Varoitus työsopimuksen päättämisen edellytyksenä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varoitus työsopimuksen päättämisen edellytyksenä"

Transkriptio

1 Matti Penttinen Varoitus työsopimuksen päättämisen edellytyksenä 1. Työsopimuslaista Voimassa olevan työsopimuslain ( /55) 7 luvun 2 :n 3 momentin mukaan työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksien täyttämisen tai rikkonut niitä, ei saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Viidennen momentin mukaan jos irtisanomisen perusteena on niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, ei 3 (ja 4) momentissa säädettyä tarvitse noudattaa. Varoituksen antamista koskeva säännöksen lähtökohta on ehdoton ( ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin ), mutta poikkeussäännös sisältää asiassa tarvittavan jouston ( ei voida kohtuudella edellyttää ). 1 Työsopimuslain 8 :n 1 momentin mukaan työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Saman pykälän 2 momentin mukaan työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Työsopimuslaki ei sanamuotonsa mukaan edellytä työsopimusta purettaessa etukäteistä varoittamista. 2. Millaisissa tapauksissa on varoitettava ja mitä varoituksella tarkoitetaan? Varoituksenantovelvollisuus koskee kaikentyyppisiä työsuhteesta johtuvien velvollisuuksien rikkomisia. Poikkeuksena ovat ainoastaan ne tapaukset, joissa irtisanomisen 1 Koskinen 2004 s

2 perusteena on niin vakava työsuhteeseen kohdistuva rikkomus, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. 2 Jos kysymys on työsuhteesta johtuvien velvollisuuksien täyttämisestä tai rikkomisesta, irtisanoa voidaan vasta varoituksen antamisen jälkeen. Säännöksen sanamuodosta johtuu, että jos kyse on työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaisesta muuttumisesta, joiden vuoksi työntekijä ei kykene selviytymään työntehtävistään, varoitusta ei vaadita. Tosin tällaisessakin tapauksessa irtisanomisiin liittyvä kokonaisarviointi voi edellyttää asian tietoon saattamista kyseiselle henkilölle ennen irtisanomista ja joissakin tilanteissa huomautusta, varoitusta tms. 3 Varoituksella on kolme tarkoitusta. Saatuaan varoituksen työntekijä tulee tietoiseksi siitä, että työnantaja katsoo hänen laiminlyöneen tai rikkoneen työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan. Tällä on merkitystä, kun työntekijän tekoon ei liity tahallisuutta, vaan se johtuu lähinnä ajattelemattomuudesta. Taustalla on ajatus siitä, että työntekijä ei ehkä aina ymmärrä rikkomuksensa vakavuutta työnantajan kannalta ja että antamalla varoituksen työnantaja tekee asian selväksi. Toiseksi antamalla työntekijälle varoituksen työnantaja osoittaa sen, miten vakavalla tavalla hän suhtautuu työntekijän sopimusvelvoitteiden rikkomiseen. Kolmanneksi varoituksen tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata menettelynsä ennen lopullisen irtisanomispäätöksen tekemistä. 4 Varoituksen antamisvelvollisuuden perusteena on myös se, että lainsäätäjä on pitänyt työpaikan menetystä niin raskaana seuraamuksena, että sitä ei yksittäisen rikkomuksen vuoksi pitäisi yleensä soveltaa, ellei rikkomus ole vakava. 5 Varoituksen antaminen merkitsee yleensä myös sitä, että työnantaja luopuu irtisanomisoikeuden käyttämisestä kyseisen rikkomuksen perusteella. Sallittua ei ole, että työnantaja samojen perusteiden vuoksi varoittaa työntekijää ja saman tien päättää työsopimuksen. Varoitus myös edellyttää ja samalla antaa mahdollisuuden siihen, että työntekijä korjaa menettelynsä. Työtuomioistuin on ottanut kantaa tapaukseen, jossa työntekijää oli vasta irtisanomistilaisuudessa varoitettu ja työsopimus oli hetimmiten sen jälkeen päätetty. Menettely todettiin irtisanomissuojasopimuksen vastaiseksi. 6 Tämä pätee epäilyksettä myös tapaukseen, jossa päättäminen perustuu työsopimuslakiin. Oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä varoittamista on pidetty välttämättömänä vanhaan työsopimuslakiin (320/1970) perustuvissa työsopimusten irtisanomistilanteissa, vaikkei kyseisen työsopimuslain 37 :ssä sen sanamuodon mukaan edellytetty ennen irtisanomista etukäteistä varoittamista. 7 Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä hyvin monista työsopimuksen irtisanomiseen liittyvistä ratkaisuista käy ilmi, että ennen työsopimuksen päättämistä irtisanomalla työntekijää oli varoitettu jo kumotun lain aikana. 8 Työtuomioistuin on joissakin tapauksissa ottanut päätöksessään huomioon 2 Tiitinen Kröger s Koskinen 2004 s Tiitinen Kröger s Rautiainen Äimälä s Mm. TT Koskinen 1993 s. 79 ja Kairinen 1998 s Esim. TT , TT , TT , TT , TT ja TT

3 sen, että työntekijää ei ollut varoitettu ja osin sillä perusteella päätynyt toteamaan, ettei työnantajalla ole ollut irtisanomisperustetta 9 tai sitten seikka on otettu huomioon korvauksen määrää mitattaessa. 10 Työtuomioistuimen ratkaisukäytäntö on joka tapauksessa työsopimusten irtisanomistapauksissa ollut jo kumotun työsopimuslain aikana johdonmukainen: ennen työntekijän irtisanomista henkilöstä johtuvasta syystä häntä on tullut varoittaa. Varoituksen antaminen ennen irtisanomista on laista johtuva pääsäännön mukainen työnantajan velvollisuus. Työntekijällä, vaikka hän pitäisi saamaansa varoitusta aiheettomana, ei ole mahdollisuutta saattaa varoituksen oikeellisuutta tuomioistuimen tutkittavaksi. 11 Jos työnantaja myöhemmin päätyy irtisanomaan työsopimuksen ja työntekijä riitauttaa tämän tuomioistuimessa, työntekijän väittäessä aiemmin saamaansa varoitusta aiheettomaksi tuomioistuin joutuu ottamaan väitteeseen kantaa. Jotta varoitukselle voidaan antaa merkitystä työntekijän myöhempää käyttäytymistä arvioitaessa, sen tulee perustua työntekijän moitittavaan menettelyyn. Perusteetta tai vain vähäisinä pidetyistä rikkeistä annetulla varoituksella ei ole merkitystä työntekijän tulevaa käyttäytymistä arvioitaessa. 12 Varoituksella saattaa olla merkitystä myös harkittaessa työnantajan oikeutta purkaa työntekijän työsuhde. Esimerkiksi korkeimman oikeuden tuomiossa KKO 2000:50 katsottiin, että urheiluseuralla ei ollut oikeutta purkaa jalkapalloilijan määräaikaista työsopimusta työvelvoitteiden rikkomisen perusteella. Korkein oikeus perusteli päätöstään viitaten kumotun työsopimuslain 43 :n 2 momentin 6 kohtaan, jossa edellytettiin töiden laiminlyönnin johdosta työntekijälle annettavan ennen purkupäätöstä varoitus. Perustelujen mukaan työsopimuksen purkamissäännöstä muutettaessa ei ollut tarkoitus muuttaa purkamisperusteita koskevaa vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Lisäksi perusteluissa todetaan, että purkamisperusteet kytkeytyvät kiinteästi irtisanomisperusteisiin. 13 Voimassa olevan työsopimuslain 8 luvun 1 :n 1 momentti, jossa säädetään työnantajan oikeudesta purkaa työsopimus, ei sanamuotonsa mukaan edellytä etukäteistä varoitusta. Kuitenkin oikeuskäytännössä myös purkutapauksissa ratkaisujen perusteluissa viitataan usein myös siihen, onko aiemmin työntekijälle annettu varoitusta vai ei. 14 Lain sanamuodosta huolimatta myös purkutapauksissa tuomioistuimet kiinnittävät huomiota siihen, onko työntekijää ennen työsopimuksen purkamista varoitettu. Ratkaisu KKO 2000:50 ei ole uuden työsopimuslain säätämisestä huolimatta menettänyt merkitystään. Työelämässä on kohtuullisen yleistä, että työnantaja purkaa työsopimuksen työntekijän jonkin menettelyn johdosta. Työntekijä riitauttaessaan työsopimuksensa päättämisen väittää, ettei työnantajalla ole ollut oikeutta purkaa tai edes irtisanoa työsopimusta. Ei voi olla mahdollista, että työnantaja voisi pätevästi ja lailli- 9 Esim. TT ja TT Esim. TT KKO 1987: Tiitinen Kröger s. 443, ks. TT ja TT Saarinen s Esim. TT , TT ja TT

4 sesti valita irtisanomisen sijasta työsopimuksen purkamisen vain sen takia, ettei laki edellytä purkamistapauksessa varoitusta, mutta irtisanomistapauksessa pääsäännön mukaan kylläkin se sitä edellyttää. Oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä ei näyttäisi lainkaan pohditun sitä, tuleeko työntekijän varoittaa työnantajaa, jos hän aikoo päättää työnantajan sopimusrikkomuksen vuoksi työsopimuksensa purkamalla se työsopimuslain 8 luvun 1 :n nojalla. Työnantajalla, jolla on työsopimuksen purkamisoikeus, on oikeus turvautua purun sijasta lievempään keinoon, työsopimuksen irtisanomiseen. Vastaavasti voidaan ajatella työntekijällä olevan tällainen oikeus. On epäselvää, tuleeko työntekijän, joka haluaa sopijakumppaninsa, työnantajan, sopimusrikkomuksen niin kuin palkkojen huomattavan viivästymisen, työnantajan epäasiallisen käytöksen tai muun vastaavan seikan takia päättää työsopimuksensa irtisanomalla sen, varoittaa työnantajaa. Tähän kysymykseen ei työsopimuslaista tai sen esitöistä enempää kuin oikeuskirjallisuudesta tai -käytännöstäkään näyttäisi löytyvän selkeää vastausta. Suhtaudun varoittamisen tarpeellisuuteen varauksella myönteisesti ja perustelen näkemystäni analogialla. Jos kysymys on esimerkiksi siitä, että työnantajan palkanmaksussa on jatkuvia viivästymisiä, työntekijän ei tarvitse sietää sellaista. Toisaalta viivästykset voivat olla niin vähäisiä, että työntekijältä tulisi kohtuudella edellyttää varoittamisen kaltaista reagointia ennen työsopimuksen päättämistä. Myös työnantajan tulee ymmärtää, että jos hän ei muuta epäasiallista toimintaansa, työntekijä saattaa päättää työsopimuksensa ja vaatia sen jälkeen korvausta työsopimuksen päättymisestä työntekijälle koituvasta vahingosta. Tällainen korvausvelvollisuus voi olla työnantajan oloihin nähden huomattavan suuri. Työntekijälle, joka joutuu päättämään työsuhteensa työnantajan sopimusrikkomuksen vuoksi, voi seurata työsopimuslain 12 luvun mukainen oikeus saada korvausta sopijaosapuolen sopimusrikkomuksen perusteella. Vaikka työnantajaa pidetään työsuhteissa yleensä työntekijään verrattuna vahvempana osapuolena, jonka velvollisuus on tuntea työlainsäädäntö ja ainakin oman alansa työehtosopimus, käytännössä tällaista tietämystä työnantajalla ei läheskään aina ole, vaan erityisesti pientyönantaja on usein tiedoiltaan ja taidoiltaan varsin vajavaisesti varustettu. 3. Varoituksen muoto, antamiskäytäntö ja vanhentuminen Varoituksella ei ole varsinaisia muotomääräyksiä. Työnantajan kannalta on tärkeää, että hän pystyy myöhemmin näyttämään toteen antaneensa varoituksen. Tämän vuoksi varoitus on yleensä parasta antaa kirjallisesti esimerkiksi siten, että työnantaja pitää varoituksesta kopion itsellään ja ottaa siihen työntekijän allekirjoituksen. Työntekijän allekirjoitus ei tarkoita, että työntekijä hyväksyisi varoituksen. Se tarkoittaa ainoastaan, että hän on vastaanottanut sen Rautiainen Äimälä s

5 Työsopimuslaissa ei ole varoitusten lukumäärälle asetettu mitään vaatimuksia. Periaatteena on, että kun varoituskynnys täyttyy, riittää yksi varoitus. Lievemmissä tapauksissa saattaa irtisanomiskynnyksen toteutuminen edellyttää kahden tai useammankin varoituksen antamista. Mikäli varoituksia annetaan useampia, tulisi antaa ns. viimeinen varoitus, josta selkeästi kävisi ilmi työnantajan tarkoitus samankaltaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisen toistuessa päättää työntekijän työsuhde. 16 Jotta varoitus täyttäisi sen edellä mainitut tarkoitukset, siinä tulisi olla mainittuna seuraavat seikat: konkreettinen kuvaus työntekijän sopimuksenvastaisesta käyttäytymisestä selvitys niistä velvollisuuksista, joita työntekijä on rikkonut selkeä vaatimus käyttäytymisestä tulevaisuudessa sovittujen sääntöjen mukaisesti yksiselitteinen ilmoitus toistuvan, samankaltaisen moitittavan käyttäytymisen seuraamuksista (maininta esimerkiksi työnantajan oikeudesta irtisanoa työsuhde). 17 Työsopimuslain esitöissä korostetaan, että työnantajan soveltaman varoituskäytännön olisi oltava johdonmukaista. Jos työpaikalla annetaan ensimmäisestä epäasianmukaisesti käyttäytymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta suullinen huomautus, toisesta kirjallinen varoitus ja vasta sen jälkeen ryhdytään työsopimuksen päättämiseen, käytäntöä olisi sovellettava kaikkiin työntekijöihin samoilla edellytyksillä. Peruste tähän on työsopimuslain 2 luvun 2 :ssä säädetty työnantajan velvollisuus kohdella työntekijöitä tasapuolisesti. 18 Mikäli yrityksessä käytetään erilaisia varoituksia (esim. 1. ja 2. varoitus, suullinen ja kirjallinen varoitus), niitä tulee käyttää johdonmukaisesti ja tasapuolisesti. Mikäli työpaikalla annetaan vakiintuneesti esimerkiksi kirjallinen varoitus ennen irtisanomista, pelkästään suullisen varoituksen jälkeen ei tule irtisanoa. Arvioinnissa on merkitystä myös sillä, miten työnantaja on aikaisemmin suhtautunut kyseisen työntekijän tai työpaikan työntekijöiden laiminlyönteihin tai epäasianmukaiseen käyttäytymiseen. Jos yritys on suhtautunut rikkeisiin leväperäisesti, tämä vaikeuttaa irtisanomiskynnyksen ylittymistä myöhemmissä tapauksissa. 19 Jos työnantaja noudattaa hoitoonohjausmenettelyä alkoholin väärinkäyttötapauksissa, hoitoonohjausta on irtisanomisen tai purkamisen sijasta pidettävä varoituksena. Tällöin seuraavan tapauksen ilmetessä työnantaja voi irtisanoa tai purkaa työsopimuksen, jos työsopimuksen päättämisperusteet ovat muutoin olemassa. 20 Työntekijän sopimuksenvastaisen käyttäytymisen tulee yleensä olla samankaltaista, jotta aikaisemmalla varoituksella on merkitystä irtisanomispäätöstä tehtäessä. Jos varoitus on annettu esimerkiksi kilpailevasta toiminnasta ja irtisanomisen syynä on 16 Saarinen s Saarinen s HE 157/2000 vp s Koskinen Nieminen Valkonen s Kahri Kairinen Hietala Kaivanto s

6 päihtyneenä esiintyminen työpaikalla, irtisanomista edeltävää laissa edellytettyä varoitusta ei voida katsoa annetun. 21 Työtuomioistuin on kylläkin eräässä tuomiossaan katsonut, että kun työntekijälle oli annettu useita varoituksia työaikarikkomuksista ja laiminlyönnistä leimata kellokorttinsa, katsottiin näiden varoitusten perusteiden muodostavan sellaisen sopimusrikkomuksen, jonka perusteella ei voitu kohtuudella vaatia työnantajaa jatkamaan kyseisen työntekijän työsuhdetta. Työntekijä oli saanut vuonna 1988 kaksi varoitusta työaikarikkomuksista ja vuonna 1989 kolmanneksi ja viimeksi kutsutun varoituksen luvattomasta poissaolosta työpaikalta. Vuonna 1990 hän oli poistunut työpaikalta ennen työajan päättymistä ja jättänyt kellokorttinsa erään toisen työntekijän leimattavaksi. Kokonaisarvioinnin perusteella työtuomioistuin katsoi työnantajalla olleen oikeus purkaa kyseisen työntekijän työsopimus. 22 Työnantajan on vedottava irtisanomisperusteeseen kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun peruste tuli hänen tietoonsa. Analogisesti varoitus tulisi antaa myös samassa ajassa perusteen tultua työnantajan tietoon. Oikeuskäytännön mukaan tämä on merkinnyt noin kuukauden pituista harkinta-aikaa. Jos työntekijälle on rikkomuksen tai laiminlyönnin vuoksi annettu varoitus, saman tai samantyyppisen rikkomuksen tai laiminlyönnin toistuessa voidaan vedota aiemmin annettuun tai annettuihin varoituksiin. Edellytyksenä kuitenkin on, ettei varoituksen tai varoitusten antamisesta ole kulunut niin pitkää aikaa, että niiden olisi jo katsottava menettäneen merkityksensä. 23 Työsopimuslaissa ei ole varoituksen voimassaoloajasta mitään säännöksiä. Lain esitöissä todetaan, että aiemmin annetun varoituksen merkityksen lakkaamiselle ei voida esittää säädettäväksi täsmällistä määräaikaa, koska työntekijälle annettavaa varoitusta koskeva säännös on tarkoitettu kokonaisharkintaa edellyttäväksi joustavaksi normiksi. 24 Varoituksen voimassaoloon vaikuttanee jonkin verran myös se, miten törkeä työntekijän sopimuksenvastainen käyttäytyminen on ollut. Jos työntekijä on syyllistynyt esimerkiksi epärehellisyyteen ja työnantaja on antanut hänelle varoituksen, varoitus voi olla tällaisessa tapauksessa pidemmän aikaa voimassa kuin jos kysymys on esimerkiksi varoituksesta, joka on annettu työaikamääräysten rikkomisesta. 25 Työtuomioistuimen tapauksessa TT oli työsuojeluvaltuutettuna toimineelle työntekijälle annetussa varoituksessa todettu sen olevan voimassa vuoden. Kun seuraava varoitus työntekijälle oli annettu vasta kahden vuoden päästä, työnantaja ei enää työsopimuksen irtisanomisen perusteena voinut vedota aiempaan varoitukseen. Ratkaisussa TT työtuomioistuin on todennut, että yksilöperusteella tapahtuvan irtisanomisen tilanteissa irtisanomisperusteen täyttymistä on aina arvioitava kokonaisuuden perusteella ja että varoituksiin ei ilman sitä koskevia erityisiä määräyksiä voida soveltaa kaavamaisia vanhentumisaikoja. Varoitus voidaan ottaa huomioon irtisanomisperusteen riittävyyttä arvioitaessa, jos sen antamisella on ollut jonkinasteinen 21 Rautiainen Äimälä s TT Kahri Kairinen Hietala Kaivanto s HE 157/2000 vp s Saarinen s

7 asiallinen yhteys työsuhteen päättämiseen. Varoitusten ajankohdilla on tässä harkinnassa merkitystä, mutta erityisesti on kiinnitettävä huomiota varoitusten syihin. Varoitus voi menettää merkityksensä paitsi ajan kulumisen vuoksi, myös esimerkiksi työnantajan käyttäytymisen perusteella. Jos työntekijälle, joka aiemmin on saanut varoituksen työtehtävien laiminlyömisestä, myöhemmin tarjotaan uusia aikaisempaa vaativampia työtehtäviä, tämä voi olla osoitus siitä, että työnantaja on antanut anteeksi aiemmin laiminlyönnin ja että tällä ei siten ole enää merkitystä Vakava rikkomus Jos työntekijä syyllistyy niin vakavaan työsuhteeseen liittyvään rikkomukseen, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, varoitusta ei tarvitse antaa. Tämä johtuu siitä, että tällöin varoituksella ei enää ole edellä esitettyjä tehtäviä: se ei ole tarpeen, jotta työntekijä saisi tiedon sopimuksenvastaisesta menettelystään tai sen vakavuudesta. Myöskään tilaisuuden varaaminen työntekijälle parannuksen tekemiseen ei tällöin enää ole työnantajan kannalta kohtuullista. 27 Esimerkiksi työnantaja voi purkaa työsopimuksen ilman varoitusta, jos työntekijä työpaikalla syyllistyy pahoinpitely- tai omaisuusrikokseen. 28 Asian voi ilmaista myös niin, että jos työntekijän rikkomus on niin vakava, että hänen olisi pitänyt ymmärtää, että siitä seuraa työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen, varoituksen antaminen ei ole yleensä tarpeellista. 29 Mikä tahansa työntekijän käyttäytyminen voi periaatteessa olla sellaista, jonka yhteydessä työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, siitä riippumatta, katsotaanko asianomaisen itse ymmärtäneen menettelynsä moitittavuuden. 30 Hallituksen esityksessä poikkeus velvollisuudesta antaa varoitus esitellään sen mukaisesti, että asianomaisen työntekijän olisi tullut itsekin ymmärtää menettelynsä moitittavuus sen vakavuuden takia. Tämä lähtökohta voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi johtavassa asemassa olevan henkilön tulee normaalityöntekijää selkeämmin itsekin ymmärtää menettelynsä moitittavuus. Johtavassa asemassa oleva työnantajan edustaja esimerkiksi yleensä antaa alaiselleen varoituksen, mikä sekin edellyttää hänen ymmärtävän erilaisten menettelyjen sallittavuuden. 31 Tiitinen ja Kröger kiinnittävät lukijan huomiota työtuomioistuimen tuomioon TT Tapauksessa työntekijälle ei ollut annettu kirjallista varoitusta, mutta hänelle oli huomautettu työsuorituksissa ilmenneistä puutteellisuuksista. Työtuomioistuin 26 Tiitinen Kröger s Tiitinen Kröger s. 441 ss. 28 Saarinen s Rautiainen Äimälä s Koskinen 2004 s Koskinen 2004 s Tiitinen Kröger s

8 totesi, että työntekijän oli asennustyön tarkastuksessa havaittujen puutteellisuuksien johdosta katsottava olleen tietoinen siitä, että työnantaja edellytti hänen työsuorituksiltaan suurempaa huolellisuutta. Työntekijän työn itsenäisen luonteen ja sen edellyttämän luottamuksen huomioon ottaen työnantajalta ei kohtuuden mukaan voitu vaatia työsuhteen jatkamista. Tiitisen ja Krögerin esittämä lähestymistapa tarkasteltavaan ongelmaan edellä kerrottu tuomio huomioon ottaen on selkeä. Varoitusta ei tarvitse antaa esimerkiksi silloin, jos asianomaista on huomautettu ja hän sitä kautta on tullut tietoiseksi menettelynsä luvattomuudesta. Mikäli asianomainen lisäksi on itsenäisessä asemassa ja siten luottamussuhde korostuu, työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, jolloin varoitustakaan ei tarvitse antaa. Tämä argumentaatio on erityisen sopivaa arvioitaessa johtavassa asemassa olevan käyttäytymistä varoituksen näkökulmasta, koska kyseisen henkilön pitää itsekin osata arvioida työnantajan hänen työlleen asettamat vaatimukset ja edellytykset. 33 Muussa työoikeudellisessa kirjallisuudessa asiaa arvioidaan samoin. Kairinen on todennut asian vain siten, että varoitusta ei työnantajan kuitenkaan tarvitse antaa ennen irtisanomista silloin, kun rikkominen on niin vakava, ettei työnantajalta voida kohtuuden mukaan vaatia työsuhteen jatkamista (ns. kerrasta poikki -tapaus.). 34 Kahri Kairinen Hietala Kaivanto toteavat, että pykälän 3 momentin mukaan työntekijän työsopimusta ei saa muissa kuin vakavissa laiminlyönti- ja rikkomistapauksissa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä Jos kysymys on vakavasta työsuhteeseen liittyvästä rikkomuksesta tai laiminlyönnistä, ei varoitusmenettelyä tarvitse noudattaa. Työntekijän olisi tullut tällöin ilman varoitustakin ymmärtää menettelynsä moitittavuus. Säännös vastaa oikeuskäytännössä omaksuttua menettelyä, jolloin lievissä laiminlyöntitapauksissa on edellytetty ennen irtisanomista annettavaksi varoitus työsopimuksen irtisanomis- tai purkuuhalla. Varoitus tarkoittaa myös sitä, että sillä erää edellytykset työsopimussuhteen jatkamiselle ovat olemassa. 35 Koskinen Nieminen Valkonen toteavat: Varoituksen antamista työntekijälle on jo aikaisemmassa oikeuskäytännössä edellytetty varsinkin silloin, jos työntekijä ei ole käyttäytynyt niin ilmeisesti sopimuksen vastaisesti, että työntekijän olisi tullut muutoinkin ymmärtää tekonsa vakavuus. 36 Työsopimuslain 7 luvun 2 :n 5 momentin poikkeussäännöksen sanamuodon, valmisteluasiakirjojen sekä oikeuskirjallisuuden perusteella, jos asianomainen on itsekin ymmärtänyt menettelynsä moitittavuuden tai hänen on pitänyt ymmärtää se, työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, eikä siten säännöksen 3 momenttia tarvitse noudattaa. 37 Erityinen ongelma irtisanomistilanteissa on se, 33 Koskinen 2004 s Kairinen 2004 s Kahri Kairinen Hietala Kaivanto s Koskinen Nieminen Valkonen s Koskinen 2004 s

9 että työsuhteesta johtuvia velvoitteita voidaan laiminlyödä tai rikkoa monin tavoin. Säännöksen sanamuoto on ajateltu selkeitä työvelvoitteen rikkomisia silmälläpitäen. Sen soveltaminen on vaikeaa esimerkiksi viime vuosina keskeisenä päättämisperusteena monien työntekijäryhmien kohdalla käytetyn luottamuspulan yhteydessä. Verrattuna epärehellisyyteen luottamuspula yleensä edellyttää, että työnantaja jotenkin saattaa työntekijän tietoiseksi tarpeesta muuttaa käyttäytymistään, vaikka välttämättä varoitusta ei edellyttäisikään. Päättämisperusteesta riippuen saattaa siis olla olemassa tietty väliryhmä varoitusta edellyttävien ja ilman varoitusta oikeutettujen irtisanomisten välillä. Näissä asianomaisen edellytetään itse ymmärtävän menettelynsä moitittavuuden, mutta työnantajan silti pitää hoitaa tilanne siten, että tämä ymmärtäminen on mahdollista. 38 Lähteet Hallituksen esitys Eduskunnalle työsopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 157/ 2000 vp). Kahri, Tapani Kairinen, Martti Hietala, Harri Kaivanto, Keijo: Työsopimuslaki käytännössä. Helsinki Kairinen, Martti: Työoikeus perusteineen Turku Kairinen, Martti: Työoikeus perusteineen Turku Kairinen, Martti Koskinen, Seppo Nieminen, Kimmo Ullakonoja, Vesa Valkonen, Mika: Työoikeus. Juva Koskinen, Seppo: Työsopimuksen päättäminen. Turku Koskinen, Seppo: Velvollisuus antaa varoitus työsopimuksen irtisanomisen edellytyksenä. Edita Publishing Oy Koskinen, Seppo Nieminen, Kimmo Valkonen, Mika: Työsuhteen päättäminen. Porvoo Rautiainen, Hannu Äimälä, Markus: Uusi työsopimuslaki. Porvoo Saarinen, Mauri: Työsuhdeasioiden käsikirja. Jyväskylä Tiitinen, Kari-Pekka Kröger, Tarja: Työsopimusoikeus. Helsinki Koskinen 2004 s

10

Uutiskirje 1/2014. Uutiskirjeen 1/2014 aiheena on työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla.

Uutiskirje 1/2014. Uutiskirjeen 1/2014 aiheena on työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla. Uutiskirje 1/2014 Uutiskirjeen 1/2014 aiheena on työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla. Työsuhde voidaan päättää irtisanomalla tai purkamalla, jolloin irtisanomisaikaa ei

Lisätiedot

Työntekijän lojaliteetti- ja uskollisuusvelvoite

Työntekijän lojaliteetti- ja uskollisuusvelvoite ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN LAUSUNTO ASIASSA S 14/689 Hovioikeudenlaamanni Risto Jalanko: Irtisanomisperusteen arvioinnin lähtökohdat Työsopimuslain 7 luvun 1 :n mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

HENRY Forum 4.11.2008

HENRY Forum 4.11.2008 HENRY Forum 4.11.2008 1. Rekrytointi / työntekijästä kerättävät tiedot -Mitä työnhakijalta saa kysyä? - Tarpeellisuusvaatimus: vain tiedot, jotka ovat välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia - Tietolähteet

Lisätiedot

Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa

Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Kouvolan kaupunki OHJE KHHJ 28.5.2013 52 1 (5) Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Yleistä Esimiehen tehtäviin ja velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että viranhaltija/työntekijä saa kaiken

Lisätiedot

Huomautuksen ja varoituksen antaminen

Huomautuksen ja varoituksen antaminen Kokkolan kaupunki 5.10.2011 Henkilöstökeskus Huomautuksen ja varoituksen antaminen Työntekijää tai viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt velvollisuuksiaan tai rikkonut niitä, ei pääsääntöisesti saa irtisanoa

Lisätiedot

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola Työsopimus ja koeaika Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola 23.5.2017 1 2 Työsopimus Työnantaja Työntekijä (henkilökohtaisuus) Sopivat Työn tekemisestä Työnjohto ja työn valvonta työnantajalla Työn vastikkeellisuus

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA Lainopillinen asiamies KKO 2008:50 Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteet Tarmo Miettinen kl-2011. Työoikeuden opintojakson kuvioita

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteet Tarmo Miettinen kl-2011. Työoikeuden opintojakson kuvioita ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteet Tarmo Miettinen kl-2011 Työoikeuden opintojakson kuvioita TYÖOIKEUDELLISTA KIRJALLISUUTTA - Bruun von Koskull: Työoikeuden perusteet. Talentum 2004 (208 s.). - Hietala

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin)

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin) Henkilöstöasiat käytännössä Erikoistumisjakso 16.4.2015 Kaikki harjoitustyön (HO-tuomion esittelyn ja arvioinnin) jättäneet ovat saaneet korvaavuuden yhdestä tentin kysymyksestä, joten heidän tulee tässä

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2016

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2016 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 8/2016 Aika: ke 10.8.2016 klo 17.00 Paikka: Virastotalo, sali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 151 KOKOUKSEN AVAUS 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Tässä oppaassa käydään läpi palautteen antamista työstä. Palautteen antamisen lisäksi oppaaseen on kirjattu Naantalin kaupungissa käytössä olevat

Lisätiedot

Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisen ohje

Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisen ohje Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisen ohje Kunnanhallitus xx.xx.xxxx (KHALL xx/2017) Yhteistyötoimikunta 29.5.2017 (YHTMKxx/2017) Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA II. ISLO 10.11.2011 Helena Juvonen Johanna Seppänen

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA II. ISLO 10.11.2011 Helena Juvonen Johanna Seppänen TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA II ISLO 10.11.2011 Helena Juvonen Johanna Seppänen Sisältö - Työntekijän perehdyttäminen - Työsuhteen päättäminen ja varoituskäytäntö - Työntekijän tukeminen työnhaussa - Erilaiset

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Oikeustieteiden laitos

TAMPEREEN YLIOPISTO. Oikeustieteiden laitos TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Marianne Mäntylä TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN ERITYISESTI TYÖVEL- VOITTEEN LAIMINLYÖNNIN PERUSTEELLA Pro gradu tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2008 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE 1 (3) YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE OSA-AIKAISTETUN TYÖNTEKIJÄN OI- KEUDESTA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISEEN HYVITYKSEEN NEUVOTTELU- MENETTELYN LAIMINLYÖNTITILANTEESSA XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä

Lisätiedot

SEURAAMUKSET PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVIEN VELVOLLISUUKSIEN LAIMINLYÖNNEISTÄ

SEURAAMUKSET PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVIEN VELVOLLISUUKSIEN LAIMINLYÖNNEISTÄ SEURAAMUKSET PALVELUSSUHTEESEEN LIITTYVIEN VELVOLLISUUKSIEN LAIMINLYÖNNEISTÄ Juuan kunnan ohjeet puuttumisesta työ- ja virkavelvollisuuksien vastaiseen toimintaan Sisältö 1. YLEISTÄ 3 2. TYÖNTEKIJÄN JA

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 32/2000 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2001 28.3.2001 Asia Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001 JORMA RUSANEN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001-1 2 - Irtisanomissuojasopimus 2001 Saatteeksi Tämä kirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi liittojen

Lisätiedot

Individuaaliperusteinen irtisanominen

Individuaaliperusteinen irtisanominen Individuaaliperusteinen irtisanominen - työnantajan ja työntekijän näkökulma Asianajajaliiton Nuorten päivät 3.10.2014 Asianajaja Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Asianajaja Markus

Lisätiedot

Työsopimuksen purkautuneena pitämisen ja työsopimuksen purkamista koskevien menettelytapasäännösten suhde

Työsopimuksen purkautuneena pitämisen ja työsopimuksen purkamista koskevien menettelytapasäännösten suhde Jyrki Rinnemaa Työsopimuksen purkautuneena pitämisen ja työsopimuksen purkamista koskevien menettelytapasäännösten suhde 1. Johdanto Työnantajan oikeudesta käsitellä työntekijän työsopimusta purkautuneena

Lisätiedot

Ja kuinkas sitten kävikään Tuoreita oikeustapauksia työelämästä

Ja kuinkas sitten kävikään Tuoreita oikeustapauksia työelämästä Ja kuinkas sitten kävikään Tuoreita oikeustapauksia työelämästä 19.11.2014 Marraspäivä Janne Kiiskinen Sisältö Irtisanomiset individuaaliperusteella Päihtymys Epärehellisyys Väkivalta Työvaatetus Irtisanomiset

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena

Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena Epärehellisyys työsuhteen päättämisperusteena Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Juha Koski Työoikeus Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Epärehellisyys

Lisätiedot

Yhdistys työnantajana

Yhdistys työnantajana Yhdistys työnantajana lainsää äädäntö,, mm.: työsopimuslaki työaikalaki vuosilomalaki Normipohja työehtosopimukset työsopimukset yhdistyksillä ei erityisasemaa Työsopimuslaki keskeinen laki lain sääs äännökset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Työpaikka ja alkoholi

Työpaikka ja alkoholi Työpaikka ja alkoholi Esimiesten rooli ja vastuu päihdehaittojen ehkäisyssä Päivi Savilampi Henkilöstöjohtaja, Lappeenrannan kaupunki 23.4.2013 L A P P E E N R A N N A N K A U P U N K I 3.6.2013 1 Väläyksiä

Lisätiedot

1. Ikään, sukupuoleen ja raskauteen liittyvät kysymykset työnhakutilanteessa? (Koskinen/soveltava tehtävä)?

1. Ikään, sukupuoleen ja raskauteen liittyvät kysymykset työnhakutilanteessa? (Koskinen/soveltava tehtävä)? Henkilöstöasiat käytännössä 12 op Vastaa seuraavista kolmesta kysymyksestä vain kahteen!!! Jokainen vastaus eri arkille!! 1. Ikään, sukupuoleen ja raskauteen liittyvät kysymykset työnhakutilanteessa? (Koskinen/soveltava

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

Työsopimus ja työsuhteen päättäminen. Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta,

Työsopimus ja työsuhteen päättäminen. Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta, Työsopimus ja työsuhteen päättäminen Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta, 23.11.2017 Ennen työsopimusta Työntekijän hakeminen/haastattelu Kuka tekee työsopimuksen/on sopimuksen osapuoli Tarkistettava HA-päätöksen

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2007 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 50/2007 28.9.2007 Asia Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Virasto kihlakunnan poliisilaitos Päätös, johon

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Pekka Mönkkönen TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖÖN LIITTYVÄLLÄ PERUSTEELLA

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Pekka Mönkkönen TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖÖN LIITTYVÄLLÄ PERUSTEELLA KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Pekka Mönkkönen TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖÖN LIITTYVÄLLÄ PERUSTEELLA Opinnäytetyö Joulukuu 2014 Sisällys 1 Johdanto... 5 2 Työsopimus... 6 3

Lisätiedot

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto Työsopimuslaki käytännössä Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2013 Viides, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus:

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 16.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 16.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) 225 Oikaisuvaatimus autopaikkavuokrien korvaamista koskevasta viranhaltijapäätöksestä HEL 2015-000537 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä Vallilan terveysaseman

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Seuraamukset ja pakkokeinot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Hyvitys (62 ) - Työnantaja irtisanoo, lomauttaa, osa-aikaistaa

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola "Kun joutuu irtisanotuksi, eniten jännittää se, miten

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 19 1 (16) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Pentti Anttonen 22.5.2007 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

HELSINGIN KAUPUNKI 19 1 (16) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Pentti Anttonen 22.5.2007 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio HELSINGIN KAUPUNKI 19 1 (16) Jakelussa mainituille SUULLISEN HUOMAUTUKSEN JA KIRJALLISEN VAROITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ TYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN SEKÄ VIRKASUHTEEN PÄÄTTÄMINEN 1 Yleistä Tässä

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1443-11 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 9.6.2011 7/2011 Yhteistoimintalain soveltamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

Sosiaalinen media työelämässä

Sosiaalinen media työelämässä Sosiaalinen media työelämässä 6.6.2014 Sosiaalinen media Yhtä selkeää määritelmää ei ole olemassa Kuka tahansa voi tuottaa sisältöä, muokata sitä, kommentoida, jakaa eteenpäin Sisältöä voi ainoastaan valvoa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Huono, Huonompi, Huonoin työntekijä

Huono, Huonompi, Huonoin työntekijä Emmi Kostamo Huono, Huonompi, Huonoin työntekijä Työntekijän irtisanominen individuaaliperusteella Liiketalous 2017 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Emmi Kostamo

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 31.1.2014 nro 4264 (liitteenä) Pääkäsittely on toimitettu 26.-27.1.2015.

Helsingin käräjäoikeus 31.1.2014 nro 4264 (liitteenä) Pääkäsittely on toimitettu 26.-27.1.2015. Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 6.5.2015 Nro 652 Diaarinumero S 14/689 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 31.1.2014 nro 4264 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli Työsopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Puutteet: a. markkinointi ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä (hyvä vuokranvälitystapa) 2 p. b. selvitys vuokranantajan oikeudesta vuokrata huoneisto jäi tekemättä, vuokralaiselle ei esitetty

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Työoikeus Oikeuskäytäntöä 2012-2015 Katriina Vierula

Työoikeus Oikeuskäytäntöä 2012-2015 Katriina Vierula Työoikeus Oikeuskäytäntöä 2012-2015 Katriina Vierula 1 KILPAILUKIELTO 2 KKO 2014:50: Kilpailukieltosopimus Automaatiojärjestelmiä toimittavan yrityksen palveluksessa olleen insinöörin työsopimuksessa kilpailukieltoehto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 152/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 :n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen ja työsuhdeturva

Työsuhteen päättäminen ja työsuhdeturva Työsuhteen päättäminen ja työsuhdeturva 1 1. Työsuhdeturva yleisesti 2 Päättämistavat toistaiseksi voimassa oleva työsopimus joko irtisanomalla tai purkamalla (erityistilanteissa myös raukeaminen) irtisanominen

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona 26.5.1993 1 ) 2 kello 10.00 Nimenhuuto Päätösvaltaisuus HE 63 laiksi rangaistusmääräysmenettelystä 1a eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - Ilmoitetaan

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

VESSEL COMMISSION, TERMINATION OF SEAMAN S EMPLOYMENT AND DISCIPLINARY ACTION

VESSEL COMMISSION, TERMINATION OF SEAMAN S EMPLOYMENT AND DISCIPLINARY ACTION VESSEL COMMISSION, TERMINATION OF SEAMAN S EMPLOYMENT AND DISCIPLINARY ACTION LAIVATOIMIKUNTA JA MERIMIEHEN TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN 1. JOHDANTO 1.1. Uudesta merityösopimuslaista 1.2. Yleistä 2. LAIVATOIMIKUNTA

Lisätiedot

UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖLAINSÄÄDÄNNÖSTÄ. Markus Äimälä

UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖLAINSÄÄDÄNNÖSTÄ. Markus Äimälä UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖLAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Markus Äimälä KKO 2010:43 Konsernissa, jonka harjoittama liiketoiminta oli jaettu usean yhtiön kesken, oli toiminnan tappiollisuuden vuoksi suoritettu liiketoiminnan

Lisätiedot

HetaHelp! kiertue 2015. Turku 18.5., Kuopio 20.5., Mikkeli 21.5., Rovaniemi 25.5. ja Espoo 27.5.

HetaHelp! kiertue 2015. Turku 18.5., Kuopio 20.5., Mikkeli 21.5., Rovaniemi 25.5. ja Espoo 27.5. HetaHelp! kiertue 2015 Turku 18.5., Kuopio 20.5., Mikkeli 21.5., Rovaniemi 25.5. ja Espoo 27.5. Heta-Liitto Jäseniä n. 3000 Työehtosopimus JHL:n kanssa Uusin 1.6.2014 Työmarkkinatoiminnan lisäksi Vammaispoliittinen

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 37 Kiertokirje työsopimuksen irtisanomismenettelystä säädetystä laista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 37 Kiertokirje työsopimuksen irtisanomismenettelystä säädetystä laista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1984 Nro 3 7-3 8 Nro 37 Kiertokirje työsopimuksen irtisanomismenettelystä säädetystä laista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (124/84): Laki työsopimuksen

Lisätiedot

Elli Rastas TYÖSUHTEEN IRTISANOMISEN JA PURKAMISEN RAJA OIKEUSKIRJAL- LISUUDEN JA OIKEUSTAPAUSTEN VALOSSA

Elli Rastas TYÖSUHTEEN IRTISANOMISEN JA PURKAMISEN RAJA OIKEUSKIRJAL- LISUUDEN JA OIKEUSTAPAUSTEN VALOSSA Elli Rastas TYÖSUHTEEN IRTISANOMISEN JA PURKAMISEN RAJA OIKEUSKIRJAL- LISUUDEN JA OIKEUSTAPAUSTEN VALOSSA Liiketalous 2016 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous TIIVISTELMÄ Tekijä Elli Rastas Opinnäytetyön

Lisätiedot

SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. Kurinpitosäännöstö Syyskuu 2011

SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. Kurinpitosäännöstö Syyskuu 2011 SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. Kurinpitosäännöstö Syyskuu 2011 Johdanto Kilpailubridgen laki edellyttää kaikilta pelaajilta korkeimpien

Lisätiedot

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Alma Talent 2016 Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Pieni yhdistys työnantajana

Pieni yhdistys työnantajana Pieni yhdistys työnantajana 11.2.2015 Tuomas Mänttäri toimitusjohtaja Sosiaalialan Työnantajat ry Tekijänoikeussyistä materiaali on käytettävissä vain tätä koulutusta varten Tuomas Mänttäri Työnantajan

Lisätiedot

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt Tarja Kröger Hallitusneuvos Mistä työelämän sääntely rakentuu? A. Työlainsäädäntö B. Alakohtaiset työehtosopimukset Normaalisitovat työehtosopimukset Yleissitovat

Lisätiedot

FINANSSIVALVONTA

FINANSSIVALVONTA 1 Seuraamus- ja rikemaksujen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä 1.1 Seuraamusmaksun mitoittaminen Finanssivalvonnasta annetun lain (FivaL) 41 :n 2 momentti 1 kuuluu: Seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖSYISTÄ

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖSYISTÄ TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN HENKILÖSYISTÄ Sirpa Niemi Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Oikeudellinen asiantuntijuus TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellinen

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

Asevelvollisuuttaan suorittamasta palaavan työntekijän työsuhdeturvan kehittämiseksi ehdotetaan. suorittamasta palaavan työntekijän työsopimuk~~l!

Asevelvollisuuttaan suorittamasta palaavan työntekijän työsuhdeturvan kehittämiseksi ehdotetaan. suorittamasta palaavan työntekijän työsopimuk~~l! 1988 vp. - HE n:o 196 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 1 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisen ohje

Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisen ohje Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisen ohje Henkilöstötoimiku nta xx.xx.xxxx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx Ohje / Suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antaminen Työntekijää

Lisätiedot

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(5) LIITE 4 SUOMEN MATKUSTAJALAIVAYHDISTYKSEN JA SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY:N, SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖ- LIITON JA SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON VÄLINEN

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

SOPIMATON KÄYTÖS SOSIAALISESSA MEDIASSA TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISPERUSTEENA

SOPIMATON KÄYTÖS SOSIAALISESSA MEDIASSA TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISPERUSTEENA SOPIMATON KÄYTÖS SOSIAALISESSA MEDIASSA TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISPERUSTEENA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Työ- ja sosiaalioikeus Maisteritutkielma Syksy 2012 Sarianna Rönkkö Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002.

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002. TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa ja että kaikki osanottajat

Lisätiedot

Työntekijän laiminlyönnit ja huolimattomuus. Teppo Laine Asianajaja, osakas

Työntekijän laiminlyönnit ja huolimattomuus. Teppo Laine Asianajaja, osakas Työntekijän laiminlyönnit ja huolimattomuus Teppo Laine Asianajaja, osakas Heikko työntekijä! Työntekijä ei tottele ohjeistuksia, laiminlyö työtehtävänsä, tekee huolimattomuusvirheitä tai suorittaa työt

Lisätiedot

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto Työsopimuslaki käytännössä Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2013 Viides, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus:

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 15/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 1/2005 14.1.2005 Asia: Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallitus

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 20/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 41/2003 17.9.2003 Asia Virkasuhteen irtisanominen Oikaisuvaatimuksen tekijä Päätös, johon haetaan oikaisua Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Heikot myyntitulokset myyntimiehen. irtisanomisperusteena

Heikot myyntitulokset myyntimiehen. irtisanomisperusteena Heikot myyntitulokset myyntimiehen irtisanomisperusteena Työnantaja saattaa joskus kokea, että myyntimiehen työmotivaatio on kaikonnut tai että myyntitulokset muusta syystä ovat vain turhan vaatimattomat.

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot