kirkkoherra Markku Salminen, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kirkkoherra Markku Salminen, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala"

Transkriptio

1 Kirkollishallituksen istunto Pöytäkirja Aika: klo Paikka: Kulttuurikeskus Sofian kokoustilat, Vuosaari, Helsinki Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, piispa Arseni, kirkkoherra Timo Tynkkynen, nunna Elisabet, käräjätuomari Heikki Piiroinen, johdon konsultti Tuovi Haikala, palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala (sihteeri), toimistopäällikkö Pia Tuovinen, kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov. Este: kirkkoherra Markku Salminen, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala Palvelukeskuksen johtajan esittely 1 Kirkon kiinteistöpäällikön määräaikainen toimi Kirkollishallitus on kokouksessaan vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt, että talouspäällikön toimen täyttämistä valmistellaan seuraavaan kirkolliskokoukseen. Talousvaliokunta on kokoontunut keskustelemaan kirkon talouden linjauksista ja siinä yhteydessä painottanut kiinteistöön liittyvän osaamisen merkitystä keskushallinnossa. Kirkon taloudenhoitaja on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle Viimeinen työssäolopäivä on Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkon taloudenhoitajan jäädessä eläkkeelle toimi muutetaan määräaikaisen ( ) kiinteistöpäällikön toimeksi. Toimen kulut huomioidaan omalla kustannuspaikalla 710 vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmissa. Toimi kuuluu vaativuusryhmään V. Kiinteistöpäällikön tehtävänä on toteuttaa kirkon kiinteistökartoituksessa esille tulleet kehittämistoimet sekä tehdä suunnitelma kiinteistönhoidosta koko kirkon tasolla. Lisäksi hän vastaa kirkon edustajana seminaarin remontin suunnittelusta ja mahdollisesta toteutuksesta, keskushallinnon kiinteistösopimusten kilpailutuksesta sekä Suokadun huoneistosuunnitelman tekemisestä ja kirkon omistamien kiinteistöjen sekä asuntojen huoltoon liittyvistä asioita. Kiinteistöpäällikkö toimii asiantuntija-apuna seurakunnille ja luostareille. Kiinteistöpäällikkö

2 kehittää peruskorjausavustusprosessia esimerkiksi siten, että avustuksille luodaan kriteeristö ja selkeät pelisäännöt. Kiinteistöpäällikkö toimii johtoryhmän jäsenenä palvelukeskuksen johtajan alaisuudessa. Pätevyysvaatimuksena on soveltuva rakennusalan koulutus, alan vankka työkokemus sekä kokemus vastaavien tehtävien hoitamisesta. Meneillään olevan hallinnon kehittämisen yhteydessä ja jo aikaisempien työryhmien raporteissa on useaan otteeseen painotettu kirkon kiinteistökartoituksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden tärkeyttä. Kirkon ja sen seurakuntien kiinteistömassa on suuri ja se kaipaa kiireellistä suunnitelmaa konkreettisista toimenpiteistä. Erilaisten työryhmien toiminta asiaan liittyen ei ole tuottanut tuloksia. Kirkon kiinteistöistä ortodoksinen seminaari odottaa edelleen remontin aloittamista ja projektia on siirretty alkuperäisestä suunnitelmasta kahdella vuodella. Kirkon keskustalo Kuopiossa on peruskorjattu ja sen ylläpito sekä tulevista huoltokirjan mukaisista korjaustoimista vastaaminen vaatii ammattiosaamista. Edellä esitettyjen keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamiseksi ja kirkon kiinteistötoimen kehittämiseksi on perusteltua palkata tehtävään määräaikainen kiinteistöpäällikkö. Määräaikaisen kiinteistöpäällikön tointa ei perusteta. Kiinteistöasioihin liittyvät tehtävät hoidetaan projektikohtaisesti ostopalveluna ja tätä varten varataan määrärahaa budjettiin. Palvelukeskuksen johtajan esittely 2 Keskushallinnon kustannussäästöjen linjaukset Kirkollishallitus on kokouksessaan päättänyt, että palvelukeskuksen johtoryhmä valmistelee kirkollishallitukselle esityksen keskushallinnon kustannussäästöjen linjauksista. Palvelukeskuksen johtoryhmä on kirkon keskusrahaston vuoden 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä tehnyt seuraavan esityksen talouden suunnittelulle vuosina : kaikki olemassa olevat sopimukset kilpailutetaan ja niiden sisältö tarkistetaan vuosien aikana eläköitymisen takia vapautuvat tehtävät arvioidaan ja mikäli ne täytetään, toimenkuvat muutetaan palvelukeskuksen organisaatiota paremmin palveleviksi, muutoksessa arvioidaan seurakuntayhteistyön ja ulkoistamisen mahdollisuudet eläkekassamenoa ei kateta pohjarahaston siirrolla vaan talous sopeutetaan kattamaan myös eläkemenot, käytäntö on OrtL 37 :n mukainen keskushallinnon varoin kustannettavia työtehtäviä arvioidaan ja tehtäviä jaetaan uudelleen (esim. kustannustoiminnan koordinointivastuun jakaminen seminaarin kanssa) hiippakuntien rutiinitoimintoja keskitetään ja turhista toimitiloista luovutaan kiinteistöjen hoitoa ja kiinteistötointa johdetaan sekä kehitetään ammattimaisesti kiinteistökulujen pienentämiseksi keskushallinnossa ja seurakunnissa hiippakuntien, seminaarin ja keskusrekisterin kulut sekä kirkkomuseosäätiön, Valamon kirjaston ja konservointilaitoksen avustusten määrä sopeutetaan valtionavun määrään, koska

3 valtionavustuksen pohja on vuoden 2007 muutoksessa laskettu näiden ylläpidettävien toimintojen pohjalta rakenteellisesti budjetointia muutetaan siten, että sisäisiä kirjauksia ei tehdä kustannuspaikkojen välillä vaan talous sopeutetaan kulurakenteen mukaiseksi Keskushallinnon talouden suunnittelun pitkän aikavälin tavoite on, että kaikkien seurakuntien taloushallinto toteutetaan keskitetysti kirkon taloustoimistossa. Tavoite on, että kirkon yhteisvastuullisuus keskusrahaston varojen käytössä näkyy siten, että yhteiset, välttämättömät toiminnot hoidetaan keskitetysti ja niiden kulut katetaan keskusrahastomaksuilla ja valtionavulla. Käytännössä tämä tarkoittaa talouden sopeuttamista siten, että erillisiä palkkioperusteisia maksuja ei kerätä taloushallinnon tai muidenkaan toimintojen hoitamisesta. Tällä hetkellä yhteisvastuullisesti, keskusrahaston varoin hoidetaan: eläkekassan kulut hiippakuntien henkilöstöstä ja tiloista aiheutuvat kulut seminaarin toiminnasta aiheutuvat kulut keskusrekisteristä ja arkistotoimesta aiheutuvat kulut henkilöstö-, hallinto- ja lakiasioiden hoitamisesta aiheutuvat kulut kirkkopalveluiden koordinoinnista aiheutuvat kulut (koulutus, kasvatus, lähetys, diakonia, maahanmuuttajatyö, yhteistoimintasopimukset) virallisesta viestinnästä, tietohallinnosta ja kustannustoiminnasta aiheutuvat kulut toiminta- ja peruskorjausavustukset sekä konservointi- ja kiiltokultausavustukset kirkon hallussa olevan kulttuurisesti arvokkaan kansallisomaisuuden hoito (museo, Valamon konservointilaitos ja kirjasto) taloushallinnon hoitamisesta aiheutuvat kulut niiltä osin, kun kerättävät maksut eivät kata kuluja sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut kirkon omistamien kiinteistöjen kulut (seminaari ja keskustalo) kirkolliskokouksen ja kirkollishallituksen toiminnasta aiheutuvat kulut. Mikäli taloudellinen tilanne heikkenee oleellisesti, yhteisiä toimintoja puretaan seuraavan järjestyksen mukaan: 1. Palvelualueiden tehtävien hoitamisesta neuvotellaan seurakuntien ja yhteistyösopimuskumppaneiden kanssa. Tukitoimintojen uudelleen järjestelyssä (esim. talous- ja rekisteripalvelut) otetaan huomioon myös ulkopuoliset yhteistyökumppanit kuten esimerkiksi evankelis-luterilainen kirkko. 2. Seurakuntien toimintaa tukevista pitkäaikaisista avustuksista luovutaan ja seurakuntia tuetaan löytämään sellaisia kestäviä ratkaisuja, jotka eivät perustu jatkuvaan toiminnan avustamiseen, tämä tulee ottaa huomioon seurakuntien taloussuunnittelussa. 3. Peruskorjausavustuksista luovutaan, mikä on siinä tapauksessa otettava huomioon seurakuntien taloussuunnittelussa. 4. Kiinteistöomaisuuden (seminaari ja keskustalo) ja sijoitusomaisuuden purkaminen.

4 Keskusrahaston taloussuunnittelun tulee kehittyä toiminnan muutoksen mukaan. Vanhoja, totuttuja toimintatapoja talouden suunnittelussa on kyettävä arvioimaan. Keskusrahastoon kerättävien varojen keräämisperusteiden sijaan tulee päättää, miten yhteiset varat käytetään koko kirkon edun mukaisesti ja yhteisvastuullisesti. Tulorahoitus kirkossa ei tule kasvamaan ja lyhyen aikavälin säästötoimia on vaikea löytää mikäli rakenteet ja yhteisvastuullisesti hoidettavat toiminnot pysyvät ennallaan. Keskushallinnon uudistuksessa eräs periaate oli, että yhteisesti hoidettavia toimintoja voidaan toteuttaa verkostoituneesti. Viestinnässä tätä periaatetta on toteutettu mutta muilta osin synergiaetuja tulee aktiivisesti etsiä kirkon sisältä ja ulkopuolelta. Esityksen lähtökohta on, että keskusrahastomaksujen lisäksi seurakunnat eivät maksa muita maksuja yhteiseen kassaan vaan varojen käyttö sopeutetaan saatavien tulojen mukaiseksi. Kirkolliskokouksen tulee päättää siitä, että keskusrahastomaksun peruste pysyy jatkossa kohtuullisena. Taloushallinnon keskittäminen yhdenmukaistaa käytäntöjä, mahdollistaa konsernilaskennan sekä helpottaa talouden ohjausta ja valvontaa. Seurakuntien toimintaa on perusteltua tukea hetkellisesti mutta avustukseen perustuva toiminnan pitkäaikainen ylläpitäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Sen sijaan esityksessä seurakuntia tuetaan siten, että hallintoon liittyvät keskeisimmät tukitoiminnot (mm. jäsenrekisteri ja taloushallinto) hoidetaan keskitetysti ilman erillistä korvausta keskusrahaston varoin. Peruskorjauksiin liittyvien avustusten merkitys kasvaa tulevaisuudessa koska kirkolla on velvollisuus ylläpitää ja korjata kulttuuriomaisuuttaan. Kiristyvässä taloustilanteessa näistäkin avustuksista on kuitenkin pystyttävä luopumaan. Kirkon omien kiinteistöjen realisointia tulee pohtia mutta laskelmien perusteella omissa tiloissa toimiminen on toistaiseksi kustannustehokkainta. Esityksen mukaan. Toimistopäällikön esittely 3 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman linjaukset (Liite 103 a-b) Vuoden 2015 osalta alijäämäiseen tulokseen vaikuttavat kertaluontoisena kulueränä kirkkopäivät ( euroa), jotka on vuoden 2010 kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti päätetty toteuttaa vuonna 2015 kirkon tuella. Alijäämään vaikuttaa lisäksi arkistosihteerin palkkaaminen määräaikaisesti (18 kk) saattamaan loppuun kesken jäänyt arkistonmuodostussuunnitelmatyö (41 000). Lisäksi tulosta huonontaa kirjavaraston alaskirjaus ( ), joka on päätetty toteuttaa neljän vuoden aikana. Suunnitelmassa ei myöskään kateta eläkekuluja pohjarahastosta kuten aiemmin on tehty ( ). Talouden suunnittelun ja kehittämisen näkökulmasta toimenpide on tarkoituksenmukainen, koska se antaa realistisen kuvan kirkon talouden haasteista ja sopeuttamistarpeesta. Tuotto-odotuksissa alijäämään vaikuttavat lisäksi sijoitustoiminnan tuottojen lisäys edellisten vuosien budjetointiin verrattuna (41 000). Lisäksi talousarviossa Lintulan luostarille maksettavia tuohusten valmistuskorvauksia on korotettu vastaamaan nykypäivää, jolloin toiminnasta keskusrahastolle jäävän tuoton esitetään alenevan euroa.

5 Kirkollishallitus käsittelee talousarvioesityksen ja tekee päätökset linjauksista sekä muutoksista. Talousarviosta päätetään lokakuun istunnossa. Esityksen mukaan. Lokakuun istuntoon tuodaan esitys, jossa huomioidaan käydyssä keskustelussa esille tulleet seikat erityisesti tuotto-odotusten arviointiin liittyen. Toimistopäällikön esittely 4 Keskusrahastotyöryhmän raportti ja seurakuntien lausunnot Vuoden 2012 kirkolliskokoukselle tehtiin aloite keskusrahastomaksujen määräysperusteiden ja käytön tarkoituksenmukaisuuden selvittämisestä ja määräytymisperusteiden kehittämisestä seurakuntatalouksien tarpeita paremmin vastaaviksi. Asiaa valmistelemaan asetettiin työryhmä, joka jätti raporttinsa vuoden 2013 kirkolliskokoukselle. Vuoden 2013 kirkolliskokous käsitteli raportin, teki huomioita ja päätti, että keskusrahastotyöryhmä jatkaa työskentelyään syksyyn 2014 asti ja että loppuraportti lainmuutostarpeineen tuodaan vuoden 2014 kirkolliskokouksen käsittelyyn. Keskusrahastotyöryhmän loppuraportti on täydennys vuoden 2013 raporttiin. Siinä on täsmennetty ja konkretisoitu toimenpide-esityksiä sekä tehty vaihtoehtoisia laskelmia keskusrahastoprosentille. Kirkollishallitus päätti kokouksessaan lähettää raportin lausuntokierrokselle seurakuntien neuvostoille siten, että lausunnot ja raportti käsitellään syyskuun istunnossa. Määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot ovat liitteessä 104 a-m. Kirkollishallitus käsittelee raportin ja lausunnot. Asiasta tehdään varsinainen esitys lokakuun istunnossa, kun kirkolliskokousseminaarissa on ensin käyty periaatteellinen keskustelu aiheesta. Esityksen mukaan. Toimistopäällikön esittely 5 Toiminta-avustukset vuosille Toiminta-avustuksia vuosille jaetaan tässä vaiheessa seuraavasti: Lieksan ortodoksinen seurakunta euroa. Kirkollishallitus jakoi seurakunnille toiminta-avustuksia, jolloin Lieksan seurakunnalta ei tullut anomusta, vaikka se on pysyvästi saanut toiminta-avustusta. Seurakunnalle varauduttiin myöntämään

6 toiminta-avustusta myöhemmin ja nyt avustushakemus on saapunut. Lieksan ortodoksinen seurakunta on pysyvästi heikossa taloudellisessa tilanteessa. Liite 105. Esityksen mukaan. Kirkollishallitus näkee erityisen myönteisenä Lieksan seurakunnan aktiivisen toiminnan seurakuntaliitoksessa. Piispa Arsenin esittely 6 Suomen ortodoksisen kirkon kulttuuriperintöstrategia Kirkollishallitus on kokouksessaan vuoden 2012 kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on ollut laatia kokonaisvaltainen strategia ohjaamaan kirkon, seurakuntien, kirkkomuseon ja konservointilaitoksen hallintaa. Työryhmä on laatinut raportin, jossa se tekee esityksiä kirkon kulttuuriperinnön organisoimiseksi. Liite 106. Työryhmän raportti lähetetään kirkolliskokoukselle. Esityksen mukaan. Palvelukeskuksen johtajan esittely 7 Näyttely- ja turvateknisten ratkaisujen rahoittaminen kirkkomuseossa Kirkkomuseon näyttelytilojen rakennusprojekti on saatettu päätökseen. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella toteutetusta hankkeesta on tehty loppuraportti sekä viimeinen maksatushakemus rahoittajalle. Hanke on tarkastettu Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määräämän tarkastajan toimesta Rakennushankkeen kustannuksista kirkon osuus on 37,2 prosenttia ja kirkkomuseon säätiön osuus 17,8 prosenttia. Säätiön taloudellinen tilanne on vuoden 2014 kuluessa oleellisesti heikentynyt kirkon pienentyneen avustuksen takia. Myös näyttelytilojen rakentamiseen liittyvät säätiölle kohdentuneet ylimääräiset kustannukset ovat entisestään huonontaneet tilannetta. Kirkkomuseon näyttelyn rakentaminen on museosäätiön vastuulla ja se on ollut rakennushankkeeseen liittyvä, mutta erillinen Euroopan sosiaalirahaston tuella toteutettava hanke. Näyttelyn rakentaminen on edennyt suunniteltua hitaammin monista eri syistä johtuen ja siksi kirkon ja säätiön edustajat ovat neuvotelleen ratkaisuista, joiden avulla näyttely saadaan avoimeksi vuoden 2015 alussa. Museosäätiön ratkaisuesitys on perusteluineen liitteessä 107.

7 Kirkon ja säätiön väliseen yhteistoimintasopimukseen ( ) perustuen säätiölle annetaan syyskuussa 2014 ennakkona tulevien vuosien toiminta-avustusta euroa. Vuosiavustuksen määrästä päätetään erikseen keskusrahaston talousarvion yhteydessä. Kirkollishallitus ei voi ilman kirkolliskokouksen päätöstä taata säätiölle lainaa, joka lähtökohtaisesti on pitkäaikainen. Esitys lainatakauslimiitistä valmistellaan kirkolliskokouksen päätettäväksi. Kirkolliskokous ja kirkollishallitus ovat päätöksenteossaan useaan otteeseen painottaneet, että näyttely tulee avata niin nopeasti kuin mahdollista. Esitetty rahoitusratkaisu turvaa sen, että työt eivät pysähdy ja museotoiminta jatkuu. Projektin tässä vaiheessa keskeytys vaarantaisi myös ulkopuolisen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) myöntämän rahoituksen saamisen. Säätiö on jo tähän mennessä hankkinut ulkopuolista rahoitusta kirkon omaisuuden hoitoon ja avustusanomuksia on lähetetty myös tulevaa ajatellen. Kulttuuristrategiaa laatinut työryhmä painottaa raportissaan museon merkitystä asiantuntijaorganisaationa koko kirkon tasolla. Kirkolla on museokokoelmissa mutta myös seurakunnissa mittava kulttuuriperintö hoidettavanaan. Tarvitaan asiantuntijataho, joka arvioi ja ohjaa tätä toimintaa. Säätiön ja kirkon yhteistoiminnalla tämä tehtävä voidaan jatkossa hoitaa kustannustehokkaasti niin, että rahoitusvastuu ei tulevaisuudessa jää yksinomaan kirkolle. Kirkkomuseon säätiöltä pyydetään lisäselvityksiä esityksessä olleeseen kustannusarvioon liittyen. Seuraavaan istuntoon tuodaan esitys, jossa on nyt esillä olleeseen arvioon verrattuna puolitettu ja kaksi kolmasosaa ratkaisut, sekä eri vaihtoehtoja henkilöstön palkkakulujen pienentämiseksi. Lisäksi säätiötä pyydetään esittämään suunnitelma siitä, miten taloutta hoidetaan tulevaisuudessa. Suunnitelman tulee sisältää selvitys siitä, millaisia säästötoimenpiteitä talouden elvyttämiseksi on tehty tai on suunnitteilla ja miten mahdollisen lainan lyhennykset hoidetaan, mikäli lisärahoitusta ei järjesty. Palvelukeskuksen johtajan esittely 8 Työehtosopimuksen sitovuus Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimus on hyväksytty ja se on voimassa Sopimus sisältää työntekijöiden palkkarakenteen uudistuksen, jossa entisen 13 vaativuusryhmän sijaan on 5 vaativuusryhmää ja enintään 35 %:n henkilökohtainen palkanosa on korvattu enintään 28,8 %:n suuruisella suoriteperusteisella palkanosalla, johon lukien voi sisältyä enintään 12 %:n kokemuslisä. Lisäksi uusi työehtosopimus sisältää useita pienempiä rakenteellisia muutoksia ja uudistuksia. Sopimus on laadittu kustannusneutraaliksi yleistä raamiratkaisun mukaista palkankorotusta lukuun ottamatta.

8 Kirkollishallitus päättää, että voimaan tulleesta työehtosopimuksesta ja sen määräyksistä eivät kirkko, keskushallinto, seurakunnat eikä kirkon erilliset yksiköt, joita sopimus koskee, saa poiketa ilman kirkollishallituksen antamaa lupaa. Työehtosopimus ja sen ehdot ovat työnantajaa sitovia määräyksiä. Uusi työehtosopimus sisältää sellaisia rakenteellisia muutoksia palkkausjärjestelmän osalta, jotka vaativat koulutuksen järjestämistä kaikille kirkon hallinnossa toimiville yksiköille. Kirkollishallitus tulee antamaan syksyn 2014 kuluessa sopimuksen soveltamisesta sitovat ohjeet kirkon taloustoimistolle, seurakunnille ja kirkon hallinnossa toimiville erillisille yksiköille. Palvelutyönantajien työnantajaliitto on neuvotellut sopimuksen työntekijöitä edustavan liiton kanssa ja yksittäistapauksessa työnantajaliitto antaa lausunnon sopimuksen ehtojen soveltamisesta ja tulee laatimaan soveltamisohjeet työehtosopimuksen tulkinnasta yhdessä palvelukeskuksen kanssa syksyn 2014 aikana. Kirkollishallitus valvoo OrtL 33 :n 6 kohdan nojalla kirkon ja seurakuntien etua työmarkkina-asioissa. Lisäksi kirkollishallitus ohjaa kirkon ja seurakuntien työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa sekä neuvottelee ja sopii kirkon ja seurakuntien puolesta niiden työntekijöiden palvelussuhteiden ehdoista. Esityksen mukaan. Mikäli sopimusehdoista halutaan poiketa, on vastaukset muutosesitykseen tultava palvelukeskuksesta nopeasti. Kirkollishallituksen lakimiesjäsenen esittely 9 Joensuun ja Lieksan ortodoksisen seurakunnan yhdistyminen ja Lieksan seurakunnan lakkaaminen Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo on antanut toimeksiannon Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherralle Iivo Suvannolle valmistella Lieksan seurakunnan liittäminen Joensuun seurakuntaan. Seurakuntien valtuustot ovat päättäneet hyväksyä sopimuksen Lieksan ortodoksisen seurakunnan liittämisestä Joensuun ortodoksiseen seurakuntaan lukien, jolloin Lieksan seurakunta lakkaa itsenäisenä oikeushenkilönä. Liite 109 a-b. Arkkipiispan esityksestä kirkollishallitus päättää lakkauttaa Lieksan ortodoksisen seurakunnan lukien ja päättää hyväksyä sopimuksen seurakunnan liittämisestä Joensuun ortodoksiseen seurakuntaan. Lieksan ortodoksisen seurakunnan taloudellinen tilanne on erittäin heikko, eikä seurakunta kykene hoitamaan yksin seurakunnalla olevia taloudellisia ja oikeudellisia velvoitteita ilman toisen taloudellisesti vahvemman seurakunnan apua. Joensuun seurakuntaan sulautumalla voidaan parhaiten turvata seurakunnan palvelut myös Lieksan seurakunnan alueella. Arkkipiispa Leo Karjalan hiippakunnan

9 piispana esittää OrtL 7 :n 2 momentin perusteella, että Lieksan ortodoksinen seurakunta lakkautetaan ja liitetään Joensuun ortodoksiseen seurakuntaan. Esityksen mukaan. Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 10 a) Avustus Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan historiaan vuosilta Kiuruveden ortodoksinen seurakunta anoo 4000 euron avustusta vuodelle 2014 ja 4000 euron avustusta vuodelle 2015 käytettäväksi Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan historian tekemiseen. Seurakunta lakkaa vuoden 2015 lopussa. Seurakunnan neuvosto on valmistellut hanketta ja hyväksynyt budjetin, jonka loppusumma on Liite 110 a. Kirkollishallitus hylkää esityksen. Raha-avustuksen sijaan kirkko voi ostaa Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan historiasta kertovia kirjoja kirjan valmistuttua. Kirkollishallitus pitää kirjahanketta hyödyllisenä mutta kustannuksiltaan ylimitoitettuna ponnistuksena pienelle seurakunnalle (Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan verokertymä vuonna 2013 oli ). Kirkollishallitus ei ole tukenut kirjahankkeita, joten päätös on yleisen linjauksen mukainen. Vuoden 2014 budjetissa ei ole myöskään varausta hankkeelle. Esityksen mukaan. Kirkollishallitus kannustaa seurakuntaa etsimään vaihtoehtoisia yhteistyövaihtoehtoja esimerkiksi yliopiston opinnäytetöistä. b) Hellevi Matihaltin ja Aristarkos Sirviön 3000 euron avustushakemus Simeon ja Hanna-verkkolehden ylläpitämiseen ja kehittämiseen Simeon ja Hanna on riippumaton ortodoksinen verkkolehti, jonka julkaisija on rekisteröimätön yhdistys Simeon & Hanna. Lehti on aloittanut julkaisutoimintansa toukokuussa 2014 yhteisöjen ja yksityisten lahjoitusten turvin. Simeon ja Hanna julkaistaan osoitteessa Vastaavat toimittajat ovat Hellevi Matihalti ja Ari Sirviö. Liite 110 b. Kirkollishallitus hylkää esityksen.

10 Kirkollishallitus pitää myönteisenä kaikkea kirkon viestinnän lisänä olevaa tiedottamista, verkkolehtiä ja blogi-kirjoituksia. Budjetissa ei ole erillistä määrärahaa kirkon ulkopuoliseen tiedottamiseen vaan kirkko tukee ensisijaisesti sen omaa virallista viestintää. Kirkon päivitetyn tiedotusstrategian valmistuttua on mahdollista tarkastella asia uudelleen, mutta tuolloin on tärkeää, että mahdolliset viestintähankkeisiin suunnatut avustukset tulevat kaikkien vapaaehtoistoimijoiden ja tahojen haettavaksi samanaikaisesti yhdessä sovittujen kriteerien mukaisesti. Esityksen mukaan. c) Suomi-Assyria-yhdistyksen anomus kolehtipäivästä Suomi-Assyria-yhdistys on perustettu vuonan 2007 tukemaan assyrialaisia kristittyjä niin Suomessa kuin heidän kotimaassaan sekä Lähi-Idässä. Yhdistyksen tehtävänä on assyyrialaisia koskevan tiedon lisääminen ja humanitaarinen apu kansalle, joka elää sodan keskellä. Yhdistys toimii pienimuotoisesti, mutta avun perillemenon on tehokasta paikallisten auttajien vuoksi. Yhdistys on ollut syrjäisten kylien vesihuolto- ja koulubussiprojekteissa. Osa Suomessa asuvista assyrialaisista on ortodoksisten seurakuntien jäseninä. Yhdistys esittää että kirkollishallitus myöntäisi Suomi-Assyria-yhdistykselle kolehtipäivän, jotta he voisivat kartuttaa katastrofivaroja. Liite 110 c. Kirkollishallitus hylkää esityksen. Humanitäärisenä apuna kirkollishallitus esittää 500 suuruista kertaavustusta lähialueyhteistyön momentilta. Vuonna 2012 kirkon taloudenhoitaja esitti kirkollishallituksen kautta määrättävien kolehtipäivien supistamista. Seurakunnille jää näin ollen enemmän väljyyttä kantaa kolehteja haluamiinsa paikallis- tai valtakunnallisen tason kohteisiin. Haettu kolehti voidaan tarvittaessa mahdollisesti järjestää paikallisen seurakunnan toimesta. Kirkollishallitus ei myönnä avustusta ja toteaa, että humanitäärinen apu alueelle tulee muuta kautta. d) Avustusanomus Vaeltajan lauluja II levytyksen toteuttamiseksi Joensuun ortodoksinen mieskuoro hakee avustusta Vaeltajan lauluja II:n sovittamiseen, harjoittamiseen, levytykseen ja tunnetuksi tekemiseen yhteensä 5000 euroa. Levytyksen kokonaisbudjetti on euroa. Liite 110 d. Esitys Kirkollishallitus hylkää esityksen. Raha-avustuksen sijaan kirkko voi ostaa levyjä niiden valmistuttua.

11 Perustelut Kirkollishallitus pitää tärkeänä myös ei-liturgisen lauluperinteen esillä pitämistä. Kirkollishallituksella ei ole budjettivarausta tämän tyyppiselle hankkeelle. Esityksen mukaan. Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 11 Apurahoja teologisiin opintoihin Apurahan saajien tulee sitoutua täysipäiväiseen tutkimustyöhön ja liittää raporttiinsa työnohjaan lausunto opintojen ja tutkimusten edistymisestä apurahakauden lopussa. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee sisältyä yksilöity tutkimussuunnitelma ja aikataulu sekä suunnitelma apurahan käytöstä ja apurahakauden tavoitteista. Hakemuksesta tulee myös ilmetä jatkotutkintoa varten jo suoritetut opinnot, aiemmat apurahat viiden viimeisen vuoden ajalta sekä jatko-opintoihin päätoimisesti käytetty aika myös viiden viimeisen vuoden ajalta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää aineen professorin tai työnohjaajan lausunto. Kirkollishallitus on varannut jatko-opintoihin käytettäväksi apurahaksi euroa. Kirkollishallitus julistaa haettavaksi lisäksi kaksi pienempää apurahaa: Johannes Mureen rahastosta euroa ensisijaisesti ortodoksisen kirkon elämään ja toimintaan liittyvään tutkimukseen ja jatko-opintoihin. Johannes Mureen apurahaa haetaan oheisella lomakkeella. Molempien edellä mainittujen apurahan saajien tulee esittää kirkollishallitukselle vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä käyttövuoden loppuun mennessä tai viimeistään kahden vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Piispa Aleksin stipendirahastosta on haettavana vapaamuotoisella hakemuksella 500 euroa ulkomailla tapahtuvan ortodoksisen teologian opiskeluun. Kaikki hakemukset on toimitettava osoitteella Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalankatu 1, Kuopio tai sähköpostitse viimeistään perjantaina Tiedusteluihin vastaa kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov puh Ortodoksisen kirkon palvelukeskus Kyrkostyrelsens kansli Synodal Office of the Orthodox Church in Finland Церковное управление Финляндской Православной Церкви

12 Karjalankatu Kuopio, Finland Kirkollishallitus julistaa haettavaksi apurahat. Apurahoista tiedotetaan kirkon virallisilla sivuilla Esityksen mukaan Kirkollishallituksen lakimiesjäsenen esittely 12 Iljala ry:n oikaisuvaatimus Yhdistys on tehnyt vuokrasopimuksen Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kanssa koskien Pappilan kiinteistön ja rakennusten käyttöä. Oikaisuvaatimuksen mukaan seurakunta on päättänyt korottaa sopimuksen mukaista vuokraa 28 %:ia ja vuokralaisen käsityksen mukaan vuokraa voidaan korottaa enimmillään indeksikorotusta vastaavasti. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että seurakunta on menetellyt sopimuksen ehtojen vastaisesti kiinteistön piha-alueen ja tilojen käytön osalta. Liitteet 112 a-b. Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. Osapuolten välillä on voimassa oleva Pappilan kiinteistöä ja rakennusten käyttöä koskeva vuokrasopimus, jonka vuokrankorotusta koskevan ehdon tulkinnasta ja vuokrankorotuksen määrän kohtuullisuudesta osapuolet ovat erimielisiä. Asiassa on kysymys sopimusoikeudellisesta riidasta, eikä erimielisyyttä koskevien asioiden tutkiminen kuulu kirkollishallituksen toimivaltaan, vaan yleiselle alioikeudelle. Oikaisuvaatimuksessa ei vaadita päätöksen kumoamista OrtL:n 98 ja 99 :en perusteella ja tämän vuoksi kirkollishallitus ei tutki oikaisuvaatimusta. Esityksen mukaan. Kirkollishallituksen lakimiesjäsenen esittely 13 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Veikko Purmosen tekemästä valituksesta, dno 03559/14/2399 Kirkollishallitus hylkäsi pidetyssä kokouksessa Veikko Purmosen tekemän oikaisuvaatimuksen koskien Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja heidän

13 varamiesten valitsijoiden valintaa. Purmonen on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Liite 113. Kirkollishallitus lausuntonaan toteaa, että valituksessa ei ole tuotu esille mitään uusia perusteita, jotka eivät olisi olleet tiedossa oikaisuvaatimusta käsiteltäessä. Tämän vuoksi kirkollishallitus esittää, että hallinto-oikeus hylkää valituksen. Kirkollishallitus on oikaisuvaatimusta käsitellessään päätöksessä todennut ne perusteet, joiden vuoksi kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja heidän varamiesten valitsijoiden valintaa koskevaa päätöstä ei voida kumota. Hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa ei ole sellaisia uusia seikkoja tai perusteita, joista kirkollishallituksen tulisi erikseen lausua. Kirkollishallitus katsoo, että nunna Elisabet ei ole ollut esteellinen osallistumaan kirkollishallituksen päätöksentekoon asiassa sen vuoksi, että hän ei ole Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston eikä seurakunnanvaltuuston jäsen, eikä muutoinkaan ole ollut esteellinen Purmosen valituksessa väittämin perustein. Esityksen mukaan. Kirkollishallituksen lakimiesjäsenen esittely 14 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Veikko Purmosen tekemästä valituksesta, dno 03689/14/2399 Kirkollishallitus hylkäsi pidetyssä kokouksessa Veikko Purmosen tekemän oikaisuvaatimuksen koskien Helsingin ortodoksisen seurakunnan johtosäännön hyväksymistä. Purmonen on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Liite 114. Kirkollishallitus lausuntonaan toteaa, että valituksessa ei ole tuotu esille mitään uusia perusteita, jotka eivät olisi olleet tiedossa oikaisuvaatimusta käsiteltäessä. Tämän vuoksi kirkollishallitus esittää, että hallinto-oikeus hylkää valituksen. Kirkollishallitus on oikaisuvaatimusta käsitellessään päätöksessä todennut ne perusteet, joiden vuoksi johtosäännön hyväksymistä koskevaa päätöstä ei voida kumota. Hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa ei ole sellaisia uusia seikkoja tai perusteita, joista kirkollishallituksen tulisi erikseen lausua. Kirkollishallitus katsoo, että nunna Elisabet ei ole ollut esteellinen osallistumaan kirkollishallituksen päätöksentekoon asiassa sen vuoksi, että hän ei ole Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston eikä seurakunnanvaltuuston jäsen, eikä muutoinkaan ole ollut esteellinen Purmosen valituksessa väittämin perustein.

14 Esityksen mukaan. Huomionosoitukset 15 Siunauskirja Ritva Dahlström (MA) Minna Anttonen (MA) Maija Rantsi Esteri Rinnemaa Aili Sulka-Aho Leena Viinisalo-Heiskanen Meeri Jolkkonen Pauli Ratilainen Kuisma Mäenharju Pirjo Kuikka Ritva Jyrkinen Helvi Tiainen Aila Malmivuori Mikael Leiman Ala-Annala Martti (MA) Dowe Silja (MA) Nousiainen Kirsti (MA) Mäkinen Rauha(MA) Tikkanen Elia (MA) PKR:n Ilk mitali Arkkimandriitta Apostolos Trifyllis Yrjö Tenovuori PKR:n ritarimerkki Tyyne Joutsen PKR:n 1 lk:n ritarimerkki Sergei Pogreboff Tamara Vehkakoski Orvokki Lankinen Heli Witting PKR:n I lk:n komentajamerkki rintaristillä Aleksandrian ja koko Afrikan Paavi ja Patriarkka Teodoros II Tiedoksi 16

15 a) Määräaikaan mennessä on saapunut yksi kirkolliskokousaloite. Aloitteen on tehnyt kirkolliskokousedustaja Mikael Sundkvist. Aloitteessa esitetään, että kirkolliskokous päättää hallinnon kehittämisen päälinjasta vasta saatuaan esitykset vaihtoehtoisista malleista. Jos nykyinen hallinnon kehittämisen työryhmä esittää vain yhtä kehittämismallia, kirkolliskokous päättää kahden lisäselvityksen tilaamisesta. Nämä kaksi vaihtoehtoa voisivat olla toisaalta yhden hiippakunnan mallia, toisaalta mallia, jossa kolmelle hiippakunnalle siirretään merkittävä osa seurakunnille tällä hetkellä kuuluvista tehtävistä ja seurakuntien hallintoa vastaavasti kevennettäisiin. Aloite perusteluineen on liitteessä 116 a. Aloitteeseen ovat yhtyneet kirkolliskokousedustajat Laura Aho, Simo Haavisto ja Ioannis Lamproloulos. Aloitteeseen liittyvä esitys tuodaan kirkollishallituksen lokakuun istuntoon, jossa hallinnon kehittäminen on esillä. b) Hallinnon kehittämisen jatkotyöryhmä on jättänyt raporttinsa Raportti on liitteenä 116 b ja siitä käydään keskustelu kirkolliskokousseminaarissa. Asia tulee varsinaiseen käsittelyyn lokakuun istunnossa. c) Vuoden 2012 kirkolliskokous päätti, että kirkon uuden strategian valmistelu tulee aloittaa niin, että vuoden 2014 kirkolliskokoukselle tuodaan strategialuonnos vuonna 2016 alkavalle uudelle strategiakaudelle. Luonnos lähetetään lausuntokierrokselle kirkolliskokouksen päättämällä tavalla. Vuoden 2015 kirkolliskokous päättää kirkon tulevasta strategiasta. Kirkollishallitus on linjakeskustelussaan todennut, että olemassa olevaa strategiaa tulee päivittää, selkeyttää, priorisoida ja tiivistää seuraavaa kautta varten ja tärkeimmät tavoitteet tulee saada selkeämmin näkyviin. Kirkollishallitus totesi, että strategiaryhmä valmistelee asiaa eteenpäin. Työryhmä on luonnoksen valmistelussa hyödyntänyt taustamateriaalina strategiakyselyjen tuloksia, arvostavan kehittämisen raporttia, työhyvinvointikyselyn tuloksia ja voimassa oleva strategiaa. Prosessi etenee siten, että kirkolliskokousseminaarissa käydään keskustelu strategiatyöryhmän valmistelun pohjalta, jonka jälkeen työryhmä työstää esityksen kirkollishallituksen lokakuun istuntoon ja edelleen marraskuun kirkolliskokoukseen. d) Suomen ortodoksisen kirkon jäsenyys Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissiossa (CCME Churches Comission for Migrants in Europe) on hyväksytty järjestön vuosikokouksessa, Sigtunassa Kokouksen raportti on liitteenä 116 d. e) Seurakuntien sisäisen valvonnan ohje on valmistunut ja se lähetetään seurakuntiin. Liite 116 e. f) Sisäministeri Päivi Räsäsen kirje. Liite 116 f. Kirkollishallitus merkitsi tiedoksi kohdat a-f. Pöytäkirjan tarkastajat 17

16 Istunnon pöytäkirjan tarkastavat metropoliitta Ambrosius ja Heikki Piiroinen.

Kirkollishallituksen istunto 22.11.2015 Pöytäkirja ***

Kirkollishallituksen istunto 22.11.2015 Pöytäkirja *** Kirkollishallituksen istunto 22.11.2015 Pöytäkirja Aika: 22.11.2015 klo 18.30 19.50 Paikka: Valamon luostari, Trapesa Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Elia,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 13. syyskuuta 2011 klo 16.00-16.45 Paikka Läsnä Sonkaja tsasounassa isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. maaliskuuta 2012 klo 16.00-18.12 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 11. maaliskuuta 2014 klo 16.00 17.47 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua

Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5072-2010 (059) Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua Tiivistelmä: - Avustk 202 Toimikunta keskusteli sille tulleista avustusanomuksista ja avustamisen linjauksista. Joidenkin

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 2. heinäkuuta 2015 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 19. marraskuuta 2013 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 16.2.2016 klo 16.00 16.40 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 4. lokakuuta 2016 klo 16.00 Paikka Läsnä seurakuntatalo, Mantsintie 7, Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS AIKA Torstai 26.1.2017 klo 17.30 19.05 PAIKKA PAIKALLA Neuvostila, Snellmaninkatu 8, Kuopio Honkaselkä Timo, khra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Vaasan ortodoksinen seurakunta Valtuuston kokous 1-2016 Koulukatu 45, 65100 Vaasa

Vaasan ortodoksinen seurakunta Valtuuston kokous 1-2016 Koulukatu 45, 65100 Vaasa Vaasan ortodoksinen seurakunta Valtuuston kokous 1-2016 Koulukatu 45, 65100 Vaasa P Ö Y T Ä K I R J A Kokous: Seurakuntavaltuuston toimikauden ensimmäinen kokous 2016 Aika: Perjantaina 29.1.2016 klo 15:30

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 1.4.2014 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 18. tammikuuta 2011 klo 16.00-18.10 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 26.2.2013 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ VIINIJÄRVI

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ VIINIJÄRVI 1/5 Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Tiistaina 15 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 19. tammikuuta 2016 klo 16.08 17.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI

Taipaleen ortodoksinen seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksinen seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2016 83400 VIINIJÄRVI 1 Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto Aika: Keskiviikkona 27 pnä tammikuuta 2016 Paikka: Viinijärvi, vanha

Lisätiedot

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana.

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana. Sivistyslautakunta 6 27.01.2015 Sivistyslautakunta 10 24.02.2015 Kunnanhallitus 75 16.03.2015 Liikuntastrategia 2015-2017 Sivltk 6 Liikunta-vap.ajanohjaaja Juuan kunnan liikuntastrategian luonnos vuosille

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sisällysluettelo 1. Taiteilija apurahojen tarkoitus...2 2. Apurahamuodot...2 2.1.Työskentelyapurahat...2

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta 2015

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta 2015 Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Lausunto 1 / 27.05.2016 115/02.02.00/2016 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao@oikeus.fi Lausuntopyyntönne 20.5.2016 dnro 01029/16/2204 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman. 14.1.2008 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 13.1.2008 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Heikki Niemi, Sari Söderman. Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016 1 KIRJE SMDno-2015 1766 23.10.2015 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 17.01.2013 Sivu 1 / 1 83/02.02.00/2012 290 13.12.2012 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 13.12.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika maanantai 4.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Poissa Elian kirkko, kirkkotie 15 Ilomantsi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen Yhtymähallitus 88 24.05.2016 Yhtymähallitus 129 16.08.2016 Yhtymähallitus 221 07.12.2016 Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen 2017-2018 129/00.01.05/2016 Yhall 24.05.2016

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 7/2015 Kirkkoneuvosto 9.11.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 7/2015 Kirkkoneuvosto 9.11.2015 KIRKKONEUVOSTO Kokous 7/2015 Aika Maanantai 9.11.2015 klo 17.30 21.25 Paikka Seurakuntakeskus Läsnä Poissa Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja Ari Hartonen Kristiina Häkkänen Panu Karjalainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 3.1.2016 klo 13.00 Paikka Vanha Pappila, Kirkkotie 17 Läsnä Jeskanen Veli pj.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 20.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Hallitus 13.11.2015 sivu 1 (11) pöytäkirjanpitäjä

Hallitus 13.11.2015 sivu 1 (11) pöytäkirjanpitäjä 6.11.2015 Hallitus sivu 1 (11) SAAMELAISKÄRÄJIEN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015 Aika pe 13.pnä marraskuuta 2015 klo 10 Paikka Solju, Sajos, Inari L P Läsnä/ Tiina Sanila-Aikio puheenjohtaja poissa Heikki Paltto

Lisätiedot

Paula Mattila, Opetushallitus. Kv-päivä

Paula Mattila, Opetushallitus. Kv-päivä Paula Mattila, Opetushallitus Kv-päivä 7.9.2012 www.polkka.info Kv-toiminnan kehittämisen työkaluja: Kv-toiminnan hallinnon kehittämisen työkaluja: Opetushallituksen hakemus- ja selvityslomakkeet 1/2 -

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 28. syysuuta 2016 klo 16.00-16.40 Paikka Vanhassa Pappilassa, Ilomantsi Läsnä isä Ioannis

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 30 ILMOITUSASIAT 2 31 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 20.2.2014 klo 18.00-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Sointu Ojonen Marja Korhonen Anneli Torppa Muut Jorma

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 6/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 6/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 6/2013 Kokousaika klo 14.00-15.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Georg Bergström Juha Ilonen, puheenjohtaja Kaarlo Kuntsi

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot