Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä"

Transkriptio

1 Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Tässä oppaassa käydään läpi palautteen antamista työstä. Palautteen antamisen lisäksi oppaaseen on kirjattu Naantalin kaupungissa käytössä olevat kurinpidolliset toimenpiteet ja niissä noudatettavat periaatteet, sillä ne liittyvät selkeästi työstä annettuun palautteeseen. Sisällys 1. Palaute ja sen antaminen 2. Kun palaute ei riitä 2.1 Viranhaltijat Suullinen työnjohdollinen huomautus Kirjallinen varoitus Virkasuhteen irtisanominen Virkasuhteen purkaminen Virantoimituksesta pidättäminen Viranhaltijan kuuleminen Viranhaltijalle tiedoksi saattaminen 2.2 Työsopimussuhteiset Suullinen työnjohdollinen huomautus Kirjallinen varoitus Irtisanominen Toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset Määräaikaiset työsopimukset Työsopimuksen purkaminen Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Päättävä viranomainen Työsopimussuhteisen kuuleminen Työsopimussuhteisen kuuleminen Tiedoksi antaminen 3. Esimerkkejä rangaistusluontoisten seuraamusten antamisesta 3.1 Viranhaltijalle tai työntekijälle annettava kirjallinen varoitus 3.2 Naantalin kaupungin päihdeohjelma 0

2 1. Palaute ja sen antaminen Esimiehen velvollisuuksiin kuuluu seurata omien alaistensa työntekoa niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Palaute tulee pyrkiä antamaan heti ja rakentavasti. Palautteen antaminen tarkoittaa kannustavaa positiivista palautetta, mutta myös korjaavaa palautetta. Liian usein esimiehet unohtavan suoran positiivisen palautteen merkityksen, se kannustaa työskentelemään sekä omien että yhteisten tavoitteiden eteen. Jos positiivinen palaute unohtuu esimieheltä, on hänen keinovalikoimansa kannustaa henkilöstöä suppea. Korjaavan palautteen antaminen on äärettömän tärkeää. Sitä ei tule antaa syyttävästi ja muiden kuullen vaan rakentavasti kahden kesken. Puhutaan paljon valmentavasta johtajuudesta. Esimies ei tällöin käskytä, komenna ja kerro miten asia tulisi tehdä vaan ohjaa henkilöä kysymyksin ratkaisemaan haasteen tai ongelman. Tämänkaltainen esimiestyö vaatii molemmilta osapuolilta, esimieheltä ja työntekijältä, halua kehittyä omissa työyhteisötaidoissaan. Korjaavan palautteen tulee olla niin selkeää, että henkilö ymmärtää, mistä on kyse. Kaunisteltu totuus ei ole korjaavaa ja rakentavaa palautetta, se on esimiehen kyvyttömyyttä rehellisesti kohdata henkilö ja kertoa ongelmasta. Korjaavan palautteen antaminen koetaan yleensä vaikeana. Se johtuu siitä, että palaute otetaan liian usein henkilökohtaisena. Esimiehen tulee harjoitella palautteen antamista, tekemällä sitä mahdollisimman usein, mielellään joka päivä. Jokapäiväisen vuorovaikutuksen ja palautteen antamisen merkitys on suuri. Jos henkilö saa ainoan palautteen työstään kerran vuodessa tapahtuvassa kehityskeskustelussa, on hyvin vaikea kehittyä työntekijänä. Siksi työntekijöillä on oikeus saada palautetta, positiivista ja negatiivista, se mahdollistaa oman ammattitaidon kehittämisen. Myös työntekijällä on oikeus ja osin myös velvollisuus antaa esimiehelle palautetta hänen työstään. Esimieskin voi kehittyä työssään, mutta tarvitsee siihen palautetta omasta suorituksestaan. Omilta alaisiltaan saatu palaute on parasta palautetta, mitä esimies voi saada kehittyäkseen esimiestaidoissaan. Myös työyhteisössä tulisi voida antaa toinen toisilleen palautetta hyvin tehdystä työstä, mutta myös tarvittaessa korjaavaa palautetta. Palautteen antamisen ei tulisi olla rajoittunutta esimies-alaissuhteeseen, vaan se on meidän kaikkien keino kannustaa toisiamme ja auttaa kehittymään. Kollegalle annettu palaute tulee antaa sopivassa tilanteessa. Palautteen antaminen ei saa johtaa siihen, että palautetta saava osapuoli nolostuu ja kokee olevansa yksin syytöksiä vastaan tai saadessaan kiitosta, hän joutuu muun työyhteisön silmätikuksi. Jokaisen meistä tulee tehdä palautteen antamisesta systemaattista. Kiireen keskellä palautteen antaminen unohtuu, jos se ei ole systemaattista. Kiireessä unohtuu kiitos, mutta myös korjaava palaute. Korjaava palaute on kuitenkin se palaute, jota me kaikki tarvitsemme tehdäksemme työmme hyvin. 1

3 Haasteellisissa työyhteisötilanteissa tulee usein vastaan tilanne, että palautetta olisi pitänyt antaa, mutta se on jäänyt esimieheltä tekemättä. Tällöin on hyvin vaikea puuttua haasteellisiin tilanteisiin, koska lähtökohta on se, että henkilöllä tulee olla mahdollisuus korjata käytöstään, työskentelytapaansa. Jos palautetta ei anneta, niin korjaavia liikkeitä on mahdoton tehdä. Yleisohje Naantalin kaupungissa on, että esimiehen tulee kirjata ylös antamansa palautteet, erityisesti korjaavat palautteet. Näin varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet asian samalla tavalla ja että molemmat osapuolet näkevät korjaavat toimenpiteet samalla tavalla. Vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa tulisi käydä läpi nämä palautteet ja arvioida henkilön kehittymistä niillä osa-aluille, joissa palautetta on annettu. 2. Kun palaute ei riitä Palautteen antamisella on tarkoitus ohjata henkilön työsuoritusta, joko antamalla kiitosta hyvin tehdystä työstä tai antamalla korjaavaa palautetta, jotta työ tulisi hyvin tehdyksi. Joskus palautteen antamisella ei saada aikaiseksi toivottua loppu tulemaa. Tällöin edessä on ns. kurinpidolliset tai rangaistusluotoiset toimenpiteet. Harkittaessa rangaistusluontoisen seuraamuksen antamista viranhaltijalle/työntekijälle ei pidä menetellä siten, että ensikertaisesta rikkomuksesta aina annetaan järjestelmän lievin rangaistus ja rikkomuksen uusiutuessa aina määrätään järjestelmän seuraavaksi ankarin rangaistus. Rangaistusluontoiset seuraamukset on määriteltävä tapauksittain ottaen huomioon rikkomuksen laatu, vallinneet olosuhteet ja henkilöstön tasapuolinen kohtelu. Yleisperiaate on se, että henkilölle annetaan mahdollisuus palautteiden kautta korjata toimintaansa. Vasta, jos tämä ei riitä tai jos rikkomus on luonteeltaan niin vakava, siirrytään kurinpidollisiin tai rangaistusluotoisiin toimenpiteisiin. Perussäännökset seuraamuksista ovat viranhaltijan osalta laissa kunnallisesta viranhaltijasta (KVhL) ja työsopimussuhteisten työntekijöiden osalta työsopimuslaissa (TSL) sekä viranhaltijoiden että työsopimussuhteisten osalta Naantalin kaupungin hallintosäännössä (HS). Työsopimuslaki ja laki kunnallisesta viranhaltijasta ovat löydettävissä KVTES:n lopusta. Lisäksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen laatimat Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas ja Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas, joita voi ostaa Kuntatalon julkaisumyynnistä, selvittävät työsopimuslain ja lain kunnallisesta viranhaltijasta säännöksiä. 2.1 Viranhaltijat Kunnallinen viranhaltijalaki (4 luku, 17 ) toteaa viranhaltijan velvollisuuksista seuraavaa: Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. 2

4 Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Viranhaltija ei saa vaatia, ottaa vastaan tai hyväksyä sellaista taloudellista tai muuta etua, josta säädetään rikoslain (39/1889) 40 luvussa. Työpaikalla noudatettavaa järjestystä, lakeja tai muita määräyksiä vastaan tehdystä rikkomuksesta on seurauksena: Suullinen työnjohdollinen huomautus Vähäiseksi katsottavasta rikkomuksesta tai laiminlyönnistä asianomainen esimies voi antaa suullisen työnjohdollisen huomautuksen. Esimiehen on hyvä kirjata suullinen huomautus annetuksi ja ottaa tuohon myös viranhaltijan kuittaus (kopio asianosaiselle), jotta henkilö varmasti ymmärtää asian vakavuuden. Esimies voi tarvittaessa pyytää oman esimiehensä todistajaksi antaessaan huomautusta. Usein suullinen huomautus seuraa siitä, että esimiehen korjaavaa palautetta ei ole huomioitu Kirjallinen varoitus KVhL:n 35 :n 3 momentin mukaan viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Varoitus annetaan kirjallisesti ja siinä todetaan: - viranhaltijan laiminlyönti tai moitittava menettelytapa sekä - se, millä tavoin viranhaltijan tulee jatkossa menetellä korjatakseen virheensä sekä - se, mitä seuraa, jos laiminlyönti tai moitittava menettelytapa jatkuu. Varoitus annetaan viranhaltijalle todisteellisesti (allekirjoitus) siten, että työnantaja pystyy jälkikäteen todistamaan, mistä seikasta, millä perustein ja milloin varoitus on annettu. Jos viranhaltijalle on annettu varoitus, saman tai samantyyppisen rikkomuksen toistuessa voidaan irtisanomisperusteena vedota aiemmin annettuun varoitukseen, ellei varoituksen antamisesta ole kulunut niin pitkää aikaa, että sen on katsottava menettäneen merkityksensä. Aiemmin annetun varoituksen merkityksen lakkaamiselle ei ole laissa säädetty täsmällistä määräaikaa, koska varoitusta koskeva säännös on tarkoitettu kokonaisharkintaa edellyttäväksi joustavaksi normiksi. Naantalin kaupungissa on käytössä toimintatapa, jossa viranhaltijaa kuullaan ennen varoituksen antamista. Tämä toimintatapa ei ole käytössä kaikissa kunnissa, mutta Naantalissa tavoitteena on aito henkilöstön kuuleminen ja tasapuolinen kohtelu. Jos viranhaltija katsoo, että työnantajan kuulemisen jälkeen antama kirjallinen varoitus on aiheeton, viranhaltija voi välittömästi (viikon sisällä) varoituksen antamisen jälkeen esittää työnantajalle kirjallisesti näkemyksensä asiassa. Työnantajan tulee säilyttää viranhaltijalle annettua kirjallista varoitusta sekä viranhaltijan asiassa antamaa kirjallista näkemystä koskevat asiakirjat kaksi vuotta varoituksen antamisesta. 3

5 Kirjallisen varoituksen antaminen etenee seuraavasti: 1. Esimies keskustelee asianosaisen kanssa ja kertoo asian tulleen hänen tietoonsa. Esimies tuo esiin sen, että hän keskustelee mallin mukaan esimiehensä ja henkilöstöpäällikön kanssa ja yhdessä arvioidaan eteneekö asia varoitusmenettelyyn. 2. Esimies on heti tilanteen sattuessa tai asian tullessa ilmi yhteydessä omaan esimieheensä ja henkilöstöpäällikköön. 3. Esimies toimittaa asiaan liittyvän dokumentaation omalle esimiehelleen ja henkilöstöpäällikölle tutustuttavaksi. 4. Päätös kuulemisesta tehdään yhdessä kokonaistilanne huomioon ottaen. 5. Esimies lähettää kutsun kuulemiseen. Kuulemistilaisuus tulee olla noin viikon sisällä kutsun lähettämisestä. Kutsussa on selkeästi ilmoitettava, a. kuulemisen ajankohta ja paikka b. mistä henkilöä kuullaan (tapahtuma, tapahtumat) c. miten asia/tapahtuma rikkoo viranhaltijan velvollisuuksista kirjattua tai määriteltyjä toimintatapoja d. että harkitaan kirjallisen varoituksen antamista e. mahdollisuus käyttää tukihenkilöä, esim. luottamusmiestä kuulemisessa 6. Kuulemiseen kutsutaan asianosainen (ja hänen tukihenkilö tai työsuojeluvaltuutettu/luottamusmies, jonka asianosainen itse kutsuu tilaisuuteen). Läsnä ovat esimies ja hänen esimiehensä ja sovittaessa henkilöstöpäällikkö. 7. Kuulemisen jälkeen päätetään varoituksen antamisesta. Varoitus voidaan antaa jo kuulemistilaisuudessa, jos kuulemisessa ei tule ilmi asiaa muuttavia asioita. 8. Varoituksen allekirjoittaa asianosaisen esimiehen esimies. Poikkeukset kirjattu HS 19 :n. Edellä kuvatulla toimintatavalla varmistetaan se, että Naantalin kaupungin henkilöstö tulee kohdelluksi samalla tavalla riippumatta virastosta ja esimiehestä. Tämä varmistaa henkilöstön tasapuolisen kohtelun erilaisissa tilanteissa Virkasuhteen irtisanominen Viranhaltijan henkilöstä johtuvissa irtisanomisissa henkilöä on pääsääntöisesti ensin varoitettava ja vasta sitten, jos työntekijä tai viranhaltija ei korjaa menettelyään, henkilö voidaan irtisanoa. Naantalissa on käytäntönä ollut se, että annetaan tarvittaessa yksi varoitus ja toinen varoitus johtaa irtisanomiseen. Jos irtisanomisen perusteena on niin vakava virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, että viranhaltijan olisi ilman varoitustakin tullut ymmärtää menettelyn moitittavuus, ei varoituksen antaminen ole irtisanomisen edellytyksenä. Myöskään uudelleensijoittamisvelvollisuuden selvittämistä ei vaadita, jos irtisanomisen perusteena on niin vakava virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista. Rikkomukset, joiden seurauksena saattaa olla viranhaltijan irtisanominen tai palvelussuhteen purkaminen, on käsiteltävä viivytyksettä ottaen tapauksittain huomioon vallinneet olosuhteet. Kirjallinen varoitus on annettava viranhaltijalle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun moitittava menettely tai laiminlyönti on tullut työnantajan tietoon. 4

6 Irtisanominen on toimitettava kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun irtisanomisperuste on tullut työnantajan tietoon. Täsmällistä aikarajaa irtisanomiselle ei voida asettaa, vaan kohtuullinen aika voi vaihdella riippuen esimerkiksi siitä, kuinka kauan työnantajalla kuluu aikaa asian selvittelyyn. Toisaalta työnantajan ei ole kohtuullista vedota kuukausia aikaisemmin työnantajan tietoon tulleisiin seikkoihin, ainakaan, jos viranhaltijalle tai työntekijälle ei ole ilmoitettu, että asiaa vielä selvitetään. Koska irtisanominen edellyttää aina kuulemista, voidaan sopia, että Naantalissa pyritään järjestämään kuuleminen kahden viikon sisälle siitä, kun asia on tullut työnantajan tietoon. Kunta ei saa irtisanoa määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa virkasuhdetta viranhaltijasta johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole asiallinen ja painava. (KVhL 35 ) Virkasuhteen irtisanominen edellyttää aina kuulemista (kohta 2.1.6). Viranhaltijoiden irtisanomisajat on määrätty KVTES:ssa. Virkasuhteisen opetushenkilöstön irtisanomisajoista on määräykset OVTES:ssa Virkasuhteen purkaminen Työnantaja saa purkaa viranhaltijan virkasuhteen vain erittäin painavasta syystä. Purkamisoikeus raukeaa, jos virkasuhdetta ei pureta 14 päivän kuluessa siitä, kun työnantaja saa tosiasioihin perustuvan tiedon purkamisen perusteena olevista syistä. Koska virkasuhteen purkamisessa on kyse virkasuhteeseen kuuluvien velvoitteiden niin vakavasta rikkomisesta tai laiminlyönnistä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista, purkaminen ei edellytä kirjallisen varoituksen antamista viranhaltijalle. (KVhL 41, 42 ) Virkasuhteen purkaminen edellyttää aina kuulemista (kohta 2.1.6). Virkasuhteen päättymisestä päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan virkaan eli asianosaisen esimiehen esimies. Poikkeukset kirjattu HS 19 :n Virantoimituksesta pidättäminen Jos viranhaltijan voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen virantoimituksessa virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, hänet voidaan pidättää tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi virantoimituksesta. (KVhL 47 :n 1 mom.) Virantoimituksesta pidättämisestä muissa tilanteissa on säännökset KVhL:n 47 :n 2 ja 3 momenteissa. Virantoimituksesta pidättäminen edellyttää aina viranhaltijan kuulemista (kohta 2.1.6) Viranhaltijan kuuleminen Viranhaltijalle on todisteellisesti varattava tilaisuus tulla kuulluksi seuraamuksen määräämisen syistä perusteluineen. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 43 :ssä säädetään virkasuhteen päättämismenettelystä ja viranhaltijan kuulemisesta ennen irtisanomista tai purkamista. 5

7 Ennen kuin irtisanomisesta, purkamisesta tai virantoimituksesta pidättämisestä tehdään päätös, asiasta on viranhaltijan pyynnöstä ilmoitettava ao. pääluottamusmiehelle. Viranhaltija voi häntä kuultaessa käyttää avustajaa. Oikeudesta käyttää avustajaa on ilmoitettava viranhaltijalle. Tällainen avustaja voi olla esimerkiksi luottamusmies tai työtoveri. Kuulemistilaisuus järjestetään mahdollisimman nopeasti asian tultua ilmi, jotta voidaan toimia 14 vuorokauden sisällä siitä, kun rikkomus on tullut työnantajan tietoon. Prosessi etenee seuraavasti: 1. Esimies keskustelee asianosaisen kanssa ja kertoo asian tulleen hänen tietoonsa. Esimies tuo esiin sen, että hän keskustelee mallin mukaan esimiehensä ja henkilöstöpäällikön kanssa ja yhdessä arvioidaan eteneekö asia varoitusmenettelyyn. 2. Esimies on heti tilanteen sattuessa tai asian tullessa ilmi yhteydessä omaan esimieheensä ja henkilöstöpäällikköön. 3. Esimies toimittaa asiaan liittyvän dokumentaation omalle esimiehelleen ja henkilöstöpäällikölle tutustuttavaksi. 4. Päätös kuulemisesta tehdään yhdessä kokonaistilanne huomioon ottaen. 5. Esimies lähettää kutsun kuulemiseen. Kuulemistilaisuus tulee olla noin viikon sisällä kutsun lähettämisestä. Kutsussa on selkeästi ilmoitettava, a. kuulemisen ajankohta ja paikka b. mistä henkilöä kuullaan (tapahtuma, tapahtumat) c. miten asia/tapahtuma rikkoo viranhaltijan velvollisuuksista kirjattua tai määriteltyjä toimintatapoja d. että harkitaan irtisanomista, purkamista tai virantoimituksesta pidättämistä e. mahdollisuus käyttää tukihenkilöä, esim. luottamusmiestä kuulemisessa 6. Kuulemiseen kutsutaan asianosainen (ja hänen tukihenkilö tai työsuojeluvaltuutettu/luottamusmies, jos henkilö niin toivoo). Läsnä ovat esimies ja hänen esimiehensä ja sovittaessa henkilöstöpäällikkö. 7. Toimenpide voidaan päättää jo kuulemistilaisuudessa, jos kuulemisessa ei tule ilmi asiaa muuttavia tai siihen oleellisesti vaikuttavia asioita eikä henkilöä voida sijoittaa muihin tehtäviin. 8. Päätöksen allekirjoittaa esimiehen esimies. Poikkeukset on kirjattu HS 19 :n Viranhaltijalle tiedoksi saattaminen Viranhaltijalle päätös (pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen) rangaistusluontoisesta seuraamuksesta (irtisanominen, purkaminen, virantoimituksesta pidättäminen) on annettava tiedoksi henkilökohtaisesti tai jollei tämä ole mahdollista, saadaan päätös antaa tiedoksi lähettämällä päätös kirjeitse (KVhL 43 ). Näin ollen nämä on aina tehtävä viranhaltijapäätöksinä dynastiassa. Mainituista päätöksistä on käytävä ilmi rangaistusluontoisen seuraamuksen syyt sekä virkasuhteen päättämistapauksessa palvelussuhteen päättymispäivä. 6

8 2.2 Työsopimussuhteiset Työsopimuslain kolmannessa luvussa kerrotaan työntekijöiden velvollisuuksista. Näitä velvollisuuksia sekä työpaikalla noudatettavaa järjestystä, lakeja tai muita määräyksiä vastaan tehdystä rikkomuksesta on seurauksena: Suullinen työnjohdollinen huomautus Vähäiseksi katsottavasta rikkomuksesta tai laiminlyönnistä asianomainen esimies voi antaa suullisen työnjohdollisen huomautuksen. Esimiehen on hyvä kirjata suullinen huomautus annetuksi ja ottaa tuohon myös työntekijän kuittaus, jotta henkilö varmasti ymmärtää asian vakavuuden (jos kirjallisesti, niin kopio asianosaiselle). Esimies voi myös pyytää oman esimiehensä todistamaan huomautuksen antamista. Usein suullinen huomautus seuraa siitä, että esimiehen korjaavaa palautetta ei ole huomioitu Kirjallinen varoitus TSL:n 7 luvun 2 :n 3 momentin mukaan työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Varoitus annetaan kirjallisesti ja siinä todetaan - työntekijän laiminlyönti tai moitittava menettelytapa sekä - se, millä tavoin työntekijän tulee menetellä korjatakseen virheensä sekä - se, mitä seuraa, jos vastaava toistuu Varoitus annetaan työntekijälle todisteellisesti (asianosaisen allekirjoitus) siten, että työnantaja pystyy jälkikäteen todistamaan mistä seikasta, millä perustein ja milloin varoitus on annettu. Jos työntekijälle on annettu varoitus, saman tai samantyyppisen rikkomuksen toistuessa voidaan irtisanomisperusteena vedota aiemmin annettuun varoitukseen, ellei varoituksen antamisesta ole kulunut niin pitkää aikaa, että sen on katsottava menettäneen merkityksensä. Aiemmin annetun varoituksen merkityksen lakkaamiselle ei ole laissa säädetty täsmällistä määräaikaa, koska varoitusta koskeva säännös on tarkoitettu kokonaisharkintaa edellyttäväksi joustavaksi normiksi. Naantalin kaupungissa on käytössä toimintatapa, jossa työntekijää kuullaan ennen varoituksen antamista. Tämä toimintatapa ei ole käytössä kaikissa kunnissa, mutta Naantalissa tavoitteena on aito henkilöstön kuuleminen ja tasapuolinen kohtelu. Jos työntekijä katsoo, että työnantajan kuulemisen jälkeen antama kirjallinen varoitus on aiheeton, hän voi välittömästi varoituksen antamisen jälkeen esittää työnantajalle kirjallisesti näkemyksensä asiassa. Työnantajan tulee säilyttää työntekijälle annettua kirjallista varoitusta sekä hänen asiassa antamaa kirjallista näkemystä koskevat asiakirjat kaksi vuotta varoituksen antamisesta. 7

9 Kirjallisen varoituksen antaminen etenee seuraavasti: 1. Esimies keskustelee asianosaisen kanssa ja kertoo asian tulleen hänen tietoonsa. Esimies tuo esiin sen, että hän keskustelee mallin mukaan esimiehensä ja henkilöstöpäällikön kanssa ja yhdessä arvioidaan eteneekö asia varoitusmenettelyyn. 2. Esimies on heti tilanteen sattuessa tai asian tullessa ilmi yhteydessä omaan esimieheensä ja henkilöstöpäällikköön. 3. Esimies toimittaa asiaan liittyvän dokumentaation omalle esimiehelleen ja henkilöstöpäällikölle tutustuttavaksi. 4. Päätös kuulemisesta tehdään yhdessä kokonaistilanne huomioon ottaen. 5. Esimies lähettää kutsun kuulemiseen. Kuulemistilaisuus tulee olla noin viikon sisällä kutsun lähettämisestä. Kutsussa on selkeästi ilmoitettava, a. kuulemisen ajankohta ja paikka b. mistä henkilöä kuullaan (tapahtuma, tapahtumat) c. miten asia/tapahtuma rikkoo viranhaltijan velvollisuuksista kirjattua tai määriteltyjä toimintatapoja d. että harkitaan kirjallisen varoituksen antamista e. mahdollisuus käyttää tukihenkilöä, esim. luottamusmiestä kuulemisessa 6. Kuulemiseen kutsutaan asianosainen (ja hänen tukihenkilö tai työsuojeluvaltuutettu/luottamusmies, jonka asianosainen itse kutsuu tilaisuuteen). Läsnä ovat esimies ja hänen esimiehensä ja sovittaessa henkilöstöpäällikkö. 7. Kuulemisen jälkeen päätetään varoituksen antamisesta. Varoitus voidaan antaa jo kuulemistilaisuudessa, jos kuulemisessa ei tule ilmi asiaa muuttavia asioita. 8. Varoituksen allekirjoittaa asianosaisen esimiehen esimies. Poikkeukset kirjattu HS 19 :n. Edellä kuvatulla toimintatavalla varmistetaan se, että Naantalin kaupungin henkilöstö tulee kohdelluksi samalla tavalla riippumatta virastosta ja esimiehestä. Tämä varmistaa henkilöstön tasapuolisen kohtelun erilaisissa tilanteissa. Jos työntekijä katsoo, että työnantajan antama kirjallinen varoitus on aiheeton, työntekijä voi välittömästi varoituksen antamisen jälkeen esittää työnantajalle kirjallisesti näkemyksensä asiassa. Työnantajan tulee säilyttää työntekijälle annettua kirjallista varoitusta sekä työntekijän asiassa antamaa kirjallista lausuntoa koskevat asiakirjat kaksi vuotta varoituksen antamisesta Irtisanominen Työntekijän henkilöstä johtuvissa irtisanomisissa henkilöä on pääsääntöisesti ensin varoitettava ja vasta sitten, jos työntekijä tai viranhaltija ei korjaa menettelyään, henkilö voidaan irtisanoa. Naantalissa on käytäntönä se, että annetaan tarvittaessa yksi varoitus ja toinen varoitus johtaa irtisanomiseen. Jos irtisanomisen perusteena on niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työntekijän olisi ilman varoitustakin tullut ymmärtää menettelyn moitittavuus, ei varoituksen 8

10 antaminen ole irtisanomisen edellytyksenä. Myöskään uudelleensijoittamisvelvollisuuden selvittämistä ei vaadita, jos irtisanomisen perusteena on niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää työsopimussuhteen jatkamista. Rikkomukset, joiden seurauksena saattaa olla työntekijän irtisanominen tai palvelussuhteen purkaminen, on käsiteltävä viivytyksettä ottaen tapauksittain huomioon vallinneet olosuhteet. Kirjallinen varoitus on annettava työntekijälle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun moitittava menettely tai laiminlyönti on tullut työnantajan tietoon. Irtisanominen on toimitettava kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun irtisanomisperuste on tullut työnantajan tietoon. Täsmällistä aikarajaa irtisanomiselle ei voida asettaa, vaan kohtuullinen aika voi vaihdella riippuen esimerkiksi siitä, kuinka kauan työnantajalla kuluu aikaa asian selvittelyyn. Toisaalta työnantajan ei ole kohtuullista vedota kuukausia aikaisemmin työnantajan tietoon tulleisiin seikkoihin, ainakaan, jos työntekijälle ei ole ilmoitettu, että asiaa vielä selvitetään. Koska irtisanominen edellyttää kuulemista, Naantalissa pyritään järjestämään kuuleminen kahden viikon sisälle siitä, kun asia on tullut työnantajan tietoon Toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen työnantaja voi irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä (vrt. purkamisperuste, perusteen tulee olla erittäin painava). Irtisanominen edellyttää aina työntekijän kuulemista. Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet (7 luvun 2 ) Työsopimuslain irtisanomisperusteet voidaan jakaa kahteen ryhmään: a) työsopimuksesta tai laista johtuvien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti, joka olennaisesti vaikuttaa työntekijän työsuhteeseen, b) työntekijän henkilöön liittyvät työntekoedellytykset ovat muuttuneet niin oleellisesti, ettei työntekijä enää selviydy tehtävistään eikä hänelle voida tarjota muita tehtäviä. Työntekijän henkilöstä johtuvissa irtisanomisissa työntekijää on pääsääntöisesti ensin varoitettava ja vasta sitten, jos työntekijä ei korjaa menettelyään, työntekijä voidaan irtisanoa. Myös työntekijän henkilöön liittyvissä irtisanomistilanteissa työnantajan on kuulemisen yhteydessä selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön. Jos irtisanomisen perusteena on niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työntekijän olisi tullut ilman varoitustakin ymmärtää menettelyn moitittavuus, ei varoituksen antaminen ole irtisanomisen edellytyksenä. Myöskään uudelleensijoittamisvelvollisuuden selvittämistä ei vaadita, jos irtisanomisen perusteena on niin vakava palvelussuhteeseen liittyvä rikkomus, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista Määräaikaiset työsopimukset Määräaikainen työsopimus on molempia osapulia sitova, eikä sitä voi yksipuolisesti päättää. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia määräaikaiseen työsopimukseen liitettävästä 9

11 irtisanomisehdosta siten, että työsopimus päättyy ennen sovittua määräaikaa, mikäli työsopimus sitä ennen puolin tai toisin irtisanotaan. Jos näin ei ole sovittu, voidaan määräaikainen sopimus päättää vain yhteisesti niin sovittaessa. Tämä edellyttää sopimusta ja sen dokumentointia, jotta kumpikaan osapuoli ei voi jälkikäteen riitauttaa asiaa. Työnantajan tulee myös määräaikaisen työsopimuksen irtisanoessaan noudattaa laissa säädettyjä irtisanomisperusteita ja lain tai työehtosopimusten mukaisia irtisanomisaikoja ja - menettelyä. Irtisanominen edellyttää aina työntekijän kuulemista. Työsopimussuhteisten irtisanomisajat on määrätty KVTES:ssa ja TTES:ssa. Muissa virkaja työehtosopimuksissa viitataan KVTES:n säännöksiin Työsopimuksen purkaminen Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa (8 luvun 1 ). Laissa ei ole esimerkkiluetteloa purkamisperusteista. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole ollut muuttaa purkamisperusteita koskevaa vakiintunutta oikeuskäytäntöä. TSL:n 8 luvun 2 :n mukaan purkamisoikeus raukeaa, jos työsopimusta ei ole purettu 14 päivän kuluessa siitä, kun sopijapuoli sai tiedon purkamisperusteen täyttymisestä. Määräajan laskeminen alkaa siitä, kun työnantaja tai vastaavasti työntekijä sai tosiasioihin perustuvan tiedon purkamisen perusteena olevista syistä. Jos julkisyhteisössä työsopimuksen purkamisesta päättää monijäseninen toimielin, purkamisoikeus ei raukea, jos esitys purkamisesta on toimitettu toimivaltaiselle toimielimelle 14 päivän määräajan kuluessa. Toimielimen on käsiteltävä asia ilman aiheetonta viivytystä. Mainittu 14 päivän määräaika alkaa kulua siitä, kun purkamisen peruste on tullut työntekijän esimiehen eli ao. työnantajan edustajan tietoon Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän kalenteripäivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä sopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien (8 luku 3 ). Jos poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa toiselle osapuolelle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu. Ensisijainen toimenpide on oikeuskäytännön ja hyvän avoimen vuorovaikutuksen perusteella se, että työntekijältä pyydetään selvitystä poissaolosta. Jos henkilöä ei tavoiteta tai hän kieltäytyy toimittamasta selvitystä poissaolosta, voidaan harkita työsopimuksen purkautuneena pitämistä. 10

12 2.2.6 Päättävä viranomainen Työsopimussuhteen päättymisestä päättää se viranomainen, joka ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen eli esimiehen esimies Työsopimussuhteisen kuuleminen Rikkomuksen käsittelyssä edellytetään aina, että asianomaiselle varataan todisteellisesti (kutsu toimitetaan henkilökohtaisesti, mahdolliset todistajat) mahdollisuus tulla kuulluksi ennen irtisanomis- tai purkamispäätöksen tekoa. Kuulemisvelvoitetta ei kuitenkaan ole siinä tapauksessa, että työsopimus todetaan purkautuneeksi syytä ilmoittamatta tapahtuneen vähintään viikon poissaolon takia. Ennen irtisanomis- tai purkamispäätöksen tekemistä asiasta on työntekijän pyynnöstä ilmoitettava ao. pääluottamusmiehelle. Työntekijällä on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa. Oikeudesta käyttää avustajaa on ilmoitettava työntekijälle. Tällainen avustaja voi olla esimerkiksi luottamusmies tai työtoveri. Prosessi etenee seuraavasti: Kuulemistilaisuus järjestetään mahdollisimman nopeasti asian tultua ilmi, jotta voidaan toimia 14 vuorokauden sisällä siitä, kun rikkomus on tullut työnantajan tietoon. Prosessi etenee seuraavasti: 1. Esimies keskustelee asianosaisen kanssa ja kertoo asian tulleen hänen tietoonsa. Esimies tuo esiin sen, että hän keskustelee mallin mukaan esimiehensä ja henkilöstöpäällikön kanssa ja yhdessä arvioidaan eteneekö asia varoitusmenettelyyn. 2. Esimies on heti tilanteen sattuessa tai asian tullessa ilmi yhteydessä omaan esimieheensä ja henkilöstöpäällikköön. 3. Esimies toimittaa asiaan liittyvän dokumentaation omalle esimiehelleen ja henkilöstöpäällikölle tutustuttavaksi. 4. Päätös kuulemisesta tehdään yhdessä kokonaistilanne huomioon ottaen. 5. Esimies lähettää kutsun kuulemiseen. Kuulemistilaisuus tulee olla noin viikon sisällä kutsun lähettämisestä. Kutsussa on selkeästi ilmoitettava, a. kuulemisen ajankohta ja paikka b. mistä henkilöä kuullaan (tapahtuma, tapahtumat) c. miten asia/tapahtuma rikkoo työntekijän velvollisuuksista kirjattua tai määriteltyjä toimintatapoja tai miten työntekijän tilanne estää työnteon d. että harkitaan työsuhteen irtisanomista/purkamista e. mahdollisuus käyttää tukihenkilöä, esim. luottamusmiestä kuulemisessa 6. Kuulemiseen kutsutaan asianosainen (ja hänen tukihenkilö tai työsuojeluvaltuutettu/luottamusmies, jos henkilö niin toivoo). Läsnä ovat esimies ja hänen esimiehensä ja sovittaessa henkilöstöpäällikkö. 7. Toimenpide voidaan päättää jo kuulemistilaisuudessa, jos kuulemisessa ei tule ilmi asiaa muuttavia tai siihen oleellisesti vaikuttavia asioita eikä henkilöä voida siirtää muihin tehtäviin (purku ei edellytä tätä). 8. Päätöksen allekirjoittaa esimiehen esimies. 11

13 2.2.8 Tiedoksi antaminen Työsopimuksen päättämisilmoitus (irtisanominen, purkaminen, purkautuneena pitäminen) on annettava työntekijälle tiedoksi henkilökohtaisesti tai jollei se ole mahdollista kirjeitse tai sähköisesti (telekopio, telepalvelu ja sähköposti, ei kuitenkaan matkapuhelimen tekstiviesti). (TSL 9 luku 4 ) Mainituista päätöksistä on käytävä ilmi rangaistusluontoisen seuraamuksen syyt sekä työsuhteen päättämistapauksessa palvelussuhteen päättymispäivä. 3. Esimerkkejä rangaistusluontoisten seuraamusten antamisesta 3.1 Viranhaltijalle tai työntekijälle annettava kirjallinen varoitus Viranhaltijalle tai työntekijälle annettava kirjallinen varoitus annetaan muun muassa silloin, kun suullinen työnjohdollinen huomautus viranhaltijalle tai työntekijälle eivät ole tehonneet taikka ensikertainen rikkomus ei ole vähäinen. Viranhaltijalle tai työntekijälle annettavassa kirjallisessa varoituksessa on todettava myös se, että jos rikkomus tai laiminlyönti uusiutuu, palvelussuhde voidaan irtisanoa tai purkaa. Viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan antaa rikkomuksen vakavuudesta ja laadusta riippuen joko suullinen työnjohdollinen huomautus tai kirjallinen varoitus esim. seuraavissa tapauksissa: luvaton poistuminen työpaikalta kesken työajan alkoholia tai muita päihteitä koskevien kieltojen rikkominen enintään työpäivän kestävä poissaolo ilman hyväksyttävää syytä jatkuva myöhästyminen työvälinen epäasiallinen käyttö tai niiden ohjeiden vastainen käyttö tai käyttämättä jättäminen (mm. työturvallisuus ohjeiden noudattamatta jättäminen) tai muu vastaavantasoinen määräysten tai ohjeiden tahallinen rikkominen tai laiminlyöminen. Epäasiallinen tai ammattimainen käytös 3.2 Hoitoon ohjaus Naantalin kaupungin päihdeohjelmassa (KH ) on määritelty tarkasti, miten Naantalin kaupungissa toimitaan erilaisissa tilanteissa. Päihdeongelman tullessa esiin mahdollisesti työpaikalla, ensisijainen toimenpide on akuutin tilanteen hoitaminen ja sen jälkeen asian puheeksiottaminen. Jos tilanne toistuu, edetään hoitoonohjauksessa ja annetaan henkilölle varoitus. Näin edetään myös, jos tilanne edelleen toistuu. Vasta kahden varoituksen jälkeen arvioidaan perusteita palvelussuhteen päättämiselle. Näissä noudatetaan ylläkuvattua kuulemismenettelyä. 12

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa

Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Kouvolan kaupunki OHJE KHHJ 28.5.2013 52 1 (5) Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Yleistä Esimiehen tehtäviin ja velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että viranhaltija/työntekijä saa kaiken

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus 1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus Rovaniemen kaupungin päihdeohjelman tavoitteena on taata työntekijöille päihteetön ja turvallinen työympäristö. Tämä päihdeohjelma on tehty mukaillen Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2007 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 50/2007 28.9.2007 Asia Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Virasto kihlakunnan poliisilaitos Päätös, johon

Lisätiedot

SEURAAMUKSET PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVIEN VELVOLLISUUKSIEN LAIMINLYÖNNEISTÄ

SEURAAMUKSET PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVIEN VELVOLLISUUKSIEN LAIMINLYÖNNEISTÄ SEURAAMUKSET PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVIEN VELVOLLISUUKSIEN LAIMINLYÖNNEISTÄ Juuan kunnan ohjeet puuttumisesta työ- ja virkavelvollisuuksien vastaiseen toimintaan Sisältö 1. YLEISTÄ 3 2. TYÖNTEKIJÄN JA

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2016

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2016 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2016 Aika: ke 10.8.2016 klo 17.00 Paikka: Virastotalo, sali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 151 KOKOUKSEN AVAUS 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 32/2000 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2001 28.3.2001 Asia Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteiden osalta päätösehdotus annetaan kokouksessa. Oulun hallinto-oikeuden päätös Raili Jäntin asiassa

Jatkotoimenpiteiden osalta päätösehdotus annetaan kokouksessa. Oulun hallinto-oikeuden päätös Raili Jäntin asiassa Kunnanhallitus 194 09.06.2008 Kunnanhallitus 269 25.08.2008 Kunnanhallitus 309 22.09.2008 Oulun hallinto-oikeuden päätös Raili Jäntin asiassa 1/03/05/2006 Khall 194 Oulun hallinto-oikeus on päätöksellään

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tarmo Miettinen kl Virkamiesoikeuden opintojakson kuvioita

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tarmo Miettinen kl Virkamiesoikeuden opintojakson kuvioita ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tarmo Miettinen kl-2015 Virkamiesoikeuden opintojakson kuvioita VIRKASUHDE PALVELUSSUHTEENA JA OIKEUSSUHTEENA Virkasuhde julkisoikeudellisena suhteena Virkasuhde palvelussuhteena KUNTA

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Päihdeohjelman tarkoitus 1 3. Päihdeohjelma koskee koko henkilöstöä 1 4. Ennalta ehkäisevä toiminta 2 5. Päihdehaitan havaitseminen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Kaupunginvaltuusto 31.8.2009 86 Jukka Tikanmäki Päivi Ruotoistenmäki Martti Savolainen Raija Leppäharju SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 3 2. Päihdeohjelman tarkoitus 3 3. Päihdeohjelma

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

MENETTELY TYÖN ONGELMATILANTEISSA

MENETTELY TYÖN ONGELMATILANTEISSA MENETTELY TYÖN ONGELMATILANTEISSA 1. VIRANHALTIJAN JA TYÖNTEKIJÄN KESKEISIÄ VELVOLLISUUKSIA Sekä työnantajan että työntekijän on noudatettava voimassa olevia lakeja ja muita säännöksiä sekä virka- ja työehtosopimusta,

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

VTT:n malli määräaikaistarkasteluissa. Teknologian tutkimuskeskus VTT

VTT:n malli määräaikaistarkasteluissa. Teknologian tutkimuskeskus VTT VTT:n malli määräaikaistarkasteluissa Teknologian tutkimuskeskus VTT 12.12.2011 2 Työryhmän toiminta Määräaikaisia työsuhteita tarkasteleva työryhmä on ollut toiminnassa jo pitkään ja toiminta on vakiintunutta

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

HE 47/ / /2016 vp

HE 47/ / /2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että nimikirjan pitäminen tulisi työnantajalle

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Juuan kunnan päihdeohjelma

Juuan kunnan päihdeohjelma liite khall 8.1.2001 10 Juuan kunnan päihdeohjelma 1 Päihdeasioiden hoito ja vastuu Päihdeasioiden hoito työpaikalla on osa johtamista ja työyhteisön kehittämistä, koulutusta, työsuojelua ja työterveyshuoltoa

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 31/2001 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 9/2002 20.3.2002 Asia Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Espoon kihlakunnanviraston ulosotto-osaston

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilo t ja yhteiso t: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - kilpailutoimintaa harjoittavat

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 55/99 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2000 Päätös nro 13/2000 Asia: Virkasuhteen purkua koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua:

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

lomauttamismenettelystä ja 1omauttamisen vaikutuksista. Lomauttamisen syynä on yleensä menekkivaikeuksista tai muista tuotan- 1993 vp- HE 1

lomauttamismenettelystä ja 1omauttamisen vaikutuksista. Lomauttamisen syynä on yleensä menekkivaikeuksista tai muista tuotan- 1993 vp- HE 1 1993 vp- HE 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkolliskokouksen ehdotuksen mukaisesti kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 19/98 ja 51/98 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1999 Päätös nro 39/99 Asiat Irtisanomista ja virantoimituksesta pidättämistä koskevat oikaisuvaatimukset

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Työsuhteen kipupisteet

Työsuhteen kipupisteet A P P L E X A T T O R N E Y S P U R E B U S I N E S S L A W Työsuhteen kipupisteet Työsopimuslainsäädäntö Työsopimuksia koskeva lainsäädäntö on suurelta osin pakottavaa, eli siitä ei voida sopimuksella

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 72/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 43/2006 16.6.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Kihlakunnan poliisipäällikkö on 22.2.2005 antanut vanhempi

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 15/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 1/2005 14.1.2005 Asia: Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallitus

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 86/2001 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 5/2002 6.3.2002 Asia Virkasuhteen irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Lapin lääninhallituksen 25.9.2001

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Asiakirjakirjasto Pääaihe

Asiakirjakirjasto Pääaihe Asiakirjakirjasto Pääaihe 22.05.2007 12:08 Aihe: Asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet sekä soveltamisohjeet 22.5.20 Luokka: Taksat Laatija Tarkistajat Tarkistusasetukset Tarkistuksen tyyppi: Yksi tarkistaja

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015)

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) KURINPITOSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) 1 Soveltamisala Suomen Koripalloliiton (jäljempänä liitto) kurinpitosääntöjen alaisia ovat a) liittovaltuuston jäsenet sekä liittohallituksen

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus

Mikä on CV? Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa? Vastaus: CV on ansioluettelo. Vastaus: ansioluettelo työhakemus Mikä on CV? CV on ansioluettelo. Se on tiivistelmä eli luettelo, jossa on tiedot aikaisemmista työpaikoistasi, koulutuksestasi ja omasta osaamisestasi Mitkä ovat tärkeimmät asiakirjat työpaikkaa hakiessa?

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Iin kunnan toimintamalli Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Sisältö Sisältö 2 1. Johdanto 3 2. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu 3 2.1. Määritelmät

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat:

Virkasuhteisia esimiehiä alkaen ovat: 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2017 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintaohje Toimintaohjeella määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 8/ 2012 17.10.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 8/ 2012 17.10.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 Aika Keskiviikko 17.10.2012 klo 12.00 12.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Työjuridiikkaa esimiehelle

Työjuridiikkaa esimiehelle ingakoskinen.fi Työjuridiikkaa esimiehelle 1 Hei, olen Inga! Sopimusten merkitys ja sovittelu Lakiartikkelit Yhdistystoiminta (SauRa) Hevosharrastus (tallinpito ja ratsastus) Asianajaja, varatuomari Asianajajaliiton

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 48/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 17/2012 16.3.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, tuntiopettaja Virasto Yliopisto Korvausvaatimus Vastine Yliopisto

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Alma Talent 2016 Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Laki. eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Laki. eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan eduskunnan virkamiehistä annetun lain (1197/2003) 40 :n 2 momentti, 68 :n 3 momentti ja 76 :n 4 kohta,

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot