JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa"

Transkriptio

1 JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Alkusanat Johdanto Käsitteet Portaalit palvelutietojen toimittajina Asiakkaiden vaatimukset ja portaalin pitäjän tavoitteet Yleiset ratkaisumallit Soveltamisala ja vaikutukset Julkisen sektorin palvelutietojen ryhmittelymalli (asiointia varten) Palvelutietojen osoitteet Ryhmittelymallin soveltaminen Ryhmittelymallin soveltaminen portaaleissa Ryhmittelymallin soveltaminen portaalien yhtenäistämisessä Ryhmittelymallin ylläpito Lisätietoa (opastavat tiedot) Alkusanat Julkishallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan JUHTAn asettama työryhmä selvitti v 1999 julkishallinnon sähköisen palveluhakemiston tarvetta ja ehdotti raportissaan yleisesti määriteltäviksi seuraavat hakemistosysteemin osat: ongelma-/palveluluokitus (kuluttajan näkökulmasta), palveluselosteen rakenne ja palvelun tunnistetietojen määritelmät sekä palvelun toimittajan tunnistetietojen määritelmät. Sen mukaisesti valmistui sitten JHS 145 Julkisten palvelujen kuluttajalähtöinen palveluhakemisto. Tämä palvelujen ryhmittelymalli ei ole kuitenkaan juuri vaikuttanut julkisen sektorin www-sivujen ja portaalien etusivuilla oleviin palveluluetteloihin. V 2003 alkoi uuden palvelujen ryhmittelymallin määrittely. Kuntaliitto järjesti työkokouksen palvelutietojen ryhmittelystä portaaleilla, mihin osallistui parikymmentä asiantuntijaa kunnista, valtionhallinnosta ja IT-yrityksistä. Kokous valitsi pienryhmän (viestintäpäällikkö Petteri Nyman, Espoon kaupunki, tietoasiantuntija Pirkko Romakkaniemi, Valtiovarainministeriö ja projektipäällikkö Tarmo Sotikov, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä sekä kehittämispäällikkö Erkki Karimaa, Suomen Kuntaliitto) kokoamaan luettelon palveluista asioinnin näkökulmasta. Petteri Nyman kokosi alustavan luettelon ja Erkki Karimaa kirjoitti tekstin. Ryhmä pyysi lausuntoja asianosaisilta tahoilta kesäkuussa 2004 ja lausunnot on otettu huomioon oheisessa ryhmittelymallissa. Erityisesti isoimpien kaupunkien www-sivuista vastaavat viestintäpäällikkö Petteri Nyman ja verkkotoimittaja Teemu Sainio (Espoon kaupunki), Internet-päätoimittaja Leila Oravisto (Helsingin kaupunki), Internet-toimittaja Martti Holma (Oulun kaupunki), Internet-päätoimittaja Päivi Kuusisto (Tampereen kaupunki) ja verkkopäätoimittaja Eevali Kontio (Vantaan kaupunki) sekä projektikoordinaattori Maarit Dietrich (Kaarinan kaupunki) osallistuivat luettelon täydentämiseen ja rakenteen määrittelyyn. Palvelutietojen ryhmittelymalli voi vaikuttaa portaalien kautta kuntalaisten / kansalaisten ja julkishallinnon organisaatioiden vuorovaikutukseen asioinneissa. Ks oheinen kuvio, missä mm portaalit ovat asiointipalvelujen tietojärjestelmiä ja julkisen sektorin prosessit ovat palveluja. 1/21

2 2 Johdanto 2.1 Käsitteet Palvelu(tuote) on tehtäväsarja esimerkiksi asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi. Palvelut on ryhmiteltävissä mm niiden tarkoitusten perusteella (kuvio 1). Kuvio 1. Palvelujen ryhmittely Palvelutieto on yleistä tietoa palvelutuotteen ominaisuuksista ja toimittajakohtaista tietoa tuotteen saatavuudesta (kuvio 2). Tieto määrätystä palvelusta on yleensä yhdellä portaalin sivulla (yhdessä htmltiedostossa). Usein yhdellä sivulla on tiedot useasta toisiinsa liittyvistä palveluista. 2/21

3 Kuvio 2. Palvelutieto. Asioinneissa asiakkaat ovat yhteydessä lähinnä toimittajan asiointipalvelu- tai asiakaspalveluyksikköön tai yhteyshenkilöön, portaaliin tai muuhun tietojärjestelmään, jotka antavat asiakkaille asiointipalveluja, esimerkiksi antavat tietoa varsinaisesta palvelusta, vastaanottavat lomakkeilla hakemuksia, tilauksia, ajanvarauspyyntöjä ja ilmoittautumisia sekä palautteita. Yksiköllä tai tietojärjestelmällä on yhteyksiä eli liittymiä tie-, postin jakelu-, puhelin- ja/tai Internet-verkkoihin ja siis osoitteet näissä verkoissa. 2.2 Portaalit palvelutietojen toimittajina Kuvio 3 esittää julkisen sektorin portaalien käyttöyhteyksiä. Kuvio 3. Portaalin käyttöyhteydet Tutustuminen organisaatioon ja sen (toimi)alueeseen. Esimerkiksi tutkija, sanomalehden toimittaja, kuntalainen, työnhakija tai yritys haluaa yleiskuvan kuntaorganisaatiosta ja kuntayhteisöstä sekä kunnan alueesta tai seudusta. Kyse ei ole organisaation palvelun hakemisesta. Osallistuminen organisaation hallintoon. Kunnilla on itsehallinto ja kuntalaiset osallistuvat yhteisten asioiden hoitoon äänestämällä, tekemällä aloitteita ja toimimalla valtuustossa, lautakunnissa ym luottamuselimissä. Portaali voi tukea osallistumista ja vaikuttamista esimerkiksi välittämällä tietoja asioista, mm eri tahojen näkemyksistä ja organisaation päätöksistä. KUNTAINFO antaa tietoa kuntaan ja sen asioihin tutustumista sekä hallintoon osallistumista varten (ks luku 3). Asioiminen. Ihmiset tarvitsevat elämässään (päivittäin, viikottain, jne) erilaisia palveluja ym tuotteita. Niitä hankkimalla, käyttämällä ja kuluttamalla he pitävät yllä ja kehittävät itseään, ratkaisevat ongelmiaan, parantavat perheensä ja läheistensä elinoloja, viettävät vapaa-aikaa, jne. Asiointi liittyy palvelujen ym tuotteiden hankintaan ja käyttöön. Portaali voi antaa tietoja ihmisten tarvitsemista palveluista ja muista tuotteista minkälaisia ne ovat ja miten niitä saa. Osallistuminen varsinaisiin palveluprosesseihin. Usein asiakas on palveluprosessin kohteena ja osallistuu prosessiin antamalla tietoja prosessiin ja suorittamalla määrättyjä prosessin tehtäviä. 3/21

4 Esimerkiksi potilas kertoo vaivastaan lääkärille ja lääkäri määrää hoidon; opiskelija suorittaa osuutensa ryhmän tehtävistä ja toimittaa tulokset muille. Palvelu voi olla kokonaankin itsepalvelua, missä asiakas käyttää jotakin laitetta tai tietojärjestelmää (esim mattojen peseminen, kirjaston Internet-päätteen käyttäminen). Portaalien palvelutietojen ryhmittelymalli palvelee nimenomaan asioimista. Sekä yksityinen että julkinen ja kolmas sektori toimittavat palveluja/tuotteita. Sopivan palvelun tai muun tuotteen toimittajia voi olla useita ja eri sektoreilta. Esim lasten päivähoitopalveluja voi tuottaa ja toimittaa kuntaorganisaatio, yritys, yhdistys ja seurakunta. Palvelun tai muun tuotteen tarvitsijan on silloin valittava hänelle parhaiten sopiva vaihtoehto, tarjous. Tuotteiden ja palvelujen tarvitsijan on siis selvitettävä itselleen, missä ja miten sopivia palveluja ym tuotteita on saatavissa (tarjoama). Portaalit täydentävät ja osittain korvaavat tavallisia keinoja, joilla tuotteiden ja palvelujen toimittajat kertovat mahdollisille asiakkailleen tarjoamastaan (esim mainokset sanomalehdissä, painetut tuotekatalogit ja palveluhakemistot, esitteet ja esittelyt). Portaalin asiointipalvelujen kehittämiseksi kannattaa ensiksi selvittää, mitä tietoja ja tietopalveluja asiointiprosessi vaatii, koska asiointiprosessi on portaalin asiakas. Määrityksen liitteenä 2 onkin asiointiprosessin kuvaus, mistä voi nähdä tai päätellä portaalilla olevien palveluluetteloiden ja palvelutietojen käyttöyhteydet. 2.3 Asiakkaiden vaatimukset ja portaalin pitäjän tavoitteet Asiakkaiden vaatimukset Asiakkaat löytävät tietoa tarvitsemistaan palveluista tai tuotteista eri reittejä pitkin ja voivat aloittaa haun eri portaaleista. Oikeat tiedot löytyvät antamalla portaalille muutamia asiasanoja tai tekemällä palveluluetteloista muutamia valintoja. Asiakkaan ei tarvitse ensiksi selvittää, mikä organisaatioyksikkö tuottaa ja toimittaa hänen tarvitsemansa palvelun. Palvelut tulisi näkyä tuottajasta riippumatta ja jostakin taustatiedosta hän löytää tiedon, kuka tai mikä taho sen tuottaa. Internet- ja www-teknologialla tietojen esille laitto ja esilläpito on niin helppoa, että on syntynyt uusi ongelma relevantin tiedon löytäminen kaiken tiedon joukosta. Portaalin pitäjän tavoitteet Julkisen sektorin portaalien tulee vastata tiedoillaan ja asiointipalveluillaan asiakkaiden vaatimuksia. Portaalin toiminta- ja tietojen pitokustannuksia tulee vähentää. 2.4 Yleiset ratkaisumallit Seuraavat kaksi yleistä ratkaisumallia portaaleilla ovat enemmän tai vähemmän vaatimusten ja tavoitteiden mukaisia. Molempia malleja tulisi soveltaa, koska ne täydentävät toisiaan. a) Asiasanat ja metatiedot. WWW:ssä tai tietokannassa olevia tietoja jostakin asiasta (esimerkiksi palvelusta) voi hakea asiaa kuvaavien tunnusmerkkien ja asiasanojen avulla sekä asiakirjojen (palvelutietojen) metatietojen avulla. Tällöin kannattaa soveltaa yleisiä asiasanastoja. b) Ryhmittelyt. Käytännössä yleinen tapa tietojen järjestämisessä relevantin tiedon löytämiseksi on ryhmitellä eli luokitella asiat (esimerkiksi palvelut) ja samalla niitä kuvaavat tiedot sopivasti. Tällöin kannattaa soveltaa jotakin yleistä asioiden ryhmittelykaavaa eli mallia. Asiasanat ja metatiedot sekä tietojen ryhmittelyt auttavat tietojen hakemisessa. Portaalien toimintakustannuksia ja erityisesti tietojen pitokustannuksia voi vähentää kehittämällä portaaleista yhtenäinen järjestelmä. Ryhmittelymalli sekä asiasanojen ja metatietojen määrittelyt ovat järjestelmän yhtenäisyyden perustana. 3 Soveltamisala ja vaikutukset Soveltamisala. Palvelutietojen ryhmittelymalli on tehty lähinnä asiointia varten. Sen soveltamisalaa ovat lähinnä kuntaportaalit ja muut monta toimialoja kattavat portaalit, joiden etusivuilla on asia- ja palveluluetteloita. 4/21

5 Ryhmittelymallin yhteydet ja vaikutukset. palvelujen ryhmittelymallilla on yhteyksiä ainakin asiointiprosesseihin ja varsinaisiin palveluprosesseihin sekä yhteiskunnan perusrekistereihin ja tilastotoimen määrittelemiin luokituksiin. Oikeastaan palvelut ovat prosesseja ja ryhmittelymalli listaa palveluprosesseja. Asiakkaan tulisi saada tietoa myös siitä toimittajan palveluprosessista johon osallistuu. (JHS 152 määrittelee prosessin kuvauksen rakenteen.) Tietoa palvelutuotteiden saatavuudesta ovat mm palvelun toimittajan nimi ja toimitus- tai toimipaikkojen osoitteet (ks kuvio 2). Näitä perustietoja palvelujen toimittajista ja niiden toimipaikoista on lähinnä Tilastokeskuksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereissä. Tilastotoimen tuoteluokitus on toimipaikkojen toimialaluokitukseen perustuva hierarkkinen luettelo tuotteista ja palveluista. Se on kvalitatiivinen mitta-asteikko kansantalouden tuotannon laskentaa ja erittelyä varten. Tuoteluokitus ei ole asiakaskeskeinen eikä siten sovellu portaalille, mutta ryhmittelymallin palvelut voidaan luokitella myös tilastotoimen tuoteluokkiiin. Periaatteessa palveluilla (palveluluokilla) tulisi olla samat nimet ryhmittelymallissa ja tuoteluokituksessa. Vastaavia yhteyksiä on julkisyhteisöjen tehtäväluokitukseen. Ryhmittelymalli vaikuttaa asiointiprosesseihin portaalien kautta. Tavoitteena on, että mallin käytöstä hyötyvät sekä julkisen sektorin portaalien pitäjät että julkisen sektorin asiakkaat: 1. Samoja palvelutietoja ei tarvitse pitää useassa portaalissa. Riittää kun portaalissa on palvelun nimi ja linkki toisella portaalilla olevaan tietoon. Toisella portaalilla olevaan tietoon voi viitata mallin mukaisilla nimillä ja osoitteilla. 2. Asiakkaat löytävät helposti tarvitsemansa palvelutiedot. Palvelutietojen ryhmittely tulee tutuksi. Kaikilla portaaleilla on sama tuttu palvelutietojen ryhmittely. Asiakas saa esille määrätyn ryhmän tiedot (eli sivun) valitsemalla tai kirjoittamalla tietojen osoitteen selaimen osoitekenttään. Asiakkaan ei tarvitse tietää, millä portaalilla sijaitsee tieto hänen tarvitsemastaan palvelusta, koska eri tason portaaleilta on linkit ko tietoon. 3. Palvelutietojen ryhmittelymalli antaa perustaa yhtenäiselle julkisen sektorin portaalien järjestelmälle sekä organisaatioiden yhteistyölle portaalien ja asiointipalvelujen edelleen kehittämisessä. Ryhmittelymalli kehittyy ja paranee portaalien pitäjien yhteistyönä. 4 Julkisen sektorin palvelutietojen ryhmittelymalli (asiointia varten) Ryhmittelymalli esittää, miten julkisen sektorin palvelut sekä samalla tiedot palveluista tulisi ryhmitellä lähinnä asiointiprosesseja varten. Ryhmittelymallin määrittelyssä ei ole sovellettu esim tilastotoimen kansainvälisiä luokituksia, koska ne eivät ole asiakaslähtöisiä. Ryhmittelymalli kattaa myös organisaatioon ja alueeseen tutustumiseksi ja organisaation hallintoon osallistumiseksi tarvittavia tietoja (esimerkiksi KUNTAINFO). Ryhmittelymalli eli rakenne määrittää 17 palveluryhmää. Jokainen palveluryhmä on määritelty luettelemalla siihen kuuluvat yksittäiset palvelut ja aiheet, joihin liittyy monia palveluja. Palvelujen ja aiheiden nimet ovat luetteloissa aakkosjärjestyksessä. Asiakkaiden ja asiointiprosessien näkökulmista katsoen jokin palvelu voi olla useassa ryhmässä. Tällöin useasta luettelosta on linkki samaan palvelutietoon. (Palvelutieto on yleensä yhdellä portaalin sivulla eli yhdessä html-tiedostossa. Yhdellä sivulla voi olla tiedot useasta palvelusta.) Palveluryhmän otsikon (eli nimen, esimerkiksi ASUMINEN) alla oleva luettelo tarkoittaa tähän aiheeseen (kansalaisten mielestä) liittyviä lähinnä julkisen sektorin organisaatioiden palveluja ja palvelukoosteita. Palvelun nimi on siinä muodossa, joka on yleensä käytössä. Jos palvelukoosteella ei ole omaa erityistä nimeä, jokin koosteen palvelujen yhteisen tekijän eli aiheen nimi viittaa koosteeseen. Esimerkiksi Syntymä viittaa niihin palveluihin, jotka mielletään liittyvän lapsen syntymään. Palvelut on ryhmitelty kokoamalla samaan ryhmään ne palvelut, jotka asiakkaat mieltävät liittyvän määrättyyn näkökohtaan. Luettelot ovat lähinnä www-toimittajien kokoamia ja perustuvat näiden kokemuksiin www-sivujen tai portaalien käytöstä ja asiakkailta saatuihin palautteisiin. Palveluja ei ole ryhmitelty minkään organisaation rakenteen perusteella. Periaatteena on, että luetteloissa on palvelujen nimiä eikä mainita palvelujen (tai tavaroiden) toimittajia kuten päiväkoti, terveyskeskus ja apteekki. Palvelujen nimistä on kyllä linkit taustalla oleviin palvelujen toimittajatietoihin samoin kuin muihinkin saatavuustietoihin. 5/21

6 Luetteloissa on yleensä mainittu vain varsinaiset palvelut (ydinpalvelut); siis luetteloissa ei mainita asiointipalveluja, koska ne löytyvät varsinaisten palvelujen kautta. Kuitenkin useiden varsinaisten palvelujen yhteiset asiointipalvelut ovat luetteloissa. Koska asiakkailta ei edellytetä myöskään palvelujen toimittajien määrittelemien palveluhierarkioiden tuntemista, luetteloissa on mainittu sekä palvelukoosteita että niihin kuuluvia palveluja. Esimerkiksi kotipalveluihin kuuluu mm ateriapalvelu. Siis ryhmässä olevat palvelut eivät ole välttämättä toistensa kanssa samalla hierarkiatasolla. Keskeinen valinta ryhmittelymallin laadinnassa on, monelleko hierarkiatasolle asiat ja palvelut pitäisi luokitella. Jos on vähän hierarkiatasoja, eri tasojen luettelot ovat pitkiä. Malli on kaksitasoinen: 17 palveluryhmää ja palveluryhmissä eritasoisia palveluja. Perusteluna tälle ratkaisulle ovat: Kaksitasoisessa ryhmittelyssä harhapolut ovat lyhyitä: voi mennä harhaan vain yhden linkin verran. Pitkissä listoissa palvelujen nimet ovat konkreettisempia ja täsmällisempiä ja siten asiakkaat tulkitsevat ne oikein ja joutuvat harvoin avaamaan ja katselemaan rinnakkaisia sivuja. Tulkinnat ovat helpompia, kun termit ovat kapeaalaisia. Toisaalta asiakkailta saattaa mennä enemmän aikaa palvelun haussa pitkältä listalta, mutta aakkosjärjestys auttaa siinä. Palvelujen löytämistä helpottaa myös se, että palveluihin viitataan suoraan näiden nimillä (eikä epäsuorasti esimerkiksi sanomalla aihe, johon palvelu liittyy). Asiakaskeskeisyyden takia myöskään 17 palveluryhmää eivät ole yhteismitallisia. Esimerkiksi kirjastopalvelut ja tietopalvelut ovat kulttuuripalveluja, mutta myös omana palveluryhmänä, koska portaalin tiedot kirjastopalveluista ovat erittäin kysyttyjä tietoja. Taulukko. Palvelujen ryhmittelymalli Ryhmä ASUMINEN Palvelu, aihe Asuinympäristö Asukastoiminta Asumispalvelut Asumistuet Asunnonvälitys Asunnot Asunnottomien palvelut Asuntolainat ja rahoitus Asuntopolitiikka Asuntotontit Eläimet Ensi- ja turvakodit Homevaurioiden torjunta Jätehuolto Kaupat Kestävä kehitys Kierrätys Korjaukset Korjausavustukset Loma-asuminen Lämmitys Matonpesupaikat Muutot Nuohous Omistusasunnot Opiskelija-asunnot Osoitemuutos Palveluasunnot Postipalvelut Puhelin- ja tietoliikenne-yhteydet Puistot Puutarhapalstat ja -mökit Rakentaminen Ravintolat ja kahvilat Sähköenergia Säännöt ja oppaat Terveys ja asuminen Tilastot 6/21

7 Vesi Viemäri Turvallisuus Vuokra-asunnot KAAVAT JA KIINTEISTÖT Asemakaavat Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavat Kartat ja paikkatieto Kiinteistöt Kiinteistön kiinnitys Kiinteistön muodostus Kuulutukset Lainhuuto Liikennesuunnittelu Luvat Maakuntakaavat Maanhankinta Maankäytön suunnitelmat Nimistönsuunnittelu Osallistuminen Osoitteet Rakentaminen Rakennusvalvonta Tontit Viheralueiden suunnittelu Yleiskaavat KARTAT JA PAIKKATIETO Internet-karttapalvelut Kartat ja paikkatieto Linjakartat Painetut kartat Osoitteet Seudulliset paikkatiedot Viistokuvat KIRJASTOPALVELUT JA TIETOPALVELUT Arkistot Avustukset Julkaisut Kirjastot Kokoelmat Lainaus Laitteet ja työtilat Lehdet, radio ja TV Perusrekisterit Portaalit Raportit Säätiedot Tapahtumat Tiedonhaku Tietokannat Tilastot Uutiset KULTTUURI Arkistot Avustukset Elokuvat ym mediataide Esitys- ja harjoitustilat Kokoustilat 7/21

8 Kirjastopalvelut Konsertit, oopperat Kuvataide Lastenkulttuuri Lehdet, radio ja TV Liput Museot Musiikki Nuorisokulttuuri Nähtävyydet Näytelmät Näyttelyt Ravintolat ja kahvilat Tanssit Tapahtumat Teatterit Uskonnolliset tilaisuudet Vapaa sivistystyö Yhdistysten toiminta LAKI JA OIKEUSTURVA Avioliittoon vihkiminen, eroaminen Edunvalvonta Henkilökortit ja -tunnisteet, passit Holhous Järjestyslaki Kansalaisuus Kriminaalihuolto Kuluttajasuoja, -neuvonta Lait ja määräykset Lapsen oikeudet Luvat Maksuvapautukset Nimenmuutokset Oikeudenkäynnit Oikeusturva Oleskeluluvat Perintäasiat Perinnönjako Perusoikeudet Potilaan oikeudet Rikos- ja riita-asiain sovittelut Rikosten torjunta ja tutkinta Talous- ja velkaneuvonta Tietosuoja ja tietoturva Tuomioistuimet Tuoteturvallisuusvalvonta Turvapaikat (pakolaisille) Ulosotto Vankeinhoito Viranomaisten toiminnan valvonta Yleinen oikeusapu LIIKENNE Aikataulut Ajokortit, -luvat Bussit Ilmailu Jalankulkutiet Junat Kartat Katsastus Liikennejärjestelyt 8/21

9 Liikennesuunnittelu Liikennetiedotus Liikenneturva Liikenteenohjaus Linjakartat Liput Löytötavarat Nimet Palvelulinjat Postipalvelut Puhelin- ja tietoliikenneyhteydet Pysäköinti Pysäkit, linja-autojen Pyöräily Rautatiet Rekisteröinnit Reittiopas Satamat, laiturit Säätiedot Taksit Tieliikennetiedotus Tiet ja kadut Vesiliikenne Viitat ja opasteet Vikailmoitukset ym palautteet Yksityistiet Ympäristö ja liikenne LIIKUNTA JA ULKOILU Avustukset Kalastusalueet ja -luvat Kartat Koulu ja liikunta Leirintäalueet Liikunnan ohjaus Liikunta ja terveys Liikuntalajit Liikuntapaikat ja -tilat Luonto- ja ulkoilureitit Matkailuvaunualueet Matonpesupaikat Metsästys Puistot Puutarhapalstat Pyöräily Retkien järjestäminen Säätiedot Tapahtumat Tilojen vuokraus Uimahallit Uimarannat, maauimalat Ulkoilualueet ja -reitit Ulkoilusaaret ja saaristoliikenne Urheilu Veneily Viheralueet Yhdistysten toiminta MATKAILU Aikataulut Alueen historia ja nykypäivä Hotellipalvelut Huvipuistot 9/21

10 Kartat Kulttuuripalvelut Liikenneyhteydet Leirintäalueet Liput Luonto- ja ulkoilureitit Matkailuneuvonta Majoitus Matkailuvaunualueet Matkojen järjestäminen Nähtävyydet Ostospaikat Messut Puistot Ravintolat ja kahvilat Säätiedot Tapahtumat Yhdistysten toiminta OPETUS JA KOULUTUS Aikuiskoulutus Alkuopetus Ammatillinen perusopetus Ammatinvalinnan ohjaus Apurahat Erityisopetus ja mukautettu opetus Esiopetus Jatko- ja täydennyskoulutus Kansainvälinen toiminta Kirjasto- ja tietopalvelut Kodin ja koulun yhteistyö Korkeakouluopetus Koulujen yhteystiedot ja sijainnit Koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminta Koululiikunta Koulumatkat ja -kuljetus Kouluruokailu Koulurakentaminen Koulutustilaisuudet ja seminaarit Leirikoulut Lukio-opetus Maahanmuuttajaopetus Musiikkiopetus Opetussuunnitelmat Opintotuki, avustukset, -lainat Opiskelija-asunnot Opiskelu ulkomailla Oppilashuolto Oppilaan hyvinvointi Oppisopimus Perusopetus Taiteen perusopetus Terveydenhuolto Tukipalvelut Tutkimus Työ- ja loma-ajat Työväen- tai kansalaisopiston palvelut Vanhempaintoiminta Varhaiskasvatus Yliopisto-opetus PERHEPALVELUT JA SOSIAALIPALVELUT Adoptiot 10/21

11 Asukaspuistot Asumisen järjestäminen Asunnot Asunnottomien palvelut Ateriapalvelut Auttava puhelin ja netti Avioliitto, avoliitto Avustukset Edunvalvonta Elatusturva Eläimet Eläkkeet Ensi- ja turvakodit Hautauspalvelut Holhous Huolto ja tapaamisoikeus Huostaanotto Kasvatus Kerhot Kotipalvelut Kotouttamispalvelut Kriisipalvelut Kuljetukset Kuolema Lapsilisät Lasten palvelut Lastensuojelu Leikkipuistot Leirit Lomatoiminta Maahanmuuttajat Maksut Neuvolapalvelut Nimen rekisteröiminen Nuorisotyö Nuorten palvelut Omaishoidon tuki Palveluohjaus Perhetalo Perhetuet Postipalvelut Pyykinpesu Päihdehuolto Päivähoito (lapsille) Päiväkerhot Retket Seurakunnat Siivous Sopeutumisvalmennus Sosiaali- ja potilasasiamies Sosiaaliset luotot Sovittelut (perheasioissa) Syntymä Talous- ja velkaneuvonta Toimeentulotuki Tukihenkilöiden palvelut Turvapalvelut Työpajat Vakuutukset Vammaisasiamies Vammaisten palvelut Vanhemmuuden tukeminen Vanhuspalvelut 11/21

12 Varhaiskasvatus Velkaneuvonta Vertaistuki Yhdistysten toiminta RAKENTAMINEN TERVEYS Avustukset Jätehuolto Kiinteistönmuodostus Korjaukset Lait ja määräykset Luvat Lämmitys Maaperätutkimukset Nuohous Rakennusvalvonta Sähköenergia Tarkastukset Tilastot Tontit Vesijohtoliittymät Viemäriliittymät Yhdyskuntarakentaminen Allergiat, muut altistumat Apteekit Apuvälineet Asumisterveys Ateriapalvelut Edunvalvonta Ehkäisyneuvonta Elintarvikevalvonta Eläinlääkintä Ennaltaehkäisevä terveydenhoito Ensiapu Erikoissairaanhoito Fysioterapia Hammashoito Homevaurioiden torjunta Hätänumerot (112) Jalkojenhoito Kotihoito Kotitapaturmien ehkäiseminen Kouluterveydenhuolto Kuntoutus Kriisipalvelut Laboratoriopalvelut Lapsettomuushoidot Liikunta Lääkintä Lääkäriasemien palvelut Maksut Merimiesterveydenhuolto Mielenterveydenhuolto Neuvolapalvelut Neuvonta Omaishoito Opiskelijaterveydenhuolto Puheterapia Päivystys ja ensiapu Potilasasiamies Päihdehuolto 12/21

13 Ravitsemus ja elintarvikkeet Rokotukset ja lääkehoito Röntgen ym radiologiset tutkimukset Sairaalat ja hoitolaitokset Sairaanhoito Sairaankuljetus Seulonnat ja tarkastukset Sopeutumisvalmennus Sukupuolitautien hoito Tartuntatautien hoito Terapiat Terveydenhuolto Terveysasemat Työterveydenhuolto Yhdistysten toiminta Ympäristöriskien torjunta Ympäristöterveydenhuolto TURVALLISUUS JA JÄRJESTYS Aluepelastuslaitos Ensiapu Ensi- ja turvakodit Hätänumerot (112) Järjestyksen ylläpito Kriisipalvelut Liikenneturva Luvat Maanpuolustus Meluntorjunta Meripelastus Neuvonta Nuohous Palonehkäisy Pelastuspalvelut Poliisipalvelut Rajavartiointi Rikosten torjunta ja tutkinta Sairaankuljetus Säteilyturva Tietosuoja ja tietoturva Toimintaohjeet Tuonti- ja vientivalvonta Tuoteturva Työsuojelu Vakuutukset Valmiussuunnitelmat Väestönsuojelu Öljyntorjunta Yhdistysten toiminta TYÖ, YRITTÄMINEN JA ELINKEINOT Aluetuet Ammatinvalinnan ohjaus Ansiotulot Elinkeinoluvat ja -tuet EU:n direktiivit ja tuet Edunvalvonta Julkiset hankinnat Kilpailunvalvonta Kokoustilat Koulutuspalvelut Maatalous Messut 13/21

14 Patentit Postipalvelut Puhelin- ja tietoliikenneyhteydet Rahoituspalvelut Rekisteröinnit Tapahtumat Toimitilat Tontit Toripaikat Tuotekehitystuet Työehtosopimukset Työelämän kehittäminen Työkykyä ylläpitävä toiminta Työllistämispalvelut Työnvälitys Työpajat Työsuojelu Työterveydenhuolto Työttömyysturva Työvoimapoliittinen koulutus Työvoimapalvelut Vakuutukset Verotus Yrittäminen VEROTUS JA RAHOITUS Ajoneuvojen verotus Arvonlisäverotus Avustukset Elinkeinoverotus Ennakonpidätys Koiraverotus Kunnallisverotus Kiinteistöverotus Omaisuuteen liittyvä verotus Lainat Maksupalvelut Pankkien palvelut Perintöverotus Sosiaaliturvamaksut Tax free Tieliikenteen verotus Tulliverotus Tulo- ja varallisuusverotus Valmisteverotus Yhteisöverotus YMPÄRISTÖ JA LUONTO Elintarvikevalvonta Eläimet Eläinlääkintä Eläinten suojelu Energian säästöohjeet Ilmanlaadun valvonta Homevaurioiden torjunta Jätehuolto Kemikaalivalvonta Kestävä kehitys Kierrätys Koirapuistot (ja uintipaikat) Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueet 14/21

15 KUNTAINFO 1 Lupa-asiat Maa-ainesten otto Maankäyttö Maisemasuunnittelu Meluntorjunta Puistot Päästöluvat Rakennusvalvonta Säätiedot Tiet ja kadut Tuet ja avustukset Vedenlaatu Vesiensuojelu Yhdistysten toiminta Ympäristönsuojelu Ympäristönvalvonta Ympäristöterveys Aloitteet ja ehdotukset Alue Asiointi Budjetti Euroopan Unioni Hankkeet Henkilöstö Historia Ilmoitukset Julkaisut Julkiset hankinnat Kaavoitus Kalvopankki Kamera kuvaa Kansainvälinen toiminta Kansalaisjärjestöt Kartat Keskustelut Kokoustilat Kunnat, kunnallishallinto Kunnalliskertomus Kunta lyhyesti Kuvapankki Kuulutukset Kylät/kaupunginosat Luottamuselimet Murre Muutoksenhaku Nimikkokasvi ja -eläin Organisaatio Osallistuminen Projektit Puolueet Päätöksenteko Raportit Seutu Sijainti kartalla Strategiat Suomen valtio Säädökset Säätiedot Talous 1 Seutuportaalissa on SEUTUINFO ja valtakunnallisessa portaalissa SUOMI-INFO 15/21

16 5 Palvelutietojen osoitteet Tarkastustoiminta Tiedotteet Tilastot Toiminta Toiminta-ajatus Toimintaperiaatteet Tunnus Vaakuna Vaalit Valtionhallinto Viestintä Visio Väestö Yhteistoiminta Yhteystiedot Yleistietoa kunnasta Ystävyyskunnat Ystävyysseurat ja yhdistykset Palvelutiedon URL-osoite kunnan portaalissa muodostuu kaavan mukaan, missä palveluryhma tarkoittaa palveluryhmän nimeä (esimerkiksi ASUMINEN) ja löytyy luvun 3 luettelosta. Muissa useita toimialoja kattavissa julkisen sektorin portaaleissa (suomi.fi ja seutuportaalit) osoite muodostuu vastaavasti. Jos palveluryhmän nimi on monisanainen, esimerkiksi TYÖ, YRITTÄMINEN JA ELINKEINOT, niin palveluryhmän tietoihin voi osoittaa millä tahansa näistä sanoista, esimerkiksi tai (URL-osoitteissa ei saa olla skandinaavisia merkkejä: å, ä, ö.) 6 Ryhmittelymallin soveltaminen Ryhmittelymallin soveltaminen tarkoittaa, että useita toimialoja kattavien julkisen sektorin portaalien pitäjät ryhmittelevät palvelutietonsa portaaleillaan ryhmittelymallin (luku 3) mukaisesti ja antavat niille osoitteet osoitekaavan (luku 4) mukaisesti. Ks kuvio 4. Ryhmittelymallin mukaisten luettelojen lisäksi portaalin etusivuilla voi olla muutakin tekstiä ja esimerkiksi luettelo määrätyistä kohderyhmistä (nuoret, maahan muuttaneet, vammaiset, seniorit, yrittäjät), joiden palveluluetteloihin ja edelleen palvelutietoihin on linkit ryhmien nimistä. 16/21

17 Kuvio 4. Luettelo kuntaportaalin etusivulla Ryhmittelymalli ei myöskään sulje pois eikä rajoita asiasanojen ja metatietojen eikä hakupalvelujen käyttöä. Palvelutuotetta voi kuvata asiasanoin (vrt kuvio 2) ja palvelutietoon voi liittää metatietoa. 6.1 Ryhmittelymallin soveltaminen portaaleissa Ryhmittelymalli on väljä ja joustava: se sallii vaihtelua mallin soveltamisessa portaaleissa. Soveltaja voi määritellä lisää hierarkiaa: ryhmitellä kuviossa 4 olevat termit ja/tai määritellä alapuolelle uusia hierarkiatasoja (ks kuvio 1). Palvelutietojen väliset linkit. Internet-teknologia (WWW, XML) mahdollistaa sen, että portaalin tiedoista voi olla linkkejä muiden portaalien tietoihin ja siis samoja tietoja ei tarvitse pitää useilla portaaleilla. Portaalien roolit määräävät, millä portaalilla mitäkin palvelutietoa tulisi pitää. Nyt käytäntönä lienee yleensä, että kuntaportaalilla eli kunnan www-sivuilla on tietoja kuntaorganisaation palveluista ja mahdollisesti myös tietoja niiden yritysten, yhdistysten ym organisaatioiden palveluista, joiden kohderyhmänä on erityisesti ko kunta. Joillakin seuduilla seutuportaali korvaa kuntien portaaleja. Valtakunnallinen suomi.fiportaali kattaa lähes kaikki julkisen sektorin palvelut ja siitä on linkkejä valtion organisaatioiden ja kuntien portaaleihin. Tiedot määrätyn kunnan palveluista ovat ensisijaisesti kunnan portaalilla tai seutuportaalilla. Siis portaalilla ei ylläpidetä palvelutietoa, joka on ensisijaisesti pidettävä jollakin toisella portaalilla, vaan portaalilla on palvelun nimestä linkki tällä toisella portaalilla olevaan tietoon (tai portaalin luetteloissa ei mainita ollenkaan tätä palvelua). Luetteloissa voi olla myös yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin palveluja ja muita tuotteita, koska se auttaa kansalaisia asioinneissa. Koska palveluluetteloissa on sekä palvelukoosteita että näihin koosteisiin kuuluvia palveluja, portaalilla on sisäisiä linkkejä luettelon kohdasta toisiin kohtiin. Esimerkiksi SOSIAALIPALVELUT-luettelon kohdasta (termistä) Kotipalvelut on joko linkit kaikkiin erityyppisiä kotipalveluja esittäviin tietoihin, mm ateriapalvelutietoon, tai vain yksi linkki Kotipalvelut-luetteloon (sivulle). Myös kohdasta Ateriapalvelu on linkki ateriapalvelutietoon. Linkit voivat olla kaksisuuntaisiakin. Nämä linkit näkyvät tähän asiakirjaan liittyvästä erillisestä taulukosta (Ks lisätietoja). 17/21

18 Palvelutietojen ryhmittelymalli määrittää semanttista verkkoa eli käsiteverkkoa: palvelujen nimet tarkoittavat käsitteitä (palveluluokkia) ja linkit osoittavat käsitteiden välisiä yhteyksiä. XML-teknologia antaa keinoja semanttisten verkkojen kehittämiseen. Alias-nimien käyttäminen. Kunta- tai seutuportaalin pitäjä voi käyttää luetteloissa muitakin kuin ryhmittelymallissa esitettyjä palvelujen nimiä, jos ne ovat tutumpia portaalin keskeiselle kohderyhmälle (kunnan tai seudun väestölle), mutta palveluryhmien niminä tulee käyttää vain mallissa mainittuja, esim ASUMINEN. 6.2 Ryhmittelymallin soveltaminen portaalien yhtenäistämisessä Palvelutietojen ryhmittelyllä on selvä yhteys palvelutietojen määrittelyyn (ks luku 1). Tieto palvelun ominaisuuksista on yleistä siten, että sama tieto kuvaa eri toimittajien samantyyppisiä palveluja. Palvelun saatavuustietoa ovat erityisesti perustiedot palvelun toimittajista. Tämä suositus antaa yhtenäistä perustaa palvelutiedon eli palveluselosteen yleisen rakenteen määrittelylle ja yleisratkaisulle palveluselosteiden tuottamiseksi ja niiden saannin järjestämiseksi portaaleille. Yleinen palveluselosteen tietorakenne mahdollistaa palvelutietojen pidon normaaleissa taulukoissa ja SQL:n soveltamisen tietojen hallinnassa. Katseltavat palveluselosteet on luotavissa dynaamisesti tietokannassa olevista tiedoista. Yleisistä palvelutiedoista voi koota asiasanaston. Suositus antaa perustaa myös yleiselle portaalien ja yhteiskunnan perusrekisterien liitäntäratkaisulle. Portaalilla olevista palvelun saatavuustiedoista voisi olla linkki yhteiskunnan perusrekistereissä oleviin perustietoihin ko palvelun toimittajasta. Yleisratkaisut vähentävät päällekkäistä palvelutietojen ylläpitoa ja yhtenäistävät palvelutietoa portaaleilla. Yleisestä palvelutietojen määrittelystä ja teknisistä yleisratkaisuista voi valmistella julkishallinnon suositukset. 7 Ryhmittelymallin ylläpito Ryhmittelymallia on ylläpidettävä, koska se ei kata kaikkia julkisen sektorin palveluja nyt tai tulevaisuudessa. Ylläpidon järjestäminen on JHS-jaoston tehtäviä. Jos ryhmittelymallin luetteloissa ei ole mainittu jotakin olennaista palvelua, portaalin pitäjä ilmoittaa tästä ryhmittelymallin ylläpitäjälle. 8 Lisätietoa (opastavat tiedot) Palvelutietojen ryhmittely monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa (Excel-taulukko, ryhmittelymallin soveltamisohje) >JHS-suositukset Suositukset Alaharja, M ym Julkisten verkkopalvelujen laatukriteerit. Työryhmämuistioita 8/ Helsinki: Valtiovarainministeriö / Kehittämisosasto 2004 JHS 129 Julkishallinnon WWW-sivuston suunnitteluohjeet. JUHTA >JHSsuositukset JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot. JUHTA >JHSsuositukset Karimaa, E. (toim.) Perusrekisterit: yhteiskunnan perustietojärjestelmien käsitteet, tietojen hankinta ja tietopalvelut. (4. painos). Helsinki: Suomen Kuntaliitto 2001 Karimaa, E. (toim.) Julkisen sektorin prosessien kuvaukset: yleinen rakenne, esitysmuoto ja käsitteet. (JHS 152). Helsinki: Suomen Kuntaliitto > Kirjakauppa > Maksuttomat verkkokirjat. Tilastotoimen luokitukset. Tilastokeskus W3C. Naming and Addressing: URIs, URLs, 18/21

19 Elektronisten julkaisujen identifiointi Helsinki: Helsingin Yliopiston kirjasto Muut Goldfarb, C. F. & Prescod, P. XML Handbook. Upper Side River (NJ): Prentice Hall PTR 2004 Karimaa, E Julkishallinnon sähköinen palveluhakemisto: mitä varten ja millainen se olisi? Helsinki: Suomen Kuntaliitto 1999 Karimaa, E Osaaminen on malleissa: kuntien järjestelmien ja prosessien mallit. (2. painos) Helsinki: Suomen Kuntaliitto 2004 Liite 1. käsitteiden nimet ja määritelmät Asiakas (customer) henkilö tai organisaatio joka vastaanottaa toimittajalta palvelun tai muun tuotteen (esim kuluttaja, toimeksiantaja, loppukäyttäjä, vähittäiskauppias, edunsaaja, ostaja) (ISO 9000). Asiointi asiakkaan ja toimittajan välisiä yhteyksiä ja transaktioita. Asiointi voi alkaa asian vireillepanosta ja päättyä päätöksen tekoon tuotteen tai palvelun toimittamisesta, paikan varaamisesta tms:sta. Asiointiin ei kuulu ko tuotteen tai palvelun tuottaminen eikä sen toimittaminen asiakkaalle (mutta nämä toiminnot liittyvät asiointiin). Sähköisessä asioinnissa asiakas käyttää esim Internet-verkon ja portaalin asiointipalveluja. Palvelu (service) 1. (palvelutuote) määrättyjen tehtävien konkreettinen suorituskerta jonkun hyväksi tai 2. (palveluprosessi) määrättyjen tehtävien toistuvista suorituksista koostuva toimintosarja. Varsinaisia palveluja ovat esim kuljetus, teatteriesitys, lapsen päivähoito, hammashoito, perusopetus, tien auraus. Ydinpalvelut ovat arvoa lisääviä varsinaisia palveluja: tyydyttävät asiakkaiden tarpeita tai korjaavat epäkohtia, esim teatteriesitys, hammashoito. Asiointipalveluja ovat mm asiakkaan vaatimuksiin tai tarpeisiin sopivan ydinpalvelujen ja tuotteiden tarjoaman esittäminen, tapahtumakalenterin esittäminen, tietojen antaminen yhteyksistä ydinpalvelujen ym tuotteiden toimittajiin, tietoyhteyksien järjestäminen, palvelujen ym tuotteiden ja niiden toimittajien esitteleminen; hakemusten, tilausten, varauspyyntöjen tms välittäminen toimittajille; henkilöllisyyden todentaminen, maksujen välitys toimittajille, palautteiden välitys toimittajille. Asiointipalvelut ovat tietopalveluja ja tiedonvälityspalveluja. Palvelutieto on tietoa palvelutuotteesta ja sen saatavuudesta. Portaali (portal) tietojärjestelmä joka järjestää ja auttaa saamaan yhteyksiä eli kontakteja eri toimijoiden tai tahojen välille, esimerkiksi palvelujen ja tuotteiden toimittaja(t) ja näiden asiakkaat (yritysportaali, markkinapaikka); yhdistyksen, kuntayhteisön tai muun yhteisön jäsenet (www-sivusto); organisaation työntekijät ja tietojärjestelmät tietopalveluineen (yritysportaali, intranet); kumppanit ja tietojärjestelmä tietopalveluineen (yritysportaali, ekstranet). Portaali on liittymä (ikään kuin ovi, luukku tai ikkuna) eri tahoihin: yhden tai usean organisaation asiointipalveluihin, yhteyshenkilöihin, tietojärjestelmiin ja näiden tietopalveluihin, organisaatioiden tarjouksiin. Portaali toimittaa omille asiakkailleen yhden tai usean organisaation asiointipalveluja tai vain tietopalveluja. Tieto (data) konkreettinen merkkiyhdistelmä joka kertoo sen lukijalle määrätystä kohteesta (tiedon kohteesta). Toimittaja (supplier) organisaatio tai henkilö joka toimittaa tuotteen tai palvelun (esim tuotteen tuottaja, jakelija, vähittäiskauppias tai myyjä) (ISO 9000). Tuote (product) prosessin tulos. Yleisiä tuoteluokkia ovat prosessoidut materiaalit (processed materials), tavaratuotteet (hardware) ja tietotuotteet (software, data) sekä palvelut (services) (ISO 9000). Usein palveluja ei pidetä tuotteina vaan eri kategoriana: tuotteet ja palvelut. Palvelu(1) on tuote sikäli, että sillä on markkinat. Verkkopalvelu Internet-verkkoon liitetyn tietojärjestelmän antama palvelu organisaation sidosryhmälle ja/tai organisaatiolle. Verkkopalvelu voi olla asiointipalvelu tai varsinaista palveluprosessia. Liite 2. asiointi- ja palveluprosessin malli Kuvio. Asiointi- ja palveluprosessin kaavio Taulukko. Asiointi- ja palveluprosessin toiminnot 19/21

20 Lyhenteet: as = asiakkaat, ap = asiointipalvelu (organisaatioyksikkö / työntekijä / portaali), it = tietojärjestelmä, tu = tuotanto-organisaatioyksikkö A. Vaihe / toiminto 1. Ongelman / tarpeen määritys 2. Hakeminen / varaaminen B. Tehtävät (osalliset) C. Lähtötila / panokset D. Tulostila / suoritteet 1.1 Asian esittäminen - Asiakkaan ongelman tai tarpeen määrittäminen ja esittäminen asiointipalvelulle (as, ap) 1.2 Informaation hakeminen / antaminen 1. Selvittäminen, mitkä palvelut ja tuotteet olisivat tarpeen ja sopivia ongelman ratkaisemiseksi (as, ap) 2. Informaation hakeminen / antaminen tarvittavista palveluista ja tuotteista sekä niiden saatavuudesta ja hankkimisesta (as, ap) Palvelun hakeminen 1. Vaihtoehtoisten palvelujen tai tuotteiden (ratkaisujen) vertaileminen ja sopivimman valitseminen (as, ap) 1. Palvelun tai tuotteen tilauksen, osallistumisilmoituksen, varauspyynnön tai hakemuksen laatiminen (as, ap) Yleensä hakemusta tms varten on olemassa lomake ja ehkä tietojärjestelmä täyttää lomakkeelle tiedot, joita järjestelmän tietokannassa jo on asiakkaasta, jolloin asiakas voi tarkistaa ne. Samalla järjestelmä todentaa asiakkaan henkilöllisyyden, jos on esimerkiksi riski, että tietoja, jotka on pidettävä salassa, joutuu ulkopuoliselle. 1. Hakemuksen tms jättäminen (as, ap) Tarvittaessa ap todentaa asiakkaan henkilöllisyyden ja ottaa vastaan maksun. Mahdollisesti hakemuksen täydentäminen tai korjaaminen. Asian [vireille tulon] rekisteröinti. 2.2 Palvelun antamisesta päättäminen (ap ym) 1. Selvittäminen, ovatko edellytykset olemassa asiakkaan hakeman palvelun tai tuotteen toimittamiseen 2. Mahdollisesti asian / hakemuksen tms siirtäminen toiselle viranomaiselle 3. Hakemuksen tms tai sen siirron rekisteröiminen 1. Asiakkaalla on jokin ongelma tai tehtävä, johon ehkä tarvitsee organisaation palveluja tai tuotteita. 2. Asiointipalvelulla (ap) tai tietojärjestelmässä on selosteet palveluista ja tuotteista sekä tietoa niiden saatavuudesta. 1. Asiakas tietää, mitä palveluja ja tuotteita organisaatio voi määrätyin edellytyksin järjestää hänelle. 1. Asiakkaalla on palvelun tai tuotteen hakuohjeet ml paperilomake tai Internet-osoite, josta ohjeet / lomake on saatavissa. 1 Asiakkaalla tietoa organisaation palveluista ja tuotteista ja niiden saatavuudesta sekä niiden hakuohjeet ml lomakkeet. 1. Asiointipalvelulla (ap) on asiakkaalta tullut hakemus, lähete, tilaus tai varauspyyntö. 1. Asiakkaalla on asiointipalvelun (ap) päätös palvelun järjestämisestä / antamisesta. 2 Palvelun tarve- ja tarjoamatietojen tai tietoelementtien tunnisteiden ja attribuuttien (metatiedon) ja tietojen välisten linkkien avulla asiakas voi hakea ja löytää olennaista tietoa eri lähtökohdista: ongelma, tehtävä tai tarve, johon viitataan avainsanoin; toimittaja(ryhmä), jonka tunnus tai nimi esitetään tai valitaan luettelosta; palvelu(ryhmä), jonka tunnus tai nimi esitetään tai valitaan luettelosta. 20/21

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

JHS 145 Palveluiden luokittelu

JHS 145 Palveluiden luokittelu JHS 145 Palveluiden luokittelu Versio: 10.3.2011 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tavoitteet ja hyödyt... 3 1.2 Suositukseen tehdyt päivitykset... 3 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Suomi.fi palvelutietovaranto

Suomi.fi palvelutietovaranto Suomi.fi palvelutietovaranto Metatiedot: luokitus ja ontologiakäsitteet (asiasanat) 13.12.2016 Metatiedot Metatieto on tietoa tiedosta eli kuvailevaa ja määrittävää tietoa jostain sisällöstä. Metatietojen

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 3.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella Kysely lähipalveluista

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus Versio: 17.08.2016 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 3

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa 28.02.2013 Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Suosituksen sisältö 1/2 Suositus sisältää julkisten palvelujen verkkopalvelujen

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus ja tilannekatsaus

1. Kokouksen avaus ja tilannekatsaus KOKOUSMUISTIO 8/2011 JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa -suosituksen päivittäminen Paikka: Kuntatalo, Toinen linja

Lisätiedot

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus Versio: 30.11.2016 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 4

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä 2014? tulosten julkistamistilaisuus II 15.12.2014 Valtiokonttori

Kaikki hyvin työssä 2014? tulosten julkistamistilaisuus II 15.12.2014 Valtiokonttori Kaikki hyvin työssä 2014? tulosten julkistamistilaisuus II 15.12.2014 Valtiokonttori Uudistumisen ja oppimisen kyky Neuvottelujohtaja Seija Petrow Valtion työmarkkinalaitos Julkishallinnon kovat paineet

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Palvelutietovaranto Miten tunnistan palvelun

Palvelutietovaranto Miten tunnistan palvelun Palvelutietovaranto Miten tunnistan palvelun 7.6.2016 Palvelut pitää tunnistaa ennen kuin ne voidaan kuvata Miten tunnistan palvelun? Palvelulla tarkoitetaan ei-materiaalisia, organisaatiossa määriteltyjä

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

JHS 145 Palveluiden luokittelu

JHS 145 Palveluiden luokittelu KOKOUSKUTSU 9/2011 JHS 145 Palveluiden luokittelu Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14. Kokoushuone B 3.5. Aika: 30.3.2011 klo. 9:00-12:00 Jakelu: Työryhmän jäsenet ja varajäsenet/organisaatioiden ilmoittamat

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Anja Noro, THT, dosentti Projektipäällikkö, STM Länsi-Pohjan ja Lapin kuntien sosiaali- ja terveysjohdon ja sairaanhoitopiirien seminaari, 26.5.2016 Helsinki Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

Rajapinnat: Järjestöihin ja kuntiin. Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto 2.5.2016

Rajapinnat: Järjestöihin ja kuntiin. Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto 2.5.2016 Rajapinnat: Järjestöihin ja kuntiin Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto 2.5.2016 Maakuntia ja tulevaisuuden kuntia tulee valmistella samanaikaisesti VALTIO Ohjaus ja resurssit Vuorovaikutus Ohjaus

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät

JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät Versio: 1.1 Julkaistu: 15.10.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...1 2 Soveltamisala...1 3 Viittaukset...2 4 Toimipaikka-

Lisätiedot

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen Aluelautakuntien järjestämistehtävä Työseminaari 13.2.2013 Sirpa Salminen Palvelujen järjestäminen Aluelautakunta tilaajana vastaa palvelujen järjestämisestä, määrittelee määrän ja laadun, noudattaa valtuuston

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON PALVELUONTOLOGIA (JUPO) HIERARKIA (luonnos 24.2.2011)

JULKISEN HALLINNON PALVELUONTOLOGIA (JUPO) HIERARKIA (luonnos 24.2.2011) JULKISEN HALLINNON PALVELUONTOLOGIA (JUPO) HIERARKIA (luonnos 24.2.2011) PALVELUKÄSITTEET palvelut kohderyhmän mukaan aikuisten palvelut lapsiperheiden palvelut lasten palvelut maahanmuuttajien palvelut

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa

KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa KA-osaamisen jalkauttaminen Ylä-Savossa Eira Isoniemi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pirjo Juvonen Ylä-Savon ICT-palvelut Oy Ylä-Savo Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmen kaupunki Kiuruveden kaupunki Sonkajärven

Lisätiedot

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Anne Kauhanen-Simanainen Seminaari JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa-suosituksesta 25.3.2015 Julkinen data saataville - taustaa Valtioneuvoston

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano 25.5.2011 Arja Terho Käsittely Valtioneuvostolta eduskunnalle 11/2010 Eduskunta: Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon 12/2010 Hallintovaliokunnan lausunto

Lisätiedot

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta

Lammin päivät Trimble Ympäristövalvonta Lammin päivät 2016 Trimble Ympäristövalvonta Avaintrendejä julkishallinnossa Trimble Locus - Ratkaisu kunnille Kunnan teknisen toimialan perustietojärjestelmä Rakennetun ympäristön sekä yhdyskuntatoimen

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Lappi kodiksi seminaari 5.10.2016 Jorma Pietiläinen Pudasjärven kuntasuunnitelma:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 04.12.2016 KAAVA Merikarvian Malskerin ranta-asemakaavan muutos koskien Riispyyn kylän tilaa Kivikari 484-414-2-122 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehti Ilmari

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa 18.03.2014 Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Suosituksen tavoitteet ja kohderyhmät 1/2 Suositus korvaa aiemmin käytössä

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Hankkeiden tavoitteet Toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla kansalaiset, julkishallinto ja yritykset voivat tehokkaasti

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Kaksi näkökulmaa tilastoihin: Kuntaportaali ja Yritysportaali 11.3.2009 Kirsi Niemi kirsi.niemi@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internetpalvelu! Tilastokeskus

Lisätiedot

Palautekooste: JHS XXX Toimipaikkatieto suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen

Palautekooste: JHS XXX Toimipaikkatieto suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen Palautekooste: JHS XXX Toimipaikkatieto suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 24.6.2015 1. Organisaatio - Väestörekisterikeskus - Työ- ja elinkeinoministeriö - Espoon kaupunki - Tilastokeskus

Lisätiedot

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista

Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Seurakunta paikallisen yhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksista Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maria Kaisa Aula 28.1.2016 Kirkollisen johtamisen forum - Vantaa Seurakuntien (hallinnollinen) toimintaympäristö

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Kuntaliitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006 KIRJAAMO: 2070 /2006 1 40 Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Julkisuuslain uudistus on tullut voimaan 1.10.2006. Julkisuuslain 34 :n muutoksissa säädetään, milloin

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Portaalin kautta virallisiin tilastoihin 12.11.2008 Laura Mäkelä laura.makela@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internetpalvelu! Tilastokeskus avasi internetpalvelun

Lisätiedot