HetaHelp! kiertue Turku 18.5., Kuopio 20.5., Mikkeli 21.5., Rovaniemi ja Espoo 27.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HetaHelp! kiertue 2015. Turku 18.5., Kuopio 20.5., Mikkeli 21.5., Rovaniemi 25.5. ja Espoo 27.5."

Transkriptio

1 HetaHelp! kiertue 2015 Turku 18.5., Kuopio 20.5., Mikkeli 21.5., Rovaniemi ja Espoo 27.5.

2 Heta-Liitto Jäseniä n Työehtosopimus JHL:n kanssa Uusin Työmarkkinatoiminnan lisäksi Vammaispoliittinen vaikuttaminen Jäsenten palvelut Tiedotus RAY:n rahoittamia hankkeita HetaHelp! Videohanke

3 HetaHelp! -palvelu Heta-Liiton lakimiehet vastaavat henkilökohtaisen avustajan työnantajuuteen liittyviin kysymyksiin Avoin kaikille Puh Ks. Tarkemmat aukioloajat

4 Ohjelma 1. Työoikeudellisia kysymyksiä Työsuhteen alku ja loppu kompastuskivinä 2. Työnantajamallin ongelmakohdista 3. Kysymyksiä ja keskustelua

5 Työsopimuksesta (1) Työsopimus muodostaa työsuhteen pohjan Tarkistuslista Onko sovittu kaikista oleellisista ehdoista Vrt. TSL 2:4.2 selvitys työnteon keskeisistä ehdoista Salassapito Koeaika Huom! Harkinta toisaalta myös siitä, mistä asioista kannattaa työsopimuksessa sopia! Ovatko ehdot yksiselitteisiä ja selkeitä Ennen allekirjoittamista syytä vielä tarkistaa, sillä Sitoo kumpaakin osapuolta! Työnantaja voi muuttaa ehtoja yksipuolisesti vain poikkeuksellisesti!

6 Työsopimuksesta (2) Kompastustuskivinä usein: Työsopimuksen muoto Työaikaa koskeva sopimusehto

7 Työsopimuksen muoto (1) Vaikeavammaiselle henkilölle A on myönnetty henkilökohtainen apu työnantajamallilla keväällä Kunnan päätös on ollut määräaikainen. Vammaispalvelusta on ilmoitettu A:lle, että myös työsopimus tulisi tehdä määräaikaisena. Kuukauden kuluttua työsopimuksen päättymisestä A on saanut työntekijän ammattiliitolta vaatimuksen 4 kuukauden palkasta korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. A. Onko hallintopäätöksen määräaikaisuus automaattisesti peruste myös työsopimuksen määräaikaisuudelle? B. Mikä on kunnan vastuu tilanteessa?

8 Työsopimuksen muoto (2) A. Työsopimuksen määräaikaisuudesta Kun määräaikainen työsopimus tehdään t y ö n a n t a j a n a l o i t t e e s t a, tulee taustalla olla perusteltu syy (esim. sijaisuus) Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana Määräajan perusteen tulisi ilmetä myös työsopimuksesta!

9 Työsopimuksen muoto (3) Jos työnantaja antaa ilman perusteltua syytä solmitun määräaikaisen työsopimuksen päättyä, on kyseessä lähtökohtaisesti työsopimuksen perusteeton päättäminen Työsopimuslain mukaisena seurauksena on tällöin 3-24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus

10 Työsopimuksen muoto (4) Henkilökohtaisen avun hallintopäätöksen määräaikaisuus ei tarkoita, että työnantajalla olisi automaattisesti tai edes yleensä myös työoikeudellinen peruste määräaikaisen työsopimuksen solmimiseen Tarvittaessa määräaikaisuuden perusteesta kannattaa keskustella lakimiehen kanssa!

11 Työsopimuksen muoto (5) B. Kunnan vastuusta Kunnalla on l a k i i n p e r u s t u v a ohjaus-, auttamis- ja selvitysvelvoite Neuvonnan tulee olla myös riittävää, oma-aloitteista ja oikeaa (ks. esim. AOA , Dnro 426/2011) Henkilökohtaisen avun työnantajamalliin liittyvä lakisääteinen neuvonta on lähtökohdiltaan julkisen vallan käyttämistä Kunnalla vastuu lähtökohtaisesti myös väärän / puutteellisen neuvonnan aiheuttamista taloudellisista vahingoista Vammaispalvelun viranhaltijalla myös virkavelvoite toteuttaa lakisääteinen neuvonta ja selvitys! Mietteitä / ajatuksia?

12 Työaikaehto (1) Työsopimukseen on merkitty työntekijän työajaksi 20 tuntia viikossa. Käytännössä työnantaja on kuitenkin tarjonnut työtä vaihtelevasti, eikä 20 tunnin työviikko ole aina täyttynyt. Joinakin viikkoina työtä ei ole tarjottu lainkaan. Tilanteesta johtuen työntekijä on päättänyt irtisanoutua työsuhteestaan. Hän vaatii työnantajalta saamatta jääneitä palkkoja sekä korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 5 kuukauden palkkaa.

13 Työaikaehto (2) Työsopimukseen otettu työaikaehto sitoo kumpaakin osapuolta Jos työnantaja tarjoaa työtä sovittua vähemmän, on työntekijällä lähtökohtaisesti oikeus vahingonkorvaukseen sopimusrikkomuksen vuoksi Käytännössä työntekijällä on oikeus saada saamatta jäänyt palkka!

14 Työaikaehto (3) Ty ö n t e k i j ä l l ä s a a t t a a m y ö s o l l a o i k e u s p u r k a a t y ö s o p i m u s, j o s t y ö n a n t a j a e i m ä ä r ä l l i s e s t i t a i a j a l l i s e s t i t a r j o a t y ö s o p i m u k s e n m u k a i s t a t y ö t ä jos purkuperuste johtuu työnantajan tahallisesta tai huolimattomasta menettelystä, on työntekijällä lähtökohtaisesti oikeus korvaukseen työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä (3-24 kuukauden palkka) Työntekijä voi tällöin lähtökohtaisesti purkamisen sijasta valita myös lievemmän seuraamuksen eli työsopimuksen irtisanomisen Mietteitä / ajatuksia?

15 Työsuhteen päättäminen Työnantajan tulisi suorittaa kokonaisharkinta päättämisperusteista ja niiden riittävyydestä Päättämisperusteen lainmukaisuuden arviointi on tärkeää, mutta lisäksi on tunnettava myös menettelysäännökset Usein hyvä keskustella ennen päättämistä myös lakimiehen kanssa: Laintulkinta ja oikeuskäytännön tuntemus! Työsuhteen päättämisperusteen arviointi tärkeää tehdä oikean ja riittävän informaation valossa Tosiasiat + oikeudellinen informaatio

16 Yleisiä kompastuskiviä - varoituksen antamatta jättäminen 1/2 Va r o i t u s t a e i o l e a i e m m i n a n n e t t u, v a i k k a p ä ä t t ä m i s p e r u s t e e n a p i e n e h k ö r i k e Työsopimuslain mukaan työsuhde voidaan päättää, vaikka varoitusta ei ole aiemmin annettu v a i n s i l l o i n, jos työntekijän rike on niin vakava, että varoituksen antamista ei kohtuudella voida vaatia Jos varoitusta ei ole annettu, vaikka laki sitä edellyttäisi, arvioidaan tilanne lähtökohtaisesti työsuhteen perusteettomana päättämisenä Työnantajalla ei tällöin ole ollut asiallista ja painavaa irtisanomisperustetta

17 Yleisiä kompastuskiviä - varoituksen antamatta jättäminen 2/2 Työntekijälle tulee myös varata tosiasiallinen mahdollisuus korjata menettelyä varoituksen antamisen jälkeen! Tilannekohtaista, mitä tosiasiallinen mahdollisuus tarkoittaa esim. kuinka pitkä aika varattava menettelyn muuttamiseen Ks. esim. RHO , Dnro S 11/473: Koska henkilökohtainen avustaja oli ollut varoituksen antamisen jälkeen vain neljä päivää työssä, ei työntekijälle ollut varattu tosiasiallista tilaisuutta korjata menettelyään

18 Yleisiä kompastuskiviä - suullinen varoitus Ty ö n a n t a j a o n a n t a n u t a i e m m i n v a i n s u u l l i s e n v a r o i t u k s e n Varoitukselle ei sinällään ole laissa asetettu muotovaatimusta Työntekijän tulee kuitenkin ymmärtää, että kyse on varoituksesta ja että siihen sisältyy uhka työsuhteen päättämisestä Työnantajan tulee viime kädessä kuitenkin kyetä näyttämään varoituksen antaminen toteen Suositeltavaa antaa aina todistettavasti kirjallinen varoitus! Ks. esim. Työsuojeluhallinnon valmis lomakepohja: Mietteitä / ajatuksia varoitukseen liittyen?

19 Yleisiä kompastuskiviä - päättämisperusteen kirjaaminen P ä ä t t ä m i s i l m o i t u k s e e n k i r j a t t u p ä ä t t ä m i s p e r u s t e e i v a s t a a t y ö n a n t a j a n t o s i a s i a l l i s t a t a r k o i t u s t a / t i l a n n e t t a Päättämisperuste on saatettu esim. kirjata työntekijälle edulliseksi karenssin välttämiseksi Kirjoitetulla päättämisilmoituksella kuitenkin suuri painoarvo oikeudenkäynnissä Työnantajalla on todistustaakka siitä, että työsopimus on päätetty lainmukaisella perusteella!

20 Yleisiä kompastuskiviä - irtisanominen työntekijän pyynnöstä Työnantaja on työntekijän pyynnöstä irtisanonut työntekijän t yösuhteen Työnantajan toimittamalle irtisanomiselle tulee aina olla asiallinen ja painava peruste Työntekijän oma pyyntö ei lähtökohtaisesti täytä asiallisuuden ja painavuuden edellytyksiä Riitatilanteessa työnantajan tulee oikeudessa kyetä näyttämään, että työsuhteen päättämiselle on ollut lainmukainen peruste

21 Yleisiä kompastuskiviä - irtisanomisperusteeseen vetoaminen Ty ö n a n t a j a o n v e d o n n u t i r t i s a n o m i s p e r u s t e e s e e n v a s t a k u u k a u s i a t a p a h t u m a n j ä l k e e n Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee toimittaa irtisanominen kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisperusteesta Yleensä työnantajalla on noin 1-2 kuukautta aikaa vedota irtisanomisperusteeseen On kuitenkin huomattava, että täsmällistä määräaikaa ei voida esittää, sillä kohtuullisen ajan arviointi perustuu työnantajan ja työntekijän olosuhteiden kokonaisharkintaan Mietteitä / ajatuksia irtisanomiseen liittyen?

22 Yleisiä kompastuskiviä - epäselvyydet työnjohdossa Ty ö n a n t a j a n l i s ä k s i e s i m e r k i k s i p e r h e e n j ä s e n e t o v a t a n t a n e e t t y ö n t e k i j ä l l e t y ö n j o h d o l l i s i a m ä ä r ä y k s i ä Jos käskyt ovat olleet ristiriitaisia, on varsin epävarmaa, voidaanko työntekijän tottelemattomuuteen tehokkaasti vedota työsopimuksen päättämisperusteena Oikeudellisesti avoin kysymys on, voidaanko henkilökohtaisen avustajan työsuhteessa työnjohtooikeutta ylipäätään siirtää ilman työntekijän suostumusta

23 Yleisiä kompastuskiviä - Määräaikaisen työsopimuksen päättäminen M ääräaikainen t yösopimus ja ongelmat t yösuhteessa Määräaikainen työsopimus sitoo kumpaakin osapuolta sovitun määräajan Määräaikainen työsopimus voidaan päättää vain purkamalla tai sopimalla, jos työsopimuksessa ei nimenomaisesti ole sovittu irtisanomismahdollisuudesta

24 Työnantajamallin ongelmakohtia Vammaispalvelulain työnantajamallia koskevat säännökset ovat liian avoimet ja niukat Kunnan velvoitteita ei ole kirjattu riittävällä tavalla lakiin Soveltaminen eri puolilla Suomea kirjavaa Pahimmillaan johtaa perus- ja ihmisoikeusloukkauksiin Erityisiä ongelmia esimerkiksi: Suostumus työnantajana toimimiseen Isännänvastuu Palkkahallinnon järjestäminen Heta-Liitto on vaatinut vammaislakien uudistuksen yhteydessä työnantajamallia koskevan sääntelyn täsmentämistä! Tutustu tarkemmin Heta-Liiton internet-sivustolta:

25 Suostumus (1) Vo i d a a n k o t y ö n a n t a j a m a l l i i n p a k o t t a a? Tällä hetkellä osassa kunnissa työnantajamalli käytännössä ainoa henkilökohtaisen avun järjestämistapa Työnantajan asema sisältää kuitenkin sosiaalihuollon asiakkaalle riskejä Esim. työsuhteen päättämistilanteet! Hallittava hyvin työoikeudellinen normisto Kenenkään ei tulisikaan joutua sosiaalihuollon asiakkuuden vuoksi työnantajaksi ilman omaa tahtoaan!

26 Suostumus (2) Merkittävä puute vammaispalvelulaissa tällä hetkellä on, että lakiin ei ole kirjattu suostumusta työnantajamallin valinnan edellytykseksi ei kuitenkaan tarkoita, että kunta voisi pakottaa työnantajaksi, oikeusjärjestyksen kokonaisuus vaikuttaa taustalla, erityisesti PL 19 1 mom.: oikeus ihmisarvoisen elämän edellyttämään välttämättömään huolenpitoon Myös esim. PL 19 3 mom.: riittävä sosiaalipalvelu HE 166/2008 vp: kyky ja halu toimia työnantajana VPL: 8 d 1 mom. Henkilökohtaisen avun järjestämistavoista päätettäessä ja henkilökohtaista apua järjestettäessä kunnan on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan. Ajatuksia / mietteitä suostumuksesta?

27 Isännänvastuu (1)

28 Isännänvastuu (2) Isännänvastuu tarkoittaa työnantajan ensisijaista vastuuta työntekijän t y ö n a n t a j a l l e i t s e l l e e n sekä u l k o p u o l i s e l l e työssään aiheuttamasta vahingosta Isännänvastuuseen liittyy t y ö n t e k i j ä n k o r v a u s v a s t u u n k a p e u s : Jos tuottamus on lievä, ei työntekijällä ole lainkaan vahingonkorvausvastuuta Vastuu rajoittuu lisäksi muutoinkin kohtuulliseen määrään paitsi, jos teko on ollut tahallinen

29 Isännänvastuu (3) Avustajapalvelu Työnantaja, ostopalveluyritys Sopimus palvelun tuottamisesta Kunta Avustaja Aiheuttaa vahingon Vaikeavammainen henkilö

30 Isännänvastuu (4) Työnantajamalli Vaikeavammainen henkilö = työnantaja Työntekijä Työnantaja vastaa työoikeudellisesti! Entä kunnan korvausvelvoite työnantajalle? Kunta

31 Isännänvastuu (5) Henkilökohtaisen avun saajat ovat vahingonkorvausoikeuden ja vastuun suhteen eri järjestämistavoissa huomattavan eri arvoisessa asemassa Usein perustellaan työnantajan työnjohtooikeudella tai työnantajamallin vastuullisuudella Työnantajan työnjohto-oikeudella ei kuitenkaan läheskään aina ole merkitystä vahingon syntymiselle! Erilaiselle asemalle tulisi olla myös hyväksyttävä peruste!

32 Isännänvastuu (6) Tulisiko nykyisenkin lainsäädännön valossa työntekijän aiheuttamat vahingot kuitenkin korvata? PL 19 :n 1 mom. + PL 6 + kohtuullisuusperiaate Isännänvastuun kautta korvattavaksi tuleva vahinko voidaan myös tulkita työnantajan maksettavaksi kuuluvaksi lakisääteiseksi maksuksi, joka kuuluu kunnan korvausvelvollisuuden piiriin vammaispalvelulain 8 d :n 2 momentin 1 kohdan nojalla Ks. Työoikeuden professori Seppo Koskisen lausunto (dokumentin lopussa) Ajatuksia / mietteitä isännänvastuusta?

33 Palkkahallinnon järjestäminen (1)

34 Palkkahallinnon järjestäminen (2) O i k e u s s a a d a p a l k a n m a k s u j ä r j e s t e t y k s i ( 1 / 2 ) Täyttääkö kunta lainmukaiset velvoitteensa, jos mahdollisuutta palkkahallintoon ei työnantajamallissa järjestetä? VPL 8 d 3 mom.: ohjaus- ja auttamisvelvoite HE 166/2008 vp: Työnantajana toimiessaan vaikeavammainen henkilö voi myös delegoida osan tehtävistään kolmannelle osapuolelle ostamalla tältä esimerkiksi palkanlaskentaan ja palkanmaksuun ( ) liittyviä palveluita. VPL 3 1 mom.: Kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. PL 19 1 mom.: oikeus ihmisarvoisen elämän edellyttämään välttämättömään huolenpitoon

35 Palkkahallinnon järjestäminen (3) O ikeus saada palkanmaksu järjestetyksi (2/2) Syytä muistaa, että henkilökohtaisessa avussa on kyse sosiaalihuollosta Palkanmaksu voi muodostaa vaikeavammaiselle osa-aikatyöhön verrattavan työtaakan! Vrt. myös: Kuinka usein normaalissa työelämässä nykyään työnantaja laskee ja tilittää palkan itse?

36 Palkkahallinnon järjestäminen (4) P a l k a n m a k s u l a i n j a T E S : n e d e l l y t t ä m ä l l ä t a v a l l a Täyttääkö kunta lainmukaiset velvoitteensa, jos sen valitsema palkanmaksusta vastaava taho ei kykene noudattamaan työsopimuslakia ja / tai TES:sta palkanmaksussa? Esim. palkanmaksun myöhästyminen toistuvasti! PL 2 3mom.: Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. VPL 8 d 3 mom.: ohjaus- ja auttamisvelvoite avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa Ajatuksia / mietteitä palkkahallinnon järjestämisestä?

37 Kiitos!

KANTELU. Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU. Eduskunnan oikeusasiamies oikeusasiamies@eduskunta.

KANTELU. Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU. Eduskunnan oikeusasiamies oikeusasiamies@eduskunta. Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Eduskunnan oikeusasiamies oikeusasiamies@eduskunta.fi KANTELU 1. Kantelunalainen asia Helsingin vammaispalvelun henkilökohtaisen

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001 JORMA RUSANEN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001-1 2 - Irtisanomissuojasopimus 2001 Saatteeksi Tämä kirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi liittojen

Lisätiedot

VIETERIUKKODILEMMA. - Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin

VIETERIUKKODILEMMA. - Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin VIETERIUKKODILEMMA - Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin OTM, lakimies Tanja Alatainio OTM, lakimies Jukka Kumpuvuori Vieteriukkodilemma -

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 16.6.2015 LAINSÄÄDÄNTÖPOLIITTISISTA JA OIKEUDELLISISTA TOIMENPITEISTÄ - LAUSUNTO STM:LLE JA KOLME KANTELUA OIKEUSKANSLERILLE

TIIVISTELMÄ 16.6.2015 LAINSÄÄDÄNTÖPOLIITTISISTA JA OIKEUDELLISISTA TOIMENPITEISTÄ - LAUSUNTO STM:LLE JA KOLME KANTELUA OIKEUSKANSLERILLE Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry TIIVISTELMÄ 16.6.2015 LAINSÄÄDÄNTÖPOLIITTISISTA JA OIKEUDELLISISTA TOIMENPITEISTÄ - LAUSUNTO STM:LLE JA KOLME KANTELUA OIKEUSKANSLERILLE Heta-Liiton

Lisätiedot

MUISTIO 10.3.2014 Turun kaupungin vammaispalvelu Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestäminen laittomasti

MUISTIO 10.3.2014 Turun kaupungin vammaispalvelu Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestäminen laittomasti 1 (9) MUISTIO 10.3.2014 Turun kaupungin vammaispalvelu Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestäminen laittomasti Laati: Heta-Liitto ry, lakimies Jukka Kumpuvuori (jukka.kumpuvuori@hetaliitto.fi,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT

Työlainsäädännön. perusteita työvalmentajille. Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Työlainsäädännön perusteita työvalmentajille Jaana Paanetoja VATES KIRJAT Julkaisija VATES-säätiö Oltermannintie 8, 00620 Helsinki Puh. (09) 7527 551 Raportti on julkaistu Työsuojelurahaston tuella. ISBN

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

TEM raportteja 33/2013

TEM raportteja 33/2013 TEM raportteja 33/2013 Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Vammaispalvelu Kirkkonummen kunta Perusturva 14.2.2011 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 AVUSTAJAN JA HÄNEN SIJAISENSA HANKKIMINEN JA PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta.

Työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa yliopistolain 6 :n mukaista tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta. OHJEITA PROFESSORILLE TYÖSOPIMUKSEN TEKOON Työsuhde perustuu työsopimukseen, jossa sovitaan työn tekemisestä toiselle palkkaa tai muuta vastiketta vastaan työnantajan johdolla ja valvonnan alaisena. Virkasuhde

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Limingan kunta Sosiaalityö, vammaispalvelut 26.11.2014 Perusturvalautakunta 26.11.2014 89 Voimaantulo 1.1.2015 Limingan kunta, Iivarinpolku 6, 91900

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011

Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö. Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Henkilökohtainen apu ja työlainsäädäntö Lakimiehet Mika Välimaa ja Terhi Toikkanen 14.11.2011 Päivän ohjelma 10-10.30 henkilökohtainen apu 10.30-12 työlainsäädäntö 12-12.15 tauko 12.20-13 palkanmaksu 13-13.15

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Tässä oppaassa käydään läpi palautteen antamista työstä. Palautteen antamisen lisäksi oppaaseen on kirjattu Naantalin kaupungissa käytössä olevat

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE FSHKY HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Voimassa 1.5.2014 alkaen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 OSA 1... 2 Mitä henkilökohtainen apu on... 2 Henkilökohtaisen avun edellytyksiä... 3 Toiminta, johon korvausta

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n C-sarja Tekstit: Päivi Ahonen ja Keijo Karhumaa Ulkoasu: Leena Nätti ISBN 952-9668-53-8 ISSN 1796-2978 Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA Kauppatieteiden osasto Yritysjuridiikka Kaisa Vauhkonen 0269866 IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISIN JA TALOUDELLISIN PERUSTEIN YRITYSTEN MAHTI JA TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA NOTICE ON BASES OF PRODUCITVE AND ECONOMICAL

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Työsopimus - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Henkilöstö- ja lakiasiain osasto, 1.4.2009 Jaana Sirkiä, Elina Tuisku Säädöstausta Työsopimuslaki Minimi Virka- ja työehtosopimukset

Lisätiedot

Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena

Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Juha Koski Työoikeus Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Epärehellisyys

Lisätiedot

1. merimieslaissa (423/78),

1. merimieslaissa (423/78), 1 (14) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista työntekijästä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot