MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA VAPAAEHTOISEN OSAAMISTA? Opas käytäntöihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA VAPAAEHTOISEN OSAAMISTA? Opas käytäntöihin"

Transkriptio

1 MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA VAPAAEHTOISEN OSAAMISTA? Opas käytäntöihin

2 HANKKEEN NIMI: VOLUNTEERING VALIDATION HIGHWAY HANKKEEN TUNNUS: FI1-GRU Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöst

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MITÄ ON ERITYISESTI VAPAAEHTOISTOIMINNASSA KER- TYVÄN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN? 3. MIKSI ON TARPEEN KEHITTÄÄ JÄRJESTELMÄ VAPAAE- HTOISTOIMINNASSA SYNTYVÄN OSAAMISEN TUNNISTA- MISEKSI? 4. VAPAAEHTOISTOIMIJAN OHJAAJAN ROOLI 5. MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA VAPAAEHTOISEN OSAAMISTA KÄYTÄNNÖSSÄ? 6. SOSIAALISEN MEDIAN JA VERKKOTYÖKALUJEN KÄYTTÖ OSAAMISEN TUNNUSTAMISESSA 7. TIETOSUOJA JA OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

4 1. JOHDANTO Tämän oppaan on laatinut Euroopan Komission LLP Grundtvig-ohjelman vuonna 2012 rahoittama VOLUNTEERING VALIDATION HIGHWAY -oppimiskumppanuus, jossa on mukana kahdeksan maata: Suomi, Turkki, Italia, Portugali, Saksa, Iso-Britannia, Espanja ja Romania. Opas on tarkoitettu järjestöissä tai muualla toimiville vapaaehtoisille ja erityisesti heidän ohjaajilleen. Sen tarkoitus on tarjota johdanto osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöihin ja siinä käytettäviin työkaluihin. Tämä opas on linjassa eurooppalaisten vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnustamiseen liittyvien suositusten kanssa ja tukee niiden linkittämistä kansallisiin järjestelmiin. Tavoitteena on taata, että vapaaehtoistoiminnassa hankitut taidot voidaan tunnustaa reilusti ja asiantuntevasti. Vapaaehtoiset oppivat toiminnassa monia taitoja, joita voidaan käyttää erilaisissa elämäntilanteissa, vapaa-ajan toiminnoissa, opinnoissa ja työelämässä. Opas on tarkoitettu erityisesti vapaaehtoisia työssään ohjaaville ammattilaisille, mutta siitä on hyötyä myös vapaaehtoisille itselleen, opitun tunnistamisesta ja tunnustamisesta kiinnostuneille opetusalan ammattilaisille sekä työnantajille. Oppaan tavoitteena on: Tuoda esiin tärkeimpiä periaatteita, menetelmiä ja tekniikoita, joita käytetään Euroopassa vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Esitellä uusia tapoja ja verkkotyökaluja, joita voidaan käyttää vapaaehtoistoiminnassa syntyvän osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. 4

5 2. MITÄ ON ERITYISESTI VAPAAEHTOISTOIMINNASSA KERTYVÄN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN? Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (validation) on prosessi, jonka aikana osoitettujen ja/tai dokumentoitujen todisteiden avulla vapaaehtoisen hankkimia taitoja ja osaamista tai aikaansaannoksia verrataan yhdessä sovittuihin kriteereihin ja varmistetaan niiden vastaavuus. Tämän jälkeen osaaminen voidaan dokumentoida. Vapaaehtoistoiminnassa osaaminen näkyy toiminnassa itsessään eli siinä, miten hyvin vapaaehtoinen suoriutuu tehtävistään. Millaisilla kriteereillä ja millaista osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa, vaihtelee siten tehtävien välillä. Millaista osaamista vapaaehtoistoiminnassa yleensä kertyy? Lukuisat vapaaehtoiset eri maissa ovat kertoneet oppineensa erityisesti yleisiä eri tilanteisiin siirrettäviä taitoja kuten ryhmätyö-, ajan hallinnan tai kommunikointitaitoja. Vapaaehtoinen voi oppia myös erilaisia teknisiä taitoja kuten vammaisen henkilön avustamista tai ensiapua. 3. MIKSI ON TARPEEN KEHITTÄÄ JÄRJESTELMÄ VAPAAEHTOISTOI- MINNASSA SYNTYVÄN OSAAMISEN TUNNISTAMISEKSI? A. Vapaaehtoisen näkökulma: Henkilökohtainen kehittyminen non-formaalin ja arkioppimisen tuloksena Työllistettävyyden kannalta tärkeiden taitojen kehittyminen Vapaaehtoistoiminnan laadun parantaminen tai siirtyminen vaativampiin vapaaehtoistehtäviin. B. Järjestöjen ja muiden vapaaehtoistoimintaa ylläpitävien organisaatioiden näkökulma: 5

6 Vapaaehtoisten motivointi ja uusien vapaaehtoisten rekrytointi Opitun tunnustaminen parantaa vapaaehtoistoiminnan laatua ja voi siten lisätä toiminnan vaikuttavuutta. Se parantaa järjestön tai muun organisaation sisäistä muistamista, mikä on merkki sen toiminnan ammattimaisuudesta. Sen avulla voidaan kerätä hyödyllistä tilastotietoa vapaaehtoistoiminnan laajuudesta ja laadusta. C. Työnantajan näkökulma: Opitun tunnustaminen tarjoaa motivoivan ja toimivan vaihtoehdon henkilöstökoulutukselle. Se lisää työntekijöiden motivaatiota työpaikoilla, joilla on käytössä esim. yrityksen oma vapaaehtoistoiminnan ohjelma. Työnantajan on mahdollista ymmärtää ja hyödyntää työntekijän vapaaehtoistoiminnassa hankkimaa osaamista. Vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voivat olla hyödyksi myös seuraavissa asioissa: 1. Euroopan Komission elinikäisen oppimisen avaintaitoihin (viestintä äidinkielellä ja vierailla kielillä, digitaaliset taidot, matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteen ja tekniikan aloilla, oppimistaidot, sosiaalisuuteen ja kansalaisuuteen liittyvät taidot, tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot sekä aloitekyky ja yrittäjyys) liittyvien opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen suositusten toteutumisen varmistaminen. Suosituksen mukaan on keskityttävä epävirallisen (non-formaalin) ja arkioppimisen 1 kartoittamiseen, dokumentointiin ja arviointiin sekä merkintään todistusasiakirjaan. Tämä koskee enenevästi myös kansalaisjärjestöjä. 2. Vapaaehtoistoiminnassa tai muuten hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. 1. Tässä oppaassa formaalilla koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa koulutusta, non-formaalilla tutkintoon johtamatonta mutta tarkoituksellista koulutustoimintaa (esim. opintokeskuksessa tai järjestössä) ja arkioppimisella oppimista, joka tapahtuu muualla kuin koulutuksessa, esim. vapaaehtoistoiminnassa tai työelämässä. 6

7 Vapaaehtoistoiminnassa saatujen tietoja ja taitojen tunnistaminen ja tunnustaminen on tärkeää siinäkin mielessä, että se täydentää ja jopa tuottaa lisäarvoa koulussa ja opinnoissa hankitulle osaamiselle, ja nivoo opinnoissa ja työelämässä hankitun osaamisen tosielämän tilanteisiin. Vapaaehtoistoiminnassa hankittujen taitojen ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen edistää työllistettävyyttä ja siirtymistä opintoihin tai työmarkkinoille, mutta siitä on myös hyötyä arkielämässä, työharjoittelussa ja muissa tilanteissa. 4. VAPAAEHTOISTOIMIJAN OHJAAJAN ROOLI Vapaaehtoisen ohjaaja tai johtaja on ensimmäinen henkilö, jonka puoleen vapaaehtoinen kääntyy silloin, kun hän tarvitsee todistuksen toiminnastaan tai hankkimastaan osaamisesta. Osaamisen tunnustamiseen liittyy monia kysymyksiä. Miten vapaaehtoisen ohjaaja voi tunnistaa ja tunnustaa vapaaehtoistoiminnassa syntyvää osaamista? Järjestön tai muun organisaation tulisi tehdä sopimus vapaaehtoisen kanssa, Sopimuksesta tulisi käydä ilmi vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet, tehtävät ja niiden kesto ja kohde sekä taidot, joita tehtävässä tarvitaan ja joiden kehittymistä voidaan arvioida. Ohjaajan tulisi tuntea vapaaehtoinen ja hänellä tulisi olla tarpeeksi tietoa vapaaehtoisen osaamisesta, jotta sitä voidaan tunnustaa. Esimerkiksi sosiaalisten taitojen omaksuminen voi kestää melko kauan. Suosittelemme, että vapaaehtoinen olisi toiminut tehtävässään jo jonkin aikaa, kun hänen osaamistaan lähdetään tunnistamaan ja tunnustamaan. Jos vapaaehtoinen osallistuu johonkin tarkkaan määriteltyyn vapaaehtoistoiminnan ohjelmaan, tunnistamisessa tulee ottaa huomioon toimintaan liittyvät vaatimukset, kesto jne. Vapaaehtoisen toiveet tulee ottaa huomioon. Jos vapaaehtoinen esimerkiksi on mukana toiminnassa osana opintojaan, toiminnan vähimmäiskes- 7

8 to on usein määritelty tunteina, esim. 120 tuntia. Toisaalta omaksi ilokseen mukana olevat vapaaehtoiset voivat olla mukana satunnaisemmin ja lyhyemmän aikaa ja silti omaksua uusia taitoja, joita voidaan tunnistaa ja tunnustaa. Opitun tunnustaminen on osaamisperustaista, joten vapaaehtoinen on voinut hankkia osaamista muualtakin. Tunnustamisessa tulee keskittyä vapaaehtoisen osaamiseen eikä tehtävänkuvaukseen. Useat vapaaehtoiset saavat aikaan ja oppivat jopa oletettua enemmän. Tästä esimerkkinä voisi olla vapaaehtoinen, joka tulee mukaan varainhankintatempausta varten lipaskeräykseen. Tämä on tehtävänä melko yksinkertainen, mutta jos vapaaehtoinen on tässä tehtävässä pitkään, hänestä voi tulla uusien kerääjien perehdyttäjä, jolloin hän saattaa omaksua myös kouluttaja-, ryhmätyö- ja sosiaalisia taitoja. Jos vapaaehtoinen pyytää ohjaajaa tunnustamaan osaamista, jota hän ei ole toiminnassaan osoittanut sovittujen kriteerien mukaisesti, ohjaaja voi kieltäytyä. Vapaaehtoista voidaan tällöin ohjata hankkimaan lisää osaamista esimerkiksi kurssien, vertaisoppimisen tai mentoroinnin avulla, tai häntä voi pyytää toimimaan tehtävässä kauemmin, ennen kuin hän saa osaamisestaan esim. todistuksen. Tunnustamisessa tulee keskittyä osaamiseen ja aikaansaannoksiin eikä tilanteeseen, jossa osaaminen on hankittu. Jos vapaaehtoinen on esimerkiksi työtön ja haluaa saada osaamisensa tunnustetuksi työnhakua varten, tätä ei välttämättä kannata mainita, vaikka vapaaehtoistoiminta olisi erityisesti suunnattu työttömille. Osa työnantajista voi suhtautua vähemmän suopeasti todistukseen, joka alkaa esim. sanoilla: työttömänä henkilönä itsekin N.N. osallistui meillä vapaaehtoisohjelmaan Sama koskee kaikkia vapaaehtoiseen liittyviä henkilökohtaisia tietoja, joita hän haluaa varjella. Realismi on tärkeää. Vapaaehtoiset toivovat saavansa aitoa ja oikeellista palautetta saavutuksistaan. Vapaaehtoisen osaamisen tunnustaminen tarkoittaa samalla sen vahvistamista. Tämän takia todistuksia tai muita dokumentteja laadittaessa kyseessä on myös järjestön (tai muun organisaation) ja sen henkilöstön maine ja luotettavuus. Hyvin toteutettuna osaamisen tunnustaminen voi jopa parantaa järjestön mainetta. Kaikki vapaaehtoiset eivät halua julkista tunnustusta osaamiselleen. Vapaaehtoisten tarpeita ja toiveita tulee kunnioittaa. 8

9 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on jatkuva prosessi. Jos vapaaehtoinen tarvitsee tunnustusta osaamiselleen esimerkiksi työhakemusta varten silloinkin, kun hän ei ole lopettamassa toimintaansa, se on hyvä tehdä, kunhan ohjaajalla on riittävä käsitys vapaaehtoisen osaamisesta. Osaamisesta voidaan lisätä tietoja myös vapaaehtoistoiminnan päättyessä annettavaan todistukseen. 5. MITEN TUNNISTAA JA TUN- NUSTAA VAPAAEHTOISEN OSAAMISTA KÄYTÄNNÖS- SÄ? Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa käytetään monenlaisia menetelmiä ja työkaluja. Esimerkiksi seuraavia voidaan käyttää vapaaehtoistoiminnassa. havainnointipäiväkirjat tai -muistiot arviointiohjeet kriteereineen, jotka järjestö on voinut kehittää itse tai joita varten se on voinut hyödyntää muiden kokemuksia testit ja kokeet erityisesti silloin, kun arvioidaan jotain tiettyjä taitoja tai sellaista osaamista, jonka arvioinnin tulee on strukturoitu (esim. kielitaito) haastattelut (strukturoitu tai semi-strukturoitu) asiakirja-analyysi kyselyt itsearviointi jatkuva arviointi, jossa vapaaehtoinen asettaa itselleen tavoitteita ja käy niiden saavuttamista säännöllisesti läpi myös ohjaajan kanssa portfolio muiden vapaaehtoisten toteuttama vertaisarviointi 9

10 6. SOSIAALISEN MEDIAN JA VERKKOTYÖKALUJEN KÄYTTÖ OSAAMI- SEN TUNNUSTAMISESSA Vapaaehtoisen osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella on sekä julkisia että yksityisiä tarkoitusperiä. Osa vapaaehtoisista haluaa pitää saavutuksensa lähinnä omana tietonaan ja arvioida niitä itse, mutta moni haluaa myös kertoa niistä julkisesti. Menestysten ja kokemusten jakamisella ei ainoastaan haluta edistää omia tarkoitusperiä tai etuja (kuten itsetunnon vahvistamista tai työnsaantia), mutta sen avulla halutaan myös saada mukaan uusia vapaaehtoisia. Tässä tehtävässä sosiaalisen median tai verkkotyökalujen käyttö on vapaaehtoiselle hyödyksi. Monet vapaaehtoiset ilahtuvat saadessaan julkista tunnustusta toiminnastaan. Sen ei aina tarvitse olla suunnattua esimerkiksi työnhakua varten, vaan osaamisen tunnustamista voidaan käyttää myös yhteisöllisyyden lisäämiseen ja vapaaehtoisten omanarvontunnon kohottamiseen. Osaamisen julkinen tunnustaminen verkossa voi olla epämuodollista ja varsin spontaania, mutta se voi olla myös strukturoidumpaa ja siinä voidaan hyödyntää olemassa olevia työkaluja. Vapaaehtoisia ohjaavat henkilöt ja toiset vapaaehtoiset voivat käyttää useita verkkotyökaluja molempiin tarkoituksiin. Miten vapaaehtoisen ohjaaja voisi hyödyntää verkon ja sosiaalisen median mahdollisuuksia epämuodolliseen osaamisen tunnustamiseen? Facebookissa: Jos ohjaaja ja vapaaehtoinen ovat kavereita keskenään, ohjaaja voi kirjoittaa kannustuksia ja kiitoksia vapaaehtoisen seinälle. Järjestö tai yhdistys voi tunnustaa vapaaehtoisten saavutuksia myös omalla 10

11 sivullaan. LinkedInissä: Jos ohjaaja ja vapaaehtoinen ovat toistensa kontaktilistalla, ohjaaja voi käydä tykkäämässä vapaaehtoisen osaamisista tai kirjoittaa suosituksen. Muitakin sosiaalisen median sovelluksia voi käyttää hyväksi, Vapaaehtoisia kannattaa kannustaa antamaan toisilleenkin tunnustusta sosiaalisessa mediassa. Yhdistyksen tai järjestön kotisivulla kannattaa jakaa hyviä uutisia vapaaehtoistoiminnasta ja menestystarinoita. Monet vapaaehtoiset jakavat kokemuksiaan kirjoittamalla blogia tai esimerkiksi osallistumalla nettikeskusteluihin. Jos heidän tuottamansa sisältö liittyy heidän tehtäviinsä ja siinä kertyneeseen osaamiseen, sitäkin voidaan käyttää hyväksi osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Vapaaehtoinen saattaa tarvita muodollisempaa tunnustusta esimerkiksi työnhakua varten. Alla on esitelty muutama työkalu: Europassi Europassi on eurooppalainen henkilökohtainen osaamista kuvaava asiakirjakokonaisuus. Europassiin kuuluvat sähköinen ansioluettelopohja sekä portfolio, European Skills Passport, johon voi koota muita Europass-asiakirjoja, kuten kielipassi tai todistusten liitteet sekä esimerkiksi muita tärkeitä asiakirjoja, kuten työtodistukset. Europassilla voi osoittaa hankitut tiedot ja taidot kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla. Europassi antaa haltijansa osaamisesta selkeän kokonaiskuvan esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkaa varten. https://europass.cedefop. europa.eu/en/documents/european-skills-passport Youthpass on Erasmus + youth ja Youth in Action -ohjelmasta rahoitettuihin hankkeisiin osallistuneille suunnattu työkalu, jonka avulla kerrotaan, mitä hankkeissa on tehty ja opittu. Sen avulla voidaan tunnistaa ja tunnusta non-formaalia ja arkioppimista. https://www.youthpass.eu/ en/youthpass/ Virtuaaliset Open badges -osaamismerkit ovat merkkejä, joita myönnetään ja vastaanotetaan merkkinä osaamisesta tai saavutuksesta. kansalaisjärjestöt ja monet muut voivat myöntää niitä ja merkin vastaanottaja voi liittää merkkejä työhakemukseen, sosiaalisen median profiiliin ja niin edespäin. kuka tahansa voi käyttää niitä. Merkit näyttävät tietoa myöntämisen kriteereistä, myöntäjästä jne. Jotkut merkkien luomiseen käytettävät 11

12 työkalut ovat ilmaisia, mutta toisiin sisältyy merkin myöntäjälle maksu. Tunnetuin merkkijärjestelmä on Mozilla Foundationin kehittämä, mutta muitakin löytyy. 7. TIETOSUOJA JA OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Kun vapaaehtoisesta kerätään tietoa ja erityisesti silloin, kun tietoa julkaistaan, tulee kiinnittää huomiota tietosuojaan. EU-lainsäädännön nojalla kaikkien henkilötietoja keräävien ja käsittelevien organisaatioiden tulee suojata tietoja väärinkäytöksiltä ja turvata kansalaisten yksityisyyden suoja ja oikeussuoja. Tietosuojaan ja osaamisen tunnustamiseen liittyviä käytännön vinkkejä: Vapaaehtoisen terveydentilaan, poliittiseen vakaumukseen, asuinpaikkaan, koulutustaustaan, taloudelliseen asemaan jne. liittyvää yksityisyyden suojaa tulee kunnioittaa. Lainsäädäntöön tutustuminen on tärkeää. Kaikki tieto, jota vapaaehtoisesta jaetaan verkossa, on mahdollisesti monien ihmisten nähtävillä, ja suurin osa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jaetusta sisällöstä jää sinne pysyvästi. Kun vapaaehtoistoimijan kanssa tehdään sopimus, siinä voidaan mainita, että vapaaehtoinen voi halutessaan saada osaamisensa tunnistettua ja tunnustettua myös julkisesti. Sopimuksessa tulee kertoa organisaation omista tietosuojaan liittyvistä periaatteista ja siitä, että halutessaan vapaaehtoisella on oikeus kieltää tietojensa luovutus. fi/ 12

13 Lisätiedot: Marion Fields OK Study Centre Paasivuorenkatu 2 A 2 FI Helsinki Tel RAHOITTAJA: ELINIKÄISEN OPPIMISEN TOIMINTAOHJELMA EUROOPAN KOMISSIO

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella. (Viittaus: 517741LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) Tämä julkaisu käsittelee aihetta ainoastaan tekijän näkökulmasta

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Kompetenssilähtöinen malli maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Käsikirja ammattilaisille

Kompetenssilähtöinen malli maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Käsikirja ammattilaisille b Kompetenssilähtöinen malli maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Käsikirja ammattilaisille Toimittaneet Laura Sales Gutiérrez ja Mar Camarasa i Casals Surt Women s Foundation

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot