kirkkoherra Markku Salminen, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kirkkoherra Markku Salminen, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala"

Transkriptio

1 Kirkollishallituksen istunto Pöytäkirja Aika: klo Paikka: Kulttuurikeskus Sofian kokoustilat, Vuosaari, Helsinki Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, piispa Arseni, kirkkoherra Timo Tynkkynen, nunna Elisabet, käräjätuomari Heikki Piiroinen, johdon konsultti Tuovi Haikala, palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala (sihteeri), toimistopäällikkö Pia Tuovinen, kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov. Este: kirkkoherra Markku Salminen, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala Palvelukeskuksen johtajan esittely 1 Kirkon kiinteistöpäällikön määräaikainen toimi Kirkollishallitus on kokouksessaan vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt, että talouspäällikön toimen täyttämistä valmistellaan seuraavaan kirkolliskokoukseen. Talousvaliokunta on kokoontunut keskustelemaan kirkon talouden linjauksista ja siinä yhteydessä painottanut kiinteistöön liittyvän osaamisen merkitystä keskushallinnossa. Kirkon taloudenhoitaja on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle Viimeinen työssäolopäivä on Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkon taloudenhoitajan jäädessä eläkkeelle toimi muutetaan määräaikaisen ( ) kiinteistöpäällikön toimeksi. Toimen kulut huomioidaan omalla kustannuspaikalla 710 vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmissa. Toimi kuuluu vaativuusryhmään V. Kiinteistöpäällikön tehtävänä on toteuttaa kirkon kiinteistökartoituksessa esille tulleet kehittämistoimet sekä tehdä suunnitelma kiinteistönhoidosta koko kirkon tasolla. Lisäksi hän vastaa kirkon edustajana seminaarin remontin suunnittelusta ja mahdollisesta toteutuksesta, keskushallinnon kiinteistösopimusten kilpailutuksesta sekä Suokadun huoneistosuunnitelman tekemisestä ja kirkon omistamien kiinteistöjen sekä asuntojen huoltoon liittyvistä asioita. Kiinteistöpäällikkö toimii asiantuntija-apuna seurakunnille ja luostareille. Kiinteistöpäällikkö

2 kehittää peruskorjausavustusprosessia esimerkiksi siten, että avustuksille luodaan kriteeristö ja selkeät pelisäännöt. Kiinteistöpäällikkö toimii johtoryhmän jäsenenä palvelukeskuksen johtajan alaisuudessa. Pätevyysvaatimuksena on soveltuva rakennusalan koulutus, alan vankka työkokemus sekä kokemus vastaavien tehtävien hoitamisesta. Meneillään olevan hallinnon kehittämisen yhteydessä ja jo aikaisempien työryhmien raporteissa on useaan otteeseen painotettu kirkon kiinteistökartoituksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden tärkeyttä. Kirkon ja sen seurakuntien kiinteistömassa on suuri ja se kaipaa kiireellistä suunnitelmaa konkreettisista toimenpiteistä. Erilaisten työryhmien toiminta asiaan liittyen ei ole tuottanut tuloksia. Kirkon kiinteistöistä ortodoksinen seminaari odottaa edelleen remontin aloittamista ja projektia on siirretty alkuperäisestä suunnitelmasta kahdella vuodella. Kirkon keskustalo Kuopiossa on peruskorjattu ja sen ylläpito sekä tulevista huoltokirjan mukaisista korjaustoimista vastaaminen vaatii ammattiosaamista. Edellä esitettyjen keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamiseksi ja kirkon kiinteistötoimen kehittämiseksi on perusteltua palkata tehtävään määräaikainen kiinteistöpäällikkö. Määräaikaisen kiinteistöpäällikön tointa ei perusteta. Kiinteistöasioihin liittyvät tehtävät hoidetaan projektikohtaisesti ostopalveluna ja tätä varten varataan määrärahaa budjettiin. Palvelukeskuksen johtajan esittely 2 Keskushallinnon kustannussäästöjen linjaukset Kirkollishallitus on kokouksessaan päättänyt, että palvelukeskuksen johtoryhmä valmistelee kirkollishallitukselle esityksen keskushallinnon kustannussäästöjen linjauksista. Palvelukeskuksen johtoryhmä on kirkon keskusrahaston vuoden 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä tehnyt seuraavan esityksen talouden suunnittelulle vuosina : kaikki olemassa olevat sopimukset kilpailutetaan ja niiden sisältö tarkistetaan vuosien aikana eläköitymisen takia vapautuvat tehtävät arvioidaan ja mikäli ne täytetään, toimenkuvat muutetaan palvelukeskuksen organisaatiota paremmin palveleviksi, muutoksessa arvioidaan seurakuntayhteistyön ja ulkoistamisen mahdollisuudet eläkekassamenoa ei kateta pohjarahaston siirrolla vaan talous sopeutetaan kattamaan myös eläkemenot, käytäntö on OrtL 37 :n mukainen keskushallinnon varoin kustannettavia työtehtäviä arvioidaan ja tehtäviä jaetaan uudelleen (esim. kustannustoiminnan koordinointivastuun jakaminen seminaarin kanssa) hiippakuntien rutiinitoimintoja keskitetään ja turhista toimitiloista luovutaan kiinteistöjen hoitoa ja kiinteistötointa johdetaan sekä kehitetään ammattimaisesti kiinteistökulujen pienentämiseksi keskushallinnossa ja seurakunnissa hiippakuntien, seminaarin ja keskusrekisterin kulut sekä kirkkomuseosäätiön, Valamon kirjaston ja konservointilaitoksen avustusten määrä sopeutetaan valtionavun määrään, koska

3 valtionavustuksen pohja on vuoden 2007 muutoksessa laskettu näiden ylläpidettävien toimintojen pohjalta rakenteellisesti budjetointia muutetaan siten, että sisäisiä kirjauksia ei tehdä kustannuspaikkojen välillä vaan talous sopeutetaan kulurakenteen mukaiseksi Keskushallinnon talouden suunnittelun pitkän aikavälin tavoite on, että kaikkien seurakuntien taloushallinto toteutetaan keskitetysti kirkon taloustoimistossa. Tavoite on, että kirkon yhteisvastuullisuus keskusrahaston varojen käytössä näkyy siten, että yhteiset, välttämättömät toiminnot hoidetaan keskitetysti ja niiden kulut katetaan keskusrahastomaksuilla ja valtionavulla. Käytännössä tämä tarkoittaa talouden sopeuttamista siten, että erillisiä palkkioperusteisia maksuja ei kerätä taloushallinnon tai muidenkaan toimintojen hoitamisesta. Tällä hetkellä yhteisvastuullisesti, keskusrahaston varoin hoidetaan: eläkekassan kulut hiippakuntien henkilöstöstä ja tiloista aiheutuvat kulut seminaarin toiminnasta aiheutuvat kulut keskusrekisteristä ja arkistotoimesta aiheutuvat kulut henkilöstö-, hallinto- ja lakiasioiden hoitamisesta aiheutuvat kulut kirkkopalveluiden koordinoinnista aiheutuvat kulut (koulutus, kasvatus, lähetys, diakonia, maahanmuuttajatyö, yhteistoimintasopimukset) virallisesta viestinnästä, tietohallinnosta ja kustannustoiminnasta aiheutuvat kulut toiminta- ja peruskorjausavustukset sekä konservointi- ja kiiltokultausavustukset kirkon hallussa olevan kulttuurisesti arvokkaan kansallisomaisuuden hoito (museo, Valamon konservointilaitos ja kirjasto) taloushallinnon hoitamisesta aiheutuvat kulut niiltä osin, kun kerättävät maksut eivät kata kuluja sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut kirkon omistamien kiinteistöjen kulut (seminaari ja keskustalo) kirkolliskokouksen ja kirkollishallituksen toiminnasta aiheutuvat kulut. Mikäli taloudellinen tilanne heikkenee oleellisesti, yhteisiä toimintoja puretaan seuraavan järjestyksen mukaan: 1. Palvelualueiden tehtävien hoitamisesta neuvotellaan seurakuntien ja yhteistyösopimuskumppaneiden kanssa. Tukitoimintojen uudelleen järjestelyssä (esim. talous- ja rekisteripalvelut) otetaan huomioon myös ulkopuoliset yhteistyökumppanit kuten esimerkiksi evankelis-luterilainen kirkko. 2. Seurakuntien toimintaa tukevista pitkäaikaisista avustuksista luovutaan ja seurakuntia tuetaan löytämään sellaisia kestäviä ratkaisuja, jotka eivät perustu jatkuvaan toiminnan avustamiseen, tämä tulee ottaa huomioon seurakuntien taloussuunnittelussa. 3. Peruskorjausavustuksista luovutaan, mikä on siinä tapauksessa otettava huomioon seurakuntien taloussuunnittelussa. 4. Kiinteistöomaisuuden (seminaari ja keskustalo) ja sijoitusomaisuuden purkaminen.

4 Keskusrahaston taloussuunnittelun tulee kehittyä toiminnan muutoksen mukaan. Vanhoja, totuttuja toimintatapoja talouden suunnittelussa on kyettävä arvioimaan. Keskusrahastoon kerättävien varojen keräämisperusteiden sijaan tulee päättää, miten yhteiset varat käytetään koko kirkon edun mukaisesti ja yhteisvastuullisesti. Tulorahoitus kirkossa ei tule kasvamaan ja lyhyen aikavälin säästötoimia on vaikea löytää mikäli rakenteet ja yhteisvastuullisesti hoidettavat toiminnot pysyvät ennallaan. Keskushallinnon uudistuksessa eräs periaate oli, että yhteisesti hoidettavia toimintoja voidaan toteuttaa verkostoituneesti. Viestinnässä tätä periaatetta on toteutettu mutta muilta osin synergiaetuja tulee aktiivisesti etsiä kirkon sisältä ja ulkopuolelta. Esityksen lähtökohta on, että keskusrahastomaksujen lisäksi seurakunnat eivät maksa muita maksuja yhteiseen kassaan vaan varojen käyttö sopeutetaan saatavien tulojen mukaiseksi. Kirkolliskokouksen tulee päättää siitä, että keskusrahastomaksun peruste pysyy jatkossa kohtuullisena. Taloushallinnon keskittäminen yhdenmukaistaa käytäntöjä, mahdollistaa konsernilaskennan sekä helpottaa talouden ohjausta ja valvontaa. Seurakuntien toimintaa on perusteltua tukea hetkellisesti mutta avustukseen perustuva toiminnan pitkäaikainen ylläpitäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Sen sijaan esityksessä seurakuntia tuetaan siten, että hallintoon liittyvät keskeisimmät tukitoiminnot (mm. jäsenrekisteri ja taloushallinto) hoidetaan keskitetysti ilman erillistä korvausta keskusrahaston varoin. Peruskorjauksiin liittyvien avustusten merkitys kasvaa tulevaisuudessa koska kirkolla on velvollisuus ylläpitää ja korjata kulttuuriomaisuuttaan. Kiristyvässä taloustilanteessa näistäkin avustuksista on kuitenkin pystyttävä luopumaan. Kirkon omien kiinteistöjen realisointia tulee pohtia mutta laskelmien perusteella omissa tiloissa toimiminen on toistaiseksi kustannustehokkainta. Esityksen mukaan. Toimistopäällikön esittely 3 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman linjaukset (Liite 103 a-b) Vuoden 2015 osalta alijäämäiseen tulokseen vaikuttavat kertaluontoisena kulueränä kirkkopäivät ( euroa), jotka on vuoden 2010 kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti päätetty toteuttaa vuonna 2015 kirkon tuella. Alijäämään vaikuttaa lisäksi arkistosihteerin palkkaaminen määräaikaisesti (18 kk) saattamaan loppuun kesken jäänyt arkistonmuodostussuunnitelmatyö (41 000). Lisäksi tulosta huonontaa kirjavaraston alaskirjaus ( ), joka on päätetty toteuttaa neljän vuoden aikana. Suunnitelmassa ei myöskään kateta eläkekuluja pohjarahastosta kuten aiemmin on tehty ( ). Talouden suunnittelun ja kehittämisen näkökulmasta toimenpide on tarkoituksenmukainen, koska se antaa realistisen kuvan kirkon talouden haasteista ja sopeuttamistarpeesta. Tuotto-odotuksissa alijäämään vaikuttavat lisäksi sijoitustoiminnan tuottojen lisäys edellisten vuosien budjetointiin verrattuna (41 000). Lisäksi talousarviossa Lintulan luostarille maksettavia tuohusten valmistuskorvauksia on korotettu vastaamaan nykypäivää, jolloin toiminnasta keskusrahastolle jäävän tuoton esitetään alenevan euroa.

5 Kirkollishallitus käsittelee talousarvioesityksen ja tekee päätökset linjauksista sekä muutoksista. Talousarviosta päätetään lokakuun istunnossa. Esityksen mukaan. Lokakuun istuntoon tuodaan esitys, jossa huomioidaan käydyssä keskustelussa esille tulleet seikat erityisesti tuotto-odotusten arviointiin liittyen. Toimistopäällikön esittely 4 Keskusrahastotyöryhmän raportti ja seurakuntien lausunnot Vuoden 2012 kirkolliskokoukselle tehtiin aloite keskusrahastomaksujen määräysperusteiden ja käytön tarkoituksenmukaisuuden selvittämisestä ja määräytymisperusteiden kehittämisestä seurakuntatalouksien tarpeita paremmin vastaaviksi. Asiaa valmistelemaan asetettiin työryhmä, joka jätti raporttinsa vuoden 2013 kirkolliskokoukselle. Vuoden 2013 kirkolliskokous käsitteli raportin, teki huomioita ja päätti, että keskusrahastotyöryhmä jatkaa työskentelyään syksyyn 2014 asti ja että loppuraportti lainmuutostarpeineen tuodaan vuoden 2014 kirkolliskokouksen käsittelyyn. Keskusrahastotyöryhmän loppuraportti on täydennys vuoden 2013 raporttiin. Siinä on täsmennetty ja konkretisoitu toimenpide-esityksiä sekä tehty vaihtoehtoisia laskelmia keskusrahastoprosentille. Kirkollishallitus päätti kokouksessaan lähettää raportin lausuntokierrokselle seurakuntien neuvostoille siten, että lausunnot ja raportti käsitellään syyskuun istunnossa. Määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot ovat liitteessä 104 a-m. Kirkollishallitus käsittelee raportin ja lausunnot. Asiasta tehdään varsinainen esitys lokakuun istunnossa, kun kirkolliskokousseminaarissa on ensin käyty periaatteellinen keskustelu aiheesta. Esityksen mukaan. Toimistopäällikön esittely 5 Toiminta-avustukset vuosille Toiminta-avustuksia vuosille jaetaan tässä vaiheessa seuraavasti: Lieksan ortodoksinen seurakunta euroa. Kirkollishallitus jakoi seurakunnille toiminta-avustuksia, jolloin Lieksan seurakunnalta ei tullut anomusta, vaikka se on pysyvästi saanut toiminta-avustusta. Seurakunnalle varauduttiin myöntämään

6 toiminta-avustusta myöhemmin ja nyt avustushakemus on saapunut. Lieksan ortodoksinen seurakunta on pysyvästi heikossa taloudellisessa tilanteessa. Liite 105. Esityksen mukaan. Kirkollishallitus näkee erityisen myönteisenä Lieksan seurakunnan aktiivisen toiminnan seurakuntaliitoksessa. Piispa Arsenin esittely 6 Suomen ortodoksisen kirkon kulttuuriperintöstrategia Kirkollishallitus on kokouksessaan vuoden 2012 kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on ollut laatia kokonaisvaltainen strategia ohjaamaan kirkon, seurakuntien, kirkkomuseon ja konservointilaitoksen hallintaa. Työryhmä on laatinut raportin, jossa se tekee esityksiä kirkon kulttuuriperinnön organisoimiseksi. Liite 106. Työryhmän raportti lähetetään kirkolliskokoukselle. Esityksen mukaan. Palvelukeskuksen johtajan esittely 7 Näyttely- ja turvateknisten ratkaisujen rahoittaminen kirkkomuseossa Kirkkomuseon näyttelytilojen rakennusprojekti on saatettu päätökseen. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella toteutetusta hankkeesta on tehty loppuraportti sekä viimeinen maksatushakemus rahoittajalle. Hanke on tarkastettu Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määräämän tarkastajan toimesta Rakennushankkeen kustannuksista kirkon osuus on 37,2 prosenttia ja kirkkomuseon säätiön osuus 17,8 prosenttia. Säätiön taloudellinen tilanne on vuoden 2014 kuluessa oleellisesti heikentynyt kirkon pienentyneen avustuksen takia. Myös näyttelytilojen rakentamiseen liittyvät säätiölle kohdentuneet ylimääräiset kustannukset ovat entisestään huonontaneet tilannetta. Kirkkomuseon näyttelyn rakentaminen on museosäätiön vastuulla ja se on ollut rakennushankkeeseen liittyvä, mutta erillinen Euroopan sosiaalirahaston tuella toteutettava hanke. Näyttelyn rakentaminen on edennyt suunniteltua hitaammin monista eri syistä johtuen ja siksi kirkon ja säätiön edustajat ovat neuvotelleen ratkaisuista, joiden avulla näyttely saadaan avoimeksi vuoden 2015 alussa. Museosäätiön ratkaisuesitys on perusteluineen liitteessä 107.

7 Kirkon ja säätiön väliseen yhteistoimintasopimukseen ( ) perustuen säätiölle annetaan syyskuussa 2014 ennakkona tulevien vuosien toiminta-avustusta euroa. Vuosiavustuksen määrästä päätetään erikseen keskusrahaston talousarvion yhteydessä. Kirkollishallitus ei voi ilman kirkolliskokouksen päätöstä taata säätiölle lainaa, joka lähtökohtaisesti on pitkäaikainen. Esitys lainatakauslimiitistä valmistellaan kirkolliskokouksen päätettäväksi. Kirkolliskokous ja kirkollishallitus ovat päätöksenteossaan useaan otteeseen painottaneet, että näyttely tulee avata niin nopeasti kuin mahdollista. Esitetty rahoitusratkaisu turvaa sen, että työt eivät pysähdy ja museotoiminta jatkuu. Projektin tässä vaiheessa keskeytys vaarantaisi myös ulkopuolisen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) myöntämän rahoituksen saamisen. Säätiö on jo tähän mennessä hankkinut ulkopuolista rahoitusta kirkon omaisuuden hoitoon ja avustusanomuksia on lähetetty myös tulevaa ajatellen. Kulttuuristrategiaa laatinut työryhmä painottaa raportissaan museon merkitystä asiantuntijaorganisaationa koko kirkon tasolla. Kirkolla on museokokoelmissa mutta myös seurakunnissa mittava kulttuuriperintö hoidettavanaan. Tarvitaan asiantuntijataho, joka arvioi ja ohjaa tätä toimintaa. Säätiön ja kirkon yhteistoiminnalla tämä tehtävä voidaan jatkossa hoitaa kustannustehokkaasti niin, että rahoitusvastuu ei tulevaisuudessa jää yksinomaan kirkolle. Kirkkomuseon säätiöltä pyydetään lisäselvityksiä esityksessä olleeseen kustannusarvioon liittyen. Seuraavaan istuntoon tuodaan esitys, jossa on nyt esillä olleeseen arvioon verrattuna puolitettu ja kaksi kolmasosaa ratkaisut, sekä eri vaihtoehtoja henkilöstön palkkakulujen pienentämiseksi. Lisäksi säätiötä pyydetään esittämään suunnitelma siitä, miten taloutta hoidetaan tulevaisuudessa. Suunnitelman tulee sisältää selvitys siitä, millaisia säästötoimenpiteitä talouden elvyttämiseksi on tehty tai on suunnitteilla ja miten mahdollisen lainan lyhennykset hoidetaan, mikäli lisärahoitusta ei järjesty. Palvelukeskuksen johtajan esittely 8 Työehtosopimuksen sitovuus Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimus on hyväksytty ja se on voimassa Sopimus sisältää työntekijöiden palkkarakenteen uudistuksen, jossa entisen 13 vaativuusryhmän sijaan on 5 vaativuusryhmää ja enintään 35 %:n henkilökohtainen palkanosa on korvattu enintään 28,8 %:n suuruisella suoriteperusteisella palkanosalla, johon lukien voi sisältyä enintään 12 %:n kokemuslisä. Lisäksi uusi työehtosopimus sisältää useita pienempiä rakenteellisia muutoksia ja uudistuksia. Sopimus on laadittu kustannusneutraaliksi yleistä raamiratkaisun mukaista palkankorotusta lukuun ottamatta.

8 Kirkollishallitus päättää, että voimaan tulleesta työehtosopimuksesta ja sen määräyksistä eivät kirkko, keskushallinto, seurakunnat eikä kirkon erilliset yksiköt, joita sopimus koskee, saa poiketa ilman kirkollishallituksen antamaa lupaa. Työehtosopimus ja sen ehdot ovat työnantajaa sitovia määräyksiä. Uusi työehtosopimus sisältää sellaisia rakenteellisia muutoksia palkkausjärjestelmän osalta, jotka vaativat koulutuksen järjestämistä kaikille kirkon hallinnossa toimiville yksiköille. Kirkollishallitus tulee antamaan syksyn 2014 kuluessa sopimuksen soveltamisesta sitovat ohjeet kirkon taloustoimistolle, seurakunnille ja kirkon hallinnossa toimiville erillisille yksiköille. Palvelutyönantajien työnantajaliitto on neuvotellut sopimuksen työntekijöitä edustavan liiton kanssa ja yksittäistapauksessa työnantajaliitto antaa lausunnon sopimuksen ehtojen soveltamisesta ja tulee laatimaan soveltamisohjeet työehtosopimuksen tulkinnasta yhdessä palvelukeskuksen kanssa syksyn 2014 aikana. Kirkollishallitus valvoo OrtL 33 :n 6 kohdan nojalla kirkon ja seurakuntien etua työmarkkina-asioissa. Lisäksi kirkollishallitus ohjaa kirkon ja seurakuntien työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa sekä neuvottelee ja sopii kirkon ja seurakuntien puolesta niiden työntekijöiden palvelussuhteiden ehdoista. Esityksen mukaan. Mikäli sopimusehdoista halutaan poiketa, on vastaukset muutosesitykseen tultava palvelukeskuksesta nopeasti. Kirkollishallituksen lakimiesjäsenen esittely 9 Joensuun ja Lieksan ortodoksisen seurakunnan yhdistyminen ja Lieksan seurakunnan lakkaaminen Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo on antanut toimeksiannon Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherralle Iivo Suvannolle valmistella Lieksan seurakunnan liittäminen Joensuun seurakuntaan. Seurakuntien valtuustot ovat päättäneet hyväksyä sopimuksen Lieksan ortodoksisen seurakunnan liittämisestä Joensuun ortodoksiseen seurakuntaan lukien, jolloin Lieksan seurakunta lakkaa itsenäisenä oikeushenkilönä. Liite 109 a-b. Arkkipiispan esityksestä kirkollishallitus päättää lakkauttaa Lieksan ortodoksisen seurakunnan lukien ja päättää hyväksyä sopimuksen seurakunnan liittämisestä Joensuun ortodoksiseen seurakuntaan. Lieksan ortodoksisen seurakunnan taloudellinen tilanne on erittäin heikko, eikä seurakunta kykene hoitamaan yksin seurakunnalla olevia taloudellisia ja oikeudellisia velvoitteita ilman toisen taloudellisesti vahvemman seurakunnan apua. Joensuun seurakuntaan sulautumalla voidaan parhaiten turvata seurakunnan palvelut myös Lieksan seurakunnan alueella. Arkkipiispa Leo Karjalan hiippakunnan

9 piispana esittää OrtL 7 :n 2 momentin perusteella, että Lieksan ortodoksinen seurakunta lakkautetaan ja liitetään Joensuun ortodoksiseen seurakuntaan. Esityksen mukaan. Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 10 a) Avustus Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan historiaan vuosilta Kiuruveden ortodoksinen seurakunta anoo 4000 euron avustusta vuodelle 2014 ja 4000 euron avustusta vuodelle 2015 käytettäväksi Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan historian tekemiseen. Seurakunta lakkaa vuoden 2015 lopussa. Seurakunnan neuvosto on valmistellut hanketta ja hyväksynyt budjetin, jonka loppusumma on Liite 110 a. Kirkollishallitus hylkää esityksen. Raha-avustuksen sijaan kirkko voi ostaa Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan historiasta kertovia kirjoja kirjan valmistuttua. Kirkollishallitus pitää kirjahanketta hyödyllisenä mutta kustannuksiltaan ylimitoitettuna ponnistuksena pienelle seurakunnalle (Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan verokertymä vuonna 2013 oli ). Kirkollishallitus ei ole tukenut kirjahankkeita, joten päätös on yleisen linjauksen mukainen. Vuoden 2014 budjetissa ei ole myöskään varausta hankkeelle. Esityksen mukaan. Kirkollishallitus kannustaa seurakuntaa etsimään vaihtoehtoisia yhteistyövaihtoehtoja esimerkiksi yliopiston opinnäytetöistä. b) Hellevi Matihaltin ja Aristarkos Sirviön 3000 euron avustushakemus Simeon ja Hanna-verkkolehden ylläpitämiseen ja kehittämiseen Simeon ja Hanna on riippumaton ortodoksinen verkkolehti, jonka julkaisija on rekisteröimätön yhdistys Simeon & Hanna. Lehti on aloittanut julkaisutoimintansa toukokuussa 2014 yhteisöjen ja yksityisten lahjoitusten turvin. Simeon ja Hanna julkaistaan osoitteessa Vastaavat toimittajat ovat Hellevi Matihalti ja Ari Sirviö. Liite 110 b. Kirkollishallitus hylkää esityksen.

10 Kirkollishallitus pitää myönteisenä kaikkea kirkon viestinnän lisänä olevaa tiedottamista, verkkolehtiä ja blogi-kirjoituksia. Budjetissa ei ole erillistä määrärahaa kirkon ulkopuoliseen tiedottamiseen vaan kirkko tukee ensisijaisesti sen omaa virallista viestintää. Kirkon päivitetyn tiedotusstrategian valmistuttua on mahdollista tarkastella asia uudelleen, mutta tuolloin on tärkeää, että mahdolliset viestintähankkeisiin suunnatut avustukset tulevat kaikkien vapaaehtoistoimijoiden ja tahojen haettavaksi samanaikaisesti yhdessä sovittujen kriteerien mukaisesti. Esityksen mukaan. c) Suomi-Assyria-yhdistyksen anomus kolehtipäivästä Suomi-Assyria-yhdistys on perustettu vuonan 2007 tukemaan assyrialaisia kristittyjä niin Suomessa kuin heidän kotimaassaan sekä Lähi-Idässä. Yhdistyksen tehtävänä on assyyrialaisia koskevan tiedon lisääminen ja humanitaarinen apu kansalle, joka elää sodan keskellä. Yhdistys toimii pienimuotoisesti, mutta avun perillemenon on tehokasta paikallisten auttajien vuoksi. Yhdistys on ollut syrjäisten kylien vesihuolto- ja koulubussiprojekteissa. Osa Suomessa asuvista assyrialaisista on ortodoksisten seurakuntien jäseninä. Yhdistys esittää että kirkollishallitus myöntäisi Suomi-Assyria-yhdistykselle kolehtipäivän, jotta he voisivat kartuttaa katastrofivaroja. Liite 110 c. Kirkollishallitus hylkää esityksen. Humanitäärisenä apuna kirkollishallitus esittää 500 suuruista kertaavustusta lähialueyhteistyön momentilta. Vuonna 2012 kirkon taloudenhoitaja esitti kirkollishallituksen kautta määrättävien kolehtipäivien supistamista. Seurakunnille jää näin ollen enemmän väljyyttä kantaa kolehteja haluamiinsa paikallis- tai valtakunnallisen tason kohteisiin. Haettu kolehti voidaan tarvittaessa mahdollisesti järjestää paikallisen seurakunnan toimesta. Kirkollishallitus ei myönnä avustusta ja toteaa, että humanitäärinen apu alueelle tulee muuta kautta. d) Avustusanomus Vaeltajan lauluja II levytyksen toteuttamiseksi Joensuun ortodoksinen mieskuoro hakee avustusta Vaeltajan lauluja II:n sovittamiseen, harjoittamiseen, levytykseen ja tunnetuksi tekemiseen yhteensä 5000 euroa. Levytyksen kokonaisbudjetti on euroa. Liite 110 d. Esitys Kirkollishallitus hylkää esityksen. Raha-avustuksen sijaan kirkko voi ostaa levyjä niiden valmistuttua.

11 Perustelut Kirkollishallitus pitää tärkeänä myös ei-liturgisen lauluperinteen esillä pitämistä. Kirkollishallituksella ei ole budjettivarausta tämän tyyppiselle hankkeelle. Esityksen mukaan. Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 11 Apurahoja teologisiin opintoihin Apurahan saajien tulee sitoutua täysipäiväiseen tutkimustyöhön ja liittää raporttiinsa työnohjaan lausunto opintojen ja tutkimusten edistymisestä apurahakauden lopussa. Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee sisältyä yksilöity tutkimussuunnitelma ja aikataulu sekä suunnitelma apurahan käytöstä ja apurahakauden tavoitteista. Hakemuksesta tulee myös ilmetä jatkotutkintoa varten jo suoritetut opinnot, aiemmat apurahat viiden viimeisen vuoden ajalta sekä jatko-opintoihin päätoimisesti käytetty aika myös viiden viimeisen vuoden ajalta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää aineen professorin tai työnohjaajan lausunto. Kirkollishallitus on varannut jatko-opintoihin käytettäväksi apurahaksi euroa. Kirkollishallitus julistaa haettavaksi lisäksi kaksi pienempää apurahaa: Johannes Mureen rahastosta euroa ensisijaisesti ortodoksisen kirkon elämään ja toimintaan liittyvään tutkimukseen ja jatko-opintoihin. Johannes Mureen apurahaa haetaan oheisella lomakkeella. Molempien edellä mainittujen apurahan saajien tulee esittää kirkollishallitukselle vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä käyttövuoden loppuun mennessä tai viimeistään kahden vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Piispa Aleksin stipendirahastosta on haettavana vapaamuotoisella hakemuksella 500 euroa ulkomailla tapahtuvan ortodoksisen teologian opiskeluun. Kaikki hakemukset on toimitettava osoitteella Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalankatu 1, Kuopio tai sähköpostitse viimeistään perjantaina Tiedusteluihin vastaa kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov puh Ortodoksisen kirkon palvelukeskus Kyrkostyrelsens kansli Synodal Office of the Orthodox Church in Finland Церковное управление Финляндской Православной Церкви

12 Karjalankatu Kuopio, Finland Kirkollishallitus julistaa haettavaksi apurahat. Apurahoista tiedotetaan kirkon virallisilla sivuilla Esityksen mukaan Kirkollishallituksen lakimiesjäsenen esittely 12 Iljala ry:n oikaisuvaatimus Yhdistys on tehnyt vuokrasopimuksen Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kanssa koskien Pappilan kiinteistön ja rakennusten käyttöä. Oikaisuvaatimuksen mukaan seurakunta on päättänyt korottaa sopimuksen mukaista vuokraa 28 %:ia ja vuokralaisen käsityksen mukaan vuokraa voidaan korottaa enimmillään indeksikorotusta vastaavasti. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että seurakunta on menetellyt sopimuksen ehtojen vastaisesti kiinteistön piha-alueen ja tilojen käytön osalta. Liitteet 112 a-b. Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. Osapuolten välillä on voimassa oleva Pappilan kiinteistöä ja rakennusten käyttöä koskeva vuokrasopimus, jonka vuokrankorotusta koskevan ehdon tulkinnasta ja vuokrankorotuksen määrän kohtuullisuudesta osapuolet ovat erimielisiä. Asiassa on kysymys sopimusoikeudellisesta riidasta, eikä erimielisyyttä koskevien asioiden tutkiminen kuulu kirkollishallituksen toimivaltaan, vaan yleiselle alioikeudelle. Oikaisuvaatimuksessa ei vaadita päätöksen kumoamista OrtL:n 98 ja 99 :en perusteella ja tämän vuoksi kirkollishallitus ei tutki oikaisuvaatimusta. Esityksen mukaan. Kirkollishallituksen lakimiesjäsenen esittely 13 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Veikko Purmosen tekemästä valituksesta, dno 03559/14/2399 Kirkollishallitus hylkäsi pidetyssä kokouksessa Veikko Purmosen tekemän oikaisuvaatimuksen koskien Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja heidän

13 varamiesten valitsijoiden valintaa. Purmonen on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Liite 113. Kirkollishallitus lausuntonaan toteaa, että valituksessa ei ole tuotu esille mitään uusia perusteita, jotka eivät olisi olleet tiedossa oikaisuvaatimusta käsiteltäessä. Tämän vuoksi kirkollishallitus esittää, että hallinto-oikeus hylkää valituksen. Kirkollishallitus on oikaisuvaatimusta käsitellessään päätöksessä todennut ne perusteet, joiden vuoksi kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja heidän varamiesten valitsijoiden valintaa koskevaa päätöstä ei voida kumota. Hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa ei ole sellaisia uusia seikkoja tai perusteita, joista kirkollishallituksen tulisi erikseen lausua. Kirkollishallitus katsoo, että nunna Elisabet ei ole ollut esteellinen osallistumaan kirkollishallituksen päätöksentekoon asiassa sen vuoksi, että hän ei ole Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston eikä seurakunnanvaltuuston jäsen, eikä muutoinkaan ole ollut esteellinen Purmosen valituksessa väittämin perustein. Esityksen mukaan. Kirkollishallituksen lakimiesjäsenen esittely 14 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Veikko Purmosen tekemästä valituksesta, dno 03689/14/2399 Kirkollishallitus hylkäsi pidetyssä kokouksessa Veikko Purmosen tekemän oikaisuvaatimuksen koskien Helsingin ortodoksisen seurakunnan johtosäännön hyväksymistä. Purmonen on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Liite 114. Kirkollishallitus lausuntonaan toteaa, että valituksessa ei ole tuotu esille mitään uusia perusteita, jotka eivät olisi olleet tiedossa oikaisuvaatimusta käsiteltäessä. Tämän vuoksi kirkollishallitus esittää, että hallinto-oikeus hylkää valituksen. Kirkollishallitus on oikaisuvaatimusta käsitellessään päätöksessä todennut ne perusteet, joiden vuoksi johtosäännön hyväksymistä koskevaa päätöstä ei voida kumota. Hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa ei ole sellaisia uusia seikkoja tai perusteita, joista kirkollishallituksen tulisi erikseen lausua. Kirkollishallitus katsoo, että nunna Elisabet ei ole ollut esteellinen osallistumaan kirkollishallituksen päätöksentekoon asiassa sen vuoksi, että hän ei ole Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston eikä seurakunnanvaltuuston jäsen, eikä muutoinkaan ole ollut esteellinen Purmosen valituksessa väittämin perustein.

14 Esityksen mukaan. Huomionosoitukset 15 Siunauskirja Ritva Dahlström (MA) Minna Anttonen (MA) Maija Rantsi Esteri Rinnemaa Aili Sulka-Aho Leena Viinisalo-Heiskanen Meeri Jolkkonen Pauli Ratilainen Kuisma Mäenharju Pirjo Kuikka Ritva Jyrkinen Helvi Tiainen Aila Malmivuori Mikael Leiman Ala-Annala Martti (MA) Dowe Silja (MA) Nousiainen Kirsti (MA) Mäkinen Rauha(MA) Tikkanen Elia (MA) PKR:n Ilk mitali Arkkimandriitta Apostolos Trifyllis Yrjö Tenovuori PKR:n ritarimerkki Tyyne Joutsen PKR:n 1 lk:n ritarimerkki Sergei Pogreboff Tamara Vehkakoski Orvokki Lankinen Heli Witting PKR:n I lk:n komentajamerkki rintaristillä Aleksandrian ja koko Afrikan Paavi ja Patriarkka Teodoros II Tiedoksi 16

15 a) Määräaikaan mennessä on saapunut yksi kirkolliskokousaloite. Aloitteen on tehnyt kirkolliskokousedustaja Mikael Sundkvist. Aloitteessa esitetään, että kirkolliskokous päättää hallinnon kehittämisen päälinjasta vasta saatuaan esitykset vaihtoehtoisista malleista. Jos nykyinen hallinnon kehittämisen työryhmä esittää vain yhtä kehittämismallia, kirkolliskokous päättää kahden lisäselvityksen tilaamisesta. Nämä kaksi vaihtoehtoa voisivat olla toisaalta yhden hiippakunnan mallia, toisaalta mallia, jossa kolmelle hiippakunnalle siirretään merkittävä osa seurakunnille tällä hetkellä kuuluvista tehtävistä ja seurakuntien hallintoa vastaavasti kevennettäisiin. Aloite perusteluineen on liitteessä 116 a. Aloitteeseen ovat yhtyneet kirkolliskokousedustajat Laura Aho, Simo Haavisto ja Ioannis Lamproloulos. Aloitteeseen liittyvä esitys tuodaan kirkollishallituksen lokakuun istuntoon, jossa hallinnon kehittäminen on esillä. b) Hallinnon kehittämisen jatkotyöryhmä on jättänyt raporttinsa Raportti on liitteenä 116 b ja siitä käydään keskustelu kirkolliskokousseminaarissa. Asia tulee varsinaiseen käsittelyyn lokakuun istunnossa. c) Vuoden 2012 kirkolliskokous päätti, että kirkon uuden strategian valmistelu tulee aloittaa niin, että vuoden 2014 kirkolliskokoukselle tuodaan strategialuonnos vuonna 2016 alkavalle uudelle strategiakaudelle. Luonnos lähetetään lausuntokierrokselle kirkolliskokouksen päättämällä tavalla. Vuoden 2015 kirkolliskokous päättää kirkon tulevasta strategiasta. Kirkollishallitus on linjakeskustelussaan todennut, että olemassa olevaa strategiaa tulee päivittää, selkeyttää, priorisoida ja tiivistää seuraavaa kautta varten ja tärkeimmät tavoitteet tulee saada selkeämmin näkyviin. Kirkollishallitus totesi, että strategiaryhmä valmistelee asiaa eteenpäin. Työryhmä on luonnoksen valmistelussa hyödyntänyt taustamateriaalina strategiakyselyjen tuloksia, arvostavan kehittämisen raporttia, työhyvinvointikyselyn tuloksia ja voimassa oleva strategiaa. Prosessi etenee siten, että kirkolliskokousseminaarissa käydään keskustelu strategiatyöryhmän valmistelun pohjalta, jonka jälkeen työryhmä työstää esityksen kirkollishallituksen lokakuun istuntoon ja edelleen marraskuun kirkolliskokoukseen. d) Suomen ortodoksisen kirkon jäsenyys Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissiossa (CCME Churches Comission for Migrants in Europe) on hyväksytty järjestön vuosikokouksessa, Sigtunassa Kokouksen raportti on liitteenä 116 d. e) Seurakuntien sisäisen valvonnan ohje on valmistunut ja se lähetetään seurakuntiin. Liite 116 e. f) Sisäministeri Päivi Räsäsen kirje. Liite 116 f. Kirkollishallitus merkitsi tiedoksi kohdat a-f. Pöytäkirjan tarkastajat 17

16 Istunnon pöytäkirjan tarkastavat metropoliitta Ambrosius ja Heikki Piiroinen.

Kirkollishallituksen istunto 5.9.2014 Pöytäkirja. *** Palvelukeskuksen johtajan esittely 1 Kirkon kiinteistöpäällikön määräaikainen toimi

Kirkollishallituksen istunto 5.9.2014 Pöytäkirja. *** Palvelukeskuksen johtajan esittely 1 Kirkon kiinteistöpäällikön määräaikainen toimi Kirkollishallituksen istunto 5.9.2014 Pöytäkirja Aika: 5.9.2014 klo 13.00 Paikka: Kulttuurikeskus Sofian kokoustilat, Vuosaari, Helsinki Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius,

Lisätiedot

Kirkollishallituksen istunto 22.11.2015 Pöytäkirja ***

Kirkollishallituksen istunto 22.11.2015 Pöytäkirja *** Kirkollishallituksen istunto 22.11.2015 Pöytäkirja Aika: 22.11.2015 klo 18.30 19.50 Paikka: Valamon luostari, Trapesa Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Elia,

Lisätiedot

Kirkollishallituksen istunto 4.9.2015. Pöytäkirja. *** Palvelukeskuksen johtajan esittely 101 Kirkon viestinnän järjestelyt

Kirkollishallituksen istunto 4.9.2015. Pöytäkirja. *** Palvelukeskuksen johtajan esittely 101 Kirkon viestinnän järjestelyt Kirkollishallituksen istunto 4.9.2015 Pöytäkirja Aika: 4.9.2015 klo 13.00-15.15 Paikka: Ortodoksinen seminaari, Joensuu Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Elia,

Lisätiedot

Kirkollishallituksen istunto 2.6.2015 Pöytäkirja

Kirkollishallituksen istunto 2.6.2015 Pöytäkirja Kirkollishallituksen istunto 2.6.2015 Pöytäkirja Aika: 2.6.2015 klo 13.00 15.45. Paikka: Kirkollishallituksen istuntosali, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 13. syyskuuta 2011 klo 16.00-16.45 Paikka Läsnä Sonkaja tsasounassa isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON HIIPPAKUNTAKESKEINEN HALLINTOMALLI 15.4.2015

SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON HIIPPAKUNTAKESKEINEN HALLINTOMALLI 15.4.2015 SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON HIIPPAKUNTAKESKEINEN HALLINTOMALLI 15.4.2015 1. Taustaa Vuoden 2014 kirkolliskokous käsitteli kirkon hallinnon kehittämistä. Asian taustalla on viimeisin, vuonna 2009 alkanut

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 11. maaliskuuta 2014 klo 16.00 17.47 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 30. toukokuuta 2017 klo 18 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkotie 17, Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 18. marraskuuta 2014 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. maaliskuuta 2012 klo 16.00-18.12 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

Johdon konsultti Tuovi Haikala on estynyt osallistumaan kokoukseen.

Johdon konsultti Tuovi Haikala on estynyt osallistumaan kokoukseen. Kirkollishallituksen istunto 13.5.2014 Pöytäkirja Aika: 13.5.2014 klo 13.00 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Liisankatu 29, Helsinki Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 17. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Paikka Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Läsnä isä Ioannis

Lisätiedot

Keskusrahastotyöryhmän raportti 13.5.2014 - täydennys raporttiin 23.9.2013

Keskusrahastotyöryhmän raportti 13.5.2014 - täydennys raporttiin 23.9.2013 Keskusrahastotyöryhmän raportti 13.5.2014 - täydennys raporttiin 23.9.2013 Timo Mäkirinta, puheenjohtaja Niilo Pellonmaa Hannu Mikkola Sirpa Koriala, sihteeri 1. Toimeksianto Vuoden 2012 kirkolliskokoukselle

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA SEURAKUNNAN VALTUUSTO / Valtuuston II varsinainen kokous 2007 PÖYÄKIRJA Aika: ke 14.11.2007 klo 16.30 18.55 Paikka: Seurakuntatalo, Ilomantsi Läsnä: Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistaina 24.5.2011 klo 17.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 2. heinäkuuta 2015 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I varsinainen kokous Aika maanantai 7.4.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA

KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA 2.6.2015 KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA 1. Taustaa Vuoden 2014 kirkolliskokous käsitteli kirkon hallinnon kehittämistä. Asian taustalla on viimeisin, vuonna 2009 alkanut

Lisätiedot

Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua

Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5072-2010 (059) Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua Tiivistelmä: - Avustk 202 Toimikunta keskusteli sille tulleista avustusanomuksista ja avustamisen linjauksista. Joidenkin

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Tiistaina 23 päivänä toukokuuta 2017

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Tiistaina 23 päivänä toukokuuta 2017 1(5) Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Tiistaina 23 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 16.2.2016 klo 16.00 16.40 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 19. marraskuuta 2013 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistaina 29.3.2011 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 31. toukokuu 2011 klo 16.30-17.55 Paikka Läsnä Taistelijan Talo, Hattuvaara isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 4. lokakuuta 2016 klo 16.00 Paikka Läsnä seurakuntatalo, Mantsintie 7, Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Vaasan ortodoksinen seurakunta Valtuuston kokous 1-2016 Koulukatu 45, 65100 Vaasa

Vaasan ortodoksinen seurakunta Valtuuston kokous 1-2016 Koulukatu 45, 65100 Vaasa Vaasan ortodoksinen seurakunta Valtuuston kokous 1-2016 Koulukatu 45, 65100 Vaasa P Ö Y T Ä K I R J A Kokous: Seurakuntavaltuuston toimikauden ensimmäinen kokous 2016 Aika: Perjantaina 29.1.2016 klo 15:30

Lisätiedot

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS AIKA Torstai 26.1.2017 klo 17.30 19.05 PAIKKA PAIKALLA Neuvostila, Snellmaninkatu 8, Kuopio Honkaselkä Timo, khra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ortodoksisen kirkon taloudesta

Ortodoksisen kirkon taloudesta Ortodoksisen kirkon taloudesta Mietintö Suomen ortodoksien kirkon hallinnon kehittämistyöryhmän raporttiin liittyen Työryhmä Anja Lindström ja Veikko Halonen Kirkollishallituksen kollegio on istunnossaan

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 1.4.2014 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 5/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 5/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 5/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 16. syyskuuta 2014 klo 16.00 18.03 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 26.2.2013 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 27. tammikuuta 2015 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 27. toukokuuta 2014 klo 16.00 17.57 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 2.5.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Kokousaika: Tiistai 8.5.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

Ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen työjärjestys

Ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen työjärjestys Ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen työjärjestys Kirkollishallitus on ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 165 :n (134/98) nojalla laatinut näin kuuluvan työjärjestyksen: 1 luku.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) SEURAKUNNANVALTUUSTON I SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS 2017

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) SEURAKUNNANVALTUUSTON I SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS 2017 HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: Torstai 18.5.2017 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Seurakuntasali, Unioninkatu 39, sisäpiha Forsvik Eija Karlsson Elisabet Kokkonen Arvo saapui klo 18:09

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II ylimääräinen kokous Aika maanantai 18.5.2009 klo 18.00 18.33 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 8.1.2013 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 18. tammikuuta 2011 klo 16.00-18.10 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 19. tammikuuta 2016 klo 16.08 17.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Aika: 12.2.2015 klo 13.00 15.10. Paikka: Kirkollishallituksen istuntosali, Karjalankatu 1, Kuopio. Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 Aika: maanantai 3.12.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra, isä Ioannis Lampropoulos avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana 1-3 käsittelyn ajan.

1 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra, isä Ioannis Lampropoulos avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana 1-3 käsittelyn ajan. 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA SEURAKUNNANVALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous 2008 PÖYTÄKIRJA Aika su 13.1.2008 klo 17.00 18.30 Paikka Seurakuntatalo, Ilomantsi Läsnä isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II varsinainen kokous Aika tiistaina 10.11.2009 klo 17.00 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6 / 2015 Sivu 120 119 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika maanantai 4.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Poissa Elian kirkko, kirkkotie 15 Ilomantsi

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 11.9.2012 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI

Taipaleen ortodoksinen seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksinen seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2016 83400 VIINIJÄRVI 1 Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto Aika: Keskiviikkona 27 pnä tammikuuta 2016 Paikka: Viinijärvi, vanha

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 1. lokakuuta 2013 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika: Torstai 15.3.2017 klo 17:30 Paikka: Läsnä: Poissa: seurakuntasali, Unioninkatu 39, sisäpiha Forsvik Eija Karlsson Elisabet Kokkonen Arvo Kontkanen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 13. joulukuuta 2016 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7, Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 15. helmikuu 2011 klo 15.45 16.45 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II ylimääräinen kokous Aika maanantai 26.8.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Poissa seurakuntatalo, Mantsintie 7, iilomantsi

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 19. helmikuuta 2013

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 3. syyskuuta 2013 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013 Tekninen lautakunta 04.12.2013

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 28. syysuuta 2016 klo 16.00-16.40 Paikka Vanhassa Pappilassa, Ilomantsi Läsnä isä Ioannis

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 3.1.2016 klo 13.00 Paikka Vanha Pappila, Kirkkotie 17 Läsnä Jeskanen Veli pj.

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 15. elokuuta 2011 klo 16.00-17.10 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston II varsinainen kokous Aika maanantaina 10.11.2008 klo 17.00-19.05 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2012 Aika Paikka 28.2.2012 klo 19.00 Klo 17.30 Espoon kaupungin Kaupunkikehitysyksikön tutkimusjohtaja Teuvo Savikko kertoo seurakunnan alueesta tilastojen valossa. Klo

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ VIINIJÄRVI

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ VIINIJÄRVI 1/5 Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Tiistaina 15 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 2/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 2/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 2/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 24. helmikuuta 2015 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä Ioannis

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika keskiviikko 6.7.2016 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 24. lokakuuta 2017 klo 16-18.10 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus Elia, Kirkkotie 17, Ilomantsi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 7/2014 04.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 04.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija Hämäläinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 18. syyskuuta 2012 klo 16.00-18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. Seurakuntakeskus (ent. pappila), Kirkkotie 17, Ilomantsi

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO. Seurakuntakeskus (ent. pappila), Kirkkotie 17, Ilomantsi 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 15. helmikuuta 2017 klo 16 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus (ent. pappila), Kirkkotie 17, Ilomantsi

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 8. joulukuuta 2015 klo 16.00 Paikka Vanha Pappila, kirkkotie 17 Läsnä isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot