Individuaaliperusteinen irtisanominen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Individuaaliperusteinen irtisanominen"

Transkriptio

1 Individuaaliperusteinen irtisanominen - työnantajan ja työntekijän näkökulma Asianajajaliiton Nuorten päivät Asianajaja Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Asianajaja Markus Lohi Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy 1

2 Miten työsuhde voi päättyä? Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen Työsuhteen irtisanominen Työsuhteen purkaminen Koeaikapurku Työsuhteen purkautuneena pitäminen Työnantaja saa käsitellä sopimusta purkautuneena, jos työntekijä on poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen Työsuhteen päättämisestä sopiminen Työsuhteen raukeaminen 2

3 Työsuhteen irtisanominen työntekijän henkilöön liittyvällä perusteella 3

4 Työntekijästä johtuvat irtisanomisperusteet TSL 7 luvun 1 ja 2 :t Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä Työsopimuksesta tai laista johtuvien työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava laiminlyönti sekä henkilöön liittyvien työntekoedellytysten muuttuminen, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään 4

5 Asiallinen ja painava syy? TSL 7:1 :n mukainen asiallinen ja painava peruste työntekijän irtisanomiselle ei ainakaan ole 1. Sairaus, vamma, tapaturma; ellei työntekijän työkyky ole heikentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei kohtuudella voida edellyttää työsuhteen jatkamista (oikeuskäytännössä noin yksi vuosi) 2. Lakkoon tms. työtaistelutoimenpiteeseen osallistuminen 3. Työntekijän poliittiset, uskonnolliset tai muut mielipiteet taikka hänen osallistumisensa yhdistys- tai yhteiskunnalliseen toimintaan 4. Turvautuminen käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin 5

6 Työntekijöiden edustajien irtisanomissuoja Luottamusmiehen ja valtuutetun sekä työsuojeluvaltuutetun ( korostettu irtisanomissuoja Työnantaja saa irtisanoa luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun työsopimuksen TSL 7 luvun 2 :ssä tarkoitetulla henkilöön liittyvällä perusteella vain, jos niiden työntekijöiden enemmistö, joita luottamusmies tai luottamusvaltuutettu edustaa, antaa siihen suostumuksensa Luottamusmiessopimuksissa on erityisiä säännöksiä luottamusmiehen työsopimuksen purkamisesta 6

7 Päättämisperusteen kokonaisharkinta Päättämisperusteen asiallisuuden ja painavuuden arvio on AINA kokonaisarviointia Työnantajan otettava aina huomioon ainakin: Rikkomuksen luonne: Yleinen moitittavuus, tahallisuusaste, toistuvuus, teon vaikutukset Työntekijän asema ja työtehtävät: Työn erityisvaatimukset, työntekijän asema organisaatiossa, työntekijän kokemus ja työtehtävät Yrityksen asema: Koko, toimiala TSL 7:2.3 : Varoitus osana irtisanomisperustetta 7

8 Päättämisperusteen kokonaisharkinta Työntekijäpuoli: Työntekijän useat virheet ja laiminlyönnit johtivat vähitellen siihen, ettei työnantaja enää voinut luottaa työntekijään ja hänen työhönsä ja viimeistään seikan X johdosta työsuhde oli pakko päättää Työntekijäpuoli kiinnittää huomiota siihen, mikä on se väitetty virhe/menettely, jonka vuoksi ns. kuppi meni nurin Jos viimeisimmän menettelyn ei osinkaan voida katsoa rikkovan työsuhteesta johtuvia velvoitteita, ei irtisanomisperustetta voi olla. Tällöin ei voida ottaa kokonaisharkinnassa huomioon aiempia seikkoja. (TT 2006:51) 8

9 Tyypillisiä tilanteita: Luvaton poissaolo Huolimattomuus ja laiminlyönnit Sopimaton ja asiaton käytös Yhteistyökyvyttömyys Ohjeiden vastainen menettely Työstä kieltäytyminen Epärehellisyys, luottamuspula Päihteiden käyttö Kilpailevan toiminnan harjoittaminen Rikollinen toiminta 9

10 KKO 2012:89 Epärehellisyys Purserina toimineen työntekijän matkatavaroista oli miehistön tullitarkastuksessa löydetty matkustajatarjoiluun tarkoitettuja alkoholijuomia sekä savukkeita, joista ei ollut tehty asianmukaisia merkintöjä tullauskirjaan. Työntekijän rikkomus on osoittanut epärehellisyyttä työnantajaa kohtaan. Rikkomus on tehty esimiesasemassa, johon liittyy erityisiä luottamuksen vaatimuksia. Purkamisen perusteena on ollut yhdellä lennolla tehty rikkomus ja epärehellisen menettelyn taloudellinen merkitys on ollut hyvin vähäinen. Menettelyllä ei ollut vaikutusta purserin lentoturvallisuustehtäviin, jotka ovat yhtiön toiminnan kannalta purserin tärkeimpiä tehtäviä. KKO: Perustetta työsuhteen purkamiseen ei ollut. Todennäköisesti olisi ollut peruste irtisanoa työsuhde (KKO totesi muun muassa, että purseri olisi voinut irtisanomisajaksi sijoittaa muihin tehtäviin). 10

11 TT: Ohjeiden vastainen menettely Alkoholijuomatehtaan uusi työvaateohjeistus edellytti tuotantolaitoksen työntekijöiden käyttävän työssään yhtiön hankkimia päähineitä, paitoja, housuja ja turvakenkiä. Yhtiön työntekijä oli yhtiön uuden työvaateohjeistuksen tultua voimaan ryhtynyt käyttämään osana työasuaan itse hankkimiaan huivia ja työhousuja. Saamistaan huomautuksesta ja varoituksista huolimatta työntekijä oli kieltäytynyt noudattamasta pukeutumista koskevaa työnantajan määräystä. Tästä syystä hänen työsopimuksensa oli irtisanottu. Tuomiossa katsottiin, että työnantajan antamaa työnjohtomääräystä oli noudatettava erityisesti sen vuoksi, että työvaatetuksen hankkiminen ja kustantaminen olivat työehtosopimuksen mukaan työnantajan velvollisuus. Työnantajalla oli ollut asialliset perusteet edellyttää pukeutumisohjeen noudattamista ja myös irtisanomissuojasopimuksessa edellytetty asiallinen ja painava syy päättää työntekijän työsuhde varoituksista huolimatta jatkuneen ohjeiden vastaisen menettelyn johdosta. 11

12 TT: Lojaliteettivelvollisuus v. sananvapaus Käytönvalvojana työskennellyt työntekijä oli kaupunginvaltuuston jäsenille lähettämässään kirjelmässä käsitellyt kaupungin omistaman yhtiön toimintaa ja merkittävän sopimusluonnoksen ehtoja erittäin kriittiseen sävyyn. Useat asiasta julkaistut samansisältöiset lehtikirjoitukset olivat perustuneet mainitun yhtiön työntekijän haastatteluihin. Kirjoitusten perusteena on ensin saattanut olla myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kun mielipidekirjoittelua oli jatkettu vielä sen jälkeen, kun valtuusto oli hyväksynyt sopimuksen, kirjoituksen tarkoituksena oli ollut työnantajan arvosteleminen ja vahingoittaminen. Varoituksen antamisen jälkeen julkaistut työntekijän mielipidekirjoitukset olivat kehittyneet sisällöltään vielä epäasiallisemmiksi. Kirjoituksissa oli käytetty epäasiallista kieltä ja annettu työnantajan toiminnasta virheellinen kuva. Työntekijän menettelystä oli näytetty aiheutuneen yhtiölle haittaa ja vahinkoa. Perustuslain 2 luvun 12 turvaa jokaisen oikeutta ilmaista itseään. Työntekijän sananvapautta turvaa myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artikla. Työntekijän sanavapaus ei kuitenkaan ole rajoittamaton. Työntekijän sananvapautta rajoittaa työsopimuslaista seuraava lojaliteettivelvollisuus. Työntekijä oli toiminnallaan rikkonut työnantajan ja työntekijän sopimussuhteessa edellytettävän luottamuksen ja siihen liittyvän lojaliteettivelvollisuuden. Työnantajalla oli ollut irtisanomissuojasopimuksessa tarkoitettu asiallinen ja painava syy työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen. 12

13 Työsuhteen päättämismenettely 13

14 Päättämismenettely Varoituksen merkitys Pääsääntö on, että ennen irtisanomista työntekijälle annettava varoitus Varoituksen tarkoitus on antaa työntekijälle tieto työnantajan suhtautumisesta velvoitteiden rikkomiseen ja työsuhteen päättämismahdollisuudesta Varoitus annettava, kun laiminlyönti tai rikkomus tapahtuu Varoittamista ei tarvita, jos rikkomus on niin vakava, ettei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista Kun varoitus annettu, työntekijälle on annettava kohtuullinen aika korjata menettelynsä Varoituksen voimassaolo arvioitava tapauskohtaisesti, rikkomuksen laatu ja vakavuus huomioitava 14

15 Päättämismenettely Varoituksen merkitys Työntekijäpuoli: Onko ylipäätään annettu laissa tarkoitettua varoitusta? Työntekijän piti ymmärtää, että työsuhde voidaan irtisanoa, Huomautukset olivat vakavia Onko varoitus ollut aiheellinen? Miten pitkä aika varoituksesta on kulunut? Onko työpaikalla varoituskäytäntöä? Siinä voi olla sovittu varoituksen vanhentumisesta (KKO 2012:89) tai siitä, montako varoitusta pitää antaa Onko varoituksella asiallista yhteyttä päättämisperusteeseen? 15

16 Päättämismenettely Työntekijän kuuleminen Työntekijälle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi ennen työsuhteen päättämistä, mahdollisuus avustajaan Tilaisuuden varaaminen riittää, työntekijän ei pakko käyttää hyväkseen Kuulemisvelvoitteen laiminlyönnistä ei seuraamuksia, jos irtisanominen ei ole ollut perusteeton Jos irtisanominen oli perusteeton, kuulemisvelvoitteen laiminlyönti voi johtaa TSL 12:2 :n mukaiseen korvaukseen Kuulemistilaisuudessa työntekijälle ilmoitettava ne perusteet, joiden takia päättämistä harkitaan 16

17 Päättämismenettely Työntekijän kuuleminen Työntekijäpuoli: Korostetaan kuulemisvelvoitteen mahdollisen laiminlyönnin merkitystä Pitää etukäteen (2-3 pv) antaa tieto päättämissyistä (siis tosiseikasta), mahdollisuus hankkia avustaja ja mahdollisuus esittää kannanotto Toisaalta ei ole osa lainmukaisuusarviointia Ongelma erityisesti silloin, kun päättäminen perustuu riitaisiin seikkoihin, toisten työntekijöiden kertomuksiin tai epäilyihin työntekijän epärehellisyydestä 17

18 Työoikeusriita tuomioistuimessa 18

19 Työoikeusriita tuomioistuimessa Haastehakemuksessa lähdetään siitä, mitä mahdollisessa varoituksessa ja irtisanomisilmoituksessa on kerrottu ja ilmoitetaan Pitävätkö seikat paikkansa? Jos seikat pitävät paikkansa, muodostavatko ne asiallista ja painavaa syytä? Jos ennen kanteen vireillepanoa käydyssä erimielisyyskirjeenvaihdossa on esitetty muita syitä, harkitaan, otetaanko niihin kantaa haastehakemuksessa Irtisanomisen perusteena työnantajalla on oikeus vedota muihinkin seikkoihin kuin mitä hän on irtisanomisen yhteydessä ilmoittanut työntekijälle (mm. KKO 1998:70) Miltä koko asia näyttää? Paljonko pyydetään? Lain lähtökohta: 3-24 kk Aineellinen/aineeton korvaus? 19

20 Työoikeusriita tuomioistuimessa Käännetty näyttötaakka Pelkkä työnantajan kategorinen ja perustelematon kiistäminen ei ole riittävää kanteen hylkäämiseksi Työnantajan velvollisuus esittää näyttöä Käännetyn näyttötaakan vaikutus todistajien kuulemisjärjestykseen? Työntekijä nimeää usein näyttönsä vasta, kun työnantaja on ensin esittänyt väitteensä ja nimennyt oman näyttönsä Työntekijälle todistelun hankkiminen voi olla vaikeaa, koska työkaverit vielä työnantajan palveluksessa Todistajien uskottavuus Työntekijää kuullaan aina asianosaisena Uskottavuus? Työnantajan puolella kaikki kuultavat usein todistajia, joita kuullaan totuusvalalla/-vakuutuksella 20

21 Työoikeusriita tuomioistuimessa Työntekijäpuolen huomioita Joskus ongelma tuomioistuimessa, jos ei ymmärretä käännettyä todistustaakkaa työjutuissa Ei edellytetä työnantajaa yksilöimään tosiseikkoja Työnantajapuolen huomioita Tuomioistuimet tulkitsevat lakia työntekijämyönteisesti ja epäselvissä tilanteissa usein työnantajan vahingoksi Onko näyttötaakkanormisto johtanut siihen, että työntekijäpuoli laittaa herkemmin kanteita vireille? Käytetäänkö haastehakemusta liian kevyesti keinona saada sovinto aikaan? 21

22 Kiitos! Asianajaja Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Asianajaja Markus Lohi Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy 22

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola "Kun joutuu irtisanotuksi, eniten jännittää se, miten

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

Työsuhteen päättämissopimukset ja niihin liittyvä juridiikka

Työsuhteen päättämissopimukset ja niihin liittyvä juridiikka Työsuhteen päättämissopimukset ja niihin liittyvä juridiikka Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 35/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-996-5 KUVAILULEHTI 22.4.2015 Julkaisija Työ-

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 1 HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVAT OHJEET (15.1.2009) 1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto: Yksin ei riitä rahkeet 2. Virvon työsuhde- ja palkanlaskentapalvelut 3. Asiantuntija-artikkeli:

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin.

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin. TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1461-14 Ratakatu 3, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 15.12.2014 10/2014 Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot