Osavuosikatsaus 3/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 3/2014"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva

2 Sisältö 1 Johdanto Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi Toiminnan kuvausta Laadunhallinta Hanketoiminta Tukipalvelut Talous ja toiminta lukuina... 11

3 3 1 Johdanto Opetus- ja kulttuuriministeriö linjasi kesäkuussa suuntaviivat toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteelliseksi uudistamiseksi. Toisen asteen järjestäjäkenttää tullaan tiivistämään ja järjestäjäverkko muodostuu tulevaisuudessa vahvoista koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen järjestämisluvat sekä ammatilliseen peruskoulutukseen että ammatilliseen lisäkoulutukseen haetaan uudelleen vuoden 2015 aikana. Uudet luvat tulevat voimaan vuoden 2017 alussa yhdessä rahoitusjärjestelmän uudistamisen kanssa. Järjestämisluvan ja tätä kautta myös rahoituksen saamisen kriteereinä tulevat olemaan koulutuksen laaja-alaisuus, koulutuksen järjestäjän taloudelliset ja osaamiseen liittyvät edellytykset, kunnossa olevat toimintapuitteet ja pedagogiset prosessit sekä hyvät toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmät. Myös työelämäyhteyksien laajuutta ja toimivuutta tullaan arvioimaan osana järjestämislupien myöntämisprosessia. Aikuiskoulutus- ja oppisopimustehtävissä edellytetään jatkossa osaamista ja aikaisempia näyttöjä tehtävien menestyksellisestä hoitamisesta. Ammatillisen koulutuksen rahoitus tulee uusiutumaan siten, että koulutuksen järjestämiseen saatavan perusrahoituksen osuus on noin puolet ja loppuosa rahoituksesta määräytyy muilla kriteereillä. Näissä kriteereissä suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä vaikuttaa merkittävästi koulutuksen järjestäjän saamaan rahoitukseen. Etelä-Savon ammattiopistossa on tehty ja tehdään edelleen aktiivisesti työtä edellä kuvattujen asioiden kehittämisessä. Keskeiseksi tavoitteeksi nousee keskeyttämisen ehkäiseminen, koulutuksen läpäisyasteen parantaminen sekä suoritettujen tutkintojen määrä. Opintojen etenemisen tukemiseksi kehitetään erilaisia toimintamalleja osana pedagogista ja opettajien osaamisen kehittämistä. Etelä-Savon Koulutus Oy:n organisaatio uudistui Uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli se, että organisaatiolla ja johtamisjärjestelmällä pystytään vastaamaan ammatillisen koulutuksen laajan muutosprosessin synnyttämiin haasteisiin. Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä toimintaa rytmitti siten myös tämän uudistuksen täytäntöönpano ja siihen liittyvät tehtävät. Koska uusi organisaatio tuli voimaan , tämä osavuosikatsaus kattaa vuoden 2014 toiminnasta jakson Uudistetussa organisaatiossa painottuvat sujuvan ja kampuksille keskitetyn ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi tarve entistä vahvempaan pedagogiseen kehittämiseen sekä maksullisen palvelutoiminnan lisäämiseen. Pedagoginen kehittäminen ja Matkalla tulevaisuuteen uudistuvan opetuksen ja ohjauksen teemavuosi ovat myös tämän osavuosikatsauksen punainen lanka.

4 4 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi Teemavuosi Elokuussa käynnistyi MATKALLA TULEVAISUUTEEN uudistuvan opetuksen ja ohjauksen teemavuosi Teemavuoden taustalla ovat yhteiskunnassa meneillään oleva suuret muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi myös käsitykseen osaamisesta, oppimisesta, opetustyöstä ja opettajuudesta. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö muuttuu ja osaaminen nostetaan entistä vahvemmin keskiöön. Automatisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat työn tekemiseen ja ammattirakenteisiin, vanhoja ammatteja poistuu ja uusia syntyy. Ammattiosaamisen käsite monipuolistuu ja sen merkitys vahvistuu. Teemavuoden tavoitteena on haastaa esedulaiset mukaan muutostyöhön: oman alan opetussuunnitelman uudistamiseen, oman työn kehittämiseen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseen. Samalla tämä muutos tuo positiivisesti painetta myös organisaation toiminnan kehittämiseen. Muutostarve kohdentuu oppimisympäristöihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen mutta sen tavoitteena on päästä myös tiedolla johtamiseen ja talouden tasapainoon. Oppilaitoksessa on käynnistetty KOHVI (Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri) prosessi, jossa huomioidaan tietohallintolain kokonaisarkkitehtuurin edellytykset, SADe-ohjelman sähköiseen asiointiin ja demokratiaan liittyvät palvelut (oppijan palvelukokonaisuus, keskitetyt palvelut paikallinen opintohallinto, eperusteet ja eopsit, Haku- ja valintapalvelut sekä Todennetun osaamisen rekisteri TOR) sekä tavoitellaan reaaliaikaista tiedolla johtamisen mallia.

5 5 Opetussuunnitelmauudistus Ammatillisen peruskoulutuksen uudistetut opetussuunnitelmat tulevat voimaan elokuussa Suurimpia muutoksia uusissa opetussuunnitelmissa ovat vahva osaamisperusteisuus ja osaamispisteiden (osp) käyttöönotto. Osaaminen hahmotetaan ja rakentuu uusissa opetussuunnitelmissa kokonaisuuksina. Samalla mahdollistetaan nykyistäkin vahvemmin valinnaisuus ja joustavuus sekä huomioidaan uudistuvat työelämän osaamistarpeet. Johtoryhmä vahvisti elokuussa Esedun pedagogiset linjaukset. Pedagogiset linjaukset ohjaavat pedagogista toimintaa, toiminnan kehittämistä ja opetussuunnitelmatyötä, ja niiden valmistelussa huomioitiin paitsi osaamisperusteisuuteen siirtymisen edellytykset myös tuleva rahoitusuudistus ja järjestämisluvan myöntämiseen liittyvät laatuvaatimukset. Samalla käynnistyi Esedun pedagogisen ohjelman päivitystyö. Opetussuunnitelmatyö käynnistettiin nimeämällä elokuussa 2014 tutkintokohtaiset ops-vastaavat siten, että jokaisessa tutkinnossa on huomioitu sekä eri paikkakuntien että aikuisten ja nuorten opettajien edustus. Lisäksi opetussuunnitelmatyöhön nimettiin hankerahoilla kaksi opettajaa oppilaitostasoisiksi koordinaattoreiksi. Ops-vastaaville luotiin vaiheistetut ohjeet ja aikataulu. Tavoitteena on, että kaikki alan opettajat (nuorten koulutus, aikuiskoulutus, eri paikkakunnat) rakentavat opetussuunnitelmia yhdessä. Työhön osallistuu myös alan opiskelijoita, työelämän edustajia, yhteisten aineiden opettajia, opinto-ohjaajia ja muita yhteistyötahoja. Oppimisympäristöjen kehittäminen Hyvinvointiteknologiaan ja välinehuoltoon liittyvien koulutuskokeilujen ja oppimisympäristöjen kehittämistyö on jatkunut yhdessä työelämän kanssa. Uutta teknologiaa hyödyntävän Keidas-oppimisympäristön laajennus ja kirjaston toimintojen monipuolistaminen on käynnistynyt Otavankadun toimipisteessä. Esedu on ollut mukana Pieksämäen Hiekanpään elämänkaarikampuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Työelämässä olevien elinikäisen oppimisen ja tietoteknisen osaamisen kehittämisen tueksi suunnitellaan liikkuvaa Keidas-ympäristöä. Kone- ja metallialan sekä sähköalan uuden oppimisympäristön suunnittelutyö on edennyt Mikkelissä hyvin. Tavoitteena on saada rakennettua Raviradantielle kesäksi 2016 nykyaikainen oppimisympäristö, johon pystytään keskittämään kyseisten alojen opetus sekä nuorten että aikuisten osalta. Uusilla tilaratkaisuilla saadaan toiminnallisia hyötyjä myös muiden tekniikan alojen opetukseen, koska esimerkiksi hitsaus kuuluu oleellisena osana moneen eri tutkintoon. Opetuksen keskittäminen tuo hyötyjä myös opetusvälineiden käyttöön. Koulutus Oy:n lähivuosien talousnäkymien valossa rakennusinvestointien toteutusta ja ajoitusta joudutaan arvioimaan uudelleen ennen lopullisten investointipäätösten tekemistä. Strategian päivittäminen Esedun strategian päivittäminen käynnistyi Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen ja Esedun johtoryhmän strategiaseminaarilla, jossa käytiin läpi voimassaoleva strategia ja luotiin suuntaviivoja tulevaan strategiakauteen Strategiatyö jatkuu opiskelijoiden, työelämän ja henkilöstön

6 6 kuulemisella eri muodoissa syksyn aikana. Päivitetty strategia on tarkoitus hyväksyä joulukuussa. Tulossa olevat muutokset osaamisperusteisuudessa, opetussuunnitelmissa, koulutusrakenteissa ja rahoitusmalleissa tulevat näkymään myös päivitetyn strategian painotuksissa sekä täytäntöönpanossa. 3 Toiminnan kuvausta Perustutkinto-opiskelijoita oli syyskuun laskentapäivänä opiskelijaa, joista 703 näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan perustutkinnon osalta opiskelijamäärätavoitteita ei saavutettu, mutta näyttötutkintoperusteisten perustutkinto-opiskelijoiden määrä sen sijaan ylitti ensimmäistä kertaa 700 opiskelijan rajan. Nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoitusta ei ole 2014 perustutkinnoissa voitu käyttää, koska se edellyttää järjestämisluvan mukaisen paikkamäärän täyttymistä: tältä osin rahoitus joudutaan palauttamaan Perustutkintokoulutuksen opiskelijajakauma (painotetut keskiarvot ) Näyttötutkintona suorittavat Ammatillisena peruskoulutuksena suorittavat Aikuiskoulutuksessa kokonaisuutena toteutui tammi-syyskuussa yli 87 % vuoden 2014 opiskelijatyöpäivätavoitteesta. Vuodelle 2014 ESEDUn aikuiskoulutuksen asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan sekä toimintavolyy- opiskelijatyöpäiväjakauma rahoitusmuodoittain 1-9/2014 min että koulutuksen myynnin ja lisäkoulutuksen rahoituksen käytön Työvoimakoulutus osalta. 1 % 1 % 11 % 18 % 45 % 24 % PT näyttötutkintona Maahanmuutt.valm. koulutus Omaehtoinen lisäkoulutus Henkilöstökoulutus Oppisopimuskoulutus Aikuiskoulutuksessa perustutkinnon näyttötutkintona suoritti tammi-syyskuussa 278 opiskelijaa, joiden lisäksi suoritettiin 86 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa sekä 130 osatutkintoa. Suhdanteissa ja yrityskentässä ei vuoden kolmannella neljänneksellä tapahtunut merkittävää, oppisopimuskoulutuksen myyn-

7 7 tiä tukevaa taloudellista kehitystä. Uusien oppisopimusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kasvua saavutettiin ei-tutkintoon johtavien koulutusten kautta. Voimassa olevien oppisopimusten määrässä päästiin edellisen vuoden tasolle. Oppisopimuskoulutukseen on osallistunut vuoden alusta alkaen kaikkiaan 862 opiskelijaa. Voimassa olevat oppisopimukset kvartaaleittain v v v I - III IV - VI VII - IX X - XII 4 Laadunhallinta Laadunhallinnan kentällä on raportointikaudella käsitelty, analysoitu ja priorisoitu maaliskuussa 2014 toteutetun, toimivan laadunhallinnan ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearvioinnin tulokset. Samassa yhteydessä itsearvioinnin tuloksia on peilattu laatupalkintokilpailun raportissa esille nousseisiin vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin. Itsearvioinnin tuloksien ja laatupalkintokilpailun raportin perusteella on organisaatiotasolla kehittämiskohteeksi nostettu kestävän kehityksen tuominen tiiviimmin osaksi toimintajärjestelmää. Kestävän kehityksen edistämistä on tuettu liittymällä Kaakkois-Suomen yhteistyöverkostoon, jonka kanssa kestävää kehitystä edistetään resursseja tarkoituksenmukaisesti yhdistäen. Opetussuunnitelmatyössä laadunhallintaa on varmistettu perustamalla vertaisryhmät, joiden tavoitteena on sitouttaa henkilöstöä tiiviimmin opetussuunnitelmatyöhön, levittää opetussuunnitelmissa olevia hyviä käytänteitä yli alarajojen, vahvistaa opiskelijoiden mukana olo laadun kehityksessä sekä varmistaa uusien opetussuunnitelmien laadukkuus myös strategisten tavoitteiden näkökulmasta. Syyskuussa toteutettiin laadunhallinnan vaikuttavuuskysely koko henkilöstölle. Kysely on luotu yhteistyössä Sampon, Ksaon, Ekamin, Poken ja Kuopion talouskoulun kanssa ja sen tavoitteena on selvittää laadunhallinnan toimintojen ja työvälineiden toetutumista ja vaikuttavuutta oppilaitoksissa.

8 8 Etelä-Savon ammattiopiston laadunhallintaa ja sen toimenpiteitä tullaan kehittämään kyselyn tulosten pohjalta. Tässä kehittämistyössä hyödynnetään myös oppilaitoksen toimivia yhteistyöverkostoja toisten koulutuksenjärjestäjien kanssa. Kevään aikana järjestelyn, näyttötutkintoperusteisen koulutuksen henkilökohtaistamisprosessia koskeneen johdon katselmuksen tulokset on käsitelty koulutuspäälliköiden kanssa. Koulutuspäälliköt puolestaan ovat käsitelleet omien alojensa tulokset henkilöstön kanssa ja päättäneet konkreettisista kehittämistoimista. Laadun kehitystä on tuettu myös keskeyttämisen ehkäisyn tehostetun toimintaohjelman luomisella. Tukipalvelujen laadunhallintaa on kehitetty pitämällä ravitsemuspalveluiden asiakasraadit Raviradantien, Otavankadun ja Pieksämäen yksiköissä. 5 Hanketoiminta Käynnistyneeseen EU-hankekauteen on valmistauduttu kehittämällä työelämän ja kumppanioppilaitosten kanssa hankkeita, jotka tukevat opettajuuden, toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämistä. Nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa valtionavustuksin rahoitetulla hanketoiminnalla on tuettu osaamisperusteisten tutkinnonperusteiden toimeenpanoa eli kirjoitettu tutkinnon perusteita opiskelijan osaamista korostaen, työelämälähtöisyyttä ja valinnaisuutta vahvistaen sekä joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja mahdollistaen. Niin ikään perustutkintoon sisältyvien uusien yhteisten tutkinnon osien rakenne ja painotukset ovat kehittämisen kohteena. Oppijan osaamisen ja sen kehittymisen tukeminen on keskeinen lähtökohta kaiken pedagogisen toiminnan suunnittelussa. Määrällisestä suorittamisesta sekä oppiaine- ja aika-ajattelusta siirrytään osaamisen hankintaan ja sen osoittamiseen. Muutokset tulevat näkymään sekä opettajuudessa ja oppilaitoksen toimintakulttuurissa että ajattelussa ja toiminnassa. Pedagogisen toiminnan kehittämisessä valtionavustusta on suunnattu lisäksi työpaikkojen ja oppilaitoksen välisen yhteyden tiivistämiseen, nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen edistämiseen ja nuorten joustavan oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen. Myös läpäisyn tehostamiseksi ja keskeyttämisen ehkäisemiseksi on tehty pedagogisia tukitoimia valtionavustuksin. TYKE-hankkeissa Osaava Itä-Suomi teki tiivistä verkostoyhteistyötä Yrittäjänpäivän ja Digitaalisen kaupunkiseikkailun ( ) järjestämisessä. Mukana yhteistyössä olivat mm. ELY, Mikke ry, Miktech, TE-toimisto, Mamk, Aalto-yliopisto, Olkkari, Observis Oy ja OiOi Oy. Esedussa Yrittäjänpäivä kytkettiin osaksi yrittäjyyskasvatusta. Esedu järjesti myyntikilpailun, jossa Esedun opiskelijoiden joukkueet myivät kivijalkakauppojen tuotteita. Opiskelijat sopivat myyntijärjestelyistä yritysten kanssa itse ja se liitettiin osaksi opetusta. Joukkueita oli 16 ja ne edustivat eri aloja. Mukana järjestelyissä olivat myös Esedun matkailualan opiskelijat. Parhaat myyntijoukkueet palkittiin ja opiskelijat saivat palautetta myyntitaidoistaan. Yritykset ja opiskelijat ovat antaneet myyntikilpailusta positiivista palautetta. Arviointi on käynnissä mm. oppimisen näkökulmasta ja jatkossa opinnollistamiseen ja tavoitteellisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota. Ensikokeiluna tulokset olivat rohkaisevia. Myyntikilpailun kaltaiset uudet metodit otetaan osaksi Esedun opetussuunnitelmatyötä. Samoin Digitaalisen kaupunkiseikkailun ottaminen osaksi oppimista on pohdinnassa.

9 9 Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamalla ja elokuussa päättyneellä Esedun uudet opetusteknologiat UPEA-hankkeella oli tavoitteena kehittää ja luoda uutta opetusteknologiaa ja mobiilitekniikkaa apuna käyttäviä oppimisympäristöjä Esedun toiminta-alueelle sekä mahdollistaa sekä ajasta ja paikasta riippumaton opetus ja opiskelu että eri paikkakuntien välinen yhteisopetus. Pilotteihin hankitut laitteet ovat luoneet oppilaitokseen eri aloille uusia toimintatapoja ja oppimismenetelmiä. Esimerkkejä ovat mm. pelillisyyden hyödyntäminen hitsausopetuksessa ja ammattiosaamisen näyttöjen arviointi videointien avulla. Yksi laajimmista innovaatioista on Keidas-malli, jota on jo suunnitteluvaiheessa toteutettu laajalla rintamalla parvityöskentelymallia noudattaen. Keidas-malli sisältää sekä virtuaalisia että fyysisiä tiloja, uudenlaisia tapoja oppia ja tukea oppimista, uuden teknologian hyväksikäyttöä jne. Pääajatuksena kaikessa toiminnassa on siirtää opiskelija keskiöön opettajan uudenlaista opettajuutta tukien. 6 Tukipalvelut ICT-palvelut Kiireisen syksyn normaalien tuki- ja ylläpitotehtävien lisäksi pystyttiin vastaamaan hyvin myös ITympäristöjen kehittämistarpeisiin. Seudun kuntatoimijoiden yhteisen Pieksämäki-Mikkeli seudun alueverkon kilpailutus saatiin päätökseen ja uuden alueverkon vuodenvaihteeseen sijoittuvaa käyttöönottoa valmisteltiin. Langattoman verkon toiminta-alueet kartoitettiin tarkasti eri toimipisteissämme, erityisesti opetustilojen näkökulmasta. Verkon laajentamissuunnitelma laadittiin siten, että vuonna 2015 langaton verkko kattaa kaikki oppilaitoksen luokkatilat ja merkittävän osan myös esim. työsaleista. Ratkaisu tukee hyvin mobiililaitteiden käyttöä opetuksessa ja oppimisessa. Tulevien KuntaERPin, Populuksen ja muiden talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien muutostöihin valmistauduttiin mm. tarvittavin palomuuriavauksin. Etelä-Savon Koulutus Oy liittyi jälleen kerran AMKE-yhteistyön kautta kilpailutettuun Microsoft-sopimukseen. Tuotevalikoima päivitettiin oppilaitoksen tarpeiden osalta. Kustannustehokas ja entistä monipuolisempi ohjelmistosopimus tuo hyvät mahdollisuudet tarjota jatkossa asiakkaillemme entistäkin monipuolisempaa ja mobiilimpaa toimintaympäristöä. Uusi sopimus astuu voimaan tammikuussa Henkilöstöpalvelut Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät Yt-neuvotteluissa luovuttiin koko henkilöstön määräaikaisesta lomauttamisesta kuluvan vuoden aikana. Sen sijaan neuvotteluissa haettiin kestäviä rakenteellisia ratkaisuja toimintojen sopeuttamisessa muuttuvaan toimintaympäristöön. Tuotannollisten ja taloudellisten syiden sekä toiminnan uudelleen järjestelyjen vuoksi 21 henkilöä irtisanottiin, työaika- ja tehtäväjärjestelyjä tehtiin kahdelle henkilölle. Liikkeenluovutukseen liittyviä henkilöstösiirtoja uudelle työnantajalle valmistellaan 6-7 henkilölle. Projektiryhmässä valmistellaan palkkajärjestelmän muutosta yhdessä kunnan Taitoan kanssa, Populus-ohjelma tulee käyttöön

10 10 Työterveyshuollon uusi palveluntarjoaja Etelä-Savon työterveys aloitti Pieksämäelle työterveyshuollon palveluja tarjoaa Dextra / Pihlajalinna Oy. Organisaatiomuutoksessa henkilöstön kehittäminen siirtyi henkilöstöpalveluihin. Viestintä- ja markkinointipalvelut Lukukauden loppu ja kesä oli aktiivista tapahtuma-aikaa. Viestintä- ja markkinointipalvelut oli mukana järjestämässä useita tapahtumia kuten opiskelijoiden tampoonipalloturnaus, Kampusfestarit ja artesaanien kevätnäytös. Kesällä toteutettiin aikaisempaa näkyvämpi markkinointikampanja, jonka teema oli Nyt on tarjolla pelkkiä ässiä. Kampanjoimassa oli talkoohengellä mukana lähes 30 henkilökuntaan kuuluvaa kiertäen alueen kesätapahtumia ja markkinoiden alkavaa aikuiskoulutusta. Kesäkuussa Esedulla oli useampana päivänä Mikkelin kävelykadulla avokonttori, jossa yksi esedulainen vuorollaan teki töitä, jakoi ässä-keksejä ja markkinoi koulutuksia. Kampanja huipentui Jurassic Rock festivaaliin, jossa Esedu oli mukana muiden alueen oppilaitosten kanssa. Viestintäpalvelut toteuttivat projektin koko henkilöstölle hankittavista henkilökorteista, jotka otettiin käyttöön alkusyksystä. Henkilökortteja varten otetut henkilöstön kuvat otettiin samalla käyttöön sähköisissä sisäisissä järjestelmissä (intranet ja AD-henkilötietojärjestelmä.) Esedun läsnäoloa sosiaalisessa mediassa vahvistettiin luomalla Esedulle profiili Twitter-pikaviestintäpalveluun, jossa julkaistaan myös kaikki Esedun tiedotteet. Esedu löytyy Twitterissä osoitteesta https://twitter.com/esedufi Hallinto- ja talouspalvelut Talouspalvelut Talous- ja henkilöstöpalveluiden ulkoinen palveluntuottaja Kunnan Taitoa Oy ottaa käyttöönsä vuoden 2015 alusta uuden ohjelmiston KuntaERPin. Projekti on lähtenyt käyntiin huhti- toukokuussa ja mukana Mikkelin seudulla ovat Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy ja Mikkelin kaupunki. Projektia on jatkettu ja eri valmistelukokoonpanot ovat kokoontuneet ahkerasti. Erilaiset ohjelmistoon liittyvät määrittelyt ja testaukset ovat työn alla. Myös arkistointiratkaisu on hyväksytty, käyttöön otetaan SARKK-arkistointi. Samoin palvelukassaohjelmiston osalta on päätetty ottaa vuoden 2015 alusta käyttöön uusi Kassapankki järjestelmä ja osio on liitetty Erp-liittymämäärittelyihin. Vuoden 2015 budjetointikierros aloitettiin elokuussa ja syyskuussa pidettiin budjetointikoulutusta johdolle. Hallintopalvelut Arkistoinnin osalta syksy on ollut tiivis. Viime vuosina lopetettujen toimipisteiden väliarkistoissa ja toimistoissa olleita asiakirjoja on seulottu, järjestetty, arkistoitu ja hävitetty. Lähes kaikki asiakirjat

11 11 vuosilta on nyt arkistossa. Kaikilta osin kuntayhtymän arkisto ei kuitenkaan ole valmis eikä täytä pysyvästi säilytettävien asiakirjoille annettuja määräyksiä. Etelä-Savon Koulutus Oy:n arkistot sijaitsevat Mikkelissä Otavankatu 4:ssä. Päätearkistossa on kuntayhtymän asiakirjat vuosilta Keskusarkistossa on Etelä-Savon Koulutus Oy:n asiakirjat vuodesta 2009 alkaen. Hankintaohje on päivitetty ajan tasalle. Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen jatkuu. Suunnitelmaan merkitään mm. tiedot: mistä asiakirjat löytyvät, mistä tietojärjestelmästä, kuka on niistä vastuussa, milloin ne hävitetään vai säilytetäänkö arkistossa pysyvästi. Asianhallintajärjestelmässä on asiakirjat vuodesta 2005 alkaen. Asianhallintajärjestelmän kautta pystytään takaamaan nopea tietopalvelu asiakirjoja tarvitseville. 7 Talous ja toiminta lukuina Kuluvan vuoden osalta Koulutus Oy:n talous on ollut haasteellinen. Syyskuun 2014 toteutuma näyttää kuitenkin siltä, että osakeyhtiö tulee tekemään jonkin verran voitollisen tilinpäätöksen ja saavuttamaan asetetun taloudellisen ylijäämätavoitteen. Painotettu opiskelijamäärä oli syyskuun laskentapäivän perusteella opiskelijaa. Järjestämisluvan mukaisesta ja rahoituksen perustana olevasta opiskelijamäärästä (2680) jäi käyttämättä 109 paikkaa. Vuoden talousarvio on laadittu opiskelijamäärän perusteella. Vaikka tavoitetta ei täysin saavutettu, yksikköhinta- eli perusrahoituksen opiskelijamäärän vajautta on pystytty kompensoimaan muilla rahoitusmuodoilla. Vuonna 2015 opiskelijapaikkavähennyksen jälkeen järjestämisluvan mukainen rahoituksen perustana oleva opiskelijamäärä on 2570 opiskelijaa. Oppilaitoksen talouden kannalta vuonna 2015 on tärkeää, että kaikki järjestämisluvan mukaiset paikat ovat täynnä.

12 Tuotot yhteensä Toteutuma/syyskuu 2014 Talousarvio 2014 Toteutuma 9/2013 Toteutuma 9/2014 Uusi TA Yksikköhintarahoitus peruskoulutus ja oppisopimus Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus Yksikköhintarahoitus erityisopetus Koulutuksen myyntituotot/työvoimapoliittinen koulutus Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus Myyntituotot Ok-talot Johdon ennuste 1-12/ Sis. palv.tuotot Yleiset myyntitilit Myyntituotot LIIKEVAIHTO Valmisvarastojen muutos VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS Sisäiset vuokrat Vuokratuotot Sisäiset näyttötutkintotulot, Esko Sisäiset maksut, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut tuotot Avustukset ja tuet Muut sisäiset tuotot, Esko Muut tuotot LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Sisäiset materiaaliostot, Mpt Materiaalit ja palvelut MATERIAALIT JA PALVELUT Jaksotetut palkat ja palkkiot Sisäiset palkat ja henkilösivukulut Sisäiset henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALENNUKSET Muut sisäiset kulut, Esko Sis.palvelut Näytt.tutk.sis Sis. Käyttövarat (sis. Opiskelijoiden ruokailut) Sisäiset materiaaliostot, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut kulut Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkil Sis. vuokrat Vuokrat ja vastikkee Toimitilakulut Kone- ja kalustokulut Matkakulut Markkinointikulut Hallintokulut Muut liikekulut Rahoitustuot ja kulut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma Ulkoiset tuotot Ulkoiset kulut henk.kulut muut kulut Ulkoinen tulos Sisäiset tuotot Sisäiset kulut

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Lait ja asetukset ammatillisesta peruskoulutuksesta hyväksytty 3.10.2014 OPH:n määräykset julkistetaan 18.11.2014

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli Pieksämäki Juva 2 1 Johdanto... 3 2 Opiskelijamäärät ja muut toiminnalliset mittarit... 4 3 Katsaus toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen...

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Opetusneuvos Tarja Riihimäki KEHYSPÄÄTÖS 2015-2018 Keskeiset sopeutustoimet Ammatillinen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli Pieksämäki Juva 2 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan kuvausta... 4 Kehittämispalvelut... 5 Otavankadun ammattikampus... 6 Raviradantien ammattikampus...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 Laura Kuismala laura.kuismala@esedu.fi p. 0503453412 Etelä-Savon

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 Lukion tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 PÄIVÄN TEEMA LUKIOKOULUTUKSEN PILVET JA UUDET TUULET 3.4.2014 Tuula Haatainen LUKIOKOULUTUKSEN PILVIÄ JA UUSIA TUULIA 1/2 PALJON

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ohjauksen vastuutaho: koulutuksen järjestäjä Ohjauksen vastuutaho: perusopetuksen järjestäjä KOULUTUS Lukiokoulutus PERUSOPETUS Oppilaanohjausta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tiukkenevan talouden haasteet... 4 3 Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta... 6 4 Uudella organisaatiolla muutokseen...

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Etelä-Savon Koulutus Oy Perustettu 1.1.2009, koulutustehtävä ja järjestämisluvat siirtretty

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 9.12.2013 OPPIJAN VERKKOPALVELUT SEMINAARI Sari Ellonen Palvelulupaus Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan Koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta (), josta löytyvät

Lisätiedot

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Kuntamarkkinat Jorma Suonio Tuotantojohtaja, toisen asteen koulutus 10.9.2014 Jorma Suonio 16 vuotiaiden väestöennuste Tampere + naapurikunnat

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin rooli ammatillisen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä

Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin rooli ammatillisen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin rooli ammatillisen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä Laatustrategian toteuttaminen: Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi vuonna 2015 Opetusneuvos

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen hyvät käytännöt. Merja Rui lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Pedagogisen johtamisen hyvät käytännöt. Merja Rui lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagogisen johtamisen hyvät käytännöt Merja Rui lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus SALPAUKSEN TUNNUSLUVUT Koulutuskeskus Salpaus on perustettu 1.1.2001 ja se muodostaa Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025 Tilaisuuden avaus ECVT Round Table 2015 Helsinki 10.12.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen osasto AMOS seija.rasku@minedu.fi Sipilän hallituksen visio:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2014

Osavuosikatsaus 1/2014 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 1/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi 2 Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014... 3 Johdanto... 3 1 Opiskelija- ja hakijamäärät laskussa...

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Tampere to 23.4.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Tampere to 23.4.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Tampere to 23.4.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Puheenvuoron sisältö Hallitus vaihtuu, tulevaisuus muuttuu?

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa. 9.12.2015 Arto Pekkala

Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa. 9.12.2015 Arto Pekkala Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa 9.12.2015 Arto Pekkala Rahoituksen leikkaukset Versio 3/2015 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Aikataulut?

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola

Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa (vrt. Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus) Salpauksessa laadunhallinnalla

Lisätiedot

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari Tallink Silja Line 6.5.2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina 1995 2013 suoritettu yhteensä 153 486 ammatillista

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELUT

OPPIJAN VERKKOPALVELUT OPPIJA VERKKOPALVELUT eperusteet ehops Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy Winova 5.6.2014 1 Loogisen tason kansallinen oppijan verkkopalveluarkkitehtuuri 2 Kansalliset oppijan palvelut Käyttöönoton

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen Projektisuunnittelija Niina Tikkanen 21.1.2014 Mikä NAO? Nuorten aikuisten osaamisohjelma osa nuorisotakuuta

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA 22.10.2010 Veli Mäkinen 27.10.2011 Tuomo Hurskainen 3.12.2013 Tuija Hiltunen Etelä-

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen hakupalvelu

Aikuiskoulutuksen hakupalvelu Aikuiskoulutuksen hakupalvelu SADe-hankkeen tilannekatsaus Opintopolun vastuukäyttäjille 5.6.2014 erityisasiantuntija Sari Ellonen, Opetushallitus Vastuukäyttäjien nimeämistilanne Koulutuksen järjestäjiä

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Taustalla maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja heikko kilpailukyky Korkea työttömyys sekä valtion ja kuntien alijäämät johtuvat

Lisätiedot

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa?

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden tutkintotoimikunta Riku Silván 2.9.2011 Sisältö Näyttötutkinnot Tutkintotoimikunta

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

KICK OFF VALTIONAVUSTUSHANKKEET 2015. Opetushallituksen terveiset

KICK OFF VALTIONAVUSTUSHANKKEET 2015. Opetushallituksen terveiset KICK OFF VALTIONAVUSTUSHANKKEET 2015 Opetushallituksen terveiset Helsinki, Paasitorni 2.10.2015 Esa Karvinen Opetusneuvos Yksikön päällikkö Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus KICK OFF Tavoitteena on

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan työkaluja ammatillisessa koulutuksessa - Case Koulutuskeskus Salpaus

Toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan työkaluja ammatillisessa koulutuksessa - Case Koulutuskeskus Salpaus Toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan työkaluja ammatillisessa koulutuksessa - Case Koulutuskeskus Salpaus Sari Mikkola Laatu- ja arviointipäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi Lähteet Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivut http://www.okm.fi/osaaminenjakoulutus/ammattikoulutusref ormi/index.html Opetushallituksen

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 7.5.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIESTINTÄVASTAAVILLE Erja Nokkanen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa linjatut korkeakouluhakuja

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 21.5.2014 Sanna Penttinen Ammattikoulutuksen tutkintorakenne 52 perustutkintoa 190 ammattitutkintoa 132 erikoisammattitutkintoa Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen barometri

Ammattiosaamisen barometri Ammattiosaamisen barometri Hanne Paila Ammattiosaamisen barometri Suuntana tulevaisuus koulutuksen järjestäjien näkemykset muutoksista ja niiden vaikutuksista Toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2014

Lisätiedot

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015 Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä Laatuseminaari 7.12.2015 Hankeverkosto Sammosta ammennetaan Hankkeen tavoitteet Kehittää toimintamalleja ja tietovarastoja, joilla vahvistetaan johdon roolia ja osallistumista

Lisätiedot

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku Kirje OKM/49/592/2014 30.09.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015 ja nuorten aikuisten osaamisohjelman täydentävä haku 2014

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna

Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna 27.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari Katri Lahikainen Opintopolku.fi

ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari Katri Lahikainen Opintopolku.fi ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari 5.6.2014 Katri Lahikainen ehops-palvelun vaatimusmäärittely Vaatimusmäärittely on työstetty työpajatyöskentelynä kevään aikana konsulttiyhtiö Cerionin,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Kokkola 22.11.2013 Yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus

Lisätiedot

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI Marja Veikkola, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) 26.9.2014 Sivu 1 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksen Osekkille sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä

Lisätiedot

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Kirje OKM/65/592/2014 20.10.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Osana nuorisotakuun toimia opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa Finlandia-talo 5.2.2014 pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Kehittämisviraston lähtökohdat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot