Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä"

Transkriptio

1 Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Tässä oppaassa käydään läpi palautteen antamista työstä. Palautteen antamisen lisäksi oppaaseen on kirjattu Naantalin kaupungissa käytössä olevat kurinpidolliset toimenpiteet ja niissä noudatettavat periaatteet, sillä ne liittyvät selkeästi työstä annettuun palautteeseen. Sisällys 1. Palaute ja sen antaminen 2. Kun palaute ei riitä 2.1 Viranhaltijat Suullinen työnjohdollinen huomautus Kirjallinen varoitus Virkasuhteen irtisanominen Virkasuhteen purkaminen Virantoimituksesta pidättäminen Viranhaltijan kuuleminen Viranhaltijalle tiedoksi saattaminen 2.2 Työsopimussuhteiset Suullinen työnjohdollinen huomautus Kirjallinen varoitus Irtisanominen Toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset Määräaikaiset työsopimukset Työsopimuksen purkaminen Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Päättävä viranomainen Työsopimussuhteisen kuuleminen Työsopimussuhteisen kuuleminen Tiedoksi antaminen 3. Esimerkkejä rangaistusluontoisten seuraamusten antamisesta 3.1 Viranhaltijalle tai työntekijälle annettava kirjallinen varoitus 3.2 Naantalin kaupungin päihdeohjelma 0

2 1. Palaute ja sen antaminen Esimiehen velvollisuuksiin kuuluu seurata omien alaistensa työntekoa niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Palaute tulee pyrkiä antamaan heti ja rakentavasti. Palautteen antaminen tarkoittaa kannustavaa positiivista palautetta, mutta myös korjaavaa palautetta. Liian usein esimiehet unohtavan suoran positiivisen palautteen merkityksen, se kannustaa työskentelemään sekä omien että yhteisten tavoitteiden eteen. Jos positiivinen palaute unohtuu esimieheltä, on hänen keinovalikoimansa kannustaa henkilöstöä suppea. Korjaavan palautteen antaminen on äärettömän tärkeää. Sitä ei tule antaa syyttävästi ja muiden kuullen vaan rakentavasti kahden kesken. Puhutaan paljon valmentavasta johtajuudesta. Esimies ei tällöin käskytä, komenna ja kerro miten asia tulisi tehdä vaan ohjaa henkilöä kysymyksin ratkaisemaan haasteen tai ongelman. Tämänkaltainen esimiestyö vaatii molemmilta osapuolilta, esimieheltä ja työntekijältä, halua kehittyä omissa työyhteisötaidoissaan. Korjaavan palautteen tulee olla niin selkeää, että henkilö ymmärtää, mistä on kyse. Kaunisteltu totuus ei ole korjaavaa ja rakentavaa palautetta, se on esimiehen kyvyttömyyttä rehellisesti kohdata henkilö ja kertoa ongelmasta. Korjaavan palautteen antaminen koetaan yleensä vaikeana. Se johtuu siitä, että palaute otetaan liian usein henkilökohtaisena. Esimiehen tulee harjoitella palautteen antamista, tekemällä sitä mahdollisimman usein, mielellään joka päivä. Jokapäiväisen vuorovaikutuksen ja palautteen antamisen merkitys on suuri. Jos henkilö saa ainoan palautteen työstään kerran vuodessa tapahtuvassa kehityskeskustelussa, on hyvin vaikea kehittyä työntekijänä. Siksi työntekijöillä on oikeus saada palautetta, positiivista ja negatiivista, se mahdollistaa oman ammattitaidon kehittämisen. Myös työntekijällä on oikeus ja osin myös velvollisuus antaa esimiehelle palautetta hänen työstään. Esimieskin voi kehittyä työssään, mutta tarvitsee siihen palautetta omasta suorituksestaan. Omilta alaisiltaan saatu palaute on parasta palautetta, mitä esimies voi saada kehittyäkseen esimiestaidoissaan. Myös työyhteisössä tulisi voida antaa toinen toisilleen palautetta hyvin tehdystä työstä, mutta myös tarvittaessa korjaavaa palautetta. Palautteen antamisen ei tulisi olla rajoittunutta esimies-alaissuhteeseen, vaan se on meidän kaikkien keino kannustaa toisiamme ja auttaa kehittymään. Kollegalle annettu palaute tulee antaa sopivassa tilanteessa. Palautteen antaminen ei saa johtaa siihen, että palautetta saava osapuoli nolostuu ja kokee olevansa yksin syytöksiä vastaan tai saadessaan kiitosta, hän joutuu muun työyhteisön silmätikuksi. Jokaisen meistä tulee tehdä palautteen antamisesta systemaattista. Kiireen keskellä palautteen antaminen unohtuu, jos se ei ole systemaattista. Kiireessä unohtuu kiitos, mutta myös korjaava palaute. Korjaava palaute on kuitenkin se palaute, jota me kaikki tarvitsemme tehdäksemme työmme hyvin. 1

3 Haasteellisissa työyhteisötilanteissa tulee usein vastaan tilanne, että palautetta olisi pitänyt antaa, mutta se on jäänyt esimieheltä tekemättä. Tällöin on hyvin vaikea puuttua haasteellisiin tilanteisiin, koska lähtökohta on se, että henkilöllä tulee olla mahdollisuus korjata käytöstään, työskentelytapaansa. Jos palautetta ei anneta, niin korjaavia liikkeitä on mahdoton tehdä. Yleisohje Naantalin kaupungissa on, että esimiehen tulee kirjata ylös antamansa palautteet, erityisesti korjaavat palautteet. Näin varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet asian samalla tavalla ja että molemmat osapuolet näkevät korjaavat toimenpiteet samalla tavalla. Vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa tulisi käydä läpi nämä palautteet ja arvioida henkilön kehittymistä niillä osa-aluille, joissa palautetta on annettu. 2. Kun palaute ei riitä Palautteen antamisella on tarkoitus ohjata henkilön työsuoritusta, joko antamalla kiitosta hyvin tehdystä työstä tai antamalla korjaavaa palautetta, jotta työ tulisi hyvin tehdyksi. Joskus palautteen antamisella ei saada aikaiseksi toivottua loppu tulemaa. Tällöin edessä on ns. kurinpidolliset tai rangaistusluotoiset toimenpiteet. Harkittaessa rangaistusluontoisen seuraamuksen antamista viranhaltijalle/työntekijälle ei pidä menetellä siten, että ensikertaisesta rikkomuksesta aina annetaan järjestelmän lievin rangaistus ja rikkomuksen uusiutuessa aina määrätään järjestelmän seuraavaksi ankarin rangaistus. Rangaistusluontoiset seuraamukset on määriteltävä tapauksittain ottaen huomioon rikkomuksen laatu, vallinneet olosuhteet ja henkilöstön tasapuolinen kohtelu. Yleisperiaate on se, että henkilölle annetaan mahdollisuus palautteiden kautta korjata toimintaansa. Vasta, jos tämä ei riitä tai jos rikkomus on luonteeltaan niin vakava, siirrytään kurinpidollisiin tai rangaistusluotoisiin toimenpiteisiin. Perussäännökset seuraamuksista ovat viranhaltijan osalta laissa kunnallisesta viranhaltijasta (KVhL) ja työsopimussuhteisten työntekijöiden osalta työsopimuslaissa (TSL) sekä viranhaltijoiden että työsopimussuhteisten osalta Naantalin kaupungin hallintosäännössä (HS). Työsopimuslaki ja laki kunnallisesta viranhaltijasta ovat löydettävissä KVTES:n lopusta. Lisäksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen laatimat Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas ja Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas, joita voi ostaa Kuntatalon julkaisumyynnistä, selvittävät työsopimuslain ja lain kunnallisesta viranhaltijasta säännöksiä. 2.1 Viranhaltijat Kunnallinen viranhaltijalaki (4 luku, 17 ) toteaa viranhaltijan velvollisuuksista seuraavaa: Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. 2

4 Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Viranhaltija ei saa vaatia, ottaa vastaan tai hyväksyä sellaista taloudellista tai muuta etua, josta säädetään rikoslain (39/1889) 40 luvussa. Työpaikalla noudatettavaa järjestystä, lakeja tai muita määräyksiä vastaan tehdystä rikkomuksesta on seurauksena: Suullinen työnjohdollinen huomautus Vähäiseksi katsottavasta rikkomuksesta tai laiminlyönnistä asianomainen esimies voi antaa suullisen työnjohdollisen huomautuksen. Esimiehen on hyvä kirjata suullinen huomautus annetuksi ja ottaa tuohon myös viranhaltijan kuittaus (kopio asianosaiselle), jotta henkilö varmasti ymmärtää asian vakavuuden. Esimies voi tarvittaessa pyytää oman esimiehensä todistajaksi antaessaan huomautusta. Usein suullinen huomautus seuraa siitä, että esimiehen korjaavaa palautetta ei ole huomioitu Kirjallinen varoitus KVhL:n 35 :n 3 momentin mukaan viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Varoitus annetaan kirjallisesti ja siinä todetaan: - viranhaltijan laiminlyönti tai moitittava menettelytapa sekä - se, millä tavoin viranhaltijan tulee jatkossa menetellä korjatakseen virheensä sekä - se, mitä seuraa, jos laiminlyönti tai moitittava menettelytapa jatkuu. Varoitus annetaan viranhaltijalle todisteellisesti (allekirjoitus) siten, että työnantaja pystyy jälkikäteen todistamaan, mistä seikasta, millä perustein ja milloin varoitus on annettu. Jos viranhaltijalle on annettu varoitus, saman tai samantyyppisen rikkomuksen toistuessa voidaan irtisanomisperusteena vedota aiemmin annettuun varoitukseen, ellei varoituksen antamisesta ole kulunut niin pitkää aikaa, että sen on katsottava menettäneen merkityksensä. Aiemmin annetun varoituksen merkityksen lakkaamiselle ei ole laissa säädetty täsmällistä määräaikaa, koska varoitusta koskeva säännös on tarkoitettu kokonaisharkintaa edellyttäväksi joustavaksi normiksi. Naantalin kaupungissa on käytössä toimintatapa, jossa viranhaltijaa kuullaan ennen varoituksen antamista. Tämä toimintatapa ei ole käytössä kaikissa kunnissa, mutta Naantalissa tavoitteena on aito henkilöstön kuuleminen ja tasapuolinen kohtelu. Jos viranhaltija katsoo, että työnantajan kuulemisen jälkeen antama kirjallinen varoitus on aiheeton, viranhaltija voi välittömästi (viikon sisällä) varoituksen antamisen jälkeen esittää työnantajalle kirjallisesti näkemyksensä asiassa. Työnantajan tulee säilyttää viranhaltijalle annettua kirjallista varoitusta sekä viranhaltijan asiassa antamaa kirjallista näkemystä koskevat asiakirjat kaksi vuotta varoituksen antamisesta. 3

5 Kirjallisen varoituksen antaminen etenee seuraavasti: 1. Esimies keskustelee asianosaisen kanssa ja kertoo asian tulleen hänen tietoonsa. Esimies tuo esiin sen, että hän keskustelee mallin mukaan esimiehensä ja henkilöstöpäällikön kanssa ja yhdessä arvioidaan eteneekö asia varoitusmenettelyyn. 2. Esimies on heti tilanteen sattuessa tai asian tullessa ilmi yhteydessä omaan esimieheensä ja henkilöstöpäällikköön. 3. Esimies toimittaa asiaan liittyvän dokumentaation omalle esimiehelleen ja henkilöstöpäällikölle tutustuttavaksi. 4. Päätös kuulemisesta tehdään yhdessä kokonaistilanne huomioon ottaen. 5. Esimies lähettää kutsun kuulemiseen. Kuulemistilaisuus tulee olla noin viikon sisällä kutsun lähettämisestä. Kutsussa on selkeästi ilmoitettava, a. kuulemisen ajankohta ja paikka b. mistä henkilöä kuullaan (tapahtuma, tapahtumat) c. miten asia/tapahtuma rikkoo viranhaltijan velvollisuuksista kirjattua tai määriteltyjä toimintatapoja d. että harkitaan kirjallisen varoituksen antamista e. mahdollisuus käyttää tukihenkilöä, esim. luottamusmiestä kuulemisessa 6. Kuulemiseen kutsutaan asianosainen (ja hänen tukihenkilö tai työsuojeluvaltuutettu/luottamusmies, jonka asianosainen itse kutsuu tilaisuuteen). Läsnä ovat esimies ja hänen esimiehensä ja sovittaessa henkilöstöpäällikkö. 7. Kuulemisen jälkeen päätetään varoituksen antamisesta. Varoitus voidaan antaa jo kuulemistilaisuudessa, jos kuulemisessa ei tule ilmi asiaa muuttavia asioita. 8. Varoituksen allekirjoittaa asianosaisen esimiehen esimies. Poikkeukset kirjattu HS 19 :n. Edellä kuvatulla toimintatavalla varmistetaan se, että Naantalin kaupungin henkilöstö tulee kohdelluksi samalla tavalla riippumatta virastosta ja esimiehestä. Tämä varmistaa henkilöstön tasapuolisen kohtelun erilaisissa tilanteissa Virkasuhteen irtisanominen Viranhaltijan henkilöstä johtuvissa irtisanomisissa henkilöä on pääsääntöisesti ensin varoitettava ja vasta sitten, jos työntekijä tai viranhaltija ei korjaa menettelyään, henkilö voidaan irtisanoa. Naantalissa on käytäntönä ollut se, että annetaan tarvittaessa yksi varoitus ja toinen varoitus johtaa irtisanomiseen. Jos irtisanomisen perusteena on niin vakava virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, että viranhaltijan olisi ilman varoitustakin tullut ymmärtää menettelyn moitittavuus, ei varoituksen antaminen ole irtisanomisen edellytyksenä. Myöskään uudelleensijoittamisvelvollisuuden selvittämistä ei vaadita, jos irtisanomisen perusteena on niin vakava virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista. Rikkomukset, joiden seurauksena saattaa olla viranhaltijan irtisanominen tai palvelussuhteen purkaminen, on käsiteltävä viivytyksettä ottaen tapauksittain huomioon vallinneet olosuhteet. Kirjallinen varoitus on annettava viranhaltijalle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun moitittava menettely tai laiminlyönti on tullut työnantajan tietoon. 4

6 Irtisanominen on toimitettava kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun irtisanomisperuste on tullut työnantajan tietoon. Täsmällistä aikarajaa irtisanomiselle ei voida asettaa, vaan kohtuullinen aika voi vaihdella riippuen esimerkiksi siitä, kuinka kauan työnantajalla kuluu aikaa asian selvittelyyn. Toisaalta työnantajan ei ole kohtuullista vedota kuukausia aikaisemmin työnantajan tietoon tulleisiin seikkoihin, ainakaan, jos viranhaltijalle tai työntekijälle ei ole ilmoitettu, että asiaa vielä selvitetään. Koska irtisanominen edellyttää aina kuulemista, voidaan sopia, että Naantalissa pyritään järjestämään kuuleminen kahden viikon sisälle siitä, kun asia on tullut työnantajan tietoon. Kunta ei saa irtisanoa määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa virkasuhdetta viranhaltijasta johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole asiallinen ja painava. (KVhL 35 ) Virkasuhteen irtisanominen edellyttää aina kuulemista (kohta 2.1.6). Viranhaltijoiden irtisanomisajat on määrätty KVTES:ssa. Virkasuhteisen opetushenkilöstön irtisanomisajoista on määräykset OVTES:ssa Virkasuhteen purkaminen Työnantaja saa purkaa viranhaltijan virkasuhteen vain erittäin painavasta syystä. Purkamisoikeus raukeaa, jos virkasuhdetta ei pureta 14 päivän kuluessa siitä, kun työnantaja saa tosiasioihin perustuvan tiedon purkamisen perusteena olevista syistä. Koska virkasuhteen purkamisessa on kyse virkasuhteeseen kuuluvien velvoitteiden niin vakavasta rikkomisesta tai laiminlyönnistä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista, purkaminen ei edellytä kirjallisen varoituksen antamista viranhaltijalle. (KVhL 41, 42 ) Virkasuhteen purkaminen edellyttää aina kuulemista (kohta 2.1.6). Virkasuhteen päättymisestä päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan virkaan eli asianosaisen esimiehen esimies. Poikkeukset kirjattu HS 19 :n Virantoimituksesta pidättäminen Jos viranhaltijan voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen virantoimituksessa virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, hänet voidaan pidättää tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi virantoimituksesta. (KVhL 47 :n 1 mom.) Virantoimituksesta pidättämisestä muissa tilanteissa on säännökset KVhL:n 47 :n 2 ja 3 momenteissa. Virantoimituksesta pidättäminen edellyttää aina viranhaltijan kuulemista (kohta 2.1.6) Viranhaltijan kuuleminen Viranhaltijalle on todisteellisesti varattava tilaisuus tulla kuulluksi seuraamuksen määräämisen syistä perusteluineen. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 43 :ssä säädetään virkasuhteen päättämismenettelystä ja viranhaltijan kuulemisesta ennen irtisanomista tai purkamista. 5

7 Ennen kuin irtisanomisesta, purkamisesta tai virantoimituksesta pidättämisestä tehdään päätös, asiasta on viranhaltijan pyynnöstä ilmoitettava ao. pääluottamusmiehelle. Viranhaltija voi häntä kuultaessa käyttää avustajaa. Oikeudesta käyttää avustajaa on ilmoitettava viranhaltijalle. Tällainen avustaja voi olla esimerkiksi luottamusmies tai työtoveri. Kuulemistilaisuus järjestetään mahdollisimman nopeasti asian tultua ilmi, jotta voidaan toimia 14 vuorokauden sisällä siitä, kun rikkomus on tullut työnantajan tietoon. Prosessi etenee seuraavasti: 1. Esimies keskustelee asianosaisen kanssa ja kertoo asian tulleen hänen tietoonsa. Esimies tuo esiin sen, että hän keskustelee mallin mukaan esimiehensä ja henkilöstöpäällikön kanssa ja yhdessä arvioidaan eteneekö asia varoitusmenettelyyn. 2. Esimies on heti tilanteen sattuessa tai asian tullessa ilmi yhteydessä omaan esimieheensä ja henkilöstöpäällikköön. 3. Esimies toimittaa asiaan liittyvän dokumentaation omalle esimiehelleen ja henkilöstöpäällikölle tutustuttavaksi. 4. Päätös kuulemisesta tehdään yhdessä kokonaistilanne huomioon ottaen. 5. Esimies lähettää kutsun kuulemiseen. Kuulemistilaisuus tulee olla noin viikon sisällä kutsun lähettämisestä. Kutsussa on selkeästi ilmoitettava, a. kuulemisen ajankohta ja paikka b. mistä henkilöä kuullaan (tapahtuma, tapahtumat) c. miten asia/tapahtuma rikkoo viranhaltijan velvollisuuksista kirjattua tai määriteltyjä toimintatapoja d. että harkitaan irtisanomista, purkamista tai virantoimituksesta pidättämistä e. mahdollisuus käyttää tukihenkilöä, esim. luottamusmiestä kuulemisessa 6. Kuulemiseen kutsutaan asianosainen (ja hänen tukihenkilö tai työsuojeluvaltuutettu/luottamusmies, jos henkilö niin toivoo). Läsnä ovat esimies ja hänen esimiehensä ja sovittaessa henkilöstöpäällikkö. 7. Toimenpide voidaan päättää jo kuulemistilaisuudessa, jos kuulemisessa ei tule ilmi asiaa muuttavia tai siihen oleellisesti vaikuttavia asioita eikä henkilöä voida sijoittaa muihin tehtäviin. 8. Päätöksen allekirjoittaa esimiehen esimies. Poikkeukset on kirjattu HS 19 :n Viranhaltijalle tiedoksi saattaminen Viranhaltijalle päätös (pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen) rangaistusluontoisesta seuraamuksesta (irtisanominen, purkaminen, virantoimituksesta pidättäminen) on annettava tiedoksi henkilökohtaisesti tai jollei tämä ole mahdollista, saadaan päätös antaa tiedoksi lähettämällä päätös kirjeitse (KVhL 43 ). Näin ollen nämä on aina tehtävä viranhaltijapäätöksinä dynastiassa. Mainituista päätöksistä on käytävä ilmi rangaistusluontoisen seuraamuksen syyt sekä virkasuhteen päättämistapauksessa palvelussuhteen päättymispäivä. 6

8 2.2 Työsopimussuhteiset Työsopimuslain kolmannessa luvussa kerrotaan työntekijöiden velvollisuuksista. Näitä velvollisuuksia sekä työpaikalla noudatettavaa järjestystä, lakeja tai muita määräyksiä vastaan tehdystä rikkomuksesta on seurauksena: Suullinen työnjohdollinen huomautus Vähäiseksi katsottavasta rikkomuksesta tai laiminlyönnistä asianomainen esimies voi antaa suullisen työnjohdollisen huomautuksen. Esimiehen on hyvä kirjata suullinen huomautus annetuksi ja ottaa tuohon myös työntekijän kuittaus, jotta henkilö varmasti ymmärtää asian vakavuuden (jos kirjallisesti, niin kopio asianosaiselle). Esimies voi myös pyytää oman esimiehensä todistamaan huomautuksen antamista. Usein suullinen huomautus seuraa siitä, että esimiehen korjaavaa palautetta ei ole huomioitu Kirjallinen varoitus TSL:n 7 luvun 2 :n 3 momentin mukaan työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Varoitus annetaan kirjallisesti ja siinä todetaan - työntekijän laiminlyönti tai moitittava menettelytapa sekä - se, millä tavoin työntekijän tulee menetellä korjatakseen virheensä sekä - se, mitä seuraa, jos vastaava toistuu Varoitus annetaan työntekijälle todisteellisesti (asianosaisen allekirjoitus) siten, että työnantaja pystyy jälkikäteen todistamaan mistä seikasta, millä perustein ja milloin varoitus on annettu. Jos työntekijälle on annettu varoitus, saman tai samantyyppisen rikkomuksen toistuessa voidaan irtisanomisperusteena vedota aiemmin annettuun varoitukseen, ellei varoituksen antamisesta ole kulunut niin pitkää aikaa, että sen on katsottava menettäneen merkityksensä. Aiemmin annetun varoituksen merkityksen lakkaamiselle ei ole laissa säädetty täsmällistä määräaikaa, koska varoitusta koskeva säännös on tarkoitettu kokonaisharkintaa edellyttäväksi joustavaksi normiksi. Naantalin kaupungissa on käytössä toimintatapa, jossa työntekijää kuullaan ennen varoituksen antamista. Tämä toimintatapa ei ole käytössä kaikissa kunnissa, mutta Naantalissa tavoitteena on aito henkilöstön kuuleminen ja tasapuolinen kohtelu. Jos työntekijä katsoo, että työnantajan kuulemisen jälkeen antama kirjallinen varoitus on aiheeton, hän voi välittömästi varoituksen antamisen jälkeen esittää työnantajalle kirjallisesti näkemyksensä asiassa. Työnantajan tulee säilyttää työntekijälle annettua kirjallista varoitusta sekä hänen asiassa antamaa kirjallista näkemystä koskevat asiakirjat kaksi vuotta varoituksen antamisesta. 7

9 Kirjallisen varoituksen antaminen etenee seuraavasti: 1. Esimies keskustelee asianosaisen kanssa ja kertoo asian tulleen hänen tietoonsa. Esimies tuo esiin sen, että hän keskustelee mallin mukaan esimiehensä ja henkilöstöpäällikön kanssa ja yhdessä arvioidaan eteneekö asia varoitusmenettelyyn. 2. Esimies on heti tilanteen sattuessa tai asian tullessa ilmi yhteydessä omaan esimieheensä ja henkilöstöpäällikköön. 3. Esimies toimittaa asiaan liittyvän dokumentaation omalle esimiehelleen ja henkilöstöpäällikölle tutustuttavaksi. 4. Päätös kuulemisesta tehdään yhdessä kokonaistilanne huomioon ottaen. 5. Esimies lähettää kutsun kuulemiseen. Kuulemistilaisuus tulee olla noin viikon sisällä kutsun lähettämisestä. Kutsussa on selkeästi ilmoitettava, a. kuulemisen ajankohta ja paikka b. mistä henkilöä kuullaan (tapahtuma, tapahtumat) c. miten asia/tapahtuma rikkoo viranhaltijan velvollisuuksista kirjattua tai määriteltyjä toimintatapoja d. että harkitaan kirjallisen varoituksen antamista e. mahdollisuus käyttää tukihenkilöä, esim. luottamusmiestä kuulemisessa 6. Kuulemiseen kutsutaan asianosainen (ja hänen tukihenkilö tai työsuojeluvaltuutettu/luottamusmies, jonka asianosainen itse kutsuu tilaisuuteen). Läsnä ovat esimies ja hänen esimiehensä ja sovittaessa henkilöstöpäällikkö. 7. Kuulemisen jälkeen päätetään varoituksen antamisesta. Varoitus voidaan antaa jo kuulemistilaisuudessa, jos kuulemisessa ei tule ilmi asiaa muuttavia asioita. 8. Varoituksen allekirjoittaa asianosaisen esimiehen esimies. Poikkeukset kirjattu HS 19 :n. Edellä kuvatulla toimintatavalla varmistetaan se, että Naantalin kaupungin henkilöstö tulee kohdelluksi samalla tavalla riippumatta virastosta ja esimiehestä. Tämä varmistaa henkilöstön tasapuolisen kohtelun erilaisissa tilanteissa. Jos työntekijä katsoo, että työnantajan antama kirjallinen varoitus on aiheeton, työntekijä voi välittömästi varoituksen antamisen jälkeen esittää työnantajalle kirjallisesti näkemyksensä asiassa. Työnantajan tulee säilyttää työntekijälle annettua kirjallista varoitusta sekä työntekijän asiassa antamaa kirjallista lausuntoa koskevat asiakirjat kaksi vuotta varoituksen antamisesta Irtisanominen Työntekijän henkilöstä johtuvissa irtisanomisissa henkilöä on pääsääntöisesti ensin varoitettava ja vasta sitten, jos työntekijä tai viranhaltija ei korjaa menettelyään, henkilö voidaan irtisanoa. Naantalissa on käytäntönä se, että annetaan tarvittaessa yksi varoitus ja toinen varoitus johtaa irtisanomiseen. Jos irtisanomisen perusteena on niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työntekijän olisi ilman varoitustakin tullut ymmärtää menettelyn moitittavuus, ei varoituksen 8

10 antaminen ole irtisanomisen edellytyksenä. Myöskään uudelleensijoittamisvelvollisuuden selvittämistä ei vaadita, jos irtisanomisen perusteena on niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää työsopimussuhteen jatkamista. Rikkomukset, joiden seurauksena saattaa olla työntekijän irtisanominen tai palvelussuhteen purkaminen, on käsiteltävä viivytyksettä ottaen tapauksittain huomioon vallinneet olosuhteet. Kirjallinen varoitus on annettava työntekijälle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun moitittava menettely tai laiminlyönti on tullut työnantajan tietoon. Irtisanominen on toimitettava kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun irtisanomisperuste on tullut työnantajan tietoon. Täsmällistä aikarajaa irtisanomiselle ei voida asettaa, vaan kohtuullinen aika voi vaihdella riippuen esimerkiksi siitä, kuinka kauan työnantajalla kuluu aikaa asian selvittelyyn. Toisaalta työnantajan ei ole kohtuullista vedota kuukausia aikaisemmin työnantajan tietoon tulleisiin seikkoihin, ainakaan, jos työntekijälle ei ole ilmoitettu, että asiaa vielä selvitetään. Koska irtisanominen edellyttää kuulemista, Naantalissa pyritään järjestämään kuuleminen kahden viikon sisälle siitä, kun asia on tullut työnantajan tietoon Toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen työnantaja voi irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä (vrt. purkamisperuste, perusteen tulee olla erittäin painava). Irtisanominen edellyttää aina työntekijän kuulemista. Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet (7 luvun 2 ) Työsopimuslain irtisanomisperusteet voidaan jakaa kahteen ryhmään: a) työsopimuksesta tai laista johtuvien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti, joka olennaisesti vaikuttaa työntekijän työsuhteeseen, b) työntekijän henkilöön liittyvät työntekoedellytykset ovat muuttuneet niin oleellisesti, ettei työntekijä enää selviydy tehtävistään eikä hänelle voida tarjota muita tehtäviä. Työntekijän henkilöstä johtuvissa irtisanomisissa työntekijää on pääsääntöisesti ensin varoitettava ja vasta sitten, jos työntekijä ei korjaa menettelyään, työntekijä voidaan irtisanoa. Myös työntekijän henkilöön liittyvissä irtisanomistilanteissa työnantajan on kuulemisen yhteydessä selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön. Jos irtisanomisen perusteena on niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työntekijän olisi tullut ilman varoitustakin ymmärtää menettelyn moitittavuus, ei varoituksen antaminen ole irtisanomisen edellytyksenä. Myöskään uudelleensijoittamisvelvollisuuden selvittämistä ei vaadita, jos irtisanomisen perusteena on niin vakava palvelussuhteeseen liittyvä rikkomus, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista Määräaikaiset työsopimukset Määräaikainen työsopimus on molempia osapulia sitova, eikä sitä voi yksipuolisesti päättää. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia määräaikaiseen työsopimukseen liitettävästä 9

11 irtisanomisehdosta siten, että työsopimus päättyy ennen sovittua määräaikaa, mikäli työsopimus sitä ennen puolin tai toisin irtisanotaan. Jos näin ei ole sovittu, voidaan määräaikainen sopimus päättää vain yhteisesti niin sovittaessa. Tämä edellyttää sopimusta ja sen dokumentointia, jotta kumpikaan osapuoli ei voi jälkikäteen riitauttaa asiaa. Työnantajan tulee myös määräaikaisen työsopimuksen irtisanoessaan noudattaa laissa säädettyjä irtisanomisperusteita ja lain tai työehtosopimusten mukaisia irtisanomisaikoja ja - menettelyä. Irtisanominen edellyttää aina työntekijän kuulemista. Työsopimussuhteisten irtisanomisajat on määrätty KVTES:ssa ja TTES:ssa. Muissa virkaja työehtosopimuksissa viitataan KVTES:n säännöksiin Työsopimuksen purkaminen Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa (8 luvun 1 ). Laissa ei ole esimerkkiluetteloa purkamisperusteista. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole ollut muuttaa purkamisperusteita koskevaa vakiintunutta oikeuskäytäntöä. TSL:n 8 luvun 2 :n mukaan purkamisoikeus raukeaa, jos työsopimusta ei ole purettu 14 päivän kuluessa siitä, kun sopijapuoli sai tiedon purkamisperusteen täyttymisestä. Määräajan laskeminen alkaa siitä, kun työnantaja tai vastaavasti työntekijä sai tosiasioihin perustuvan tiedon purkamisen perusteena olevista syistä. Jos julkisyhteisössä työsopimuksen purkamisesta päättää monijäseninen toimielin, purkamisoikeus ei raukea, jos esitys purkamisesta on toimitettu toimivaltaiselle toimielimelle 14 päivän määräajan kuluessa. Toimielimen on käsiteltävä asia ilman aiheetonta viivytystä. Mainittu 14 päivän määräaika alkaa kulua siitä, kun purkamisen peruste on tullut työntekijän esimiehen eli ao. työnantajan edustajan tietoon Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän kalenteripäivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä sopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien (8 luku 3 ). Jos poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa toiselle osapuolelle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu. Ensisijainen toimenpide on oikeuskäytännön ja hyvän avoimen vuorovaikutuksen perusteella se, että työntekijältä pyydetään selvitystä poissaolosta. Jos henkilöä ei tavoiteta tai hän kieltäytyy toimittamasta selvitystä poissaolosta, voidaan harkita työsopimuksen purkautuneena pitämistä. 10

12 2.2.6 Päättävä viranomainen Työsopimussuhteen päättymisestä päättää se viranomainen, joka ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen eli esimiehen esimies Työsopimussuhteisen kuuleminen Rikkomuksen käsittelyssä edellytetään aina, että asianomaiselle varataan todisteellisesti (kutsu toimitetaan henkilökohtaisesti, mahdolliset todistajat) mahdollisuus tulla kuulluksi ennen irtisanomis- tai purkamispäätöksen tekoa. Kuulemisvelvoitetta ei kuitenkaan ole siinä tapauksessa, että työsopimus todetaan purkautuneeksi syytä ilmoittamatta tapahtuneen vähintään viikon poissaolon takia. Ennen irtisanomis- tai purkamispäätöksen tekemistä asiasta on työntekijän pyynnöstä ilmoitettava ao. pääluottamusmiehelle. Työntekijällä on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa. Oikeudesta käyttää avustajaa on ilmoitettava työntekijälle. Tällainen avustaja voi olla esimerkiksi luottamusmies tai työtoveri. Prosessi etenee seuraavasti: Kuulemistilaisuus järjestetään mahdollisimman nopeasti asian tultua ilmi, jotta voidaan toimia 14 vuorokauden sisällä siitä, kun rikkomus on tullut työnantajan tietoon. Prosessi etenee seuraavasti: 1. Esimies keskustelee asianosaisen kanssa ja kertoo asian tulleen hänen tietoonsa. Esimies tuo esiin sen, että hän keskustelee mallin mukaan esimiehensä ja henkilöstöpäällikön kanssa ja yhdessä arvioidaan eteneekö asia varoitusmenettelyyn. 2. Esimies on heti tilanteen sattuessa tai asian tullessa ilmi yhteydessä omaan esimieheensä ja henkilöstöpäällikköön. 3. Esimies toimittaa asiaan liittyvän dokumentaation omalle esimiehelleen ja henkilöstöpäällikölle tutustuttavaksi. 4. Päätös kuulemisesta tehdään yhdessä kokonaistilanne huomioon ottaen. 5. Esimies lähettää kutsun kuulemiseen. Kuulemistilaisuus tulee olla noin viikon sisällä kutsun lähettämisestä. Kutsussa on selkeästi ilmoitettava, a. kuulemisen ajankohta ja paikka b. mistä henkilöä kuullaan (tapahtuma, tapahtumat) c. miten asia/tapahtuma rikkoo työntekijän velvollisuuksista kirjattua tai määriteltyjä toimintatapoja tai miten työntekijän tilanne estää työnteon d. että harkitaan työsuhteen irtisanomista/purkamista e. mahdollisuus käyttää tukihenkilöä, esim. luottamusmiestä kuulemisessa 6. Kuulemiseen kutsutaan asianosainen (ja hänen tukihenkilö tai työsuojeluvaltuutettu/luottamusmies, jos henkilö niin toivoo). Läsnä ovat esimies ja hänen esimiehensä ja sovittaessa henkilöstöpäällikkö. 7. Toimenpide voidaan päättää jo kuulemistilaisuudessa, jos kuulemisessa ei tule ilmi asiaa muuttavia tai siihen oleellisesti vaikuttavia asioita eikä henkilöä voida siirtää muihin tehtäviin (purku ei edellytä tätä). 8. Päätöksen allekirjoittaa esimiehen esimies. 11

13 2.2.8 Tiedoksi antaminen Työsopimuksen päättämisilmoitus (irtisanominen, purkaminen, purkautuneena pitäminen) on annettava työntekijälle tiedoksi henkilökohtaisesti tai jollei se ole mahdollista kirjeitse tai sähköisesti (telekopio, telepalvelu ja sähköposti, ei kuitenkaan matkapuhelimen tekstiviesti). (TSL 9 luku 4 ) Mainituista päätöksistä on käytävä ilmi rangaistusluontoisen seuraamuksen syyt sekä työsuhteen päättämistapauksessa palvelussuhteen päättymispäivä. 3. Esimerkkejä rangaistusluontoisten seuraamusten antamisesta 3.1 Viranhaltijalle tai työntekijälle annettava kirjallinen varoitus Viranhaltijalle tai työntekijälle annettava kirjallinen varoitus annetaan muun muassa silloin, kun suullinen työnjohdollinen huomautus viranhaltijalle tai työntekijälle eivät ole tehonneet taikka ensikertainen rikkomus ei ole vähäinen. Viranhaltijalle tai työntekijälle annettavassa kirjallisessa varoituksessa on todettava myös se, että jos rikkomus tai laiminlyönti uusiutuu, palvelussuhde voidaan irtisanoa tai purkaa. Viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan antaa rikkomuksen vakavuudesta ja laadusta riippuen joko suullinen työnjohdollinen huomautus tai kirjallinen varoitus esim. seuraavissa tapauksissa: luvaton poistuminen työpaikalta kesken työajan alkoholia tai muita päihteitä koskevien kieltojen rikkominen enintään työpäivän kestävä poissaolo ilman hyväksyttävää syytä jatkuva myöhästyminen työvälinen epäasiallinen käyttö tai niiden ohjeiden vastainen käyttö tai käyttämättä jättäminen (mm. työturvallisuus ohjeiden noudattamatta jättäminen) tai muu vastaavantasoinen määräysten tai ohjeiden tahallinen rikkominen tai laiminlyöminen. Epäasiallinen tai ammattimainen käytös 3.2 Hoitoon ohjaus Naantalin kaupungin päihdeohjelmassa (KH ) on määritelty tarkasti, miten Naantalin kaupungissa toimitaan erilaisissa tilanteissa. Päihdeongelman tullessa esiin mahdollisesti työpaikalla, ensisijainen toimenpide on akuutin tilanteen hoitaminen ja sen jälkeen asian puheeksiottaminen. Jos tilanne toistuu, edetään hoitoonohjauksessa ja annetaan henkilölle varoitus. Näin edetään myös, jos tilanne edelleen toistuu. Vasta kahden varoituksen jälkeen arvioidaan perusteita palvelussuhteen päättämiselle. Näissä noudatetaan ylläkuvattua kuulemismenettelyä. 12

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

OHJE HUOMAUTUKSEN JA VAROITUKSEN ANTAMISESTA

OHJE HUOMAUTUKSEN JA VAROITUKSEN ANTAMISESTA Johtoryhmä 19.9.2018 Yhteistyötoimikunta 19.9.2018 Yhtymähallitus 30.10.2018 LIITE 6 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä OHJE HUOMAUTUKSEN JA VAROITUKSEN ANTAMISESTA 19.9.2018 Lapin koulutuskeskus REDU - Santasport

Lisätiedot

Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa

Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Kouvolan kaupunki OHJE KHHJ 28.5.2013 52 1 (5) Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Yleistä Esimiehen tehtäviin ja velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että viranhaltija/työntekijä saa kaiken

Lisätiedot

Huomautuksen ja varoituksen antaminen

Huomautuksen ja varoituksen antaminen Kokkolan kaupunki 5.10.2011 Henkilöstökeskus Huomautuksen ja varoituksen antaminen Työntekijää tai viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt velvollisuuksiaan tai rikkonut niitä, ei pääsääntöisesti saa irtisanoa

Lisätiedot

HENRY Forum 4.11.2008

HENRY Forum 4.11.2008 HENRY Forum 4.11.2008 1. Rekrytointi / työntekijästä kerättävät tiedot -Mitä työnhakijalta saa kysyä? - Tarpeellisuusvaatimus: vain tiedot, jotka ovat välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia - Tietolähteet

Lisätiedot

KH LIITE 2 YTTMK LIITE 3 EHDOTUS OHJE HUOMAUTUKSEN JA VAROITUKSEN ANTAMISESTA. 1. Yleistä

KH LIITE 2 YTTMK LIITE 3 EHDOTUS OHJE HUOMAUTUKSEN JA VAROITUKSEN ANTAMISESTA. 1. Yleistä 1 KH 17.1.2019 13 LIITE 2 YTTMK 11.12.2018 15 LIITE 3 EHDOTUS OHJE HUOMAUTUKSEN JA VAROITUKSEN ANTAMISESTA 1. Yleistä Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 luvun 35 :n 3 momentin mukaan viranhaltijaa,

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisen ohje

Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisen ohje Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisen ohje Kunnanhallitus xx.xx.xxxx (KHALL xx/2017) Yhteistyötoimikunta 29.5.2017 (YHTMKxx/2017) Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen

Lisätiedot

Liitteenä. Lomake: SUULLINEN HUOMAUTUS. Lomake: KUTSU KUULEMISTILAISUUTEEN. Lomake: KUULEMISTILAISUUDEN PÖYTÄKIRJA. Lomake: KIRJALLINEN VAROITUS

Liitteenä. Lomake: SUULLINEN HUOMAUTUS. Lomake: KUTSU KUULEMISTILAISUUTEEN. Lomake: KUULEMISTILAISUUDEN PÖYTÄKIRJA. Lomake: KIRJALLINEN VAROITUS HUOMAUTUKSEN JA VAROITUKSEN ANTAMINEN Ytmk 13.6.2018 1 (10) Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Työnjohdollinen ohjaaminen ja perehdyttäminen... 2 3. Suullisen huomautuksen antaminen... 2 4. Kirjallisen varoituksen

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusjohtaja kunnallisasia

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusjohtaja kunnallisasia Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (5) JARDno-2018-1435 Viranhaltijan palvelussuhteen päättäminen Asian tausta 26.2.2018 Suomen Tietotoimisto (STT) on julkaissut lehtiartikkelin, joka on koskenut vuosina 2008-2017

Lisätiedot

Työpaikan päihdeasioiden yhteyshenkilöiden nimet ja tavoitettavuustiedot tulee olla näkyvissä työpaikoilla.

Työpaikan päihdeasioiden yhteyshenkilöiden nimet ja tavoitettavuustiedot tulee olla näkyvissä työpaikoilla. HÄGGMAN OY:N PÄIHDEOHJELMA Päihdeasioiden hoito käsittää sekä ennalta ehkäisevät toimenpiteet että hoitoonohjauksen. Päihdeohjelma koskee koko työyhteisöä. Koko henkilöstön tulee tuntea työpaikan päihdeohjelma.

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 19 1 (16) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Pentti Anttonen 22.5.2007 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

HELSINGIN KAUPUNKI 19 1 (16) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Pentti Anttonen 22.5.2007 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio HELSINGIN KAUPUNKI 19 1 (16) Jakelussa mainituille SUULLISEN HUOMAUTUKSEN JA KIRJALLISEN VAROITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ TYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN SEKÄ VIRKASUHTEEN PÄÄTTÄMINEN 1 Yleistä Tässä

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Koulutusjohtaja kunnallisasia

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Koulutusjohtaja kunnallisasia Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) JARDno-2018-1435 Viranhaltijan palvelussuhteen päättäminen Asian tausta 26.2.2018 Suomen Tietotoimisto (STT) on julkaissut lehtiartikkelin, joka on koskenut vuosina 2008-2017

Lisätiedot

Uutiskirje 1/2014. Uutiskirjeen 1/2014 aiheena on työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla.

Uutiskirje 1/2014. Uutiskirjeen 1/2014 aiheena on työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla. Uutiskirje 1/2014 Uutiskirjeen 1/2014 aiheena on työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla. Työsuhde voidaan päättää irtisanomalla tai purkamalla, jolloin irtisanomisaikaa ei

Lisätiedot

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola Työsopimus ja koeaika Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola 23.5.2017 1 2 Työsopimus Työnantaja Työntekijä (henkilökohtaisuus) Sopivat Työn tekemisestä Työnjohto ja työn valvonta työnantajalla Työn vastikkeellisuus

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

VUOKRA- SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

VUOKRA- SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kun olen kaksin koirani kanssa, kuulen kun hänen tassut napsuttelee Angie Myyrmäki KORJAAVA JA EHKÄISEVÄ ASUMIS- SOSIAALINEN TYÖ SEMINAARI 11.10.2018 VUOKRA- SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11.10.2018 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (5) 341 Määräajaksi otetun tuntiopettajan virkasuhteen purkaminen koeaikana HEL 2016-011161 T 01 01 04 02 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä **********

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 9/2012 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 67/2012 2.11.2012 Asia Virkasuhteen irtisanomista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Muutoksenhakija A Virasto

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

SEURAAMUKSET PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVIEN VELVOLLISUUKSIEN LAIMINLYÖNNEISTÄ

SEURAAMUKSET PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVIEN VELVOLLISUUKSIEN LAIMINLYÖNNEISTÄ SEURAAMUKSET PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVIEN VELVOLLISUUKSIEN LAIMINLYÖNNEISTÄ Juuan kunnan ohjeet puuttumisesta työ- ja virkavelvollisuuksien vastaiseen toimintaan Sisältö 1. YLEISTÄ 3 2. TYÖNTEKIJÄN JA

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Yhdistys työnantajana

Yhdistys työnantajana Yhdistys työnantajana lainsää äädäntö,, mm.: työsopimuslaki työaikalaki vuosilomalaki Normipohja työehtosopimukset työsopimukset yhdistyksillä ei erityisasemaa Työsopimuslaki keskeinen laki lain sääs äännökset

Lisätiedot

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Työsopimus - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Henkilöstö- ja lakiasiain osasto, 1.4.2009 Jaana Sirkiä, Elina Tuisku Säädöstausta Työsopimuslaki Minimi Virka- ja työehtosopimukset

Lisätiedot

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus 1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus Rovaniemen kaupungin päihdeohjelman tavoitteena on taata työntekijöille päihteetön ja turvallinen työympäristö. Tämä päihdeohjelma on tehty mukaillen Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Työntekijän lojaliteetti- ja uskollisuusvelvoite

Työntekijän lojaliteetti- ja uskollisuusvelvoite ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN LAUSUNTO ASIASSA S 14/689 Hovioikeudenlaamanni Risto Jalanko: Irtisanomisperusteen arvioinnin lähtökohdat Työsopimuslain 7 luvun 1 :n mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA Lainopillinen asiamies KKO 2008:50 Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Muistilista Edunvalvontaosasto

Muistilista Edunvalvontaosasto Muistilista - Irtisanominen tuta-perusteella - Osa-aikaistaminen - Lomauttaminen - Yhteistoimintaneuvottelut - Muutosturva irtisanomistilanteessa 2019 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2016

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2016 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2016 Aika: ke 10.8.2016 klo 17.00 Paikka: Virastotalo, sali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 151 KOKOUKSEN AVAUS 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2007 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 50/2007 28.9.2007 Asia Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Virasto kihlakunnan poliisilaitos Päätös, johon

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUTSURAHAN MAKSAMISESTA (Luonnos)

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUTSURAHAN MAKSAMISESTA (Luonnos) Kymsote Liite nro 3 Hallitus 11.1.2019 PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUTSURAHAN MAKSAMISESTA (Luonnos) I Sopimuksen soveltaminen Tällä sopimuksella täydennetään Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Menettelytavat työn ja työyhteisön ongelmatilanteissa. Sari Anetjärvi lakimiesasessori

Menettelytavat työn ja työyhteisön ongelmatilanteissa. Sari Anetjärvi lakimiesasessori Menettelytavat työn ja työyhteisön ongelmatilanteissa Sari Anetjärvi lakimiesasessori Hyvän työyhteisön edellytykset Lähtökohtana hyville työsuorituksille, hyvälle palvelulle ja henkilöstön hyvinvoinnille

Lisätiedot

4 Terveyskeskuslääkärin virkasuhteen irtisanominen. Päätös

4 Terveyskeskuslääkärin virkasuhteen irtisanominen. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 4 Terveyskeskuslääkärin virkasuhteen irtisanominen HEL 2016-002107 T 01 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 luvun 35

Lisätiedot

Käytetyt lyhenteet: KVhL = Kunnallinen viranhaltijalaki KVESL= Kunnallinen virkaehtosopimuslaki

Käytetyt lyhenteet: KVhL = Kunnallinen viranhaltijalaki KVESL= Kunnallinen virkaehtosopimuslaki VIRKA- JA TYÖSUHTEEN EROT (erot luonnehdittu yksinkertaistettuna) Käytetyt lyhenteet: KVhL = Kunnallinen viranhaltijalaki KVESL= Kunnallinen virkaehtosopimuslaki KuntaL= Kuntalaki KVTES= Kunnallinen yleinen

Lisätiedot

Varoitus työsopimuksen päättämisen edellytyksenä

Varoitus työsopimuksen päättämisen edellytyksenä Matti Penttinen Varoitus työsopimuksen päättämisen edellytyksenä 1. Työsopimuslaista Voimassa olevan työsopimuslain (26.1.2001/55) 7 luvun 2 :n 3 momentin mukaan työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisen ohje

Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisen ohje Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisen ohje Henkilöstötoimiku nta xx.xx.xxxx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx Ohje / Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antaminen Työntekijää

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

Pieni yhdistys työnantajana

Pieni yhdistys työnantajana Pieni yhdistys työnantajana 11.2.2015 Tuomas Mänttäri toimitusjohtaja Sosiaalialan Työnantajat ry Tekijänoikeussyistä materiaali on käytettävissä vain tätä koulutusta varten Tuomas Mänttäri Työnantajan

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE LIITE NRO 2 HKJAO 28.3.2011 31 LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 1 1. YLEISTÄ Alkoholin ja muiden päihteiden väärinkäyttö on huomattava terveydellinen, taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

McDonaldin terveyskeskuslääkärin virkaan siirtämisen jälkeen on tullut ilmi seuraavaa:

McDonaldin terveyskeskuslääkärin virkaan siirtämisen jälkeen on tullut ilmi seuraavaa: Kaupunginhallitus 39 09.02.2015 Kaupunginhallitus 65 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 21 10.03.2015 Outi Mc Donaldin irtisanominen 1635/33/2012 KH 09.02.2015 39 Outi McDonald on toiminut Hangon terveyskeskuksen

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö Toimintasäännöllä määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(5) LIITE 4 SUOMEN MATKUSTAJALAIVAYHDISTYKSEN JA SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY:N, SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖ- LIITON JA SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON VÄLINEN

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 32/2000 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2001 28.3.2001 Asia Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PÄIHDEOHJELMA SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Päihdeohjelman tarkoitus 1 3. Päihdeohjelma koskee koko henkilöstöä 1 4. Ennalta ehkäisevä toiminta 2 5. Päihdehaitan havaitseminen

Lisätiedot

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin)

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin) Henkilöstöasiat käytännössä Erikoistumisjakso 16.4.2015 Kaikki harjoitustyön (HO-tuomion esittelyn ja arvioinnin) jättäneet ovat saaneet korvaavuuden yhdestä tentin kysymyksestä, joten heidän tulee tässä

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Kaupunginvaltuusto 31.8.2009 86 Jukka Tikanmäki Päivi Ruotoistenmäki Martti Savolainen Raija Leppäharju SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 3 2. Päihdeohjelman tarkoitus 3 3. Päihdeohjelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY. Sari Anetjärvi

LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY. Sari Anetjärvi LOMAUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA YT-MENETTELY Sari Anetjärvi Lomauttaminen Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Työsopimuslain ja työttömyysturvalain muuttaminen. tiedotustilaisuus työministeri Jari Lindström

Työsopimuslain ja työttömyysturvalain muuttaminen. tiedotustilaisuus työministeri Jari Lindström Työsopimuslain ja työttömyysturvalain muuttaminen tiedotustilaisuus 8.11.2018 työministeri Jari Lindström Irtisanomisesta yleensä Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen 1) työntekijästä johtuvasta syystä

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Luottamusmiehen asema ja tehtävät

Luottamusmiehen asema ja tehtävät Luottamusmiehen asema ja tehtävät Kirkon alojen koulutus uusille luottamusmiehille 7.- Hotelli Avassa Helsingin Vallilassa Kirkon luottamusmiessopimus Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) liite

Lisätiedot

Individuaaliperusteinen irtisanominen

Individuaaliperusteinen irtisanominen Individuaaliperusteinen irtisanominen - työnantajan ja työntekijän näkökulma Asianajajaliiton Nuorten päivät 3.10.2014 Asianajaja Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Asianajaja Markus

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tarmo Miettinen kl Virkamiesoikeuden opintojakson kuvioita

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tarmo Miettinen kl Virkamiesoikeuden opintojakson kuvioita ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tarmo Miettinen kl-2015 Virkamiesoikeuden opintojakson kuvioita VIRKASUHDE PALVELUSSUHTEENA JA OIKEUSSUHTEENA Virkasuhde julkisoikeudellisena suhteena Virkasuhde palvelussuhteena KUNTA

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Seuraamukset ja pakkokeinot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Hyvitys (62 ) - Työnantaja irtisanoo, lomauttaa, osa-aikaistaa

Lisätiedot

MENETTELY TYÖN ONGELMATILANTEISSA

MENETTELY TYÖN ONGELMATILANTEISSA MENETTELY TYÖN ONGELMATILANTEISSA 1. VIRANHALTIJAN JA TYÖNTEKIJÄN KESKEISIÄ VELVOLLISUUKSIA Sekä työnantajan että työntekijän on noudatettava voimassa olevia lakeja ja muita säännöksiä sekä virka- ja työehtosopimusta,

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA II. ISLO 10.11.2011 Helena Juvonen Johanna Seppänen

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA II. ISLO 10.11.2011 Helena Juvonen Johanna Seppänen TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA II ISLO 10.11.2011 Helena Juvonen Johanna Seppänen Sisältö - Työntekijän perehdyttäminen - Työsuhteen päättäminen ja varoituskäytäntö - Työntekijän tukeminen työnhaussa - Erilaiset

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS JA PARAS-PUITELAKI ASIANAJOTOIMISTO HEIKKI PENTTILÄ OY

YHTEISTOIMINTASOPIMUS JA PARAS-PUITELAKI ASIANAJOTOIMISTO HEIKKI PENTTILÄ OY YHTEISTOIMINTASOPIMUS JA PARAS-PUITELAKI ASIANAJOTOIMISTO HEIKKI PENTTILÄ OY YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN Ruoveden kunnan ja Virtain kunnan yhteistoimintasopimuksen 18.6.2012 purkamis- ja irtisanomisehdon

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteiden osalta päätösehdotus annetaan kokouksessa. Oulun hallinto-oikeuden päätös Raili Jäntin asiassa

Jatkotoimenpiteiden osalta päätösehdotus annetaan kokouksessa. Oulun hallinto-oikeuden päätös Raili Jäntin asiassa Kunnanhallitus 194 09.06.2008 Kunnanhallitus 269 25.08.2008 Kunnanhallitus 309 22.09.2008 Oulun hallinto-oikeuden päätös Raili Jäntin asiassa 1/03/05/2006 Khall 194 Oulun hallinto-oikeus on päätöksellään

Lisätiedot

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työvoiman vähentämistilanteet Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Käydään läpi: Yhteistoimintamenettely Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Eija Mali, OAJ 2 Yhteistoimintamenettely

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

PALVELUALUEJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN ILMAN JULKISTA HAKUMENETTELYÄ

PALVELUALUEJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN ILMAN JULKISTA HAKUMENETTELYÄ PALVELUALUEJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN ILMAN JULKISTA HAKUMENETTELYÄ Yhteenveto lyhyesti Nykyisen elinkeinojohtajan viranhaltijan siirtäminen hoitamaan uutta palvelualuejohtajan virkaa ilman julkista hakumenettelyä

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

Työelämän juridiset pelisäännöt

Työelämän juridiset pelisäännöt Työelämän juridiset pelisäännöt 7.11.2017 Heidi Tupamäki lakimies Työsuhde Työsuhde on sopimussuhde jossa työntekijä sitoutuu sopimuksella - tekemään henkilökohtaisesti työtä - työnantajan lukuun - tämän

Lisätiedot

Työsopimuslain muutokset voimaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työsopimuslain muutokset voimaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työsopimuslain muutokset voimaan 1.1.2017 Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän kanssa TSL 1:3a Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei edellytä TSL 3 :n 2 momentissa tarkoitettua

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Työllistämiskynnyksen madaltaminen pienissä yrityksissä. Tiedotustilaisuus

Työllistämiskynnyksen madaltaminen pienissä yrityksissä. Tiedotustilaisuus Työllistämiskynnyksen madaltaminen pienissä yrityksissä Tiedotustilaisuus 2.10.2018 Keskeiset tavoitteet ja vaikutusmekanismi Irtisanomiskynnyksen korkeudella on vaikutusta työllistämiskynnykseen. Virherekrytoinnin

Lisätiedot

KIRKON VIRKASUHDELAINSÄÄDÄNTÖ alkaen. Sari Anetjärvi

KIRKON VIRKASUHDELAINSÄÄDÄNTÖ alkaen. Sari Anetjärvi KIRKON VIRKASUHDELAINSÄÄDÄNTÖ 1.6.2013 alkaen Sari Anetjärvi Yleistä Kirkkolakiin on sisällytetty virkasuhteita koskevaa sääntelyä, joka siitä on aiemmin puuttunut. Virkasuhteita koskevaa sääntelyä oli

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

1 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 44. 2 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 44

1 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 44. 2 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 44 Tekninen lautakunta 29.4.2009 43 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2009 Kokousaika 29.4.2009 klo 16.00 16.40 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 44 2 27

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 152/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 :n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Allekirjoitusten yhteenveto Tunniste 5bc7da75-97da-4f9e-a279-f9e37fe75d32

Allekirjoitusten yhteenveto Tunniste 5bc7da75-97da-4f9e-a279-f9e37fe75d32 Allekirjoitusten yhteenveto Tunniste Allekirjoittajat Allekirjoittajan nimi Söderlund Christina Ahonen-Ojala Leena Uusitalo Ilkka Nummentalo Juhani Päivä ja aika 18.04.2019 09:14 18.04.2019 09:14 18.04.2019

Lisätiedot