Tietoteknologian hyödyntäminen Tampereen kaupungin terveydenhuollossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoteknologian hyödyntäminen Tampereen kaupungin terveydenhuollossa"

Transkriptio

1 Tietoteknologian hyödyntäminen en kaupungin terveydenhuollossa en kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Minna Saario

2 en kaupungin terveydenhuollon palvelut Vastaanottotoiminta Päivystystoiminta Neuvolatoiminta Kouluterveydenhuolto Aikuisneuvonta Opiskelijaterveydenhuolto Kotihoito Laitoshoito Toimenpide- ja konsultaatio Hammashuolto Työterveyshuolto Diabetesneuvola Mielenterveyspalvelut Asumispalvelut Erikoissairaanhoito Tartuntatautien valvonta Reumatoimisto Korva- ja silmäyksikkö Kuntoutus Kuvantaminen Muut tukipalvelut

3 Erikoissairaanhoidon palvelut ERIKOIS- POLIKLINIKKA kirurgia ortopedia urologia sisätaudit gynekologia tartuntataudit silmätaudit ihotaudit reumataudit korvatauditt anestesia ja valvontahoito fysiatria

4 Terveydenhuollon uudet tietojärjestelmät Pegasos, yhteensä loppukäyttäjää työterveys, mielenterveys, laitoshoito ja erikoissairaanhoito vaiheittain lähtien vastaanottotoiminta , kuntoutus neuvola- ja kouluterveydenhoito kotihoito RIS ja PACS, yhteensä 500 loppukäyttäjää RIS ja PACS Effica Hammashuolto, käyttöönotto 01/2005, yhteensä 200 loppukäyttäjää Suunnitteluasteella: omalääkäripalveluiden yksit. palvelun tuottajat yksit. vanhainkodit ja muut ostopalvelupaikat perheneuvolatoiminta lapsiperheiden kotihoito sote tietohallinto Viinikanlahden ensisuoja ja perhetukikeskusten terveydenhuolto anestesia- ja leikkausjärjestelmät laiteliittymät PSHP:n kanssa yht. digitaalisten kuvien katselu aluetietojärjestelmä

5 Yksi terveystietojärjestelmä käyttää WM-Data Novon potilastietojärjestelmää laajasti, samoja potilastietoja hyödyntävät kotihoito sekä muut vanhusten palvelut, terveyskeskus ja erikoissairaanhoito. Järjestelmässä potilaskertomustietojen lisäksi potilashallinnon tietoja, kuten jonojen hallinta, ajanvaraus, laskutus, lähete- ja kutsujärjestelmä Uusi järjestelmä korvasi aiemmat merkkipohjaiset potilashallinnon järjestelmät sekä paperiset sairaus- ja terveyskertomukset. Ensimmäisenä Pegasos otettiin käyttöön työterveyshuollossa v Sitä seurasivat v mielenterveyskeskus, perusterveydenhuollon lääkäri- ja terveysasemat, opiskelijaterveydenhuolto, neuvolapalvelut, silmä- ja korvayksikkö, erikoissairaanhoidon palvelut sekä vanhusten palveluiden laitoshoito. Kotihoidossa käyttöönotto on tänä vuonna. Resurssien seurannan ja ohjauksen takia tärkeää, että potilashallinnon järjestelmät ovat yhteisiä.

6 Terveydenhuollon järjestelmät Pegasos PACS ja RIS kuvantaminen radiologia Effica, Hammashuolto Infektio, AHO leikkaussali, anestesia MediMaker silmänpohjakuvat ihotautikuvat endoskopiat radiol. kuvat RAI-indeksi toimintakyvyn mittaus mittauslaitteet

7 Hoitokontaktit elämän eri vaiheissa terveyskeskuksen palveluprosessien näkökulmasta odotus lapsuus nuoruus työikä vanhuus terveyden- hoito sairaan- hoito, kuntoutus äitiys- ja lastenneuvola opiskelijaterveys, työterveys, terveys, aikuisneuvonta perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta (lää ääkärit, terveyden- ja sairaanhoitajat, erityistyöntekij ntekijät) t) kotihoito asumispalvelut erikoislää ääkäreiden hoidot, kuntoutus, mielenterveyshoito, laitoshoito PSHP:n erikoissairaanhoito

8 Pegasos ja aluetietojärjestelmä terveydenhoitaja kotisairaanhoito valtakunnallisen terveysprojektin vaatimukset hoitopalaute PSHP sosiaalityöntekijä saumattomat palveluketjut omalääkäri lähete aluetietojärjestelm rjestelmä Viitetietokanta Miranda erikoissairaanhoito Pegasos sote tietohallinto TamLab Aho

9 Hoitotapahtumat prosessinäkökulmasta ja tietotekniikan tuomat hyödyt prosessien parantaminen Hoitoketju ohjausjärjestelmän tehostaminen Lähettävä yksikkö Potilasasiakas + ongelma Hoitolinja Potilasasiakas + ratkaisu Jatkohoitoyksikkö viestintä Röntgen Poliklinikka Vuodeosasto Leikkaussali Laboratorio Tehoosasto Sairaanhoidolliset palvelut Tukipalvelut Hoitolinja = Erikoisala ja/tai potilasryhmä Niilo Saranummi. VTT Tietotekniikka

10 Hoitoketjujen hallinta ja toimintatapojen muutos Tietotekniikan tehokkaampi käyttö muuttaa työn sisältöjä, lisää joustavuutta eri toimijoiden välillä, tekee työstä kokonaisvaltaisempaa ja vastuullisempaa. Hoitoketjujen hallinta tietotekniikan avulla tehostaa toimintaa ja parantaa hoitojen saatavuutta. Tekniikka ei kuitenkaan yksinään tehosta toimintaa, ellei samalla kyetä muuttamaan toimintatapoja. Hoitoketjujen hallinnassa tarkastellaan koko palvelujärjestelmää tavoitteena hoidon sujuvuus ja paremmat hoitotulokset tehokkaammalla tiedonkululla ja sitä tukevalla tietojärjestelmällä, joustavammilla toimintamalleilla ja eri osapuolten tiiviimmällä yhteistyöllä. Tavoitteena on tutkimusten oikea-aikaisuus, hoidon nopeutuminen sekä resurssien hallittu ja tehokas käyttö. Tietotekniikan hyödyntämisessä pääkysymys on, halutaanko vallitsevia toimintatapoja muuttaa niin, että sähköisiä järjestelmiä voidaan käyttää lopputuloksen kannalta hyödyllisimmin.

11 Sähköisten potilastietojen käyttö sähköinen potilaskertomus ei ole tietovarasto vaan kommunikaatioväline, jonka avulla asiantunt., potilaat, hoitavat tahot keskustelevat keskenään Sähköisen kertomuksen suunnittelu ei ole ensi sijassa tekninen vaan toiminnallinen ja kliininen kysymys. Terveydenhuollon työntekijöiden tehtävänä on miettiä, mitä tietoa tarvitaan, mihin tarkoitukseen ja milloin. Sähköinen potilaskertomus on onnistunut vain jos sen käyttäminen säästää henkilökunnan aikaa ja parantaa hoitotuloksia. Siksi pelkkä tiedon kirjaaminen järjestelmään ja sen lukeminen sieltä ei vielä riitä. Jos potilasta hoidetaan useassa paikassa, tiedot kirjataan vain kerran. Tämä vähentää työtä ja virheitä. Uusi järjestelmä mahdollistaa sähköisen konsultaation. Sen sijaan, että potilas lähetetään sairaalaan, laitetaan terveyskeskuksesta sähköinen konsultaatio sairaalaan ja saadaan vastaus sähköisenä takaisin.

12 Kertakirjauksen periaate lääkäri opetus, tutkimus kustannuslaskenta terveydenhuollon johtaminen asiakkaan/potilaan hyvä hoito, hoidon laatu ja vaikuttavuus hyödyt muu hoitohenkilöstö potilaskertomuksen tiedot kertakirjaus ydinkertomus Kansallisen terveysprojektin ydinkertomusprojekti STM:n asetus sähköisten potilasasiakirjojen laatimisesta potilaskertomuksen tiedot kertakirjaus

13 Terveystietojärjestelmän hyödyt potilaan tiedot saatavilla nopeasti, luotettavasti ja yksiselitteisesti ajantasalla olevat potilastiedot saadaan nopeasti työaseman näytölle, kun ne paperisessa muodossa on täytynyt tilata ja noutaa arkistosta lääkäri näkee potilaalle tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset, joten päällekkäinen työ ja tutkimukset vähenevät ajantasainen tieto potilaasta kertoo mm. mahdollisista allergioista ja estää esimerkiksi yhteensopimattomien lääkkeiden määräämisen potilastiedot on luettavissa kannettavalta työasemalta langattoman tietoverkon avulla sairaaloiden vuodeosastoilla, vanhainkodin hoivaosastoilla ja kotisairaalan toiminnassa asiakkaiden kotona sekä nyt uutena neuvolatoiminnassa ja mielenterveyden kotityössä lääkäri voi kirjoittaa sähköisiä lähetteitä ja konsultoida erikoislääkärin kanssa tutkimustulokset saadaan sähköisesti ilman hidastavaa postinkulkua uusi atk-järjestelmä mahdollistaa myös ajanvarauksen tehostamisen

14 Hyötyä asiakkaalle hyvin toteutettuna ja hyödynnettynä potilastietojärjestelmä auttaa asiakasta käyntien väheneminen verkkopalvelut omien kertomustietojen seuraaminen itsehoito sähköinen resepti ajan säästö kustannusten säästö

15 Kehittämistarpeet valtakunnallista sopimista ja kehittämistä vaativat asiat ovat hajautuneet yksittäisten tilaajien ja järjestelmätoimittajien väliseksi keskusteluksi ja päällekkäiseksi työksi tarvitaan toimittajien yhteistyötä, jotta potilaskertomuksen ydintiedot, koodaustapa, struktuuri ja siirtomuoto saataisiin yhtäläiseksi terveydenhuollon muut erityisjärjestelmät tulee suunnitella sellaisiksi, että ne voidaan integroida ilman kohtuutonta työtä ja resurssointia perustietojärjestelmiin potilas- tai terveyskertomuksiin liittyviä standardeja on muokattava käytännönläheisimmiksi oleellisinta on tietojen käyttötarkoitus, eheys, luotettavuus ja käytettävyys sekä hyvä tiedonhallintatapa ja rekisterinpito

16 DW load manager ERP henkilöstöhallinto taloushallinto sähköinen hankinta asiakkuuden hallinta materiaalihallinto dokumenttien hallinta (data warehouse) meta-data meta-flow warehouse manager warehouse manager viitteellinen hahmotelma sosiaali- ja terveystoimen tietovarastomalliksi edelleen summattua dataa ad-hoc kyselyihin ja tiedon louhintaan upflow strategia tuotteet prosessit raportointi tilastointi mittarit dokumenttien hallinta intranet ekstranet query manager outflow DBMS raportointi, kyselyt sovelluskehitys EIS raportointiväline Business Objects Crystal Reports Discoverer OLAP Data mining raakadata tuotanto- raportointiin summattua dataa räätälöityihin täsmä- raportteihin backupdata Pegasos muut Effica yph Effica ph Effica hh Effica etu Effica lv soten järj.

17 epalvelu-ideat Laajan käyttäjäkunnan takaavien kaupunkitason perusratkaisujen rakentaminen Ilmoitus arvioidun odotusajan ylittymisestä Monikanavaratkaisuja tukeva kaupungin tietotekniikka-arkkitehtuuristrategia -sähköinen tunnistaminen, sähköinen allekirjoitus, -sähköinen hakeminen, sähköinen ajanvaraus, tekstiviestipalvelut Omaisten infokanava tunnuksilla verkosta Ajanvaraus netissä Varatun ajan peruminen tekstiviestillä Sähköinen terveystieto-kortti SMS-muistutukset varatuista ajoista Etähoitoratkaisu pitkäaikaissairaille Hoitosuunnitelma tunnuksilla verkosta Tutkimusvastaukset tunnuksilla verkosta sote tietohallinto

18 Kiitos! Kysymyksiä ja keskustelua

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies YTHS Potke Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 6.9.03 03 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Sisällysluettelo Sivu Johdanto... 4. Potilastietojärjestelmähankkeen tausta... 4. Palvelun kehittämisen

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE 11.10.2007 OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta)

AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE 11.10.2007 OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta) AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE 11.10.2007 OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta) YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, RUNKORYHMÄ PALAUTE- Kommentit Työterveyshuolto (hk 11) Laboratorio

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen TAVOITE KEINOT (Toimenpiteet) Kv 25.8.2014 123 Projekti ja osaprojektit Turku Uudistamisohjelman U2 hanke tai projekti (kv 25.8.2014 123) Hyto organisaation uudistamismuutosprojektien tulos (R.Liuksa pptk:t

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Sari Walldén & Sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä (SoteATK3) koulutuksen osallistujat

Sari Walldén & Sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä (SoteATK3) koulutuksen osallistujat Sari Walldén & Sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntija tietotekniikan kehittäjänä (SoteATK3) koulutuksen osallistujat Opas tietotekniikan käytön helpottamiseksi sosiaali ja terveydenhuollon ympäristössä

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON XVII VALTAKUNNALLISET ATK-PAIVAT 1 991

TERVEYDENHUOLLON XVII VALTAKUNNALLISET ATK-PAIVAT 1 991 TERVEYDENHUOLLON XVII VALTAKUNNALLISET ATK-PAIVAT 1 991 HOITOA TUKEVAT TIETOJAR.IESTELMAT PEIJAS-REKOLA SAIRAA-. LASSA Maisa Antti-Poika, Atk-suunnittelija Peijas-Rekola sairaala, Sairaalakatu 1 01 400

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot

Näkökulmia hoitoketjun käsitteeseen, Satu Aaltonen, Turun yliopisto

Näkökulmia hoitoketjun käsitteeseen, Satu Aaltonen, Turun yliopisto SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali - ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PAIVAT 4. - 5.6.2001 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuksen päivät Näkökulmia hoitoketjun käsitteeseen,

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi Tietoa palveluista Sisältö Vauhtia verkkoon 4 Mikä on laajakaista-tv? 7 Terveyskulut kuriin ja palvelut kotiin 10 Tukea, turvaa ja virikkeitä ikäihmisille 13 Laajakaista

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa 2014 Minna Buure, Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot