Osavuosikatsaus 3/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 3/2014"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva

2 Sisältö 1 Johdanto Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi Toiminnan kuvausta Laadunhallinta Hanketoiminta Tukipalvelut Talous ja toiminta lukuina... 11

3 3 1 Johdanto Opetus- ja kulttuuriministeriö linjasi kesäkuussa suuntaviivat toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteelliseksi uudistamiseksi. Toisen asteen järjestäjäkenttää tullaan tiivistämään ja järjestäjäverkko muodostuu tulevaisuudessa vahvoista koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen järjestämisluvat sekä ammatilliseen peruskoulutukseen että ammatilliseen lisäkoulutukseen haetaan uudelleen vuoden 2015 aikana. Uudet luvat tulevat voimaan vuoden 2017 alussa yhdessä rahoitusjärjestelmän uudistamisen kanssa. Järjestämisluvan ja tätä kautta myös rahoituksen saamisen kriteereinä tulevat olemaan koulutuksen laaja-alaisuus, koulutuksen järjestäjän taloudelliset ja osaamiseen liittyvät edellytykset, kunnossa olevat toimintapuitteet ja pedagogiset prosessit sekä hyvät toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmät. Myös työelämäyhteyksien laajuutta ja toimivuutta tullaan arvioimaan osana järjestämislupien myöntämisprosessia. Aikuiskoulutus- ja oppisopimustehtävissä edellytetään jatkossa osaamista ja aikaisempia näyttöjä tehtävien menestyksellisestä hoitamisesta. Ammatillisen koulutuksen rahoitus tulee uusiutumaan siten, että koulutuksen järjestämiseen saatavan perusrahoituksen osuus on noin puolet ja loppuosa rahoituksesta määräytyy muilla kriteereillä. Näissä kriteereissä suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä vaikuttaa merkittävästi koulutuksen järjestäjän saamaan rahoitukseen. Etelä-Savon ammattiopistossa on tehty ja tehdään edelleen aktiivisesti työtä edellä kuvattujen asioiden kehittämisessä. Keskeiseksi tavoitteeksi nousee keskeyttämisen ehkäiseminen, koulutuksen läpäisyasteen parantaminen sekä suoritettujen tutkintojen määrä. Opintojen etenemisen tukemiseksi kehitetään erilaisia toimintamalleja osana pedagogista ja opettajien osaamisen kehittämistä. Etelä-Savon Koulutus Oy:n organisaatio uudistui Uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli se, että organisaatiolla ja johtamisjärjestelmällä pystytään vastaamaan ammatillisen koulutuksen laajan muutosprosessin synnyttämiin haasteisiin. Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä toimintaa rytmitti siten myös tämän uudistuksen täytäntöönpano ja siihen liittyvät tehtävät. Koska uusi organisaatio tuli voimaan , tämä osavuosikatsaus kattaa vuoden 2014 toiminnasta jakson Uudistetussa organisaatiossa painottuvat sujuvan ja kampuksille keskitetyn ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi tarve entistä vahvempaan pedagogiseen kehittämiseen sekä maksullisen palvelutoiminnan lisäämiseen. Pedagoginen kehittäminen ja Matkalla tulevaisuuteen uudistuvan opetuksen ja ohjauksen teemavuosi ovat myös tämän osavuosikatsauksen punainen lanka.

4 4 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi Teemavuosi Elokuussa käynnistyi MATKALLA TULEVAISUUTEEN uudistuvan opetuksen ja ohjauksen teemavuosi Teemavuoden taustalla ovat yhteiskunnassa meneillään oleva suuret muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi myös käsitykseen osaamisesta, oppimisesta, opetustyöstä ja opettajuudesta. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö muuttuu ja osaaminen nostetaan entistä vahvemmin keskiöön. Automatisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat työn tekemiseen ja ammattirakenteisiin, vanhoja ammatteja poistuu ja uusia syntyy. Ammattiosaamisen käsite monipuolistuu ja sen merkitys vahvistuu. Teemavuoden tavoitteena on haastaa esedulaiset mukaan muutostyöhön: oman alan opetussuunnitelman uudistamiseen, oman työn kehittämiseen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseen. Samalla tämä muutos tuo positiivisesti painetta myös organisaation toiminnan kehittämiseen. Muutostarve kohdentuu oppimisympäristöihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen mutta sen tavoitteena on päästä myös tiedolla johtamiseen ja talouden tasapainoon. Oppilaitoksessa on käynnistetty KOHVI (Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri) prosessi, jossa huomioidaan tietohallintolain kokonaisarkkitehtuurin edellytykset, SADe-ohjelman sähköiseen asiointiin ja demokratiaan liittyvät palvelut (oppijan palvelukokonaisuus, keskitetyt palvelut paikallinen opintohallinto, eperusteet ja eopsit, Haku- ja valintapalvelut sekä Todennetun osaamisen rekisteri TOR) sekä tavoitellaan reaaliaikaista tiedolla johtamisen mallia.

5 5 Opetussuunnitelmauudistus Ammatillisen peruskoulutuksen uudistetut opetussuunnitelmat tulevat voimaan elokuussa Suurimpia muutoksia uusissa opetussuunnitelmissa ovat vahva osaamisperusteisuus ja osaamispisteiden (osp) käyttöönotto. Osaaminen hahmotetaan ja rakentuu uusissa opetussuunnitelmissa kokonaisuuksina. Samalla mahdollistetaan nykyistäkin vahvemmin valinnaisuus ja joustavuus sekä huomioidaan uudistuvat työelämän osaamistarpeet. Johtoryhmä vahvisti elokuussa Esedun pedagogiset linjaukset. Pedagogiset linjaukset ohjaavat pedagogista toimintaa, toiminnan kehittämistä ja opetussuunnitelmatyötä, ja niiden valmistelussa huomioitiin paitsi osaamisperusteisuuteen siirtymisen edellytykset myös tuleva rahoitusuudistus ja järjestämisluvan myöntämiseen liittyvät laatuvaatimukset. Samalla käynnistyi Esedun pedagogisen ohjelman päivitystyö. Opetussuunnitelmatyö käynnistettiin nimeämällä elokuussa 2014 tutkintokohtaiset ops-vastaavat siten, että jokaisessa tutkinnossa on huomioitu sekä eri paikkakuntien että aikuisten ja nuorten opettajien edustus. Lisäksi opetussuunnitelmatyöhön nimettiin hankerahoilla kaksi opettajaa oppilaitostasoisiksi koordinaattoreiksi. Ops-vastaaville luotiin vaiheistetut ohjeet ja aikataulu. Tavoitteena on, että kaikki alan opettajat (nuorten koulutus, aikuiskoulutus, eri paikkakunnat) rakentavat opetussuunnitelmia yhdessä. Työhön osallistuu myös alan opiskelijoita, työelämän edustajia, yhteisten aineiden opettajia, opinto-ohjaajia ja muita yhteistyötahoja. Oppimisympäristöjen kehittäminen Hyvinvointiteknologiaan ja välinehuoltoon liittyvien koulutuskokeilujen ja oppimisympäristöjen kehittämistyö on jatkunut yhdessä työelämän kanssa. Uutta teknologiaa hyödyntävän Keidas-oppimisympäristön laajennus ja kirjaston toimintojen monipuolistaminen on käynnistynyt Otavankadun toimipisteessä. Esedu on ollut mukana Pieksämäen Hiekanpään elämänkaarikampuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Työelämässä olevien elinikäisen oppimisen ja tietoteknisen osaamisen kehittämisen tueksi suunnitellaan liikkuvaa Keidas-ympäristöä. Kone- ja metallialan sekä sähköalan uuden oppimisympäristön suunnittelutyö on edennyt Mikkelissä hyvin. Tavoitteena on saada rakennettua Raviradantielle kesäksi 2016 nykyaikainen oppimisympäristö, johon pystytään keskittämään kyseisten alojen opetus sekä nuorten että aikuisten osalta. Uusilla tilaratkaisuilla saadaan toiminnallisia hyötyjä myös muiden tekniikan alojen opetukseen, koska esimerkiksi hitsaus kuuluu oleellisena osana moneen eri tutkintoon. Opetuksen keskittäminen tuo hyötyjä myös opetusvälineiden käyttöön. Koulutus Oy:n lähivuosien talousnäkymien valossa rakennusinvestointien toteutusta ja ajoitusta joudutaan arvioimaan uudelleen ennen lopullisten investointipäätösten tekemistä. Strategian päivittäminen Esedun strategian päivittäminen käynnistyi Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen ja Esedun johtoryhmän strategiaseminaarilla, jossa käytiin läpi voimassaoleva strategia ja luotiin suuntaviivoja tulevaan strategiakauteen Strategiatyö jatkuu opiskelijoiden, työelämän ja henkilöstön

6 6 kuulemisella eri muodoissa syksyn aikana. Päivitetty strategia on tarkoitus hyväksyä joulukuussa. Tulossa olevat muutokset osaamisperusteisuudessa, opetussuunnitelmissa, koulutusrakenteissa ja rahoitusmalleissa tulevat näkymään myös päivitetyn strategian painotuksissa sekä täytäntöönpanossa. 3 Toiminnan kuvausta Perustutkinto-opiskelijoita oli syyskuun laskentapäivänä opiskelijaa, joista 703 näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan perustutkinnon osalta opiskelijamäärätavoitteita ei saavutettu, mutta näyttötutkintoperusteisten perustutkinto-opiskelijoiden määrä sen sijaan ylitti ensimmäistä kertaa 700 opiskelijan rajan. Nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoitusta ei ole 2014 perustutkinnoissa voitu käyttää, koska se edellyttää järjestämisluvan mukaisen paikkamäärän täyttymistä: tältä osin rahoitus joudutaan palauttamaan Perustutkintokoulutuksen opiskelijajakauma (painotetut keskiarvot ) Näyttötutkintona suorittavat Ammatillisena peruskoulutuksena suorittavat Aikuiskoulutuksessa kokonaisuutena toteutui tammi-syyskuussa yli 87 % vuoden 2014 opiskelijatyöpäivätavoitteesta. Vuodelle 2014 ESEDUn aikuiskoulutuksen asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan sekä toimintavolyy- opiskelijatyöpäiväjakauma rahoitusmuodoittain 1-9/2014 min että koulutuksen myynnin ja lisäkoulutuksen rahoituksen käytön Työvoimakoulutus osalta. 1 % 1 % 11 % 18 % 45 % 24 % PT näyttötutkintona Maahanmuutt.valm. koulutus Omaehtoinen lisäkoulutus Henkilöstökoulutus Oppisopimuskoulutus Aikuiskoulutuksessa perustutkinnon näyttötutkintona suoritti tammi-syyskuussa 278 opiskelijaa, joiden lisäksi suoritettiin 86 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa sekä 130 osatutkintoa. Suhdanteissa ja yrityskentässä ei vuoden kolmannella neljänneksellä tapahtunut merkittävää, oppisopimuskoulutuksen myyn-

7 7 tiä tukevaa taloudellista kehitystä. Uusien oppisopimusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kasvua saavutettiin ei-tutkintoon johtavien koulutusten kautta. Voimassa olevien oppisopimusten määrässä päästiin edellisen vuoden tasolle. Oppisopimuskoulutukseen on osallistunut vuoden alusta alkaen kaikkiaan 862 opiskelijaa. Voimassa olevat oppisopimukset kvartaaleittain v v v I - III IV - VI VII - IX X - XII 4 Laadunhallinta Laadunhallinnan kentällä on raportointikaudella käsitelty, analysoitu ja priorisoitu maaliskuussa 2014 toteutetun, toimivan laadunhallinnan ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearvioinnin tulokset. Samassa yhteydessä itsearvioinnin tuloksia on peilattu laatupalkintokilpailun raportissa esille nousseisiin vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin. Itsearvioinnin tuloksien ja laatupalkintokilpailun raportin perusteella on organisaatiotasolla kehittämiskohteeksi nostettu kestävän kehityksen tuominen tiiviimmin osaksi toimintajärjestelmää. Kestävän kehityksen edistämistä on tuettu liittymällä Kaakkois-Suomen yhteistyöverkostoon, jonka kanssa kestävää kehitystä edistetään resursseja tarkoituksenmukaisesti yhdistäen. Opetussuunnitelmatyössä laadunhallintaa on varmistettu perustamalla vertaisryhmät, joiden tavoitteena on sitouttaa henkilöstöä tiiviimmin opetussuunnitelmatyöhön, levittää opetussuunnitelmissa olevia hyviä käytänteitä yli alarajojen, vahvistaa opiskelijoiden mukana olo laadun kehityksessä sekä varmistaa uusien opetussuunnitelmien laadukkuus myös strategisten tavoitteiden näkökulmasta. Syyskuussa toteutettiin laadunhallinnan vaikuttavuuskysely koko henkilöstölle. Kysely on luotu yhteistyössä Sampon, Ksaon, Ekamin, Poken ja Kuopion talouskoulun kanssa ja sen tavoitteena on selvittää laadunhallinnan toimintojen ja työvälineiden toetutumista ja vaikuttavuutta oppilaitoksissa.

8 8 Etelä-Savon ammattiopiston laadunhallintaa ja sen toimenpiteitä tullaan kehittämään kyselyn tulosten pohjalta. Tässä kehittämistyössä hyödynnetään myös oppilaitoksen toimivia yhteistyöverkostoja toisten koulutuksenjärjestäjien kanssa. Kevään aikana järjestelyn, näyttötutkintoperusteisen koulutuksen henkilökohtaistamisprosessia koskeneen johdon katselmuksen tulokset on käsitelty koulutuspäälliköiden kanssa. Koulutuspäälliköt puolestaan ovat käsitelleet omien alojensa tulokset henkilöstön kanssa ja päättäneet konkreettisista kehittämistoimista. Laadun kehitystä on tuettu myös keskeyttämisen ehkäisyn tehostetun toimintaohjelman luomisella. Tukipalvelujen laadunhallintaa on kehitetty pitämällä ravitsemuspalveluiden asiakasraadit Raviradantien, Otavankadun ja Pieksämäen yksiköissä. 5 Hanketoiminta Käynnistyneeseen EU-hankekauteen on valmistauduttu kehittämällä työelämän ja kumppanioppilaitosten kanssa hankkeita, jotka tukevat opettajuuden, toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämistä. Nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa valtionavustuksin rahoitetulla hanketoiminnalla on tuettu osaamisperusteisten tutkinnonperusteiden toimeenpanoa eli kirjoitettu tutkinnon perusteita opiskelijan osaamista korostaen, työelämälähtöisyyttä ja valinnaisuutta vahvistaen sekä joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja mahdollistaen. Niin ikään perustutkintoon sisältyvien uusien yhteisten tutkinnon osien rakenne ja painotukset ovat kehittämisen kohteena. Oppijan osaamisen ja sen kehittymisen tukeminen on keskeinen lähtökohta kaiken pedagogisen toiminnan suunnittelussa. Määrällisestä suorittamisesta sekä oppiaine- ja aika-ajattelusta siirrytään osaamisen hankintaan ja sen osoittamiseen. Muutokset tulevat näkymään sekä opettajuudessa ja oppilaitoksen toimintakulttuurissa että ajattelussa ja toiminnassa. Pedagogisen toiminnan kehittämisessä valtionavustusta on suunnattu lisäksi työpaikkojen ja oppilaitoksen välisen yhteyden tiivistämiseen, nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen edistämiseen ja nuorten joustavan oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen. Myös läpäisyn tehostamiseksi ja keskeyttämisen ehkäisemiseksi on tehty pedagogisia tukitoimia valtionavustuksin. TYKE-hankkeissa Osaava Itä-Suomi teki tiivistä verkostoyhteistyötä Yrittäjänpäivän ja Digitaalisen kaupunkiseikkailun ( ) järjestämisessä. Mukana yhteistyössä olivat mm. ELY, Mikke ry, Miktech, TE-toimisto, Mamk, Aalto-yliopisto, Olkkari, Observis Oy ja OiOi Oy. Esedussa Yrittäjänpäivä kytkettiin osaksi yrittäjyyskasvatusta. Esedu järjesti myyntikilpailun, jossa Esedun opiskelijoiden joukkueet myivät kivijalkakauppojen tuotteita. Opiskelijat sopivat myyntijärjestelyistä yritysten kanssa itse ja se liitettiin osaksi opetusta. Joukkueita oli 16 ja ne edustivat eri aloja. Mukana järjestelyissä olivat myös Esedun matkailualan opiskelijat. Parhaat myyntijoukkueet palkittiin ja opiskelijat saivat palautetta myyntitaidoistaan. Yritykset ja opiskelijat ovat antaneet myyntikilpailusta positiivista palautetta. Arviointi on käynnissä mm. oppimisen näkökulmasta ja jatkossa opinnollistamiseen ja tavoitteellisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota. Ensikokeiluna tulokset olivat rohkaisevia. Myyntikilpailun kaltaiset uudet metodit otetaan osaksi Esedun opetussuunnitelmatyötä. Samoin Digitaalisen kaupunkiseikkailun ottaminen osaksi oppimista on pohdinnassa.

9 9 Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamalla ja elokuussa päättyneellä Esedun uudet opetusteknologiat UPEA-hankkeella oli tavoitteena kehittää ja luoda uutta opetusteknologiaa ja mobiilitekniikkaa apuna käyttäviä oppimisympäristöjä Esedun toiminta-alueelle sekä mahdollistaa sekä ajasta ja paikasta riippumaton opetus ja opiskelu että eri paikkakuntien välinen yhteisopetus. Pilotteihin hankitut laitteet ovat luoneet oppilaitokseen eri aloille uusia toimintatapoja ja oppimismenetelmiä. Esimerkkejä ovat mm. pelillisyyden hyödyntäminen hitsausopetuksessa ja ammattiosaamisen näyttöjen arviointi videointien avulla. Yksi laajimmista innovaatioista on Keidas-malli, jota on jo suunnitteluvaiheessa toteutettu laajalla rintamalla parvityöskentelymallia noudattaen. Keidas-malli sisältää sekä virtuaalisia että fyysisiä tiloja, uudenlaisia tapoja oppia ja tukea oppimista, uuden teknologian hyväksikäyttöä jne. Pääajatuksena kaikessa toiminnassa on siirtää opiskelija keskiöön opettajan uudenlaista opettajuutta tukien. 6 Tukipalvelut ICT-palvelut Kiireisen syksyn normaalien tuki- ja ylläpitotehtävien lisäksi pystyttiin vastaamaan hyvin myös ITympäristöjen kehittämistarpeisiin. Seudun kuntatoimijoiden yhteisen Pieksämäki-Mikkeli seudun alueverkon kilpailutus saatiin päätökseen ja uuden alueverkon vuodenvaihteeseen sijoittuvaa käyttöönottoa valmisteltiin. Langattoman verkon toiminta-alueet kartoitettiin tarkasti eri toimipisteissämme, erityisesti opetustilojen näkökulmasta. Verkon laajentamissuunnitelma laadittiin siten, että vuonna 2015 langaton verkko kattaa kaikki oppilaitoksen luokkatilat ja merkittävän osan myös esim. työsaleista. Ratkaisu tukee hyvin mobiililaitteiden käyttöä opetuksessa ja oppimisessa. Tulevien KuntaERPin, Populuksen ja muiden talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien muutostöihin valmistauduttiin mm. tarvittavin palomuuriavauksin. Etelä-Savon Koulutus Oy liittyi jälleen kerran AMKE-yhteistyön kautta kilpailutettuun Microsoft-sopimukseen. Tuotevalikoima päivitettiin oppilaitoksen tarpeiden osalta. Kustannustehokas ja entistä monipuolisempi ohjelmistosopimus tuo hyvät mahdollisuudet tarjota jatkossa asiakkaillemme entistäkin monipuolisempaa ja mobiilimpaa toimintaympäristöä. Uusi sopimus astuu voimaan tammikuussa Henkilöstöpalvelut Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät Yt-neuvotteluissa luovuttiin koko henkilöstön määräaikaisesta lomauttamisesta kuluvan vuoden aikana. Sen sijaan neuvotteluissa haettiin kestäviä rakenteellisia ratkaisuja toimintojen sopeuttamisessa muuttuvaan toimintaympäristöön. Tuotannollisten ja taloudellisten syiden sekä toiminnan uudelleen järjestelyjen vuoksi 21 henkilöä irtisanottiin, työaika- ja tehtäväjärjestelyjä tehtiin kahdelle henkilölle. Liikkeenluovutukseen liittyviä henkilöstösiirtoja uudelle työnantajalle valmistellaan 6-7 henkilölle. Projektiryhmässä valmistellaan palkkajärjestelmän muutosta yhdessä kunnan Taitoan kanssa, Populus-ohjelma tulee käyttöön

10 10 Työterveyshuollon uusi palveluntarjoaja Etelä-Savon työterveys aloitti Pieksämäelle työterveyshuollon palveluja tarjoaa Dextra / Pihlajalinna Oy. Organisaatiomuutoksessa henkilöstön kehittäminen siirtyi henkilöstöpalveluihin. Viestintä- ja markkinointipalvelut Lukukauden loppu ja kesä oli aktiivista tapahtuma-aikaa. Viestintä- ja markkinointipalvelut oli mukana järjestämässä useita tapahtumia kuten opiskelijoiden tampoonipalloturnaus, Kampusfestarit ja artesaanien kevätnäytös. Kesällä toteutettiin aikaisempaa näkyvämpi markkinointikampanja, jonka teema oli Nyt on tarjolla pelkkiä ässiä. Kampanjoimassa oli talkoohengellä mukana lähes 30 henkilökuntaan kuuluvaa kiertäen alueen kesätapahtumia ja markkinoiden alkavaa aikuiskoulutusta. Kesäkuussa Esedulla oli useampana päivänä Mikkelin kävelykadulla avokonttori, jossa yksi esedulainen vuorollaan teki töitä, jakoi ässä-keksejä ja markkinoi koulutuksia. Kampanja huipentui Jurassic Rock festivaaliin, jossa Esedu oli mukana muiden alueen oppilaitosten kanssa. Viestintäpalvelut toteuttivat projektin koko henkilöstölle hankittavista henkilökorteista, jotka otettiin käyttöön alkusyksystä. Henkilökortteja varten otetut henkilöstön kuvat otettiin samalla käyttöön sähköisissä sisäisissä järjestelmissä (intranet ja AD-henkilötietojärjestelmä.) Esedun läsnäoloa sosiaalisessa mediassa vahvistettiin luomalla Esedulle profiili Twitter-pikaviestintäpalveluun, jossa julkaistaan myös kaikki Esedun tiedotteet. Esedu löytyy Twitterissä osoitteesta https://twitter.com/esedufi Hallinto- ja talouspalvelut Talouspalvelut Talous- ja henkilöstöpalveluiden ulkoinen palveluntuottaja Kunnan Taitoa Oy ottaa käyttöönsä vuoden 2015 alusta uuden ohjelmiston KuntaERPin. Projekti on lähtenyt käyntiin huhti- toukokuussa ja mukana Mikkelin seudulla ovat Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy ja Mikkelin kaupunki. Projektia on jatkettu ja eri valmistelukokoonpanot ovat kokoontuneet ahkerasti. Erilaiset ohjelmistoon liittyvät määrittelyt ja testaukset ovat työn alla. Myös arkistointiratkaisu on hyväksytty, käyttöön otetaan SARKK-arkistointi. Samoin palvelukassaohjelmiston osalta on päätetty ottaa vuoden 2015 alusta käyttöön uusi Kassapankki järjestelmä ja osio on liitetty Erp-liittymämäärittelyihin. Vuoden 2015 budjetointikierros aloitettiin elokuussa ja syyskuussa pidettiin budjetointikoulutusta johdolle. Hallintopalvelut Arkistoinnin osalta syksy on ollut tiivis. Viime vuosina lopetettujen toimipisteiden väliarkistoissa ja toimistoissa olleita asiakirjoja on seulottu, järjestetty, arkistoitu ja hävitetty. Lähes kaikki asiakirjat

11 11 vuosilta on nyt arkistossa. Kaikilta osin kuntayhtymän arkisto ei kuitenkaan ole valmis eikä täytä pysyvästi säilytettävien asiakirjoille annettuja määräyksiä. Etelä-Savon Koulutus Oy:n arkistot sijaitsevat Mikkelissä Otavankatu 4:ssä. Päätearkistossa on kuntayhtymän asiakirjat vuosilta Keskusarkistossa on Etelä-Savon Koulutus Oy:n asiakirjat vuodesta 2009 alkaen. Hankintaohje on päivitetty ajan tasalle. Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen jatkuu. Suunnitelmaan merkitään mm. tiedot: mistä asiakirjat löytyvät, mistä tietojärjestelmästä, kuka on niistä vastuussa, milloin ne hävitetään vai säilytetäänkö arkistossa pysyvästi. Asianhallintajärjestelmässä on asiakirjat vuodesta 2005 alkaen. Asianhallintajärjestelmän kautta pystytään takaamaan nopea tietopalvelu asiakirjoja tarvitseville. 7 Talous ja toiminta lukuina Kuluvan vuoden osalta Koulutus Oy:n talous on ollut haasteellinen. Syyskuun 2014 toteutuma näyttää kuitenkin siltä, että osakeyhtiö tulee tekemään jonkin verran voitollisen tilinpäätöksen ja saavuttamaan asetetun taloudellisen ylijäämätavoitteen. Painotettu opiskelijamäärä oli syyskuun laskentapäivän perusteella opiskelijaa. Järjestämisluvan mukaisesta ja rahoituksen perustana olevasta opiskelijamäärästä (2680) jäi käyttämättä 109 paikkaa. Vuoden talousarvio on laadittu opiskelijamäärän perusteella. Vaikka tavoitetta ei täysin saavutettu, yksikköhinta- eli perusrahoituksen opiskelijamäärän vajautta on pystytty kompensoimaan muilla rahoitusmuodoilla. Vuonna 2015 opiskelijapaikkavähennyksen jälkeen järjestämisluvan mukainen rahoituksen perustana oleva opiskelijamäärä on 2570 opiskelijaa. Oppilaitoksen talouden kannalta vuonna 2015 on tärkeää, että kaikki järjestämisluvan mukaiset paikat ovat täynnä.

12 Tuotot yhteensä Toteutuma/syyskuu 2014 Talousarvio 2014 Toteutuma 9/2013 Toteutuma 9/2014 Uusi TA Yksikköhintarahoitus peruskoulutus ja oppisopimus Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus Yksikköhintarahoitus erityisopetus Koulutuksen myyntituotot/työvoimapoliittinen koulutus Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus Myyntituotot Ok-talot Johdon ennuste 1-12/ Sis. palv.tuotot Yleiset myyntitilit Myyntituotot LIIKEVAIHTO Valmisvarastojen muutos VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS Sisäiset vuokrat Vuokratuotot Sisäiset näyttötutkintotulot, Esko Sisäiset maksut, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut tuotot Avustukset ja tuet Muut sisäiset tuotot, Esko Muut tuotot LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Sisäiset materiaaliostot, Mpt Materiaalit ja palvelut MATERIAALIT JA PALVELUT Jaksotetut palkat ja palkkiot Sisäiset palkat ja henkilösivukulut Sisäiset henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALENNUKSET Muut sisäiset kulut, Esko Sis.palvelut Näytt.tutk.sis Sis. Käyttövarat (sis. Opiskelijoiden ruokailut) Sisäiset materiaaliostot, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut kulut Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkil Sis. vuokrat Vuokrat ja vastikkee Toimitilakulut Kone- ja kalustokulut Matkakulut Markkinointikulut Hallintokulut Muut liikekulut Rahoitustuot ja kulut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma Ulkoiset tuotot Ulkoiset kulut henk.kulut muut kulut Ulkoinen tulos Sisäiset tuotot Sisäiset kulut

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Opetusneuvos Tarja Riihimäki KEHYSPÄÄTÖS 2015-2018 Keskeiset sopeutustoimet Ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari 2.5.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Mitä tapahtuu tai on tapahtumassa? Muutokset tutkintojen perusteissa Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintotoimikuntakauden

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista 17.11.2016 Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Mitä tavoitellaan? Nopeampaa, oikea-aikaisempaa ja joustavampaa vastaamista työ-

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Anne Liimatainen anne.liimatainen@oph.fi Esitys pohjautuu OKM:n materiaaleihin, www.minedu.fi Ammatillinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli Pieksämäki Juva 2 1 Johdanto... 3 2 Opiskelijamäärät ja muut toiminnalliset mittarit... 4 3 Katsaus toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen...

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen rahoitustason muutoksia

Ammatillisen koulutuksen rahoitustason muutoksia Ammatillisen koulutuksen rahoitustason muutoksia OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 2015 (1.000 ) 6 769 263 (ml. kuntien rahoitusosuus 8 395 191 ) 913 629 75 012 189 393 447 123 116 821 1.231.361

Lisätiedot

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari Tallink Silja Line 6.5.2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Etelä-Savon Koulutus Oy Perustettu 1.1.2009, koulutustehtävä ja järjestämisluvat siirtretty

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Ammatillisen peruskoulutuksen riittävän tarjonnan turvaaminen Opiskelijavalintojen ja sähköisten hakupalveluiden uudistaminen Nuorten

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste

Rakenneuudistus toinen aste Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna 27.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) 1 LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Ammattikoulutuksessa tekemisen meininki jatkuu. ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammattikoulutuksessa tekemisen meininki jatkuu. ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammattikoulutuksessa tekemisen meininki jatkuu ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 8.4.2016 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Laatupalkintokilpailu Laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi Lähteet Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivut http://www.okm.fi/osaaminenjakoulutus/ammattikoulutusref ormi/index.html Opetushallituksen

Lisätiedot

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI 3.2.2017 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Onko ammatillisen koulutuksen reformi sinulle tuttu? Vastaa käyttämällä

Lisätiedot

ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari Katri Lahikainen Opintopolku.fi

ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari Katri Lahikainen Opintopolku.fi ehops-palvelu Oppijan verkkopalvelut kesäseminaari 5.6.2014 Katri Lahikainen ehops-palvelun vaatimusmäärittely Vaatimusmäärittely on työstetty työpajatyöskentelynä kevään aikana konsulttiyhtiö Cerionin,

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen asiakirjat Ulla Angervo Opetushallitus. Opintopolku.fi

Aikuiskoulutuksen asiakirjat Ulla Angervo Opetushallitus. Opintopolku.fi Aikuiskoulutuksen asiakirjat 28.4.2015 Ulla Angervo Opetushallitus Esityksen sisältö Oppijan verkkopalvelu eperusteet palvelu avattu Opintopolku aikuiskoulutuksessa 2 28.4.2015 Alatunnisteteksti Oppijan

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna

Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna 27.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa Finlandia-talo 5.2.2014 pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Kehittämisviraston lähtökohdat

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 2 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS- toimintayksikkö Johtaja Pasi Kankare Ennakointi yksikkö yksikön päällikkö Matti Kimari Tutkinnot yksikkö yksikön päällikkö Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

VST. Osaamisen ja sivistyksen asialla

VST.  Osaamisen ja sivistyksen asialla VST www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Näyttötutkinnot Ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja Työkokemuksella, opinnoissa tai muun toiminnan kautta hankittu osaaminen osoitetaan

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatillisessa peruskoulutuksessa mitä se merkitsee?

Osaamisperusteisuus todeksi ammatillisessa peruskoulutuksessa mitä se merkitsee? Osaamisperusteisuus todeksi ammatillisessa peruskoulutuksessa mitä se merkitsee? 19.3.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojen ja perusteiden

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Reformin tavoitteiden suunnassa laadukasta ja kilpailukykyistä ammatillista koulutusta. Ajankohtaista Amiksesta Seija Katajisto 30.9.

Reformin tavoitteiden suunnassa laadukasta ja kilpailukykyistä ammatillista koulutusta. Ajankohtaista Amiksesta Seija Katajisto 30.9. Reformin tavoitteiden suunnassa laadukasta ja kilpailukykyistä ammatillista koulutusta Ajankohtaista Amiksesta Seija Katajisto 30.9.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Tulosohjausmekanismi, aikajänne

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Yli-insinööri Timo Repo

Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Yli-insinööri Timo Repo Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu Yli-insinööri Timo Repo Lähtökohtia työelämälähtöisyyden lisäämisestä/osaavan työvoiman tarve yhteinen kieli koulutukselle ja työelämälle

Lisätiedot

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0)

++(1) +(2) -(4) (0) ++(1) +(1) -(5) --(0) ++(2) +(2) -(3) --(0) ++(1) +(2) -(2) --(0) Arviointialue 6: Vaikuttavuus Indikaattorit Esimerkkejä arviointikriteereistä Arviointi: ++ erittäin hyvä + hyvä - kehitettävää -- vaatii pikaisesti toimenpiteitä Tietolähteitä Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot