*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelman linjaukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset"

Transkriptio

1 Kirkollishallituksen istunto Pöytäkirja Aika: klo Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, piispa Arseni, kirkkoherra Timo Tynkkynen, nunna Elisabet, käräjätuomari Heikki Piiroinen, johdon konsultti Tuovi Haikala, palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala(sihteeri), toimistopäällikkö Pia Tuovinen, kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov ja taloudenhoitaja Paavo Kokotti. Este: Kirkkoherra Markku Salminen Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallitus on kokouksessaan päättänyt hyväksyä talousarvion pääluokat esityksen (liitteen sarake ES ) mukaan ja lisäksi päättänyt, että tarvittavien yksityiskohtien osalta talousarviota käsitellään kirkollishallituksen lokakuun istunnossa, jolloin päätetään talousarvion lopullinen sisältö. Syyskuun istunnon päätöksen mukaisesti kustannuspaikalta 710, Muu kiinteistötoimi, on poistettu kiinteistöpäällikön kustannukset. Vastaavasti tilille 4400 Asiantuntijapalvelut, on varattu euron määräraha. Kustannuspaikan menot pienenivät euroa. Kustannuspaikan 811, Sijoitustoiminta, sijoitusarvopapereiden tuotto-odotuksia on korjattu edellisten 5 vuoden mukaisella keskiarvolla, jolloin tuloja odotetaan saatavaksi yhteensä euroa, lisäystä edelliseen esitykseen verrattuna on euroa. Näillä muutoksilla talousarvioesitys on alijäämäinen euroa. Syyskuun kokouksen jälkeen talousarvioesitykseen on tehty edellä esitetyt muutokset talousarviovuoteen sekä suunnitelmavuosille Syyskuun esitykseen tehdyt muutokset näkyvät talousarvion sarakkeessa muutos. Syyskuun talousarvioesityksen sarake on otsikoitu ES ja lokakuun esitys ES Liite 1 a, b ja c.

2 Budjetin loppusumma on 6,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 toteumaan verrattuna vuoden 2015 talousarvion toimintatuotot ovat kasvaneet 4,6 prosenttia ja henkilöstökulut laskeneet 4,6 prosenttia. Kirkon papiston ja kanttoreiden eläkekassamenojen arvioidaan nousevan 7,9 prosenttia vuoden 2013 toteutumasta. Kirkollishallitus lähettää Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille kirkolliskokoukselle. Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että talousarvion sitovuustaso on taloussäännön mukaisesti kustannuspaikka ja että kirkollishallituksella on kustannuspaikkakohtainen harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin. Esityksen mukaan. Helsingin hiippakunnan alueella toimivan matkapapiston kulut kohdennetaan avustuksiin, kuten muidenkin hiippakuntien kohdalla. Toimistopäällikön esittely 2 Keskusrahastotyöryhmän raportti Vuoden 2012 kirkolliskokoukselle tehtiin aloite keskusrahastomaksujen määräysperusteiden ja käytön tarkoituksenmukaisuuden selvittämisestä ja määräytymisperusteiden kehittämisestä seurakuntatalouksien tarpeita paremmin vastaaviksi. Asiaa valmistelemaan asetettiin työryhmä, joka jätti raporttinsa vuoden 2013 kirkolliskokoukselle. Vuoden 2013 kirkolliskokous käsitteli raportin, teki huomioita ja päätti, että keskusrahastotyöryhmä jatkaa työskentelyään syksyyn 2014 asti ja että loppuraportti lainmuutostarpeineen tuodaan vuoden 2014 kirkolliskokouksen käsittelyyn. Keskusrahastotyöryhmän loppuraportti on täydennys vuoden 2013 raporttiin. Siinä on täsmennetty ja konkretisoitu toimenpide-esityksiä sekä tehty vaihtoehtoisia laskelmia keskusrahastoprosentille. Liite 2 a. Kirkollishallitus päätti kokouksessaan lähettää raportin lausuntokierrokselle seurakuntien neuvostoille siten, että lausunnot ja raportti käsitellään syyskuun istunnossa. Määräaikaan mennessä saapuneita lausuntoja oli kymmeneltä seurakunnalta, määräajan saapui yksi lausunto. Lausunnot ovat liitteinä 2 b l. Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että se hyväksyy keskusrahastotyöryhmän raportin. Perustelut: Keskusrahastotyöryhmän raportissa esitetään verotulopohjaan perustuvaa maksua. Verotulopohjalla tarkoitetaan kokonaistuloveroja, joiden perusteella kirkollisvero määräytyy eli kirkollisveroprosentti x verotulopohja = kirkollisveron euromäärä. Keskusrahastomaksun määräytymisperuste on sama kaikille

3 seurakunnille. Pääomatuloja kohdellaan keskusrahastomaksua määrättäessä seurakuntien osalta eri tavalla riippuen siitä, mistä ne ovat peräisin. Kirkkojärjestyksen 53 :n mukaisesti vuokratulot ja metsätulot huomioidaan keskusrahastomaksun perusteena 70 prosentin osalta, mutta omaisuuden myyntivoitot 100 prosenttisesti. Osalla seurakunnista vuokratuloihin ja metsätuloihin ei kohdistu mitään vuosikuluja ja toisilla seurakunnilla niihin kohdistuu suuria perusparannus kuluja sekä vuosikuluina remonttikuluja ja metsäomaisuuden osalta uudistamis - ja metsänparannuskuluja, joita ei oteta mitenkään huomioon keskusrahastomaksua määrättäessä. Omaisuuden myyntivoittoihin ei kohdistu mitään vähennyksiä riippumatta siitä, mihin varat omaisuuden luovutuksen jälkeen käytetään. Pääomatuloihin kohdentuva keskusrahastomaksun perintä ei ole tasapuolinen eri omaisuuslajien osalta. Pääomatuloista kertyvä keskusrahastomaksu on ollut vuosina noin euroa vuodessa. Vastaavasti seurakunnille on annettu erilaisina avustuksina vuosina noin euroa vuodessa. Liite 2 m. Raportin esitys vapauttaa luostarit keskusrahastomaksuista verotulopohjaan perustuvan maksun perusteella on perusteltu, sillä vuonna 2014 luostareilta kannettava keskusrahastomaksu on ollut vain euroa. Kirkollishallitus päätti lähettää raportin kirkolliskokoukselle tiedoksi. Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että keskusrahastojärjestelmää kehitetään yhtäaikaisesti hallinnon kehittämisen kanssa. Tavoitteena on, että uudessa järjestelmässä kaikkia tulolajeja kohdellaan yhdenvertaisesti mukaan lukien pääomatulot. Toimistopäällikön esittely 3 Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan ennakkopäätös keskusrahastomaksun määräytymisestä Kirkollishallitus on saanut Lappeenrannan ortodoksiselta seurakunnalta ennakkopäätöshakemuksen keskusrahastomaksun määräytymisestä. Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta on myymässä Lappeenrannan Koulutalo Oy Valtakeskuksen osakkeita. Seurakunnan omistamat osakehuoneistot sijaitsevat rakennuksessa, jonka peruskorjaus ei ole kannattavaa. Rakennus tullaan tulevaisuudessa purkamaan. Vuokratulot ovat olleet seurakunnan huomattava tulonlähde. Hakemuksen mukaan seurakunta käyttää kaupasta saatavat rahat vanhan pappilan ja seurakunnan pääkirkon peruskorjauksiin. Liite 3. Keskusrahastomaksua ei peritä Koulutalo Oy Valtakeskuksen osakkeiden myyntivoitosta. Keskusrahastomaksun hyvitys huomioidaan tulevaisuudessa osana mahdollista peruskorjausavustusta. Seurakunnan tulee käyttää sijoitusomaisuuden tuotto viiden vuoden kuluessa keskusrahastomaksun vapauttamisesta seurakunnan omistaman omaisuuden peruskorjauksiin tai uudelleen rakentamiseen.

4 Perustelut: Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 38 :n mukaisesti seurakunnan on maksettava keskusrahastomaksua tuloverolain (1535/1992) mukaisesta pääomatulostaan. Tuloverolain 32 :n mukaan pääomatuloa on omaisuuden luovutuksesta saatu voitto. Lain 38 :n 6 momentin mukaan kirkollishallitus voi erityisestä syystä hakemuksesta osittain tai kokonaan vapauttaa seurakunnan tai luostarin suorittamasta sille määrättyä keskusrahastomaksua tai viivästyskorkoa. Seurakuntien on tiedostettava sijoitusomaisuuden riskinäkymät tulevaisuudessa ja luovuttava kannattamattomasta omaisuudesta. Omaisuudesta saatuja rahoitustuottaja on voitava käyttää tulevaisuudessa seurakunnan omien kiinteistöjen peruskorjaamiseen tai huolellisen harkinnan jälkeen mahdolliseen uudelleen rakentamiseen sekä antaa siitä hyväksyttävän raportin kirkollishallitukselle. Seurakuntien on voitava tulevaisuudessa huolehtia omistamastaan omaisuudesta, sen kunnossapidosta ja perusparannuksista ilman kirkon myöntämiä avustuksia. Kirkollishallitus linjasi, että vapautus myyntivoittoon perustuvasta keskusrahastomaksusta voidaan myöntää sillä edellytyksellä, että seurakunta asetetussa määräajassa käyttää omaisuuden myynnistä saadut tulot omaisuutensa hoitamiseen. Esityksen mukaan. Kirkollishallitus toteaa, että laissa mainitut erityiset perustelut on todettu esityksen perusteluissa liittyen omaisuuden jalostamiseen ja sijoitusomaisuuden kehittämiseen. Merkittiin tiedoksi, että kirkkoherra Timo Tynkkynen ei osallistunut asian käsittelyyn. Palvelukeskuksen johtajan esittely 4 Aloite hallinnon kehittämisen vaihtoehtoisista malleista Määräaikaan mennessä saapui yksi kirkolliskokousaloite. Aloitteen on tehnyt kirkolliskokousedustaja Mikael Sundkvist. Aloitteessa esitetään, että kirkolliskokous päättää hallinnon kehittämisen päälinjasta vasta saatuaan esitykset vaihtoehtoisista malleista. Jos nykyinen hallinnon kehittämisen työryhmä esittää vain yhtä kehittämismallia, kirkolliskokous päättää kahden lisäselvityksen tilaamisesta. Nämä kaksi vaihtoehtoa voisivat olla toisaalta yhden hiippakunnan mallia, toisaalta mallia, jossa kolmelle hiippakunnalle siirretään merkittävä osa seurakunnille tällä hetkellä kuuluvista tehtävistä ja seurakuntien hallintoa vastaavasti kevennettäisiin. Aloitteeseen ovat yhtyneet kirkolliskokousedustajat Laura Aho, Simo Haavisto ja Ioannis Lampropoulos. Liite 4. Aloite käsitellään hallinnon kehittämisen jatkotyöryhmän raportin yhteydessä. Perustelut: Kirkon hallinnon kehittämisen jatkotyöryhmän raportin käsittelyn yhteydessä on tarkoituksenmukaista ottaa esille myös aloitteessa esille nostetut seikat ja päättää hallinnon kehittämiseen liittyvästä esityksestä kokonaisuutena. Esityksen mukaan.

5 Palvelukeskuksen johtajan esittely 5 Hallinnonkehittämisen jatkotyöryhmän raportti. Työryhmä on työskennellyt vuosina ja se jättää loppuraportin toimenpide-esityksineen kirkolliskokoukselle. Liite 5 a. Hallinnon kehittämiseen liittyy lisäksi kirkolliskokousedustaja Mikael Sundkvist ym. tekemä aloite, jossa esitetään, että hallinnon kehittämisen päälinjasta päätetään vuoden 2015 kirkolliskokouksessa, kun esityksiä vaihtoehtoisista malleista on saatu. Kirkollishallitus kiittää hallinnonkehittämisen jatkotyöryhmää sen tekemästä työstä. Kirkollishallitus toteaa, että esillä oleva hallintoraportti sekä sitä edeltävät raportit ovat tuottaneet tärkeää taustamateriaalia sekä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kirkon hallinnon kehittämiseksi. Nyt on aika ryhtyä toimenpiteisiin. Kirkollishallitus esittää hallintoryhmän loppuraportin ja kirkolliskokoukselle saapuneen aloitteen pohjalta kirkolliskokoukselle, että se asettaa kirkon hallinnon kehittämisen tavoitteeksi hiippakuntakeskeisen hallintomallin, johon voidaan sisällyttää hallinnonkehittämisen jatkotyöryhmän raportin keskeiset huomiot. Kirkollishallitus pitää tärkeänä, että kirkolliskokouksen päätöksenteko painottuu kehittämisen keskeisiin linjauksiin, joiden pohjalta työtä voidaan jatkaa. Mallissa hiippakunnan sisällä toimii riittävä määrä elinvoimaisia seurakuntia, jotka ovat kunkin hiippakunnan erityispiirteet huomioiden tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia. Nykytilanteeseen verrattuna seurakuntia voi olla enemmän tai vähemmän. Seurakunnat muodostetaan väestökeskittymien ympärille ja niiden toiminnasta vastaa kirkkoherra sekä tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa. Seurakuntatasolla toimii neuvosto, valtuusto on hiippakunnan yhteinen. Esitetty malli tarkoittaa hiippakuntarajojen arviointia siten, että niistä muodostuu tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia. Hiippakuntia on jatkossakin kolme. Hiippakunnat toimivat nykyistä suunnitelmallisemmin ja tiiviimmin yhteistyössä keskenään. Osaamista hyödynnetään ja jaetaan koko kirkon tasolla. Mallissa tulee tutkittavaksi mahdollisuus, että kaikkien kirkon työntekijöiden tai ainakin hengellistä työtä tekevien työnantajana toimii Suomen ortodoksinen kirkko. Paikallisseurakunnat toimivat jatkossakin lähiesimiehen, kirkkoherran, johdolla. Edelleen esitetään, että hallintoa kehitetään esitetyn mallin mukaisesti asteittain. Kirkollishallitus valmistelee osakokonaisuuksia kirkolliskokouksen päätöksentekoa varten vuosittain. Ensimmäiseksi kirkollishallitus valmistelee yhteistyössä seurakuntien kanssa esityksen siitä, mitä ovat ne kirkon strategian mukaiset toiminnot, jotka hoidetaan yhteisin varoin ja mitä tämä tarkoittaa eri päätöksenteon tasoilla (seurakunta, hiippakunta, keskushallinto).

6 Vaiheittaisen päätöksenteon tavoitteena on rakenteen muuttaminen esitetyn kaltaiseksi vuoteen 2020 mennessä. Kirkolliskokous arvioi kehityksen suuntaa vuosittain. Perustelut: Meneillään oleva hallinnon kehittämistyö on ollut prosessi, joka on aloitettu vuonna Kehittämistä ovat ohjanneet kirkolliskokousten päätökset hallinnon kehittämisen työryhmän ja jatkotyöryhmän raporteista. Vuoden 2010 kirkolliskokouksessa on ollut esillä työryhmän ensimmäinen raportti, jossa esitettiin vaihtoehtoiset mallit yhden, kahden ja kolmen hiippakunnan rakenteesta. Tuolloin kirkolliskokous linjasi, ettei hiippakuntien vähentäminen ole ajankohtaista. Hallinnon kehittämistyö on edennyt vaiheittain. Ensin on toteutettu keskushallinnon uudistus, jonka jälkeen on vuorossa ollut hiippakuntatason arviointi. Lisäksi seurakuntia on kehotettu hakemaan yhteistoiminnan malleja vapaaehtoisesti. Muutos on hallintoryhmän arvion mukaan ollut varsin hidasta. Tähän vaikuttaa kirkon julkishallinnon mallin mukaisesti rakennettu päätöksentekojärjestelmä, jossa samoja asioita käsitellään monessa eri portaassa. Prosessia voidaan nyt jouduttaa siten, että kirkolliskokous päättää yleisellä tasolla tavoitteesta, jonka suuntaisesti valmistelutyö voi yksityiskohdissaan edetä. Esityksessä kuvattu konsernimainen rakenne voi osaltaan kehittää kirkon rakennetta keveämmän päätöksenteon suuntaan. Kirkon toiminnan ja koon kannalta tarkoituksenmukaisempi, kevyempi ja joustavampi lähentyisi yksityisen tai kolmannen sektorin päätöksentekotapaa. Laki ortodoksisesta kirkosta määrittelee, että kirkon perusyksikkö on hiippakunta (OrtL 6 ). Lain mukaan seurakunnan tehtävä on toteuttaa kirkon tehtävää alueellaan ja huolehtia pyhistä toimituksista, ortodoksisesta ja kasvatuksesta ja opetuksesta, diakonia- ja hyväntekeväisyystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä (OrtL 44 ). Koska kirkon kanoninen päätöksenteko halutaan turvata piispainkokouksessa, tulee hiippakuntia ja hiippakuntapiispoja olla jatkossakin vähintään kolme. Esitetty malli korostaa näitä lähtökohtia. Kirkkojärjestyksen 63 pykälän mukaan piispan tehtävä on muun muassa valvoa, että papiston jäsenet ja kanttorit täyttävät ortodoksisesta kirkosta annetun lain 109 :n mukaiset velvollisuutensa. Piispan tulee edistää hyvää työyhteyttä seurakunnissa, tukea ja ohjata seurakuntien työntekijöitä heidän työssään sekä toimia kirkkoherrojen, pappien, diakonien ja kanttorien esimiehenä vuosilomiin ja työvapaisiin liittyvissä asioissa. Nykyinen rakenne ja toimintakulttuuri erottavat piispan liian kauaksi siitä tehtävästä, jonka lainsäädäntö ja kanoninen perinne hänelle asettavat ja siten vaikeuttaa kirkkojärjestyksen mukaisten tehtävien hoitamista. Esitetty hiippakuntakeskeinen malli täsmentää piispan tehtävää hiippakunnan johdossa. Esityksen mukainen keskitetty työnantajavastuu mahdollistaa työn ja työntekijöiden joustavat ratkaisut. Malli auttaa toteuttamaan yhdenvertaisuutta ja noudattamaan yhdessä sovittuja periaatteita henkilöstöja työnantajapolitiikassa esimerkiksi palkkaukseen ja rekrytointiin liittyen. Hallinnonkehittämisen jatkotyöryhmän raportti painottaa piispan tehtävän sisältöjä ja pohtii erilaisia vaihtoehtoja sisällyttää piispan työhön muita tehtäviä. Esitetyn hiippakuntakeskeisen mallin lähtökohta on se kanoninen perinne, jonka mukaan piispa ei ole ainoastaan hengellinen johtaja vaan hän johtaa hiippakuntaa kokonaisvaltaisesti. Esitetyssä mallissa piispan tehtävä palautetaan alkuperäiseen rooliinsa hiippakunnan johtajana siten, että piispan tehtävä kytketään lähemmäksi seurakuntien arjen toimintaa. Malli mahdollistaa esimerkiksi sen, että nykyisellään haasteelliseksi koettu sijaisuuksien hoitaminen toimisi jatkossa aidosti hiippakunnasta käsin koordinoituna kun sijaisten rekrytointi ja koulutus tapahtuisivat keskitetysti.

7 Vuoden 2013 kirkolliskokous käsitteli keskusrahastotyöryhmän raportin. Yhteistä taloudenhoitoa kuvaava konsernilaskelma osoitti, että koko kirkon käyttämä seurakuntien verotulo ja keskushallinnon valtionapu ovat yhteensä noin 16,5 miljoonaa euroa. Tästä henkilöstökulujen osuus on noin 10 miljoonaa euroa. Kirkon rakenteiden muuttamisen rinnalla tulee voida kehittää myös kirkossa tehtävää työtä sen toiminnan kaikilla tasoilla. Hallinnon rakenteiden on joustettava, niiden on tuettava yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista toimintaa, joka toteutuu riittävän lähellä seurakunnan jäseniä. Hiippakuntakeskeisen mallin perusteluna on konkreettisen hengellisen toiminnan keskittäminen nykyistä ytimekkäämmin paikallisiin seurakuntiin sekä yhdenvertaisuus kirkollisverotuksessa riippumatta siitä, missä kirkon jäsen asuu. Hiippakunnan rooli olisi toimintaa ohjaava, kehittävä ja arvioiva. Toiminnan paikallinen toteuttaminen ja järjestäminen olisi seurakuntien vastuulla. Esitetty malli mahdollistaa toiminnan lisäämisen esimerkiksi siksi, että henkilöstövoimavarojen käyttö on joustavampaa ja paikallistason työssä voidaan keskittyä toiminnan synnyttämiseen, organisoimiseen ja mahdollistamiseen. Hallinnollisia tukitoimia voidaan sen sijaan hoitaa hiippakuntien tai kirkon tasolla keskitetysti. Tällaisia ovat esimerkiksi talouteen ja työsuhteisiin liittyvät asiat sekä jäsenrekisteri. Mallissa tulee arvioitavaksi omaisuudenhoitoon liittyvät kysymykset. Esitetyssä mallissa taustaajatuksena on se, että omaisuus säilyisi seurakunnilla ja sitä hoidettaisiin joko omaisuuden tuotolla tai yhteisin varoin. Esitettyä mallia kehitettäessä tulee arvioitavaksi myös se, muuttuisiko pitkällä aikavälillä kirkko verojen kerääjäksi, jolloin seurakuntien keskusrahastomaksua voitaisiin pienentää. Esityksen mukaisesta mallista päättäminen tarkoittaa sitä, että kirkollishallituksen on valmisteltava yhdessä seurakuntien kanssa esitys siitä, mitkä strategian mukaiset yhteiset toiminnot halutaan hoitaa yhteisin varoin ja mitä tämä tarkoittaa eri päätöksenteon tasoilla (seurakunta, hiippakunta, keskushallinto) sekä se, millainen on elinvoimainen seurakunta. Kehittämisen kannalta tämä on tarkoituksenmukaisempi lähtökohta kuin prosessi, jossa rakenteita pyritään muokkaamaan olemassa olevaa tilannetta vastaaviksi ja jossa olemassa olevat ongelmat nähdään toiminnan esteinä eikä kehittämisen mahdollisuuksina ja välineinä. Esityksen mukaan. Kirkollishallitus ei pidä tarpeellisena uuden työryhmän asettamista, vaan katsoo että kirkolliskokouksen linjauksen mukainen hallinnon kehittäminen etenee parhaiten kirkollishallituksen valmistelussa yhteistyössä seurakuntien kanssa. Kirkollishallitus pitää haasteellisena esitettyä aikataulua huomioon ottaen muutosten edellyttämät lainmuutostarpeet. Eriävä mielipide: Heikki Piiroinen esitti eriävän mielipiteen liittyen hallinnonkehittämisen jatkotyöryhmän raportin sisältämään linjaukseen arkkipiispan istuimen siirrosta Helsinkiin. Liite 5 b. Palvelukeskuksen johtajan esittely 6 Luonnos kirkon strategiasta vuosille Kirkollishallitus on linjakeskustelussaan päättänyt, että uusi strategia pohjautuu vuoden strategiaan, jota tulee yksinkertaistaa, priorisoida ja ajankohtaistaa. Valmistelutyö päätettiin antaa strategian toteutumista seuraavalle työryhmälle ( ), jonka tehtävänä oli työstää strategiasta

8 alustava luonnos vuoden 2014 kirkolliskokoukselle. Työryhmä on tehnyt luonnoksen kirkon strategiaksi vuosille ja se on kuvattu kaaviossa, joka on liitteenä 6 a. Strategiaprosessia ja sen tuloksia kuvataan työryhmän mietinnössä, joka on liitteenä 6 b,c,d. Työryhmä esittää, että kirkon alustavan strategian mukaan Suomen ortodoksinen kirkko vuonna 2020 on rukoileva, läsnäoleva ja näkyvä kasvun kirkko. Luonnoksen mukaan tahdomme olla rukoileva kirkko, jossa rakkaus toteutuu siten, että kirkko on yhteisöllinen, palveleva, lähellä oleva ja sitä johdetaan synodaalisesti. Tavoite toteutuu, kun toimiessamme hiippakunnassa, keskushallinnossa, seurakunnassa ja paikallisesti kysymme: Miten kohtaan toisen ihmisen? Millaiset edellytykset meillä on toimia yhdessä eli kuinka synodaalisuus toteutuu? Millaisia mahdollisuuksia minulla on palvella lähimmäisiäni? Millaisia edellytyksiä, toteutumismahdollisuuksia ja vaikutuksia yhteisillä päätöksillä on? Tahdomme olla läsnäoleva kirkko, jossa totuus toteutuu katolisena ortodoksisuutena, olemme osa maailmanlaajuista ortodoksista kirkkoa. Tavoite toteutuu, kun kysymme: Miten toteutan lähetystehtävääni arjessa, paikallisesti ja maailmassa? Millä keinoin rakennamme seurakunnasta kodin kaikille? Toteutuuko yhteys omaan seurakuntaani riittävällä tavalla? Tahdomme olla näkyvä kirkko, jossa vapaus toteutuu havahtumisena tähän aikaan. Tavoite toteutuu, kun kysymme: Millainen evankelista olen: mitä viestin sanoilla ja teoilla, miten ja miksi? Millaisia valintoja teen luomakunnan hyväksi? Miten siirrän kirkon oppia ja perinnettä? Tahdomme olla kasvun kirkko, jossa luovuus toteutuu muutoksena evakkokirkosta näkyväksi ja moniääniseksi yhteisöksi. Tavoite toteutuu, kun mietin: Mikä on mahdollista sen sijaan, että toistan samaa. Pyrinkö kuuntelemaan, keskustelemaan ja ymmärtämään? Miten ryhdyn toimimaan, kun tunnistan kehittämiskohteen? Miten ymmärrän tehtäväni kasvaa ja kasvattaa, kuinka ilmennän tehtävääni? Kirkollishallitus vie strategiatyöryhmän mietinnön ja strategialuonnoksen kirkolliskokoukselle. Työryhmä jatkaa strategian valmistelua kirkolliskokouksen evästyksen mukaisesti ja tuo lopullisen strategiaesityksen vuoden 2015 kirkolliskokouksen päätettäväksi.

9 Esityksen mukaan. Kirkollishallitus toteaa, että luonnos on keskeneräinen ja vaatii työstämistä sekä teologisesta että käytännön toiminnan kannalta. Palvelukeskuksen johtajan esittely 7 Vuoden 2013 vuosikatsaus Vuoden 2013 vuosikatsaus perustuu seurakunnille, luostareille ja yhteistoimintasopimusten piirissä oleville toimijoille lähetettyyn kyselyyn. Kyselylomake seurakunnille on liitteenä 7 a ja yhteistyökumppaneille 7 b. Kirkollishallitus lähettää vuosikatsauksen kirkolliskokoukselle. Liite 7 c. Kirkollishallitus päätti muuttaa vuosikatsauksen otsikoksi Tietoja kirkon toiminnasta ja strategian toteutumisesta vuonna 2013 ja lähettää sen kirkolliskokoukselle. Kirkollishallitus toteaa, että vuosikertomusta tulee kehittää edelleen erityisesti tietojen keruujärjestelmän osalta. Arkkipiispan esittely 8 Oulun hiippakunnan metropoliitan toimen täyttäminen Oulun metropoliitta Panteleimon jäi eläkkeelle lukien ja piispainkokous on määrännyt Joensuun piispa Arsenin hoitamaan metropoliitan tehtäviä toistaiseksi. Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 42 :n mukaan kirkolliskokous päättää hiippakunnan piispan valinnasta vaalilla kirkollishallituksen esityksestä ja piispainkokouksen vahvistaman ehdokaslistan perusteella. Kirkollishallitus esittää vuoden 2014 kirkolliskokoukselle, että se valitsee vaalilla Oulun hiippakunnan piispan eläkkeelle siirtyneen metropoliitta Panteleimonin tilalle. Esityksen mukaan.

10 Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 9 Kirkolliskokouksen asialistan vahvistaminen Vuoden 2014 kirkolliskokouksen asialuettelo Kokouksen järjestäytyminen 1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen 2. Kirkolliskokouksen esityslistan vahvistaminen ja asioiden käsittely valiokunnissa 3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista Kirkollishallituksen esitykset 4. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta Tietoja kirkon toiminnasta ja strategian toteutumisesta vuonna Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Hallinnon kehittämistyöryhmän raportti 8. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet 9. Suomen ortodoksisen kirkon kulttuuriperintöstrategia 10. Kirkon strategia vuosille Ortodoksisen seminaarin arviointia ja kirkon omia opintoja koskevan työryhmän raportti 12. Oulun hiippakunnan metropoliitan toimen täyttäminen 13. Esitys kirkolliskokoukselle kirkollishallitukselle myönnettävistä takaus- ja lainanantovaltuuksista 14. Esitys seminaarin johtokunnan lakkauttamisesta ja johtoryhmän perustamisesta Tiedoksi merkittävät asiat 15. Keskusrahastotyöryhmän raportti 16. Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta Valamon Kristuksen kirkastumisen luostarin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta Arvostavan kehittämisen raportti 19. Vuoden 2013 kirkolliskokouksen päätökset ja jatkotoimet Kirkollishallitus vahvistaa kirkolliskokouksen 2014 asialuettelon. Esityksen mukaan.

11 Palvelukeskuksen johtajan esittely 10 Kirkolliskokouksen toimihenkilöiden valitseminen ja asialuettelon hyväksyminen sekä menojen kattaminen ja palkkioista päättäminen Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkolliskokouksen puheenjohtajana toimii arkkipiispa Leo, 1. varapuheenjohtajana metropoliitta Ambrosius 2.varapuheenjohtajana piispa Arseni sekä 3. varapuheenjohtajana on pappisjäsen ja 4. varapuheenjohtajana on maallikkojäsen. Lisäksi esitetään, että sihteereinä toimivat palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala ja palvelukeskuksen sihteeri Irma Väisänen. Esitetään kirkolliskokouksen asialuettelo pykälän 109 mukaisena. Kirkollishallitus esittää, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti: Hallintovaliokunta: asiat 5, 7, 8 ja 10 Lakivaliokunta: asiat 12, 13 ja 14 Sivistysvaliokunta: asiat 9 ja 11 Talousvaliokunta: asiat 4, 6 ja 15 Edelleen kirkollishallitus esittää, että mahdollisten tervehdysten lähettämisestä ja muista käytännön järjestelyistä huolehtii sihteeristö puheenjohtajiston johdolla. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen; päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista Esityksen mukaan. Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkolliskokouksen menot katetaan keskusrahaston varoista ja että edustajille, sihteereille ja avustajille suoritetaan palkkiot ja korvaukset seuraavasti: 1. Matkakorvaukset, päivärahat ja mahdollinen ylityö maksetaan toimihenkilöille kirkon työehtosopimuksen mukaan. 2. Edustajien ja avustajien majoitus sekä matkakorvaukset kokouspäivinä maksetaan suoraan kirkon varoista. Edustajat vastaavat mahdollisista puhelinkuluistaan itse. Palkkioina suoritetaan kokouspäiviltä puhemiehistölle 50 euroa ja muille kokousedustajille 40 euroa. Palkkion lisäksi kokousedustajille korvataan kokouksesta aiheutuneet todelliset ansionmenetykset. 3. Valiokuntien puheenjohtajille ja sihteereille maksetaan palkkiona 50 euroa kokouspäivältä. Esityksen mukaan.

12 Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 11 Kirkon omat opinnot ja ortodoksisen seminaarin arviointi Vuoden 2012 kirkolliskokous teki päätöksen, jossa se pyysi piispainkokousta ottamaan kantaa ortodoksisen seminaarin helmikuussa 2011 esittämään Kirkon omat opinnot -opintokokonaisuuteen. Kirkolliskokouksen ohjeistuksella kirkollishallitus nimesi asiantuntijaryhmän, johon kutsuttiin pastori Jukka Alava, kauppatieteiden maisteri Sirpa Muiniekka, käytännöllisen teologian professori Pekka Metso sekä kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov, joka toimi myös työryhmän koollekutsujana. Työryhmän tehtävä kiteytyi kolmiosaiseksi: ortodoksisen seminaarin toiminnan arvioiminen seminaarin yhteistyötahojen koulutustarjonnan ja yhteistyön arviointi koulutustarjonnan ja kirkon tarpeitten vastaavuuden arviointi Seminaarin yhteistyötahojen ja koulutustarjonnan arvioinnin tehostamiseksi ortodoksinen kirkollishallitus kehotti istunnossaan selvittämään Valamon opiston ja Ortodoksisen seminaarin yhteistyön kehittämistä. Vastuu yhteistyön kehittämisestä annettiin kirkkopalvelujen ohjausryhmälle, johon kuuluvat vs rehtori Kimmo Kallinen, seminaarin opettaja Mikko Sidoroff ja kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov. Ohjausryhmän toimintaa ohjaa konsultti Veikko Räntilä. Seminaarin arviointi Työryhmä on laatinut seminaariopetuksen tavoitteet yhdessä seminaarin henkilökunnan kanssa. Tavoitteiden kautta pystytään määrittelemään riittävä laadun arviointi. Ortodoksisen seminaarin toiminnan arviointiin luotiin yksinkertainen laatukäsikirja, jonka avulla voidaan tarkastella seminaarin työskentelyn prosesseja. Tarkastelun tavoitteena on löytää heikkoudet ja puuttua niihin. Arvioinnin suorittamisen ja seuraamisen välineeksi laatukirjaan liitetään erillinen lomake, jotta tiedon keruu ja vuosittainen vertailu helpottuu. Liite 11. Työryhmä esittää, että arviointi tehdään vuosittain ja tuloksia analysoi seminaarin johtoryhmä, joka ryhtyy myös tarvittaviin toimenpiteisiin. Kirkollishallitus esittää että laatukirjan (osakokonaisuus 2) lähettämistä kirkolliskokoukselle. Esityksen mukaan. Laatukäsikirjaa täydennetään keskustelussa esille tulleilla havainnoilla ja huomioilla. Ortodoksisen seminaarin ja Valamon opiston yhteistyön mahdollisuudet Vuoden 2009 kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti perustettiin työryhmä pohtimaan kirkon strategian mukaisia koulutuslinjauksia vuosille Työryhmän jätti esityksensä vuoden 2010 kirkolliskokoukselle. Esityksessä linjattiin koulutuksen perusperiaatteet, mutta ei opetuksen sisältöjä.

13 Tätä työtä jatkoi vuoden 2012 kirkolliskokouksen nimeämä asiantuntijaryhmä, joka laati kirkon strategian mukaiset linjaukset kirkon omien opintojen oppisisällöiksi. Oppisisällöt jaetaan kolmeen pääluokkaan, joiden laajuus voi vaihdella työntekijän tarpeita vastaavaksi. Kirkollishallituksen päätöksen ( ) mukaisesti kirkkopalvelujen ohjausryhmä ryhtyi kartoittamaan miten kirkon omat opinnot voidaan suorittaa kirkon omien resurssien avulla. Toukokuussa 2014 pidettiin Joensuussa aiheesta työseminaari, johon kokoontui edustajia Ortodoksisten pappien liitosta, Ortodoksisten kanttorien liitosta, Valamon opiston johtokunnasta, Ortodoksisen seminaarin johtoryhmä sekä opettajat. Mukana oli myös ainejärjestö Pistiksen edustajat, kirkkopalvelujen koordinaattori ja palvelukeskuksen johtaja. Prosessia johti Veikko Räntilä. Aikaisemmissa selvityksissä nähtiin Ortodoksisen seminaarin ja Valamon opiston tehtävät ja roolit selkeästi erilaisina. Seminaari kouluttaa kirkon työntekijöitä ja opisto maallikoita. Keskusteluissa pohdittiin raja-aitojen madaltamista. Kahden eri oppilaitoksen välisen toiminnallisen yhteistyön kehittämisen mahdollisuudet tunnistettiin. Keskusteluissa todettiin myös, että kirkon kasvatus- ja koulutusvastuuta kantavat myös kirkon keskushallinto ja hiippakunnat. Yhdistävänä tekijänä eri kouluttajien välillä voisi toimia kirkon tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisverkosto. Sen sateenvarjon alla toimisi Valamon opisto, Ortodoksinen seminaari ja hiippakuntien sekä kirkon keskushallinnon toimesta järjestetyt koulutustilaisuudet. Yhteistoiminnan esteenä on ollut kirkon strategian edellyttämän opetussuunnitelman puuttuminen. Keskusteluissa todettiin, että kirkkopalvelujen ohjausryhmä voisi toimia virtuaalisen koulutusverkon operatiivisena toteuttajana. Ohjausryhmä laatii opetussuunnitelman 3-5 vuodelle. Opetussuunnitelmassa tulee olla kirkon omien opintojen periaatteella toteutettuja koulutustilaisuuksia eri työntekijäryhmille. Esimerkiksi taloushallintoa voisi tarjota Valamon opistossa, Helsingissä ja Oulussa viiden vuoden aikana niin, että työntekijä voi valita siitä itselleen sopivan ajankohdan osallistua. Kaikkiin koulutustilaisuuksiin kuuluu arviointi, jonka perusteella opetusta voi kehittää. Arviointiin osallistuvat kouluttajat sekä koulutettavat. Koulutusta kehitetään kokonaisuudessaan kirkon oman holistisen pedagogiikan näkökulmasta. Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkkopalvelujen ohjausryhmä jatkaa opetussuunnitelman työstämistä. Kirkollishallitus esittää, että kirkon omien opintojen kierto aloitetaan syksyllä Esityksen mukaan. Taloudenhoitajan esittely 12 Museon tilaremontin loppuselvitys Kirkkomuseon näyttelytilojen rakennusprojekti on päättynyt. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella toteutetusta hankkeesta on tehty loppuraportti sekä viimeinen maksatushakemus rahoittajalle. Hanke on tarkastettu ja hyväksytty Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määräämän

14 tarkastajan toimesta (liite 12 a). Rakennushankkeen kustannuksista EAKR:n osuus oli 45 prosenttia eli euroa, kirkon osuus 37,2 prosenttia eli euroa ja kirkkomuseon säätiön osuus 17,8 prosenttia eli euroa. Kirkkomuseon säätiö on maksanut osuutensa kirkolle laskutuksen mukaisesti 3.1. ja Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat yhteensä euroa. Liite 12 b. Liitteen 12 kohdasta D ilmenee myös, että korjaustöiden yhteydessä on toteutuneiden kustannusten lisäksi kertynyt museosäätiölle kuuluvia kuluja yhteensä euroa, jotka liittyvät näyttelyn rakentamiseen ja jotka oli järkevä toteuttaa korjaustöiden yhteydessä. Vuoden 2012 kirkolliskokous asetti Suomen ortodoksisen kirkkomuseon käytössä olevien perusnäyttelytilojen peruskorjauksen kirkon omarahoitusosuudesta päättäessään kolme edellytystä, joista yksi oli, että toteutettavan peruskorjauksen suunnittelua, toteutusta ja rahoitusta valvoo asiantuntija, jonka kirkollishallitus nimeää talousvaliokuntaa kuultuaan. Kirkollishallitus teki päätöksen valvojasta maaliskuun 2013 istunnossaan. Kuitenkin ilmeni, että kyseisen asiantuntijan tehtäviin kuului samoja tehtäviä, jotka jo sisältyivät kirkollishallituksen sähköpostikokouksessaan palkkaaman rakennuttajakonsultin tehtäviin. Tehtävien päällekkäisyyden ja kustannussäästöjen takia asiantuntijan palveluista on pidättäydytty. Kirkollishallitus hyväksyy kirkkomuseon näyttelytilojen rakennusprojektin loppuselvityksen, eikä toteuta ylimääräistä lisäselvitystä hankkeesta. Perustelut: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tarkastanut ja hyväksynyt toteutuneen hankkeen. Hankkeen kustannukset ovat toteutuneet kustannusarvion mukaisesti. Esityksen mukaan. Taloudenhoitajan esittely 13 Oulun hiippakunnan toimitilojen tilaremontin loppuselvitys Kirkon keskusrahaston vuoden 2014 talousarvioon oli varattu euron määräraha Oulun hiippakunnan käytössä olevien toimitilojen korjauksiin. Korjaustöiden vastaanottotarkastus on pidetty ja korjausurakan taloudellista loppuselvitystä koskeva kokous Toteutuneiden korjauskustannusten määrä on kirjanpidon mukaan ,47 euroa. Liite 13 a - c. Kirkollishallitus hyväksyy Oulun hiippakunnan toimitilojen tilaremontin loppuselvityksen. Esityksen mukaan

15 Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 14 Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen vahvistaminen Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto on päättänyt irtisanoa Tohmajärven kappelin tilojen vuokrasopimuksen lukien. Vuokrasopimus on tehty lukien Kemien Harju Oy:n kanssa toistaiseksi voimassa olevaksi. Tiloista aiheutuu seurakunnalle noin 7.000,00 euron käyttökulut vuodessa ja jumalanpalveluksissa käyvien seurakuntalaisten määrä on vähäinen. Tohmajärveltä on matkaa Petravaaran tsasounaan ja Kiteen kirkkoon noin kilometriä. Tämän vuoksi seurakunnanvaltuusto on päättänyt pyhän Aleksanteri Syväriläisen kappelin käyttämättä jättämisestä. Liite 14. Kirkollishallitus vahvistaa Joensuun seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen Tohmajärven pyhän Aleksanteri Syväriläisen kappelin käyttämättä jättämisestä. Perustelut: Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 98 :n 1 momentin 5 kohdan perusteella kirkollishallitus päättää kirkon tai rukoushuoneen käyttämättä jättämisestä. Kirkollishallitus katsoo, että kappelin käytöstä aiheutuu seurakunnalle suuret käyttökustannukset vuodessa ja kappelin käyttö on ollut vähäistä. Lisäksi kirkollishallitus toteaa, että Tohmajärveltä on Petravaaran tsasounaan ja Kiteen kirkkoon matkaa noin kilometriä, eikä käyttämättä jättäminen tämän vuoksi oleellisesti vaikeuta seurakuntalaisten mahdollisuutta kirkollisten palvelujen saamiseen ja käyttämiseen alueella. Näillä perusteilla kirkollishallitus vahvistaa päätöksen. Esityksen mukaan. Palvelukeskuksen johtajan esittely 15 Näyttely- ja turvateknisten ratkaisujen rahoittaminen kirkkomuseossa Kirkkomuseon näyttelytilojen rakennusprojekti on saatettu päätökseen. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella toteutetusta hankkeesta on tehty loppuraportti sekä viimeinen maksatushakemus rahoittajalle. Hanke on tarkastettu Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määräämän tarkastajan toimesta Rakennushankkeen kustannuksista kirkon osuus on 37,2 prosenttia ja kirkkomuseon säätiön osuus 17,8 prosenttia. Säätiön taloudellinen tilanne on vuoden 2014 kuluessa oleellisesti heikentynyt kirkon pienentyneen avustuksen takia. Myös näyttelytilojen rakentamiseen liittyvät säätiölle kohdentuneet ylimääräiset kustannukset ovat entisestään huonontaneet tilannetta.

16 Kirkkomuseon näyttelyn rakentaminen on museosäätiön vastuulla ja se on ollut rakennushankkeeseen liittyvä, mutta erillinen Euroopan sosiaalirahaston tuella toteutettava hanke. Näyttelyn rakentaminen on edennyt suunniteltua hitaammin monista eri syistä johtuen ja siksi kirkon ja säätiön edustajat ovat neuvotelleen ratkaisuista, joiden avulla näyttely saadaan avoimeksi vuoden 2015 alussa. Museon säätiö on tehnyt ratkaisuesityksen kirkollishallitukselle, joka kokouksessaan on päättänyt pyytää kirkkomuseon säätiöltä lisäselvityksiä esityksessä olleeseen kustannusarvioon liittyen. Kirkollishallitus päätti, että seuraavaan istuntoon tuodaan esitys, jossa on syyskuussa esillä olleeseen arvioon verrattuna puolitettu ja kaksi kolmasosaa ratkaisut, sekä eri vaihtoehtoja henkilöstön palkkakulujen pienentämiseksi. Lisäksi säätiötä pyydettiin esittämään suunnitelma siitä, miten taloutta hoidetaan tulevaisuudessa. Suunnitelman tulee sisältää selvitys siitä, millaisia säästötoimenpiteitä talouden elvyttämiseksi on tehty tai on suunnitteilla ja miten mahdollisen lainan lyhennykset hoidetaan, mikäli lisärahoitusta ei järjesty. Lisäselvitys ja säätiön esitys ovat liitteenä 15. Kirkon ja säätiön väliseen yhteistoimintasopimukseen ( ) perustuen säätiölle annetaan lokakuussa 2014 ennakkona tulevien vuosien toiminta-avustusta euroa. Vuosiavustuksen määrästä päätetään erikseen keskusrahaston talousarvion yhteydessä. Perustelut: Kirkollishallitus ei voi ilman kirkolliskokouksen päätöstä taata säätiölle lainaa, joka lähtökohtaisesti on pitkäaikainen. Esitys lainatakauslimiitistä valmistellaan kirkolliskokouksen päätettäväksi. Kirkolliskokous ja kirkollishallitus ovat päätöksenteossaan useaan otteeseen painottaneet, että näyttely tulee avata niin nopeasti kuin mahdollista. Esitetty rahoitusratkaisu turvaa sen, että työt eivät pysähdy ja museotoiminta jatkuu. Projektin tässä vaiheessa keskeytys vaarantaisi myös ulkopuolisen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) myöntämän rahoituksen saamisen. Säätiö on jo tähän mennessä hankkinut ulkopuolista rahoitusta kirkon omaisuuden hoitoon ja avustusanomuksia on lähetetty myös tulevaa ajatellen. Lisäksi säätiö on maksanut päättyneen hankkeen omarahoitusosuuden euroa kokonaisuudessaan kirkolle ja se on omalta osaltaan vaikeuttanut säätiön likviditeettiä. Kulttuuristrategiaa laatinut työryhmä painottaa raportissaan museon merkitystä asiantuntijaorganisaationa koko kirkon tasolla. Kirkolla on museokokoelmissa mutta myös seurakunnissa mittava kulttuuriperintö hoidettavanaan. Tarvitaan asiantuntijataho, joka arvioi ja ohjaa tätä toimintaa. Säätiön ja kirkon yhteistoiminnalla tämä tehtävä voidaan jatkossa hoitaa kustannustehokkaasti niin, että rahoitusvastuu ei tulevaisuudessa jää yksinomaan kirkolle. Kirkollishallitus päätti käsitellä lainan vakuudeksi annettavaa takausasiaa asiakohdassa 16. Museosäätiön akuutin likviditeettiongelman auttamiseksi kirkollishallitus päätti, että kirkkomuseon säätiölle annetaan ennakkona yhteistyösopimuskauden osalta vuoden 2015 avustuksesta euroa. Avustusennakon käytöstä säätiön tulee raportoida kirkollishallitukselle. Palvelukeskuksen lakimies katsoo, että voimassa olevan vuosia koskevan yhteistyösopimuksen perusteella museosäätiölle voidaan kirjanpitolain säännösten perusteella maksaa avustusennakkoa enintään kahdelta vuodelta, vaikka vuoden 2015 kirkon talousarviota ei ole vielä vahvistettu kirkolliskokouksessa.

17 Kirkollishallitus arvostaa museon toimintaa kirkon kulttuuriomaisuuden huolehtijana ja edellyttää siltä sen takia hyvää johtamista ja raportointia. Kirkollishallitus toteaa, että kirkkomuseon säätiöltä istunnossa pyydetty lisäselvitys on puutteellinen ja sitä tulee täydentää kirkolliskokoukseen 2014 mennessä. Selvityksestä puuttuivat tiedot 50 prosenttisesta kustannusarviosta näyttelyn rakentamiseen liittyen, selvitys henkilöstösäästöistä sekä talouden perusteista ja kehittämissuunnitelmista erityisesti lainan hoitoon liittyen. Kirkollishallitus esittää vakavan huolestuneisuutensa nykytilanteesta ja katsoo tarpeelliseksi seurata erittäin tarkasti tilanteen kehittymistä. Palvelukeskuksen johtajan esittely 16 Kirkollishallitukselle myönnettävät takaus- ja lainanantovaltuudet Kirkollishallituksen saamien tietojen mukaan seurakuntien ja luostareiden omistamien kiinteistöjen perusparannustarpeet vaativat kirkon taloudellista tukea avustuksien, lainojen tai takauksien muodossa pitkäaikaisille rahoitusjärjestelyille. Tiedossa on eräiden kirkon yhteisöjen heikko taloudellinen tilanne. Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkollishallitukselle myönnetään maksimissaan euron suuruinen valtuus antaa kirkon puolesta takauksia tai myöntää luottoja talousvaikeuksissa oleville kirkon yhteisöille ja ortodoksisen kirkkomuseon säätiölle. Perustelut: Suomen ortodoksinen kirkko ja sen seurakunnat ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joista seurakunnilla on verotusoikeus ja kirkolla valtionapu. Luostareiden talous sen sijaan ei perustu valtionapuun tai verotusoikeuteen. Kirkko ja sen seurakunnat eivät voi konkurssilain säännösten perusteella mennä konkurssiin, vaan niiden on huolehdittava omasta taloudestaan. Kirkollishallitus on antanut luostareiden osalta luvan niiden perustamiseen ja kirkko vastaa kaikkien yksiköiden taloudesta. Kirkon perusyksikkö on hiippakunta ja hiippakunnan piispan velvollisuus on valvoa seurakuntien ja luostareiden talouden hoitoa ja hallintoa. Viime kädessä Suomen ortodoksinen kirkko vastaa kaikkien kirkon yhteisöjen taloudesta keskusrahaston kautta. Kirkollishallituksella on oltava riittävät valmiudet vastata mahdollisista esitetyitä taloudellisista vaatimuksista ja hoitaa niitä kirkon toimeenpanevana elimenä kirkolliskokousten välillä. Esityksen mukaan. Palvelukeskuksen johtajan esittely 17 Nimikirjasta luopuminen Kirkollishallitus on ylläpitänyt vanhaan virkakäytäntöön liittyvää nimikirjaa. Kirkon nykyinen lainsäädäntö ei sitä tunne. Kirkon organisaatioon paremmin sopiva käytäntö on palvelusuhderekisteri ja työntekijöiden itsensä ylläpitämä ansioluettelo.

18 Kirkollishallitus luopuu nimikirjan pidosta alkaen. Kirkon taloustoimisto ylläpitää palvelusuhderekisteriä, jonne muutokset tulee ilmoittaa. Uuteen työehtosopimukseen sisältyvän kokemuslisän vahvistaa palvelukeskuksen johtaja mennessä seurakuntien tekemien päätösten perusteella. Perustelut: Palvelusuhderekisteriin siirtyminen on luontevaa toteuttaa uuden työehtosopimuksen sisältämän kokemuslisän käyttöönoton yhteydessä. Kokemuslisä on työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun takia tarkoituksenmukaista ohjeistaa ja vahvistaa keskitetysti. Esityksen mukaan. Palvelukeskuksen johtajan esittely 18 Työtilan vuokraaminen Kirkollishallitus on käsitellyt kokouksessaan metropoliitta Ambrosiuksen esitystä työtilan vuokraamisesta metropoliitan kirjallisten töiden tekemistä varten. Samassa yhteydessä hiippakunta luopuisi metropoliitan käytössä olevasta työsuhdeasunnosta. Kirkollishallitus päätti jättää esityksen pöydälle kunnes hiippakunnan tilojen tarve on selvitetty. Metropoliitta Ambrosius on tehnyt asiaan liittyen uuden esityksen, joka on perusteluineen liitteenä 18. Hiippakunta vuokraa alkaen metropoliitan työtilaksi ja tarvittaessa vierashuoneeksi 45,5 neliömetrin suuruisen huoneiston Sofiapalvelut osakeyhtiöltä. Hiippakunta luopuu piispan residenssistä ja laatii uuden vuokrasopimuksen toimistotiloista siten, että niiden koko pienenee nykyisestä 112,75 neliömetriä. Perustelut: Esitetty ratkaisu pienentää hiippakunnan tilakustannuksia 230,25 neliömetrin osalta. Nykyisellä vuokratasolla vuokrakustannukset pienenevät residenssistä luopumisen takia 1598 euroa kuukaudessa. Toimistotilojen vuokra pienenee nykyisellä vuokratasolla 1127,50 euroa kuukaudessa. Ratkaisu kohtelee työtilojen osalta yhdenvertaisesti kaikkia hiippakuntapiispoja. Helsingin hiippakunnan piispalla on muista piispoista poiketen ollut käytössään työsuhdeasunto ja edustustila ja tämän jälkeen piispoja kohdellaan yhdenvertaisesti asumisen ja henkilökohtaisessa käytössä olevien työtilojen osalta. Esityksen mukaan. Merkittiin tiedoksi, että metropoliitta Ambrosius ei osallistunut asian käsittelyyn.

19 Huomionosoitukset 19 Siunauskirja Yngve Lostedtille Ritva Huurinaiselle Elma Monoselle Oiva Puruskaiselle Pyhän Karitsan ritarikunnan I luokan ritarimerkki Erkki Fredriksonille Pyhän Karitsan ritarikunnan ritarimerkki Anja Roviolle Antero Luonilalle Tiedoksi 20 a) Valamon luostarin tilinpäätös vuodelta 2013 b) Valamon opiston tilinpäätös vuodelta 2013 c) Vuoden 2013 kirkolliskokouksen päätökset ja toimeenpano d) Kirkollishallituksen istuntopäivät 2015 torstai Kuopio tiistai Kuopio tiistai 2.6. Kuopio perjantai 4.9. kirkolliskokousseminaarin yhteydessä tiistai Kuopio maanantai Valamossa kirkolliskokouksen yhteydessä e) Jorma Ahon hautajaisissa kirkkoa edustaa palvelukeskuksen johtaja. d) Kirkon työehtosopimusta täydennetään havaittujen puuteiden osalta yhteistyössä liittojen kanssa. Merkittiin tiedoksi.

20 Pöytäkirjan tarkastajat 21 Istunnon pöytäkirjan tarkastavat Timo Tynkkynen ja nunna Elisabet. Aika ja paikka alussa mainitut Puheenjohtaja Leo Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Pöytäkirjan tarkastajat Timo Tynkkynen Nunna Elisabet Kirkollishallituksen istunnon sihteeri Jari Rantala

Kirkollishallituksen istunto 2.6.2015 Pöytäkirja

Kirkollishallituksen istunto 2.6.2015 Pöytäkirja Kirkollishallituksen istunto 2.6.2015 Pöytäkirja Aika: 2.6.2015 klo 13.00 15.45. Paikka: Kirkollishallituksen istuntosali, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius,

Lisätiedot

Kirkollishallituksen istunto 22.11.2015 Pöytäkirja ***

Kirkollishallituksen istunto 22.11.2015 Pöytäkirja *** Kirkollishallituksen istunto 22.11.2015 Pöytäkirja Aika: 22.11.2015 klo 18.30 19.50 Paikka: Valamon luostari, Trapesa Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Elia,

Lisätiedot

SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON HIIPPAKUNTAKESKEINEN HALLINTOMALLI 15.4.2015

SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON HIIPPAKUNTAKESKEINEN HALLINTOMALLI 15.4.2015 SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON HIIPPAKUNTAKESKEINEN HALLINTOMALLI 15.4.2015 1. Taustaa Vuoden 2014 kirkolliskokous käsitteli kirkon hallinnon kehittämistä. Asian taustalla on viimeisin, vuonna 2009 alkanut

Lisätiedot

Keskusrahastotyöryhmän raportti 13.5.2014 - täydennys raporttiin 23.9.2013

Keskusrahastotyöryhmän raportti 13.5.2014 - täydennys raporttiin 23.9.2013 Keskusrahastotyöryhmän raportti 13.5.2014 - täydennys raporttiin 23.9.2013 Timo Mäkirinta, puheenjohtaja Niilo Pellonmaa Hannu Mikkola Sirpa Koriala, sihteeri 1. Toimeksianto Vuoden 2012 kirkolliskokoukselle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu maanantaina 23. päivänä marraskuuta 2009 Valamon luostarissa.

PÖYTÄKIRJA. Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu maanantaina 23. päivänä marraskuuta 2009 Valamon luostarissa. PÖYTÄKIRJA Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2009 kirkolliskokouksesta, joka pidettiin Valamon luostarissa Heinävedellä 23. - 25. marraskuuta 2009. 1. Kutsukirjelmä Arkkipiispa Leo oli kutsunut kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS AIKA Torstai 26.1.2017 klo 17.30 19.05 PAIKKA PAIKALLA Neuvostila, Snellmaninkatu 8, Kuopio Honkaselkä Timo, khra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Johdon konsultti Tuovi Haikala on estynyt osallistumaan kokoukseen.

Johdon konsultti Tuovi Haikala on estynyt osallistumaan kokoukseen. Kirkollishallituksen istunto 13.5.2014 Pöytäkirja Aika: 13.5.2014 klo 13.00 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Liisankatu 29, Helsinki Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I varsinainen kokous Aika maanantai 7.4.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 30. toukokuuta 2017 klo 18 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkotie 17, Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA

KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA 2.6.2015 KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA 1. Taustaa Vuoden 2014 kirkolliskokous käsitteli kirkon hallinnon kehittämistä. Asian taustalla on viimeisin, vuonna 2009 alkanut

Lisätiedot

Vaasan ortodoksinen seurakunta Valtuuston kokous 1-2016 Koulukatu 45, 65100 Vaasa

Vaasan ortodoksinen seurakunta Valtuuston kokous 1-2016 Koulukatu 45, 65100 Vaasa Vaasan ortodoksinen seurakunta Valtuuston kokous 1-2016 Koulukatu 45, 65100 Vaasa P Ö Y T Ä K I R J A Kokous: Seurakuntavaltuuston toimikauden ensimmäinen kokous 2016 Aika: Perjantaina 29.1.2016 klo 15:30

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 13. syyskuuta 2011 klo 16.00-16.45 Paikka Läsnä Sonkaja tsasounassa isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA SEURAKUNNAN VALTUUSTO / Valtuuston II varsinainen kokous 2007 PÖYÄKIRJA Aika: ke 14.11.2007 klo 16.30 18.55 Paikka: Seurakuntatalo, Ilomantsi Läsnä: Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 2. heinäkuuta 2015 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Kirkollishallituksen istunto 5.9.2014 Pöytäkirja. *** Palvelukeskuksen johtajan esittely 1 Kirkon kiinteistöpäällikön määräaikainen toimi

Kirkollishallituksen istunto 5.9.2014 Pöytäkirja. *** Palvelukeskuksen johtajan esittely 1 Kirkon kiinteistöpäällikön määräaikainen toimi Kirkollishallituksen istunto 5.9.2014 Pöytäkirja Aika: 5.9.2014 klo 13.00 Paikka: Kulttuurikeskus Sofian kokoustilat, Vuosaari, Helsinki Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius,

Lisätiedot

kirkkoherra Markku Salminen, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala

kirkkoherra Markku Salminen, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala Kirkollishallituksen istunto 5.9.2014 Pöytäkirja Aika: 5.9.2014 klo 13.00 Paikka: Kulttuurikeskus Sofian kokoustilat, Vuosaari, Helsinki Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius,

Lisätiedot

Ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen työjärjestys

Ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen työjärjestys Ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen työjärjestys Kirkollishallitus on ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 165 :n (134/98) nojalla laatinut näin kuuluvan työjärjestyksen: 1 luku.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Arkkipiispa Leo oli kutsunut kirkolliskokouksen koolle seuraavalla kirjeellä:

PÖYTÄKIRJA. Arkkipiispa Leo oli kutsunut kirkolliskokouksen koolle seuraavalla kirjeellä: PÖYTÄKIRJA Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2010 kirkolliskokouksesta, joka pidettiin Valamon luostarissa Heinävedellä 22. - 24. marraskuuta 2010. 1. Kutsukirje Arkkipiispa Leo oli kutsunut kirkolliskokouksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 17. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Paikka Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Läsnä isä Ioannis

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 18. marraskuuta 2014 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. maaliskuuta 2012 klo 16.00-18.12 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 31. toukokuu 2011 klo 16.30-17.55 Paikka Läsnä Taistelijan Talo, Hattuvaara isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra, isä Ioannis Lampropoulos avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana 1-3 käsittelyn ajan.

1 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra, isä Ioannis Lampropoulos avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana 1-3 käsittelyn ajan. 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA SEURAKUNNANVALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous 2008 PÖYTÄKIRJA Aika su 13.1.2008 klo 17.00 18.30 Paikka Seurakuntatalo, Ilomantsi Läsnä isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Aika: 12.2.2015 klo 13.00 15.10. Paikka: Kirkollishallituksen istuntosali, Karjalankatu 1, Kuopio. Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

1. Kutsukirjelmä... 1 2. Ylimääräisen kirkolliskokouksen asialuettelo... 2 3. Rukouspalvelus... 2

1. Kutsukirjelmä... 1 2. Ylimääräisen kirkolliskokouksen asialuettelo... 2 3. Rukouspalvelus... 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kutsukirjelmä... 1 2. Ylimääräisen kirkolliskokouksen asialuettelo... 2 3. Rukouspalvelus... 2 I TÄYSISTUNTO, sunnuntaina 10. päivänä joulukuuta 2006 kello 17.40... 3 4. Alkuhartaus

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 19. marraskuuta 2013 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 16.2.2016 klo 16.00 16.40 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu sunnuntaina 23.päivänä marraskuuta 2008 Valamon luostarissa.

PÖYTÄKIRJA. Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous kokoontuu sunnuntaina 23.päivänä marraskuuta 2008 Valamon luostarissa. PÖYTÄKIRJA Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2008 kirkolliskokouksesta, joka pidettiin Valamon luostarissa Heinävedellä 23.- 26. marraskuuta 2008. 1. Kutsukirjelmä Arkkipiispa Leo oli kutsunut kirkolliskokouksen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 11. maaliskuuta 2014 klo 16.00 17.47 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

HE 98/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 98/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ortodoksisesta kirkosta annettua lakia. Äänioikeusikärajaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/19 19.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/19 19.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) 73 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan setlementtitalon peruskorjausta koskevasta lainahakemuksesta

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistaina 24.5.2011 klo 17.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ortodoksisen kirkon taloudesta

Ortodoksisen kirkon taloudesta Ortodoksisen kirkon taloudesta Mietintö Suomen ortodoksien kirkon hallinnon kehittämistyöryhmän raporttiin liittyen Työryhmä Anja Lindström ja Veikko Halonen Kirkollishallituksen kollegio on istunnossaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2007 kirkolliskokouksesta, joka pidettiin Valamon luostarissa Heinävedellä 26.- 28. marraskuuta 2007.

PÖYTÄKIRJA. Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2007 kirkolliskokouksesta, joka pidettiin Valamon luostarissa Heinävedellä 26.- 28. marraskuuta 2007. PÖYTÄKIRJA Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2007 kirkolliskokouksesta, joka pidettiin Valamon luostarissa Heinävedellä 26.- 28. marraskuuta 2007. 1. Kutsukirjelmä Arkkipiispa Leo oli kutsunut kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Tiistaina 23 päivänä toukokuuta 2017

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Tiistaina 23 päivänä toukokuuta 2017 1(5) Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Tiistaina 23 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 27. tammikuuta 2015 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi Pöytäkirja 3/2014 Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika Torstaina 11.9.2014 klo 18.00-21.10 Paikka Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi Osallistujat:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) 184 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön laina-anomus HEL 2012-012276 T 02 05 03 00 Päätös päätti antaa Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön 245 000 euron suuruisesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 3.1.2016 klo 13.00 Paikka Vanha Pappila, Kirkkotie 17 Läsnä Jeskanen Veli pj.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 40 Kirkkoneuvosto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 40 Kirkkoneuvosto 4/ 40 33 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 13.9.2017 33 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Kirkollishallituksen istunto 4.9.2015. Pöytäkirja. *** Palvelukeskuksen johtajan esittely 101 Kirkon viestinnän järjestelyt

Kirkollishallituksen istunto 4.9.2015. Pöytäkirja. *** Palvelukeskuksen johtajan esittely 101 Kirkon viestinnän järjestelyt Kirkollishallituksen istunto 4.9.2015 Pöytäkirja Aika: 4.9.2015 klo 13.00-15.15 Paikka: Ortodoksinen seminaari, Joensuu Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Elia,

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 29.10.2009 kello 18.00 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ 1 (6) 28.12. n kokous Aika Torstai 28.12. klo 19.18 20.22 Paikka Pappila, Valtakatu 13, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu. 34 Kokouksen avaus Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen 5

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu. 34 Kokouksen avaus Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen 5 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Yhteistyötoimikunta AIKA 23.10.2017 klo 15:09-17:07 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus 3 35 Kokouksen

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II ylimääräinen kokous Aika maanantai 18.5.2009 klo 18.00 18.33 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7

Lisätiedot

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 04.05.2017 AIKA 04.05.2017 klo 12:00-17:10 PAIKKA Messi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Jaskari Minna jäsen Långström

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/ Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 25.8.2015 klo 16.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 87 KOKOUKSEN AVAAMINEN...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 30 ILMOITUSASIAT 2 31 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

ulkomaalaisilla jäsenillä. Äänioikeusikärajanmääräytyminen

ulkomaalaisilla jäsenillä. Äänioikeusikärajanmääräytyminen HE 168/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirlckokunnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ortodoksisesta kirkkokunnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot