökunnalle tai yhteistyökumppaneille ohjattuja vierailuita Kemianluokka Gadoliniin tai järjestämällä työpajoja ja ohjelmaa yrityksen tiloissa. Näillä vierailuilla Kemianluokka Gadolinin toiminta tulee yritykselle tutuksi ja kemian oppiminen on elämys, niin lapsille kuin viestintäjohdollekin. Räätälöimme yritysyhteistyö vierailut, esitykset ja työpajat aina kohderyhmän, ajan ja aihetoiveiden mukaan. Pyrimme kehittämään yhteistyötä jatkossakin eteenpäin ja luomaan uusia toimivia yhteistyömalleja, sekä edelleen kehittämään ja vahvistamaan jo olemassa olevia. Innovatiiviset ratkaisut ja aloitteellinen yhteistyö mahdollistavat monipuolisen vuorovaikutuksen Kemianluokka Gadolinin, yritysten, kemian laitoksen, koulumaailman ja muun yhteiskunnan välille. Kuva 2. AGA oy:stä Aila Weaver ja Minna Matrone kertoivat AGA:sta ja kaasujen kemiasta lukion kemiankilpailussa pärjänneille opiskelijoille ja heidän kemianopettajilleen komppapäivien yhteydessä. 5

7 2.1.3 Laitevalmistajien näkökulma Kemianluokka Gadolin tekee yhteistyötä useiden eri laitevalmistajien kanssa. Laitteet ja laitevalmistajat saavat Kemianluokka Gadolinin kanssa yhteistyössä positiivista näkyvyyttä ja uusia osaavia käyttäjiä. Yhteistyöllä laitevalmistajien kanssa Kemianluokka Gadolinissa voidaan toteuttaa sellaisia töitä, joita ei peruskouluissa ja oppilaitoksissa normaalisti pystytä toteuttamaan. Laitevalmistajien rooli Kemianluokka Gadolinin oppilastöiden kehittämisessä ja mahdollistamisessa on tärkeä. Oikeilla laitteilla ja hyvin suunnitelluilla töillä voidaan kehittää Kemianluokka Gadolinista nykyaikainen ja tutkimuslaboratoriota simuloiva vierailulaboratorio. Kemianluokka Gadolinissa koulutetaan kemian aineenopettajia ja kemian aineenopettajaopiskelijoita. Kemian opetuksen täydennyskoulutuksissa kemian opettajat pääsevät kokeilemaan ja tutustumaan laitteisiin käytännössä. Aineenopettajaopiskelijat toteuttavat kurssiensa yhteydessä uusien töiden suunnittelua, ohjaavat laitteiden käyttöä vierailijaryhmien kanssa ja omaksuvat laitteet osaksi omaa osaamistaan jo opiskeluaikana. Opettajien hyvä laitteiden käyttötaito ja teoriatieto mahdollistavat ja helpottavat laitteiden käyttöönottoa myöhemmin kouluissa ja muissa työpaikoissa Yliopiston näkökulma Kemianluokka Gadolinin toiminta on Helsingin yliopiston tavoitteiden mukaista. Kemianluokka Gadolin toteuttaa yliopiston kolmatta tehtävää tehdä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa tukien yritysyhteistyötä sekä koulu ja oppilaitosyhteistyötä. Kemianluokka Gadolinin toiminta tukee valmistuvien maistereiden, lisensiaattien ja tohtoreiden sekä aineenopettajien osaamisen kehittämistä osana elinikäisen oppimisen periaatteita. Samalla yliopisto saa ajankohtaista tietoa koulutuksen vaatimuksista ja työelämän tarpeista. Toiminta tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tehdä tutkimusta kemian oppimisesta, opetuksesta ja opetusmateriaaleista. Kemianluokan toiminta ja useat tutkimukset edistävät mahdollisuuksia tehdä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä kemian opetuksen alalla. 6

8 Kemian opetuksen vahvistaminen yleissivistävissä oppilaitoksissa ja nuorten kiinnostuksen herättäminen kemiaa kohtaan on tärkeää. Peruskoulun ja lukion jälkeen kemianalan jatko-opinnot valitsevien nuorten määrään voidaan vaikuttaa tukemalla opetusta ja kemian alan kiinnostavuutta. Toiminta tukee positiivisen mielikuvan luomista kemiasta kokeellisena ja tulevaisuudessakin merkittävänä tieteenä. Kemian opettajankoulutusyksikkö hyödyntää Kemianluokka Gadolinia kursseillaan ja Kemian opetuksen keskus järjestää täydennyskoulutusta luokanopettajille ja aineenopettajalle Kemianluokka Gadolinin tiloja ja uusimpia opetusmateriaaleja hyödyntäen. (Ks. luku 5) 2.2 Toiminnan rahoitus ja yhteistyötahot Kemianluokka Gadolin toimii yhteistyössä Helsingin yliopiston kemian laitoksen, yritysten opetusalanjärjestöjen sekä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Kemianluokka Gadolinin toimintaa tukevat yrityksen kantavat yhteiskuntavastuutaan tukemalla lasten ja nuorten kiinnostumista ja oppimista kemiassa. Kemianluokka Gadolin toimii Kemian laitoksen tiloissa ja kemian laitos tukee toimintaa tarjoamalla tilat toiminnalle. Kemianluokka Gadolinin rahoitus pohjautuu yhteistyösopimuksiin eri yhteistyötahojen kanssa. Toiminta perustuu WIN-WIN-WIN malliin, jossa oppilas pääsee oppimaan ja kokemaan jotain uutta kemian opetuksessa, oppilas tutustuu kemian alaan ja ymmärtää kemian merkityksen yhteiskunnassa, kemia opettajankoulutusyksikkö voi kouluttaa tulevia opettajia käytännössä ja kehittää uutta opetusmateriaalia kemian opetukseen, Kemian opetuksen keskus voi täydennyskouluttaa opettajia käyttäen Kemianluokka Gadolinissa / opetuskursseilla kehitettyjä materiaaleja, yritykset pääsevät tukemaan arvokasta työtä lasten ja nuorten kiinnostuksen ja oppimisen sekä kemian opetuksen kehityksen hyväksi. AGA Oy Borealis Polymers Oy Bruker Corporation Danisco Oy Helsingin kaupunki, Opetusvirasto Is-Vet Oy Laskentaväline Kemianteollisuus ry Helsingin yliopiston Kemian laitos Kemira Oyj MAOL ry Neste Oil Oyj Opetushallitus PLD Finland Oy Suomen Kemian Seura, Kemianopetuksen jaosto VWR International Oy 7

9 2.3 Toiminnan organisointi Kemianluokka Gadolinin toimintaa johtaa hankkeen ohjausryhmän tuella Kemian opetuksen keskuksen johtaja, professori Maija Aksela. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasivat lukuvuonna koordinaattori FM Greta Tikkanen ja varakoordinaattori FL Johannes Pernaa. Lisäksi toiminnassa oli mukana kokeellisuudesta vastannut assistentti FM Marja Happonen ja mallinnuksesta vastannut assistentti FM Jenni Västinsalo, sekä 16 kemian jatko- ja perustutkinto-opiskelijaa opintokäyntien ohjaajana sekä sisältö- ja verkkomateriaalin tuottajana. Nuorten kemian Gadolin klubien järjestäjänä ja emäntänä toimi Kemian opetuksen keskuksesta FM Jenni Västinsalo. Kemian laitoksen laboratorioiden tutkimus- ja opetushenkilökunta osallistui Kemianluokka Gadolinin opintokäyntien toteutukseen järjestämällä tutkimuslaboratorioesittelyjä Ohjausryhmä Ohjausryhmä vahvistaa Kemianluokka Gadolinin strategian, toimintasuunnitelman ja budjetin, osallistuu toiminnan suunnitteluun sekä arviointiin ja ideoi resurssien hankintaa. Ohjausryhmän muodostavat opetushallinnosta, elinkeinoelämästä, pedagogisista opettajajärjestöistä sekä yliopistosta kutsutut edustajat (ks. taulukko 2). Mahdollisten uusien sponsoreiden mukaantulo täydentää ohjausryhmää. Taulukko 2. Ohjausryhmän kokoonpano (tilanne ) Pj., Professori Mikko Ritala Professori Markku Räsänen Professori Maija Aksela Opetusneuvos Marja Montonen Toimitusjohtaja Timo Leppä Apulaisjohtaja Riitta Juvonen Johtaja Ilkka Pollari Erikoistutkija Alpo Toivo Henkilöstöpäällikkö Mika Talvio Suunnittelupäällikkö Kari Sarantila Opetuskonsultti Leena Hiillos Helsingin yliopisto, Kemian laitos Helsingin yliopisto, Kemian laitos Helsingin yliopisto, Kemian laitos, Valtakunnallinen kemian opetuksen keskus Opetushallitus Kemianteollisuus ry Kemianteollisuus ry Kemira Oyj, Espoon tutkimuskeskus Neste Oil Oyj Aga Oy Borealis Polymers Oy Helsingin kaupunki 8

10 Yliopistolehtori Jarkko Lampiselkä Toiminnanjohtaja Juha Sola Puheenjohtaja Nina Aremo sihteeri, Koordinaattori Greta Tikkanen Varakoordinaattori Johannes Pernaa Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry Suomen Kemian Seura, Kemianopetuksen jaosto Helsingin yliopisto, Kemian laitos Helsingin yliopisto, Kemian laitos 2.4 Toimintamallit Kemianluokka Gadolinin toimintaa ohjaavat asetetut tavoitteet (ks. luku 1). Kalenterivuosittain Kemianluokka Gadolinille toiminnalle valitaan teemat, joiden mukaan sisältöä kehitetään. Gadolinin toiminta pohjautuu vahvasti toiminnallisille opintovierailuille, jotka koostuvat kokeellisesta laboratoriotyöskentelystä, molekyylimallinnuksesta, kierroksista ja tutkimuslaboratoriovierailuista. Kokeellisessa laboratoriotyöskentelyssä korostetaan tutkimuksellista lähestymistapaa ja motivoidaan vierailijoita kemian tutkimiseen ja oppimiseen. Tietokoneavusteiset työt, kuten molekyylimallinnus, animaatiot sekä simulaatiot täydentävät kokeellisen työn ymmärtämistä visualisoimalla ja havainnollistamalla kemiallisia ilmiöitä mallinnus- ja simulaatio-ohjelmien avulla. Tutkijatapaamiset ja vierailut kemian laitoksen tutkimuslaboratorioihin osana opintokäyntiä tai Gadolin-klubin muodossa tukevat kemian tutkimuksen luonteen ja merkityksen kehittymistä, sekä tarjoavat positiivisia kokemuksia aidossa tutkijaympäristössä. Kemianluokka Gadolin toimii myös kemian alan koulutustarjonnan ja ammatinvalinnan tukena ja tarjoaa vierailijoilleen tukea ja lisämateriaalia opintojen suunnitteluun. Vierailujen yhteyksissä pidettävissä yleisesityksessä esitellään kemian alaa ja koulutustarjontaa laajasti ja kerrotaan kemian mahdollisuuksista. Yritykset pääsevät vuorovaikutukseen vierailijoiden kanssa yhteistyötöiden kautta luontevasti tavalla, joka kiinnostaa kohderyhmää. Yhteistyötöissä yrityksen kemia tulee hyvin esiin ja kemianalasta saadaan laajempi kuva. Lisäksi erilaisissa tilaisuuksissa järjestettävät yritysesittelyt ja -tilaisuudet sekä mediayhteistyö tarjoavat mahdollisuuksia laajentaa kemiasta koettavaa mielikuvaa valikoitujen tai laajojen taustaryhmien parissa. Mahdollisuus asiantuntijaluentoihin yhteistyökumppaneiden vierailuilla ja Gadolin klubeissa avaa vuorovaikutuskanavan yritysten, yliopiston ja koulumaailman välille. Huippututkijoiden vuorovaikutus nuorten kanssa lisää kemian kiinnostavuutta. Kemianluokka Gadolin järjestää asiantuntijoiden 9

11 tutkimusesityksiä ja konsultointia toimien linkkinä eri yhteisöjen välillä. Yliopiston ja yritysten asiantuntijaluentoja on järjestetty mm. Kemiran orgaanisen kemian osaston vierailukäynnille sekä Gadolin klubien yhteydessä. Kemian opetuksen tutkimus ja kehittämistutkimusten tekeminen Kemianluokka Gadolinissa on luonteva osa opettajankoulutusyksikön ja Kemianluokka Gadolinin yhteistyötä. Kemian opetuksen kursseilla aineenopettajaopiskelijat pääsevät suunnittelemaan, ohjaamaan ja kehittämään vierailuita osana omia opintojaan. Lisäksi Kemianluokka Gadolin tarjoaa mahdollisuuden tutkimuksen tekoon ja laajankin aineiston keräämiseen ja analysoimiseen. Tämä yhteistyö tukee Kemianluokka Gadolinin jatkuvaa kehitystä kemian opetuksen tukena. Graduprojekteja on mahdollisuus tehdä myös yhteistyössä yritysten, laitevalmistajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, jotta tutkimuksia ja kehittämistutkimuksia saadaan kohdennettua paremmin uusimpiin kemian alan innovaatioihin sekä niiden tuomiseen mukaan koulukemiaan. Opettajien täydennyskoulutuskurssit tukevat toiminnan kehittämistä sekä luovat vuorovaikutuskanavan opettajien ja Kemianluokka Gadolinin yhteiselle toiminnalle. Täydennyskoulutuksissa opettajat usein sitoutuvat kehittämään omaan opetukseensa sovellettavaa opetusmateriaalia. Täydennyskoulutuksia järjestetään opetushallituksen koordinoimasta opetushenkilöstön täydennyskoulutusrahoituksesta. Lisäksi Kemianluokka Gadolin tavoittaa paljon vierailevia opettajia ja eri seminaarien yhteydessä järjestettäviin työpajoihimme osallistuvia aineen- ja luokanopettajia. Uusimpien tutkimustietojen kertominen opettajille kemian ja kemianopetuksen alueilta tarjoaa mahdollisuudet kehittää omaa kemian osaamistaan, pitää yllä omaa mielenkiintoaan ja kehittää omaa opetustaan eteenpäin. Kun opettaja on kiinnostunut, innostuu oppilaskin helpommin! Kemianluokka Gadolinista lainattavilla opetuspaketeilla pyrimme tukemaan kemian opetusta ja oppimista kouluissa ja oppilaitoksissa. Lainattavat opetuspaketit edistävät opetuksen tukemista myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja madaltavat kynnystä kemian kokeellisuuden toteuttamiseen. Paketteja on sekä ala- että yläluokille ja lukiolaisille. Palveluja tarjotaan molemmilla kotimaisilla kielillä sekä tarvittaessa englannin kielellä. 10

12 3 Toimintavuosi Teemat Lukuvuoden toimintateemoina olivat: Arkipäivän kemia Materiaalit, (erityisesti metallit ja polymeerit sekä niiden sovellukset) Energia ja energiantuotanto Vihreä kemia (esim. vesi ja ) Toimintavuoden aikana kehitettiin teemoihin uusia kokeellisia kuukaudentyö -työohjeita ja tietokoneavusteisia aktiviteetteja. Verkkosivuille on koottu osa materiaaleista: Toiminnallisten opintokäyntien teemat ja sisällöt suunniteltiin opettajan kanssa osaksi oppilasryhmän opetukselle asetettuja tavoitteita sekä koulun ja oppilaitoksen opetusta. 3.2 Toimintamallit ja osallistujat Kemianluokka Gadolinin toiminnan ydin koostui laboratorio-, mallinnus- ja tutkimuslaboratoriovierailuista. Kemianluokka Gadolinissa vieraili lukuvuonna n oppilasta opettajineen. Lisäksi toimintaan kuului kuusi Gadolin Klubia lukiolaisille, kaksi kerhoa alakoululaisille, erilaisten tapahtumien yhteydessä olleita kokeellisia ja mallinnukseen liittyviä työpajoja Kemianluokassa ja sen ulkopuolella, yritysyhteistyön kehittämistä vitriinien, kokeellisten yhteistyötyöohjeiden ja yritysvierailujen muodossa, sekä opettajien täydennyskoulutuksesta ja opettajille ja muille yhteistyökumppaneille suunnatuista työpajoista. Tapahtumien työpajoihin osallistui 3827 oppilasta, opettajaa ja yhteistyötahojen henkilöitä. Toimintaan kuului vuonna myös kokeellisten työohjeiden kehittämistä ja kuukauden töiden julkaisemista. Markkinointia Luma-uutisissa ja Kemia-Kemi lehdissä vahvistettiin ja Gadolinin omille nettisivuille tehtiin uutisosio Gadolinin viimeisimmistä tapahtumista. Varausjärjestelmää uudistettiin syksyllä käyttöön otetulla uudella ohjaajien varausalustalla ja vuodenvaihteessa nettisivuille julkistettiin varauskalenteri helpottamaan opettajien varausten tekoa ja poistamaan suurta päällekkäisyyttä varaustoiveissa. 11

13 Laitehankinnoissa tehtiin yhteistyötä useiden yhteistyötahojen kanssa ja Kemianluokka Gadolinin varustusta saatiin parannettua paremmin tavoitteita ja oppilaitosten toiveita vastaaviksi. Toiminnallista vierailuita järjestettiin kolme ruotsiksi ja viisi englanniksi. Englanninkielisille vierailuille osallistui myös ranskalaisia ja saksalaisia opiskelijoita, jotka olivat ryhmineen tutustumassa suomalaisten koulujen ja opiskelijoiden toimintaan. Opintokäynnin toimintamalli Vierailujakategoriat frekvensseineen vierailuryhmät, työpajat Alakoulu/ Päiväkoti/ Kerho/ Syntärit Yläkoulu Lukio Yritys/ Yhteisö/ Opettajat Vierailijaryhmät / henkilöt Laboratoriotyö / 1072 Mallinnustyöpaja / 47 Ammattioppilaitos Tutkimuslaboratoriovierailu / 59 L+T * / 268 L+M ** / 1232 L+M+T *** / 205 M+T **** / 121 Teemapäivät, Gadolin klubit / 374 Työpajat muualla / 449 Yhteensä / 3827 * Laboratoriotyö + tutkimuslaboratoriovierailu ** Laboratoriotyö + mallinnustyöpaja *** Laboratoriotyö + mallinnustyöpaja + tutkimuslaboratoriovierailu **** Mallinnustyöpaja + tutkimuslaboratoriovierailu 12

14 3.3 Tapahtumat, jotka näkyivät Kemianluokka Gadolinissa Biologian opettajat vierailivat Kemianluokka Gadolinissa. Biologian opettajien vierailulla tutkittiin kasvien väriaineiden erottumista ja keskusteltiin kemian ja biologian ainerajat ylittävästä yhteistyöstä sekä sen tuomista mahdollisuuksista opetuksessa Tiedekerho alakoululaisille kokoontui Kemianluokka Gadolinissa viisi kertaa. Kerhoa ohjasivat kemian aineenopettajaopiskelijat. Kerhossa tutustuttiin luonnontieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tehtiin laboratoriossa kokeellisuutta Päiväkoti Klaara vieraili Kemianluokka Gadolinissa. Kemianluokka Gadolinin nuorimmat vierailijat valtasivat laboratorion ja tutustuivat kokeelliseen kemiaan ohjaajien opastuksella. Lapset olivat innoissaan kemian tutkimisesta ja oppivat vierailulla hieman tutkimuksenteon alkeita sekä oivalsivat uutta Smartboard -taulutekniikka saapui Kemianluokka Gadoliniin. Kemianluokka Gadolin otti askeleen kehityksessä eteenpäin ja siirtyi käyttämään kosketustaulua ja dokumenttikameraa laboratorio-opetuksessa. Uusi taulutekniikka mahdollistaa monipuolisemman ja aiempaa visuaalisemman opetusmateriaalin käytön. Uuden tekniikan saapuminen mahdollistaa myös kemian opettajankoulutusyksikössä opiskelevien aineenopettajaopiskelijoiden koulutuksen käytössä olevaan moderniin opetustekniikkaan Thaimaan opetusministeri Chaiwuti Bannawat kollegioineen vieraili Gadolinissa. Thaimaan opetusministeri vieraili Helsingin yliopiston Luma-keskuksessa ja tutustui samalla myös Kemianluokka Gadolinin toimintaan. Thaimaan opetusministeri Chaiwuti Bannawat delegaationsa kanssa (yht. 14 henkeä) pääsi seuraamaan Kemianluokka Gadolinissa Alppilan lukion 4. kurssin oppilaiden laboratoriotyöskentelyä (Veden kovuuden määritys-titraus). Lisäksi Kemianluokka Gadolin järjesti opetusministerille näyttävän kokeellisen kemian demoshown. (Mainiten tietysti, että oppilasryhmien kanssa demot aina selitetään ja niiden avulla 13

15 opetetaan monipuolisesti kemiaa.) Opetusministeri oli vaikuttunut näkemästään monipuolisesta toiminnasta sekä kemian mielekkyyden ja kiinnostavuuden parantamisesta Kemian opettajat täydennyskoulutuksessa Gadolin laboratoriossa. Kemian opettajat pääsivät Kemma -keskuksen järjestämässä moduuli- täydennyskoulutuksessa ( / 3pvä) tekemään uutta kokeellisuutta ja testaamaan erilaisia kokeellisia töitä Kemianluokka Gadolinissa. Samalla opettajat tutustuivat monipuolisesti uusiin opetusmateriaaleihin, uuteen taulutekniikkaan, vihreään kemiaan, keittiökemiaan, arkipäivän kemiaan, tutkivaan opettajuuteen sekä muihin täydennyskoulutuksen aiheisiin. Täydennyskoulutus oli menestys ja tunnelma täydennyskoulutuksessa oli innovatiivinen sekä lämminhenkinen B-luokan vanhempainilta Kemianluokka Gadolinissa. Nöykkiönlaakson koulun 5b-luokkalaiset vanhempineen ja isoäiteineen tutustuivat kemian oppimiseen yliopistolla. Vanhempainillan aluksi nähtiin näyttävä demoshow joka hämmensi niin lapsia kuin aikuisiakin. Demojen jälkeen lapset siirtyivät laboratorioon harjoittelemaan kokeellisia töitä, jotta vanhempien neuvominen olisi hetken kuluttua helpompaa. Prof. Maija Akselan pitämän esittelyluennon jälkeen vanhemmat saapuivatkin laboratorioon ja työskentely saattoi alkaa. Tunnelma oli vapautunut kun sokerisateenkaaria, maitomuovia, superpalloja ja molekyylimallinnusta tehtiin yhdessä. Moni vanhempi kiitti vierailusta ja koki oppineensa lapsensa kanssa jotain uutta kemiasta. Näitä iltoja järjestetään varmasti joskus vielä lisää Alakoululaisille suunnattu Jippo-kerho järjestettiin jälleen keväällä 2010 ja innostuneet kerholaiset pääsivät tutustumaan kemian ja luonnontieteiden kokeellisiin töihin. Kerho on hyvä tapa saada alakouluikäisiä innostumaan kemiasta ja luonnontieteistä ja opettaa tutkimuksellista ajattelutapaa sekä kemiaa lapsille. Kerho kokoontui kuusi kertaa ja kerhoon osallistui kahdeksan lasta vesi-l'eau-water, suomalaisen ja ranskalaisen veden tutkimusta sekä vertailua laboratoriossa. Ressun lukion kemian kurssilaiset vierailivat Kemianluokka Gadolinissa ranskalaisten vieraidensa kanssa. Vierailun teemana oli vesi-l'eau-water. tarkoituksena oli tutkia suomalaista ja ranskalaista vettä vertailemalla niiden eroja. Ryhmä vieraili edellisenä päivänä Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Vierailuryhmä koostui ranskalaisista ja suomalaisista lukiolaisista. Ranskalaiset opiskelijat tulivat Suomeen opiskelemaan englantia, joten vierailukielenä käytettiin englantia. 14

16 Alakoululaisille suunnatut Jippo-päivät keräsivät 150 innostunutta lasta Kemianluokka Gadolinissa järjestettyihin kokeellisiin työpajoihin, joita ohjasivat kemian aineenopettajaopiskelijat. Kumpulan kampukselle kokoontui lapsia ja nuoria tutustumaan, tutkimaan, tekemään ja havainnoimaan matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Kemianluokka Gadolin oli järjestämässä kemian työpajoja (8 työpajaa), joita ohjasivat kemian aineenopettajaopiskelijat. Päivään osallistui n. 150 lasta TuKoKe (Tutki, kokeile, kehitä) -kilpailun palkintojenjakopäivänä Kemianluokka Gadolinissa oli mahdollisuus tehdä kokeellista kemiaa työpajoissa. 56 lasta ja 8 aikuista tutustuivat kemiaan Gadolinin työpisteissä löllölima, Heliumilla lentoon ja superpallon teko Komppa -päivien päätöskilpailut ja ohjelma järjestettiin kemian laitoksella, Kemianluokka Gadolinissa ja Heurekassa. Perjantaina avoimensarjan kilpailijoille järjestettiin mahdollisuus tehdä kokeellista kemiaa Kemianluokka Gadolinissa sekä tutkimuslabravierailuita kemian laitoksen eri osastoille. Kuva: Komppa päivillä AGA:n toiminnasta kertoivat luentosalissa ja laboratoriossa Aila Weaver ja Minna Matrone. Kemian aineenopettajat(kuvassa labratakeissa) ja lukion kemiakilpailussa menestyneet opiskelijat kuuntelivat AGA:n esityksiä mielenkiinnolla Biotaiteenseura vieraili kemianluokka Gadolinissa. Vierailulla mukana oli taiteilijoita, Taideteollisen korkeakoulun (TAIK) tutkijoita ja opettajia, sekä kuvataiteen opettajia. Vierailu koostui esittelystä ja kokeellisesta työskentelystä kasvien väriaineiden erotuksesta ohutkerroskromatografialla sekä maitomuovin valmistamisesta ja muokkaamisesta. Vierailun tarkoituksena oli löytää uusia yhteistyömuotoja myös tieteen ja taiteen yhdistämisen kautta Kemiran markkinointi- ja viestintäjohto vieraili Kemianluokka Gadolinissa. Kemianluokka Gadolin järjestää yhteistyöyrityksilleen erilaisia mahdollisuuksia tutustua toimintaamme. Kemiran vierailu alkoi toiminnan esittelyllä ja luennolla vihreästä kemiasta. Kemianluokan toimintaan tutustuttiin seuraamalla oppilasvierailua sekä molekyylimallinnuksessa että laboratoriossa. Tämän jälkeen vierailijat pääsivät tekemään itse, kun Jenni Västinsalo ohjasi ryhmälle puolentunnin molekyylimallinnustuokion. Molekyylimallit taipuivat ja muodostuivat nopeasti markkinointi- ja viestintäväen käsissä. Lopussa koottiin vielä vierailun antia ja pohdittiin miten voisimme kehittää toimintaa ja näkyvyyttä yhteistyössä eteenpäin. 15

17 Japanin prinsessa vieraili Kumpulan kampuksella. Hänen kuninkaallinen korkeutensa Japanin Prinsessa Takamado teki virallisen valtiovierailunsa aikana tutustumiskäynnin Kumpulan kampukselle. Vierailun aluksi dekaani professori Keijo Hämäläinen toivotti vierailijat tervetulleeksi ja esitteli Kumpulan kampuksen toimintaa Prinsessalle. Professori Markku Leskelä piti lyhyen ja mielenkiintoisen luennon New Materials for Microelectronics, jossa hän kertoi tutkimuksesta ja yhteistyöstä japanilaisten yliopistojen kanssa. Kemianluokka Gadolinin toimintaa esitteli koordinaattori Marja Happonen Kemianluokan omissa tiloissa. Prinsessa Takamado oli hyvin kiinnostunut suomalaisesta koulujärjestelmästä sekä tyttöjen ja poikien tasaarvoisuudesta. Vierailun lopussa tutustuttiin Verfinin tiloihin ja tutkimukseen tohtori Olli Kostiaisen johdolla. 3.4 Toiminta muualla Kemianluokka Gadolinin toiminta on ollut esillä työpajojen muodossa myös muualla kuin Kemianluokan tiloissa MAOL:n syyspäivät Naantalissa. Kemianluokka Gadolin järjesti opettajille kaksi kokeellista työpajaa videodemojen tekemisestä kemian opetuksen tueksi. Naantalissa työpajoja pitivät Johannes Pernaa ja Marja Happonen Gadolinin ohjaajat vierailivat Heurekassa Hekon kaasujen maailma opissa. Vierailun tavoitteena oli oppia ja kehittää eteenpäin kaasuilla tehtäviä töitä. Vierailun jälkeen ohjaajat suunnittelivat uusia kokeellisia kaasuihin liittyviä töitä yhteistyössä AGA:n kanssa Kemianluokka Gadolin järjesti työpajoja EDUCA-messuilla. Kemianluokka Gadolin järjesti EDUCA-messuilla kansainvälisille vuotiaille nuorille kolme kokeellisen kemian ja mallinnuksen työpajaa englanniksi. Työpajat pidettiin yhteistyössä Kaarinan kaupungin kanssa ständillä, jossa oli minilaboratorio ja mallinnusluokka, sekä uusinta opetustekniikkaa ja opetuskalusteita kuten tietokoneita lataavat pöydät. Oppilaat pääsivät tutkimaan Marja Happosen kanssa tuttujen aineiden happo- ja emäspitoisuuksia, titraamaan omenamehun happopitoisuutta ja seuraamaan miten sama titraus sujuisi mittausautomaatiolaitteilla. Mallinnuksessa Jenni Västinsalo ohjasi nuoret mallintamaan Spartanmolekyylimallinnusohjelmalla vettä, etanolia ja hiilivetyjä, sekä tarkastelemaan etanolin ja hiilivetyjen liukoisuutta veteen vetysidosten avulla. Työpajat olivat oppilaiden mieleen ja kemianopetuksesta Suomessa 16

18 jäi positiivinen kuva portugalilaisille, ruotsalaisille, hollantilaisille, espanjalaisille sekä mukana olleille suomalaisille nuorille Kemian opetuksen päivillä Kokkolassa Kemianluokka Gadolin piti kaksi työpajaa otsikolla: Uusiutuva energia ja energiantuotanto: Tulevaisuuden autot, Marja Happonen, Matleena Ojapalo ja Johannes Posti, Kemianluokka Gadolin, Kemma, kemian laitos, HY. Työpajoissa käsiteltiin huhtikuun kuukaudentyötä vetyautojen toimintaperiaatteesta ja ajamisesta. Paikalla olevat opettajat ottivat työn mielenkiinnolla vastaan ja työ herätti paljon ajatuksia Tiede ja teknologia seminaarissa Helsingin Ylipiston Kasvatustieteen laitoksella järjestettiin myös Uusiutuva energia ja energiantuotanto: Tulevaisuuden autot - työpaja kaksi kertaa sekä lisäksi kaksi Kemianluokka Gadolinin toiminnasta kertovaa toiminnallista työpajaa Mäntsälän yläkoulussa ja Lintuvaaran alakouluissa järjestettiin kokeellisia työpajoja ala ja yläkouluikäisille. Ohjaajamme veivät vetyautot, laboratoriovälineet, työtakit ja muun tarvittavan opetusmateriaalin työpajoihin ja ohjasivat pajat yhdessä koulun omien opettajien kanssa. Kouluvierailuiden aikana kerättiin myös tutkimusaineistoa ja kehitettiin työohjetta sen pohjalta eteenpäin. 17

19 3.5 Kemian Gadolin -klubit Lukuvuonna järjestettiin kuusi Gadolin- klubia. Klubit on suunnattu kemiasta kiinnostuneille nuorille ja niiden tavoitteena on avata kemian moninaisen tutkimuksen kiehtovaa maailmaa. Klubeissa nuoret tutkijat kertovat omasta tutkimusalastaan yläkoululaisille ja lukiolaisille valottaen samalla kemian tarjoamia jatkokoulutus ja työllisyys mahdollisuuksia. Syyskuussa 2009 Gadolin Klubin aiheena oli Radiokemian kiehtova tutkimus. Radiokemian osasto esitteli uusinta tutkimustaan ja kertoi radiokemian sovelluksista nuorille kiinnostavalla tavalla. Lokakuussa 2009 Gadolin Klubissa tutustuttiin teemaan Molekyyligastronomia eli kemiaa keittiössä. Klubilaiset saivat kuunnella luennon keittiökemiasta ennen kuin pääsivät itse kokeilemaan ja maistelemaan miten kemia vaikuttaa keittiössä(tai luentosalissa). Marraskuussa 2009 pidettiin Gadolin Klubi ruotsiksi otsikolla Molekylmodellering: Kemi utan kemikalier. Klubissa tutustuttiin molekyylimallinnukseen ja kokeiltiin millaista on laskennallinen kemia. Klubista vastasi Kemian laitoksen ruotsinkielinen yksikkö, joka on erikoistunut juuri laskennalliseen kemiaan. Huhtikuun 2010 ensimmäinen Gadolin- klubi pidettiin Kumpula kollokvion yhteydessä. Huhtikuussa avattiin jalokaasujen mysteeristä maailmaa professori Markku Räsäsen johdolla. Jalokaasut ovat erityisen kiehtova kemian tutkimuksen osa-alue. Nämä melko nuoret, vuosikymmeniä täysin inertteinä pidetyt alkuaineet ovat sinnikkään ja ennakkoluulottoman tutkimustyön myötä avanneet täysin uuden tutkimusalueen. Huhtikuun 2010 toisessa klubissa kaivauduttiin syvemmälle orgaanisen kemian tutkimukseen sekä tietokonepohjaisen molekyylimallinnuksen mahdollisuuksiin kemian tutkimuksen työvälineenä. Tutkimuksensa maailmaan klubilaiset päästi kurkistamaan professori Kristiina Wähälä sekä hänen nuoret tutkijansa. Toukokuussa 2010 Gadolin- klubi suuntasi Espooseen Kemiran päämajaan, jossa veden tutkimukseen klubilaisia opasti Kemiran tutkimusryhmä. Vesi on jokaiselle tuttu arjen kuvioista, mutta kuinka paljon tiedämme sen kemiasta. Vesi piilottaa sisälleen vielä tänäkin päivänä laajan tutkimusalueen. Makea vesi on pian arvokasta ja Kemira tutkii ratkaisuja kierrätysvesivirtojen hyödyntämiseen. Kaudella Gadolin -klubeihin osallistui yhteensä 100 nuorta. 18

20 3.6 Kuukauden työt Kemianluokka Gadolin julkaisi toimintakaudella kahdeksan kuukaudentyötä. Töiden avulla Kemianluokka Gadolin kehittää toimintaansa ja kemianopetusta eteenpäin. Kuukauden töistä neljä oli yhteistyöyritysten kanssa kehitettyjä, yksi oli pro gradutyö, yksi työ oli uusi salkku ja kaksi uusia kokeellisia töitä kemian opetukseen. Kokeellisten töiden kehittämisestä kaudella vastasi assistentti Marja Happonen. Tulevaisuuden autot työ oli Matleena Ojapalon Pro Gradun kehittämistutkimustyö. Kuukaudentyöt Lokakuu Tuntemattomien aineiden tunnistus FT-IR:llä Vanilliinin, C-vitamiinin ja muiden aineiden tunnistaminen FT-IR:n avulla Marraskuu Kasvien väriaineiden tunnistus SALKKU Kasvien väriaineiden erottaminen luonnonkasveista uuttamalla ja ohutkerroskromatografialla Joulukuu Kaasuja nesteessä Hiilidioksidin ja veden reaktiossa muodostuu hiilihappoa, miten hiilihappo syntyy ja miksi sekä miten sen voi poistaa nesteestä Tammikuu Ilmaa ja Heliumia Mitä kaasuja ilmassa on? Painaako ilma jotain ja jos niin mitä? Painaako Helium ja kuinka paljon? Tutkitaan oppilaiden kanssa ilman ja heliumin ominaisuuksia Helmikuu Muovia maidosta Voiko maidosta tehdä muovia ja jos niin millaista? Mikä maidossa muodostaa muovia ja millainen on muovin polymeerirakenne? 2010 Maaliskuu Vesijohtoveden kovuuden määritys titraamalla Kuinka kovaa on vesijohtovesi Kumpulassa tai kotonasi? Mihin kompleksometrinen titraus perustuu ja mikä on kovuuden yksikkö? Näihin käsitteisiin tutustutaan tässä kompleksometrisessä titrauksessa Huhtikuu Tulevaisuuden autot Miten polttokenno toimii ja onko se tehokkaampi kuin aurinkopaneeli? Miten vedestä saadaan vety ja happikaasua ja miten vedystä saadaan energia auton liikuttamiseen. Rakenna auto ja testaa teoria käytännössä Toukokuu Muovien tunnistus FT-IR:llä Muoveja on joka puolella, mutta mitä muoveja käytetään mihinkin tarkoitukseen. Tunnista eri muovit FT-IR:n avulla. 19

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Kokeellinen FYKE: Luokanopettajien kokemuksia ala-koulun kokeellisista luonnontieteiden tunneista

Kokeellinen FYKE: Luokanopettajien kokemuksia ala-koulun kokeellisista luonnontieteiden tunneista LUMAT 1(1), 2013 Kokeellinen FYKE: Luokanopettajien kokemuksia ala-koulun kokeellisista luonnontieteiden tunneista Pirjo Häkkinen Keski-Suomen LUMA-keskus / Kemian laitos, Jyväskylän yliopisto pirjo.h.h.hakkinen@jyu.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana

Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana 1 LIITE 4 Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana H. Levävaara 20.1.2006 Omien pilottien seminaarit aloitusseminaari (syysseminaari) 1. 2.9.2000, Messilä kevätseminaari

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen!

Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen! Kansallinen StarT-hanke 2016 2018 Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen! StarTin keskiössä ovat Taitavat lapset ja nuoret Suomen Tulevaisuuden Tekijät Jokainen voi olla Tähti www.luma.fi/start Päätavoitteena

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä Näin oppiminen muuttuu Helsingissä 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja ja laaja-alaista osaamista 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja Uusi koulu rohkaisee kokeilemaan uutta ja iloitsemaan oppimisesta.

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittauduthan koulutuspäiville; tiedossa mielenkiintoisia luentoja ja työpajoja. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Johdatus luovaan teknologiaan. Lukioiden valinnaiskurssi lukuvuonna 15/16

Johdatus luovaan teknologiaan. Lukioiden valinnaiskurssi lukuvuonna 15/16 Johdatus luovaan teknologiaan Lukioiden valinnaiskurssi lukuvuonna 15/16 Mehackit lyhyesti Mehackit tutustuttaa lukiolaiset teknologian saloihin! Mehackit-kurssi on lukiolaisten ensiaskel teknologiaan.

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016 Teemaopinnot Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio 1 5.22 Teemaopinnot "Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja.

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Kasvattajista luontoliikuttajiksi valtakunnallinen kehittämishanke

Kasvattajista luontoliikuttajiksi valtakunnallinen kehittämishanke Kasvattajista luontoliikuttajiksi valtakunnallinen kehittämishanke Hankkeen taustaa Luonnossa liikkuminen ja toimiminen ovat herättäneet yhä enemmän kiinnostusta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen Ammatillisen kehittymisen prosessin aluksi hankkeeseen osallistuvat opettajat arvioivat omaa osaamistaan liittyen luonnontieteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (5) 209 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirka Vainikan ym. työelämään tutustumisjaksojen saamista lukioihin koskevasta valtuustoaloitteesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa 2008 2010 Visio ja tavoiteet Visio Yhteisöllinen ja viestinnällinen tulevaisuuden koulu, jossa tieto- ja viestintätekniikka on luonteva osa arkea ja opetusopiskelu-oppimisympäristöä.

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

KEMMAn uutiskirje 10/2013

KEMMAn uutiskirje 10/2013 KEMMAn uutiskirje 10/2013 Leiskuvan lokakuinen tervehdys, hyvä kemian opettaja ja opetuksen ystävä! Kirjeessä aiheina ovat seuraavat: 1. Kemianluokka Gadolin täytti 5 vuotta! 2. Ilmoittautuminen ensi kesän

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Mitä on moderni fysiikka?

Mitä on moderni fysiikka? F2k-laboratorio Fysiikka 2000 luvulle Toiminnassa vuodesta 2011 Modernin fysiikan töitä pääasiassa lukiolaisille opettajan ja ohjaajan opastuksella Noin 40 ryhmää/vuosi Myös opeopiskelijoiden koulutusta

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Koulussa tapahtuvan tiedeopetusta tukevan toiminnan selvitys

Koulussa tapahtuvan tiedeopetusta tukevan toiminnan selvitys Koulussa tapahtuvan tiedeopetusta tukevan toiminnan selvitys Sisältö 1. Johdanto 2. Kyselyn taustaa 3. Kyselyn tulokset 3.1. Vastaajien taustatiedot 3.2. Tiedeopetuksen tukeminen koulussa 3.2.1. Syventävän

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

Kemian opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9

Kemian opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9 Kemian opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9 Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet 7. luokka 8. luokka 9. luokka Laajaalainen osaaminen T1

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Onnistuuko verkkokurssilla, häh?

Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Draama opetusmenetelmänä ja tuloksena kansainvälinen tieteellinen artikkeli Pentti Haddington, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium Oulun yliopisto, Kielikeskus Kehittämishanke

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot