Osavuosikatsaus 3/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 3/2014"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva

2 Sisältö 1 Johdanto Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi Toiminnan kuvausta Laadunhallinta Hanketoiminta Tukipalvelut Talous ja toiminta lukuina... 11

3 3 1 Johdanto Opetus- ja kulttuuriministeriö linjasi kesäkuussa suuntaviivat toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteelliseksi uudistamiseksi. Toisen asteen järjestäjäkenttää tullaan tiivistämään ja järjestäjäverkko muodostuu tulevaisuudessa vahvoista koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen järjestämisluvat sekä ammatilliseen peruskoulutukseen että ammatilliseen lisäkoulutukseen haetaan uudelleen vuoden 2015 aikana. Uudet luvat tulevat voimaan vuoden 2017 alussa yhdessä rahoitusjärjestelmän uudistamisen kanssa. Järjestämisluvan ja tätä kautta myös rahoituksen saamisen kriteereinä tulevat olemaan koulutuksen laaja-alaisuus, koulutuksen järjestäjän taloudelliset ja osaamiseen liittyvät edellytykset, kunnossa olevat toimintapuitteet ja pedagogiset prosessit sekä hyvät toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmät. Myös työelämäyhteyksien laajuutta ja toimivuutta tullaan arvioimaan osana järjestämislupien myöntämisprosessia. Aikuiskoulutus- ja oppisopimustehtävissä edellytetään jatkossa osaamista ja aikaisempia näyttöjä tehtävien menestyksellisestä hoitamisesta. Ammatillisen koulutuksen rahoitus tulee uusiutumaan siten, että koulutuksen järjestämiseen saatavan perusrahoituksen osuus on noin puolet ja loppuosa rahoituksesta määräytyy muilla kriteereillä. Näissä kriteereissä suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä vaikuttaa merkittävästi koulutuksen järjestäjän saamaan rahoitukseen. Etelä-Savon ammattiopistossa on tehty ja tehdään edelleen aktiivisesti työtä edellä kuvattujen asioiden kehittämisessä. Keskeiseksi tavoitteeksi nousee keskeyttämisen ehkäiseminen, koulutuksen läpäisyasteen parantaminen sekä suoritettujen tutkintojen määrä. Opintojen etenemisen tukemiseksi kehitetään erilaisia toimintamalleja osana pedagogista ja opettajien osaamisen kehittämistä. Etelä-Savon Koulutus Oy:n organisaatio uudistui Uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli se, että organisaatiolla ja johtamisjärjestelmällä pystytään vastaamaan ammatillisen koulutuksen laajan muutosprosessin synnyttämiin haasteisiin. Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä toimintaa rytmitti siten myös tämän uudistuksen täytäntöönpano ja siihen liittyvät tehtävät. Koska uusi organisaatio tuli voimaan , tämä osavuosikatsaus kattaa vuoden 2014 toiminnasta jakson Uudistetussa organisaatiossa painottuvat sujuvan ja kampuksille keskitetyn ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi tarve entistä vahvempaan pedagogiseen kehittämiseen sekä maksullisen palvelutoiminnan lisäämiseen. Pedagoginen kehittäminen ja Matkalla tulevaisuuteen uudistuvan opetuksen ja ohjauksen teemavuosi ovat myös tämän osavuosikatsauksen punainen lanka.

4 4 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi Teemavuosi Elokuussa käynnistyi MATKALLA TULEVAISUUTEEN uudistuvan opetuksen ja ohjauksen teemavuosi Teemavuoden taustalla ovat yhteiskunnassa meneillään oleva suuret muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi myös käsitykseen osaamisesta, oppimisesta, opetustyöstä ja opettajuudesta. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö muuttuu ja osaaminen nostetaan entistä vahvemmin keskiöön. Automatisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat työn tekemiseen ja ammattirakenteisiin, vanhoja ammatteja poistuu ja uusia syntyy. Ammattiosaamisen käsite monipuolistuu ja sen merkitys vahvistuu. Teemavuoden tavoitteena on haastaa esedulaiset mukaan muutostyöhön: oman alan opetussuunnitelman uudistamiseen, oman työn kehittämiseen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseen. Samalla tämä muutos tuo positiivisesti painetta myös organisaation toiminnan kehittämiseen. Muutostarve kohdentuu oppimisympäristöihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen mutta sen tavoitteena on päästä myös tiedolla johtamiseen ja talouden tasapainoon. Oppilaitoksessa on käynnistetty KOHVI (Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri) prosessi, jossa huomioidaan tietohallintolain kokonaisarkkitehtuurin edellytykset, SADe-ohjelman sähköiseen asiointiin ja demokratiaan liittyvät palvelut (oppijan palvelukokonaisuus, keskitetyt palvelut paikallinen opintohallinto, eperusteet ja eopsit, Haku- ja valintapalvelut sekä Todennetun osaamisen rekisteri TOR) sekä tavoitellaan reaaliaikaista tiedolla johtamisen mallia.

5 5 Opetussuunnitelmauudistus Ammatillisen peruskoulutuksen uudistetut opetussuunnitelmat tulevat voimaan elokuussa Suurimpia muutoksia uusissa opetussuunnitelmissa ovat vahva osaamisperusteisuus ja osaamispisteiden (osp) käyttöönotto. Osaaminen hahmotetaan ja rakentuu uusissa opetussuunnitelmissa kokonaisuuksina. Samalla mahdollistetaan nykyistäkin vahvemmin valinnaisuus ja joustavuus sekä huomioidaan uudistuvat työelämän osaamistarpeet. Johtoryhmä vahvisti elokuussa Esedun pedagogiset linjaukset. Pedagogiset linjaukset ohjaavat pedagogista toimintaa, toiminnan kehittämistä ja opetussuunnitelmatyötä, ja niiden valmistelussa huomioitiin paitsi osaamisperusteisuuteen siirtymisen edellytykset myös tuleva rahoitusuudistus ja järjestämisluvan myöntämiseen liittyvät laatuvaatimukset. Samalla käynnistyi Esedun pedagogisen ohjelman päivitystyö. Opetussuunnitelmatyö käynnistettiin nimeämällä elokuussa 2014 tutkintokohtaiset ops-vastaavat siten, että jokaisessa tutkinnossa on huomioitu sekä eri paikkakuntien että aikuisten ja nuorten opettajien edustus. Lisäksi opetussuunnitelmatyöhön nimettiin hankerahoilla kaksi opettajaa oppilaitostasoisiksi koordinaattoreiksi. Ops-vastaaville luotiin vaiheistetut ohjeet ja aikataulu. Tavoitteena on, että kaikki alan opettajat (nuorten koulutus, aikuiskoulutus, eri paikkakunnat) rakentavat opetussuunnitelmia yhdessä. Työhön osallistuu myös alan opiskelijoita, työelämän edustajia, yhteisten aineiden opettajia, opinto-ohjaajia ja muita yhteistyötahoja. Oppimisympäristöjen kehittäminen Hyvinvointiteknologiaan ja välinehuoltoon liittyvien koulutuskokeilujen ja oppimisympäristöjen kehittämistyö on jatkunut yhdessä työelämän kanssa. Uutta teknologiaa hyödyntävän Keidas-oppimisympäristön laajennus ja kirjaston toimintojen monipuolistaminen on käynnistynyt Otavankadun toimipisteessä. Esedu on ollut mukana Pieksämäen Hiekanpään elämänkaarikampuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Työelämässä olevien elinikäisen oppimisen ja tietoteknisen osaamisen kehittämisen tueksi suunnitellaan liikkuvaa Keidas-ympäristöä. Kone- ja metallialan sekä sähköalan uuden oppimisympäristön suunnittelutyö on edennyt Mikkelissä hyvin. Tavoitteena on saada rakennettua Raviradantielle kesäksi 2016 nykyaikainen oppimisympäristö, johon pystytään keskittämään kyseisten alojen opetus sekä nuorten että aikuisten osalta. Uusilla tilaratkaisuilla saadaan toiminnallisia hyötyjä myös muiden tekniikan alojen opetukseen, koska esimerkiksi hitsaus kuuluu oleellisena osana moneen eri tutkintoon. Opetuksen keskittäminen tuo hyötyjä myös opetusvälineiden käyttöön. Koulutus Oy:n lähivuosien talousnäkymien valossa rakennusinvestointien toteutusta ja ajoitusta joudutaan arvioimaan uudelleen ennen lopullisten investointipäätösten tekemistä. Strategian päivittäminen Esedun strategian päivittäminen käynnistyi Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen ja Esedun johtoryhmän strategiaseminaarilla, jossa käytiin läpi voimassaoleva strategia ja luotiin suuntaviivoja tulevaan strategiakauteen Strategiatyö jatkuu opiskelijoiden, työelämän ja henkilöstön

6 6 kuulemisella eri muodoissa syksyn aikana. Päivitetty strategia on tarkoitus hyväksyä joulukuussa. Tulossa olevat muutokset osaamisperusteisuudessa, opetussuunnitelmissa, koulutusrakenteissa ja rahoitusmalleissa tulevat näkymään myös päivitetyn strategian painotuksissa sekä täytäntöönpanossa. 3 Toiminnan kuvausta Perustutkinto-opiskelijoita oli syyskuun laskentapäivänä opiskelijaa, joista 703 näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan perustutkinnon osalta opiskelijamäärätavoitteita ei saavutettu, mutta näyttötutkintoperusteisten perustutkinto-opiskelijoiden määrä sen sijaan ylitti ensimmäistä kertaa 700 opiskelijan rajan. Nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoitusta ei ole 2014 perustutkinnoissa voitu käyttää, koska se edellyttää järjestämisluvan mukaisen paikkamäärän täyttymistä: tältä osin rahoitus joudutaan palauttamaan Perustutkintokoulutuksen opiskelijajakauma (painotetut keskiarvot ) Näyttötutkintona suorittavat Ammatillisena peruskoulutuksena suorittavat Aikuiskoulutuksessa kokonaisuutena toteutui tammi-syyskuussa yli 87 % vuoden 2014 opiskelijatyöpäivätavoitteesta. Vuodelle 2014 ESEDUn aikuiskoulutuksen asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan sekä toimintavolyy- opiskelijatyöpäiväjakauma rahoitusmuodoittain 1-9/2014 min että koulutuksen myynnin ja lisäkoulutuksen rahoituksen käytön Työvoimakoulutus osalta. 1 % 1 % 11 % 18 % 45 % 24 % PT näyttötutkintona Maahanmuutt.valm. koulutus Omaehtoinen lisäkoulutus Henkilöstökoulutus Oppisopimuskoulutus Aikuiskoulutuksessa perustutkinnon näyttötutkintona suoritti tammi-syyskuussa 278 opiskelijaa, joiden lisäksi suoritettiin 86 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa sekä 130 osatutkintoa. Suhdanteissa ja yrityskentässä ei vuoden kolmannella neljänneksellä tapahtunut merkittävää, oppisopimuskoulutuksen myyn-

7 7 tiä tukevaa taloudellista kehitystä. Uusien oppisopimusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kasvua saavutettiin ei-tutkintoon johtavien koulutusten kautta. Voimassa olevien oppisopimusten määrässä päästiin edellisen vuoden tasolle. Oppisopimuskoulutukseen on osallistunut vuoden alusta alkaen kaikkiaan 862 opiskelijaa. Voimassa olevat oppisopimukset kvartaaleittain v v v I - III IV - VI VII - IX X - XII 4 Laadunhallinta Laadunhallinnan kentällä on raportointikaudella käsitelty, analysoitu ja priorisoitu maaliskuussa 2014 toteutetun, toimivan laadunhallinnan ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearvioinnin tulokset. Samassa yhteydessä itsearvioinnin tuloksia on peilattu laatupalkintokilpailun raportissa esille nousseisiin vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin. Itsearvioinnin tuloksien ja laatupalkintokilpailun raportin perusteella on organisaatiotasolla kehittämiskohteeksi nostettu kestävän kehityksen tuominen tiiviimmin osaksi toimintajärjestelmää. Kestävän kehityksen edistämistä on tuettu liittymällä Kaakkois-Suomen yhteistyöverkostoon, jonka kanssa kestävää kehitystä edistetään resursseja tarkoituksenmukaisesti yhdistäen. Opetussuunnitelmatyössä laadunhallintaa on varmistettu perustamalla vertaisryhmät, joiden tavoitteena on sitouttaa henkilöstöä tiiviimmin opetussuunnitelmatyöhön, levittää opetussuunnitelmissa olevia hyviä käytänteitä yli alarajojen, vahvistaa opiskelijoiden mukana olo laadun kehityksessä sekä varmistaa uusien opetussuunnitelmien laadukkuus myös strategisten tavoitteiden näkökulmasta. Syyskuussa toteutettiin laadunhallinnan vaikuttavuuskysely koko henkilöstölle. Kysely on luotu yhteistyössä Sampon, Ksaon, Ekamin, Poken ja Kuopion talouskoulun kanssa ja sen tavoitteena on selvittää laadunhallinnan toimintojen ja työvälineiden toetutumista ja vaikuttavuutta oppilaitoksissa.

8 8 Etelä-Savon ammattiopiston laadunhallintaa ja sen toimenpiteitä tullaan kehittämään kyselyn tulosten pohjalta. Tässä kehittämistyössä hyödynnetään myös oppilaitoksen toimivia yhteistyöverkostoja toisten koulutuksenjärjestäjien kanssa. Kevään aikana järjestelyn, näyttötutkintoperusteisen koulutuksen henkilökohtaistamisprosessia koskeneen johdon katselmuksen tulokset on käsitelty koulutuspäälliköiden kanssa. Koulutuspäälliköt puolestaan ovat käsitelleet omien alojensa tulokset henkilöstön kanssa ja päättäneet konkreettisista kehittämistoimista. Laadun kehitystä on tuettu myös keskeyttämisen ehkäisyn tehostetun toimintaohjelman luomisella. Tukipalvelujen laadunhallintaa on kehitetty pitämällä ravitsemuspalveluiden asiakasraadit Raviradantien, Otavankadun ja Pieksämäen yksiköissä. 5 Hanketoiminta Käynnistyneeseen EU-hankekauteen on valmistauduttu kehittämällä työelämän ja kumppanioppilaitosten kanssa hankkeita, jotka tukevat opettajuuden, toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämistä. Nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa valtionavustuksin rahoitetulla hanketoiminnalla on tuettu osaamisperusteisten tutkinnonperusteiden toimeenpanoa eli kirjoitettu tutkinnon perusteita opiskelijan osaamista korostaen, työelämälähtöisyyttä ja valinnaisuutta vahvistaen sekä joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja mahdollistaen. Niin ikään perustutkintoon sisältyvien uusien yhteisten tutkinnon osien rakenne ja painotukset ovat kehittämisen kohteena. Oppijan osaamisen ja sen kehittymisen tukeminen on keskeinen lähtökohta kaiken pedagogisen toiminnan suunnittelussa. Määrällisestä suorittamisesta sekä oppiaine- ja aika-ajattelusta siirrytään osaamisen hankintaan ja sen osoittamiseen. Muutokset tulevat näkymään sekä opettajuudessa ja oppilaitoksen toimintakulttuurissa että ajattelussa ja toiminnassa. Pedagogisen toiminnan kehittämisessä valtionavustusta on suunnattu lisäksi työpaikkojen ja oppilaitoksen välisen yhteyden tiivistämiseen, nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen edistämiseen ja nuorten joustavan oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen. Myös läpäisyn tehostamiseksi ja keskeyttämisen ehkäisemiseksi on tehty pedagogisia tukitoimia valtionavustuksin. TYKE-hankkeissa Osaava Itä-Suomi teki tiivistä verkostoyhteistyötä Yrittäjänpäivän ja Digitaalisen kaupunkiseikkailun ( ) järjestämisessä. Mukana yhteistyössä olivat mm. ELY, Mikke ry, Miktech, TE-toimisto, Mamk, Aalto-yliopisto, Olkkari, Observis Oy ja OiOi Oy. Esedussa Yrittäjänpäivä kytkettiin osaksi yrittäjyyskasvatusta. Esedu järjesti myyntikilpailun, jossa Esedun opiskelijoiden joukkueet myivät kivijalkakauppojen tuotteita. Opiskelijat sopivat myyntijärjestelyistä yritysten kanssa itse ja se liitettiin osaksi opetusta. Joukkueita oli 16 ja ne edustivat eri aloja. Mukana järjestelyissä olivat myös Esedun matkailualan opiskelijat. Parhaat myyntijoukkueet palkittiin ja opiskelijat saivat palautetta myyntitaidoistaan. Yritykset ja opiskelijat ovat antaneet myyntikilpailusta positiivista palautetta. Arviointi on käynnissä mm. oppimisen näkökulmasta ja jatkossa opinnollistamiseen ja tavoitteellisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota. Ensikokeiluna tulokset olivat rohkaisevia. Myyntikilpailun kaltaiset uudet metodit otetaan osaksi Esedun opetussuunnitelmatyötä. Samoin Digitaalisen kaupunkiseikkailun ottaminen osaksi oppimista on pohdinnassa.

9 9 Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamalla ja elokuussa päättyneellä Esedun uudet opetusteknologiat UPEA-hankkeella oli tavoitteena kehittää ja luoda uutta opetusteknologiaa ja mobiilitekniikkaa apuna käyttäviä oppimisympäristöjä Esedun toiminta-alueelle sekä mahdollistaa sekä ajasta ja paikasta riippumaton opetus ja opiskelu että eri paikkakuntien välinen yhteisopetus. Pilotteihin hankitut laitteet ovat luoneet oppilaitokseen eri aloille uusia toimintatapoja ja oppimismenetelmiä. Esimerkkejä ovat mm. pelillisyyden hyödyntäminen hitsausopetuksessa ja ammattiosaamisen näyttöjen arviointi videointien avulla. Yksi laajimmista innovaatioista on Keidas-malli, jota on jo suunnitteluvaiheessa toteutettu laajalla rintamalla parvityöskentelymallia noudattaen. Keidas-malli sisältää sekä virtuaalisia että fyysisiä tiloja, uudenlaisia tapoja oppia ja tukea oppimista, uuden teknologian hyväksikäyttöä jne. Pääajatuksena kaikessa toiminnassa on siirtää opiskelija keskiöön opettajan uudenlaista opettajuutta tukien. 6 Tukipalvelut ICT-palvelut Kiireisen syksyn normaalien tuki- ja ylläpitotehtävien lisäksi pystyttiin vastaamaan hyvin myös ITympäristöjen kehittämistarpeisiin. Seudun kuntatoimijoiden yhteisen Pieksämäki-Mikkeli seudun alueverkon kilpailutus saatiin päätökseen ja uuden alueverkon vuodenvaihteeseen sijoittuvaa käyttöönottoa valmisteltiin. Langattoman verkon toiminta-alueet kartoitettiin tarkasti eri toimipisteissämme, erityisesti opetustilojen näkökulmasta. Verkon laajentamissuunnitelma laadittiin siten, että vuonna 2015 langaton verkko kattaa kaikki oppilaitoksen luokkatilat ja merkittävän osan myös esim. työsaleista. Ratkaisu tukee hyvin mobiililaitteiden käyttöä opetuksessa ja oppimisessa. Tulevien KuntaERPin, Populuksen ja muiden talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien muutostöihin valmistauduttiin mm. tarvittavin palomuuriavauksin. Etelä-Savon Koulutus Oy liittyi jälleen kerran AMKE-yhteistyön kautta kilpailutettuun Microsoft-sopimukseen. Tuotevalikoima päivitettiin oppilaitoksen tarpeiden osalta. Kustannustehokas ja entistä monipuolisempi ohjelmistosopimus tuo hyvät mahdollisuudet tarjota jatkossa asiakkaillemme entistäkin monipuolisempaa ja mobiilimpaa toimintaympäristöä. Uusi sopimus astuu voimaan tammikuussa Henkilöstöpalvelut Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät Yt-neuvotteluissa luovuttiin koko henkilöstön määräaikaisesta lomauttamisesta kuluvan vuoden aikana. Sen sijaan neuvotteluissa haettiin kestäviä rakenteellisia ratkaisuja toimintojen sopeuttamisessa muuttuvaan toimintaympäristöön. Tuotannollisten ja taloudellisten syiden sekä toiminnan uudelleen järjestelyjen vuoksi 21 henkilöä irtisanottiin, työaika- ja tehtäväjärjestelyjä tehtiin kahdelle henkilölle. Liikkeenluovutukseen liittyviä henkilöstösiirtoja uudelle työnantajalle valmistellaan 6-7 henkilölle. Projektiryhmässä valmistellaan palkkajärjestelmän muutosta yhdessä kunnan Taitoan kanssa, Populus-ohjelma tulee käyttöön

10 10 Työterveyshuollon uusi palveluntarjoaja Etelä-Savon työterveys aloitti Pieksämäelle työterveyshuollon palveluja tarjoaa Dextra / Pihlajalinna Oy. Organisaatiomuutoksessa henkilöstön kehittäminen siirtyi henkilöstöpalveluihin. Viestintä- ja markkinointipalvelut Lukukauden loppu ja kesä oli aktiivista tapahtuma-aikaa. Viestintä- ja markkinointipalvelut oli mukana järjestämässä useita tapahtumia kuten opiskelijoiden tampoonipalloturnaus, Kampusfestarit ja artesaanien kevätnäytös. Kesällä toteutettiin aikaisempaa näkyvämpi markkinointikampanja, jonka teema oli Nyt on tarjolla pelkkiä ässiä. Kampanjoimassa oli talkoohengellä mukana lähes 30 henkilökuntaan kuuluvaa kiertäen alueen kesätapahtumia ja markkinoiden alkavaa aikuiskoulutusta. Kesäkuussa Esedulla oli useampana päivänä Mikkelin kävelykadulla avokonttori, jossa yksi esedulainen vuorollaan teki töitä, jakoi ässä-keksejä ja markkinoi koulutuksia. Kampanja huipentui Jurassic Rock festivaaliin, jossa Esedu oli mukana muiden alueen oppilaitosten kanssa. Viestintäpalvelut toteuttivat projektin koko henkilöstölle hankittavista henkilökorteista, jotka otettiin käyttöön alkusyksystä. Henkilökortteja varten otetut henkilöstön kuvat otettiin samalla käyttöön sähköisissä sisäisissä järjestelmissä (intranet ja AD-henkilötietojärjestelmä.) Esedun läsnäoloa sosiaalisessa mediassa vahvistettiin luomalla Esedulle profiili Twitter-pikaviestintäpalveluun, jossa julkaistaan myös kaikki Esedun tiedotteet. Esedu löytyy Twitterissä osoitteesta https://twitter.com/esedufi Hallinto- ja talouspalvelut Talouspalvelut Talous- ja henkilöstöpalveluiden ulkoinen palveluntuottaja Kunnan Taitoa Oy ottaa käyttöönsä vuoden 2015 alusta uuden ohjelmiston KuntaERPin. Projekti on lähtenyt käyntiin huhti- toukokuussa ja mukana Mikkelin seudulla ovat Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy ja Mikkelin kaupunki. Projektia on jatkettu ja eri valmistelukokoonpanot ovat kokoontuneet ahkerasti. Erilaiset ohjelmistoon liittyvät määrittelyt ja testaukset ovat työn alla. Myös arkistointiratkaisu on hyväksytty, käyttöön otetaan SARKK-arkistointi. Samoin palvelukassaohjelmiston osalta on päätetty ottaa vuoden 2015 alusta käyttöön uusi Kassapankki järjestelmä ja osio on liitetty Erp-liittymämäärittelyihin. Vuoden 2015 budjetointikierros aloitettiin elokuussa ja syyskuussa pidettiin budjetointikoulutusta johdolle. Hallintopalvelut Arkistoinnin osalta syksy on ollut tiivis. Viime vuosina lopetettujen toimipisteiden väliarkistoissa ja toimistoissa olleita asiakirjoja on seulottu, järjestetty, arkistoitu ja hävitetty. Lähes kaikki asiakirjat

11 11 vuosilta on nyt arkistossa. Kaikilta osin kuntayhtymän arkisto ei kuitenkaan ole valmis eikä täytä pysyvästi säilytettävien asiakirjoille annettuja määräyksiä. Etelä-Savon Koulutus Oy:n arkistot sijaitsevat Mikkelissä Otavankatu 4:ssä. Päätearkistossa on kuntayhtymän asiakirjat vuosilta Keskusarkistossa on Etelä-Savon Koulutus Oy:n asiakirjat vuodesta 2009 alkaen. Hankintaohje on päivitetty ajan tasalle. Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen jatkuu. Suunnitelmaan merkitään mm. tiedot: mistä asiakirjat löytyvät, mistä tietojärjestelmästä, kuka on niistä vastuussa, milloin ne hävitetään vai säilytetäänkö arkistossa pysyvästi. Asianhallintajärjestelmässä on asiakirjat vuodesta 2005 alkaen. Asianhallintajärjestelmän kautta pystytään takaamaan nopea tietopalvelu asiakirjoja tarvitseville. 7 Talous ja toiminta lukuina Kuluvan vuoden osalta Koulutus Oy:n talous on ollut haasteellinen. Syyskuun 2014 toteutuma näyttää kuitenkin siltä, että osakeyhtiö tulee tekemään jonkin verran voitollisen tilinpäätöksen ja saavuttamaan asetetun taloudellisen ylijäämätavoitteen. Painotettu opiskelijamäärä oli syyskuun laskentapäivän perusteella opiskelijaa. Järjestämisluvan mukaisesta ja rahoituksen perustana olevasta opiskelijamäärästä (2680) jäi käyttämättä 109 paikkaa. Vuoden talousarvio on laadittu opiskelijamäärän perusteella. Vaikka tavoitetta ei täysin saavutettu, yksikköhinta- eli perusrahoituksen opiskelijamäärän vajautta on pystytty kompensoimaan muilla rahoitusmuodoilla. Vuonna 2015 opiskelijapaikkavähennyksen jälkeen järjestämisluvan mukainen rahoituksen perustana oleva opiskelijamäärä on 2570 opiskelijaa. Oppilaitoksen talouden kannalta vuonna 2015 on tärkeää, että kaikki järjestämisluvan mukaiset paikat ovat täynnä.

12 Tuotot yhteensä Toteutuma/syyskuu 2014 Talousarvio 2014 Toteutuma 9/2013 Toteutuma 9/2014 Uusi TA Yksikköhintarahoitus peruskoulutus ja oppisopimus Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus Yksikköhintarahoitus erityisopetus Koulutuksen myyntituotot/työvoimapoliittinen koulutus Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus Myyntituotot Ok-talot Johdon ennuste 1-12/ Sis. palv.tuotot Yleiset myyntitilit Myyntituotot LIIKEVAIHTO Valmisvarastojen muutos VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS Sisäiset vuokrat Vuokratuotot Sisäiset näyttötutkintotulot, Esko Sisäiset maksut, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut tuotot Avustukset ja tuet Muut sisäiset tuotot, Esko Muut tuotot LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Sisäiset materiaaliostot, Mpt Materiaalit ja palvelut MATERIAALIT JA PALVELUT Jaksotetut palkat ja palkkiot Sisäiset palkat ja henkilösivukulut Sisäiset henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALENNUKSET Muut sisäiset kulut, Esko Sis.palvelut Näytt.tutk.sis Sis. Käyttövarat (sis. Opiskelijoiden ruokailut) Sisäiset materiaaliostot, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut kulut Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkil Sis. vuokrat Vuokrat ja vastikkee Toimitilakulut Kone- ja kalustokulut Matkakulut Markkinointikulut Hallintokulut Muut liikekulut Rahoitustuot ja kulut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma Ulkoiset tuotot Ulkoiset kulut henk.kulut muut kulut Ulkoinen tulos Sisäiset tuotot Sisäiset kulut

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

4 Kuntayhtymäpalvelut...30

4 Kuntayhtymäpalvelut...30 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Koulutuskuntayhtymä Tavastia Sisällysluettelo 1 Koulutuskuntayhtymä Tavastia... 4 1.1 Organisaatio...4 1.2 Organisaatiokaavio...4 1.3 Yhtymävaltuusto...5 1.4

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 22.2.2012 (6 ) Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 2 / 38 Sisältö 1 Rehtorin katsaus... 3 2 Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot