Ortodoksisen kirkon taloudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ortodoksisen kirkon taloudesta"

Transkriptio

1 Ortodoksisen kirkon taloudesta Mietintö Suomen ortodoksien kirkon hallinnon kehittämistyöryhmän raporttiin liittyen Työryhmä Anja Lindström ja Veikko Halonen Kirkollishallituksen kollegio on istunnossaan nimittänyt kaksijäsenisen työryhmän arvioimaan Suomen ortodoksisen kirkon, hiippakuntien ja seurakuntien talouden tulevaa kehitystä ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Työryhmään nimetyt Anja Lindström ja Veikko Halonen arvioivat taloutta osana kirkon asettamaa hallinnon kehittämistyöryhmän työtä ja tehtävään nimetyn työryhmän alaisuudessa. Taloustyöryhmän tehtävänä ei ole arvioida niitä päätöksiä, jotka ovat nykytilan taustalla. Tarkoituksena on katsoa tilannetta eteenpäin ja tehdä sellaisia johtopäätöksiä, joilla olisi merkitystä hallinnon ajanmukaistamisessa ja kirkon toiminnan kehittämisessä. Yleistä Suomen ortodoksisen kirkon keskushallinnon talous on liiketermein esitettynä vuoden 2010 tasolla n. 6 miljoonan liikevaihto ja n. 11 miljoonan euron tase. Lisäksi 24 ortodoksista seurakuntaa ja luostarit pyörittävät vuosittaisessa taloudessaan omaa käyttötalouttaan. Keskushallinnon talouden rakenne on muuttunut ratkaisevasti 4 vuotta sitten. Siihen saakka kirkon keskushallinnossa oli kaksi taloutta : valtion eri tehtäviin ja toimintoihin osoittama määräraha, ja toisaalta seurakunnilta kirkollisverotuloista ja pääomatuloista kerätyistä keskusrahastomaksuista koostuva keskusrahasto. Kirkon keskushallinnon ja hiippakuntahallinnon, kirkkomuseon, Valamon konservointilaitoksen ja kirjaston, ortodoksisen seminaarin ja kirkon keskustalon kulut katettiin valtion varoista. Valtion varojen osalta kirkko laati tilinpäätöksen opetusministeriölle. Keskusrahaston varoista enin osa palautettiin seurakuntien ja kirkollisen työn hyväksi eri kanavia pitkin. Papiston eläkkeet ja perhe-eläkkeet maksettiin myös keskusrahastosta. Tähän tarkoituksiin seurakunnat maksavat erillisen maksun vuosittaisen tarpeen mukaisesti. Vuoden 2007 alusta käytäntö on muuttunut siten, että kirkolla on vain yksi talous: keskusrahasto. Valtio ei enää kontrolloi ortodoksisen kirkon tehtävien tai toimintojen rahoitusta erillistalouden avulla, vaan myöntää vuosittaisen avustuksen, jonka kirkko käyttää haluamallaan tavalla. Kirkollishallitus antaa kuitenkin vuosittaisen selvityksen avustuksen käytöstä opetusministeriölle. Avustuksen suuruus on määräytynyt vuoden 2007 suuruiseksi ( euroa) ja sitä tarkistetaan vuosittain kustannusten nousua vastaavaksi. Vuosina kustannusten nousua on otettu huomioon vuosittaisin korotuksin, jotka ovat vaihdelleet 1,1%- 3,5%. Seurakunnilta kerättävää keskusrahastomaksua on kirkolliskokous korottanut. Nykyisellään kirkko siis saa valtaosan tuloistaan verovaroista joko suorana avustuksena valtiolta tai seurakuntien kautta. Myös ortodoksiselle kirkolle tuleva yhteisövero maksetaan keskusrahastolle. Lisäksi kirkon keskushallinto saa tuloja sijoituksistaan ja muista pienistä tuotoista. Kirkon taloudesta ovat säädökset kirkkolaissa (37 ja 38 ) ja kirkkojärjestyksessä (52-62 ).

2 Työryhmän kommentti: Kirkon hallinto ei ole kaikilta osin sopeutunut uuteen rahoitusjärjestelmään ja sen hallitsemiseen sekä valvontaan. Kun valtio aiemmin valvoi tarkasti myöntämiensä resurssien käyttöä, on se tehtävä nykyisellään kokonaisuudessaan kirkolliskokouksella. Kirkolliskokous päättää vuosittaisessa talousarviossaan koko kirkon hallinnon ja toimintojen resursseista ja seuraa niiden käytön toteutumista. Ongelma on kaksisuuntainen. Toisaalta kirkolliskokous ei ole tohtinut riittävällä painolla arvioida hallintorakenteita tai resurssien keskinäistä tärkeyttä. Toisaalta kirkon toimiva johto ja keskushallinnon eri osastot eivät ole kokeneet kirkolliskokouksen päätöksiä sitoviksi, vaan budjeteista on poikettu varsin helpoin perustein; joiltakin osiin säännönmukaisesti. Myös budjetin laadinnassa on kehittämisen tarvetta. Esim. henkilöstö- ja tilaresurssien kasvattamista ei ole perusteltu riittävästi ( työmitoitukset,tilatarvearviot). Kustannukset ovat paisuneet yli valtion avustuksen kustannusten nousuun varaaman korotuksen. Jatkossa taloudellisen päätöksenteon valta ja vastuut on täsmennettävä ja jalkautettava käytännöt toimiviksi. Kirkolliskokouksen, kirkollishallituksen kollegion ja toimivan johdon on tiedettävä missä päätöksenteon ja vastuun rajaus menee. Tulevaisuuden rahoitusmallit Ortodoksisen kirkon talous talouden kehitys riippuu kahdesta keskeisestä tekijästä: kuinka kirkon saamat verotulot kehittyvät ja kuinka viime kädessä poliittisin päätöksin tehtävä valtion avustus tulevaisuudessa kehittyy. Molempiin tulolähteisiin liittyy merkittävä riski. Suomen ortodoksisen kirkon jäsenistä on ikäryhmää vuotiaita eli aktiivisessa työssäkäynti-iässä n henkeä. Koko jäsenmäärä on selkeästi vanhusvoittoista verrattaessa koko väestön ikärakenteeseen. Siten voidaan todeta, että verotulojen kertymä on varsin kapealla pohjalla. Kirkon viimeisen vuosikymmenen tilastot osoittavat, että kirkon jäsenmäärä ei ole juurikaan muuttunut, joten ei liene realistista odottaa nopeaa jäsenmäärän kasvua myöskään tulevina vuosina. Valtion vuosittaiseen tulo- ja menoarvioon osoitettava avustus riippuu valtion taloudellisesta tilanteesta, poliittisesta ilmapiiristä ja suhtautumisesta kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen suoraan tukemiseen. Vaikka tilanne on vakaa, ja näköpiirissä ei ole lähitulevaisuudessa muutoksia vallitsevaan käytäntöön, on varauduttava myös muutoksiin avustuspolitiikassa. On oletettavissa, että esimerkiksi nopeasti kasvavat eri uskontokuntien kirkot tai muut hengelliset yhteisöt tulevat vaatimaan valtion avustuspolitiikan uudelleenarviointia. Kirkon hallintorakenteita on arvioitava siten, että mahdollisiin tulopohjan rakenteisiin voi tulevaisuudessa tulla muutoksia. Tämä tarkoittaa varautumista kahdella tavalla. Ensinnäkin kulurakenne on tehtävä mahdollisimman joustavaksi. Kiinteiden organisaatioiden koko on pidettävä pienenä ja joustavana mm. ostopalveluilla. Myös nykyistä hallintoa on asteittain mukautettava valtion avustuksen tasoa ja sen määrää vastaavaksi. Toisaalta kirkon on tehtävä priorisointi valmiiksi: mikäli tulot pienenevät, on oltava valmis suunnitelma siitä, mitkä toiminnot ovat ehdottoman välttämättömiä ydintoimintoja, mitkä pyritään pitämään ja mistä luovutaan ensimmäisinä mikäli talous niin vaatii.

3 Työryhmä korostaa ennakoinnin merkitystä. Mikäli tulopohja jostain syystä nopeasti pienenisi, on tilanteeseen oltava valmiit suunnitelmat jo ennakolta. Muutoin hallinnon supistaminen voi johtaa nopeisiin ja vääriin ratkaisuihin kirkon kokonaisuuden kannalta. Sijoitustoiminta Ortodoksisella kirkolla on toimintansa volyymiin verraten merkittävä sijoitusomaisuus. Sen merkitys on erittäin suuri, mikäli nykyinen tulopohja jostain syystä murenisi. Nykyisellään sijoitusomaisuutta hoidetaan kirkollishallituksen kollegion ohjeistuksin. Sijoitusomaisuuden tuotto on ollut monina vuosina huomattava osa kirkon vuosittaista taloustoimintaa. Kirkon tulisi laatia selkeä sijoitusstrategia riittävän pitkälle aikajänteelle. Tavoitteeksi tulisi asettaa, että sijoitusomaisuus saadaan kerrytettyä merkittäväksi tulolähteeksi kirkon perustoiminnalle. Kirkon ja seurakuntien omistamat kiinteistöt Kirkon ja seurakuntien talouden kannalta kiinteistöt muodostavat huomattavan osan sekä taseesta että vuosittaisesta käyttötaloudesta. Kiinteistöjen osalta seurakunnat ovat hyvin erilaisessa asemassa: joidenkin seurakuntien kiinteistöt tuottavat merkittävän osan vuosittaisesta käyttötaloudesta, toisille seurakunnille tuottaa suuria vaikeuksia ylläpitää edes pyhäkköjensä kiinteistöjä. Koska seurakuntien talous on osa koko kirkon taloutta myös kiinteistöjen osalla, on tähän taloudellisesti merkittävään asiaan jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota. Taloudellisesta näkökulmasta olisi tarkoituksenmukaista, että koko ortodoksisen kirkon kiinteistöomaisuutta tarkasteltaisiin kokonaisuutena ja mahdollisesti hallittaisiin keskitetysti. Kassavirran kannalta voitaisiin tuottavien kiinteistöjen tuottoa ohjata tarvittaviin peruskorjauksiin ja arvioida kiinteistöomaisuuden hoitoa ja omistamista pidemmällä aikajänteellä. Talouden hallinto ja kirjanpitokäytäntö Ortodoksisen kirkon hallinnossa on menossa merkittävä uudistus taloushallinnossa: seurakuntien ja kirkon keskushallinnon taloudenhoitoa ollaan keskittämässä yhteiseen palvelukeskukseen, Aulikseen. Kirkolliskokous on päätynyt ratkaisuun, jolle on selkeät perustelut. Auliksen alkutaival ei ole sujunut kitkatta, mutta tavoite integroidusta taloushallinnosta toteutunee lähivuosina. Toinen merkittävä uudistus on kirkolliskokouksen 2010 päätös siirtyä ammattimaisempaan tilintarkastuskäytäntöön. Ortodoksisen kirkon kirjanpitokäytännössä on edelleen muutamia jäänteitä menneiltä vuosilta. Niitä on mm. monet rahastot sekä niiden sisältämien omaisuuserien arvostusmenettelyt. Käytössä oleva kustannuspaikkajako ja tilikartta on edelleen byrokraattinen ja osin sekava.

4 Ortodoksisen kirkon kirjanpitojärjestelmää, kustannuspaikkajakoa ja tiliöintiä tulisi muuttaa entistä läpinäkyvämmäksi ja siinä tulisi noudattaa liikekirjanpidon ja hyvän kirjanpitotavan käytänteitä. Kustannusten kirjaaminen tulee kohdentua selkeästi oikeisiin kustannuspaikkoihin jotta niiden suunnittelua ja valvontaa voidaan tehokkaasti toteuttaa. Vastuu kustannuspaikkojen toiminnasta tulisi olla selkeä. Nykyisessä käytännössä on joidenkin merkittävien kulujen osalla epäselvyyttä vastuuhenkilöistä. Johtokunta tai neuvottelukunta ei voi olla vastuussa kirkon keskushallintoon kuuluvien kustannusten toteutumisesta vaan periaatteessa kaikista kustannuksista vastaa vastuuhenkilö. Tilintarkastuksessa on noudatettava liiketoiminnassa käytössä olevaa hyvää hallintotapaa. Tilintarkastajat ovat ennen muuta omistajien eli kirkon tapauksessa kirkolliskokouksen edustajia. He valvovat kirkon hallintoa ja taloutta ja raportoivat kirkolliskokoukselle. Siten hallintoa arvioi ulkopuolinen asiantuntija, jonka tehtävänä on raportoida siitä, toteutuuko kirkolliskokouksen määrittämät tehtävät ja talous. Muita huomioitavia asioita Kirkon tulisi kehittää sisäistä laskentatoimeaan sellaiseksi, että se palvelee kirkon kaikkia tasoja. Laskentatoimen tulee olla keskeinen apuväline kirkon ydintoimintojen kehittämisessä kaikilla tasoilla; seurakunnista keskushallintoon. Investointi- ja kustannuslaskentaa on edelleen kehitettävä. Uusien resurssien perustaminen ja tulevat investoinnit tulee pohjautua kustannusten ja tuottojen suunnittelulle. Kirkon keskitettyä taloushallintoa ja perustettua Aulista on edelleen kehitettävä asiakaslähtöisesti siten, että se palvelee seurakuntien tarpeita. Auliksen toimintojen ei ole välttämätöntä sijaita keskitetysti Kuopiossa, vaan esimerkiksi suurimmissa seurakunnissa voi toimia Auliksen henkilöresursseja ja järjestelmiä. Kirkolliskokouksen talousvastuuta tulee jatkossa korostaa. Päätöksenteossa tulisi huomioida taloushallinnon vaatimukset: vaikuttaa valiokuntien tarkoituksenmukaiseen kokoonpanoon, pitää huolta siitä, että aikaa varataan riittävästi pöydällepanon ja päätöksenteon välille ja huolehtia, että ainakin talousasioissa lausunto pyydetään riittävän monilta valiokunnilta. Tämä ohjaa kaikki päätöksentekijät paneutumaan sekä tilinpäätökseen että budjettiin ja lisää valmiutta puuttua epäkohtiin. Kirkon taloutta koskevat säädökset ja ohjeet tulee ajoittain tarkastaa, jotta varmistutaan että ne toimivat pidäkkeenä holtittomalle taloudenpidolle ja keskusrahastomaksujen korottamiselle. Helsingissä / Valamon luostarissa Anja Lindström Veikko Halonen

5

HALLINNON KEHITTÄMISEN JATKOTYÖRYHMÄN MIETINTÖ

HALLINNON KEHITTÄMISEN JATKOTYÖRYHMÄN MIETINTÖ HALLINNON KEHITTÄMISEN JATKOTYÖRYHMÄN MIETINTÖ 29.8.2011 Sirpa Koriala i Markku Salminen Jorma Aho Elsi Takala 1 Suomen ortodoksisen kirkon hallinnon kehittäminen 1 Uusi hallintomalli 1.1 Kirkolliskokous

Lisätiedot

Hallinnonkehittämisryhmän loppuraportti 2014 24.8.2014

Hallinnonkehittämisryhmän loppuraportti 2014 24.8.2014 1 Hallinnonkehittämisryhmän loppuraportti 2014 24.8.2014 Sisällys 1 Tiivistelmä ja toimenpide-ehdotukset 2 2 Kirkon hallinnonkehittämistyö 4 2.1 Työryhmät vuosina 1998 2011.. 4 2.2 Nykyinen hallinnonkehittämisryhmä

Lisätiedot

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja

Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Kirkollishallituksen istunto 12.2.2015 Pöytäkirja Aika: 12.2.2015 klo 13.00 15.10. Paikka: Kirkollishallituksen istuntosali, Karjalankatu 1, Kuopio. Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

Keskusrahastotyöryhmän raportti 13.5.2014 - täydennys raporttiin 23.9.2013

Keskusrahastotyöryhmän raportti 13.5.2014 - täydennys raporttiin 23.9.2013 Keskusrahastotyöryhmän raportti 13.5.2014 - täydennys raporttiin 23.9.2013 Timo Mäkirinta, puheenjohtaja Niilo Pellonmaa Hannu Mikkola Sirpa Koriala, sihteeri 1. Toimeksianto Vuoden 2012 kirkolliskokoukselle

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA

KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA 2.6.2015 KOHTI SEURAKUNTIA YHDISTÄVÄÄ TOIMINTATAPAA HIIPPAKUNNAN OHJAUKSESSA 1. Taustaa Vuoden 2014 kirkolliskokous käsitteli kirkon hallinnon kehittämistä. Asian taustalla on viimeisin, vuonna 2009 alkanut

Lisätiedot

HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 27.10.2011. toimintaa

HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 27.10.2011. toimintaa ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 5 2011 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 27.10.2011 Rehtori Sirpa Koriala: Yhteistä Sivut

Lisätiedot

kirkkoherra Markku Salminen, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala

kirkkoherra Markku Salminen, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala Kirkollishallituksen istunto 5.9.2014 Pöytäkirja Aika: 5.9.2014 klo 13.00 Paikka: Kulttuurikeskus Sofian kokoustilat, Vuosaari, Helsinki Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Ambrosius,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle 13.12.2010

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle 13.12.2010 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle 13.12.2010 Johdanto Ylioppilaskunnan edustajisto on vuonna 2010 päättänyt, että toimitusjohtajan ja talousjohtajan (TJ-TJ) toimet erotetaan toisistaan.

Lisätiedot

SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON HIIPPAKUNTAKESKEINEN HALLINTOMALLI 15.4.2015

SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON HIIPPAKUNTAKESKEINEN HALLINTOMALLI 15.4.2015 SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON HIIPPAKUNTAKESKEINEN HALLINTOMALLI 15.4.2015 1. Taustaa Vuoden 2014 kirkolliskokous käsitteli kirkon hallinnon kehittämistä. Asian taustalla on viimeisin, vuonna 2009 alkanut

Lisätiedot

Carean sairaalainvestointi

Carean sairaalainvestointi Muistio Mononen Kirsi 11.5.2015 Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupunki Carean sairaalainvestointi Tämä muistio on laadittu Kouvolan kaupungin pyynnöstä. Muistiossa tarkastellaan riskejä, joita lähes 140 000

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet

SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet 1 SELVITYS JUANKOSKEN, KAAVIN, RIISTAVEDEN, TUUSNIEMEN JA VEHMERSALMEN SEURAKUNTIEN YHDISTYMISEKSI YHDEKSI SEURAKUNNAKSI JA LIITTYMISEKSI OSAKSI KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄÄ SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän rakenneselvitys 2011 Paavo Haapakoski Silvo Similä 17.10.2011 2/23 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN RAKENNESELVITYS 2011 1. Tehtäväksianto Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

Lisätiedot

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkohallituksen esitys X/2014 kirkolliskokoukselle Asianro 2012-00195 Kirkon paikallistason rakenteita koskevan sääntelyn muuttaminen ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kirkon paikallistason

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

T A L O U S A R V I O 2014

T A L O U S A R V I O 2014 T A L O U S A R V I O 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Haapajärven seurakunta 1 Haapajärven seurakunta Seurakunnan toiminnalliset painopisteet vuonna 2014 1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen

Lisätiedot

Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys

Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys 12.5.2014 Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys Kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoma Luovutettu Porvoon seurakuntayhtymälle 12.5.2014 Kirkkopalvelut Y-tunnus 0215281-7 Hietalahdenranta 13, PL

Lisätiedot

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 1 2 VUODEN 2012 ARVIOINTI SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2012... 5 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012

Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012 Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012 Työ- ja elinkeinoministeriö, 27.2.2015. Valtiovarainministeriö, ei lausuntoa. 1 TEM/149/00.07.02.01/2015 27.2.2015 Lausunto VTV:n

Lisätiedot

SISÄISEN PANKIN AVULLA SAAVUTETTAVAT HYÖDYT KUNTASEKTORILLA CASE-KUNTINA JYVÄSKYLÄ JA TAMPERE

SISÄISEN PANKIN AVULLA SAAVUTETTAVAT HYÖDYT KUNTASEKTORILLA CASE-KUNTINA JYVÄSKYLÄ JA TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos SISÄISEN PANKIN AVULLA SAAVUTETTAVAT HYÖDYT KUNTASEKTORILLA CASE-KUNTINA JYVÄSKYLÄ JA TAMPERE Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Marraskuu

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Yhteinen 17.4.2012 51 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo Iivonen

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot