YLÖJÄRVEN ETELÄOSIEN TAAJAMA-ALUEEN TIEVERKKOSUUNNITELMA. Ylöjärven kaupunki. A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLÖJÄRVEN ETELÄOSIEN TAAJAMA-ALUEEN TIEVERKKOSUUNNITELMA. Ylöjärven kaupunki. A-Insinöörit Suunnittelu Oy"

Transkriptio

1 YLÖJÄRVEN ETELÄOSIEN TAAJAMA-ALUEEN TIEVERKKOSUUNNITELMA A-Insinöörit Suunnittelu Oy 2011

2 Ylöjärven eteläosien taajama-alueen tieverkkosuunnitelma 5 ALKUSANAT Ylöjärven edellinen tieverkkosuunnitelma on laadittu vuonna Jo tuolloin oli ennakoitavissa kunnan asukasmäärän ja maankäytön voimakas kasvu sekä useita kunnan alueita koskevia valtakunnallisia ja seudullisia pääväylähankkeita. Merkittävimmät 2000-luvulla toteutuneet hankkeet ovat Läntisen kehätien täydentäminen moottoritieksi (valtatie 3 Soppeenmäestä etelään) sekä Uusi-Kuruntie (kantatie 65). Myös nykytilanteessa Ylöjärvelle ja erityisesti sen eteläosan taajama-alueelle on suunniteltu merkittävää maankäytön kasvua. Väylähankkeista merkittävin on valtakunnallisestikin tärkeä valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi - Hämeenkyrö. Kaupungin kehityksen kannalta toinen erityisen tärkeä parannettava yhteys on Tampereen rantaväylä (kt 65). Tieverkkosuunnitelma on tehty A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä syksyn 2010 ja alkuvuoden 2011 aikana Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta. Suunnittelutyötä ovat ohjanneet kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen, suunnitteluinsinööri Pekka Virtaniemi ja projekti-insinööri Mirko Harjula Ylöjärven kaupungilta sekä liikennejärjestelmävastaava Erika Helin Pirkanmaan ELY-keskuksesta. A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä Tampereella työstä ovat DI Juha Vehmaksen johdolla vastanneet pääsuunnittelija, DI Laura Jussila, nuorempi liikennesuunnittelija, tekn.yo Outi Harju, ins. Riitta Syvälä ja tekninen avustaja Satu Suuronen. Ylöjärvi, maaliskuussa 2011 TIIVISTELMÄ Tehtävänä oli laatia Ylöjärven eteläosan taajama-alueen tieverkkosuunnitelma ottaen huomioon samanaikaisesti meneillään oleva Kirkonseudun osayleiskaavan muutostyö sekä muut merkittävät maankäyttösuunnitelmat. Keskeinen tavoite oli selvittää tarkastelualueen pääväylien liikenteenvälityskapasiteetit nykytilanteessa ja vuoden 2030 tavoitetilanteessa sekä määrittää päätie- ja katuverkolla tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Toimenpide-ehdotus koskee myös joukko- ja kevyen liikenteen pääreittejä. Tieverkkosuunnitelman lähtökohtana olivat Tampereen kaupunkiseudun rakenne- ja liikennejärjestelmäsuunnitelmissa esitetyt Ylöjärven maankäytön kehittämisajatukset, jotka on otettu huomioon myös Tampereen seudun liikennemalliin perustuvassa liikenne-ennusteissa. Rakennesuunnitelmassa on varauduttu koko Tampereen seudun yhteensä noin asukkaan väestönkasvuun vuoteen 2030 mennessä. Tästä Ylöjärven osuus on asukasta, josta noin puolet on kaavailtu sijoittuvan rautatien ja Viljakkalantien väliselle ns. Siltatien alueelle. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) laati suunnittelualueelle kaksi tarkennettua liikenne-ennustevaihtoehtoa, jotka pohjautuvat TTY:n TALLI-mallin uusimpaan perusennusteeseen vuodelle Perusennusteen lähtökohtana on Tampereen kaupunkiseudun rakennemallin mukainen maankäyttö ja liikennejärjestelmävaihtoehto. Ennusteiden lähtötietoja tarkennettiin lisäksi tilaajan tarkempiin maankäyttösuunnitelmiin perustuvien asukas- ja työpaikkamäärien mukaisesti. Keskeisenä lähtökohtana oli, että ennustetilanteessa 1 Kirkonseudun osayleiskaava-alueen asukaslukumäärä vuonna 2030 on yhteensä asukasta ja ennustevaihtoehdossa 2 yhteensä asukasta. Iltahuipputunnin liikennevirtalaskentojen ja TALLI-mallista kalibroitujen liikenne-ennusteiden avulla työssä tehtiin toimivuustarkastelut suunnittelualueen 22 tärkeimmässä liittymässä. Toimivuustarkastelujen tulosten ja tiedossa olevien tieyhteystarpeiden perusteella sekä tehtyjen suunnitelmien pohjalta ideoitiin ja määritettiin suunnittelualuetta koskevat toimenpide-ehdotukset ja tavoiteverkot. Liikenne-ennusteen 1 mukainen Tavoiteverkko 2030 määrittelee näkemyksen tie- ja katuverkon tavoitetilanteesta vuonna 2030 ja liikenneennusteen 2 mukainen Pitkän aikavälin tavoiteverkko tavoitetilanteen pidemmälle tulevaisuuteen. Liikenneverkkotarkastelut on tehty siten, että pitkän aikavälin tavoiteverkkotarkasteluun on sisällytetty valtatien 3 parantaminen rakentamalla uusi Metsäkylän pohjoispuolinen linjaus välille Soppeenmäki-Hämeenkyrö siihen liittyvineen tie- ja katuverkkomuutoksineen. Valtatien 3 kehittäminen Soppeenmäen ja Hämeenkyrön välillä olisi kuitenkin liikenteellisesti tavoitteellista jo verkkotarkastelun 1 aikataulussa. Erikseen on laadittu myös joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen pääreitistön tavoiteverkkokartat sekä järjestelyjen tieverkkotason rakennus kustannusarviot. Tieverkkosuunnitelman tavoiteverkkovaihtoehtojen vaikutuksia selvitettiin mm. liikenteen turvallisuuden ja toimivuuden sekä eri kulkumuotojen ja käyttäjäryhmien näkökulmista. Esitetyillä liikenneverkon kehittämistoimenpiteillä sekä auto-, joukko- että kevyen liikenteen oloja voidaan kehittää entistä toimivammaksi ja turvallisemmaksi, vaikka liikennemäärät vuoden 2030 ennustetilanteeseen mennessä kasvavat huomattavasti. Pitkän aikavälin tavoiteverkolla esitetty valtatien 3 uusi kaksiajoratainen linjaus Soppeenmäestä Hämeenkyröön antaa huomattavia mahdollisuuksia keskittää liikennettä tehokkaasti valtatielle ja rauhoittaa alempaa tie- ja katuverkkoa, mm. vanhaa valtatietä 3. Päätieverkon kehittäminen antaa mahdollisuuksia parantaa Ylöjärven katuverkon olosuhteita erityisesti jalankulkijan ja pyöräilijän näkökulmasta sekä joukkoliikenteen käyttäjän kannalta. Keskeisen tärkeä tekijä etenkin työmatkaliikenteen palvelutason ja Tampereen suunnan autoliikenteen kasvupaineen hillitsemisessä on tavoiteverkolla 2030 esitetyllä lähijunaliikenteellä, jolle on suunniteltu Ylöjärvelle kolme keskeisesti tulevaan maankäyttöön sijoittuvaa asemapaikka: Mäkkylä, keskusta ja Siltatien alue. Esitetyn tavoitetieverkon 2030 toteuttamisen investointitarve on noin 42 milj. euroa. Suurimpina investointeina ovat uutta maankäyttöä palvelevan katuverkon rakentaminen Uuden-Kuruntien molemmin puolin sekä uusi katuyhteys Asuntila-Siivikkala-Mettistö.

3 20 Ylöjärven eteläosien taajama-alueen tieverkkosuunnitelma 4 TOIMIVUUSTARKASTELUT LIIKENNE-ENNUSTEILLA 1 JA Lähtökohdat Ylöjärven eteläosan taajamaa-alueen liittymien toimivuutta tutkittiin kahdessa eri ennustetilanteessa. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) laati suunnittelualueelle kaksi liikenneennustevaihtoehtoa, joiden pohjana käytettiin Tampereen seudun liikennemallista (TALLI-malli) saatavaa uusinta perusennustetta vuodelle Perusennusteen lähtökohtana on Tampereen kaupunkiseudun rakennemallin mukainen maankäyttö ja liikennejärjestelmävaihtoehto. Ennusteiden lähtötietoja tarkennettiin lisäksi tilaajan toimittamien tarkempien maankäyttösuunnitelmiin perustuvien asukas- ja työpaikkamäärien perusteella. Ennusteiden tärkeimpänä lähtökohtana oli että, ennustevaihtoehdossa 1 Kirkonseudun osayleiskaava-alueen asukaslukumäärä on vuonna 2030 yhteensä asukasta ja ennustevaihtoehdossa 2 yhteensä asukasta. Lisäksi ennuste-vaihtoehdossa 2 on liikennemallin tieverkolla otettu huomioon valtatielle 3 esitetty uusi linjaus ja sen tuomat muutokset tie- ja katuverkkoon Elovainion kohdalla. Liikennemallin mukaisia liikennevirtatietoja lisäksi osin kalibroitiin ja muokattiin asiantuntija-arviona ennen toimivuustarkastelujen tekemistä. Näin pystyttiin pienentämään epätarkkuuksia, joita mallin mukaisiin ennusteisiin oli jäänyt liikennelaskentojen ym. liikennetietojen mukaisen kalibroinnin jälkeenkin. Kuitenkin on aina muistettava, että sekä liikennemalleihin että liikenneennusteisiin kuluu luontaisesti enemmän tai vähemmän oletuksia ja epätarkkuutta. Taulukossa 3 on esitetty liikenneennustekohtaisesti TALLI-malliin syötetyt asukas- ja työpaikkamääriä koskevat lähtötiedot. Kuvassa 23 on esitetty TALLI-mallin mukainen osa-aluejako. Taulukon 3 aluenumerot vastaavat kuvan 23 osa-aluenumerointia. Taulukko 3. TALLI-malliin syötetyt asukas- ja työpaikkamääriä koskevat lähtötiedot osa-alueittain. Ennustevaihtoehto 1 Ennustevaihtoehto 2 Ennustevaihtoehdot 1 ja 2 Pidemmän aikatähtäimen ennustetilanteiden Alue Nro Nimi asukkaita 2009 asukkaita 2030 asukasmäärä työpaikkoja 2006 työpaikkamäärät 600 Vuorentausta Soppeenmäki Soppeenmäen teollisuusalue Kolsoppi Metsäkylä Mäkkylänrinne Elovainiontie Elotie Ylöjärven kirkonseutu Haavisto Ylöjärven keskusta Siltatie Veittijärvi Asuntila Mäkkylä Vihattula Siivikkala Leppästentie Vasama Valkeekivi Vahanta Ahdepää Takamaa Mutala Kuva 23. Ylöjärven osa-aluejako TALLI 2010 liikennemallissa.

4 30 Ylöjärven eteläosien taajama-alueen tieverkkosuunnitelma 5 Ehdotus tavoitetieverkoista 5.1 Autoliikenne Tavoitetieverkko 2030 Autoliikenteen tavoitetieverkkoa tarkasteltiin vuoden 2030 tilanteessa sekä pitkän aikavälin tilanteessa. Tavoiteverkko vuonna 2030 perustuu liikenne-ennusteen 1 pohjalta tehtyjen toimivuustarkastelujen tuloksiin sekä näkemyksiin vuoteen 2030 rakennettavista uusista tieyhteyksistä ja liittymistä. Siltatien alueen katuverkon pohjoispuolinen kokoojakadun on ajateltu olevan ajankohtainen vasta vuoden 2030 jälkeen maankäytön toteuttamisen edetessä alueelle. Toisaalta valtatien 3 parantamista Ylöjärven kohdalla tavoitellaan myös nopeammalla aikataululla kuin hankkeen ajoitusta on tässä selvityksessä käsitelty. Tavoiteverkossa 2030 uusia tieyhteyksiä on esitetty Metsäkylän, Kolsopin, Siltatien, Vaasantien varren, Mettistön ja Mäkkylän alueille. Kolsopin uudet tieyhteydet palvelevat laajentuvaa maankäyttöä sekä yhteyksiä lähijunaliikenteen asemalle. Siltatien rakentaminen Uusi-Kuruntien ja Kuruntien välille palvelee Siltatien uutta asuinaluetta ja muuta kehittyvää maankäyttöä. Uudet kokoojatiet Asuintilasta Siivikkalaan ja Mäkkylään tukevat palvelevat niinikään laajenevaa maankäyttöä ja joukkoliikenteen kehittämistä, ml. yhteys Mäkkylän raideliikenteen asemalle. Siivikkalan asuinalueen autoliikenteen reitistö täydentyy alueen pohjoisreunan kokoojakadulla. Tampereelle johtavan Vaasantien (kantatien 65) parantaminen keskittyy Ilmarinjärventien ja Soppeenmäen valo-ohjattujen liittymien kriittisten tulosuuntien kapasiteetin lisäämiseen sekä uuden valoliittymän rakentamiseen Mäkkylän kohdalle. Suunnittelualueen liittymien palvelutasoa tarkasteltiin liikenne-ennusteen 1 mukaisilla liikennemäärillä. Toimivuustarkasteluiden perusteella useat liittymät on parannettava joko kiertoliittymiksi tai valo-ohjatuiksi liittymiksi. Kuvassa 51 on esitetty tarkemmin uusien teiden linjaukset ja parannettavien liittymien sijainnit. Kuva 51. Tavoiteverkko 2030.

5 Ylöjärven eteläosien taajama-alueen tieverkkosuunnitelma 31 Pitkän aikavälin tavoitetieverkko Pitkän aikavälin tavoitetieverkossa merkittävin liikennejärjestelmään vaikuttava muutos on valtatien 3 uusi linjaus Soppeenmäestä Elovainion ja Metsäkylän pohjoispuolitse kohti Hämeenkyröä. Soppeenmäen ja ns. Siltatien alueen välillä nykyisestä kantatien 65 ajoradasta tulee valtatien toinen ajorata. Valtatien ja kantatien risteämiskohtaan rakennetaan eritasoliittymä ja valtatiellä 3 kaikki nykyiset tasoliittymät korvataan silloilla ja rinnakkaiskaduilla. Liikenne valtatielle ohjataan uuden eritasoliittymän sekä Vaasantien (vanhan parannetun valtatien 3) ja kantatien 65 eritasoliittymän kautta. Siltatien asuinalueen laajeneminen pohjoiseen tarvitsee uuden lenkkimäisen kokoojakadun, joka kerää uudisalueen liikenteen ja toimii yhteytenä kantatielle eritasojärjestelyjen kautta. Uusi kokoojakatu on myös tärkeä linja-autoliikenteen reitti. Tavoitetieverkko pitkälle aikavälille on esitetty kuvassa 52. Kuva 52. Pitkän aikavälin tavoiteverkko.

6 32 Ylöjärven eteläosien taajama-alueen tieverkkosuunnitelma 5.2 Kevyt liikenne Suunnittelualueen kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan ja täydennetään huomattavasti vuoteen 2030 mennessä. Seudulliset pääreitit yhdistävät Ylöjärven keskustan seudun muihin keskuksiin: Tampereelle, Nokialle/Pirkkalaan, Kuruun, Viljakkalaan, Hämeenkyröön sekä suunnittelualueen sisällä Siivikkalaan. Muut pääreitit tarjoavat runkoyhteydet suunnittelualueen sisällä ja mm. asutusalueilta seudullisille pääreiteille. Kevyen liikenteen reitistöä täydennetään maankäytön kehittämisen mukana. Lähijunaliikenteen asemille Mäkkylässä, keskustassa ja Siltatien alueella tarjotaan sujuvat ja suorat yhteydet. Lisäksi uusia yhteyksiä rakennetaan kasvavan asutuksen tarpeisiin. Uusien asuinalueiden kevyen liikenteen verkko kytketään nykyiseen pääreitistöön. Valtateiden ja radan risteyksiin tarvitaan uusia yli- tai alikulkuja, jolloin kevyen liikenteen reitit ovat turvallisia ja johtavat kohteeseen ilman merkittäviä kiertomatkoja sekä moottoriliikenne toimii sujuvammin. Liikenteen pääreittien tavoiteverkko vuonna 2030 suunnittelualueella on esitetty kuvassa 53. Kuva 53. Kevyen liikenteen pääreittien tavoiteverkko 2030.

7 Ylöjärven eteläosien taajama-alueen tieverkkosuunnitelma Joukkoliikenne Suunnittelualueen joukkoliikennetarjonta on vuoden 2030 tavoiteverkolla erittäin merkittävästi kehittynyt nykyisestä erityisesti lähijunaliikenteen ansiosta. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 2030 esitetyt asemapaikat Mäkkylässä, kuntakeskustassa ja Siltatien alueella sijoittuvat hyvin nykyiseen maankäyttöön ja varsinkin suunniteltuun maankäyttöön nähden. Bussiliikenteen laatukäytävät palvelevat tärkeimmissä kohdesuunnissa sekä seudullisia että paikallisia liikkumistarpeita, mm. nopeita työmatkayhteyksiä. Laatukäytäviä kehitetään joukkoliikenteen kaikinpuolista sujuvuutta erityisen tehokkaasti tukien, koskien matka-aikoja, vuoroväliä, kävely- ja liityntäyhteyksiä sekä pysäkkien esteettömyyttä, mitoitusta, varustetasoa, valaistusta ym. laatutasoa. Laatukäytävillä kiinnitetään huomiota myös kaluston laatutasoon ja matkustusmukavuuteen mm. suosimalla matalalattiakaluston käyttämistä. Ylöjärvellä vilkkain laatukäytävä johtaa Tampereelle, mutta myös Kurun ja Hämeenkyrön suuntiin sekä uusi yhteys keskustasta Lähdevainiontietä Siltatien lähiliikenteen juna-asemalle heti kun katuverkon ja maankäytön kehittäminen sen mahdollistavat. Suunnittelualueella pikavuorolinjat toimivat nykytilanteen mukaisilla reiteillä Tampereen ja Pohjanmaan välillä. Bussiliikenteen muut pääreitit täydentävät laatukäytäväreittejä. Lähiliikenteen pääreittien linjaukset tukeutuvat jo olemassa olevan maankäytön palvelemiseen nykytilanteessa. Uusille asutusalueille Siltatielle ja Asuintilaan tarjotaan uudet yhteydet. Myös lähiliikenteen palvelutasoa parannetaan. Asuinalueiden sisäisten pääreittien lisäksi erityisen tärkeä on Tampereen kehätietä etelään Nokialle, Pirkkalan ja edelleen itään Kangasalle johtava reitti, jonka merkitys tullee kasvamaan niin, että sitä voidaan kehittää laatukäytävänä. Reitti palvelee myös Kolmenkulman kasvavaa yritystoiminnan aluetta. Kuvassa 54 on esitetty joukkoliikenteen tavoiteverkko vuonna Kuva 54. Joukkoliikenteen tavoiteverkko 2030.

8 34 Ylöjärven eteläosien taajama-alueen tieverkkosuunnitelma 6. Vaikutukset - Joukkoliikenne Kevyt liikenne 6.2 Liikenneturvallisuus 6.1 Liikennemäärät ja toimivuus Autoliikenne Alueen kasvava asutus ja muu maankäyttö sekä ennustettu liikenteen yleinen kasvu lisäävät liikennemääriä, mutta autoliikenteen palvelutaso vuonna 2030 pysyy pääosin tyydyttävänä ja joltain kohdin jopa paranee liikenneinvestointien vaikutuksesta. Investointitarpeet kohdistuvat sekä uusiin väyliin että liittymiin sekä olemassa olevien parantamiseen.. Pitkän aikavälin tavoiteverkon toteuduttua autoliikenteen palvelutaso etenkin valtatiellä ja kantatiellä paranee huomattavasti. Valtatien 3 uusi linjaus, keskikaiteelliseksi 2+2 kaistaiseksi tieksi rakentaminen ja matka-aikojen huomattava lyheneminen antavat mahdollisuuden liikennemäärien huomattavalle kasvulle. Vaasantien liikenne rauhoittuu paremmin maankäyttöä palvelevaksi. Elovainion alueelta yhteydet valtatielle eivät ole yhtä sujuvia kuin nykyään, vaan kauppa-alueen liikenne joutuu pitempään käyttämään katuverkkoa. Ylöjärven keskustassa liikennemalli ennustaa Kuruntielle merkittävää autoliikenteen vähentymistä, sillä malli siirtää liikennettä voimakkaasti päätieverkolle: Ennusteen toteutumisen edellytyksenä ovat investoinnit etenkin päätieverkon sujuvuuteen ja myös alemman verkon liikenteen rauhoittamiseen. Hierarkkinen katuverkko tukee väylien toiminnallista luokitusta johtaen tonttikaduilta lähtöisin olevan autoliikenteen mahdollisimman sujuvasti ja maankäyttöä vähän häiriten kokoojakatuverkkoon ja edelleen pääkaduille ja -teille. Taulukossa 4 on kirjattu suunnittelualueen pääteiden ja katujen liikennemäärät nykytilanteessa, vuonna 2030 liikenne-ennusteen 1 mukaisilla liikennemäärillä ja pitkän aikavälin ennustetilanteessa (liikenne-ennuste 2). Autoliikenteen palvelutasoa on arvioitu väylän kapasiteetin ja väylällä sijaitsevien liittymien palvelutasoluokan mukaan seuraavalla asteikolla: - erittäin hyvä - välttävä - hyvä - huono - tyydyttävä - erittäin huono Joukkoliikenteen tarjonta ja palvelutaso Tampereen suuntaan paranevat ratkaisevasti lähijunaliikenteen ansiosta. Ylöjärven kolme asemapaikka sijoittuvat hyvin nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön nähden. Linjaautoliikenteen tarjonta ja käytettävyys paranevat Metsäkylässä, Kuruntiellä ja Vuorentaustassa sekä Siivikkalassa laatukäytävän parannuksien myötä. Lisäksi uudet pääreitit palvelevat tulevaa asutusta. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteyksien laadun ja kattavuuden parantaminen lisää niiden käyttöä, jolloin merkittävä osa liikenteen kasvupaineesta siirtyy yksityisautoilusta joukkoliikenteeseen ja omin voimin liikkumiseen. Parhaimmillaan autoliikenne vähenee ja sujuvoituu. Kevyen liikenteen väyläverkosto rakentuu kattavammaksi vuoteen 2030 mennessä, jolloin kaikilta asuinalueilta on hyvät yhteydet pääreiteille. Yhteyksien hyödyntäminen helpottuu, kun pääreitit johtavat sujuvasti ja selkeästi kaikkiin tärkeimpiin kohteisiin: asuinalueiden ja joukkoliikenteen pysäkkien ja asemien lisäksi koulut, kirjasto, liikuntatilat, uimarannat ym. virkistyskohteet, päivittäistavarakaupat ym. palvelut ja työpaikat. Käyttäjämääriltään vilkkaimmat ja parasta laatutasoa edustavat seudulliset pääreitit johtavat alueen ulkopuolisiin kohteisiin. mutta muodostavat myös alueen sisäisen runkoreitistön. Väylästön yksityiskohtien kehittämisessä erityisen merkittäviä vaikutuksia saadaan parantamalla onnettomuusriskiltään pahimpia autoliikenteen risteämiskohtia ja muutoinkin reittien palvelutasoltaan heikoimpia kohtia. Taulukko 4. Pääteiden ja katujen autoliikenteen liikennemäärien ja palvelutason ennustettu kehitys. Suunnittelualueen tavoiteverkolla 2030 liikenneturvallisuus paranee erityisesti liikennemuotojen selkeän erottelun eli lähinnä uusien sujuvien kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen vaikutuksesta. Autojen liikenneturvallisuuden paraneminen liittyy erityisesti liittymäjärjestelyihin, mm. riskiliittymien muuttamiseen kiertoliittymiksi. Pitkän aikavälin tavoiteverkolla turvallisuus paranee erityisesti valtatiellä 3, sillä sen uudella linjauksella on vain eritasoliittymiä. Tien muuttaminen keskikaiteelliseksi vähentää kohtaamisonnettomuuksien määrää ja parantaa täten liikenneturvallisuutta. Autoliikenteen keskittäminen päätieverkolle antaa mahdollisuuden parantaa alemman verkon turvallisuutta erityisesti kevyen liikenteen kulkijoiden näkökulmasta. Toisaalta päätieverkon erinomainen kapasiteetti helposti lisää autoliikenteen kokonaismäärää.

9 Ylöjärven eteläosien taajama-alueen tieverkkosuunnitelma Ympäristö Valtatien ja kantatien sekä radan estevaikutus on huomattava, mutta haittoja on pyritty oleellisesti vähentämään sijoittamalla etenkin jalankulkua ja pyöräilyä palvelevat yli- ja alikulut verkollisesti ja tärkeimpien matkakohteiden nähden sopiviin paikkoihin ja riittävän tihein välein toisiinsa nähden. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suosiminen ovat edellytyksiä kestävälle kehitykselle ja ilmaston muutoksen vastaiselle toiminnalle. Uusi maankäyttö, tie- ja katuverkon kehittäminen sekä raideliikenteen asemapaikat sijoittuvat niin, että ne eivät uhkaa arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja maisema- Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on tärkeää sovittaa tieyhteydet maisemaan ja ympäristöön niin, että luontoarvot ja virkistysalueet sekä mm. melun leviäminen otetaan huomioon ja haitat voidaan minimoida. alueita. Hyvin ympäristöön ja maankäyttöön sijoitettu liikenneverkko antaa keskeisiä mahdollisuuksia rakennetun ympäristön ja maiseman kehittämiseen. 6.4 Maankäyttö Uudet tie-, katu- ja ratayhteydet yhdistävät alueita ja parantavat liikkumismahdollisuuksia myös alueen sisällä. Erityisesti lähijunaverkko yhdistää Ylöjärven tiiviisti alueen keskuskaupunkiin Tampereeseen ja muihin naapurikuntiin ollen merkittävä tekijä myös maankäytön kehittämistä ajatellen. Taajaman sisällä uudet kadut ja kevyen liikenteen väylät tukevat kehittyvää maankäyttöä ja ovat myös sen edellytys. Kokonaisuutena esitetty liikenteen tavoiteverkko antaa osaltaan hyvän perusrakenteen toimivalle ja tehokkaalle yhdyskuntarakenteelle. 6.5 Rakennuskustannukset Vuoden 2030 tavoiteverkon toteuttamiselle laskettiin metrihintoihin perustuva verkkotason toteutuskustannusarvio (MAKU-indeksi 1/2011 on 124,7 (2005=100). Kustannusarvio on esitetty taulukossa 5 alueittain (kuva 49). Valtatielle 3 (Vaasantie, alue 1) on esitetty liittymien parantamista ja alikulkuja 1,2 M arvosta. Kantatiellä 65 (Uusi-Kuruntie, alue 2) on suunniteltu huomattavasti uutta maankäyttöä tien molemmin puolin: Tarvittavien auto- ja kevyen liikenteen siltojen kustannusarvio on 2,1 M. Yhdysteiden 2773 (Viljakkalantie) ja 2774 (Kuruntie) turvallisuuden ja toimivuuden kehittämisen on ehdotettu kolmea uutta kiertoliittymää ja yhtä alikulkua: 1,2 M (alue 3). Lisäksi muualla Kirkonseudulla (alue 4), ml. uusi Siltatien alue, on esitetty mittavasti uusia väyläjärjestelyjä: katuja, kevyen liikenteen väyliä ja kaksi kiertoliittymää. Toteutuskustannusarvio on 7,6 M. Vaasantien ja radan välissä Elovainion- Metsäkylän alueella (alue 5) on myös laajalla alueella katujärjestelyjä: Kustannusarvio 13,0 M. Soppeenmäessä (alue 6) uusien auto- ja kevyen liikenteen yhteystarpeiden toteutuskustannusarvio on 2,1 M. Siivikkalan alueella (ml. Mäkkylä ja Asuntila, alue 7) varaudutaan mittavaan uuteen maanäyttöön ja mm. joukkoliikenteelle tärkeän Asuntila-Siivikkala tieyhteyden rakentamiseen. Alueen liikenneverkon investointitarpeeksi on arvioitu 12,1 M. Erillään muusta liikenneverkosta on arvioitu rataliikennettä koskevan infran toteutuskustannukset: Lähijunaliikenteen kolmen asemapaikan kustannusarvio on 1,2 M ja lisäksi tarvittavien siltojen 1,5 M. 6.6 Yhteenveto Liikenneverkon kehittämisen vaikutukset eri näkökulmista on kerätty taulukkoon 6. Taulukossa vaikutuksien merkitystasoa on arvioituseuraavalla asteikolla: (++) suuria etuja (+) etuja (0) neutraali/ristiriitainen (-) haittoja (--) suuria haittoja Nykyinen liikenneverkko palvelee alueen maankäyttöä ja pitkämatkakaistakin liikennettä vielä pääosin tyydyttävästi, mutta ruuhka-aikaan jo osin vain välttävästi. Ennustettu liikenteen yleinen kasvu sekä seudun ja tarkastelualueen maankäyttösuunnitelmat edellyttävät mittavia investointeja liikenneverkon kehittämiseen. Vuonna 2030 esitetty tavoitetieverkko palvelee pääosin tyydyttävästi. Ongelmallisin tilanne on silloin maankäytön keskellä kulkeva ja ruuhkatuvin tasoliittymin varustettu valtatie 3 Soppeenmäestä Hämeenkyröön. Pitkän aikavälin tavoiteverkolla valtatie 3 on edellä mainitulla ongelmajaksolla toteutettu uuteen maastokäytävään ja vasta silloin jäsennellyn liikenneverkon hyödyt saadaan kattavammin hyödynnettyä. Valtatien kapasiteetin valtava kasvu ja tien ruuhkattomuus voivat helposti johtaa myös epätoivottavaan henkilöautoilun kasvuun, mihin liikenneverkollisin keinoin paras vastaus on jo ennakoivasti mahdollisimman hyvä palvelutaso niin lähijunaliikenteessä, bussiliikenteessä kuin jalankulussa ja pyöräilyssä.

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

Myyrmäki Pyöräliikenneverkko

Myyrmäki Pyöräliikenneverkko Myyrmäki Pyöräliikenneverkko PYÖRÄLIIKENNE- VERKON HIERARKIA Myyrmäen alueen pyöräliikenneverkon muodostamisen periaatteena on ollut luoda suunnittelualueelle pyöräilyn kannalta kilpailukykyinen verkko.

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Asemakaava 8489 liikennevaikutukset

Asemakaava 8489 liikennevaikutukset 12.1.2018 Asemakaava 8489 liikennevaikutukset Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma 2013 Keskustan liikenneverkkosuunnitelman (TAKLI) mukaisesti Teiskontie ja Kalevantie ovat pääkatuja, jotka toimivat

Lisätiedot

MAPSTO Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma. Tiivistelmä / Sivistyspalvelut

MAPSTO Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma. Tiivistelmä / Sivistyspalvelut MAPSTO 2014-2018 Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma Tiivistelmä / Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta 1.10.2013 Vapaa-aikalautakunta 8.10.2013 Matti Hursti 24.9.2013 Tiivistelmä Tiivistelmään

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Projekti Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Vastaanottaja Kempeleen kunta Päivämäärä 4.10.2018 Laatija Erkki Sarjanoja ä 1. Taustaa Kirkonseudun asemakaava-alueen

Lisätiedot

Linjastoluonnos 1: 13

Linjastoluonnos 1:   13 Kaupunginhallitus 388 17.12.2018 Lausunto linjasto 2021- projektin linjastovaihtoehdoista 506/08.01.00/2018 KAUPHALL 17.12.2018 388 Vs. kehitysjohtaja Jussi Teronen Tampereen seudun joukkoliikenne on pyytänyt

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Raahen pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelma

Raahen pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelma Raahen pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelma Raahen kaupunki/ Kaavoitus 2013 1 KAUPUNGINLAHDENRANTA LIIKENNE ALUEEN LIIKENTEELLINEN SIJOITTUMINEN Yhdyskuntarakenne vaikuttaa sekä liikkumistarpeisiin

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaava

Hervantajärven osayleiskaava Hervantajärven osayleiskaava liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 16.10.2008 Hanna Kalenoja 1 Johdanto...2 2 Maankäyttö ja liikenneverkkovaihtoehdot...3 2.1 Osa aluejako...3 2.2 Maankäyttövaihtoehdot...3

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 21.3.2011 / VVe KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ KATUVERKKO Linnakankaan halkaisee alueellinen pääväylä Linnakaarto, joka johtaa Oulun Metsokankaalle. Alueen katuverkkoa täydentävät ajan kanssa

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Ylöjärven keskustan liikenteellinen toimivuusselvitys

Ylöjärven keskustan liikenteellinen toimivuusselvitys Ylöjärven keskustan liikenteellinen toimivuusselvitys kuva: Arto Halttunen / paramotor.fi Marraskuu 2013 Sisällysluettelo 1 Nykytilanne ja tehdyt suunnitelmat... 8 1.1 Maankäyttö ja maankäyttösuunnitelmat...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA. Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv

KUNNALLISTEKNIIKKA. Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv KUNNALLISTEKNIIKKA Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv KUNNALLISTEKNIIKKA 1 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Suunnitelmat ja selvitykset... 2 Kaavatilanne...

Lisätiedot

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU JANKAN JA RISTINARKUN LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 10.6.2015 SISÄLTÖ 1) Lähtökohdat 2) Tarkastelualueen nykytilanne 3) Maankäytön kehittämisen vaikutus liikenteen toimivuuteen LÄHTÖKOHDAT Tässä liikenneselvityksessä

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

ORIVEDENKADUN LPA-ALUE ASUMISKÄYTTÖÖN (AK8668) NYKYINEN LIIKENNEVERKKO. Luonnos

ORIVEDENKADUN LPA-ALUE ASUMISKÄYTTÖÖN (AK8668) NYKYINEN LIIKENNEVERKKO. Luonnos ORIVEDENKADUN LPA-ALUE ASUMISKÄYTTÖÖN (AK8668) NYKYINEN LIIKENNEVERKKO Luonnos 13.9.2017 TARKASTELUALUEEN RAJAUS 1 Tarkastelualueena on asemakaavamuutoksen 8668 kaavaalue ja sen lähialue Tarkastelualue

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä

Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä Esittelyaineisto 12.10.2017 Lähtökohtia Valtatie 5 on osa Itä-Suomen tärkeintä kehityskäytävää. Suunnittelukohde sijoittuu valtatien 5 vilkkaimmalle

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava - liikennemallitarkastelujen tuloksia yöraportti 15.3.2007 Hanna Kalenoja 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 3 2.1 Osa-aluejako... 3 2.2

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. MOR Tapio Ojanen

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. MOR Tapio Ojanen Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma MOR 29.10.2013 Tapio Ojanen Taustat ja lähtökohdat Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on ollut käynnissä laajana sidosryhmien välisenä

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena Talonrakennusinvestoinnit uudiskohde Tiuraniemen ryhmäkoti Yksityin 0 0 - - Keskusta en saneeraus Moision koulu

Lisätiedot

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT

OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT OJALA-LAMMINRAHKA PÄÄKADUN YS LIIKENNETARKASTELUT 14.3.2017 LÄHTÖKOHDAT Tutkittiin Ojalan ja Lamminrahkan kaupunginosien rakentamisten vaikutusta liittymien toimivuuteen Aitolahdentiellä sekä Ojalan uudella

Lisätiedot

Tuusulan yleiskaavaehdotuksen ennusteet

Tuusulan yleiskaavaehdotuksen ennusteet Tuusulan yleiskaavaehdotuksen ennusteet 22.12.2016 1 Ennusteiden taustat ja analyysit 2 Yleistä Tuusulan liikennemallilla on tuotettu yleiskaavaehdotuksen mukainen ennuste vuodelle 2040 Yleiskaavaehdotuksen

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015

MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Oheismateriaali / sivltk 12.5.2015 39 vapltk 26.5.2015 38 MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Kaupunginosa Asukasmäärän Investointi,

Lisätiedot

MAPSTO Kaavoitus ja tontinluovutus

MAPSTO Kaavoitus ja tontinluovutus MAPSTO 2017-2021 Kaavoitus ja tontinluovutus Kaavoitushankkeet Nro Tyyppi Hanke v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 101 osayleiskaava Keskusta X Keskusta 102 asemakaava Ranta-Laatu asuinalue X X X

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Lehdistö Varikko Oriahde asemakaavan liikenneselvitys

Lehdistö Varikko Oriahde asemakaavan liikenneselvitys Lehdistö Varikko Oriahde asemakaavan liikenneselvitys ORIVEDEN KAUPUNKI 28.1.2014 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet... 3 3 Liikennejärjestelmän nykytilanne... 3 4 Liikenneverkon jäsentely...

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS

NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS 15.3.2013 2 1 JOHDANTO Etelä-Nummelan alueelle laadittiin liikenneselvitys vuonna 2009. Liikenneselvityksen tavoitteena oli osoittaa alueen

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yleistietoa liikennetutkimuksesta Toteutettiin syksyllä 2012 Tietoa liikennesuunnittelun tueksi

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Oulun liikenneinvestointien vaikutus henkilöautoilun määrään

Oulun liikenneinvestointien vaikutus henkilöautoilun määrään Oulun liikenneinvestointien vaikutus henkilöautoilun määrään Oulun luonnonsuojeluyhdistys Liikenne ja ympäristö Liikenne on Oulun seudun pahin ympäristöongelma! terveysvaikutukset, pöly viihtyisyyden väheneminen,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Ylöjärven keskustan liikenteellinen toimivuusselvitys

Ylöjärven keskustan liikenteellinen toimivuusselvitys Ylöjärven keskustan liikenteellinen toimivuusselvitys kuva: Arto Halttunen / paramotor.fi Marraskuu 2013 Sisällysluettelo 1 Nykytilanne ja tehdyt suunnitelmat... 8 1.1 Maankäyttö ja maankäyttösuunnitelmat...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

VETOVOIMAKESKUS TULOKSIA LIIKENNEMALLIEN ERI VAIHTOEHDOISTA

VETOVOIMAKESKUS TULOKSIA LIIKENNEMALLIEN ERI VAIHTOEHDOISTA VETOVOIMAKESKUS TULOKSIA LIIKENNEMALLIEN ERI VAIHTOEHDOISTA LÄHTÖKOHDAT Vetovoimakeskuksen tavoite: vähittäiskaupan suuryksikkö 10 000 12 000 k-m2 (hypermarket) toimintatilat lapsille ja lapsiperheille

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Tytti Viinikainen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmän kokous 21.4.2017 Taustaa Työtä esitelty aiemmin Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmässä keväällä 2016

Lisätiedot

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Kaupunginosa Asukasmäärän muutos Investointi, vuodet, Esitykset / huomiot Keskusta 950 Moision

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1,

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, Vt 6 Kouvolan kohdalla YS Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, 12.3.2013 3 VT 6 KOUVOLAN KOHDALLA - ESITTELYTILAISUUS 12.3.2013 Suunnittelualue 4 Työn aikataulu ja päävaiheet Kerätty

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla 5.4.2016 VARELY / Hanna Lindholm Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen Linea Konsultit Oy 5.4.2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 2 Länsisataman liikenneyhteyksien vaihtoehtoiset ratkaisut (a-asia) HEL 2014-002250 T 08 00 00 Hankenro 0923_18 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Kouvola. Perustietoa Kouvolasta. Keltti. Joukkoliikenteen tarjonta. Keltti

Kouvola. Perustietoa Kouvolasta. Keltti. Joukkoliikenteen tarjonta. Keltti Kouvola Keltti Perustietoa Kouvolasta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 88 436 henkilöä asukastiheys on 34,5 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 590 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Keltti Keltin alue on

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KESKUSTAN KEHÄN TOIMIVUUSTARKASTELU

JÄRVENPÄÄN KESKUSTAN KEHÄN TOIMIVUUSTARKASTELU JÄRVENPÄÄN KESKUSTAN KEHÄN TOIMIVUUSTARKASTELU LUONNOS 5.1.2012 1(8) 1 LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena on tutkia Järvenpäässä Helsingintielle rautatien länsipuolelle tehtävien katuverkon uudistamistoimenpiteiden

Lisätiedot

Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu

Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu Järvenpään kaupunki / SW 2 Tarkastelualue Tarkasteltavat yhteysvaihtoehdot välillä Järvenpään keskusta Haarajoen alue: Laatukäytävätason pyörätie Yhdistetty jalankulku-

Lisätiedot

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun seudulla (OULULIIKA) Kati Kiiskilä Tiehallinto kati.kiiskila@tiehallinto.fi Tuomo Vesajoki Insinööritoimisto Liidea Oy tuomo.vesajoki@liidea.fi

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 26.4.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 3.5.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Kiiminki Tilantarvesuunnitelma YLEISÖTILAISUUS

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Kiiminki Tilantarvesuunnitelma YLEISÖTILAISUUS Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Kiiminki Tilantarvesuunnitelma YLEISÖTILAISUUS 7.5.2019 SUUNNITTELUALUE VT 20 2 SUUNNITTELUN JA KEHITTÄMISEN TAVOITTEET 3 TILANTARVESUUNNITELMAN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista 12.12.2012 HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO TEHDYISTÄ LIIKENNETARKASTELUISTA Destia Oy Infrasuunnittelu

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2009

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2009 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2009 Ylöjärven kaavoitus Ympäristölautakunta 28.4.2009 111 Kaupunginhallitus 4.5.2009 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2009 2/6 Ylöjärven kaupungissa ja maakunnan

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

LIIKENNE-ENNUSTE JA SEN PERUSTEET

LIIKENNE-ENNUSTE JA SEN PERUSTEET LIIKENNE-ENNUSTE JA SEN PERUSTEET Liikenne-ennuste on laadittu vuonna 2015 valmistuneen yleissuunnitelman Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla yhteydessä. Valtateiden 6 ja 15 suunnittelua varten

Lisätiedot

Luhtajoentien-Havumäentien asemakaava

Luhtajoentien-Havumäentien asemakaava Luhtajoentien-Havumäentien asemakaava Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut Luonnos 26.6.2018 Tarkennettu 10.10.2018 Tarkennukset 26.2.2019 Tarkennettu 24.4.2019 Liikenne-ennuste Liikenne-ennuste on

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot